TBT Notification ของอาเซียน

ประเทศ Notification No. สินค้า/มาตรการ ประเทศที่ได้รับผลกระทบ รายละเอียด
ฟิลิปปินส์ G/TBT/N/PHL/251
10 กุมภาพันธ ์ 2564
มาตรการปกติ
สินค้า : ผลิตภัณฑืด้านสุขภาพที่อยู่ภายใต้การควบคุมของ DOH - Food and Drug Administration ของฟิลิปปินส์ (เช่น อาหารแปรรูป, อาหารเสริม, วัตถุเจือปนอาหารและส่วนประกอบ, ยา, เครื่องสำอาง, เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ และผลิตภัณฑือื่นๆที่กำหนดโดยหน่วยงานดังกล่าว)
สาระสำคัญ : จัดทำการปรับปรุง Administrative order หมายเลข 2016-0003 เกี่ยวกับแนวทางการผนวกข้อกำหนดและขั้นตอนด้านการรับรองผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในการควบคุมหน่วยงาน Food and Drug Administration ของฟิลิปปินส์
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความซับซ้อนของข้อกำหนดและกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการออกและต่อใบอนุญาต และรวมไปถึงการแก้ไขขั้นตอนการดำเนินการให้มีประสิทธิภาพ
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า
อินโดนีเซีย G/TBT/N/IDN/112/Add.1
07 มกราคม 2564
มาตรการปกติ
สินค้า : วัตถุปรุงแต่งกลิ่นรสอาหาร (Flavourings)
สาระสำคัญ : จัดทำข้อบังคับ Regulation of the Chairperson of Indonesia FDA หมายเลข 13 ของปี 2563 เกี่ยวกับการเพิ่ม
1. รายการของตัวทำละลายที่ใช้เป็นสารเสริมรสชาติ (Flavouring adjunct)
2. รายการของแหล่งที่มาของวัตถุดิบ Aromatic และ/หรือ แหล่งที่มาของวัตถุปรุงแต่งอาหาร
โดยที่วัตถุปรุงแต่งอาหาร หรืออาหารแปรรูปที่มีวัตถุปรุงแต่งอาหารที่ได้รับอนุญาตต้องปฎิบัติตามข้อบังคับนี้ภายใน 24 เดือนหลังจากการบังคับใช้
วันที่มีผลบังคับใช้ : 2 ก.ค. 63
ประเทศคู่ค้า
อินโดนีเซีย G/TBT/N/IDN/1/Add.4
15 เมษายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า : แป้งสาลี
สาระสำคัญ : ประกาศ Circular Letter ฉบับที่ 5 เกี่ยวกับการยกเลิกการเติมสารอาหาร (Fortifying Substances) ในแป้งสาลีชั่วคราว เนื่องจากการระบาดของโควิด-19 โดย (1) ยกเลิกการเติมสาร Premix (ธาตุเหล็ก สังกะสี วิตามินบี 1 วิตามินบี 2 และกรดโฟลิค) ในแป้งสาลี (2) กำหนดให้ใช้บรรจุภัณฑ์ที่เขียนว่า "มีการใช้ธาตุเหล็ก สังกะสี วิตามินบี 1 วิตามินบี 2 และกรดโฟลิค"ได้จนกว่าจะหมดระยะเวลาบังคับใช้ของ ประกาศฉบับนี้ ทั้งนี้ ข้อกำหนดดังกล่าวข้างต้นจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
วันที่มีผลบังคับใช้ : 7 เม.ย. - 31 ธ.ค. 63
ประเทศคู่ค้า
อินโดนีเซีย G/TBT/N/IDN/70/Add.1
15 เมษายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า : น้ำตาลทรายขาว
สาระสำคัญ : ประกาศแจ้งเวียน Decree ฉบับที่ 13 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2563 ว่าด้วยการระงับการบังคับใช้มาตรฐานสำหรับน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ชั่วคราวจนกว่าการระบาดของโรคโควิด-19 จะสิ้นสุด ซึ่งหากการระบาดสิ้นสุดลงอินโดนีเซียจะบังคับใช้มาตรฐานบังคับสำหรับน้ำตาลทรายขาวอีกครั้ง
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า
อินโดนีเซีย G/TBT/N/IDN/77/Add.5
15 เมษายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า : น้ำมันปาล์ม
สาระสำคัญ : ประกาศ Circular Letter ฉบับที่ 6 เกี่ยวกับการยกเลิกการเติมวิตามินเอ และสาร Pro Vitamin A ลงในน้ำมันปาล์มชั่วคราว เนื่องจากการระบาดของโควิด-19 โดย (1) ยกเลิกการเติมวิตามินเอ และสาร Pro Vitamin A ลงในน้ำมันปาล์มชั่วคราว (2) กำหนดให้ผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
วันที่มีผลบังคับใช้ : 7 เม.ย. - 31 ธ.ค. 63
ประเทศคู่ค้า
สิงคโปร์ G/TBT/N/SGP/53
09 เมษายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า : อาหาร
สาระสำคัญ : ทบทวนและปรับแก้ร่างกฎระเบียบอาหารโดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้ (1) ทบทวนคำนิยาม วัตถุดิบและองค์ประกอบที่อนุญาตให้ใช้ในผลิตภัณฑ์เนยแข็งตามมาตรฐานโคเด็กซ์ (CODEX STAN 279-1971) (2) ปรับแก้ชื่อวัตถุเจือปนอาหารที่อนุญาตให้ใช้ จาก "Hydrogenated glucose syrup (maltitol and maltitol-based products)" เป็น "Maltitol" และ "Maltitol syrup (hydrogenated glucose syrup)" และ (3) ยกเลิกกฎระเบียบ 204 (2) เรื่องแหล่งกำเนิดทางภูมิศาสตร์ของสก็อตวิสกี้
วันที่มีผลบังคับใช้ : วัันประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา
ประเทศคู่ค้า
สิงคโปร์ G/TBT/N/SGP/52
10 มีนาคม 2563
มาตรการปกติ
สินค้า : อาหารสำเร็จรูป
สาระสำคัญ : เสนอห้ามการนำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารที่มีการใช้น้ำมันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วน (Partially hydrogenated oils : PHOs) เป็นส่วนประกอบในไขมัน น้ำมัน และอาหารสำเร็จรูปทุกชนิด นับตั้งแต่เดือนมิ.ย. 64
วันที่มีผลบังคับใช้ : 1 มิ.ย. 64 (ประกาศใช้กฎระเบียบ: 1 มิ.ย. 63)
ประเทศคู่ค้า
ฟิลิปปินส์ G/TBT/N/PHL/230
13 กุมภาพันธ ์ 2563
มาตรการปกติ
สินค้า : Salabat หรือเครื่องดื่มขิงสำเร็จรูป
สาระสำคัญ : จัดทำร่างคำสั่งโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) กำหนดมาตรฐานคุณภาพสำหรับบรรจุภัณฑ์และการแสดงฉลากของ salabat หรือเครื่องดื่มขิงสำเร็จรูป และ (2) เพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้นำเข้า/ผู้จัดจำหน่าย salabat หรือเครื่องดื่มขิงสำเร็จรูป
วันที่มีผลบังคับใช้ : 15 วันหลังจากยื่นเอกสารที่ UP Law Center
ประเทศคู่ค้า
มาเลเซีย G/TBT/N/MYS/100
06 กุมภาพันธ ์ 2563
มาตรการปกติ
สินค้า : น้ำแร่
สาระสำคัญ : แก้ไขกฎระเบียบ 360A ของกฎระเบียบอาหาร 1985 [P.U. (A) 437/85] โดยกำหนดค่าระดับต่ำสุดของปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total dissolved solids) ที่ 50 mg/l
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า
อินโดนีเซีย G/TBT/N/IDN/77/Add.4
29 มกราคม 2563
มาตรการปกติ
สินค้า : น้ำมันปาล์มปรุงอาหาร
สาระสำคัญ : ประกาศกฎกระทรวงฉบับที่ 46 ปี 2562 (ใช้แทนกฎระเบียบฉบับที่ 87/M-IND/PER/12/2013) เกี่ยวกับการบังคับใช้มาตรฐานน้ำมันปาล์มสำหรับปรุงอาหาร โดยการแก้ไขนี้ครอบคลุมดังต่อไปนี้
1. บทบัญญัติทั่วไป
2. ขอบเขตของการบังคับใช้รวมถึงการบังคับใช้มาตรฐานแห่งชาติของอินโดนีเซีย SNS 7709: 2019 เพื่อแทนที่ SNI 7709: 2012
3. การรับรองผลิตภัณฑ์
4. ข้อกำหนดอื่น ๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
5. วันที่มีผลบังคับใช้กฎระเบียบ 1 มกราคม 2563
วันที่มีผลบังคับใช้ : 1 ม.ค. 63
ประเทศคู่ค้า
กัมพูชา G/TBT/N/ARE/469
09 มกราคม 2563
มาตรการปกติ
สินค้า : เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอร์
สาระสำคัญ : ระกาศกฎระเบียบทางเทคนิคฉบับร่างใช้สำหรับเครื่องดื่มปรุงแต่งที่ไม่อัดลมจากน้ำและน้ำตาลที่มีสารปรุงแต่งหรือสารเติมแต่งที่กล่าวถึงในรายการ (4.4) และ (5.4) ของน้ำผลไม้
วันที่มีผลบังคับใช้ : 6 เดือนจากวันที่ประกาศ
ประเทศคู่ค้า
เวียดนาม G/TBT/N/VNM/158
07 มกราคม 2563
มาตรการฉุกเฉิน
สินค้า : วัตถุเจือปนอาหาร: สารแทนความหวาน
สาระสำคัญ : จัดทำร่างกฎระเบียบเกี่ยวกับข้อกำหนดทางเทคนิคและการจัดการด้านคุณภาพ สุขอนามัย และความปลอดภัยสำหรับสารให้ความหวานแทนน้ำตาล ได้แก่ alitame, aspartame-acesulfame, calcium cyclamate, calcium saccharin, potassium saccharin, sodium cyclamate, sodium saccharin, polyglycitol syrup, sorbitol syrup และ sucralose โดยมีผลบังคับใช้กับหน่วยงานและสถานประกอบการผู้ผลิต จำหน่าย และนำเข้าสารให้ความหวานแทนน้ำตาลตามรายการข้างต้น
วันที่มีผลบังคับใช้ : 15 มิ.ย. 64
ประเทศคู่ค้า
อินโดนีเซีย G/TBT/N/IDN/124/Rev.1
17 ธันวาคม 2562
มาตรการปกติ
สินค้า : อาหารแปรรูป
สาระสำคัญ : ประกาศแก้ไขโดยเพิ่มเติมข้อมูลจาก G/TBT/N/IDN/124 (9 ธ.ค. 62) ดังนี้
4.ข้อกำหนดใหม่ ประกอบด้วย
- การติดฉลากวัตถุเจือปนอาหารที่ตกค้าง
- การติดฉลากวัตถุเจือปนอาหารลักษณะผสม
- การระบุข้อมูลที่นอกเหนือจากเรื่องวัตถุเจือปนอาหาร
- การติดฉลากวัสดุตัวช่วย
- ข้อมูลฮาลาลจากประเทศผู้ผลิต
- การติดเครื่องหมายพิเศษสำหรับอาหารแปรรูปที่มีการผลิตโดยใช้เครื่องมือที่ใช้ผลิตอาหารที่มีเนื้อหมูเป็นส่วนประกอบ
- การเพิ่มข้อมูลปริมาณโภชนาการบน Front-of-pack (FOP)
- การเพิ่มข้อมูลสารก่อภูมิแพ้
- คำเตือนในผลิตภัณฑ์นม
- คำเตือนในฉลากผลิตภัณฑ์นมข้นและผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกัน
- การเพิ่มบาร์โค้ด 2 มิติเพื่อการระบุผลิตภัณฑ์
- ลายลักษณ์อักษร โลโก้ หรือ รูปภาพ ที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม
5.ฉลากอาหารแปรรูปที่จำหน่ายแล้วต้องปรับปรุงตามกฎระเบียบนี้ภายในเวลา 30 วันหลังจากการบังคับใช้กฎระเบียบ
วันที่มีผลบังคับใช้ : 19 ต.ค. 61
-
อินโดนีเซีย G/TBT/N/IDN/124
09 ธันวาคม 2562
มาตรการปกติ
สินค้า : อาหารแปรรูป
สาระสำคัญ : ประกาศกฎระเบียบควบคุมรายการดังต่อไปนี้
1.การติดฉลากและประเภทของบรรจุภัณฑ์ โดยกำหนดเกณฑ์กำกับข้อมูลบนฉลาก เช่น รูปภาพ ข้อความ ประเภทอาหาร ส่วนผสม ที่มาของส่วนผสม วันที่ผลิต วิธีการเก็บรักษา และอื่นๆ
2.ชื่อของสินค้า ในส่วนของประเภทสินค้าและแบรนด์
3.รายการอาหาร เช่น วัตถุเจือปนอาหาร โดยรวมถึงส่วนที่ตกค้างและส่วนที่ช่วยในการแปรรูป
วันที่มีผลบังคับใช้ : 21 ก.ย. 61
-
มาเลเซีย G/TBT/N/MYS/99
25 พฤศจิกายน 2562
มาตรการปกติ
สินค้า : - ผลิตภัณฑ์อาหาร
- ผลิตภัณฑ์เพื่อการรักษาสุขภาพ
สาระสำคัญ : จัดทำกฎระเบียบการห้ามแสดงหรือระบุข้อความ ดังต่อไปนี้
?ไม่มีส่วนผสมของน้ำมันปาล์ม? (Does not contain palm oil) หรือ ?ปราศจากน้ำมันปาล์ม? (Free from palm oil) หรือข้อความที่มีความหมายหรือบ่งชี้ไปในแนวทางเดียวกันนี้ เพื่อการโฆษณา รวมถึงบนฉลากสินค้าอาหาร ประกาศ แคตาล็อก หรือรายการสินค้า
รายละเอียดเพิ่มเติม
https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/MYS/ 19_6673_00_e.pdf
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
-
เวียดนาม G/TBT/N/VNM/155
19 พฤศจิกายน 2562
มาตรการปกติ
สินค้า : เกลือ (โซเดียมคลอไรด์)
สาระสำคัญ : จัดทำร่างข้อบังคับทางเทคนิคระบุข้อกำหนดทางเทคนิคและข้อกำหนดทางด้านการจัดการ และกำหนดความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องสำหรับเกลือชนิดเกรดอาหาร (โซเดียมคลอไรด์) โดยใช้กับ
1. องค์กรในและต่างประเทศ ผู้ผลิต ผู้แปรรูป ผู้ทำการค้า ผู้นำเข้า และผู้ส่งออกรายย่อยในเวียดนาม
2. หน่วยงานของรัฐ บุคคลหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง
วันที่มีผลบังคับใช้ : ธ.ค. 63
-
เวียดนาม G/TBT/N/VNM/156
19 พฤศจิกายน 2562
มาตรการปกติ
สินค้า : เกลือบริสุทธิ์ (โซเดียมคลอไรด์)
สาระสำคัญ : จัดทำร่างข้อบังคับทางเทคนิคระบุข้อกำหนดทางเทคนิคและข้อกำหนดทางด้านการจัดการ และกำหนดความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องสำหรับเกลือบริสุทธิ์ (โซเดียมคลอไรด์) โดยใช้กับ
1. องค์กรในและต่างประเทศ ผู้ผลิต ผู้แปรรูป ผู้ทำการค้า ผู้นำเข้า และผู้ส่งออกรายย่อยในเวียดนาม
2. หน่วยงานของรัฐ บุคคลหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง
วันที่มีผลบังคับใช้ : ธ.ค. 63
-
อินโดนีเซีย G/TBT/N/IDN/113/Add.1
17 ตุลาคม 2562
มาตรการปกติ
สินค้า : ปลาทูน่า ปลาซาร์ดีน ปลาแมคเคอเรลบรรจุ กระป๋อง
สาระสำคัญ : ประกาศกฎระเบียบเพิ่มเติมของกระทรวงการประมงและการทางทะเล เลขที่ 18/PERMEN-KP/2019 เกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการรับรองผลิตภัณฑ์ในการบังคับใช้ SNI ของปลาทูน่า ปลาซาร์ดีน ปลาแมคเคอเรลบรรจุกระป๋องและประกาศกฎระเบียบเพิ่มเติมของกระทรวงการประมงและการทางทะเล เลขที่ 19/PERMEN-KP/2019 เกี่ยวกับระเบียบขั้นตอนการให้จดหมายอนุมัติเกี่ยวกับการใช้เครื่องหมาย SNI ของปลาทูน่า ปลาซาร์ดีน ปลาแมคเคอเรลบรรจุกระป๋อง
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
-
อินโดนีเซีย G/TBT/N/IDN/123
14 ตุลาคม 2562
มาตรการปกติ
สินค้า : อาหาร เครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น ยา อาหารเสริม เครื่องสำอาง เป็นต้น
สาระสำคัญ : ประกาศร่างกฎระเบียบทางเทคนิคเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎระเบียบการรับรองสินค้าฮาลาล โดยกำหนดให้สินค้าฮาลาลจะต้องแนบใบรับรอง Halal ที่ออกโดย Halal Insurance Agency หรือ หน่วยงาน Halal อื่นๆ ใน BPJPH ทั้งนี้ได้กำหนดระยะเวลาเปลี่ยนผ่านสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารในช่วงวันที่ 17 ต.ค. 62 ? 17 ต.ค. 67
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
-
มาเลเซีย G/TBT/N/MYS/96
26 สิงหาคม 2562
มาตรการปกติ
สินค้า : เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
สาระสำคัญ : ประกาศแก้ไขกฎระเบียบ 386A ของกฎระเบียบอาหารปี 1985 โดยมีสาระสำคัญดังนี้
1.ยกเลิกข้อกำหนดที่ว่า Compounded Hard Liquor จะต้องประกอบด้วยสุราหนึ่งประเภทขึ้นไป
2.ปรับข้อบังคับเรื่อง Compounded Hard Liquor เพื่อให้มีความชัดเจนมากขึ้น
3. เพิ่มsubregulation ใหม่เพื่ออนุญาตให้ใช้สารให้ความหวานที่ได้รับอนุญาตและสารแต่งกลิ่นที่ได้รับอนุญาต
4. แก้ไขปริมาตรขั้นต่ำของขวดแก้วแข็งของ Compounded Hard Liquorจาก 700 มล. เป็น 350 มล.
5.ยกเลิก subregulation 386A(5).
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า
มาเลเซีย G/TBT/N/MYS/97
26 สิงหาคม 2562
มาตรการปกติ
สินค้า : เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
สาระสำคัญ : ประกาศกฎระเบียบใหม่เกี่ยวกับมาตรฐานและข้อกำหนดการติดฉลากสำหรับเครื่องดื่ม dealcoholized alcoholic และแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎระเบียบ 361 มาตรฐานทั่วไปสำหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หลังจากการเพิ่มเติมกฎระเบียบใหม่
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
25 ต.ค.62
มาเลเซีย G/TBT/N/MYS/94
12 กรกฎาคม 2562
มาตรการปกติ
สินค้า : ปลาซาร์ดีน, ปลาแมคเคอเรล
สาระสำคัญ : ประกาศแก้ไขกฎระเบียบที่ 161 ของกฎระเบียบอาหาร ปี 1985 โดย
(1) เพิ่มเรื่องการกำหนดจำนวนปรสิตสูงสุดที่อนุญาตให้พบในปลากระป๋องหนึ่งกิโลกรัม โดยข้อกำหนดนี้จะใช้เฉพาะปลากระป๋องที่ผลิตจากปลาซาร์ดีนและปลาแมคเคอเรลเท่านั้น
(2) เพิ่มกฎระเบียบฉบับใหม่ 43A ในกฎระเบียบด้านสุขอนามัยอาหาร (2009) เพื่อระบุขั้นตอนการทำความสะอาดปลาใช้ผลิตปลากระป๋อง (3) แก้ไข Fourth Schedule ของกฎระเบียบด้านสุขอนามัยอาหาร (2009) โดยเพิ่มกฎระเบียบฉบับใหม่ 43A ลงในรายการของความผิดอันยอมความได้ (compoundable offences)
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า
ฟิลิปปินส์ G/TBT/N/PHL/217
11 มิถุนายน 2562
มาตรการปกติ
สินค้า : สารกำจัดศัตรูพืชและสารเคมีทางการเกษตรอื่น ๆ
สาระสำคัญ : ปรับกฎระเบียบและข้อบังคับภายใต้กฎระเบียบการขึ้นทะเบียนสารกำจัดศัตรูพืชในครัวเรือน/ในเมือง การออกใบอนุญาต การจัดตั้งและดำเนินการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ และเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ โดยกฎระเบียบ Administrative order (AO) No. 2014-0034 จัดทำขึ้นเพื่อ (1) ปกป้องสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดล้อมจากความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารกำจัดศัตรูพืช (2) สร้างความมั่นใจในความปลอดภัยประสิทธิภาพและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ยาฆ่าแมลง
วันที่มีผลบังคับใช้ : 15 วันหลังจากประกาศ
ประเทศคู่ค้า
ฟิลิปปินส์ G/TBT/N/PHL/218
11 มิถุนายน 2562
มาตรการปกติ
สินค้า : สารกำจัดศัตรูพืชและสารเคมีทางการเกษตรอื่น ๆ
สาระสำคัญ : FDA กำหนดแนวทางเกี่ยวกับกฎระเบียบของผู้ควบคุมศัตรูพืช การรับรองการใช้สารกำจัดศัตรูพืชและการรับรองผู้ให้การฝึกอบรม
วันที่มีผลบังคับใช้ : 15 วันหลังจากการประกาศในหนังสือพิมพ์
ประเทศคู่ค้า
มาเลเซีย G/TBT/N/MYS/86
04 เมษายน 2562
มาตรการปกติ
สินค้า : อาหารทั้งหมด
สาระสำคัญ : แก้ไขการอนุญาตให้ Isomaltodextrin เป็นสารอาหารเสริมที่ได้รับอนุญาต (อนุญาตให้เพิ่มในอาหารทุกชนิดยกเว้นผลิตภัณฑ์สำหรับทารกและเด็กเล็ก)
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า
มาเลเซีย G/TBT/N/MYS/87
04 เมษายน 2562
มาตรการปกติ
สินค้า : ขนมเยลลี่รวมถึงมินิคัพเยลลี่
สาระสำคัญ : แก้ไขการห้ามจำหน่ายขนมเยลลี่ควบคุมถึงมินิคัพเยลลี่ที่มีบุกและรวมถึงข้อกำหนดการติดฉลากสำหรับขนมเยลลี่ควบคุม
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า
มาเลเซีย G/TBT/N/MYS/89
04 เมษายน 2562
มาตรการปกติ
สินค้า : น้ำแร่
สาระสำคัญ : แก้ไขกฎระเบียบเกี่ยวกับน้ำแร่ธรรมชาติและน้ำดื่มบรรจุขวดดังนี้ -แก้ไขค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจาก 6,000.00 RM เป็น RM 3000.00 -ค่าธรรมเนียมการต่ออายุคือ 1,000.00 RM - ความถูกต้องของใบอนุญาตคือสามปี
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า
มาเลเซีย G/TBT/N/MYS/84
04 เมษายน 2562
มาตรการปกติ
สินค้า : อาหารทั้งหมด
สาระสำคัญ : แก้ไขข้อกำหนดสำหรับผลิตภัณฑ์ที่จะติดฉลากว่าเป็น "wholegrain" หรือ "wholemeal".
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า
มาเลเซีย G/TBT/N/MYS/85
04 เมษายน 2562
มาตรการปกติ
สินค้า : อาหารทั้งหมด
สาระสำคัญ : แก้ไขการอนุญาตดังนี้ - 2-Fucosyllactose (2-FL) เป็นสารอาหารเสริมที่อนุญาต -2-Fucosyllactose (2-FL) ตามที่
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า
อินโดนีเซีย G/TBT/N/IDN/77/Add.3
17 ธันวาคม 2561
มาตรการปกติ
สินค้า : น้ำมันปาล์ม
สาระสำคัญ : การบังคับใช้มาตรฐานแห่งชาติของอินโดนีเซียสำหรับน้ำมันปาล์ม ตามที่ประกาศแจ้งเวียนหมายเลข G/TBT/N/IDN/77 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2556 การแก้ไขนี้เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงวันที่ใช้มาตรฐาน(31 ธันวาคม 2561)
วันที่มีผลบังคับใช้ : 31 ธ.ค. 61
ประเทศคู่ค้า
อินโดนีเซีย G/TBT/N/IDN/86/Add.3
03 ธันวาคม 2561
มาตรการปกติ
สินค้า : กาแฟ
สาระสำคัญ : แก้ไขกฎระเบียบการบังคับใช้มาตรฐานกาแฟแห่งชาติของอินโดนีเซีย ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2559 มีการแก้ไขครอบคลุมดังต่อไปนี้
1. ข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับข้อกำหนดการพิจารณาทางเทคนิคโดยระบบออนไลน์
2. ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการสุ่มตัวอย่างเพื่อนำเข้ากาแฟสำเร็จรูปโดยระบบการรับรอง 1b

วันที่มีผลบังคับใช้ : 19 ม.ค. 59
ประเทศคู่ค้า
มาเลเซีย G/TBT/N/MYS/81
27 พฤศจิกายน 2561
มาตรการปกติ
สินค้า : น้ำผึ้ง Kelulut หรือน้ำผึ้งชันโรง (stingless bee honey)
สาระสำคัญ : กฎระเบียบใหม่กำหนดมาตรฐานของน้ำผึ้ง Kelulut หรือน้ำผึ้งชันโรง (stingless bee honey) และข้อกำหนดการติดฉลาก
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า
มาเลเซีย G/TBT/N/MYS/82
27 พฤศจิกายน 2561
มาตรการปกติ
สินค้า : ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
สาระสำคัญ : กฎระเบียบใหม่กำหนดมาตรฐานและข้อกำหนดการติดฉลากสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่อยู่ในภาชนะบรรจุที่แสดงเป็นอาหารเพื่อทำหน้าที่ทางสรีรวิทยานอกเหนือจากบทบัญญัติสำหรับข้อกำหนดทางโภชนาการ
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า
มาเลเซีย G/TBT/N/MYS/83
27 พฤศจิกายน 2561
มาตรการปกติ
สินค้า : อาหารอินทรีย์
สาระสำคัญ : การแก้ไขเพิ่มเติมขยายข้อกำหนดสำหรับการใช้คำว่า "organic", "biological", "ecological", "biodynamic" หรือคำอื่นใดที่มีความหมายเช่นเดียวกันกับผลิตภัณฑ์อาหารอื่นที่ผลิตจากพืชอินทรีย์ และในการติดฉลากอาหารใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดอื่น ๆ ที่หน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องได้รับการยอมรับจาก Food Safety and Quality Division, Ministry of Health Malaysia.
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า
มาเลเซีย G/TBT/N/MYS/80
27 พฤศจิกายน 2561
มาตรการปกติ
สินค้า : น้ำผึ้ง และน้ำผึ้ง kelulut หรือ น้ำผึ้งชันโรง(stingless bee honey) สารสกัดจากหญ้าหวาน และหญ้าหวานที่ดัดแปลงเอนไซม์, ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและpremix coffee
สาระสำคัญ : กฎระเบียบใหม่สำหรับบุคคลที่ประสงค์จะนำเข้า, ผลิต, บรรจุภัณฑ์, จัดเก็บ, จัดจำหน่ายหรือโฆษณา,ขาย หรือขายน้ำผึ้ง และน้ำผึ้ง kelulut หรือ น้ำผึ้งชันโรง (stingless bee honey), สารสกัดจากหญ้าหวานหรือหญ้าหวานที่ดัดแปลงเอนไซม์,ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และ premix coffee จะต้องได้รับการอนุญาตก่อน
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า
สิงคโปร์ G/TBT/N/SGP/39/Add.1
23 พฤศจิกายน 2561
มาตรการปกติ
สินค้า : อาหารพร้อมรับประทาน
สาระสำคัญ : สิงคโปร์ได้ปรับแก้มาตรการเกี่ยวกับอาหารพร้อมรับประทานจากข้อคิดเห็นที่ได้จากประเทศคู่ค้า ดังนี้
1. ยกเลิกมาตรา 35 เดิม แล้วกำหนดใหม่ ดังนี้
35 (1) อาหารพร้อมรับประทาน (Ready-to-eat food) จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานด้านจุลินทรีย์ที่ระบุไว้ในส่วนที่ 1 และ 2 ของตารางที่ 11
(2) นิยามอาหารพร้อมรับประทาน หมายถึง อาหารที่ผลิตเพื่อการบริโภคของมนุษย์โดยตรง โดยไม่ต้องปรุงหรือผ่านกระบวนการที่จะกำจัดหรือลดเชื้อจุลินทรีย์ให้อยู่ในระดับที่สอดคล้องตามที่ระบุในตารางที่ 11 รวมถึงอาหารเข้มข้น (เครื่องดื่ม บะหมี่ถ้วย และน้ำผลไม้เข้มข้น) ที่ต้องเจือจางด้วยของเหลวก่อนบริโภคและผลิตภัณฑ์ปรุงสุกแช่เย็นและแช่แข็งที่ต้องผ่านความร้อนอีกครั้งก่อนบริโภค
2. ยกเลิกตารางที่ 11 เดิมและแทนที่ด้วยตารางที่ 11 ที่แจ้งในประกาศนี้ โดยสรุปได้ดังนี้
ส่วนที่ 1 Enterobacteriaceae และ Escherichia coli
- นมผง (full cream, half cream, skimmed milk และนมผงสำหรับเด็ก) นมเปรี้ยวผง (buttermilk powder) นมพาสเจอร์ไรส์ และไอศกรีม ต้องพบโคโลนีของเชื้อ Enterobacteriaceae ไม่เกิน 104 cfu/g และเชื้อ Escherichia coli ไม่เกิน 102 cfu/g
- อาหารพร้อมรับประทานอื่นๆ ต้องพบโคโลนีของเชื้อ Enterobacteriaceae ไม่เกิน 104 cfu/g และเชื้อ Escherichia coli ไม่เกิน 102 cfu/g
ส่วนที่ 2 เชื้อก่อโรค
- Coagulase-positive Staphylococcus aureus
<102 cfu/g
- Bacillu cereus <2.0 X 102 cfu/g
- Clostridium perfringens <102 cfu/g
- Vibrio parahaemolyticus <102 cfu/g
ในอาหารทะเลพร้อมรับประทานดิบ
ทั้งนี้ เชื้อก่อโรคอื่นนอกเหนือที่ไม่ได้ระบุในตารางที่ 11 และไม่เกี่ยวกับอาหารพร้อมรับประทานต้อง Not detected ในอาหาร 25 g
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า
ฟิลิปปินส์ G/TBT/N/PHL/207
29 ตุลาคม 2561
มาตรการปกติ
สินค้า : ผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองที่ไม่ผ่านการหมัก นมและผลิตภัณฑ์นม
สาระสำคัญ : ร่างระเบียบฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้มาตรฐาน codex อย่างเป็นทางการตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ IV.A ข้อ 1-10 (คำแนะนำทั่วไป) เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการจำแนกและระบุผลิตภัณฑ์อาหาร
วันที่มีผลบังคับใช้ : 15 วันหลังจากประกาศใน national newspaper of general circulation
ประเทศคู่ค้า
ฟิลิปปินส์ G/TBT/N/PHL/208
29 ตุลาคม 2561
มาตรการปกติ
สินค้า : เครื่องดื่มที่มีรสหวาน
สาระสำคัญ : ร่างระเบียบกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประกาศข้อมูลฉลากบังคับเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทของสารให้ความหวานที่ใช้ และขนาดเครื่องดื่มที่ให้ความหวานเทียบเท่า (SB) แบบผงจากปริมาณลิตรต่อปริมาตร เพื่อเป็นแนวทางให้แก่ผู้ผลิตอาหาร ผู้จัดจำหน่าย และผู้ค้า
วันที่มีผลบังคับใช้ : 15 วันหลังจากประกาศใน national newspaper of general circulation
ประเทศคู่ค้า
เวียดนาม G/TBT/N/VNM/135
26 กันยายน 2561
มาตรการปกติ
สินค้า : นม และผลิตภัณฑ์นม
สาระสำคัญ : กฎระเบียบฉบับร่างระบุข้อกำหนดด้านเทคนิคและการบริหารสำหรับผลิตภัณฑ์นมสดที่ใช้ในโครงการนมโรงเรียนภายใต้ Decision 1340 / QD-TTg ลงวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 เพื่อปรับปรุงมาตรฐานโภชนาการเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กในโรงเรียนอนุบาลและโรงเรียนประถมศึกษาภายในปี 2563 โดยฉบับร่างนี้มีผลบังคับใช้กับองค์กรและบุคคลที่ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมสด สำหรับโครงการนมโรงเรียนเพื่อการจำหน่ายในประเทศเวียดนามและหน่วยงานอื่น องค์กรและบุคคลที่เกี่ยวข้อง และการติดฉลากผลิตภัณฑ์นมสดภายใต้โครงการนี้ให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 43/2017 / ND-CP ลงวันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2560 ของรัฐบาลเกี่ยวกับการติดฉลากสินค้า
วันที่มีผลบังคับใช้ : 45 วันนับจากวันลงนาม
-
สิงคโปร์ G/TBT/N/SGP/45
17 กันยายน 2561
มาตรการปกติ
สินค้า : อาหาร
สาระสำคัญ : แก้ไขร่างกฎระเบียบ Food Regulations 2019 The Agri-Food and Veterinary Authority of Singapore (AVA) ได้ทบทวนกฎระเบียบด้านอาหารและเสนอแก้ไข ดังต่อไปนี้
1) อนุญาตให้มีการกล่าวอ้างด้านสุขภาพในเรื่องการลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือด ซึ่งนอกจากจะอนุญาตให้ใช้กับข้าวบาร์เลย์ beta-glucan แล้วยังให้ใช้กับข้าวโอ๊ต beta-glucan ด้วย "Barley beta-glucans/Oat beta-glucans have been shown to lower/reduce blood cholesterol. High blood cholesterol is a risk factor in the development of coronary heart disease."
2) ตัดข้อกำหนดสำหรับไข่ที่ผ่านวิธี mineral hydrocarbons จะต้องมีเครื่องหมายแสดงคำว่า "SEALED" (การแก้ไขข้างต้นได้แจ้งประกาศต่อคณะกรรมการ SPS)
วันที่มีผลบังคับใช้ : ม.ค. 61
-
เวียดนาม G/TBT/N/VNM/134
09 สิงหาคม 2561
มาตรการปกติ
สินค้า : สินค้าทั่วไป
สาระสำคัญ : ร่างระเบียบเกี่ยวกับรายการผลิตภัณฑ์และสินค้าที่อาจไม่ปลอดภัยโดยให้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่
1. ยา
2. วัสดุของยา
3. อุปกรณ์ทางการแพทย์
4. สารเคมี สารกำจัดศัตรูพืช ยาฆ่าเชื้อสำหรับใช้ในครัวเรือนและการแพทย์
5. วัตถุเจือปนอาหาร

วันที่มีผลบังคับใช้ : -
-
เวียดนาม G/TBT/N/VNM/130
11 มิถุนายน 2561
มาตรการปกติ
สินค้า : สารที่ใช้ในการเสริมวิตามินเอในอาหาร
สาระสำคัญ : จัดทำร่างกฎระเบียบระบุข้อกำหนดทางเทคนิคสำหรับสารที่ได้รับอนุญาตให้เพิ่มในการเสริมวิตามินเอเพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการให้กับอาหาร บังคับใช้กับองค์กรและบุคคลผู้ผลิตการค้าหรือนำเข้าสาร (รวมทั้ง Retinol, Retinyl palmitate, Retinyl acetate v? ?-Caroten) ที่ใช้ในการเสริมวิตามินเอในอาหาร
วันที่มีผลบังคับใช้ : 3 มิ.ย. 61
-
เวียดนาม G/TBT/N/VNM/129
07 มิถุนายน 2561
มาตรการปกติ
สินค้า : วัตถุเจือปนอาหาร
สาระสำคัญ : จัดทำร่างกฎระเบียบควบคุมการใช้วัตถุเจือปนอาหารรวมทั้งรายการวัตถุเจือปนอาหารที่ได้รับอนุญาตและปริมาณปริมาณสูงสุดในสินค้าอาหาร มีผลบังคับใช้กับองค์กรและผู้ที่ผลิต จำหน่ายและนำเข้าวัตถุเจือปนอาหาร อาหารที่มีวัตถุเจือปนอาหารที่จำหน่ายในประเทศและหน่วยงาน องค์กร และผู้ที่เกี่ยวข้อง
วันที่มีผลบังคับใช้ : 15 ธ.ค. 61
-
เวียดนาม G/TBT/N/VNM/126
22 พฤษภาคม 2561
มาตรการปกติ
สินค้า : เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ICS 67.160.10)
สาระสำคัญ : ร่างกฎระเบียบว่าด้วยการป้องกันและควบคุมอันตรายจากการดื่มแอลกอฮอล์ เบียร์และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อื่น ๆ
รวมถึงมาตรการเพื่อลดความต้องการในการดื่มแอลกอฮอล์ มาตรการในการควบคุมการจัดหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และมาตรการในการลดอันตรายจากการดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อป้องกันและควบคุมอันตรายจากการดื่มแอลกอฮอล์และเพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชน
แอลกอฮอล์ที่ผลิตและนำเข้าเพื่อจำหน่ายและบริโภคในประเทศเวียดนามจะต้องปฎิบัติตามมาตรฐานเชิงเทคนิคแห่งชาติสำหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และมาตรฐานขั้นพื้นฐานสำหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในกรณีที่ไม่มีกฎระเบียบเชิงเทคนิคแห่งชาติสำหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบเงื่อนไขด้านความปลอดภัยสำหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ผู้ผลิตและผู้นำเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ควรปฏิบัติตามกฎระเบียบที่สอดคล้องกับกฎระเบียบด้านความปลอดภัยอาหาร การขึ้นทะเบียนและเงื่อนไขด้านความปลอดภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามที่ประกาศไว้
กระทรวงสาธารณสุขจะต้องประกาศใช้มาตรฐานเชิงเทคนิคแห่งชาติเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และระบุเงื่อนไขด้านความปลอดภัยสำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยนอกเหนือจากกฎระเบียบ ระบุขั้นตอนการประกาศเพื่อให้สอดคล้องตามคำประกาศหรือคำประกาศกฎระเบียบด้านความปลอดภัยของอาหารสำหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
แอลกอฮอล์ที่ผลิตหรือนำเข้าเพื่อจำหน่ายในเวียดนามต้องเป็นไปตามข้อกำหนดการติดฉลากในข้อตกลงกฎหมายว่าด้วยการติดฉลากสินค้า เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ผลิตขึ้นในประเทศซึ่งจำหน่ายให้กับผู้บริโภคโดยตรงควรประกอบด้วยชื่อและที่อยู่ของบุคคลหรือองค์กรที่ผลิต กระทรวงการค้าจะจัดทำรายละเอียดใบสั่งเกี่ยวกับการติดฉลากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หลังจากทำความตกลงเห็นชอบร่วมกันกับกระทรวงสาธารณสุข การติดฉลากบนบรรจุภัณฑ์แอลกอฮอล์ที่ส่งออก ควรเป็นไปตามข้อกำหนดสำหรับสินค้าส่งออกของประเทศผู้นำเข้า
สนับสนุนให้ผู้ผลิตใส่ข้อมูลทั้งหมดในฉลากเกี่ยวกับสิ่งต่อไปนี้
1) หน่วยวัดแอลกอฮอล์ที่แสดงถึงปริมาณแอลกอฮอล์
2) คำแนะนำให้แก่ผู้บริโภคถึงปริมาณแอลกอฮอล์ที่บริโภคได้ในระดับความเสี่ยงต่ำ
3) คำเตือนด้านสุขภาพภายใต้การแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข

วันที่มีผลบังคับใช้ : 1 ม.ค. 63
-
อินโดนีเซีย G/TBT/N/IDN/120
18 เมษายน 2561
มาตรการปกติ
สินค้า : กระดาษและกระดาษแข็งสำหรับบรรจุอาหาร
สาระสำคัญ : ร่างพระราชกฤษฎีการะบุว่ากระดาษและกระดาษแข็งสำหรับผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์อาหารที่ผลิตขึ้นภายในประเทศหรือนำเข้าและทางจำหน่ายในประเทศต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของ SNI ผู้ผลิตที่ผลิตผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดโดยจะต้องมีใบรับรองผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ SNI Mark
วันที่มีผลบังคับใช้ : 60 วันหลังจากลงมติ
-
มาเลเซีย G/TBT/N/MYS/78
02 มีนาคม 2561
มาตรการปกติ
สินค้า : ขวดนมและจุกนม
สาระสำคัญ : จัดทำร่างแก้ไขเพิ่มเติม ระบุเกี่ยวกับข้อกำหนดเรื่องการติดฉลากขวดนมและจุกนม
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
-
อินโดนีเซีย G/TBT/N/IDN/105
20 เมษายน 2559
มาตรการปกติ
สินค้า : ผลิตภัณฑ์บิสกิต
สาระสำคัญ : กฎระเบียบสำหรับผลิตภัณฑ์บิสกิตทั้งหมดที่ผลิตภายใน ประเทศหรือมีการนำเข้า จำหน่าย และที่วางตลาดในประเทศ ควรจะปฏิบัติตามข้อกำหนด SNI
วันที่มีผลบังคับใช้ : 27 ก.ค. 60
-
มาเลเซีย G/TBT/N/MYS/59/Add.1
05 เมษายน 2559
มาตรการปกติ
สินค้า : เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
สาระสำคัญ : ประกาศมติที่ประชุมแก้ไขกฎระเบียบเกี่ยวกับมาตรฐานทั่วไปสำหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (G/TBT/N/MYS/59) โดยเสนอแก้ไข sub regulation 2 โดยจะลบคำว่า ?Meminum arak boleh membahayakan kesihatan? และได้แนะนำ sub regulation 2a ขึ้นใหม่ ซึ่งได้กำหนดให้คำว่า ?Meminum arak boleh membahayakan kesihatan? ระบุลงในฉลากของบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทั้งนี้สามารถขอเอกสารฉบับเต็มได้
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
-
มาเลเซีย G/TBT/N/MYS/65
28 มกราคม 2559
มาตรการปกติ
สินค้า : อาหารทั้งหมด
สาระสำคัญ : มาเลเซียประกาศใช้กฎระเบียบในการกำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับการดำเนินการในการวิเคราะห์ของการสุ่มตัวอย่างอาหาร โดยห้องปฏิบัติการคุณภาพและความปลอดภัยอาหารของกระทรวงสาธารณสุขประเทศมาเลเซีย
วันที่มีผลบังคับใช้ : 180 วัน หลังจากประกาศในราชกิจจาฯ
-
อินโดนีเซีย G/TBT/N/IDN/98/Add.1
11 มกราคม 2559
มาตรการปกติ
สินค้า : ซากเนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูป
สาระสำคัญ : ร่างแก้ไขปรับปรุงกฎระเบียบเกี่ยวกับการนำเข้าซากเนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูป โดยมีการแก้ไขดังนี้ 1. กฎระเบียบสำหรับการนำเข้าซากเนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูป ให้รวมถึง 1.1) กระบวนการและการตีพิมพ์ของระยะเวลาการให้คำแนะนำที่เหมาะสม 1.2) ข้อกำหนดของเนื้อโคท้องถิ่นอินโดนีเซีย 1.3) ระยะเวลาการเก็บรักษาซากเนื้อสัตว์ 2. เพิ่มเติมหมายเลข HS ของการนำเข้าซากเนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูป 2.1) Ex. 0207.43.00.00 2.2) Ex. 0207.43.00.00 3. เพิ่มเติมหมายเลข HS ของการนำเข้าซากเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ส่วนรอง (secondary cut) 3.1) 0201.10.00.00 3.2) Ex.0201.30.00.00 3.3) 02.02.10.00.00 3.4) Ex.2020.30.00.00
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
-
มาเลเซีย G/TBT/N/MYS/64
04 มกราคม 2559
มาตรการปกติ
สินค้า : เกลือ
สาระสำคัญ : กฎระเบียบ 283 ว่าด้วยเรื่อง เกลือ และกฎระเบียบ 284 ว่าด้วยเรื่อง เกลือสำหรับบริโภค โดยเสนอปรับปรุงร่างระเบียบของเกลือทั้งหมดที่มีการนำเข้า การผลิตเพื่อจำหน่าย การจำหน่าย ซึ่งเฉพาะแค่ potassium iodide หรือ potassium iodate เท่านั้นที่อนุญาตให้ใส่ได้ในสัดส่วนที่เท่ากับหรือไม่น้อยกว่า 20 มก./กก. และไอโอดีนให้ใส่ได้ไม่เกิน 40 มก./กก.
วันที่มีผลบังคับใช้ : 20 วัน หลังจากประกาศในราชกิจจาฯ
-
มาเลเซีย G/TBT/N/MYS/61
01 ธันวาคม 2558
มาตรการปกติ
สินค้า : อาหาร
สาระสำคัญ : เสนอร่างแก้ไขข้อกำหนดเกี่ยวกับการลงทะเบียนหน่วยรับรอง ภายใต้กฎระเบียบสุขอนามัยอาหาร ปี 2009 ในเรื่องของการรับรองในการรับประกันความปลอดภัยอาหาร
วันที่มีผลบังคับใช้ : 9 ก.ย. 58
-
มาเลเซีย G/TBT/N/MYS/62
01 ธันวาคม 2558
มาตรการปกติ
สินค้า : อาหารกรดต่ำบรรจุกระป๋อง (low acid canned food)
สาระสำคัญ : เสนอร่างแก้ไขข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้ผลิตอาหารกรดต่ำบรรจุกระป๋องในเชิงการค้า ที่มีผู้ดูแลไม่น้อยกว่า 1 คนในกิจการนั้น และต้องได้รับการรับรองการฝึกอบรมเกี่ยวกับอาหารกรดต่ำบรรจุกระป๋องจากสถาบันเฉพาะทางโดยตรง
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
-
มาเลเซีย G/TBT/N/MYS/59
01 ธันวาคม 2558
มาตรการปกติ
สินค้า : เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
สาระสำคัญ : ร่างปรับปรุงมาตรฐานทั่วไปสำหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ดังนี้ -กำหนดกฎระเบียบในการติดฉลากสำหรับภาชนะบรรจุเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยเกี่ยวกับผลกระทบของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อสุขภาพ -แก้ไขการจำกัดอายุสำหรับการจำหน่ายให้บุคคลทั่วไป โดยจากเดิมอายุ 18 -21 ปี เป็นห้ามต่ำว่า 21 ปี -กำหนดกฎระเบียบในการแสดงผลกระทบของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในฉลากและข้อห้ามสำหรับการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่บุคคลทั่วไป โดยห้ามต่ำกว่าอายุ 21 ปี
เอกสารฉบับเต็ม : 


วันที่มีผลบังคับใช้ : -
-
มาเลเซีย G/TBT/N/MYS/60
01 ธันวาคม 2558
มาตรการปกติ
สินค้า : สุรากลั่นผสม
สาระสำคัญ : เสนอกฎระเบียบใหม่ 386A สำหรับสุรากลั่นผสม ซึ่งประกอบด้วยเหล้าตั้งแต่ 1 ชนิด หรือ 2 ชนิดขึ้นไป และอาจจะเมีการติม ethyl alcohol ที่ได้มาจากผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร หรือได้มาจากการกลั่นของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
เอกสารฉบับเต็ม : 


วันที่มีผลบังคับใช้ : -
-
ฟิลิปปินส์ G/SPS/N/PHL/299/Add.1
16 พฤศจิกายน 2558
มาตรการปกติ
สินค้า : ยกเลิกมาตรการห้ามนำเข้าชั่วคราวสัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์จากสัตว์
สาระสำคัญ : ยกเลิกมาตรการห้ามนำเข้าชั่วคราวสัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์จากสัตว์ปีก ลูกไก่ ไข่ไก่ และน้ำเชื้อ จาก ประเทศตุรกี เนื่องมาจากการระบาดของไข้หวัดนก HPAI ซึ่งประกาศห้ามนำเข้าไปเมื่อวันที่ 20 พ.ค. 58 ทั้งนี้เนื่องจากปลอดจากโรคระบาดแล้ว
วันที่มีผลบังคับใช้ : 16 พ.ย. 58
ตุรกี
เวียดนาม G/TBT/N/VNM/78
10 พฤศจิกายน 2558
มาตรการปกติ
สินค้า : นม และผลิตภัณฑ์นมแปรรูป
สาระสำคัญ : ร่างกฎระเบียบปรับปรุงข้อความและคำนิยามของน้ำนมสดธรรมชาติ น้ำนมสด น้ำนมคืนรูป (reconstituted milk, recombine milk) น้ำนมผสม ทั้งนี้ ได้แทนที่หมายเลขของภาคผนวกและปรับปรุงส่วนประกอบในมาตราของกฎระเบียบการติดฉลาก และประกาศที่สอดคล้องกันในระเบียบทางเทคนิคสำหรับผลิตภัณฑ์น้ำนม
วันที่มีผลบังคับใช้ : 1 มิ.ย.59
-
สิงคโปร์ G/TBT/N/SPG/25
30 ตุลาคม 2558
มาตรการปกติ
สินค้า : อาหาร
สาระสำคัญ : หน่วยงานการเกษตรและสัตว์แพทย์ทบทวนปรับปรุงแก้ไขระเบียบ a) หลักเกณฑ์การจัดทำฉลากออร์แกนิคอันจะต้องผ่านการรับรองจากหน่วยงานตรวจสอบและสอดคล้องกับมาตรฐาน Codex ว่าด้วยเรื่องกระบวนการการผลิต การตลาด (GL 32-1999) b) หลักเกณ์การห้ามการนำเข้า การขาย การโฆษณาน้ำนมดิบเพื่อการบริโภคโดยตรง c) หลักเกณฑ์ว่าด้วยเงื่อนไขการแสดงฉลากของแป้ง (Modified Starches) ดังนี้ dextrin roasted starch, Acid-treated starch, Alkaline-treated starch, Bleached starch, Oxidised starch,Enzyme-treated starch, Monostarch phosphate, Distarch phosphate, Phosphated distarch phosphate, Acetylated distarch phosphate,Starch acetate, Acetylated distarch adipate, Hydroxypropyl starch, Hydroxypropyl distarch phosphate, Starch sodium octenyl succinate, Acetylated oxidised starch d) ปรับปรุงบทบรรณาธิการและปรับปรุงระเบียบข้อ 9, 12, 30(3), 38 เพื่อให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
วันที่มีผลบังคับใช้ : 30 ธ.ค. 58
-
อินโดนีเซีย G/TBT/N/IDN/102
18 กันยายน 2558
มาตรการปกติ
สินค้า : อาหาร
สาระสำคัญ : ร่างระเบียบสำหรับอาหารแปรรูปทั้งหมดที่อาจมีการโฆษณา หรืออาหารแปรูปที่จะสามารถโฆษณาได้ หลังจากได้รับเครื่องหมายรับรองจากหน่วยงานกำกับดูแลแห่งชาติแล้วเท่านั้น โดยข้อมูลในการโฆษณาจะต้องเป็นไปตามที่ได้รับรองในฉลาก มีความถูกต้องและไม่หลอกลวงผู้บริโภค ซึ่งร่างระเบียบฉบับนี้ควบคุมการโฆษณาทั้งก่อนและหลังจากการประกาศ โดยการกำหนดสำหรับการโฆษณาอาหารก่อนมีการประกาศนั้น ใช้บังคับกับอาหารทีมีวัตถุประสงค์ในทางการแพทย์ และอาหารแปรรูปที่ใช้ในสำหรับการอ้างถึงการลดความเสี่ยงต่อโรคเท่านั้น และจะต้องได้รับการรับรองจากหน่วยงานกำกับดูแลก่อนการประกาศ
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
-
อินโดนีเซีย G/TBT/N/IDN/1/Add.3
15 กันยายน 2558
มาตรการปกติ
สินค้า : -
สาระสำคัญ : ประกาศกฎกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 35/M-IND/PER/3/2011 ซึ่งได้มีการแทนที่ด้วย ฉบับที่ 59/M-IND/PER/3/2015 เกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับมาตรฐานแห่งชาติของอินโดนีเซีย สำหรับแป้งสาลีที่ใช้เป็นอาหาร โดยกฎระเบียบนี้จะมีผลบังคับใช้ภายใน 3 เดือน หลังจากประกาศใช้ โดยมีการแก้ไข ดังนี้ 1. การปฏิบัติของกฎระเบียบการนำเข้าเฉพาะ สำหรับ HS 1101.00.10.90 สามารถนำเข้าได้เฉพาะการผลิตอาหารสัตว์ และ HS 2302.30.00.00 สามารถนำเข้าได้ทั้งการผลิตอาหารสัตว์และผู้นำเข้าทั่วไป 2. ข้อกำหนดเกี่ยวกับจดหมายค่าตอบแทนทางเทคนิคสำหรับการนำเข้า 3. ข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามของกฎระเบียบ
วันที่มีผลบังคับใช้ : 3 เดือน หลังจากมีการประกาศใช้
-
เวียดนาม G/TBT/N/VNM/66
22 กรกฎาคม 2558
มาตรการปกติ
สินค้า : อาหารที่เสริมสารอาหาร(Fortified Food)
สาระสำคัญ : พระราชกฤษฎีกากำหนดรายละเอียดของสารอาหารบางจำพวกในอาหารเพื่อคุ้มกันสารอาหารที่บกพร่อง สารอาหารดังกล่าว เช่น น้ำมัน แป้ง เกลือที่ได้มาตรฐาน (food grade salt) และซีอิ๊ว (say sauce) โดยตามที่ระบุไว้ในข้อ มาตรา 5 วรรค 1 (b) (c) (d) นั้นถือเป็นมาตรฐานบังคับที่ผู้ผลิต ผู้ขาย ผู้นำเข้า จะต้องปฏิบัติตามโดยมีผลบังคับใช้ 1 ปีนับแต่พระราชกฤษฎีกามีผลบังคับใช้ สำหรับมาตรา 4 และ 5 นั้นบังคับสินค้าที่ผลิตก่อนวันที่กฎหมายมีผลบังคับใช้ โดยอนุโลมให้ใช้สินค้าได้จนกว่าสินค้าจะหมดอายุ
วันที่มีผลบังคับใช้ : 1 พ.ย. 58
-
อินโดนีเซีย G/TBT/N/IDN/86/Add.2
10 กรกฎาคม 2558
มาตรการปกติ
สินค้า : กาแฟสำเร็จรูป
สาระสำคัญ : ปรับปรุงแก้ไขระเบียบกระทรวงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับมาตรฐานบังคับสำหรับกาแฟสำเร็จรูปที่ได้เคยแจ้งไปล่าสุดเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 ซึ่งกล่าวถึงการแก้ไขเรื่องขยายระยะเวลาการมีผลบังคับใช้
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
-
เวียดนาม G/SPS/N/VNM/69
02 กรกฎาคม 2558
มาตรการปกติ
สินค้า : อาหารบรรจุเสร็จ (prepackaged food)
สาระสำคัญ : ร่างกฎระเบียบที่เกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบ องค์กรที่ผ่านการตรวจสอบ ขั้นตรวจการตรวจสอบ ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ ความรับผิดชอบขององค์กรตรวจสอบ
วันที่มีผลบังคับใช้ : 45 วันหลังประกาศใช้
ประเทศคู่ค้า
อินโดนีเซีย G/TBT/N/IDN/101
24 มิถุนายน 2558
มาตรการปกติ
สินค้า : อาหาร
สาระสำคัญ : ประกาศแทนที่กฎระเบียบ NADFC เลขที่ HK.00.05.42.4040 ปี 2006 เกี่ยวกับหวมดหมู่อาหาร ซึ่งมี 16 หมวดหมู่ ดังนี้ 1. ผลิตภัณฑ์นมและที่ลักษณะคล้ายนม ยกเว้น ผลิตภัณฑ์อาหารในหวมดหมู่ หมายเลข 2 2. ไขมันและน้ำมัน และไขมันชนิดเหลว 3. น้ำแข็งสำหรับรับประทาน รวมถึง น้ำผลไม้ผสมน้ำตาลและเสิร์ฟขณะเย็น (sherbet) และของหวานที่ทำจากน้ำผลไม้ปั่นที่แช่จนเป็นน้ำแข็ง (sorbet) 4. ผลไม้และผัก (รวมถึง เห็ดและเชื้อรา พืชรากและพืชหัว เมล็ดพืชที่ทานได้ เช่นถั่ว ถั่วฝักยาว และว่านหางจระเข้ 5. ขนมลูกกวาด 6. ธัญพืชและผลิตภัณฑ์ธัญพืช ที่ได้มาจากเมล็ดธัญพืช (cereal grains) พืชรากและพืชหัว เมล็ดพืชที่ทานได้ ถั่วฝักยาว ลูกปาล์มและแก่นของต้นปาล์ม ยกเว้น อาหารในหมวดหมู่ของเบเกอรี่ ในหมายเลข 7 7. เบเกอรี่ 8. เนื้อและผลิตภัณฑ์เนื้อ รวมถึงสัตว์ปีกและเนื้อสัตว์ป่า 9. ปลาและผลิตภัณฑ์ปลา รวมถึง หอย ครัสตาเซียน และสัตว์ทะเลในไฟลัม เช่น ปลาดาว 10. ไข่และผลิตภัณฑ์ไข่ 11. สารให้ความหวาน รวมถึง น้ำผึ้ง 12. เกลือ พริก ซุป ซอส สลัด และผลิตภัณฑ์โปรตีน 13. อาหารสำหรับใช้ในโถชนาการ 14. เครื่องดื่ม ยกเว้น ผลิตภัณฑ์นม 15. อาหารพร้อมรับประทาน 16. อาหารสำเร็จรูป หมวดทั้งหมดที่กล่าวมานี้ได้ปรับปรุงตามมาตรฐานทั่วไปของ Food Additives Codex Stan 192-1995 ซึ่งปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 2014 ในขณะที่อาหารหมวดอื่นๆที่ไม่ได้กล่าวถึง จะประกาศใน Chairman ของ NADFC
วันที่มีผลบังคับใช้ : หลังจากประกาศในราชกิจจาฯ
-
อินโดนีเซีย G/TBT/N/IDN/77/Add.2
24 มิถุนายน 2558
มาตรการปกติ
สินค้า : น้ำมันปาล์ม
สาระสำคัญ : แก้ไขระเบียบกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 35/M-IND/PER/3/2015 เกี่ยวกับมาตรฐานข้อบังคับสากลของอินโดนีเซีย สำหรับน้ำมันปาล์ม ซึ่งได้ประกาศตามเอกสาร G/TBT/N/IDN/77 เมื่อวันที่ 19 ก.ค. 56 โดยมีการแก้ไขดังนี้ 1. เพิ่มเติมประโยคในกฏเกณฑ์ของเครื่องมือตรวจสอบคุณภาพสำหรับผู้ผลิต 2. เปลี่ยนแปลงปริมาณของวิตามิน A 3. ปรับปรุงเกี่ยวกับหน่วยงานรับรองผลิตภัณฑ์และห้องปฏิบัติการการตรวจสอบ 4. เปลี่ยนแปลงในชนิดของการรับรอง
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
-
ฟิลิปปินส์ G/TBT/N/PHL/188
19 กุมภาพันธ ์ 2558
มาตรการปกติ
สินค้า : อาหารสัตว์ฮาลาล
สาระสำคัญ : มาตรฐานฟิลิปปินส์เกี่ยวกับข้อกำหนดเฉพาะสำหรับอาหารสัตว์ฮาลาลในการใช้ของผลิตภัณฑ์ การปรับปรุงส่วนผสมและการปรับปรุงตัวผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้น โดยมาตรฐานนี้ใช้ในการอ้างอิงอย่างเป็นทางการในการผลิตอาหารสัตว์ฮาลาล เพื่อใช้ในประเทศ และระหว่างประเทศ
วันที่มีผลบังคับใช้ : 15 วัน หลังจากประกาศในหนังสือพิมพ์
-
อินโดนีเซีย G/TBT/N/IDN/98
17 กุมภาพันธ ์ 2558
มาตรการปกติ
สินค้า : เนื้อโค กระบือ ซากเนื้อสัตว์ และ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อสัตว์
สาระสำคัญ : กฎระเบียบกระทรวงเกษตรที่ครอบคลุมข้อกำหนดและขั้นตอนปฏิบัติวิธีในการนำเข้าและการกำกับดูแลซากเนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อสัตว์
เอกสารฉบับเต็ม : วันที่มีผลบังคับใช้ : 24 ธ.ค.57
-
อินโดนีเซีย G/TBT/N/IDN/92
08 มกราคม 2558
มาตรการปกติ
สินค้า : อาหารแปรรูป
สาระสำคัญ : ระเบียบระบุขั้นตอนการลงทะเบียนทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการแปรรูปอาหารขั้นพื้นฐาน โดยกำหนดเกณฑ์ความเสี่ยงไว้ ดังนี้ 1. ผู้บริโภคเป้าหมาย 2. ส่วนประกอบ 3. ค่าความเป็นกรด และความชื้นสัมพัทธ์ของวัตถุ 4. การระบุค่ากล่าวอ้างทางโภชนาการ หรือค่ากล่าวอ้างทางสุขภาพบนฉลาก 5. กระบวนการผลิต โดยเทคโนโลยี เช่น การฉายรังสี พันธุวิศวกรรม และผลิตภัณฑ์อินทรีย์ โดยประเภทของอาหารแปรรูป สามารถทำได้ผ่านการลงทะเบียนทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งกำหนดโดยรองผู้อำนวยการความปลอดภัยด้านอาหาร และ การควบคุมวัตถุอันตราย ผู้สมัครควรใช้ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.pom.go.id โดยจะได้รับ ID และรหัสผ่านก่อนลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์สำหรับอาหารแปรรูป ข้อกำหนดของการลงทะเบียนทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับอาหารแปรรูป ได้รับการอ้างอิงจาก Chairman of NADFC Regulation No.HK.03.1.5.12.11.099552011 ในเรื่องของการจดทะเบียนอาหารแปรรูป
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
-
อินโดนีเซีย G/TBT/N/IDN/95
08 มกราคม 2558
มาตรการปกติ
สินค้า : อาหารแปรรูป
สาระสำคัญ : แก้ไขเพิ่มเติมบางมาตราใน Chairman ของระเบียบ NADFC RI ฉบับที่ HK.03.1.5.12.11.099562011 โดยเปลี่ยนแปลงบางคำนิยาม ในมาตรา 1 หัวข้อ Chapter 2 ในบทบัญญัติบางส่วนเกี่ยวกับการลงทะเบียนของการเปลี่ยนแปลงหัวข้อ Chapter 4เช่นเดียวกับบทบัญญัติเกี่ยวกับการลงทะเบียนใหม่ นอกจากนี้ กฎระเบียบยังเพิ่มมาตราใหม่ คือ มาตรา 13A ซึ่งมีได้เปลี่ยนรูปแบการลงทะเบียนเล็กน้อย โดยผู้สมัครสามารถดำเนินการ ได้โดยไม่ต้องรอการอนุมัติ จาก Chairman ตามระเบียบของ NADFC
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
-
อินโดนีเซีย G/TBT/N/IDN/86/Add.1
14 พฤศจิกายน 2557
มาตรการปกติ
สินค้า : กาแฟสำเร็จรูป
สาระสำคัญ : การเพิ่มเติมระเบียบมาตรฐานของอินโดนีเซียสำหรับกาแฟสำเร็จรูป ภายใต้ประกาศ G/TBT/N/IND/86 (SNI:2983:2014) โดยร่างแก้ไขระเบียบนี้ได้ถูกกำหนดเงื่อนไขผ่านทาง ?กฎระเบียบอุตสาหกรรม ฉบับที่ 87/M-IND/PER/10/2014? และจะมีผลบังคับ 9 เดือน หลังจากประกาศใช้
วันที่มีผลบังคับใช้ : 9 เดือน หลังจากประกาศใช้
-
เวียดนาม G/TBT/N/VNM/51
09 ตุลาคม 2557
มาตรการปกติ
สินค้า : อาหารตัดแต่งพันธุกรรมบรรจุเสร็จ
สาระสำคัญ : ร่างกำหนดเงื่อนไขการติดฉลาก Joint Circular สำหรับอาหารและผลิตภัณฑ์ตัดแต่งพันธุกรรมบรรจุเสร็จที่จำหน่ายในประเทศเวียดนาม
วันที่มีผลบังคับใช้ : ก.พ.58
-
เวียดนาม G/TBT/N/VNM/48
25 สิงหาคม 2557
มาตรการปกติ
สินค้า : สารปรุงแต่งกลิ่นรสอาหาร
สาระสำคัญ : ร่างระเบียบทางเทคนิคในเรื่องข้อกำหนด วิธีทดสอบ การจัดการของสารปรุงแต่งกลิ่นรส ดังนี้ 1.สารปรุงแต่งกลิ่นรสมะนาวและส้ม 2.สารปรุงแต่งกลิ่นรสพีช 3.สารปรุงแต่งกลิ่นรสสตรอเบอร์รี่ 4.สารปรุงแต่งกลิ่นรสมะพร้าว 5.สารปรุงแต่งกลิ่นรสไม้ 6.สารปรุงแต่งกลิ่นรสรมควัน 7.สารปรุงแต่งกลิ่นรสเห็ด 8.สารปรุงแต่งกลิ่นรสข้าวโพด 9.สารปรุงแต่งกลิ่นรสมะลิ 10.สารปรุงแต่งกลิ่นรสช็อคโกเลต 11.สารปรุงแต่งกลิ่นรสวนิลา 12.สารปรุงแต่งกลิ่นรสแอปเปิ้ล
วันที่มีผลบังคับใช้ : 45 วัน หลังจากประกาศในราชกิจจาฯ
-
ฟิลิปปินส์ G/TBT/N/PHL/185
11 สิงหาคม 2557
มาตรการปกติ
สินค้า : เกษตรอินทรีย์
สาระสำคัญ : ระเบียบแบ่งออกเป็นส่วนต่างๆ ดังนี้ ส่วนที่ 1 การเปลี่ยนเป็นเกษตรอินทรีย์ ส่วนที่ 2 การผลิตพืช ส่วนที่ 3 ปศุสัตว์ ส่วนที่ 4 การเลี้ยงผึ้ง ส่วนที่ 5 การแปรรูป ส่วนที่ 6 ผลิตภัณฑ์ชนิดพิเศษ ส่วนที่ 7 การติดฉลาก และการให้ข้อมูลผู้บริโภค ร่างแก้ไขระเบียบข้อกำหนดในการติดฉลากสำหรับบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดหรือวัสดุสัมผัสอาหาร
เอกสารฉบับเต็ม : 


วันที่มีผลบังคับใช้ : ภายหลังจากการประกาศบนหน้าหนังสือพิมพ์จำนวน 2 ฉบับ
-
มาเลเซีย G/TBT/N/MYS/48
11 สิงหาคม 2557
มาตรการปกติ
สินค้า : อาหาร
สาระสำคัญ : ร่างแก้ไขระเบียบข้อกำหนดในการติดฉลากสำหรับบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดหรือวัสดุสัมผัสอาหาร
เอกสารฉบับเต็ม : 


วันที่มีผลบังคับใช้ : -
-
มาเลเซีย G/TBT/N/MYS/49
11 สิงหาคม 2557
มาตรการปกติ
สินค้า : อาหาร
สาระสำคัญ : การกำหนดระเบียบมาตรฐานใหม่สำหรับ micribial culture ที่ใช้ในกระบวนการหมักอาหาร เช่น ซอสถั่วเหลือง, tapai, tempe และ kimchi เป็นต้น
เอกสารฉบับเต็ม : 


วันที่มีผลบังคับใช้ : -
-
มาเลเซีย G/TBT/N/MYS/50
11 สิงหาคม 2557
มาตรการปกติ
สินค้า : อาหาร
สาระสำคัญ : การกำหนดระเบียบใหม่ภายใต้ระเบียบอาหาร 1985 สำหรับ isotonic electrolyte drink และ isotonic electrolyte drink base ดังต่อไปนี้ ระเบียบ 360D isotonic electrolyte drink : การกำหนดระเบียบใหม่ของข้อกำหนดมาตรฐานและการติดฉลากสำหรับ isotonic electrolyte drink ซึ่งเป็นเครื่องดื่มที่เป็นสูตรสำเร็จและเหมาะสมสำหรับการทดแทนพลังงานและแร่ธาตุที่หายไป และอาจประกอบด้วย CO2 ระเบียบ 360E isotonic electrolyte drink base : การกำหนดระเบียบใหม่ของข้อกำหนดมาตรฐานและการติดฉลากสำหรับ isotonic electrolyte drink base ที่มาจากเครื่องดื่มเกลือแร่ ทั้งในรูปแบบของแข็งหรือของเหลว เมื่อนำมาละลายหรือปฏิบัติตามที่ระบุก็จะได้ isotonic electrolyte drink
เอกสารฉบับเต็ม : 


วันที่มีผลบังคับใช้ : -
-
มาเลเซีย G/TBT/N/MYS/46
11 สิงหาคม 2557
มาตรการปกติ
สินค้า : นมสูตรสำหรับทารกและสูตรสำหรับเด็กโต
สาระสำคัญ : การเสนอแก้ไขคำที่ห้ามระบุในการคัดเกรด คุณภาพของลักษณะเด่น หรือคำอื่นๆที่มีความหมายหรือการใช้ที่คล้ายคลึงกัน เช่น "Gold", "A+", "Plus", "Premium", "Platinum", "Pro", "Advance", "Super", "Complete", "Balance", "Unique" and "Protect" ในบรรจุภัณฑ์อาหารใดๆ ภายใต้กฎระเบียบ 389 ถึง 391 รวมถึงนมสูตรสำหรับทารกและสูตรสำหรับเด็กโต อาหารกระป๋องสำหรับทารกและเด็กเล็ก และธัญพืชแปรรูปสำหรับทารกและเด็กเล็ก
เอกสารฉบับเต็ม : 


วันที่มีผลบังคับใช้ : -
-
มาเลเซีย G/TBT/N/MYS/51
11 สิงหาคม 2557
มาตรการปกติ
สินค้า : อาหาร
สาระสำคัญ : ข้อเสนอแก้ไขเพื่อห้ามการกล่าวอ้าง ดังต่อไปนี้ 1. ใบรับรอง หรือใบอนุญาตข้อคิดเห็นหรือความพึงพอใจต่างๆ 2. รูปภาพ คำพูด หรือคำอธิบายต่างๆ ที่รวมถึงตราสัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายที่บ่งบอก ความมั่นคง ปริมาณ ความแข็งแรง ความบริสุทธิ์ องค์ประกอบ น้ำหนัก แหล่งกำเนิด อายุ ผลกระทบ ที่ไม่เป็นความจริง ไม่ชัดเจน หลอกลวง หรือทำให้เกิดความหลงผิด ในส่วนผสมต่างๆ ของอาหารนั้น
เอกสารฉบับเต็ม : 


วันที่มีผลบังคับใช้ : -
-
มาเลเซีย G/TBT/N/MYS/47
11 สิงหาคม 2557
มาตรการปกติ
สินค้า : อาหาร
สาระสำคัญ : 1.ร่างแก้ไขระเบียบ 26A : Probiotic Cultures : เสนอร่างแก้ไขเพื่อใช้แทนที่มาตรฐานเดิมของ bifido bacteria ให้มีความหลากหลายมากขึ้นเพื่อช่วยเพิ่มการใช้ Probiotic เติมลงในอาหาร 2.ร่างแก้ไขรายการที่ 12A ลำดับที่ 20 : ร่างแก้ไขเพื่อใช้แทนมาตรฐานเดิมของ bifido bacteria ที่ประกอบด้วย 2 สายพันธุ์ และสายพันธุ์อื่นในการเลี้ยงแบบ Probiotic เพื่อเพิมการใช้ Probiotic เติมลงในอาหาร
เอกสารฉบับเต็ม : 


วันที่มีผลบังคับใช้ : -
-
ฟิลิปปินส์ G/TBT/N/PHL/182
05 สิงหาคม 2557
มาตรการปกติ
สินค้า : ผลิตภัณฑ์อาหาร
สาระสำคัญ : ข้อกำหนดและกฎระเบียบในรูปแบบของการรับรอง ใบอนุญาตหรือใบรับรองของการลงทะเบียนหรือการปฏิบัติตาม โดยครอบคลุมถึงการจัดตั้งโรงงานในการบรรจุ การดูแลหรือการผลิตอาหารสำหรับบริโภค ให้เป็นไปตามระเบียบของหน่วยงานที่ให้การรับรอง
วันที่มีผลบังคับใช้ : 15 วัน หลังจากประกาศในราชกิจจาฯ
-
ฟิลิปปินส์ G/TBT/N/PHL/183
05 สิงหาคม 2557
มาตรการปกติ
สินค้า : ผลิตภัณฑ์อาหารบรรจุเสร็จ
สาระสำคัญ : ร่างระเบียบของ FDA ที่เกี่ยวกับระบบของอาหารและผลิตภัณฑ์อาหารบรรจุเสร็จ ซึ่งได้แก้ไขเกี่ยวกับการบัญญัติกฎหมายในรายการที่ 88-B s. 1984 และกฎระเบียบการติดฉลากของผลิตภัณฑ์อาหารบรรจุเสร็จที่ขายในประเทศฟิลิปปินส์และสำหรับวัตถุประสงค์อื่นๆ
วันที่มีผลบังคับใช้ : ภายหลังจากการประกาศบนหน้าหนังสือพิมพ์จำนวน 2 ฉบับ
-
สิงคโปร์ G/TBT/N/SGP/20/Add.2
23 มิถุนายน 2557
มาตรการปกติ
สินค้า : อาหาร
สาระสำคัญ : ร่างแก้ไขระเบียบอาหาร 2014 ซึ่งขยายระยะเวลาการให้ข้อคิดเห็นเป็น 60 วัน นับจากวันประกาศเพิ่มเติมนี้
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
-
ฟิลิปปินส์ G/TBT/N/PHL/179/Corr.1
13 มิถุนายน 2557
มาตรการปกติ
สินค้า : น้ำปลา
สาระสำคัญ : แก้ไขที่อยู่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบเป็น Agency responsible: Center for Food Regulation and Research Name and address (including telephone and fax numbers, email and website addresses, if available) of agency or authority designated to handle comments regarding the notification shall be indicated if different from above: Center for Food Regulation and Research Food and Drug Administration Department of Health Civic Drive, Filinvest Corporate City Alabang Muntinlupa City 1770 Philippines E-mail: mtccerbolles@fda.gov.ph Tel.: +63 2 857-1991 to 93; 63 2 857-1900 local 8105; 8115 http://www.fda.gov.ph
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
-
ฟิลิปปินส์ G/TBT/N/PHL/180/Corr.1
13 มิถุนายน 2557
มาตรการปกติ
สินค้า : น้ำปลา
สาระสำคัญ : แก้ไขที่อยู่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบเป็น Agency responsible: Center for Food Regulation and Research Name and address (including telephone and fax numbers, email and website addresses, if available) of agency or authority designated to handle comments regarding the notification shall be indicated if different from above: Center for Food Regulation and Research Food and Drug Administration Department of Health Civic Drive, Filinvest Corporate City Alabang Muntinlupa City 1770 Philippines E-mail: mtccerbolles@fda.gov.ph Tel.: +63 2 857-1991 to 93; 63 2 857-1900 local 8105; 8115 http://www.fda.gov.ph
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
-
มาเลเซีย G/TBT/N/MYS/42
02 มิถุนายน 2557
มาตรการปกติ
สินค้า : อาหารทุกชนิด
สาระสำคัญ : ร่างระเบียบการนำเข้าอาหารมายังมาเลเซียปี 2557 โดยร่างระเบียบกำหนดเงื่อนไขว่าผู้นำเข้าจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการของตัวอย่างสินค้าส่งมอบ รวมไปถึงสินค้าที่ฝ่าฝืนข้อกำหนดภายใต้พระราชบัญญัติอาหาร 1983 (พ.ศ. 2526) และเกี่ยวข้องกับระเบียบอาหาร 1985 (พ.ศ.2528) ระเบียบสุขอนามัยอาหาร 2009 (พ.ศ.2552) และระเบียบอาหารฉายรังสี 2011 (พ.ศ.2553)
เอกสารฉบับเต็ม : 


วันที่มีผลบังคับใช้ : -
-
มาเลเซีย G/TBT/N/MYS/43
02 มิถุนายน 2557
มาตรการปกติ
สินค้า : อาหารเสริม
สาระสำคัญ : ร่างแก้ไขการกล่าวอ้างหน้าที่ของสารอาหารที่ผ่านการรับรองใหม่ของ Calcium 3-hydroxy-3-methyl butyrate monohydrate (CaHMB) และ D-ribose โดยกำหนดเงื่อนไขสำหรับการรับรองการอ้างถึงหน้าที่ ดังนี้ 1.ปริมาณขั้นต่ำ ?ส่วนประกอบอาหาร? 2.ข้อกำหนดในการติดฉลากเพิ่มเติม 3.การกล่าวอ้างถูกจำกัดในอาหารเสริม
เอกสารฉบับเต็ม : 


วันที่มีผลบังคับใช้ : -
-
สิงคโปร์ G/TBT/N/SGP/20/Add.1
25 เมษายน 2557
มาตรการปกติ
สินค้า : อาหาร
สาระสำคัญ : หน่วยงานเกษตรอาหาร และปศุสัตว์ ขยายระยะเวลาการให้ข้อคิดเห็น ร่างประกาศแก้ไขกฎระเบียบอาหาร เป็น 60 วัน นับจากได้ประกาศเพิ่มเติมฉบับนี้
วันที่มีผลบังคับใช้ : 25 มิ.ย.57
-
อินโดนีเซีย G/TBT/N/IDN/4/Add.5
07 เมษายน 2557
มาตรการปกติ
สินค้า : ปุ๋ย
สาระสำคัญ : กระทรวงอุตสาหกรรมฯ ประกาศกฤษฎีกาของกระทรวงฯ ฉบับที่ 08/M-IND/ PER/2/2014 เกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรฐานบังคับสำหรับปุ๋ยอินทรีย์ ซึ่งประกาศใช้วันที่ 17 ก.พ. 57 โดยระเบียบใหม่ครอบคลุม ดังนี้ a. แทนที่ SNI 02-2803 : 2000 ด้วย SNI 02-2003 : 2012 b. ใบรับรองที่ออกตาม SNI 02-2803:2000 ต้องเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาฉบับใหม่ c. ระยะเวลาผ่อนผันในข้อ (b.) อย่างมาก 6 (หก) เดือนนับตั้งแต่พระราชกฤษฎีกาประกาศใช้
เอกสารฉบับเต็ม : 


วันที่มีผลบังคับใช้ : 17 ก.พ. 57
-
มาเลเซีย G/TBT/N/MYS/39
12 มีนาคม 2557
มาตรการปกติ
สินค้า : ผลิตภัณฑ์บรรจุเสร็จ
สาระสำคัญ : ร่างระเบียบน้ำหนักและมาตรการของผลิตภัณฑ์บรรจุเสร็จ ดังนี้ 1. คำนิยามของ ?ผลิตภัณฑ์บรรจุเสร็จ? 2. การยอมรับข้อบกพร่องของปริมาณผลิตภัณฑ์ที่อนุญาติในผลิตภัณฑ์บรรจุเสร็จ 3. แผนการสุ่มตัวอย่างในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์บรรจุเสร็จ 4. ปริมาณน้ำหนักเนื้อ 5. ควรจะแสดงฉลากในทุกๆ ผลิตภัณฑ์บรรจุเสร็จ
เอกสารฉบับเต็ม : 


วันที่มีผลบังคับใช้ : 1 มิ.ย.57
-
สิงคโปร์ G/TBT/N/SGP/20
14 กุมภาพันธ ์ 2557
มาตรการปกติ
สินค้า : อาหาร
สาระสำคัญ : หน่วยงานเกษตร อาหาร และสุขภาพสัตว์ของสิงคโปร์ (AVA) ได้มีการทบทวน กฎระเบียบอาหารและเสนอทำการแก้ไขกฎระเบียบบังคับ โดยจะต้องประกาศ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารที่มี phytosterols , esters Phytosterol , phytostanols และ esters phytostanol ปัจจุบันผลิตภัณฑ์อาหารที่มี phytosterols , esters Phytosterol , phytostanols และ esters phytostanol จะต้องมีข้อบังคับ ดังต่อไปนี้ ตามกฎระเบียบบังคับของฉลากผลิตภัณฑ์ - ผลิตภัณฑ์ที่เป็นอาหารมีวัตถุประสงค์พิเศษไว้เฉพาะสำหรับผู้ที่ต้องการลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือด - ผู้ป่วยที่ใช้ยาลดคอเลสเตอรอล ควรใช้ผลิตภัณฑ์ภายใต้การดูแลทางการแพทย์ - ผลิตภัณฑ์ที่อาจมีคุณค่าทางโภชนาการไม่เหมาะสมต่อหญิงตั้งครรภ์ และหญิงที่ให้นมบุตร และเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 5 ปี ; - ควรใช้ผลิตภัณฑ์ในส่วนของอาหารที่สมดุล และมีความหลากหลาย รวมทั้งการบริโภคผักและผลไม้ เพื่อช่วยรักษาระดับ carotenoid ; - ควรหลีกเลี่ยงการบริโภคมากกว่า 3 กรัม ต่อวันของการเพิ่ม phytosterols หรือ phytostanols - คำแนะนำปริมาณอาหาร (กรัม หรือมิลลิลิตร) ที่จะบริโภคในแต่ละครั้ง (เรียกว่า 1 เสริฟ ) และจำนวนการบริโภค ที่แนะนำให้บริโภคต่อวัน กับคำสั่ง ของจำนวน phytosterols หรือ phytostanols ในแต่ละปริมาณเสริฟ สิงคโปร์แนะนำให้แก้ไขข้อบังคับข้างต้น ดังต่อไปนี้ - ผลิตภัณฑ์ที่อาจมีคุณค่าทางโภชนาการไม่เหมาะสมต่อหญิงตั้งครรภ์ และ หญิงที่ให้นมบุตร และเด็กที่มีอายุ ต่ำกว่า 5 ปี ; - ควรใช้ผลิตภัณฑ์ในส่วนของอาหารที่สมดุล ; - คำแนะนำการบริโภคประจำวัน ของ 2- 3g ของ phytosterols/ phytostanols - คำสั่งของจำนวน phytosterols , esters Phytosterol (คำนวณเป็น phytosterols) หรือ esters phytostanols phytostanol (คำนวณเป็น phytostanols) ในแต่ละหน่วยเสริฟ (แก้ไขเพิ่มเติม ดังกล่าวข้างต้น จะได้รับแจ้งผ่านทาง Notification SPS ด้วย.)
วันที่มีผลบังคับใช้ : 1 มิ.ย.57
-
อินโดนีเซีย G/TBT/N/77/Add.1
13 กุมภาพันธ ์ 2557
มาตรการปกติ
สินค้า : -
สาระสำคัญ : ร่างกฎระเบียบมาตรฐานสากลอินโดนีเซียสำหรับน้ำมันปาล์ม เกี่ยวกับการกำหนดตามกฎระเบียบของกระทรวงอุตสาหกรรม No.87/M-IND/PER/12/2013 และจะมีผลบังคับใช้ภายใน 6 เดือน หลังจากมีการประกาศ
วันที่มีผลบังคับใช้ : 6 เดือน หลังจากมีการประกาศ
-
มาเลเซีย G/TBT/N/MYS/38
11 กุมภาพันธ ์ 2557
มาตรการปกติ
สินค้า : สินค้าที่ทำมาจากชิ้นส่วนของสุกรและสุนัข รวมถึงผลิตภัณฑ์อาหารและอาหารสัตว์
สาระสำคัญ : - คำนิยามของสุกร และสุนัข - สินค้าที่ทำมาจากชิ้นส่วนของสุกรและสุนัขควรจะแสดงการแบ่งแยกในหลักฐาน การติดฉลาก/ป้ายบอกข้อมูล/เครื่อง ให้ชัดเจน และรายการต้องทำตามที่ในฉลากกำหนด
วันที่มีผลบังคับใช้ : 1 ก.พ.57
-
อินโดนีเซีย G/TBT/N/IDN/84
13 มกราคม 2557
มาตรการปกติ
สินค้า : อาหารจานด่วน
สาระสำคัญ : ร่างกฎระเบียบการลดความเสี่ยงของโรคไม่ติดต่อ ที่เกิดจากการใช้ส่วนประกอบน้ำตาล เกลือ และข้อมูลด้านสุขภาพอื่นควรจะทำให้เกิดความชัดเจนและให้ผู้บริโภคสามารถเข้าใจไ ซึ่งบังคับใช้กับธุรกิจด้านการผลิต การแปรรูปอาหาร และอาหารจานด่วน
วันที่มีผลบังคับใช้ : 3 ปี หลัง ประกาศใช้
-
อินโดนีเซีย G/TBT/N/IDN/80
08 ตุลาคม 2556
มาตรการปกติ
สินค้า : ระบบเกษตรอินทรีย์
สาระสำคัญ : ระเบียบนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นพื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการดำเนินงานของระบบฟาร์มเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานแห่งชาติของอินโดนีเซีย โดยขอบเขตของกฎระเบียบเหล่านี้รวมถึงการทำฟาร์มเกษตรอินทรีย์ สิ่งอำนวยความสะดวกการผลิตและแปรรูป การรับรอง การติดฉลากและการฝึกอบรมการดูแล รวมไปถึงการกำหนดโทษ องค์กรทางธุรกิจที่ผลิตแปรรูปและมีส่วนร่วมทางการตลาดหรือจัดจำหน่ายจะต้องปฏิบัติตามเนื้อหาภายใต้กฎระเบียบ และต้องผ่านการรับรองระบบการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ ทั้งนี้ ผู้ประกอบการจำเป็นต้องใช้สัญลักษณ์สินค้าเกษตรอินทรีย์ที่เป็นทางการของอินโดนีเซียร่วมกับสัญลักษณ์สินค้าเกษตรอินทรีย์อื่นๆเสมอ
เอกสารฉบับเต็ม : 
http://members.wto.org/crnattachments/2013/tbt/IDN/13_3958_00_x.pdf

วันที่มีผลบังคับใช้ : 29 พ.ค. 57
-
อินโดนีเซีย G/TBT/N/IDN/77
19 กรกฎาคม 2556
มาตรการปกติ
สินค้า : น้ำมันปาล์ม
สาระสำคัญ : ร่างพราะราชกฤษฎีกาว่าด้วยเรื่อง น้ำมันปาล์ม ทั้งหมดที่ผลิตภายในประเทศ หรือการนำเข้า การการะจายหรือจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์เหล่านั้นต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของ SNI ดังนี้ 1. การทดสอบมาตรฐานคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 2. มีการตรวจสอบคุณภาพในระบบการดำเนินการ ตาม ISO 9001:2008
วันที่มีผลบังคับใช้ : 18 เดือน หลังจากประกาศ
-
ฟิลิปปินส์ G/TBT/N/PHL/169
17 มิถุนายน 2556
มาตรการปกติ
สินค้า : ปุ๋ยอินทรีย์
สาระสำคัญ : มาตรฐานคำจำกัดความ การจัดหมวดหมู่ ข้อกำหนด คุณสมบัติ และคุณลักษณะกระบวนการวิเคราะห์และการสุ่มตัวอย่าง การติดฉลาก และการอนุญาตให้ใช้วัตถุดิบต่างๆในการผลิต โดยจะมีผลบังคับใช้กับปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยหมัก สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชและอาหารเสริมพืชอินทรีย์
วันที่มีผลบังคับใช้ : 15 วัน หลังประกาศในราชกิจจาฯ
-
สิงคโปร์ G/TBT/N/SGP/15
16 เมษายน 2556
มาตรการปกติ
สินค้า : หน่วยโภชนาการอาหาร
สาระสำคัญ : ทบทวนกฎระเบียบด้านอาหารและเสนอให้แก้ไขกฎระเบียบเกี่ยวกับช่องทางข้อมูลด้านโภชนาการ (NIP) ซึ่งอยู่ภายใต้ตารางที่ 12 โดยเสนอรูปแบบ NIP ในตารางที่ 12 เกี่ยวกับการกำหนดหน่วยโภชนาการอาหาร mcg g และหน่วยวัดอื่นๆ ตามความเหมาะสม
วันที่มีผลบังคับใช้ : 1 ส.ค. 56
-
เวียดนาม G/TBT/N/VNM/30
10 เมษายน 2556
มาตรการปกติ
สินค้า : ไอศกรีม
สาระสำคัญ : กฎระเบียบทางเทคนิคเกี่ยวกับการจัดการข้อกำหนดด้านคุณภาพและ ความปลอดภัยของไอศกรีม ผู้ค้าต่างประเทศ ผู้ประกอบการและผู้ดำเนินธุรกิจต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด
วันที่มีผลบังคับใช้ : 45 วันหลังประกาศในราชกิจจานุเบกษา
-
เวียดนาม G/TBT/N/VNM/27
10 เมษายน 2556
มาตรการปกติ
สินค้า : ผลิตภัณฑ์กาแฟ
สาระสำคัญ : กฎระเบียบทางเทคนิคเกี่ยวกับการจัดการข้อกำหนดด้านคุณภาพและ ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์กาแฟ ผู้ค้าต่างประเทศ ผู้ประกอบการและผู้ดำเนินธุรกิจต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด
วันที่มีผลบังคับใช้ : 45 วันหลังประกาศในราชกิจจานุเบกษา
-
เวียดนาม G/TBT/N/VNM/28
10 เมษายน 2556
มาตรการปกติ
สินค้า : แฮมปรุงสุก
สาระสำคัญ : กฎระเบียบทางเทคนิคเกี่ยวกับการจัดการข้อกำหนดด้านคุณภาพและ ความปลอดภัยของแฮมปรุงสุก ผู้ค้าต่างประเทศ ผู้ประกอบการและผู้ดำเนินธุรกิจต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด
วันที่มีผลบังคับใช้ : 45 วันหลังประกาศในราชกิจจานุเบกษา
-
เวียดนาม G/TBT/N/VNM/29
10 เมษายน 2556
มาตรการปกติ
สินค้า : อาหารโภชนาการพิเศษสำหรับการรักษาโรค
สาระสำคัญ : กฎระเบียบทางเทคนิคเกี่ยวกับการจัดการข้อกำหนดด้านคุณภาพและ ความปลอดภัยของอาหารโภชนาการพิเศษสำหรับการรักษาโรค ผู้ค้าต่างประเทศ ผู้ประกอบการและผู้ดำเนินธุรกิจต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด
วันที่มีผลบังคับใช้ : 45 วันหลังประกาศในราชกิจจานุเบกษา
-
เวียดนาม G/TBT/N/VNM/19/Add.1
01 มีนาคม 2556
มาตรการปกติ
สินค้า : สินค้าประเภทแอลกอฮอล์
สาระสำคัญ : ประกาศเรื่องการผลิตและการค้าสินค้าแอลกอฮอล์ Notification G/TBT/N/VNM/19 ลงวันที่ 12 พ.ย. 55 ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 56 เป็นต้นไป
วันที่มีผลบังคับใช้ : 1 ม.ค. 56
-
เวียดนาม G/TBT/N/VNM/24
29 มกราคม 2556
มาตรการปกติ
สินค้า : Functional Foods
สาระสำคัญ : ประกาศแจ้งเวียนข้อกำหนดสำหรับ Functional Foods รวมถึงผลิตภัณฑ์ ข้อกำหนดการนำเข้า การติดฉลาก การโฆษณาในสื่อผสม (Multi-media) และผู้ประกอบธุรกิจ Functional Foods ทั้งในและต่างประเทศที่ประกอบการในประเทศจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดฉบับนี้
วันที่มีผลบังคับใช้ : 45 วันหลังจากที่ประกาศเห็บชอบ
-
เวียดนาม G/TBT/N/VNM/25
29 มกราคม 2556
มาตรการปกติ
สินค้า : อาหารบรรจุเสร็จ
สาระสำคัญ : ประกาศแจ้งเวียนข้อกำหนดสำหรับการติดฉลากอาหารบรรจุเสร็จพร้อมทั้งกำหนด ชื่อผลิตภัณฑ์ ข้อมูลโภชนาการ ปริมาณ วันหมดอายุ คำแนะคำ/คำเตือน ชื่อและที่อยู่บุคคล/บริษัทผู้ประกอบการ แหล่งผลิต และอื่นๆ และผู้ประกอบธุรกิจ ผลิตภัณฑ์อาหารบรรจุเสร็จ ทั้งในและต่างประเทศที่ประกอบการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารบรรจุเสร็จในประเทศจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดฉบับนี้
วันที่มีผลบังคับใช้ : 45 วันหลังจากที่ประกาศเห็บชอบ
-
เวียดนาม G/TBT/N/VNM/23
11 มกราคม 2556
มาตรการปกติ
สินค้า : เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เบียร์ นมน้ำผลไม้ น้ำมันพืช ผลิตภัณฑ์แป้ง
สาระสำคัญ : ร่างแจ้งเวียนเงื่อนไข กระบวนการ และขั้นตอนการควบคุมความปลอดภัยของภาครัฐในการผลิตอาหาร
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
-
เวียดนาม G/TBT/N/VNM/22
03 ธันวาคม 2555
มาตรการปกติ
สินค้า : อาหาร วัตถุเจือปนอาหาร วัสดุบรรจุภัณฑ์
สาระสำคัญ : ปรับปรุงกฎหมายด้านความปลอดภัยอาหารในบางย่อหน้า ดังนี้ -ข้อกำหนดทั่วไป -ความสอดคล้องต่อกฎระเบียบด้านอาหารปลอดภัยหรือกฎระเบียบทางเทคนิค -การรับรองความปลอดภัยอาหารดัดแปลงพันธุกรรม (GM Food) -การได้รับการรับรอง และยกเลิกการรับรอง ตามเงื่อนไขของความปลอดภัยอาหาร -การระบุถึงการตรวจสอบความปลอดภัยอาหารนำเข้า-ส่งออก -การติดฉลากอาหาร -การมอบหมายความรับผิดชอบการจัดการด้านอาหารปลอดภัย -มีการตรวจสอบเฉพาะด้าน (Specialized inspection)สำหรับความปลอดภัยอาหาร
วันที่มีผลบังคับใช้ : 11 มิ.ย. 55
-
ฟิลิปปินส์ G/TBT/N/PHL/161
29 ตุลาคม 2555
มาตรการปกติ
สินค้า : ปลาและกุ้งหมักเกลือ
สาระสำคัญ : ร่างมาตรฐาน (Final Draft) ผลิตภัณฑ์ปลาทะเลและกุ้งทะเล หมักเกลือ ที่ใช้สำหรับบริโภค ใช้ปรุงอาหาร หรือเป็นส่วนประกอบอาหาร และใช้เพื่อการแปรรูป รายละเอียดตาม Section 3.1 โดยแทนที่กฎระเบียบ BFAD Administrative Order NO. 18 ปี 2513 กฎระเบียบได้กำหนดมาตรฐานของคุณภาพและขนิด/ประเภท (ปลา หรือกุ้ง) หมวด B.49 ( เป็นเรื่องวัตถุปรุงแต่งอาหาร ซอส และเครื่องปรุงรส) มาตรฐานนี้ไม่รวมกับ น้ำปลา หรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการหมักเกลือ (patis)
วันที่มีผลบังคับใช้ : 15 วันหลังจากประกาศในราชกิจจา
-
อินโดนีเซีย G/TBT/N/IDN/29/Add.1
18 กันยายน 2555
มาตรการปกติ
สินค้า : น้ำดื่มบรรจุขวด
สาระสำคัญ : อินโดนิเซียประกาศแก้กฎระเบียบมาตรฐานน้ำบรรจุขวดโดยแก้ไขจาก Regulation No.69/M-IND/PER/7/2009 ลงวันที่ 3 ก.ค. 52 เป็น Regulation No.49/M-IND/PER/3/2012 ลงวันที่ 9 มี.ค. 55
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
-
อินโดนีเซีย G/TBT/N/IDN/25/Add.1
24 สิงหาคม 2555
มาตรการปกติ
สินค้า : สารเมลามีนในอาหารและเครื่องดื่ม
สาระสำคัญ : กระทรวงอุตสาหกรรมฯ ประกาศกฤษฎีกาของกระทรวงฯฉบับที่ 20/M-IND/FER/2/2012 เกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรฐานสำหรับผลิตภัณฑ์เมลามีน-อุปกรณ์สำหรับอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งประกาศใช้วันที่ 20 ก.พ. 55 ซึ่งใช้แทนกฤษฎีกาฉบับที่ 55/M-IND/PER/5/2009
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
-
อินโดนีเซีย G/TBT/N/IDN/4/Add.3
24 สิงหาคม 2555
มาตรการปกติ
สินค้า : ปุ๋ย
สาระสำคัญ : กระทรวงอุตสาหกรรมฯ ประกาศกฤษฎีกาของกระทรวงฯฉบับที่ 16/M-IND/FER/2/2012 เกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรฐานสำหรับปุ๋ย ซึ่งประกาศใช้วันที่ 20 ก.พ. 55 ซึ่งใช้แทนกฤษฎีกาฉบับที่ 19/M-IND/PER/2/2009
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
-
เวียดนาม G/TBT/N/VNM/19
01 สิงหาคม 2555
มาตรการปกติ
สินค้า : เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
สาระสำคัญ : แก้ไขร่างกฎระเบียบและแทนที่กฤษฎีกาฉบับที่ 40/2008/ND-CP ประกาศเมื่อวันที่ 7 เม.ย. 52 โดยแก้ไขดังนี้ - การใช้ตราตราประทับบนผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งที่นำเข้าและผลิตภายในประเทศ - เงื่อนไขตามใบอนุญาตการผลิต ของผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ขายปลีก และขายส่ง
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
-
อินโดนีเซีย G/TBT/N/IDN/55/Add.1
23 กรกฎาคม 2555
มาตรการปกติ
สินค้า : อาหารแปรรูปที่เพิ่มสารอาหาร และไม่เพิ่มสารอาหาร
สาระสำคัญ : อินโดนีเซียขยายระยะเวลาการแสดงความคิดเห็นต่อมาตรการ เกี่ยวกับอาหารแปรรูปที่เพิ่มสารอาหาร และไม่เพิ่มสารอาหาร เป็นวันที่ 30 ก.ค. 55
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
-
อินโดนีเซีย G/TBT/N/IDN/56Add.1
23 กรกฎาคม 2555
มาตรการปกติ
สินค้า : ข้อมูลโภชนาการ
สาระสำคัญ : อินโดนีเซียขยายระยะเวลาการแสดงความคิดเห็นต่อมาตรการ เกี่ยวกับข้อมูลทางโภชนาการ (Nutrition Facts) บนฉลากอาหารเป็นวันที่ 30 ก.ค. 55
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
-
อินโดนีเซีย G/TBT/N/IDN/58/Add.1
23 กรกฎาคม 2555
มาตรการปกติ
สินค้า : ฉลากอาหารแปรรูป
สาระสำคัญ : อินโดนีเซียขยายระยะเวลาการแสดงความคิดเห็นต่อมาตรการ การควบคุมการร้องเรียนเกี่ยวกับการติดฉลากอาหารแปรูปและการโฆษณา เป็นวันที่ 30 ก.ค. 55
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
-
อินโดนีเซีย G/TBT/N/IDN/59
02 กรกฎาคม 2555
มาตรการปกติ
สินค้า : อาหารแปรรูป
สาระสำคัญ : ประกาศ อย. ของอินโดนีเซีย (NADFC) RI No. HK.03.1.5.12.11.09955 เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนอาหารแปรรูป สรุปดังนี้ อาหารแปรรูปที่นำเข้าเพื่อผลิตใรประเทศทั้งหมดที่มีจุดประสงค์เพื่อการบรรจุ ขายปลีก การขึ้นทะเบียนต้องผ่านการอนุมัติจากหัวหน้า อย. ของอินโดนีเซีย ยกเว้น 1. อาหารแปรรูปที่ผลิตโดยอุตสาหกรรมครัวเรือน 2.อาหารแปรรูปที่มีอายุการเก็บ (self life) น้อยกว่า 7 วัน ณ อุณหภูมิห้อง 3. อาหารแปรรูปที่มีการนำเข้ามาในน้อยบางส่วนเพื่อวัตถุประสงค์ 3.1 เป็นตัวอย่างในการขึ้นทะเบียน 3.2 ใช้ในการวิจัย 3.3 และ/หรือเพื่อการบริโภค 4.อาหารแปรรูปซึ่งใช้เป็นวัตถุดิบในอาหารและที่ไม่ได้ขายโดยตรงให้กับผู้บริโภคขั้นสุดท้าย
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
-
อินโดนีเซีย G/TBT/N/IDN/55
21 พฤษภาคม 2555
มาตรการปกติ
สินค้า : อาหารแปรรูปที่เพิ่มสารอาหาร และไม่เพิ่ม
สาระสำคัญ : ร่างแทนที่ Regulation of THE Head of The NADFC RI No. HK.00.05.1.52.3.3572 ปี 2551 เกี่ยวกับสารโภชนาการเสริม และที่ไม่ไช่โภชนาการในอาหารแปรรูป ซึ่งครอบคลุมรายชื่อสารโภชนาการ ดังนี้ 1.Docasahexaenoic acid (DHA) 2.Arachidonic acid (ARA) 3.Lutein 4.Sphinggomyelin 5.Ganglioside กฎระเบียบนี้กำหนดว่า 1.เป็นข้อกำหนดบังคับของ สาร DHA และ ARA ในอาหารแปรรูป (ระบุในภาคผนวก) 2.ห้ามเพิ่มสาร Lutein Sphingomyelin และ Ganglioside ในอาหารสูตรต่อเนื่อง 3.ห้ามใส่สารอาหาร และห้ามโฆษณา การกล่าวอ้างทางโภชนาการที่เกี่ยวกับสาร DHA และ ARA ในอาหารสูตรต่อเนื่องสำหรับทารก
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
-
อินโดนีเซีย G/TBT/N/IDN/56
21 พฤษภาคม 2555
มาตรการปกติ
สินค้า : ฉลากโภชนาการอาหาร
สาระสำคัญ : แก้ไข Regulation of THE Head of The NADFC RI No. HK.00.06.51.0475 ปี 2548 เกี่ยวกับแนวปฏิบัติการรวมข้อมูลทางโภชนาการบนฉลากอาหาร ซึ่งมีดังนี้ - บทที่ 9 รูปแบบ หรือแบบฟอร์ม - บทที่ 10 ข้อมูลโภชนาการอาหารสำหรับทารก ปริมาณสารอาหารที่ได้รวมอยู่ในปริมาณ 100 กรัม ต่อ 100 กิโลแคลอรี่ หรือต่อ 100 มิลลิลิตร คำอธิบายเริ่มต้นจาก โปรตีน ไขมัน และ คาร์โบไฮเดรต ตามด้วย กรดลิโนเลอิก วิตามิน และแร่ธาตุ ส่วนสารอาหารอื่นๆหากมีการใส่เพิ่มควรเพิ่มลงในฉลากข้อมูลโภชนาการอาหาร ตามกลุ่มโภชนาการนั้นๆ - บทที่ 11 การสังเคราะห์สารอาหารในระดับที่ยอมรับได้ ข้อกำหนดนี้กับอาหารแปรรูปซึ่งรวมข้อมูลโภชนาการบนฉลากด้วย ห้องปฏิบัติการอื่นๆ ที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการรับรองแห่งชาติ สำหรับสินค้านำเข้าสามารถประกาศโดยห้องปฏิบัติการการจากประเทศตามข้อกำหนดนี้
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
-
อินโดนีเซีย G/TBT/N/IDN/58
21 พฤษภาคม 2555
มาตรการปกติ
สินค้า : ฉลากอาหารแปรรูป
สาระสำคัญ : กฎระเบียบ Head of NADFC RI No. HK.03.1.23.11.11.09909 ปี2554 เกี่ยวข้องกับการควบคุม การกล่าวอ้างของการติดฉลากและโฆษณาอาหารแปรรูปแทนที่ Regulation of the Head of NADFC RI No.HK.03.1.23.11.11.09909 ปี 2548 เกี่ยวกับการควบคุมอาหารเพื่อสุขภาพ การกล่าวอ้างด้านฉลากอาหารแปรรูป และการโฆษณาต้องถูกต้อง และเหมาะสม ไม่หลอกลวง และจำเป็นต้องมีการควบคุม โดยกฎระเบียบได้ยึดตามสิ่งอ้างอิงดังนี้ -การกล่าวอ้างสามารถใช้กับอาหารแปรรูป ซึ่งจำแนกออกได้เป็น 3 กลุ่มได้แก่ การกล่าวอ้างโภชนาการอาหาร (nutrition claims) การกล่าวอ้างทางสุขภาพ (health claims) และการกล่าวอ้างทางค่าดัชนีน้ำตาล (glycemic index claims) -อาหารแปรรูปที่ใช้ต้องระบุกล่าวอ้างอยู่บนฉลาก และโฆษณาจะต้องมีค่าปริมาณที่ควรบริโภคดังนี้ 1.ไขมันทั้งหมด ไม่เกิน 13 g 2.ไขมันอิ่มตัว ไม่เกิน 4 g 3.คอเรสเตอรอล ไม่เกิน 60 mg 4.โซเดียม ไม่เกิน 480 mg - อาหารแปรูปที่ใช้กล่าวอ้างจะต้องมีข้อมูล เช่น ข้อมูลโภชนาการอาหาร ข้อมูลการใช้ คำเตือนการใช้สาร ตามภาคผนวกของกฎระเบียบนี้ และข้อมูลอื่นๆ เช่น ค่าสูงสุดที่บริโภคได้ และกลุ่มผู้บริโภคที่ควรหลีกเลี่ยงในการใช้ผลิตภัณฑ์ - ส่วนประกอบและ/หรือการกล่าวอ้างอื่นๆที่นอกจากที่ระบุไว้ในภาคผนวของกฎระเบียบนี้สามารถเสนอมายัง Head of Agency ที่ทำการประเมิน โดยเงื่อนไขดังนี้ -หากไม่พบนโยบายของชาติในเรื่องสุขภาพ และโภชนาการ -ที่ไม่เกี่ยวข้อง การบริโภคเพื่อการรักษา หรือป้องกันโรคประจำตัว -ไม่กระตุ้น(สนับสนุน)รูปแบบการบริโภคที่ผิดด้วยข้อมูลแผนการบริโภคที่เกินจริง - อาหารจากการลดน้ำหนักทั้งหมด (total diet) โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการกล่าวอ้างทาง สุขอนามัย ที่น่าเชื่อถือ และไม่หลอกลวง โดยคณะผู้ประเมิณ และ/หรือทีมงาน Peer Reviewer จัดทำการประเมิณ ซึ่งขั้นตอนการประเมิณที่อ้างอิงตามภาคผนวดของกฎระเบียบนี้ เงื่อนไขอื่นๆ เป็นข้อห้ามที่เกี่ยวข้องกับการกล่าวอ้างของอาหารแปรรูปสำหรับทารก หรือการกล่าวอ้างอื่นๆ และลดการกล่าวอ้างของความเสี่ยงต่อการเกิดโรคในเด้กอายุ 1-3 ขวบ ยกเว้นถ้ามีระบุไว้แล้วในข้อกำหนดอื่นๆ ข้อห้ามการกล่าวอ้างโดยรวม 1.ระบุว่าอาหารใดๆ ที่ให้ธาตุอาหารจำเป็นเพียงพอ 2.การเอาเปรียบต่อผู้บริโภค 3. สาเหตุของการกินของผู้บริโภคโดยเฉพาะประเภทชนิดของอาหารแปรรูปที่ถูกต้อง และ/หรือ 4.ได
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
-
มาเลเซีย G/TBT/N/MYS/27/Rev.1
02 พฤษภาคม 2555
มาตรการปกติ
สินค้า : อาหารและผลิตภัณฑ์อาหาร
สาระสำคัญ : ประกาศทบทวนครั้งที่ในมาตรการ G/TBT/N/MYS/27 ซึ่งเคยประกาศเมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 54 จุดประสงค์เพื่อแก้ไขแนวทาง ด้านนโยบาย โดยจำนวนของการแก้ไขเป็นไปอย่างสอดคล้อง ซึ่งแทนที่ข้อเปลี่ยนแปลงที่ทำให้โครงการในอนาคต และคำอธิบายล่าสุดของเอกสาร Trade Description (บทนิยามฮาลาล) Order 2011 และ Trade Description (การรับรอง และเครื่องหมายฮาลาล) Order 2011 ซึ่งจะต้องศึกษา Trade Description (บทนิยามฮาลาล ฉบับแก้ไข) Order 2011 และ Trade Description (การรับรอง และเครื่องหมายฮาลาล ฉบับแก้ไข) ดังรายละเอียด a.Trade Description Order 2012 เรื่องคำนิยามของฮาลาล (ฉบับแก้ไข) กำหนดนิยามฮาลาลตามกฎหมายอิสลาม (Hukum Syarak) และการพิจารณาในประเด็นกฎหมายอิสลามที่ได้รับการเห็นชอบแล้ว (fatwa) คำสั่งนี้อธิบายว่าหากบุคคลใดต้องการ ให้อาหารหรือสินค้าที่ต้องขายใช้คำว่าฮาลาล บุคคลนั้นต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดภายใต้คำสั่งนี้ หากฝ่าผืนข้อกำหนดนี้จะได้รับบทลงโทษ b.Trade Description Order 2012 เรื่องการรับรอง และเครื่องหมายฮาลาล (ฉบับแก้ไข) คำสั่งนี้กำหนดในเรื่องการรับรอง และการทำเครื่องหมายฮาลาลที่บนอาหาร และสินค้า รวมทั่งบริการที่เกี่ยวข้องกับอาหารและสินค้าที่ตั้งใจให้เป็นฮาลาล ข้อกำหนดนี้รวบรวมอาหารทั้งหมดซึ่งสินค้าอาหารเหล่านั้นชาวมุสลิมสามารถบริโภค หรือใช้ได้ การทำเครื่องหมาย Halal logo งานบริการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอาหาร และสินค้า ที่อาหารและผลิตภัณฑ์อื่นๆจะต้องระบุให้เห็นชัดเจน และจะต้องพิจารณาตามที่อ้างอิงที่กล่าวถึงการใช้งาน และรวมไปถึงหลักฐานที่แสดงถึงบริการที่มีอยู่ -โดยหน่วยงานที่มีอำนาจในการรับรอง ได้แก่ กรมศาสนาอิสลาม JAKIM และ MAIN -สำหรับสินค้านำเข้าจะรับรองโดยหน่วยงานฮาลาลที่ผ่านการยอมรับ (Recognized Halal Body) ตามตาราง 2 ของคำสั่งนี้ หากฝ่าผืนข้อกำหนดในกรณีใดๆ จะได้รับบทลงโทษทางกฎหมาย -รายชื่อหน่วยงานที่ผ่านการยอมรับ ได้ระบุในเว็บไซต์ของ JAKIM เว็บไซต์ http://www.halal.gov.my
วันที่มีผลบังคับใช้ : 1 ม.ค.55 (ภายในประเทศ)
-
อินโดนีเซีย G/TBT/N/IDN/54
30 เมษายน 2555
มาตรการปกติ
สินค้า : วัสดุบรรจุภัณฑ์อาหาร
สาระสำคัญ : ร่างข้อกำหนดนี้ใช้แทนที่ร่างข้อกำหนด the Head of the NADFC RI NO.HK.00.05.55.6497 ปี 2548 เกี่ยวกับสารที่ใช้เป็นวัสดุบรรจุภัณฑ์อาหาร ซึ่งข้อกำหนดนี้ครอบคลุมทั้ง positive list และ negative list ของสารสัมผัสอาหารที่ใช้เป็นวัสดุบรรจุภัณฑ์อาหาร รวมทั้งค่าสูงสุดของการเคลื่อนย้ายสารสัมผัสอาหาร (Migration) a.รายชื่อ Positive list ของสารสัมผัสอาหาร และวัสดุสัมผัสอาหาร ที่อนุญาตให้ใช้เป็นวัสดุบรรจุภัณฑ์อาหาร รวมทั้งกำหนดค่าสูงสุดของการเคลื่อนย้ายสาร b.รายชื่อ Negative list ของสารสัมผัสอาหารที่ห้ามใช้เป็นวัสดุบรรจุภัณฑ์อาหาร ข้อกำหนดนี้จะใช้กับบรรจุภัณฑ์อาหารที่ตั้งใจนำมาการสัมผัสกับอาหารแปรรูปแล้วเท่านั้น
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
-
มาเลเซีย G/TBT/N/MYS/30
05 มีนาคม 2555
มาตรการฉุกเฉิน
สินค้า : อาหารสัตว์ และวัตถุเจือปนอาหารสัตว์
สาระสำคัญ : ข้อกำหนดเกี่ยวกับพ.ร.บ.อาหารสัตว์ 2009 และกฎระเบียบอาหารสัตว์ 2011 โดยพัฒนาให้กำหนดข้อมูล และคำอธิบาย ดังนี้ 1. ใบอนุญาตการนำเข้า 2. การติดฉลาก 3. สารเคมีที่ห้ามใช้ 4. การผลิต และจำหน่าย 5. วิธีวิเคราะห์ในการรับรอง เพื่อกำหนดคุณภาพอาหารสัตว์ด้วยวิธีการควบคุมการนำเข้า การผลิต การจำหน่าย และการใช้อาหารสัตว์ และวัตถุเจือปนอาหารสัตว์ เพื่อความแน่ใจว่าอาหารสัตว์เหล่านี้มีสารอาหารที่ตรงตามความต้องการตามข้อกำหนดสำหรับสัตว์ ซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์ และไม่ก่อให้เกิดสิ่งเจือปนในสัตว์ และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ และปลอดภัยในการบริโภคของมนุษย์ และการใช้ประโยชน์ในด้านอื่น
เอกสารฉบับเต็ม : 
http://members.wto.org/crnattachments/2012/tbt/MYS/12_0854_00_e.pdf

วันที่มีผลบังคับใช้ : ต.ค. 55
-
มาเลเซีย G/TBT/N/MYS/27
14 ธันวาคม 2554
มาตรการปกติ
สินค้า : อาหาร ผลิตภัณฑ์อาหารและผลิตภัณฑ์สำหรับผู้บริโภค
สาระสำคัญ : 1. คำสั่ง ปี 2011 คำนิยามของฮาลาล เป็นคำนิยามคำว่า ฮาลาล ตามกฎหมายอิสลาม อาหารและสินค้าที่มีตราฮาลาลจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้ 2. คำสั่ง ปี 2011 ใบรับรองและเครื่องหมายฮาลาล ข้อกำหนดสำหรับการรับรองและการทำเครื่องหมาย คำว่า ฮาลาล บนอาหารและสินค้า รายละเอียดตามฮาลาล หน่วยงานที่มีอำนาจในการออกใบรับรองคือ Malaysian Department of Islamic Development (JAKIM) และ The Islamic Council of each State (MAIN) สำหรับอาหารนำเข้าที่ผ่านการรับรองนอกเหนือจาก JAKIM และ MAIN สามารถขอใบรับรองจากหน่วยงานรับรองฮาลาลตามบัญชีในตารางที่ 2 ได้ หากฝ่าฝืนกฎระเบียบนี้จะถือว่ามีความผิดและต้องได้รับโทษ เพื่อเป็นการรับรองอาหารและผลิตภัณฑ์อาหารซึ่งจัดหาและขายในมาเลเซียต้องไม่แสดงฉลาก ฮาลาล ที่ไม่จริง ดังนั้นข้อกำหนดนี้จะใช้ทั้งอาหารภายในประเทศและนำเข้า สำหรับอาหารภายในประเทศจะต้องมีตราประทับ ฮาลาล (halal logo) ที่ออกโดยเจ้าหน้าที่มีอำนาจของมาเลเซียที่ผ่านการยอมรับแล้วเท่านั้น สำหรับอาหารนำเข้าต้องประทับตรา/ติดฉลาก ฮาลาล (Halal logo/label) ออกโดย หน่วยงานรับรองฮาลาลที่ผ่านการรับรองจากเจ้าหน้าที่มีอำนาจของมาเลเซียที่ผ่านการยอมรับแล้ว รายชื่อหน่วยงานรับรองฮาลาลที่ผ่านการรับรองแล้วดูได้จากเว็บไซต์ของ JAKIM คือ http://www.islam.gov.my เอกสารฉบับภาษาอังกฤษ http://docsonline.wto.org/DDFDocuments/t/g/tbtn11/mys27.doc
เอกสารฉบับเต็ม : 
http://docsonline.wto.org/DDFDocuments/t/g/tbtn11/mys27.doc
http://members.wto.org/crnattachments/2011/tbt/MYS/11_4246_00_e.pdf
http://members.wto.org/crnattachments/2011/tbt/MYS/11_4246_01_e.pdf

วันที่มีผลบังคับใช้ : 1 ม.ค. 55 (ภายในประเทศ)1 ม.ค. 56 (อาหารนำเข้า)
-
ฟิลิปปินส์ G/TBT/N/PHL/134
22 มิถุนายน 2554
มาตรการปกติ
สินค้า : Ethnic Milk-Based Confectionaries
สาระสำคัญ : ประกาศข้อกำหนด Ethnic Milk-Based ลูกกวาด ลูกอมนม ลูกอมคัสตาร์ด ในบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
-
ฟิลิปปินส์ G/TBT/N/PHL/135
22 มิถุนายน 2554
มาตรการปกติ
สินค้า : Ethnic Milk-Based Confectionaries
สาระสำคัญ : ประกาศข้อกำหนดเกี่ยวกับการรับวัตถุดิบและส่วนประกอบ การเตรียม การแปรรูป Ethnic Milk-Based ลูกกวาด ลูกอมนม ลูกอมคัสตาร์ด
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
-
ฟิลิปปินส์ G/TBT/N/PHL/136
22 มิถุนายน 2554
มาตรการปกติ
สินค้า : Ethnic Milk-Based Confectionaries
สาระสำคัญ : ประกาศข้อกำหนด Ethnic Milk-Based ลูกกวาด ลูกอมนม ลูกอมคัสตาร์ด ในบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
-
ฟิลิปปินส์ G/TBT/N/PHL/137
22 มิถุนายน 2554
มาตรการปกติ
สินค้า : Ethnic Milk-Based Confectionaries
สาระสำคัญ : ประกาศข้อกำหนดเกี่ยวกับการรับวัตถุดิบและส่วนประกอบ การเตรียม การแปรรูป Ethnic Milk-Based ลูกกวาด ลูกอมนม ลูกอมคัสตาร์ด
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
-
มาเลเซีย G/TBT/N/MYS/23
08 เมษายน 2554
มาตรการปกติ
สินค้า : เนื้อและผลิตภัณฑ์สัตว์ปีก
สาระสำคัญ : ประกาศร่างข้อกำหนดฮาลาล เรื่องเนื้อและผลิตภัณฑ์สัตว์ปีก รายละเอียดสำหรับการเชือด วิธีการสตั้น การแปรรูป การเก็บรักษา และการขนส่งเนื้อและผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกฮาลาล ข้อกำหนดนี้ใช้ร่วมกับมาตรฐานมาเลเซีย (MS 1500:2009 อาหารฮาลาล เรื่องการผลิต การเตรียม การใช้และการเก็บรักษา ข้อกำหนดทั่วไป ข้อกำหนดนี้ใช้ในการผลิตเนื้อและผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่จะส่งออกมายังมาเลเซีย
เอกสารฉบับเต็ม : 
http://members.wto.org/crnattachments/2011/tbt/MYS/11_0992_00_e.pdf

วันที่มีผลบังคับใช้ : ส.ค. 54
-
เวียดนาม G/TBT/N/VNM/10/ Add.2
28 มีนาคม 2554
มาตรการปกติ
สินค้า : เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
สาระสำคัญ : ประกาศบังคับใช้กฎระเบียบทางเทคนิคด้านความปลอดภัยอาหารสำหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
เอกสารฉบับเต็ม : 
http://www.tbtvn.org/Ti%20liu%20upload%20cho%20QCKT/QCKT/14.03.11QCVN%20do%20uong%20co%20con-%20B+¼a.pdf

วันที่มีผลบังคับใช้ : 1 ก.ค. 54
-
สิงคโปร์ G/TBT/N/SGP/10
07 กุมภาพันธ ์ 2554
มาตรการปกติ
สินค้า : อาหาร
สาระสำคัญ : หน่วยงาน Agri-Food & Veterinary Authority (AVA) ได้ทบทวนกฎระเบียบอาหารและเสนอให้มีการปรับปรุงดังต่อไปนี้ 1. เห็นชอบการกำหนดค่า Trans fat ที่มาจากไขมันและน้ำมัน ในผลิตภัณฑ์ 2 กรัมต่อน้ำหนักผลิตภัณฑ์ 100 กรัม และบังคับให้ติดฉลาก Trans fat บนผลิตภัณฑ์จำหน่ายแบบปลีก 2. ออกข้อกำหนดใหม่เกี่ยวกับการติดฉลากอาหาร ได้แก่ การแจ้งปริมาณสุทธิของอาหารสำเร็จรูป น้ำหนักที่ไม่รวมน้ำ (drained weight) ของอาหารที่มีน้ำเป็นส่วนประกอบ และน้ำหนักของอาหารแช่แข็ง อาหารสำเร็จรูปที่มีส่วนประกอบที่อาจเป็นสารก่อภูมิแพ้ รวมถึงเพิ่มผลไม้และผักแปรรูปพร้อมรับประทานเข้าไว้ในรายชื่ออาหารสำเร็จรูปที่ต้องระบุวันหมดอายุ รายชื่ออาหารที่ได้รับอนุญาตให้กล่าวอ้างทางสุขภาพ (health claim) และหลักเกณฑ์การใช้และการโฆษณาตามที่แก้ไขในระเบียบ3.ทบทวนข้อกำหนดการแจ้งอาหารนำเข้าเพื่อการสืบหาแหล่งผลิต ได้แก่ ผลิตภัณฑ์อาหารที่ไม่มียี่ห้อ
วันที่มีผลบังคับใช้ : 1 เม.ย. 54
-
ฟิลิปปินส์ G/TBT/N/PHL/95/ Add.1
26 พฤศจิกายน 2553
มาตรการปกติ
สินค้า : อาหารดัดแปรพันธุกรรม
สาระสำคัญ : ปรับปรุงข้อกำหนดอาหารและเครื่องดื่มที่มาจากผลิตภัณฑ์หรือผลพลอยได้ที่มีการดัดแปรพันธุกรรมหรือมาจากส่วนผสมอาหารที่มาจากการดัดแปรพันธุกรรม และได้รับการรับรองฮาลาลจาก Shariah ข้อกำหนดฉบับนี้จะทดแทนฉบับเดิม และเปิดรับข้อคิดเห็นภายใน 29 ธันวาคม 2553
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
-
กัมพูชา G/TBT/N/KHM/1
28 กรกฎาคม 2553
มาตรการปกติ
สินค้า : กฎกระทรวง
สาระสำคัญ : ประกาศกฎระเบียบการติดฉลากอาหาร
วันที่มีผลบังคับใช้ : ธ.ค. 43
-
กัมพูชา G/TBT/N/KHM/3
28 กรกฎาคม 2553
มาตรการปกติ
สินค้า : ซอสพริก (HS: 2103.90.10)
สาระสำคัญ : ประกาศข้อกำหนดบังคับวัตถุดิบ สารปรุงแต่งอาหาร สารพิษ การบรรจุ และการติดฉลากที่ใช้ในการแปรรูปและจำหน่ายซอสพริก
วันที่มีผลบังคับใช้ : 1 ต.ค. 48
-
อินโดนีเซีย G/TBT/N/IDN/31/ Add.1
16 กรกฎาคม 2553
มาตรการปกติ
สินค้า : ผงโกโก้
สาระสำคัญ : ปรับปรุงมาตรฐานบังคับสำหรับผงโกโก้ที่บรรจุหีบห่อแล้วในแบบ bulk, blended หรือนำมาบรรจุใหม่ บริษัทที่นำเข้า ผลิต หรือผสมผงโกโก้ต้องได้รับการรับรองการผลิตสำหรับการใช้เครื่องหมาย SNI Mark ซึ่งกฎหมายได้บังคับบรรจุภัณฑ์ผงโกโก้ต้องมีเครื่องหมาย SNI คุณภาพของโกโก้ที่นำมาบรรจุใหม่ต้องเทียบเท่าคุณภาพจากแหล่งกำเนิดเดิม
เอกสารฉบับเต็ม : 
http://members.wto.org/crnattachments/2010/tbt/IDN/10_2730_00_x.pdf

วันที่มีผลบังคับใช้ : -
-
ฟิลิปปินส์ G/TBT/N/PHL/128
08 กรกฎาคม 2553
มาตรการปกติ
สินค้า : ผลิตภัณฑ์อาหาร Prepackaged food
สาระสำคัญ : ร่างปรับปรุงระเบียบการติดฉลากผลิตภัณฑ์อาหารบรรจุหีบห่อทุกชนิดไม่ว่าจะผลิตในฟิลิปปินส์หรือนำเข้าเพื่อจำหน่าย
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
-
เวียดนาม G/TBT/N/VNM/10/ Add.1
23 มิถุนายน 2553
มาตรการปกติ
สินค้า : เครื่องดื่มแอลกอฮอลล์
สาระสำคัญ : เวียดนามขยายเวลาแสดงข้อคิดเห็นในร่างประกาศ G/TBT/N/VNM/10 เรื่องความปลอดภัยอาหารสำหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ จนถึง 17 กรกฎาคม 2553
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
-
เวียดนาม G/TBT/N/VNM/10
24 มีนาคม 2553
มาตรการปกติ
สินค้า : เครื่องดื่มแอลกอฮอลล์
สาระสำคัญ : ข้อกำหนดวัตถุดิบสำหรับการแปรรูปเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ รวมถึงน้ำและแอลกอฮอลล์ที่สามารถบริโภคได้ ความปลอดภัยรวมถึงสารเคมีและจุลินทรีย์ โลหะหนัก และสารปรุงแต่งอาหาร และข้อกำหนดการติดฉลาก
เอกสารฉบับเต็ม : 
http://www.tbtvn.org/Ti%20liu%20upload%20cho%20QCKT/8.%20DT%20QCQG%20do%20uong%20co%20con%202.2.2010.doc

วันที่มีผลบังคับใช้ : 6 เดือนหลังจากวันที่ให้ความเห็นชอบ
-
เวียดนาม G/TBT/N/VNM/11
24 มีนาคม 2553
มาตรการปกติ
สินค้า : ผลิตภัณฑ์นมหมัก
สาระสำคัญ : ร่างข้อกำหนดความปลอดภัยอาหารสำหรับผลิตภัณฑ์นมหมัก เช่น ความเฉพาะทางด้านกายภาพและทางเคมี และสารปรุงแต่งอาหาร
เอกสารฉบับเต็ม : 
http://www.tbtvn.org/Ti%20liu%20upload%20cho%20QCKT/7.%20DT%20QCQG%20Sua%20len%20men%202.2.2010.doc

วันที่มีผลบังคับใช้ : 6 เดือนหลังจากวันที่บังคับ
-
อินโดนีเซีย G/TBT/N/IDN/29
30 เมษายน 2552
มาตรการปกติ
สินค้า : บรรจุภัณฑ์น้ำดื่ม (HS: Ex 2201.10.00.00; HS: Ex 2201.90.90.00)
สาระสำคัญ : ร่างฯกฎหมายระบุผลิตภัณฑ์นำดื่มบรรจุขวดที่ผลิตภายในประเทศ และได้นำเข้าเพื่อ จำหน่ายและวางขายในประเทศต้องปฏิบัติตามมาตรฐาน โดยที่ผู้ผลิตและ/หรือ ผู้นำเข้าต้องมีใบรับรองผลิตภัณฑ์เครื่องหมาย SNI Mark ที่ได้รับการรับรองจากหน่วยรับรองแห่งชาติ ของอินโดนีเซีย ที่เรียกว่า Komite Akreditasi Nasional (KAN) หรือได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีอุตสาหกรรม ซึ่งมีหลักปฏิบัติตาม System 5 และ System 1b (รายละเอียดดูจาก Notification) เช่น 1.การทดสอบเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับข้อกำหนดของมาตรฐาน SNI 2.การตรวจประเมิน (audit) ในการปฏิบัติตามระบบการจัดการคุณภาพ SNI 19-9001-2001/ISO 9001-2000 หรือบททบทวน หรือระบบอื่นๆ ที่เป็นที่ยอมรับ
วันที่มีผลบังคับใช้ : 3 เดือนหลังจากประกาศใช้
-
ฟิลิปปินส์ G/TBT/N/PHL/106
01 เมษายน 2552
มาตรการปกติ
สินค้า : ไวน์อ้อย (Basi)
สาระสำคัญ : แจ้งการรับวัตถุดิบและส่วนประกอบ การจัดเตรียม และการแปรรูปไวน์อ้อย หรือ Basi ตามที่กำหนดในมาตรฐานนี้เพื่อให้เกิดความสอดคล้อง ผลิตภัณฑ์อาจเตรียมได้จากการหมักน้ำผลไม้และหรือผลิตภัณฑ์อ้อยหลายพันธุ์ดังปรากฎในรายการ ซี่งจะไม่จำกัด รายละเอียดตามภาคผนวก
วันที่มีผลบังคับใช้ : 10 มิ.ย.52
-
ฟิลิปปินส์ G/TBT/N/PHL/107
01 เมษายน 2552
มาตรการปกติ
สินค้า : ไวน์อ้อย (Basi)
สาระสำคัญ : ประกาศนี้ใช้กับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ได้จากการหมักน้ำอ้อย และหรือผลิตภัณฑ์
วันที่มีผลบังคับใช้ : 10 มิ.ย.52
-
อินโดนีเซีย G/TBT/N/IDN/22
06 กุมภาพันธ ์ 2552
มาตรการปกติ
สินค้า : น้ำตาลทรายขาว
สาระสำคัญ : ร่างฯกฎหมายระบุน้ำตาลทรายขาวที่ผลิตภายในประเทศ และได้นำเข้าเพื่อ จำหน่ายและวางขายในประเทศต้องปฏิบัติตามมาตรฐาน โดยที่ผู้ผลิตและ/หรือ ผู้นำเข้าต้องมีใบรับรองผลิตภัณฑ์เครื่องหมาย SNI Mark ที่ได้รับการรับรองจากหน่วยรับรองแห่งชาติ ของอินโดนีเซีย ที่เรียกว่า Komite Akreditasi Nasional (KAN) ซึ่งมีหลักปฏิบัติตาม System 5 และ System 1b (รายละเอียดดูจาก Notification
วันที่มีผลบังคับใช้ : 3 เดือนหลังประกาศ
-
อินโดนีเซีย G/TBT/N/IDN/1/ Add.1
24 ตุลาคม 2551
มาตรการปกติ
สินค้า : แป้งข้าวสาลี
สาระสำคัญ : แก้ไขมาตรฐานแป้งข้าวสาลี ดังนี้ - กำหนดขอบเขตในเรื่องข้อกำหนดคุณภาพ/ วิธีสุ่มตัวอย่าง และใช้ทดสอบ - ศัพท์เฉพาะทางและคำนิยาม - ส่วนประกอบของแป้งข้าวสาลีต้องเพิ่มวิตามินบี 1 วิตามินบี 2 กรดโฟเลท ธาตุเหล็กและธาตุสังกะสี - กำหนดรายละเอียดของวิธีการสุ่มตัวอย่าง
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
-
อินโดนีเซีย G/TBT/N/IDN/1/ Add.2/Corr.1
13 ตุลาคม 2551
มาตรการปกติ
สินค้า : แป้งสำหรับทำอาหาร
สาระสำคัญ : แก้ไขประกาศ G/TBT/N/IDN/1/Add.2 ในย่อหน้าที่ 1 บรรทัดที่ 1 และ 2 เป็นมาตรฐาน SNI 01-3751-2000 และ SNI 01-3751-2006 เกี่ยวกับมาตรฐานอาหารแป้งข้าวสาลี
วันที่มีผลบังคับใช้ : 20 วันหลังจากวันที่ประกาศ
-
มาเลเซีย G/TBT/N/MYS/14
15 กันยายน 2551
มาตรการปกติ
สินค้า : ผลิตภัณฑ์เกษตร
สาระสำคัญ : ร่างข้อกำหนดการคัดเกรด การบรรจุ การติดฉลากและ การตรวจสอบการปฏิบัติ ในการนำเข้า ส่งออก และการขายผลิตภัณฑ์เกษตรในมาเลเซีย
วันที่มีผลบังคับใช้ : เม.ย. 52
-
ฟิลิปปินส์ G/TBT/N/PHL/95
11 มกราคม 2551
มาตรการปกติ
สินค้า : อาหารฮาลาล
สาระสำคัญ : ร่างมาตรฐานอาหารฟิลิปปินส์ได้กำหนดแนวทางในการปฏิบัติสำหรับอุตสาหกรรมอาหารในการจัดเตรียม การจัดการรักษาอาหารฮาลาล และเพื่อเป็นข้อกำหนดพื้นฐานสำหรับธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารในฟิลิปปินสิ์ ซึ่งมาตรฐานฉบับนี้ควรนำมาปรับใช้กับระบบความปลอดภัยอาหารที่ได้รับการยอมรับ เช่น HACCP
วันที่มีผลบังคับใช้ : 15 วันหลังจากตีพิมพ์ในราช
-
ฟิลิปปินส์ G/TBT/N/PHL/68
03 พฤศจิกายน 2549
มาตรการปกติ
สินค้า : ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มตระกูลส้ม/มะนาว
สาระสำคัญ : ประกาศมาตรฐานในการประยุกต์ใช้ Philippine Citrus-calamansi (Microcarpa Bunge) และ delandan (Citrus aurantium) ที่ใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ำทั้งในรูปผงและของเหลว น้ำผลไม้ แบบหวานและไม่หวาน
วันที่มีผลบังคับใช้ : ปี 50
-
ฟิลิปปินส์ G/TBT/N/PHL/69
03 พฤศจิกายน 2549
มาตรการปกติ
สินค้า : ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มตระกูลส้ม/มะนาว
สาระสำคัญ : กำหนดแนวปฏิบัติในการแปรรูปและบริหารจัดการผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มตระกูลส้ม/มะนาว ที่มาจาก Philippine Citrus-calamansi (Microcarpa Bung) และ dalandan (Citrus aurantium)
วันที่มีผลบังคับใช้ : ปี 50
-
ฟิลิปปินส์ G/TBT/N/PHL/70
03 พฤศจิกายน 2549
มาตรการปกติ
สินค้า : นมเปรี้ยว (Fermented Milk)
สาระสำคัญ : ประกาศปรับปรุงมาตรฐานนมเปรี้ยวรวมไปถึง heat treated fermented milk และนมผสมต่างๆ นมเปรี้ยวเข้มข้น
วันที่มีผลบังคับใช้ : ปี 50
-
ฟิลิปปินส์ G/TBT/N/PHL/71
03 พฤศจิกายน 2549
มาตรการปกติ
สินค้า : ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มจากมะม่วง
สาระสำคัญ : ประกาศปรับปรุงข้อกำหนดเครื่องดื่มจากมะม่วงรวมไปถึงพร้อมดื่ม, น้ำผลไม้เข้มข้นในรูปแบบผงและของเหลว, น้ำผลไม้แบบหวานและไม่หวาน , น้ำผลไม้บริสุทธิ์ที่มาจาก mature mango (Mangifera indica L.)
วันที่มีผลบังคับใช้ : ปี 50
-
ฟิลิปปินส์ G/TBT/N/PHL/72
03 พฤศจิกายน 2549
มาตรการปกติ
สินค้า : ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มจากมะม่วง
สาระสำคัญ : กำหนดแนวปฏิบัติในการแปรรูปและบริหารจัดการวัตถุดิบและส่วนประกอบที่ใช้เตรียมและแปรรูปผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มมะม่วงที่มาจากมะม่วง (Mangifera indica L.)
วันที่มีผลบังคับใช้ : ปี 50
-
สิงคโปร์ G/TBT/N/SGP/13
00 0000
มาตรการปกติ
สินค้า : อาหาร
สาระสำคัญ : สิงคโปร์ประกาศร่างแก้ไขกฎระเบียบด้านอาหาร 2012 โดยทบทวนแก้ไขดังนี้ -เห็นชอบค่า ไขมันทรานส์ (trans-fat) 2 กรัมต่อผลิตภันฑ์ไขมันและน้ำมันที่ใช้รับประทาน 100 กรัม -กำหนดฉลากโภชนาการอาหาร (ในรูปแบบข้อมูลโภชนาการ, NIP) สำหรับการขายปลีกไขมันทรานส์และน้ำมันที่ใช้รับประทาน (ต้องแสดงใน NIP)
วันที่มีผลบังคับใช้ : 2 พ.ค. 55
-

Copyright © 2015. www.acfs.go.th All Rights Reserved.
หน่วยประสานงานกลางด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชของประเทศไทย(Thailand SPS Contact Point)
กลุ่มความตกลงสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชและอื่นๆ (SPS Section)
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)
ที่อยู่ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ. 10900
โทร. 02-561-4204 โทรสาร 02-561-4034
E-mail : spsthailand@gmail.com, sps@acfs.go.th