ความปลอดภัยอาหาร (Food Safety)
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522
พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551
   
   
ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
  สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
Copyright © 2015. www.acfs.go.th All Rights Reserved.