ความปลอดภัยอาหาร (Food Safety)
พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 (ฉบับแก้ไข 2561) (ไทย)
     กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรสำหรับเมล็ดถั่วลิสง : ข้อกำหนดปริมาณอะฟลาทอกซินเป็นมาตรฐานบังคับ พ.ศ. 2558(ไทย)(Eng) G/SPS/N/THA/216/Add.1
     ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อมาตรฐานสากลที่เป็นไปตามมาตรฐานบังคับ(ไทย)(Eng)  G/SPS/N/THA/216/Add.2
     กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรสำหรับการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มไก่ไข่เป็นมาตฐานบังคับ พ.ศ. 2563(ไทย)(Eng) G/SPS/N/THA/251/Add.1
     กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรสำหรับหลักปฏิบัติสำหรับการผลิตเชื้อเห็ดเป็นมาตรฐานบังคับ พ.ศ. 2560(ไทย)(Eng) G/SPS/N/THA/237/Add.1
     กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรสำหรับการปฏิบัติที่ดีสำหรับการผลิตทุเรียนแช่เยือกแข็งเพื่อการส่งออกเป็นมาตรฐานบังคับ พ.ศ. 2560(ไทย)(Eng)G/SPS/N/THA/241/Add.1
     กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรสำหรับการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มผลิตลูกกุ้งขาวแวนนาไมปลอดโรคเป็นมาตรฐานบังคับ พ.ศ. 2559(ไทย)(Eng) G/SPS/N/THA/227/Add.1
     กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรสำหรับการปฏิบัติที่ดีสำหรับศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบเป็นมาตรฐานบังคับ พศ. 2559 (ไทย)(Eng) G/SPS/N/THA/228/Add.1
     กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรสำหรับกระบวนการรมผลไม้สดด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์เป็นมาตรฐานบังคับ พ.ศ.2558 (ไทย)(Eng) G/SPS/N/THA/223/Add.1
     กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรสำหรับการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มสุกรเป็นมาตฐานบังคับ พ.ศ. 2566(ไทย)(Eng) G/SPS/N/THA/419/Add.1
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 (ไทย)(Eng)
   ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 377) พ.ศ. 2559 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการนำเข้าอาหารที่มีความเสี่ยงจากโรควัวบ้า(ไทย)(Eng)
   ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 383) พ.ศ. 2560 เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ (ฉบับที่ 2) (ไทย)
   ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 384) พ.ศ. 2560 เรื่อง การแสดงฉลากอาหารไม่มีกลูเตน(ไทย)
     ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 386 พ.ศ. 2560 เรื่อง กำหนดวิธีการผลิต เครื่องมือ เครื่องใช้ในการผลิตและการเก็บรักษาผักหรือผลไม้สดบางชนิด และการแสดงฉลาก (ไทย)(Eng)
     ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 374) พ.ศ. 2559 เรื่อง อาหารที่ต้องแสดงฉลากโภชนาการ และค่าพลังงาน น้ำตาล ไขมัน และโซเดียมแบบจีดีเอ(ไทย)(Eng)
     ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 387 พ.ศ. 2560 เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกค้าง(ไทย) (Eng)
     ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 388 (พ.ศ. 2561) เรื่อง กำหนดอาหารที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่าย (ไทย)(Eng)
     ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 389 (พ.ศ. 2561) เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร (ฉบับที่ 5)(ไทย) (Eng)
     ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 392 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง ฉลากโภชนาการ (ฉบับที่ 3)(ไทย)
     ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 393 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกค้าง (ฉบับที่ 2)(ไทย) (Eng)
     ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 419 เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกค้าง (ฉบับที่ 3) (ไทย) (G/SPS/N/THA/313/Add.1)
     ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 420 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือ เครื่องใช้การผลิตและวิธีการเก็บรักษาอาหาร (Good Manufacturing Practice : GMP) (ไทย) (Eng) (G/SPS/N/THA/305/Add.1)
   
ที่มา: สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
Copyright © 2015. www.acfs.go.th All Rights Reserved.
หน่วยประสานงานกลางด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชของประเทศไทย(Thailand SPS Contact Point)
กลุ่มความตกลงสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชและอื่นๆ (SPS Section)
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)
ที่อยู่ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ. 10900
โทร. 02-561-4204 โทรสาร 02-561-4034
E-mail : spsthailand@gmail.com, sps@acfs.go.th