[{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-28","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/THA\/286\/Add.1","สินค้า\/มาตรการ":"เมล็ดพันธุ์พริก Capsicum<\/i>","รายละเอียด":"ประกาศใช้ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าเมล็ดพันธุ์พริก พ.ศ. 2563 ได้ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 และจะมีผลบังคับใช้ 90 วัน (คือวันที่ 13 เมษายน 2564) สรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้
1) ครอบคลุมพริก 5 ชนิด ได้แก่ Capsicum annuum, Capsicum baccatum, Capsicum chinense, Capsicum frutescens และ Capsicum pubescens<\/i>
2) ต้องมีใบอนุญาตนำเข้าที่อออกโดยกรมวิชาการเกษตร
3) ข้อกำหนการนำเข้า
- เมล็ดพันธ์ุต้องไม่เป็น GMOs
-ต้องบรรจุเมล็ดพันธุ์ในบรรจุภัณฑ์ใหม่ สะอาด ไม่มีการปลอมปน เช่น แมลงมีชีวิต ดิน ทราย เมล็ดวัชพืช วัสดุพืชอื่นๆ (ใบ ส่วนอของลำต้น เนื้อผล มูลสัตว ขนสัตว์
4) เมล็ดพันธุ์พริกต้องดำเนินการอย่างใดอยางหนึ่ง หรือรวมกันในสองข้อของแต่ละศัตรูพืชกักกัน 4 ชนิด ดังนี้ (1) ต้องมาจากประเทศที่ไม่ปรากฏพบศัตรูพืชกักกัน Clavibacter\r\nmichiganensis<\/i> subsp. michiganensis<\/i>, Tomato brown rugose fruit virus, Columnea\r\nlatent viroid<\/i> และ Potato spindle tuber viroid<\/i> หรือ
\r\n(2) ต้องได้รับการทดสอบอย่างเป็นทางการในห้องปฏิบัติการ โดยการ\r\nสุ่มตรวจเมล็ดพันธุ์ 3,000 เมล็ด หรือร้อยละ 10 ของน้าหนักกรณีเมล็ดพันธุ์ปริมาณน้อย\r\nด้วยวิธีการที่เหมาะสม เช่น Enzyme-linked immunosorbent assay; ELISA, Polymerase\r\nChain Reaction; PCR, Reverse Transcription - Polymerase Chain Reaction; RT-PCR และ\r\nพบว่าปราศจากศัตรูพืชกักกัน Clavibacter michiganensis<\/i> subsp. michiganensis, Tomato\r\nbrown rugose fruit virus, Columnea latent viroid<\/i> และ Potato spindle tuber viroid<\/i>
5) ต้องมีใบรับรอง PC หรือใบรับรอง PC สำหรับส่งต่อที่ออกโดย NPPO ของประเทศผู้ส่งออกกำกับมาด้วย โดย PC ต้นฉบับต้องแนบมากับสินค้าเมล็ดพันธุ์ทุกครั้ง และต้องระบุเพิ่มเติมอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือการรวมกันใน2ข้อความเพิ่มเติมในแต่ละศัตรูพืชกักกัน 4 ชนิด
6) การตรวจนำเข้า เมื่อเมล็ดมาถึงบด้านนำเข้าในไทย เจ้าหน้าท่จะตรวจหลังตรวจสอบยืนยันความถูกต้องของเอกสารทั้งหมดที่แนบมากับสินค้า กรมฯ มีอำนาจทำลาย ส่งกลับโดยผู้นำเข้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบหากพบว่าไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดการนำเข้า เป็นต้น
\r\nรายละเอียดค้นได้จาก http:\/\/www.ratchakitcha.soc.go.th\/DATA\/PDF\/2564\/E\/010\/T_0035.PDF.
\r\nhttps:\/\/members.wto.org\/crnattachments\/2021\/SPS\/THA\/21_0693_00_e.pdf\r\n","วัตถุประสงค์":"3","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-28","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/THA\/287\/Add.1","สินค้า\/มาตรการ":"เมล็ดพันธุ์มะเขือ (Solanum melongena<\/i>)","รายละเอียด":"ประกาศใช้ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าเมล็ดพันธุ์มะเขือ พ.ศ. 2563 ได้ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 และจะมีผยลบังคับใช้ 90 วัน (คือวันที่ 13 เมษายน 2564) สรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้\r\n1) ครอบคลุมมะเขือที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ Solanum melongena<\/i>\r\n2) ต้องมีใบอนุญาตนำเข้าที่อออกโดยกรมวิชาการเกษตร\r\n3) ข้อกำหนการนำเข้า\r\n- เมล็ดพันธ์ุต้องไม่เป็น GMOs\r\n-ต้องบรรจุเมล็ดพันธุ์ในบรรจุภัณฑ์ใหม่ สะอาด ไม่มีการปลอมปน เช่น แมลงมีชีวิต ดิน ทราย เมล็ดวัชพืช วัสดุพืชอื่นๆ (ใบ ส่วนอของลำต้น เนื้อผล มูลสัตว ขนสัตว์\r\n4) เมล็ดพันธุ์พริกต้องดำเนินการอย่างใดอยางหนึ่ง หรือรวมกันในสองข้อของแต่ละศัตรูพืชกักกัน 4 ชนิด ดังนี้ (1) ต้องมาจากประเทศที่ไม่ปรากฏพบศัตรูพืชกักกัน Clavibacter\r\nmichiganensis subsp. michiganensis, Pepino mosaic virus, Potato spindle tuber\r\nviroid และ Columnea latent viroid <\/i> หรือ\r\n(2) ต้องได้รับการทดสอบอย่างเป็นทางการในห้องปฏิบัติการ โดยการ สุ่มตรวจเมล็ดพันธุ์ 3,000 เมล็ด หรือร้อยละ 10 ของน้าหนักกรณีเมล็ดพันธุ์ปริมาณน้อย ด้วยวิธีการที่เหมาะสม เช่น Enzyme-linked immunosorbent assay; ELISA, Polymerase Chain Reaction; PCR, Reverse Transcription - Polymerase Chain Reaction; RT-PCR และ พบว่าปราศจากศัตรูพืชกักกัน Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis, Tomato brown rugose fruit virus, Columnea latent viroid และ Potato spindle tuber viroid\r\n5) ต้องมีใบรับรอง PC หรือใบรับรอง PC สำหรับส่งต่อที่ออกโดย NPPO ของประเทศผู้ส่งออกกำกับมาด้วย โดย PC ต้นฉบับต้องแนบมากับสินค้าเมล็ดพันธุ์ทุกครั้ง และต้องระบุเพิ่มเติมอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือการรวมกันใน2ข้อความเพิ่มเติมในแต่ละศัตรูพืชกักกัน 4 ชนิด\r\n6) การตรวจนำเข้า เมื่อเมล็ดมาถึงบด้านนำเข้าในไทย เจ้าหน้าท่จะตรวจหลังตรวจสอบยืนยันความถูกต้องของเอกสารทั้งหมดที่แนบมากับสินค้า กรมฯ มีอำนาจทำลาย ส่งกลับโดยผู้นำเข้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบหากพบว่าไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดการนำเข้า เป็นต้น รายละเอียดค้นได้จาก
http:\/\/www.ratchakitcha.soc.go.th\/DATA\/PDF\/2564\/E\/010\/T_0038.PDF.
\r\nhttps:\/\/members.wto.org\/crnattachments\/2021\/SPS\/THA\/21_0694_00_e.pdf\r\n","วัตถุประสงค์":"3","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-28","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/THA\/288\/Add.1","สินค้า\/มาตรการ":"เมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ Solanum lycopersicum<\/i>","รายละเอียด":"ประกาศใช้ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ พ.ศ. 2563 ได้ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 และจะมีผลบังคับใช้ 90 วัน (คือวันที่ 13 เมษายน 2564) สรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้
1) ครอบคลุมมะเขือเทศที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ Solanum lycopersicum<\/i>5
2) ต้องมีใบอนุญาตนำเข้าที่อออกโดยกรมวิชาการเกษตร
3) ข้อกำหนการนำเข้า
- เมล็ดพันธุ์ต้องไม่เป็น GMOs
-ต้องบรรจุเมล็ดพันธุ์ในบรรจุภัณฑ์ใหม่ สะอาด ไม่มีการปลอมปน เช่น แมลงมีชีวิต ดิน ทราย เมล็ดวัชพืช วัสดุพืชอื่นๆ (ใบ ส่วนอของลำต้น เนื้อผล มูลสัตว์ ขนสัตว์
4) เมล็ดพันธุ์พริกต้องดำเนินการอย่างใดอยางหนึ่ง หรือรวมกันในสองข้อของแต่ละศัตรูพืชกักกัน 8 ชนิด ดังนี้ (1) ต้องมาจากประเทศที่ไม่ปรากฏพบศัตรูพืชกักกัน Clavibacter\r\nmichiganensis subsp. michiganensis, Pepino mosaic virus, Tomato brown rugose\r\nfruit virus, Potato spindle tuber viroid, Tomato apical stunt viroid, Tomato chlorotic\r\ndwarf viroid, Tomato planta macho viroid และ Columnea latent viroid <\/i>หรือ
\r\n(2) ต้องได้รับการทดสอบอย่างเป็นทางการในห้องปฏิบัติการ โดยการ\r\nสุ่มตรวจเมล็ดพันธุ์ 3,000 เมล็ด หรือร้อยละ 10 ของน้าหนักกรณีเมล็ดพันธุ์ปริมาณน้อย\r\nด้วยวิธีการที่เหมาะสม เช่น Enzyme-linked immunosorbent assay; ELISA, Polymerase\r\nChain Reaction; PCR, Reverse Transcription - Polymerase Chain Reaction; RT-PCR และพบว่าปราศจากศัตรูพืชกักกัน Clavibacter\r\nmichiganensis subsp. michiganensis, Pepino mosaic virus, Tomato brown rugose\r\nfruit virus, Potato spindle tuber viroid, Tomato apical stunt viroid, Tomato chlorotic\r\ndwarf viroid, Tomato planta macho viroid และ Columnea latent viroid <\/i>
5) ต้องมีใบรับรอง PC หรือใบรับรอง PC สำหรับส่งต่อที่ออกโดย NPPO ของประเทศผู้ส่งออกกำกับมาด้วย โดย PC ต้นฉบับต้องแนบมากับสินค้าเมล็ดพันธุ์ทุกครั้ง และต้องระบุเพิ่มเติมอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือการรวมกันใน2ข้อความเพิ่มเติมในแต่ละศัตรูพืชกักกัน 4 ชนิด
6) การตรวจนำเข้า เมื่อเมล็ดมาถึงด่านนำเข้าในไทย เจ้าหน้าท่จะตรวจหลังตรวจสอบยืนยันความถูกต้องของเอกสารทั้งหมดที่แนบมากับสินค้า กรมฯ มีอำนาจทำลาย ส่งกลับโดยผู้นำเข้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบหากพบว่าไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดการนำเข้า เป็นต้น ราละเอียดค้นได้จาก
http:\/\/www.ratchakitcha.soc.go.th\/DATA\/PDF\/2564\/E\/010\/T_0045.PDF.
\r\nhttps:\/\/members.wto.org\/crnattachments\/2021\/SPS\/THA\/21_0695_00_e.pdf\r\n\r\n","วัตถุประสงค์":"3","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-28","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/THA\/289\/Add.1","สินค้า\/มาตรการ":"เมล็ดพันธุ์ข้าวโพด Zea mays<\/i>","รายละเอียด":"ประกาศใช้ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด พ.ศ. 2563 ได้ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 และจะมีผลบังคับใช้ 90 วัน (คือวันที่ 13 เมษายน 2564) สรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้
1) ครอบคลุมข้าวโพดที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ Zea mays<\/i>5
2) ต้องมีใบอนุญาตนำเข้าที่อออกโดยกรมวิชาการเกษตร
3) ข้อกำหนการนำเข้า
- เมล็ดพันธุ์ต้องไม่เป็น GMOs
-ต้องบรรจุเมล็ดพันธุ์ในบรรจุภัณฑ์ใหม่ สะอาด ไม่มีการปลอมปน เช่น แมลงมีชีวิต ดิน ทราย เมล็ดวัชพืช วัสดุพืชอื่นๆ (ใบ ส่วนของลำต้น เนื้อผล มูลสัตว์ ขนสัตว์
\r\n- เมล็ดพันธุ์พริกต้องดำเนินการอย่างใดอยางหนึ่ง หรือรวมกันในข้อของแต่ละศัตรูพืชกักกันจำนวน 17 ชนิด ดังนี้ (1) ต้องมาจากประเทศที่ไม่ปรากฏพบศัตรูพืช ดังนี้ แบคทีเรีย 5 ชนิด ได้แก่\r\nClavibacter michiganensis subsp. nebraskensis, Pantoea stewartii subsp. stewartii,\r\nPseudomonas syringae pv. lapsa, Pseudomonas syringae pv. syringae, Xanthomonas\r\nvasicola pv. vasculorum ไวรัส 2 ชนิด ได้แก่ High plains virus, Wheat streak mosaic\r\nvirus รา 10 ชนิด ได้แก่ Bipolaris maydis race T, Fusarium culmorum, Harpophora\r\nmaydis, Peronosclerospora heteropogoni, Peronosclerospora philippinensis, Sclerophthora\r\nmacrospora, Sclerophthora rayssiae var. zeae, Sclerospora graminicola, Sporisorium\r\nreilianum และ Stenocarpella macrospora<\/i>หรือ
(2) เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดต้องมาจากต้นพ่อแม่ที่ได้รับการตรวจสอบและทดสอบในช่วงฤดูกาลเจริญเติบโต และต้องไม่พบศัตรูพืชกักกันทั้ง 17 ชนิด
\r\n(3) ต้องได้รับการทดสอบอย่างเป็นทางการในห้องปฏิบัติการ และต้องไม่พบศัตรูพืชกักกันทั้ง 17 ชนิด
\r\n- เมล็ดต้องมาจากแปลงปลูกที่ได้รับการตรวจสอบในช่วงฤดูกาลเจริญเติบโต และต้องไม่พบวัชพืช Striga<\/i> spp.
- ต้องคลุกเมล็ดด้วยสารป้องกันเชื้อราที่เหมาะสม
5) ต้องมีใบรับรอง PC หรือใบรับรอง PC สำหรับส่งต่อที่ออกโดย NPPO ของประเทศผู้ส่งออกกำกับมาด้วย โดย PC ต้นฉบับต้องแนบมากับสินค้าเมล็ดพันธุ์ทุกครั้ง และต้องระบุเพิ่มเติมอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือการรวมกันใน2ข้อความเพิ่มเติมในแต่ละศัตรูพืชกักกัน 4 ชนิด
6) การตรวจนำเข้า เมื่อเมล็ดมาถึงด่านนำเข้าในไทย เจ้าหน้าท่จะตรวจหลังตรวจสอบยืนยันความถูกต้องของเอกสารทั้งหมดที่แนบมากับสินค้า กรมฯ มีอำนาจทำลาย ส่งกลับโดยผู้นำเข้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบหากพบว่าไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดการนำเข้า เป็นต้น รายละเอียดค้นได้จาก
http:\/\/www.ratchakitcha.soc.go.th\/DATA\/PDF\/2564\/E\/010\/T_0041.PDF.
\r\nhttps:\/\/members.wto.org\/crnattachments\/2021\/SPS\/THA\/21_0696_00_e.pdf\r\n\r\n","วัตถุประสงค์":"3","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-22","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/THA\/361","สินค้า\/มาตรการ":"โรคไข้หวัดนกสายพันธุ์รุนแรง","รายละเอียด":"ประกาศขยายระงับการนำเข้าชั่วคราวสัตว์ปีกมีชีวิตและซากของสัตว์ปีกที่มาจากเวียดนามเนื่องจาก OIE รายงานว่ายังพบการระบาดของโรค Avian Influenza ซีโรไทป์ H5N6 และ H5N1ในเวียดนาม โดยขยายระยะเวลาระงับการนำเข้าออกไปอีก 90 วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 63 ทั้งนี้อาศัยอำนาจของ พ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558
https:\/\/members.wto.org\/crnattachments\/2021\/SPS\/THA\/21_0627_00_x.pdf","วัตถุประสงค์":"2","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"เวียดนาม"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-22","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/THA\/362","สินค้า\/มาตรการ":"โรคไข้หวัดนกสายพันธุ์รุนแรง","รายละเอียด":"ประกาศขยายระงับการนำเข้าชั่วคราวสัตว์ปีกมีชีวิตและซากของสัตว์ปีกที่มาจากอินโดนีเซียเนื่องจาก OIE รายงานว่ายังพบการระบาดของโรค Avian Influenza สายพันธุ์รุนแรงในอินโดนีเซีย โดยขยายระยะเวลาระงับการนำเข้าออกไปอีก 90 วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 63 ทั้งนี้อาศัยอำนาจของ พ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558
https:\/\/members.wto.org\/crnattachments\/2021\/SPS\/THA\/21_0628_00_x.pdf","วัตถุประสงค์":"2","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"อินโดนีเซีย"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-22","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/THA\/363","สินค้า\/มาตรการ":" โรคไข้หวัดนกสายพันธุ์รุนแรง","รายละเอียด":"ประกาศขยายระงับการนำเข้าชั่วคราวสัตว์ปีกมีชีวิตและซากของสัตว์ปีกที่มาจากเนเธอร์แลนด์เนื่องจาก OIE รายงานว่ายังพบการระบาดของโรค Avian Influenza ซีโรไทป์ H5N 8 ในเนเธอร์แลนด์ โดยขยายระยะเวลาระงับการนำเข้าออกไปอีก 90 วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 63 ทั้งนี้อาศัยอำนาจของ พ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558
https:\/\/members.wto.org\/crnattachments\/2021\/SPS\/THA\/21_0629_00_x.pdf","วัตถุประสงค์":"2","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"เนเธอร์แลนด์"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-22","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/THA\/364","สินค้า\/มาตรการ":"โรคไข้หวัดนกสายพันธุ์รุนแรง","รายละเอียด":"ประกาศขยายระงับการนำเข้าชั่วคราวสัตว์ปีกมีชีวิตและซากของสัตว์ปีกที่มาจากแอฟริกาใต้ เนื่องจาก OIE รายงานว่ายังพบการระบาดของโรค Avian Influenza ซีโรไทป์ H5N8ในแอฟริกาใต้ โดยขยายระยะเวลาระงับการนำเข้าออกไปอีก 90 วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 63 ทั้งนี้อาศัยอำนาจของ พ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558
https:\/\/members.wto.org\/crnattachments\/2021\/SPS\/THA\/21_0629_00_x.pdf","วัตถุประสงค์":"2","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"แอฟริกาใต้ "},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-22","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/THA\/365","สินค้า\/มาตรการ":"โรคไข้หวัดนกสายพันธุ์รุนแรง","รายละเอียด":"ประกาศระงับการนำเข้าชั่วคราวสัตว์ปีกมีชีวิตและซากของสัตว์ปีกที่มาจากสหราชอาณาจักรเนื่องจาก OIE รายงานว่ายังพบการระบาดของโรค Avian Influenza ซีโรไทป์ H5N8 ในสหราชอาณาจักร โดยขยายระยะเวลาระงับการนำเข้าออกไปอีก 90 วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 63 ทั้งนี้อาศัยอำนาจของ พ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558
https:\/\/members.wto.org\/crnattachments\/2021\/SPS\/THA\/21_0631_00_x.pdf","วัตถุประสงค์":"2","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"สหราชอาณาจักร"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-22","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/THA\/366","สินค้า\/มาตรการ":" โรคไข้หวัดนกสายพันธุ์รุนแรง","รายละเอียด":"ประกาศขยายระงับการนำเข้าชั่วคราวสัตว์ปีกมีชีวิตและซากของสัตว์ปีกที่มาจากเยอรมนี เนื่องจาก OIE รายงานว่ายังพบการระบาดของโรค Avian Influenza ซีโรไทป์ H5N8 ในเยอรมนี โดยขยายระยะเวลาระงับการนำเข้าออกไปอีก 90 วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 63 ทั้งนี้อาศัยอำนาจของ พ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558
https:\/\/members.wto.org\/crnattachments\/2021\/SPS\/THA\/21_0632_00_x.pdf","วัตถุประสงค์":"2","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"เยอรมนี "},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-22","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/THA\/368","สินค้า\/มาตรการ":"โรคไข้หวัดนกสายพันธุ์รุนแรง","รายละเอียด":"ประกาศระงับการนำเข้าชั่วคราวสัตว์ปีกมีชีวิตและซากของสัตว์ปีกที่มาจากเดนมาร์กเนื่องจาก OIE รายงานว่าพบการระบาดของโรค Avian Influenza ซีโรไทป์ H5N8 ในเดนมาร์ก โดยขยายระยะเวลาระงับการนำเข้าออกไปอีก 90 วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 63 ทั้งนี้อาศัยอำนาจของ พ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558
https:\/\/members.wto.org\/crnattachments\/2021\/SPS\/THA\/21_0635_00_x.pdf","วัตถุประสงค์":"2","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"เดนมาร์ก"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-22","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/THA\/369","สินค้า\/มาตรการ":"โรคไข้หวัดนกสายพันธุ์รุนแรง","รายละเอียด":"ประกาศขยายระงับการนำเข้าชั่วคราวสัตว์ปีกมีชีวิตและซากของสัตว์ปีกที่มาจากฝรั่งเศสเนื่องจาก OIE รายงานว่ายังพบการระบาดของโรค Avian Influenza ซีโรไทป์ H5N8 ในฝรั่งเศส โดยขยายระยะเวลาระงับการนำเข้าออกไปอีก 90 วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 63 ทั้งนี้อาศัยอำนาจของ พ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558
https:\/\/members.wto.org\/crnattachments\/2021\/SPS\/THA\/21_0636_00_x.pdf","วัตถุประสงค์":"2","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ฝรั่งเศส"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-22","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/THA\/367","สินค้า\/มาตรการ":"โรค African Swine Fever ","รายละเอียด":"ประกาศขยายระงับการนำเข้าชั่วคราวสุกรเลี้ยงและสุกรป่าและซากของสุกรที่มาจากสปป.ลาว เนื่องจาก OIE รายงานว่ายังพบการระบาดของโรค African Swine Fever ใน สปป.ลาว โดยขยายระยะเวลาระงับการนำเข้าออกไปอีก 90 วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 63 ทั้งนี้อาศัยอำนาจของ พ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558
https:\/\/members.wto.org\/crnattachments\/2021\/SPS\/THA\/21_0633_00_x.pdf","วัตถุประสงค์":"2","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ลาว"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-22","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/THA\/370","สินค้า\/มาตรการ":"โรคลัมปี สกิน (Lumpy skin disease)","รายละเอียด":"ประกาศระงับการนำเข้าชั่วคราวโค กระบือ หรือซากโค ซากกระบือที่มาจากเมียนมา เนื่องจาก OIE รายงานว่าพบการระบาดของโรคลัมปี สกิน (Lumpy skin disease) ในโคและกระบือ ในเมียนมา จึงระงับการนำเข้าฯเป็นเวลา 90 วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 63 ทั้งนี้อาศัยอำนาจของ พ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558
https:\/\/members.wto.org\/crnattachments\/2021\/SPS\/THA\/21_0686_00_x.pdf","วัตถุประสงค์":"2","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"เมียนมา"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-06","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/ARG\/407","สินค้า\/มาตรการ":" นมและผลิตภัณฑ์จากนม <\/B>","รายละเอียด":"จัดทำร่าง Joint Resolution Agentine Food Code (CAA) บทที่ VIII เกี่ยวกับการปรับแก้เกณฑ์ทางจุลชีววิทยาของนมดังต่อไปนี้\r\n
1. นมสดพาสเจอไรซ์ (Pasteurized whole milk) \r\n
2. นมสดเฉพาะส่วนที่ผ่านการพาสเจอไรซ์ (Pasteurized selected whole milk) \r\n
3. นมสดที่ได้การรับรองว่าปลอดเชื้อพาสเจอไรซ์ (Pasteurized certified whole milk) \r\n
4. นมที่ผ่านกระบวนการ Ultrapasteurized\r\n
5. นมสดสเตอริไลส์ (Sterilized whole milk)\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 6 มี.ค. 64 <\/B>","วัตถุประสงค์":"9","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-06","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/ARG\/408","สินค้า\/มาตรการ":" นมและผลิตภัณฑ์จากนม <\/B>","รายละเอียด":"จัดทำร่าง Joint Resolution Agentine Food Code (CAA) บทที่ VIII มาตรา 578 เกี่ยวกับการกำหนดประเภทของเครื่องดื่มที่มีการใส่นมหมักหรือนมเปรี้ยว (Fermented milk) เพื่อไม่ให้ถูกจัดรวมกับสินค้าในกลุ่มนมเปรี้ยว (Fermented milk) เนื่องจากสินค้าในกลุ่มเครื่องดื่มดังกล่าวมีการใส่เครื่องดื่มหมักเป็นเพียงส่วนประกอบ และผ่านความร้อนในภายหลังเสมอ\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 6 มี.ค. 64 <\/B>","วัตถุประสงค์":"9","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-06","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/ARG\/409","สินค้า\/มาตรการ":" ผลิตภัณฑ์อาหาร และกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร <\/B>","รายละเอียด":"จัดทำร่าง Joint Resolution Agentine Food Code (CAA) บทที่ XX มาตรา 1413 bis เกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบและเกณฑ์ที่ได้รับการอนุญาตจากรัฐให้ใช้ตรวจสอบลักษณะสินค้า\r\n
โดยบทบัญญัติในร่างฉบับนี้จะไม่นำไปใช้กับการจำแนกชนิดและ\/หรือเทคนิคการนับจำนวนจุลินทรีย์ ซึ่งจะต้องดำเนินการตามบทบัญญัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดทางจุลชีววิทยาหรือข้อกำหนดเฉพาะ และจะไม่รวมถึงวิธีการตรวจสอบกำหนดขึ้นตามมติของกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาคอเมริกาใต้ (MERCOSUR)\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 6 มี.ค. 64 <\/B>","วัตถุประสงค์":"9","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-06","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/ARG\/410","สินค้า\/มาตรการ":" เทคนิค Cross-sectional analytical methodologies ที่ใช้กับเครื่องเทศ <\/B>","รายละเอียด":"จัดทำร่าง Joint Resolution Agentine Food Code (CAA) บทที่ XX มาตรา 1414 h เกี่ยวกับการกำหนดวิธีการตรวจสอบเครื่องเทศผ่านเทคนิค Cross-sectional analytical methodologies \r\n
โดยจะนำมาใช้กับเครื่องเทศดังนี้ ออริกาโน, ปาริกา, ซินนามอน, เลม่อนเวอร์บีนา (Lemon verbena), พริกไทยดำ, จันทน์เทศ, และไทม์\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 6 มี.ค. 64 <\/B>","วัตถุประสงค์":"9","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-06","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/ARG\/411","สินค้า\/มาตรการ":" วิธีการตรวจสอบความแท้ (Genuineness) ของเครื่องเทศ <\/B>","รายละเอียด":"จัดทำร่าง Joint Resolution Agentine Food Code (CAA) บทที่ XX มาตรา 1413 tris เกี่ยวกับการกำหนดวิธีการตรวจสอบเพื่อประเมินความแท้ (Genuineness) ของเครื่องเทศที่กำหนดในข้อกำหนด\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 6 มี.ค. 64 <\/B>","วัตถุประสงค์":"9","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-06","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/BDI\/86","สินค้า\/มาตรการ":" เมล็ดโกโก้ (Theobroma cacao<\/i> L.) <\/B>","รายละเอียด":"จัดทำร่างมาตรฐานร่วมกลุ่มประเทศแอฟริกันตะวันออก (East African) เกี่ยวกับข้อกำหนด วิธีการสุ่มตัวอย่างและทดสอบสำหรับเมล็ดโกโก้ (Theobroma cacao<\/i> L.) ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการบริโภคของมนุษย์\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 6 มี.ค. 64 <\/B>\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/bbnburundi.org\/wp-content\/uploads\/2020\/12\/DEAS-1030-Cocoa-Beans-Specification.pdf<\/a>\t","วัตถุประสงค์":"9","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-06","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/BDI\/87","สินค้า\/มาตรการ":" ผงโกโก้และผงผสมโกโก้ (Cocoa powder mixture) <\/B>","รายละเอียด":"จัดทำร่างมาตรฐานร่วมกลุ่มประเทศแอฟริกันตะวันออก (East African) เกี่ยวกับข้อกำหนด วิธีการสุ่มตัวอย่างและทดสอบสำหรับผงโกโก้และผงผสมโกโก้ (Cocoa powder mixture) ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการบริโภคของมนุษย์\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 6 มี.ค. 64 <\/B>\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/bbnburundi.org\/wp-content\/uploads\/2020\/12\/DEAS-1031-2020-Cocoa-powder-and-cocoa-Specification.pdf<\/a>","วัตถุประสงค์":"9","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-06","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/BDI\/88","สินค้า\/มาตรการ":" เนยโกโก้ <\/B>","รายละเอียด":"จัดทำร่างมาตรฐานร่วมกลุ่มประเทศแอฟริกันตะวันออก (East African) เกี่ยวกับข้อกำหนด วิธีการสุ่มตัวอย่างและทดสอบสำหรับเนยโกโก้ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการบริโภคของมนุษย์\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 6 มี.ค. 64 <\/B>\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/bbnburundi.org\/wp-content\/uploads\/2020\/12\/DEAS-1032-2020-Cocoa-butter-Specification-converti.pdf<\/a>\t","วัตถุประสงค์":"9","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-06","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/BDI\/89","สินค้า\/มาตรการ":" ช็อคโกแลต และผลิตภัณฑ์จากช็อคโกแลต <\/B>","รายละเอียด":"จัดทำร่างมาตรฐานร่วมกลุ่มประเทศแอฟริกันตะวันออก (East African) เกี่ยวกับข้อกำหนด วิธีการสุ่มตัวอย่างและทดสอบสำหรับช็อคโกแลตและผลิตภัณฑ์จากช็อคโกแลต ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการบริโภคของมนุษย์\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 6 มี.ค. 64 <\/B>\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/bbnburundi.org\/wp-content\/uploads\/2020\/12\/DEAS-1033-2020-Chocolate-Specification-converti.pdf<\/a>","วัตถุประสงค์":"9","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-04","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/ECU\/486\/Rev.1","สินค้า\/มาตรการ":" ช็อคโกแลต และผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนประกอบของช็อคโกแลต <\/B>","รายละเอียด":"จัดทำร่างข้อกฎระเบียบทางเทคนิค PRTE INEN 106 (1R) เกี่ยวกับข้อกำหนดของช็อคโกแลต ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนประกอบของช็อคโกแลต และผลิตภัณฑ์ทดแทนช็อคโกแลต ที่ต้องปฎิบัติตามก่อนการการวางจำหน่ายหรือนำเข้ามาภายในประเทศ\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 2 ก.พ. 64 <\/B>","วัตถุประสงค์":"9","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-08","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/ECU\/497","สินค้า\/มาตรการ":" อาหารแปรรูปที่จำหน่ายในปริมาณมาก (Bulk processed food) <\/B>","รายละเอียด":"จัดทำร่างกฎระเบียบทางเทคนิคด้านสุขอนามัยเพื่อควบคุมและดูแลอาหารแปรรูปที่จำหน่ายในปริมาณมากและมีวัตถุประสงค์เพื่อการบริโภคของมนุษย์ และการผลิตของอาหารดังกล่าว\r\n
โดยจะมีผลต่อผู้ผลิต ผู้นำเข้า การเก็บรักษา การขนส่ง และการขายของสินค้าในประเทศ\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 8 มี.ค. 64 <\/B>\t","วัตถุประสงค์":"9","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-08","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/EU\/670\/Add.1","สินค้า\/มาตรการ":" ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ <\/B>","รายละเอียด":"ประกาศเกี่ยวกับลิงค์ของกฎระเบียบ Commission Regulation amending Regulation (EC) 889\/2008 ที่กำหนดรายละเอียดสำหรับการบังคับใช้ Council Regulation (EC) 834\/2007 เกี่ยวกับการผลิตผลิตภัณฑ์อินทรีย์ และการทำฉลากผลิตภัณฑ์อินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การติดฉลากและการควบคุม \r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
\r\nhttps:\/\/members.wto.org\/crnattachments\/2020\/TBT\/EEC\/final_measure\/20_7732_00_e.pdf<\/a>\r\n
https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/EN\/TXT\/?qid=1602181681798&uri=CELEX:32019R2164<\/a>","วัตถุประสงค์":"9","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-08","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/EU\/671\/Add.1","สินค้า\/มาตรการ":" ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ <\/B>","รายละเอียด":"ประกาศเกี่ยวกับลิงค์ของกฎระเบียบ Commission Delegated Regulation amending Annex II to Regulation (EU) 2018\/848 of the European Parliament and of the Council เกี่ยวกับการกำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมของข้อบังคับด้านการผลิตผลิตภัณฑ์อินทรีย์\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/members.wto.org\/crnattachments\/2021\/TBT\/EEC\/final_measure\/21_0303_00_e.pdf<\/a>\r\n
https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/EN\/TXT\/?qid=1602183248336&uri=CELEX:32020R0427<\/a>","วัตถุประสงค์":"9","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-06","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/GEO\/113","สินค้า\/มาตรการ":" เนื้อสัตว์ปีก <\/B>","รายละเอียด":"ประกาศการบังคับใช้ข้อบังคับเกี่ยวกับข้อกำหนดการจำหน่ายเนื้อสัตว์ปีก เช่น ปริมาณน้ำ (Water Content) ประเภทของเนื้อ น้ำหนัก รูปแบบการผลิต และอื่นๆ เป็นต้น \r\n
นอกจากนี้ยังกำหนดวิธีการที่แตกต่างกันสำหรับการตรวจสอบปริมาณน้ำในเนื้อสัตว์ปีก และขั้นตอนการควบคุมจัดการสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามข้อกำหนดภายใต้ Commission Regulation (EC) No. 543\/2008 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2551","วัตถุประสงค์":"9","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-07","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/IDN\/112\/Add.1","สินค้า\/มาตรการ":" วัตถุปรุงแต่งกลิ่นรสอาหาร (Flavourings) <\/B>","รายละเอียด":"จัดทำข้อบังคับ Regulation of the Chairperson of Indonesia FDA หมายเลข 13 ของปี 2563 เกี่ยวกับการเพิ่ม\r\n
1. รายการของตัวทำละลายที่ใช้เป็นสารเสริมรสชาติ (Flavouring adjunct)\r\n
2. รายการของแหล่งที่มาของวัตถุดิบ Aromatic และ\/หรือ แหล่งที่มาของวัตถุปรุงแต่งอาหาร\r\n
โดยที่วัตถุปรุงแต่งอาหาร หรืออาหารแปรรูปที่มีวัตถุปรุงแต่งอาหารที่ได้รับอนุญาตต้องปฎิบัติตามข้อบังคับนี้ภายใน 24 เดือนหลังจากการบังคับใช้","วัตถุประสงค์":"9","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-06","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/IND\/183","สินค้า\/มาตรการ":" ผลิตภัณฑ์อาหาร <\/B>","รายละเอียด":"จัดทำร่างมาตรฐานและความปลอดภัยอาหาร (วัตถุปรุงแต่งอาหาร) ฉบับแก้ไขปี 2563 เพื่อเพิ่มข้อบังคับเกี่ยวกับการปรุงแต่งอาหารด้วยน้ำมันที่บริโภคได้และนม\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 6 มี.ค. 64 <\/B>","วัตถุประสงค์":"9","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-11","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/KEN\/1048","สินค้า\/มาตรการ":" เมล็ดพันธุ์สำหรับเพาะปลูก: ข้าวสาลี (Triticum aestivum<\/i> L.) <\/B>","รายละเอียด":"จัดทำร่างมาตรฐานร่วมกลุ่มประเทศแอฟริกันตะวันออกเกี่ยวกับข้อกำหนดสำหรับในกลุ่มของเมล็ดพันธุ์คัด (Pre-basic), เมล็ดพันธุ์หลัก (Basic seed) และเมล็ดพันธุ์จำหน่าย (Certified seed) ประเภทที่ 1 และ 2 ของข้าวสาลี (Triticum aestivum<\/i> L.) รวมไปถึงข้อกำหนดสายพันธุ์ที่ได้รับอนุญาต มาตรฐานและการตรวจสอบพื้นที่การปลูก วิธีการการสุ่มตัวอย่างและการทดสอบทางห้องปฎิบัติการ ใบรับรอง การทำบรรจุภัณฑ์และฉลาก และการตรวจสอบหลังจากการควบคุม (Post-contol tests)\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 2 มี.ค. 64 <\/B>\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/members.wto.org\/crnattachments\/2021\/TBT\/KEN\/21_0314_00_e.pdf<\/a>","วัตถุประสงค์":"9","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-11","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/KEN\/1049","สินค้า\/มาตรการ":" เมล็ดพันธุ์สำหรับเพาะปลูก: กล้วย (Musa paradisiaca<\/i> L.) <\/B>","รายละเอียด":"จัดทำร่างมาตรฐานร่วมกลุ่มประเทศแอฟริกันตะวันออกเกี่ยวกับข้อกำหนดด้านการรับรองสำหรับเมล็ดพันธุ์กล้วย (Musa paradisiaca<\/i> L.) \r\n
โดยข้อกำหนดดังกล่าวมีผลครอบคลุมถึงการขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การขยายพันธุ์ด้วยส่วนอื่นๆ ของกล้วย (Macro propagation) และการขยายพันธุ์ด้วยหน่อ\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 2 มี.ค. 64 <\/B>\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/members.wto.org\/crnattachments\/2021\/TBT\/KEN\/21_0315_00_e.pdf\r\n<\/a>","วัตถุประสงค์":"9","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-11","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/KEN\/1050","สินค้า\/มาตรการ":" เมล็ดพันธุ์สำหรับเพาะปลูก: ข้าว (Oryza sativa<\/i> L.) <\/B>","รายละเอียด":"จัดทำร่างมาตรฐานร่วมกลุ่มประเทศแอฟริกันตะวันออกเกี่ยวกับข้อกำหนดการรับรองสำหรับเมล็ดพันธุ์คัด (Pre-basic), เมล็ดพันธุ์หลัก (Basic seed) และเมล็ดพันธุ์จำหน่าย (Certified seed) ของข้าว (Oryza sativa<\/i> L.) รวมไปถึงข้อกำหนดสายพันธุ์ที่ได้รับอนุญาต ข้อกำหนดและวิธีการตรวจสอบพื้นที่การปลูก วิธีการการสุ่มตัวอย่างและการทดสอบทางห้องปฎิบัติการ ใบรับรอง การทำบรรจุภัณฑ์และฉลาก และการตรวจสอบหลังจากการควบคุม (Post-contol tests)\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 2 มี.ค. 64 <\/B>\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/members.wto.org\/crnattachments\/2021\/TBT\/KEN\/21_0316_00_e.pdf<\/a>","วัตถุประสงค์":"9","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-11","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/KEN\/1051","สินค้า\/มาตรการ":" เมล็ดพันธุ์สำหรับเพาะปลูก: มิลเลตฟิงเกอร์ (Finger millet: Eleucine coracana<\/i> L.) <\/B>","รายละเอียด":"จัดทำร่างมาตรฐานร่วมกลุ่มประเทศแอฟริกันตะวันออกเกี่ยวกับข้อกำหนดด้านการรับรองสำหรับเมล็ดพันธุ์คัด (Pre-basic), เมล็ดพันธุ์หลัก (Basic seed) และเมล็ดพันธุ์จำหน่าย (Certified seed) ของมิลเลตฟิงเกอร์ (Finger millet: Eleucine coracana<\/i> L.) รวมไปถึงข้อกำหนดสายพันธุ์ที่ได้รับอนุญาต ข้อกำหนดและวิธีการตรวจสอบพื้นที่การปลูก วิธีการการสุ่มตัวอย่างและการทดสอบทางห้องปฎิบัติการ ใบรับรอง การทำบรรจุภัณฑ์และฉลาก และการตรวจสอบหลังจากการควบคุม (Post-contol tests)\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 2 มี.ค. 64 <\/B>\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/members.wto.org\/crnattachments\/2021\/TBT\/KEN\/21_0317_00_e.pdf<\/a>","วัตถุประสงค์":"9","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-11","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/KEN\/1052","สินค้า\/มาตรการ":" เมล็ดพันธุ์สำหรับเพาะปลูก: ฝ้าย (Gossypium<\/i> spp.) <\/B>","รายละเอียด":"จัดทำร่างมาตรฐานร่วมกลุ่มประเทศแอฟริกันตะวันออกเกี่ยวกับข้อกำหนดด้านการรับรองสำหรับเมล็ดพันธุ์คัด (Pre-basic), เมล็ดพันธุ์หลัก (Basic seed) และเมล็ดพันธุ์จำหน่าย (Certified seed) ของฝ้าย ((Gossypium<\/i> spp.) รวมไปถึงข้อกำหนดสายพันธุ์ที่ได้รับอนุญาต ข้อกำหนดและวิธีการตรวจสอบพื้นที่การปลูก วิธีการการสุ่มตัวอย่างและการทดสอบทางห้องปฎิบัติการ ใบรับรอง การทำบรรจุภัณฑ์และฉลาก และการตรวจสอบหลังจากการควบคุม (Post-contol tests)\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 2 มี.ค. 64 <\/B>\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/members.wto.org\/crnattachments\/2021\/TBT\/KEN\/21_0318_00_e.pdf<\/a>","วัตถุประสงค์":"9","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-11","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/KEN\/1053","สินค้า\/มาตรการ":" เมล็ดพันธุ์สำหรับเพาะปลูก: ถั่วแขก (Phaseolus vulgaris<\/i> L.) <\/B>","รายละเอียด":"จัดทำร่างมาตรฐานร่วมกลุ่มประเทศแอฟริกันตะวันออกเกี่ยวกับข้อกำหนดด้านการรับรองเมล็ดพันธุ์คัด (Pre-basic), เมล็ดพันธุ์หลัก (Basic seed) และเมล็ดพันธุ์จำหน่าย (Certified seed) ของถั่วแขก (Phaseolus vulgaris<\/i> L.) รวมไปถึงข้อกำหนดสายพันธุ์ที่ได้รับอนุญาต ข้อกำหนดและวิธีการตรวจสอบพื้นที่การปลูก วิธีการการสุ่มตัวอย่างและการทดสอบทางห้องปฎิบัติการ ใบรับรอง การทำบรรจุภัณฑ์และฉลาก และการตรวจสอบหลังจากการควบคุม (Post-contol tests)\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 2 มี.ค. 64 <\/B>\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/members.wto.org\/crnattachments\/2021\/TBT\/KEN\/21_0319_00_e.pdf<\/a>","วัตถุประสงค์":"9","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-11","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/NIC\/127\/Add.2","สินค้า\/มาตรการ":" ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ (Products of animal origin) <\/B>","รายละเอียด":"เปิดรับข้อคิดเห็นต่อกฎระเบียบ NTON 11 034 - 12 เกี่ยวกับข้อกำหนดการนำเข้าผลิตภัณฑ์จากสัตว์\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 20 ก.พ. 64 <\/B>\t","วัตถุประสงค์":"0","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-06","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/NIC\/166\/Add.1","สินค้า\/มาตรการ":" เกลือ <\/B>","รายละเอียด":"ขยายเวลาเปิดรับข้อคิดเห็นต่อร่างกฎหมาย NTON 03 112 - 20 เกี่ยวกับข้อกำหนดของเกลือที่ใช้เป็นวัตถุเจือปนอาหาร\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 26 ม.ค. 64 <\/B>","วัตถุประสงค์":"9","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-06","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/NIC\/167\/Add.1","สินค้า\/มาตรการ":" น้ำตาล <\/B>","รายละเอียด":"ขยายเวลาเปิดรับข้อคิดเห็นต่อร่างกฎหมาย NTON 03 113 - 20 เกี่ยวกับข้อกำหนดของน้ำตาลที่ใช้เป็นวัตถุเจือปนอาหาร\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 26 ม.ค. 64 <\/B>\t","วัตถุประสงค์":"9","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-06","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/PRY\/120","สินค้า\/มาตรการ":" แป้งที่มีส่วนประกอบของข้าวสาลี <\/B>","รายละเอียด":"จัดทำร่างกฎระเบียบทางเทคนิคเกี่ยวกับข้อกำหนดระดับของธาตุเหล็ก วิตามิน คุณภาพ และความปลอดภัยของแป้งที่มีส่วนประกอบของข้าวสาลี และข้อกำหนดการอนุญาตสำหรับผู้นำเข้าแป้งสาลี และธาตุเหล็กและวิตามินสำหรับผสมลงในแป้ง\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 6 มี.ค. 64 <\/B>\t","วัตถุประสงค์":"9","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-07","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/SAU\/1171","สินค้า\/มาตรการ":" นมและผลิตภัณฑ์นมประเภท Dairy analogues <\/B>","รายละเอียด":"จัดทำกฎระเบียบทางเทคนิคสำหรับผลิตภัณฑ์นมประเภท Dairy analogues ที่ผ่านกระบวนการพาสเจอไรซ์ (Pasteurization) และยูเอชที (Ultra hight temperature: UHT) ที่มีวัตถุดิบเป็นนมที่มีการแทนที่ไขมันบางส่วนหรือทั้งหมดด้วยน้ำมันพืช\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 7 มี.ค. 64 <\/B>\t\t","วัตถุประสงค์":"9","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-11","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/SVN\/112","สินค้า\/มาตรการ":" วัตถุเจือปนอาหาร: น้ำส้มสายชู และผลิตภัณฑ์กรดอะซีติกเจือจาง <\/B>","รายละเอียด":"จัดทำกฎระเบียบเกี่ยวกับกับข้อกำหนดด้านคุณภาพ การทำฉลาก และการจำแนกชนิดของน้ำส้มสายชูที่ผลิตจากการหมัก และผลิตจากการเจือจางกรดอะซีติก (Acetic acid) ที่มีจำหน่ายในตลาด\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 11 มี.ค. 64 <\/B>\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/ec.europa.eu\/growth\/tools-databases\/tris\/en\/search\/?trisaction=search.detail&year=2020&num=749\r\n<\/a>","วัตถุประสงค์":"9","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-07","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/TPKM\/428\/Add.1","สินค้า\/มาตรการ":" ใบกาแฟ (Coffea arabica<\/i> และ Coffea canephora<\/i>) <\/B>","รายละเอียด":"ประกาศบังคับใช้ข้อบังคับการจำกัดการใช้และการทำฉลากสำหรับใบกาแฟ (Coffea arabica<\/i> และ Coffea canephora<\/i>) ที่ใช้เป็นวัตถุดิบประกอบอาหาร โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2564 เป็นต้นไป\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/members.wto.org\/crnattachments\/2021\/TBT\/TPKM\/final_measure\/21_0270_00_e.pdf<\/a>","วัตถุประสงค์":"9","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-07","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/TPKM\/450","สินค้า\/มาตรการ":" อาหาร <\/B>","รายละเอียด":"จัดทำร่างข้อบังคับด้านฉลากผลิตภัณฑ์อาหารบรรจุเสร็จที่มีพื้นที่ผิวบรรจุภัณฑ์สูงสุดไม่เกิน 10 ตารางเซนติเมตรและมีขายอยู่ภายในตลาด ให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฎิบัติตามข้อกำหนดฉลากในส่วนมาตราที่ 22 ของ Act Governing Food Safety and Sanitation\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 7 มี.ค. 64 <\/B>\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/members.wto.org\/crnattachments\/2021\/TBT\/TPKM\/21_0271_00_e.pdf<\/a>","วัตถุประสงค์":"8","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-05","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/UGA\/182\/Add.1","สินค้า\/มาตรการ":" เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮล์แบบอัดก๊าซ (Carbonate) และไม่อัดก๊าซ (Non-Carbonate) <\/B>","รายละเอียด":"ประกาศใช้มาตรฐานยูกันดา US 47:2020 เกี่ยวกับข้อกำหนดของเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮล์แบบอัดก๊าซและไม่อัดก๊าซ\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/webstore.unbs.go.ug\/<\/a>\t\t","วัตถุประสงค์":"9","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-06","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/UGA\/182\/Add.2","สินค้า\/มาตรการ":" เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮล์แบบอัดก๊าซ (Carbonate) และไม่อัดก๊าซ (Non-Carbonate) <\/B>","รายละเอียด":"แจ้งยกเลิกมาตรฐานยูกันดา US 47:2011 เกี่ยวกับข้อกำหนดของเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮล์แบบอัดก๊าซ (Carbonate) และไม่อัดก๊าซ (Non-Carbonate) ตามที่เคยแจ้งเวียนตามประกาศแจ้งเวียนหมายเลข G\/TBT\/N\/UGA\/182 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563","วัตถุประสงค์":"9","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-06","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/UGA\/200\/Add.1","สินค้า\/มาตรการ":" เครื่องดื่มจากธัญพืชหมัก (Femented cereal beverages) ชนิดไม่มีแอลกอฮอล์ <\/B>","รายละเอียด":"แจ้งยกเลิกมาตรฐานยูกันดา US 872:2009 เกี่ยวกับข้อกำหนดของเครื่องดื่มจากธัญพืชหมัก (Femented cereal beverages) ชนิดไม่มีแอลกอฮอล์ ตามที่เคยแจ้งเวียนตามประกาศแจ้งเวียนหมายเลข G\/TBT\/N\/UGA\/200 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563","วัตถุประสงค์":"9","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-06","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/UGA\/213\/Add.1","สินค้า\/มาตรการ":" ไส้กรอก <\/B>","รายละเอียด":"แจ้งยกเลิการใช้มาตรฐานยูกันดา US 739:2012 เกี่ยวกับข้อกำหนดของไส้กรอกตามที่เคยแจ้งเวียนตามประกาศแจ้งเวียนหมายเลข G\/TBT\/N\/UGA\/213 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563","วัตถุประสงค์":"9","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-06","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/UGA\/214\/Add.1","สินค้า\/มาตรการ":" ผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกที่ผ่านการถอนขน (Dressed poultry) <\/B>","รายละเอียด":"แจ้งยกเลิการใช้มาตรฐานยูกันดา US 917:2012 เกี่ยวกับข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกที่ผ่านการถอนขนตามที่เคยแจ้งเวียนตามประกาศแจ้งเวียนหมายเลข G\/TBT\/N\/UGA\/214 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563","วัตถุประสงค์":"9","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-06","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/UGA\/235\/Add.1","สินค้า\/มาตรการ":" กาแฟสำเร็จรูป (Instant Coffee) <\/B>","รายละเอียด":"แจ้งยกเลิการใช้มาตรฐานยูกันดา US 907:2011 เกี่ยวกับข้อกำหนดของกาแฟสำเร็จรูป (Instant Coffee)ตามที่เคยแจ้งเวียนตามประกาศแจ้งเวียนหมายเลข G\/TBT\/N\/UGA\/235 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563","วัตถุประสงค์":"9","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-06","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/UGA\/796\/Add.3","สินค้า\/มาตรการ":" ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์บรรจุหีบห่อ <\/B>","รายละเอียด":"แจ้งยกเลิกมาตรฐานยูกันดา US 737:2019 เกี่ยวกับข้อกำหนดด้านสุขอนามัยของการผลิตผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์บรรจุหีบห่อ (Packaged meat products)\r\n","วัตถุประสงค์":"9","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-06","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/UGA\/921\/Add.2","สินค้า\/มาตรการ":" เนื้อและซากของวัว <\/B>","รายละเอียด":"แจ้งยกเลิการใช้มาตรฐานยูกันดา US 932:2019 เกี่ยวกับข้อกำหนดของเนื้อและซากของวัว","วัตถุประสงค์":"9","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-05","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/UGA\/929\/Add.1","สินค้า\/มาตรการ":" เครื่องดื่มจากธัญพืชหมัก (Femented cereal beverages) ชนิดไม่มีแอลกอฮอล์ <\/B>","รายละเอียด":"ประกาศใช้ของมาตรฐานยูกันดา US 872:2020 เกี่ยวกับข้อกำหนดของเครื่องดื่มจากธัญพืชหมัก (Femented cereal beverages) ชนิดไม่มีแอลกอฮอล์\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/webstore.unbs.go.ug\/<\/a>","วัตถุประสงค์":"0","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-05","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/UGA\/1020\/Add.1","สินค้า\/มาตรการ":" กากน้ำตาลชนิด Dark sweet และ Black strap <\/B>","รายละเอียด":"ประกาศใช้ของมาตรฐานยูกันดา US 2121:2020 เกี่ยวกับข้อกำหนดของกากน้ำตาลชนิด Dark sweet และ Black strap\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/webstore.unbs.go.ug\/<\/a>","วัตถุประสงค์":"9","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-05","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/UGA\/1035\/Add.1","สินค้า\/มาตรการ":" ผลิตภัณฑ์เนื้อวัวกระป๋อง (Canned corned beef) <\/B>","รายละเอียด":"ประกาศใช้มาตรฐานยูกันดา US EAS 26:2020 เกี่ยวกับข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์เนื้อวัวกระป๋อง (Canned corned beef)\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/webstore.unbs.go.ug\/<\/a>","วัตถุประสงค์":"9","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-05","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/UGA\/1036\/Add.1","สินค้า\/มาตรการ":" เนื้อวัว <\/B>","รายละเอียด":"ประกาศใช้มาตรฐานยูกันดา US EAS 84-1:2020 เกี่ยวกับข้อกำหนดของเกรดเนื้อวัวและชิ้นเนื้อ\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/webstore.unbs.go.ug\/<\/a>","วัตถุประสงค์":"9","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-05","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/UGA\/1037\/Add.1","สินค้า\/มาตรการ":" ผลิตภัณฑ์ชากสัตว์ปีกที่ผ่านการถอนขนและตกแต่ง (Dressed poultry) <\/B>","รายละเอียด":"ประกาศใช้มาตรฐานยูกันดา US EAS 953:2020 เกี่ยวกับข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ชากสัตว์ปีกที่ผ่านการถอนขนและตกแต่ง (Dressed poultry)\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/webstore.unbs.go.ug\/<\/a>","วัตถุประสงค์":"9","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-05","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/UGA\/1038\/Add.1","สินค้า\/มาตรการ":" ผลิตภัณฑ์ไส้กรอกจากเนื้อสัตว์ (Meat sausages) <\/B>","รายละเอียด":"ประกาศใช้มาตรฐานยูกันดา US EAS 954:2020 เกี่ยวกับข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ไส้กรอกจากเนื้อสัตว์ (Meat sausages)\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/webstore.unbs.go.ug\/<\/a>","วัตถุประสงค์":"9","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-05","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/UGA\/1039\/Add.1","สินค้า\/มาตรการ":" ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์บรรจุหีบห่อ <\/B>","รายละเอียด":"ประกาศใช้มาตรฐานยูกันดา US EAS 955:2020 เกี่ยวกับข้อกำหนดด้านสุขอนามัยสำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์บรรจุหีบห่อ\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/webstore.unbs.go.ug\/<\/a>","วัตถุประสงค์":"9","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-05","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/UGA\/1042\/Add.1","สินค้า\/มาตรการ":" เมล็ดกาแฟคั่ว และเมล็ดกาแฟคั่วบด <\/B>","รายละเอียด":"ประกาศใช้มาตรฐานยูกันดา US EAS 105:2020 เกี่ยวกับข้อกำหนดของเมล็ดกาแฟคั่วและเมล็ดกาแฟคั่วบด\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/webstore.unbs.go.ug\/<\/a>","วัตถุประสงค์":"9","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-05","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/UGA\/1043\/Add.1","สินค้า\/มาตรการ":" ผลิตภัณฑ์กาแฟสำเร็จรูปชนิดผง <\/B>","รายละเอียด":"ประกาศใช้มาตรฐานยูกันดา US EAS 975:2020 เกี่ยวกับข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์กาแฟสำเร็จรูปชนิดผง\r\n
https:\/\/webstore.unbs.go.ug\/<\/a>","วัตถุประสงค์":"9","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-04","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/UGA\/1076\/Add.1","สินค้า\/มาตรการ":" น้ำมันงา (Sesame oil) <\/B>","รายละเอียด":"ประกาศใช้มาตรฐานยูกันดา US 175:2020 เกี่ยวกับข้อกำหนดของน้ำมันงา (Sesame oil)\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/webstore.unbs.go.ug\/\r\n<\/a>","วัตถุประสงค์":"9","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-04","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/UGA\/1079\/Add.1","สินค้า\/มาตรการ":" หนังสัตว์สด <\/B>","รายละเอียด":"ประกาศใช้มาตรฐานยูกันดา US EAS 93-1:2020 เกี่ยวกับหลักการปฎิบัติของการเก็บรักษาหนังสัตว์สดโดยอาศัยวิธีการ Stack salting\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/webstore.unbs.go.ug\/<\/a>","วัตถุประสงค์":"9","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-04","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/UGA\/1080\/Add.1","สินค้า\/มาตรการ":" หนังสัตว์สด <\/B>","รายละเอียด":"ประกาศใช้มาตรฐานยูกันดา US EAS 93-2:2020 เกี่ยวกับหลักการปฎิบัติของการเก็บรักษาหนังสัตว์สดโดยอาศัยวิธีการ Air drying\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/webstore.unbs.go.ug\/\r\n<\/a>","วัตถุประสงค์":"9","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-04","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/UGA\/1081\/Add.1","สินค้า\/มาตรการ":" หนังสัตว์สด <\/B>","รายละเอียด":"ประกาศใช้ร่างมาตรฐานยูกันดา DUS EAS 93-3:2020 เกี่ยวกับหลักการปฎิบัติของการเก็บรักษาหนังสัตว์สดโดยอาศัยวิธีการดอง (Pickling)\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/webstore.unbs.go.ug\/<\/a>\r\n","วัตถุประสงค์":"9","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-04","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/UGA\/1102\/Add.1","สินค้า\/มาตรการ":" เมล็ดทานตะวัน <\/B>","รายละเอียด":"ประกาศใช้มาตรฐานยูกันดา US 616:2020 เกี่ยวกับข้อกำหนดของเมล็ดทานตะวัน\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/webstore.unbs.go.ug\/<\/a>","วัตถุประสงค์":"9","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-05","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/UGA\/1103\/Add.1","สินค้า\/มาตรการ":" เต้าหู้ <\/B>","รายละเอียด":"ประกาศใช้มาตรฐานยูกันดา US 2128:2020 เกี่ยวกับข้อกำหนดของเต้าหู้\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/webstore.unbs.go.ug\/<\/a>","วัตถุประสงค์":"0","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-05","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/UGA\/1211\/Add.1","สินค้า\/มาตรการ":" พริกแห้งทั้งแบบป่นและไม่ป่น <\/B>","รายละเอียด":"ประกาศใช้มาตรฐานยูกันดา US 876:2020 เกี่ยวกับข้อกำหนดของพริกแห้งทั้งแบบป่นและไม่ป่น\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/webstore.unbs.go.ug\/<\/a>","วัตถุประสงค์":"9","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-05","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/UGA\/1212\/Add.1","สินค้า\/มาตรการ":" ผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องจากปลา Mukene (Silver Cyprinid) <\/B>","รายละเอียด":"ประกาศใช้มาตรฐานยูกันดา US 2215:2020 เกี่ยวกับข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องจากปลา Mukene (Silver Cyprinid)\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/webstore.unbs.go.ug\/<\/a>","วัตถุประสงค์":"9","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-12","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/UGA\/1276","สินค้า\/มาตรการ":" ผลิตภัณฑ์เนื้อรมควัน (Smoked meat) <\/B>","รายละเอียด":"จัดทำร่างมาตรฐานยูกันดา DUS 2157:2020 เกี่ยวกับข้อกำหนด วิธีการสุ่มตัวอย่างและทดสอบสำหรับผลิตภัณฑ์เนื้อรมควัน (Smoked meat) ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการบริโภคของมนุษย์\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 12 มี.ค. 64<\/B>\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/members.wto.org\/crnattachments\/2021\/TBT\/UGA\/21_0340_00_e.pdf<\/a>","วัตถุประสงค์":"9","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-12","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/UGA\/1278","สินค้า\/มาตรการ":" เมล็ดพันธุ์สำหรับเพาะปลูก: ถั่วแขก (Phaseolus vulgaris<\/i> L.) <\/B>","รายละเอียด":"จัดทำร่างมาตรฐานยูกันดาเกี่ยวกับข้อกำหนดด้านการรับรองสำหรับเมล็ดพันธุ์คัด (Pre-basic), เมล็ดพันธุ์หลัก (Basic seed) และเมล็ดพันธุ์จำหน่าย (Certified seed) ของถั่วแขก (Phaseolus vulgaris<\/i> L.) รวมไปถึงข้อกำหนดสายพันธุ์ที่ได้รับอนุญาต ข้อกำหนดและวิธีการตรวจสอบพื้นที่การปลูก วิธีการการสุ่มตัวอย่างและการทดสอบทางห้องปฎิบัติการ ใบรับรอง การทำบรรจุภัณฑ์และฉลาก และการตรวจสอบหลังจากการควบคุม (Post-contol tests)\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 12 มี.ค. 64 <\/B>\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/members.wto.org\/crnattachments\/2021\/TBT\/UGA\/21_0342_00_e.pdf<\/a>","วัตถุประสงค์":"0","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-12","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/UGA\/1279","สินค้า\/มาตรการ":" เมล็ดพันธุ์สำหรับเพาะปลูก: ข้าวสาลี (Triticum aestivum<\/i> L.) <\/B>","รายละเอียด":"จัดทำร่างมาตรฐานยูกันดาเกี่ยวกับข้อกำหนดด้านการรับรองของเมล็ดพันธุ์คัด (Pre-basic), เมล็ดพันธุ์หลัก (Basic seed) และเมล็ดพันธุ์จำหน่าย (Certified seed) ประเภทที่ 1 และ 2 ของข้าวสาลี (Triticum aestivum<\/i> L.) รวมไปถึงข้อกำหนดสายพันธุ์ที่ได้รับอนุญาต มาตรฐานและการตรวจสอบพื้นที่การปลูก วิธีการการสุ่มตัวอย่างและการทดสอบทางห้องปฎิบัติการ ใบรับรอง การทำบรรจุภัณฑ์และฉลาก และการตรวจสอบหลังจากการควบคุม (Post-contol tests)\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 12 มี.ค. 64 <\/B>\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/members.wto.org\/crnattachments\/2021\/TBT\/UGA\/21_0343_00_e.pdf<\/a>","วัตถุประสงค์":"9","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-12","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/UGA\/1280","สินค้า\/มาตรการ":" เมล็ดพันธุ์สำหรับเพาะปลูก: ฝ้าย (Gossypium<\/i> spp.) <\/B>","รายละเอียด":"จัดทำร่างมาตรฐานยูกันดาเกี่ยวกับข้อกำหนดด้านการรับรองสำหรับเมล็ดพันธุ์คัด (Pre-basic), เมล็ดพันธุ์หลัก (Basic seed) และเมล็ดพันธุ์จำหน่าย (Certified seed) ของฝ้าย (Gossypium<\/i> spp.) รวมไปถึงข้อกำหนดสายพันธุ์ที่ได้รับอนุญาต ข้อกำหนดและวิธีการตรวจสอบพื้นที่การปลูก วิธีการการสุ่มตัวอย่างและการทดสอบทางห้องปฎิบัติการ ใบรับรอง การทำบรรจุภัณฑ์และฉลาก และการตรวจสอบหลังจากการควบคุม (Post-contol tests)\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 12 มี.ค. 64 <\/B>\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/members.wto.org\/crnattachments\/2021\/TBT\/UGA\/21_0344_00_e.pdf<\/a>","วัตถุประสงค์":"9","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-12","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/UGA\/1281","สินค้า\/มาตรการ":" เมล็ดพันธุ์สำหรับเพาะปลูก: ข้าว (Oryza sativa<\/i> L.) <\/B>","รายละเอียด":"จัดทำร่างมาตรฐานยูกันดาเกี่ยวกับข้อกำหนดด้านการรับรองสำหรับเมล็ดพันธุ์คัด (Pre-basic), เมล็ดพันธุ์หลัก (Basic seed) และเมล็ดพันธุ์จำหน่าย (Certified seed) ของข้าว ((Oryza sativa<\/i> L.) รวมไปถึงข้อกำหนดสายพันธุ์ที่ได้รับอนุญาต ข้อกำหนดและวิธีการตรวจสอบพื้นที่การปลูก วิธีการการสุ่มตัวอย่างและการทดสอบทางห้องปฎิบัติการ ใบรับรอง การทำบรรจุภัณฑ์และฉลาก และการตรวจสอบหลังจากการควบคุม (Post-contol tests)\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 12 มี.ค. 64 <\/B>\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/members.wto.org\/crnattachments\/2021\/TBT\/UGA\/21_0345_00_e.pdf<\/a>","วัตถุประสงค์":"9","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-12","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/UGA\/1282","สินค้า\/มาตรการ":" เมล็ดพันธุ์สำหรับเพาะปลูก: กล้วย (Musa paradisiaca<\/i> L.) <\/B>","รายละเอียด":"จัดทำร่างมาตรฐานยูกันดาเกี่ยวกับข้อกำหนดด้านการรับรองสำหรับเมล็ดพันธุ์กล้วย (Musa paradisiaca<\/i> L.) และข้อกำหนดดังกล่าวคลอบคลุมถึงการขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การขยายพันธุ์ด้วยส่วนอื่นๆ ของกล้วย (Macro propagation) และการขยายพันธุ์ด้วยหน่อ\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 12 มี.ค. 64 <\/B>\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/members.wto.org\/crnattachments\/2021\/TBT\/UGA\/21_0346_00_e.pdf<\/a>","วัตถุประสงค์":"9","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-12","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/UGA\/1283","สินค้า\/มาตรการ":" เมล็ดพันธุ์สำหรับเพาะปลูก: มิลเลตฟิงเกอร์ (Finger millet: Eleucine coracana<\/i> L.) <\/B>","รายละเอียด":"จัดทำร่างมาตรฐานยูกันดาเกี่ยวกับข้อกำหนดด้านการรับรองสำหรับเมล็ดพันธุ์คัด (Pre-basic), เมล็ดพันธุ์หลัก (Basic seed) และเมล็ดพันธุ์จำหน่าย (Certified seed) ของมิลเลตฟิงเกอร์ (Finger millet: Eleucine coracana<\/i> L.) รวมไปถึงข้อกำหนดสายพันธุ์ที่ได้รับอนุญาต ข้อกำหนดและวิธีการตรวจสอบพื้นที่การปลูก วิธีการการสุ่มตัวอย่างและการทดสอบทางห้องปฎิบัติการ ใบรับรอง การทำบรรจุภัณฑ์และฉลาก และการตรวจสอบหลังจากการควบคุม (Post-contol tests)\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 12 มี.ค. 64 <\/B>\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/members.wto.org\/crnattachments\/2021\/TBT\/UGA\/21_0347_00_e.pdf<\/a>","วัตถุประสงค์":"9","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-07","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/USA\/1501\/Add.2","สินค้า\/มาตรการ":" เหล้ากลั่น (Distilled Spirit) และเบียร์ที่ผลิตจากมอลต์ <\/B>","รายละเอียด":"ปรับปรุงและเพิ่มเติมมาตรฐานใหม่สำหรับเหล้ากลั่น (Distilled Spirit) และเบียร์ที่ผลิตจากมอลต์ ซึ่งรวมถึงการแก้ไขข้อกำหนดด้านการติดฉลากแสดงปริมาณสุทธิสำหรับเหล้ากลั่น (Distilled Spirit) และเบียร์ที่ผลิตจากมอลต์ \r\n
โดยข้อกำหนดดังกล่าวมีผลบังคับใช้แล้วเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/www.regulations.gov\/docket?D=TTB-2019-0005<\/a>\r\n
https:\/\/members.wto.org\/crnattachments\/2021\/TBT\/USA\/final_measure\/21_0263_00_e.pdf<\/a>","วัตถุประสงค์":"9","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-07","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/USA\/1502\/Add.2","สินค้า\/มาตรการ":" ไวน์ <\/B>","รายละเอียด":"ปรับปรุงและเพิ่มเติมมาตรฐานใหม่สำหรับไวน์ ซึ่งรวมถึงการแก้ไขข้อกำหนดด้านการติดฉลากแสดงปริมาณสุทธิสำหรับไวน์ โดยข้อกำหนดดังกล่าวมีผลบังคับใช้แล้วเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/www.regulations.gov\/docket?D=TTB-2019-0004<\/a>\r\n
https:\/\/members.wto.org\/crnattachments\/2021\/TBT\/USA\/final_measure\/21_0264_00_e.pdf<\/a>","วัตถุประสงค์":"9","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-08","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/USA\/1686","สินค้า\/มาตรการ":" ฉลากผลิตภัณฑ์อาหาร <\/B>","รายละเอียด":"ประกาศให้วันที่ 1 มกราคม 2566 เป็นวันบังคับใช้ข้อกำหนดการติดฉลากสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารหลายฉบับที่จะมีการประกาศออกมา ในช่วงระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2564 จนถึงก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2565 \r\n
โดยการประกาศรูปแบบนี้จัดทำขึ้นเพื่อลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นต่อเศรษฐกิจจากการเปลี่ยนแปลงเรื่องการติดฉลาก\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 8 มี.ค. 64 <\/B>\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/members.wto.org\/crnattachments\/2021\/TBT\/USA\/21_0307_00_e.pdf<\/a>","วัตถุประสงค์":"8","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-13","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/USA\/1691","สินค้า\/มาตรการ":" ผลิตภัณฑ์อาหาร <\/B>","รายละเอียด":"จัดทำการแก้ไขกฎระเบียบบางส่วนในมาตรา 6 ในข้อบท 27 ของ the California Code of Regulation เกี่ยวกับการแจ้งเตือนผู้บริโภคด้วยวิธี Safe Harbor Warning และกำหนดให้มีการแสดงข้อความการแจ้งเตือนตามที่ระบุในข้อบังคับว่าด้วย Short-form warning\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 8 มี.ค. 64 <\/B>\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/members.wto.org\/crnattachments\/2021\/TBT\/USA\/21_0388_00_e.pdf<\/a>\r\n
https:\/\/members.wto.org\/crnattachments\/2021\/TBT\/USA\/21_0388_01_e.pdf<\/a>\r\n
https:\/\/members.wto.org\/crnattachments\/2021\/TBT\/USA\/21_0388_02_e.pdf<\/a>\r\n
https:\/\/members.wto.org\/crnattachments\/2021\/TBT\/USA\/21_0388_03_e.pdf <\/a>","วัตถุประสงค์":"8","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-05","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/ARE\/225","สินค้า\/มาตรการ":" สัตว์ปีกมีชีวิต และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ปีก รวมถึงเนื้อสัตว์ปีก ลูกไก่ ไข่ฟัก ยกเว้นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน <\/B>","รายละเอียด":"ประกาศมาตรการฉุกเฉินเกี่ยวกับการระงับการนำเข้าชั่วคราวสำหรับสัตว์ปีกเลี้ยงและสัตว์ปีกป่า และผลิตภัณฑ์พลอยได้ที่ไม่ผ่านการฆ่าเชื้อ ลูกไก่ ไข่ฟักจากสหราชอาณาจักร เนื่องจากมีรายงานจากการแพร่ะบาดของไข้หวัดนกสายพันธุ์รุนแรง (HPAI) ในบริเวณดังกล่าวจาก OIE โดยมาตรการนี้ประกอบด้วย\r\n
1. ยังคงอนุญาตให้มีการนำเข้าสัตว์ปีกเลี้ยงและสัตว์ปีกป่า และผลิตภัณฑ์พลอยได้ที่ไม่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน รวมถึงลูกไก่และไข่ฟักจากสหราชอาณาจักรตามใบรับรองสุขภาพสัตว์ที่ตกลงกันไว้\r\n
2. ควบคุมการนำเข้าเนื้อสัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์ที่ไม่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน โดยต้องแนบใบรับรองสุขภาพสัตว์สำหรับการส่งออกเนื้อและผลิตภัณฑ์เนื้อจากสหราชอาณาจักรมายังสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มาพร้อมสินค้าสำหรับใช้ในการตรวจปล่อยสินค้า\r\n
3. ควบคุมการนำเข้าไข่สำหรับรับประทานและผลิตภัณฑ์จากไข่ที่ไม่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน โดยต้องแนบใบรับรองสุขภาพสัตว์สำหรับการส่งออกไข่สำหรับรับประทานจากสหราชอาณาจักรมายังสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มาพร้อมสินค้าเพื่อใช้สำหรับการตรวจปล่อยสินค้า\r\n
4. ยังคงอนุญาตให้มีการนำเข้าผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกที่ผ่านการฆ่าเชื้อ (ทั้งเนื้อและผลิตภัณฑ์ไข่) จากสหราชอาณาจักร\r\n
5. สินค้าไข่ไก่และสัตว์ปีกจากเมือง Cheshire West เมือง Chester และเมือง Herefordshire ที่ผลิตภายหลังจากวันที่ 14 ต.ค. 63 (รวมถึงพื้นที่ที่มีการปรากฎของโรคในภายหลัง) จะไม่ได้รับอนุญาตให้ส่งออกมายังสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จนกว่ารูปแบบใบรับรองสุขภาพจะได้รับความเห็นชอบจากสหราชอาณาจักร \r\n
6. สินค้าไข่ไก่และสัตว์ปีกจากเมือง Richmond ที่ผลิตภายหลังจากวันที่ 28 พ.ย. 63 (รวมถึงพื้นที่ที่มีการปรากฎของโรคในภายหลัง) จะไม่ได้รับอนุญาตให้ส่งออกมายังสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จนกว่ารูปแบบใบรับรองสุขภาพจะได้รับความเห็นชอบจากสหราชอาณาจักร\t","วัตถุประสงค์":"2","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"สหราชอาณาจักร"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-05","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/ARE\/226","สินค้า\/มาตรการ":" สัตว์ปีกมีชีวิต และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ปีก รวมถึงเนื้อสัตว์ปีก ลูกไก่ ไข่ฟัก ยกเว้นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน <\/B>","รายละเอียด":"ประกาศระงับการนำเข้าชั่วคราวสำหรับสัตว์ปีกเลี้ยงและสัตว์ปีกป่า และผลิตภัณฑ์พลอยได้ที่ไม่ผ่านการฆ่าเชื้อ ลูกไก่ และไข่ฟักจากบริเวณ Occitanie บริเวณ Pays de la Loire region และบริเวณ Nouvelle-Aquitaine ของฝรั่งเศส เนื่องจากมีรายงานการแพร่ะบาดของไข้หวัดนกสายพันธุ์รุนแรง (HPAI) ในบริเวณดังกล่าวจาก OIE โดยมาตรการนี้ประกอบด้วย\r\n
1. ระงับการนำเข้าชั่วคราวสำหรับสัตว์ปีกเลี้ยงและสัตว์ปีกป่า และผลิตภัณฑ์พลอยได้ที่ไม่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน รวมถึงลูกไก่และไข่ฟักจากบริเวณ Occitanie บริเวณ Pays de la Loire บริเวณ Nouvelle-Aquitaine ของฝรั่งเศส\r\n
2. ควบคุมการนำเข้าเนื้อสัตว์ปีกและไข่ไก่ และผลิตภัณฑ์ที่ไม่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน โดยต้องแนบใบรับรองสุขภาพสัตว์สำหรับการส่งออก \"เนื้อและผลิตภัณฑ์จากเนื้อ\" และ \"ไข่ไก่และผลิตภัณฑ์จากไข่ไก่\" จากฝรั่งเศสมายังสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์\r\n
3. ยังคงอนุญาตให้มีการนำเข้าผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกที่ผ่านการฆ่าเชื้อ (ผลิตภัณฑ์จากเนื้อและผลิตภัณฑ์จากไข่) จากทุกภูมิภาคในฝรั่งเศส\r\n
4. สินค้าไข่ไก่และเนื้อสัตว์ปีกจากบริเวณ Occitanie บริเวณ Pays de la Loire region และบริเวณ Nouvelle-Aquitaine ของฝรั่งเศส ที่ผลิตภายหลังจากวันที่ 22 พ.ย. 63 จะไม่ได้รับอนุญาตให้ส่งออกมายังสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ จนกว่ารูปแบบใบรับรองสุขภาพจะได้รับความเห็นชอบจากฝรั่งเศส","วัตถุประสงค์":"2","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"บริเวณ Occitanie บริเวณ Pays de la Loire region และบริเวณ Nouvelle-Aquitaine ของฝรั่งเศส"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-14","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/ARE\/227","สินค้า\/มาตรการ":" สัตว์ปีกมีชีวิต ลูกไก่ ไข่ฟัก และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ปีก รวมถึงเนื้อสัตว์ปีก ยกเว้นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน <\/B>","รายละเอียด":"ประกาศมาตรการฉุกเฉินเกี่ยวกับการระงับการนำเข้าชั่วคราวสำหรับสัตว์ปีกเพื่อการค้าและสัตว์ปีกป่า ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ปีกที่ไม่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน ลูกไก่ และไข่ฟักจากเมือง Kaunas ประเทศลิทูเนีย เนื่องจากมีรายงานการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนกชนิดก่อโรครุนแรง (HPAI) โดยกำหนดมาตรการป้องกัน ดังนี้\r\n
1. ระงับการนำเข้าสัตว์ปีกเพื่อการค้าและสัตว์ปีกป่า ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ปีกที่ไม่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน ลูกไก่ และไข่ฟัก จากลิทูเนีย\r\n
2. มีผลบังคับใช้กับการนำเข้าเนื้อสัตว์ปีกและไข่ไก่ รวมถึงผลิตภัณฑ์ดังกล่าวที่ไม่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน\r\n
3. อนุญาตการนำเข้าผลิตภัณฑ์จากสัตว์ปีกที่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน (ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ปีกและไข่ที่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน) จากทุกภูมิภาคของลิทูเนีย \r\n
4. สินค้าไข่ไก่และเนื้อสัตว์ปีกจากเมือง Kaunas ที่ผลิตหลังจากวันที่ 10 พ.ย. 63 ไม่ได้รับอนุญาตให้ส่งออกมายังสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จนกว่าใบรับรองสุขภาพจะได้รับความเห็นชอบจากทางลิทูเนีย","วัตถุประสงค์":"2","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"เมือง Kaunas, ลิทูเนีย"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-05","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/AUS\/512","สินค้า\/มาตรการ":" สินค้านำเข้าภายใต้ตารางที่ 3 Section II ของ Australia Tariff System :
- ผลิตภัณฑ์จากผัก
- เมล็ดพันธุ์ Apiaceae สายพันธุ์ดังต่อไปนี้
1. Anthriscus cerefolium<\/i> (chervil)
2. Apium graveolens<\/i> (celery)
3. Foeniculum vulgare<\/i> (fennel)
4. Pastinaca sativa<\/i> (parsnip)
5. Petroselinum crispum<\/i> (parsley) <\/B>","รายละเอียด":"จัดทำข้อกำหนดการอนุญาตการนำเข้า (Import permit) เมล็ดพันธุ์ Apiaceae สายพันธุ์ดังต่อไปนี้ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการบริโภคของมนุษย์และการเพาะปลูก\r\n
- Anthriscus cerefolium<\/i> (chervil)\r\n
- Apium graveolens<\/i> (celery)\r\n
- Foeniculum vulgare<\/i> (fennel)\r\n
- Pastinaca sativa<\/i> (parsnip)\r\n
- Petroselinum crispum<\/i> (parsley)\r\n
โดยเมล็ดพันธุ์พืชรวมถึง synonyms และ sub-ordinate taxa ของสายพันธุ์ข้างต้นจะต้องดำเนินการตามข้อกำหนดเฉพาะสำหรับการนำเข้าด้านสุขอนามัยพืช เพื่อจัดการความเสี่ยงโรคที่เกิดจากเมล็ดพันธุ์\r\n
ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรฯ จะไม่อำนวยความสะดวกในการตรวจปล่อยสินค้าไม่มีใบอนุญาตนำเข้า โดยสินค้าที่มาถึง ณ วันที่ 30 มี.ค. 64 หรือภายหลังจากวันดังกล่าวที่ไม่มีใบอนุญาตนำเข้าหรืออยู่ระหว่างการพิจารณายื่นขอใบอนุญาตนำเข้าสินค้าจะถูกดำเนินการส่งออกหรือทำลายตามรูปแบบที่กำหนด\r\n
ทั้งนี้ สินค้าที่มาถึงออสเตรเลียก่อนวันที่ 30 มี.ค. 64 จะได้รับอนุญาตให้นำเข้าออสเตรเลียได้โดยปราศจากการแนบใบอนุญาตการนำเข้า\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 6 มี.ค. 64<\/B>","วัตถุประสงค์":"3","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-14","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/BRA\/1682\/Add.1","สินค้า\/มาตรการ":" สูตรอาหาร <\/B>","รายละเอียด":"ประกาศบังคับใช้ Normative Instruction หมายเลข 82 ลงวันที่ 17 ธ.ค. 63 เกี่ยวกับการจัดทำ GMP สำหรับสูตรอาหารเพื่อทารกที่มีความผิดปกติทางกระบวนการเผาผลาญ (Metabolism)\t","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-14","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/BRA\/1683\/Add.1","สินค้า\/มาตรการ":" สูตรอาหาร <\/B>","รายละเอียด":"ประกาศบังคับใช้ Resolution - RDC หมายเลข 460 ลงวันที่ 21 ธ.ค. 63 เกี่ยวกับข้อกำหนดด้านสุขภาพสำหรับสูตรอาหารเพื่อทารกที่มีความผิดปกติทางกระบวนการเผาผลาญ (Metabolism)","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-14","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/BRA\/1766\/Add.1","สินค้า\/มาตรการ":" ผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรและสัตว์ปีกแบบดิบ <\/B>","รายละเอียด":"ประกาศบังคับใช้ Resolution - RDC หมายเลข 459 ลงวันที่ 21 ธ.ค. 63 เกี่ยวกับข้อปฏิบัติแบบบังคับสำหรับการใช้งานและรักษาไว้ซึ่งการติดฉลากผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรและเนื้อสัตว์ปีกแบบดิบ","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-05","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/BRA\/1857","สินค้า\/มาตรการ":" ผลไม้สด (Category 3,Class 4) และ aryl (Category 2, Class 10) ของผลทับทิม (Punica granatum<\/i>) <\/B>","รายละเอียด":"จัดทำข้อกำหนดด้านสุขอนามัยพืชสำหรับการนำเข้าผลไม้สด (Category 3, Class 4) และ aryl (Category 2, Class 10) ของผลทับทิม (Punica granatum<\/i>) จากชิลี ดังระบุใน Normative Instruction No. 114 ลงวันที่ 18 ธ.ค. 63\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 6 มี.ค. 64<\/B>","วัตถุประสงค์":"3","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ชิลี"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-05","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/BRA\/1858","สินค้า\/มาตรการ":" เมล็ดพันธุ์ต้นหอมฝรั่ง (Chive) (Allium fistulum<\/i>) (Category 4, Class 3) <\/B>","รายละเอียด":"จัดทำข้อกำหนดด้านสุขอนามัยพืชสำหรับการนำเข้าเมล็ดพันธุ์ต้นหอมฝรั่ง (Chive) (Allium fistulum<\/i>) (Category 4, Class 3) จากชิลี ดังระบุใน Normative Instruction No. 115 ลงวันที่ 18 ธ.ค. 63\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 6 มี.ค. 64<\/B>","วัตถุประสงค์":"3","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ชิลี"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-05","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/BRA\/1859","สินค้า\/มาตรการ":" เมล็ดพันธุ์พืช <\/B>","รายละเอียด":"ปรับ List of Absent Quarantine Pests ของบราซิลโดยนำรายชื่อศัตรูพืช Senecio vulgaris ออกจาก List of Absent Quarantine Pests ดังระบุใน Normative Instruction No. 117 ลงวันที่ 28 ธ.ค. 63\r\n
ทั้งนี้ รายชื่อสินค้าที่มาจากประเทศที่ได้รับผลกระทบ มีดังนี้\r\n
ผลิตจากชิลี :\r\n
- เมล็ดพันธุ์ซูกินี (Cucurbita pepo<\/i>) เมล็ดพันธุ์หัวบีท (Beta vulgaris<\/i>) เมล็ดพันธุ์คาโนลา (Brassica napus<\/i>) และเมล็ดพันธุ์แครอท (Daucus carota<\/i>)\r\n
ผลิตจากเยอรมนี :\r\n
- ชิ้นส่วนพืช Impatiens<\/i> spp. (genetic)\r\n
ผลิตจากเกาหลีใต้ :\r\n
- เมล็ดพันธุ์บร็อคโคลี (Brassica oleracea<\/i> var. italica<\/i>) เมล็ดพันธุ์กะหล่ำปลี (Brassica oleracea<\/i> var. acephala<\/i>) เมล็ดพันธุ์ผักกาดขาว (Brassica campestris<\/i> var. pekinensis<\/i>) เมล็ดพันธุ์กะหล่ำดาว (Brassica oleracea<\/i> var. gemmifera<\/i>) เมล็ดพันธุ์ดอกกะหล่ำ (Brassica oleracea<\/i> var. botrytis<\/i>) เมล็ดพันธุ์โคลราบิ (Brassica oleracea<\/i> var. gongylodes<\/i>) เมล็ดพันธุ์กะหล่ำปลี (Brassica oleracea<\/i> var. capitata<\/i>) และเมล็ดพันธุ์แรดิช (Raphanus sativus<\/i>)\r\n
ผลิตจากอิตาลี :\r\n
- เมล็ดพันธุ์หญ้าไรย์ (Lolium multiflorum<\/i> Lam. และ Lolium perene<\/i>)\r\n
ผลิตจากสเปน :\r\n
- เมล็ดพันธุ์แรดิช (Raphanus sativus<\/i>)\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 6 มี.ค. 64<\/B>","วัตถุประสงค์":"3","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"
ชิลี
เยอรมนี
อิตาลี
เกาหลีใต้
สเปน"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-14","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/BRA\/1860","สินค้า\/มาตรการ":" สารออกฤทธิ์ : T72 - 1-Tetradecanol <\/B>","รายละเอียด":"จัดทำร่าง Resolution ฉบับที่ 965 ลงวันที่ 1 ธ.ค. 63 เกี่ยวกับการเพิ่มเติม T72 - 1-Tetradecanol ในรายการสารออกฤทธิ์สำหรับสารกำจัดศัตรูพืช ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในครัวเรือน และผลิตภัณฑ์รักษาไม้\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 31 ม.ค. 64<\/B>","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-14","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/BRA\/1861","สินค้า\/มาตรการ":" สารออกฤทธิ์ : D56 - (Z,E)-7,9,11-Dodecatriene <\/B>","รายละเอียด":"จัดทำร่าง Resolutioni ฉบับที่ 966 ลงวันที่ 1 ธ.ค. 63 เกี่ยวกับการเพิ่มเติม D56 - (Z,E)-7,9,11-Dodecatriene ในรายการสารออกฤทธิ์สำหรับสารกำจัดศัตรูพืช ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในครัวเรือน และผลิตภัณฑ์รักษาไม้\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 31 ม.ค. 64<\/B>","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-14","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/BRA\/1862","สินค้า\/มาตรการ":" สารออกฤทธิ์ : F20 - Phosphine <\/B>","รายละเอียด":"จัดทำร่าง Resolution ฉบับที่ 973 ลงวันที่ 15 ธ.ค. 63 เกี่ยวกับการกำหนดค่า MRL และแก้ไขข้อมูลของสารออกฤทธิ์ F20 - Phosphine ที่มีการใช้งานในรูปแบบผลิตภัณฑ์เก็บรักษา มีสาระสำคัญ ดังนี้\r\n
- เพิ่มเติมค่า MRL ที่ 0.01 mg\/kg และกำหนดระยะเวลาปลอดภัย ที่ 3 วัน สำหรับกากถั่วเหลือง\r\n
- เพิ่มเติมข้อความ: \"Acute Reference Dose (ARfD): not applicable\"\r\n
- เพิ่มเติมข้อความ: \"for the purpose of residue definition for conformity to MRL and dietary risk assessment, it will be considered all the phosphides, expressed as hydrogen phosphide\".\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 20 ก.พ. 64<\/B>","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-14","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/BRA\/1863","สินค้า\/มาตรการ":" สารออกฤทธิ์ : D17 - Diflubenzuron <\/B>","รายละเอียด":"จัดทำร่าง Resolution ฉบับที่ 974 ลงวันที่ 15 ธ.ค. 63 เกี่ยวกับการกำหนดค่า MRL และแก้ไขข้อมูลของสารออกฤทธิ์ D17 - Diflubenzuron มีสาระสำคัญ ดังนี้\r\n
- ปรับเพิ่มค่า MRL เป็น 0.3 mg\/kg สำหรับฝ้าย ถั่วเหลือง และข้าวโพด ในการใช้งานโดยการฉีดพ่นทางใบ\r\n
- ปรับเพิ่มค่า MRL เป็น 0.3 mg\/kg สำหรับถั่วเหลือง ในการใช้งานสารก่อนการเพาะปลูก\r\n
- เพิ่มเติมข้อความ: \"Acute Reference Dose (ARfD): not applicable\"\r\n
- เพิ่มเติมข้อความ: \"for the purpose of residue definition for conformity to MRL and dietary risk assessment, it will be considered the active ingredient diflubenzuron\".\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 20 ก.พ. 64<\/B>\tประเทศคู่ค้า","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-14","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/BRA\/1864","สินค้า\/มาตรการ":" สารออกฤทธิ์ : C55.2 - Copper hydroxide <\/B>","รายละเอียด":"จัดทำร่าง Resolution ฉบับที่ 975 ลงวันที่ 15 ธ.ค. 63 เกี่ยวกับการกำหนดค่า MRL และแก้ไขข้อมูลของสารออกฤทธิ์ C55.2 - Copper hydroxide ที่มีการใช้งานโดยการฉีดพ่นทางใบ มีสาระสำคัญ ดังนี้\r\n
- กำหนดค่า MRL และระยะเวลาปลอดภัย สำหรับข้าวโอ๊ด ข้าวไรย์ ข้าวบาร์เลย์ และข้าวทริทิเคลี โดยปราศจากข้อจำกัด\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 20 ก.พ. 64<\/B>","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-14","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/BRA\/1865","สินค้า\/มาตรการ":" สารออกฤทธิ์ : C64 - Clothianidin <\/B>","รายละเอียด":"จัดทำร่าง Resolution ฉบับที่ 976 ลงวันที่ 15 ธ.ค. 63 เกี่ยวกับการกำหนดค่า MRL และแก้ไขข้อมูลของสารออกฤทธิ์ C64 - Clothianidin ที่มีการใช้งานโดยการฉีดพ่นทางใบ มีสาระสำคัญ ดังนี้\r\n
- กำหนดระยะเวลาปลอดภัย ที่ 21 วัน สำหรับข้าวโพด\r\n
- เพิ่มเติมข้อความ: \"I) Acute Reference Dose (ARfD): 0.6 mg\/kg b.w. (source: JMPR*, 2010)\"\r\n
- เพิ่มเติมข้อความ: \"* The Joint FAO\/WHO Meeting on Pesticide Residues.\"\r\n
- เพิ่มเติมข้อความ: \"m) for the purpose of residue definition for conformity to MRL and dietary risk assessment, it will be considered the active ingredient clothianidin\".\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 20 ก.พ. 64<\/B>","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-14","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/BRA\/1866","สินค้า\/มาตรการ":" สารออกฤทธิ์ : T14 - Thiophanate-methyl <\/B>","รายละเอียด":"จัดทำร่าง Resolution ฉบับที่ 977 ลงวันที่ 15 ธ.ค. 63 เกี่ยวกับการกำหนดค่า MRL และแก้ไขข้อมูลของสารออกฤทธิ์ T14 - Thiophanate-methyl ที่มีการใช้งานโดยการฉีดพ่นทางใบ มีสาระสำคัญ ดังนี้\r\n
- กำหนดค่า MRL และกำหนดระยะเวลาปลอดภัย \"ไม่ใช้เป็นอาหาร\" สำหรับไม้ประดับ\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 20 ก.พ. 64<\/B>","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-14","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/BRA\/1867","สินค้า\/มาตรการ":" สารออกฤทธิ์ : C30 - Cyfluthrin <\/B>","รายละเอียด":"จัดทำร่าง Resolution ฉบับที่ 978 ลงวันที่ 15 ธ.ค. 63 เกี่ยวกับการกำหนดค่า MRL และแก้ไขข้อมูลของสารออกฤทธิ์ C30 - Cyfluthrin ที่มีการใช้งานโดยการฉีดพ่นทางใบ มีสาระสำคัญ ดังนี้\r\n
- ปรับเพิ่มค่า MRL เป็น 0.05 mg\/kg สำหรับกาแฟ ข้าวโพด ข้าวสาลี\r\n
- ปรับเพิ่มค่า MRL เป็น 0.1 mg\/kg สำหรับฝ้าย ถั่วลิสง ข้าว ถั่วชนิด bean ถั่วเหลือง\r\n
- ปรับเพิ่มค่า MRL เป็น 0.2 mg\/kg สำหรับมะเขือเทศ \r\n
- เพิ่มเติมข้อความ: \"m) Acute Reference Dose (ARfD): 0.04 mg\/kg b.w. (source: JMPR*, 2007)\"\r\n
- เพิ่มเติมข้อความ: \"* The Joint FAO\/WHO Meeting on Pesticide Residues.\"\r\n
- เพิ่มเติมข้อความ: \"n) for the purpose of residue definition for conformity to MRL and dietary risk assessment, it will be considered the active ingredient cyfluthrin and the sum of its isomers\".\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 20 ก.พ. 64<\/B>","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-14","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/BRA\/1868","สินค้า\/มาตรการ":" สารออกฤทธิ์ : C10 - Cypermethrin <\/B>","รายละเอียด":"จัดทำร่าง Resolution ฉบับที่ 979 ลงวันที่ 15 ธ.ค. 63 เกี่ยวกับการกำหนดค่า MRL และแก้ไขข้อมูลของสารออกฤทธิ์ C10 - Cypermethrin ที่มีการใช้งานโดยการฉีดพ่นทางใบ มีสาระสำคัญ ดังนี้\r\n
- กำหนดค่า MRL ที่ 0.05 mg\/kg และกำหนดระยะเวลาปลอดภัย ที่ 14 วัน สำหรับถั่ว caupi ถั่ว lima และถั่ว lentil\r\n
- เพิ่มเติมข้อความ: \"o) Acute Reference Dose (ARfD): 0.2 mg\/kg b.w. (source: EFSA*, 2005)\"\r\n
- เพิ่มเติมข้อความ: \"* European Food Safety Authority\"\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 20 ก.พ. 64<\/B>","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-14","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/BRA\/1869","สินค้า\/มาตรการ":" สารออกฤทธิ์ : S09 - Sulfentrazone <\/B>","รายละเอียด":"จัดทำร่าง Resolution ฉบับที่ 980 ลงวันที่ 15 ธ.ค. 63 เกี่ยวกับการกำหนดค่า MRL และแก้ไขข้อมูลของสารออกฤทธิ์ S09 - Sulfentrazone ที่มีการใช้งานก่อนพืชงอก มีสาระสำคัญ ดังนี้\r\n
- กำหนดค่า MRL ที่ 0.01 mg\/kg และกำหนดระยะเวลาปลอดภัย \"ไม่กำหนด\" สำหรับถั่วลิสง\r\n
- เพิ่มเติมข้อความ: \"Acute Reference Dose (ARfD): 0.025 mg\/kg b.w. (women of reproductive age). Source: EPA*, 2009\"\r\n
- เพิ่มเติมข้อความ: \"* United States Environmental Protection Agency\"\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 20 ก.พ. 64<\/B>","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-14","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/BRA\/1870","สินค้า\/มาตรการ":" สารออกฤทธิ์ : B54 - Bixafen <\/B>","รายละเอียด":"จัดทำร่าง Resolution ฉบับที่ 981 ลงวันที่ 15 ธ.ค. 63 เกี่ยวกับการกำหนดค่า MRL และแก้ไขข้อมูลของสารออกฤทธิ์ B54 - Bixafen ที่มีการใช้งานโดยการฉีดพ่นทางใบ มีสาระสำคัญ ดังนี้\r\n
- กำหนดค่า MRL ที่ 0.07 mg\/kg และกำหนดระยะเวลาปลอดภัย ที่ 14 วัน สำหรับถั่วชนิด bean\r\n
- เพิ่มเติมข้อความ: \"Acute Reference Dose (ARfD): 0.025 mg\/kg b.w. (source: JMPR*, 2013)\"\r\n
- เพิ่มเติมข้อความ: \"* The Joint FAO\/WHO Meeting on Pesticide Residues\"\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 20 ก.พ. 64<\/B>","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-14","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/BRA\/1871","สินค้า\/มาตรการ":" สารออกฤทธิ์ : M17 - Methomyl <\/B>","รายละเอียด":"จัดทำร่าง Resolution ฉบับที่ 982 ลงวันที่ 15 ธ.ค. 63 เกี่ยวกับการกำหนดค่า MRL และแก้ไขข้อมูลของสารออกฤทธิ์ B54 - Bixafen ที่มีการใช้งานโดยการฉีดพ่นทางใบ มีสาระสำคัญ ดังนี้\r\n
- กำหนดค่า MRL และกำหนดระยะเวลาปลอดภัย เป็น \"ไม่ใช้เป็นอาหาร\" สำหรับปาล์มเพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์\r\n
- เพิ่มเติมข้อความ: \"Acceptable Daily Intake (ADI): 0.02 mg\/kg b.w. (source: JMPR* 2001)\"\r\n
- เพิ่มเติมข้อความ: \"Acute Reference Dose (ARfD): 0.02 mg\/kg b.w. (source: JMPR*, 2001)\"\r\n
- เพิ่มเติมข้อความ: \"* The Joint FAO\/WHO Meeting on Pesticide Residues\"\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 20 ก.พ. 64<\/B>","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-14","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/BRA\/1872","สินค้า\/มาตรการ":" สารออกฤทธิ์ : A53 - Aminopyralid <\/B>","รายละเอียด":"จัดทำร่าง Resolution ฉบับที่ 983 ลงวันที่ 15 ธ.ค. 63 เกี่ยวกับการกำหนดค่า MRL และแก้ไขข้อมูลของสารออกฤทธิ์ A53 - Aminopyralid ที่มีการใช้งานก่อนและหลังพืชงอก มีสาระสำคัญ ดังนี้\r\n
- กำหนดค่า MRL ที่ 0.01 mg\/kg และกำหนดระยะเวลาปลอดภัย \"ไม่กำหนด เนื่องจากเป็นการใช้งานก่อนและหลังพืชงอกถึง 3 เดือน ภายหลังจากการปลูกพืชหรือการเก็บเกี่ยว\" สำหรับอ้อยผลิตน้ำตาล\r\n
- เพิ่มเติมข้อความ: \"Acute Reference Dose (ARfD): 0.26 mg\/kg b.w. (source: ESFA*, 2013\"\r\n
- เพิ่มเติมข้อความ: \"* European Food Safety Authority\"\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 20 ก.พ. 64<\/B>","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-14","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/BRA\/1873","สินค้า\/มาตรการ":" สารออกฤทธิ์ : B29 - Buprofezin <\/B>","รายละเอียด":"จัดทำร่าง Resolution ฉบับที่ 984 ลงวันที่ 15 ธ.ค. 63 เกี่ยวกับการกำหนดค่า MRL และแก้ไขข้อมูลของสารออกฤทธิ์ B29 - Buprofezin ที่มีการใช้งานโดยการฉีดพ่นทางใบ มีสาระสำคัญ ดังนี้\r\n
- ปรับลดค่า MRL เป็น 0.04 mg\/kg สำหรับฝ้าย\r\n
- ปรับลดค่า MRL เป็น 0.015 mg\/kg สำหรับถั่วชนิด bean\r\n- ปรับลดค่า MRL เป็น 0.01 mg\/kg สำหรับถั่วเหลือง\r\n
- เพิ่มเติมข้อความ: \"I) Acute Reference Dose (ARfD): 0.5 mg\/kg b.w. (source: JMPR*, 2008)\"\r\n
- เพิ่มเติมข้อความ: \"* The Joint FAO\/WHO Meeting on Pesticide Residues.\"\r\n
- เพิ่มเติมข้อความ: \"m) for the purpose of residue definition for conformity to MRL and dietary risk assessment, it will be considered the active ingredient buprofezin\".\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 20 ก.พ. 64<\/B>","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-14","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/BRA\/1874","สินค้า\/มาตรการ":" สารออกฤทธิ์ : T33 - Teflubenzuron <\/B>","รายละเอียด":"จัดทำร่าง Resolution ฉบับที่ 985 ลงวันที่ 15 ธ.ค. 63 เกี่ยวกับการกำหนดค่า MRL และแก้ไขข้อมูลของสารออกฤทธิ์ T33 - Teflubenzuron ที่มีการใช้งานโดยการฉีดพ่นทางใบ มีสาระสำคัญ ดังนี้\r\n
- ปรับเพิ่มค่า MRL เป็น 0.15 mg\/kg และปรับลดระยะเวลาปลอดภัย เป็น 7 วัน สำหรับพริกแดง (red pepper) มะเขือยาว scarlet eggplant กระเจี๊ยบเขียว และพริก\r\n
- เพิ่มเติมข้อความ: \"I) Acute Reference Dose (ARfD): ไม่กำหนด (source: JMPR*, 2016)\"\r\n
- เพิ่มเติมข้อความ: \"* The Joint FAO\/WHO Meeting on Pesticide Residues.\"\r\n
- เพิ่มเติมข้อความ: \"m) for the purpose of residue definition for conformity to MRL and dietary risk assessment, it will be considered the active ingredient teflubenzuron\".\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 20 ก.พ. 64<\/B>","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-14","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/BRA\/1875","สินค้า\/มาตรการ":" สารออกฤทธิ์ : D06 - Deltamethrin <\/B>","รายละเอียด":"จัดทำร่าง Resolution ฉบับที่ 986 ลงวันที่ 15 ธ.ค. 63 เกี่ยวกับการกำหนดค่า MRL และแก้ไขข้อมูลของสารออกฤทธิ์ D06 - Deltamethrin มีสาระสำคัญ ดังนี้\r\n
- กำหนดค่า MRL ที่ 1.0 mg\/kg และกำหนดระยะเวลาปลอดภัย ที่ 30 วัน สำหรับข้าวฟ่างชนิด Sorghum ที่มีการใช้งานในรูปแบบผลิตภัณฑ์เก็บรักษา\r\n
- ปรับเพิ่มค่า MRL เป็น 1.0 mg\/kg สำหรับข้าวฟ่างชนิด Sorghum ที่มีการใช้งานโดยการฉีดพ่นทางใบ\r\n
- เพิ่มเติมข้อความ: \"* The Joint FAO\/WHO Meeting on Pesticide Residues.\"\r\n
- เพิ่มเติมข้อความ: \"m) for the purpose of residue definition for conformity to MRL and dietary risk assessment, it will be considered the active ingredient deltamethrin\".\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 20 ก.พ. 64<\/B>","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-14","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/BRA\/1876","สินค้า\/มาตรการ":" พันธุ์พืช ผลิตภัณฑ์จากพืช และผลิตผลพลอยได้จากพืช <\/B>","รายละเอียด":"แก้ไขเนื้อหาในย่อหน้าที่ 7 ของมาตรา 2 และย่อหน้าที่ 8 ของมาตรา 6 ของมาตรฐานการได้รับอนุญาตสำหรับการนำเข้าพันธุ์พืช ผลิตภัณฑ์จากพืช และผลิตผลพลอยได้จากพืช\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 15 มี.ค. 64<\/B>","วัตถุประสงค์":"3","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-05","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/CAN\/1339\/Add.1","สินค้า\/มาตรการ":" สารกำจัดศัตรูพืช : Halauxifen-methyl <\/B>","รายละเอียด":"ประกาศใช้ค่า MRL ของสารกำจัดศัตรูพืช Halauxifen-methyl ในคาโนลา (Rapeseeds; crop subgroup 20A) ที่ 0.01 ppm เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 63\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/www.canada.ca\/en\/health-canada\/services\/consumer-product-safety\/pesticides-pest-management\/public\/protecting-your-health-environment\/pesticides-food\/maximum-residue-limits-pesticides.html<\/a>","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-05","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/CAN\/1340\/Add.1","สินค้า\/มาตรการ":" สารกำจัดศัตรูพืช : Oxathiapiprolin <\/B>","รายละเอียด":"ประกาศใช้ค่า MRLs ของสารกำจัดศัตรูพืช Oxathiapiprolin ในน้ำมันจากผลซิตรัส (2.0 ppm) ลูกเกด (1.3 ppm) ผลองุ่น (0.9 ppm) เมล็ดโกโก้ (0.15 ppm) และแก้ไขค่า MRL สำหรับผลซิตรัส (crop group 10) ที่ 0.06 ppm เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 63\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/www.canada.ca\/en\/health-canada\/services\/consumer-product-safety\/pesticides-pest-management\/public\/protecting-your-health-environment\/pesticides-food\/maximum-residue-limits-pesticides.html<\/a>","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-06","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/CAN\/1344\/Add.1","สินค้า\/มาตรการ":" สารกำจัดศัตรูพืช Trinexapac-ethy <\/B>","รายละเอียด":"ประกาศการกำหนดค่า MRLs สาร Trinexapac-ethyl ในสินค้าเกษตร รายละเอียดดังนี้ MRL (ppm) 1 สินค้าเกษตร (RAC) และ \/ หรือสินค้าแปรรูป \r\n
- กำหนดค่า MRL ที่ 4.0 ppm สำหรับรำข้าวสาลี\r\n
- กำหนดค่า MRL ที่ 3.0 ppm สำหรับข้าวบาร์เลย์ ข้าวโอ๊ด ข้าวสาลี\r\n
- กำหนดค่า MRL ที่ 0.02 ppm สำหรับผลิตภัณฑ์จากผลผลิตพลอยได้จากโค แพะ สุกร ม้า สัตว์ปีกและแกะ\r\n
- กำหนดค่า MRL ที่ 0.01 ppm สำหรับไข่ไก่ ไขมันและเนื้อสัตว์จากโค แพะ สุกร ม้า สัตว์ปีกและแกะ นม ตามประกาศแจ้งเวียนหมายเลข G\/SPS\/N\/CAN\/1344 (ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2563) และบังคับใช้เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2563\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/www.canada.ca\/en\/health-canada\/services\/consumer-product-safety\/pesticides-pest-management\/public\/protecting-your-health-environment\/pesticides-food\/maximum-residue-limits-pesticides.html<\/a>","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-05","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/CAN\/1364","สินค้า\/มาตรการ":" น้ำส้มสายชูดัดแปร (Modified vinegar) <\/B>","รายละเอียด":"ประกาศการอนุญาตให้ใช้น้ำส้มสายชูดัดแปร (Modified vinegar) เพื่อใช้เป็นวัตถุกันเสียในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และสัตว์ปีก และการเตรียมน้ำส้มสายชูดัดแปรจาก Potassium acetate, Potassium diacetate, Sodium acetate และ Sodium diacetate ตามเอกสาร Reference Number: NOP\/ADP-0036 โดยผลการประเมินความปลอดภัยก่อนวางตลาด (Premarket Safety Assessment) สนับสนุนความปลอดภัยในการใช้น้ำส้มสายชูดัดแปรในผลิตภัณฑ์อาหารดังกล่าว \r\n
จึงมีการแก้ไขในส่วนที่ 2 ของรายการวัตถุกันเสียที่ได้รับอนุญาต (List of Permitted Preservatives)\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 6 มี.ค. 64<\/B>\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/www.canada.ca\/en\/health-canada\/services\/food-nutrition\/public-involvement-partnerships\/notice-proposal-enable-use-modified-vinegar-preservative-meat-poultry-products-preparation.html<\/a>","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-11","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/CAN\/1365","สินค้า\/มาตรการ":" เอนไซม์ Pectinase ผลิตจาก Aspergillus niger<\/i> <\/B>","รายละเอียด":"แก้ไขรายชื่อเอนไซม์ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้กับอาหาร (List of Permitted Food Enzymes) โดยอนุญาตการใช้งานเอนไซม์ Pectinase ที่ผลิตจาก Aspergillus niger<\/i> ในผลิตภัณฑ์ผลไม้และผักแบบ unstandardized ในปริมาณที่กำหนดตาม GMP ซึ่งเอนไซม์ Pectinase ที่ผลิตจากแหล่งผลิตอื่นนอกเหนือจาก A. niger<\/i> ก็ได้รับอนุญาตให้ใช้ได้ในทุกผลิตภัณฑ์ของผลไม้และผักแบบ unstandardized แต่เอนไซม์ Pectinase ที่ผลิตจาก A. niger<\/i> ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ได้กับทุกผลิตภัณฑ์ดังกล่าว (ได้รับอนุญาตให้ใช้ได้กับบางผลิตภัณฑ์)\r\n
ผลการประเมินความปลอดภัยก่อนวางตลาด (Premarket Safety Assessment) สนับสนุนความปลอดภัยของการใช้งานเอนไซม์ Pectinase ที่ผลิตจาก A. niger<\/i> เป็นผลให้มีการแก้ไขรายการเอนไซม์ที่ใช้ในอาหาร ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค. 64\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 22 มี.ค. 64<\/B>\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/members.wto.org\/crnattachments\/2021\/SPS\/CAN\/21_0335_00_e.pdf<\/a>","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-05","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/CHL\/659","สินค้า\/มาตรการ":" อาหารสำเร็จรูปที่มีส่วนประกอบของวัตถุดิบที่มีแหล่งกำเนิดจากสัตว์ <\/B>","รายละเอียด":"จัดทำข้อกำหนดด้านสุขอนามัยสำหรับการนำเข้าอาหารสำเร็จรูปที่มีส่วนประกอบเป็นวัตถุดิบที่มีแหล่งกำเนิดจากสัตว์ โดยการรับรองสุขอนามัยนี้จะต้องดำเนินการรับรองโดยหน่วยงานผู้มีอำนาจจากประเทศต้นทาง โดยใช้ภาษาราชการของประเทศผู้ผลิตสินค้าและภาษาสเปน โดยข้อกำหนดสำคัญ มีดังนี้\r\n
- \"อาหารสำเร็จรูป (Prepared dish)\" หมายถึง การเตรียมอาหารที่มีส่วนประกอบของเนื้อโค เนื้อแกะและแพะ เนื้อสุกร หรือเนื้อสัตว์ปีกเป็นส่วนประกอบ มีการผสมและผ่านกรรมวิธีในลักษณะที่เมื่อผ่านการให้ความร้อน และพร้อมบริโภค ทั้งนี้ กฎระเบียบฉบับนี้ไม่มีผลครอบคลุมอาหารบรรจุกระป๋อง ผ่านความร้อนด้วยวิธี sterilized และวิธี UHT ซึ่งอาหารดังกล่าวจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบของอาหารบรรจุกระป๋อง\r\n
- ใบรับรองด้านสุขอนามัยจะต้องระบุชนิดของอาหาร ปริมาณและอุณหภูมิที่ผลิตภัณฑ์ได้ผ่านกรรมวิธีการผลิต รวมถึงวันที่ผลิตและวันที่หมดอายุ อีกทั้งยังต้องระบุชื่อ ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ ของสถานประกอบการ ชื่อและที่อยู่ของผู้รับ ระบุวิธีการขนส่ง และการซีลและเลขบรรจุภัณฑ์ หากสามารถระบุได้\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 6 มี.ค. 64<\/B>","วัตถุประสงค์":"2","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-12","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/CHN\/1194","สินค้า\/มาตรการ":" พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช <\/B>","รายละเอียด":"ประกาศมาตรการฉุกเฉินเกี่ยวกับการระงับการนำเข้าท่อนไม้ (logs) จากออสเตรเลีย รายละเอียดสำคัญ ดังนี้\r\n
- จากรัฐ Queensland ตั้งแต่วันที่ 31 ต.ค. 63 \r\n
- จากรัฐ Victoria ตั้งแต่วันที่ 11 พ.ย. 63 \r\n
- จากรัฐ Tasmania และรัฐ South Australia ตั้งแต่วันที่ 3 ธ.ค. 63\r\n
- จากรัฐ New South Wales และรัฐ Western Australia ตั้งแต่วันที่ 22 ธ.ค. 63","วัตถุประสงค์":"3","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ออสเตรเลีย"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-07","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/DNK\/5","สินค้า\/มาตรการ":" สัตว์มีชีวิต: ตัวมิงค์ <\/B>","รายละเอียด":"จัดทำร่างกฎหมายเกี่ยวกับการห้ามเลี้ยงตัวมิงค์เป็นการชั่วคราวและข้อกำหนดสำหรับการฆ่าตัวมิงค์ทั้งหมด ซึ่งไม่ได้กำหนดไว้ในกฎระเบียบอื่นๆ โดยวัตถุประสงค์ของกฎหมายฉบับนี้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID - 19 ในตัวมิงค์เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพของประชาชน \r\n
เนื่องจากเมื่อเดือน มิ.ย. ได้พบการติดเชื้อ COVID-19 ในฟาร์มตัวมิงค์แห่งแรกใน North Jutland และไวรัสนี้ได้แพร่ระบาดไปยังฟาร์มทั่วทั้ง Jutland กว่า 200 ฟาร์ม และตามคำแนะนำของหน่วยงานด้านโรคสัตว์และสุขภาพ \r\n
รัฐบาลจึงตัดสินใจว่าตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 63 จะฆ่าตัวมิ้งค์ที่ติดเชื้อทั้งหมดและตัวมิงค์ที่ิอยู่ในรัศมี 7.8 กิโลเมตร \r\n
ทั้งนี้ หน่วยงานด้านสาธารณสุขประเมินว่าการเลี้ยงตัวมิงค์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 เป็นความเสี่ยงที่สำคัญต่อการสาธารณสุข รวมทั้งความเป็นไปได้ในการป้องกันโรค COVID-19 ด้วยวัคซีน นอกจากนี้ พบว่าการเลี้ยงตัวมิงค์ในระหว่างที่มีการแพร่ระบาดของโรคเป็นความเสี่ยงที่สำคัญที่จะทำให้เกิดการระบาดซ้ำในตัวมิงค์และมนุษย์ใน Western Denmark
ดังนั้น จึงกำหนดให้ฆ่าตัวมิงค์ทั้งหมดและหยุดการผลิตจนถึงวันที่ 31 ธ.ค. 64","วัตถุประสงค์":"2","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-07","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/EU\/371\/Add.1","สินค้า\/มาตรการ":" สารกำจัดศัตรูพืช <\/B>","รายละเอียด":"ประกาศบังคับใช้ Commission Regulation (EU) 2020\/1633 of 27 October 2020 amending Annexes II, III, IV and V to Regulation (EC) No 396\/2005 of the European Parliament and of the Council เกี่ยวกับค่า MRLs ของสาร azinphos-methyl, bentazone, dimethomorph, fludioxonil, flufenoxuron, oxadiazon, phosalone, pyraclostrobin, repellants: tall oil และ teflubenzuron ในผลิตภัณฑ์บางชนิด\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/members.wto.org\/crnattachments\/2021\/SPS\/EEC\/21_0251_00_e.pdf<\/a>","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-07","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/EU\/401\/Add.1","สินค้า\/มาตรการ":" สินค้าหมวดสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ <\/B>","รายละเอียด":"ประกาศบังคับใช้ Commission Implementing Regulation (EU) 2020\/2235 ลงวันที่ 16 ธ.ค. 63 เกี่ยวกับรูปแบบใบรับรองสุขภาพสัตว์ (model animal health certificates) รูปแบบใบรับรองอย่างเป็นทางการ (model official certificates) และรูปแบบใบรับรองอย่างเป็นทางการด้านสุขภาพสัตว์ (model animal health\/official certificates) ในการนำเข้ามาและการเคลื่อนย้ายของสินค้าหมวดสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ภายในสหภาพยุโรป พร้อมทั้งยกเลิก Directive 98\/68\/EC, Decision 2000\/572\/EC, Decision 2003\/779\/EC, Regulation (EC) No 599\/2004, Decision 2007\/240\/EC, Implementing Regulation (EU) No 636\/2014 และ Implementing Regulation (EU) 2019\/628\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/FR\/TXT\/?uri=CELEX%3A32020R2235&qid=1609929445609<\/a>","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-07","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/EU\/403\/Add.1","สินค้า\/มาตรการ":" อาหารที่มีแหล่งกำเนิดจากสัตว์และผลิตภัณฑ์คอมโพสิต รวมทั้งสัตว์มีชีวิต <\/B>","รายละเอียด":"ประกาศบังคับใช้ Commission Implementing Regulation (EU) 2020\/2236 ลงวันที่ 16 ธ.ค. 63 เกี่ยวกับรูปแบบใบรับรองอย่างเป็นทางการและรูปแบบการสำแดงสินค้าหมวดสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำ พร้อมทั้งยกเลิก Commission Regulation (EU) No 1251\/2008 \r\n
วัตถุประสงค์ของกฎระเบียบฉบับนี้เพื่อจัดวางหลักเกณฑ์การออกใบรับรองอย่างเป็นทางการและการจัดวางรูปแบบเฉพาะของใบรับรอง พร้อมด้วยรูปแบบการสำแดงสินค้าหมวดหมู่สัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำ\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/members.wto.org\/crnattachments\/2021\/SPS\/EEC\/21_0276_00_e.pdf<\/a>","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-05","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/EU\/407\/Add.1","สินค้า\/มาตรการ":" เมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ (Solanum lycopersicum<\/i> L.) และพริก (Capsicum<\/i> spp.) <\/B>","รายละเอียด":"แก้ไขข้อกำหนดสำหรับการเคลื่อนย้ายสินค้าภายในสหภาพยุโรปและการนำเข้าสินค้าตามที่ได้เคยแจ้งเวียนในประกาศหมายเลข G\/SPS\/N\/EU\/407 เมื่อวันที่ 19 ส.ค. 63 โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้\r\n
- เมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ (Solanum lycopersicum<\/i> L.) และพริก (Capsicum<\/i> spp.) ที่มีการเก็บเกี่ยวก่อนวันที่ 15 ส.ค. 63 ซึ่งไม่สามารถปฏิบัติได้ตามข้อกำหนดที่ระบุให้พืชแม่พันธุ์จะต้องผลิตมาจากพื้นที่เพาะปลูกที่ศัตรูพืชเฉพาะไม่เคยปรากฏ ตามการตรวจสอบบนพื้นฐานของช่วงเวลาที่เหมาะสมที่จะตรวจพบศัตรูพืชเฉพาะนี้ ดังนั้น เมล็ดพันธุ์ดังกล่าวจึงได้รับการยกเว้นจากเงื่อนไขภายใต้มาตรา 7(1)(a) และข้อกำหนดภายใต้ข้อ (a) (i) ของมาตรา 9(1) ของ Implementing Regulation (EU) 2020\/1191\r\n
- เมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ (Solanum lycopersicum<\/i> L.) และพริก (Capsicum<\/i> spp.) ที่มีแหล่งกำเนิดในประเทศที่สามจะต้องผ่านการทดสอบด้วยวิธีการดังระบุในภาคผนวกของ Implementing Regulation (EU) 2020\/1191 \r\n
โดยจะเริ่มบังคับใช้ข้อกำหนดดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 64 เป็นต้นไป เพื่อให้ประเทศที่สามมีระยะเวลาปรับตัวต่อการปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว\r\nการแก้ไขใหม่นี้จะประกาศทันทีหลังจากที่ร่าง Commission Implementing Regulation มีการบังคับใช้และตีพิมพ์ใน OJ ของ EU\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/members.wto.org\/crnattachments\/2021\/SPS\/EEC\/21_0180_00_e.pdf<\/a>","วัตถุประสงค์":"3","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-12","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/EU\/456","สินค้า\/มาตรการ":" การเตรียมสารที่ใช้กับอาหารสัตว์ <\/B>","รายละเอียด":"จัดทำ Commission Implementing Regulation (EU) 2020\/2116 ลงวันที่ 16 ธ.ค. 63 เกี่ยวกับต่ออายุการชึ้นทะเบียนสาร L-histidine monohydrochloride monohydrate ผลิตจาก Escherichia coli<\/i> ATCC 9637 เพื่อใช้เป็นวัตถุเจือปนอาหารสัตว์สำหรับ Salmonids และขยายการใช้งานสำหรับ Finfish และยกเลิก Regulation (EC) No 244\/2007 \r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/members.wto.org\/crnattachments\/2021\/SPS\/EEC\/21_0373_00_e.pdf<\/a>","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-12","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/EU\/457","สินค้า\/มาตรการ":" การเตรียมสารที่ใช้กับอาหารสัตว์ <\/B>","รายละเอียด":"จัดทำ Commission Implementing Regulation (EU) 2020\/2117 ลงวันที่ 16 ธ.ค. 63 เกี่ยวกับต่ออายุการชึ้นทะเบียนสาร Selenomethionine ผลิตจาก Saccharomyces cerevisiae<\/i> CNCM I-3399 พร้อมทั้งเปล่ี่ยนชื่อใหม่เป็น \"selenised yeast Saccharomyces cerevisiae<\/i> CNCM I-3399\" เพื่อใช้เป็นวัตถุเจือปนอาหารสัตว์ทุกชนิด และยกเลิก Regulation (EC) No 900\/2009\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/members.wto.org\/crnattachments\/2021\/SPS\/EEC\/21_0374_00_e.pdf<\/a>","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-12","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/EU\/458","สินค้า\/มาตรการ":" การเตรียมสารที่ใช้กับอาหารสัตว์ <\/B>","รายละเอียด":"จัดทำ Commission Implementing Regulation (EU) 2020\/2118 ลงวันที่ 16 ธ.ค. 63 เกี่ยวกับต่ออายุการชึ้นทะเบียน Pediococcus pentosaceus<\/i> DSM 16244 เพื่อใช้เป็นวัตถุเจือปนอาหารสัตว์ทุกชนิด และยกเลิก Regulation (EC) No 514\/2010\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/members.wto.org\/crnattachments\/2021\/SPS\/EEC\/21_0375_00_e.pdf<\/a>","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-12","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/EU\/459","สินค้า\/มาตรการ":" การเตรียมสารที่ใช้กับอาหารสัตว์ <\/B>","รายละเอียด":"จัดทำ Commission Implementing Regulation (EU) 2020\/2120 ลงวันที่ 16 ธ.ค. 63 แก้ไข Implementing Regulation (EU) 2016\/1964 เกี่ยวกับการชึ้นทะเบียนการเตรียม Montmorillonite-illite เพื่อใช้เป็นวัตถุเจือปนอาหารสัตว์สำหรับสัตว์ทุกชนิด\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/members.wto.org\/crnattachments\/2021\/SPS\/EEC\/21_0376_00_e.pdf<\/a>","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-13","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/IDN\/137\/Corr.1","สินค้า\/มาตรการ":" อาหารแปรรูป <\/B>","รายละเอียด":"แก้ไขข้อความในประกาศแจ้งเวียนหมายเลข G\/SPS\/N\/IDN\/137 ลงวันที่ 15 ธ.ค. 63 ดังนี้\r\n
5. Title of the notified document: กฎระเบียบของ Indonesian National Food and Drug Agency ฉบับที่ 8 ปี ค.ศ. 2018 เรื่อง ปริมาณสารเคมีปนเปื้อนสูงสุดในสินค้าอาหารแปรรูป (Maximum Limits of Chemical Contamination in Processed Food)\r\n
https:\/\/members.wto.org\/crnattachments\/2021\/SPS\/IDN\/21_0394_00_x.pdf<\/a>\r\n
6. Description of content: สินค้าอาหารแปรรูปใดๆ ที่ผลิต นำเข้า และ\/หรือจำหน่ายในอินโดนีเซียต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในกฎระเบียบของ Indonesian National Food and Drug Agency ฉบับที่ 8 ปี ค.ศ. 2018 เรื่อง ปริมาณสารเคมีปนเปื้อนสูงสุดในสินค้าอาหารแปรรูป โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้\r\n
- การปนเปื้อนสารเคมีที่ระบุในกฎระเบียบฉบับนี้ ประกอบด้วย:\r\n
a) การปนเปื้อน Mycotoxin (Aflatoxins, Deoxynivalenol (DON), Ochratoxin A (OTA), Fumonisin และ Patulin);\r\n
b) การปนเปื้อน Dioxin;\r\n
c) การปนเปื้อน 3-Monochloropropan-1,2-diol (3MCPD); และ\r\n
d) การปนเปื้อน Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) \r\n
- ค่า MLs ของการปนเปื้อนสารเคมีดังกล่าวถูกระบุในภาคผนวก 1 2 และ 3 ของกฎระเบียบฉบับนี้\r\n
- การตรวจสอบตามข้อกำหนดเกี่ยวกับ ค่า ML ของการปนเปื้อนสารเคมีในอาหารแปรรูปและอาหารแปรรูปที่ผลิตในระดับอุตสาหกรรมครัวเรือน (Home indructry) ประกอบด้วยการตรวจสอบก่อนการจำหน่ายสินค้าและในระหว่างที่สินค้าวางจำหน่าย\r\n
- เมื่อกฎระเบียบฉบับนี้มีผลบังคับใช้ กฎระเบียบของ Indonesian National Food and Drug Agency หมายเลข HK.00.06.1.52.4011 ปี ค.ศ. 2009 เกี่ยวกับการกำหนดค่า MLs ของจุลินทรีย์และการปนเปื้อนสารเคมีในอาหารจะสิ้นสุดการบังคับใช้","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-13","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/IDN\/138\/Corr.1","สินค้า\/มาตรการ":" อาหารแปรรูป <\/B>","รายละเอียด":"แก้ไขข้อความในประกาศแจ้งเวียนหมายเลข G\/SPS\/N\/IDN\/138 ลงวันที่ 15 ธ.ค. 63 ดังนี้\r\n
5. Title of the notified document: กฎระเบียบของ Indonesian National Food and Drug Agency ฉบับที่ 13 ปี ค.ศ. 2019 เรื่อง ปริมาณจุลินทรีย์ปนเปื้อนสูงสุดในสินค้าอาหารแปรรูป (Maximum Limits of Microbial Contamination in Processed Food)\r\n
https:\/\/members.wto.org\/crnattachments\/2021\/SPS\/IDN\/21_0395_00_x.pdf<\/a>\r\n
6. Description of content: สินค้าอาหารแปรรูปใดๆ ที่ผลิต นำเข้า และ\/หรือจำหน่ายในอินโดนีเซียต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในกฎระเบียบของ Indonesian National Food and Drug Agency ฉบับที่ 13 ปี ค.ศ. 2019 เรื่อง ปริมาณจุลินทรีย์ปนเปื้อนสูงสุดในสินค้าอาหารแปรรูป \r\n
กฎระเบียบฉบับนี้ไม่มีผลบังคับใช้กับอาหารปลอดเชื้อเพื่อการค้า โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้\r\n
- เกณฑ์การจำแนกจุลินทรีในอาหารแปรรูป ประกอบด้วย:\r\n
a) ประเภทของอาหารแปรรูป;\r\n
b) ประเภทพารามิเตอร์ของการทดสอบจุลินทรีย์;\r\n
c) ปริมาณจุลินทรีย์;\r\n
d) การวางแผนการสุ่มตัวอย่าง; และ\r\n
e) วิธีการวิเคราะห์\r\n
- เกณฑ์การจำแนกจุลินทรีย์ถูกระบุในภาคผนวกของกฎระเบียบฉบับนี้\r\n
- เมื่อกฎระเบียบฉบับนี้มีผลบังคับใช้ กฎระเบียบของ Indonesian National Food and Drug Agency ฉบับที่ 16 ปี ค.ศ. 2019 เกี่ยวกับเกณฑ์การจำแนกจุลินทรีย์ในสินค้าอาหารแปรรูปจะสิ้นสุดการบังคับใช้","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-04","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/IND\/260","สินค้า\/มาตรการ":" พืชและชิ้นส่วนของพืช พืชกักกัน และพืช Ilex paraguariensis<\/i> (Yerba mate) <\/B>","รายละเอียด":"จัดทำร่างกฎระเบียบด้านกักกันพืช (กฎระเบียบการนำเข้ามายังอินเดีย) (ฉบับแก้ไขที่ 6) ปี ค.ศ. 2020 เกี่ยวกับการกำหนดบทบัญญัติการนำเข้าพืช Ilex paraguariensis<\/i> (Yerba mate) ในตารางที่ 6 ของคำสั่งกักกันพืช (กฎระเบียบการนำเข้าอินเดีย) ปี ค.ศ. 2003 ประกาศฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อการนำเข้าพืชและชิ้นส่วนของพืชมายังอินเดีย","วัตถุประสงค์":"3","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"อาร์เจนตินา"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-14","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/IND\/261","สินค้า\/มาตรการ":" อาหาร <\/B>","รายละเอียด":"จัดทำร่างความปลอดภัยอาหารและมาตรฐาน (การอนุญาตและการขึ้นทะเบียนธุรกิจอาหาร) เพื่อแก้ไขกฎระเบียบ ปี ค.ศ. 2020 ที่เกี่ยวข้องกับเอกสารและเงื่อนไขการออกใบอนุญาต การออกใบอนุญาตและการขึ้นทะเบียนการทำธุรกิจอาหารที่โฆษณาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce Food Business Operators) ข้อกำหนดขั้นต่ำด้านความสะอาดและสุขอนามัยในการจัดตั้งโรงเชือดขนาดเล็ก (แก้ไขในตารางที่ 4)\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 15 มี.ค. 64<\/B>\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/fssai.gov.in\/notifications.php?notification=wto-sps-notification<\/a>","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-08","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/JPN\/766\/Add.1","สินค้า\/มาตรการ":" สารกำจัดศัตรูพืช Mefentrifluconazole <\/B>","รายละเอียด":"ประกาศมาตรฐานและรายละเอียดเฉพาะสำหรับอาหารและวัตถุเจือปนอาหารภายใต้พระราชบัญญัติสุขอนามัยอาหาร (ปรับแก้มาตรฐานสารเคมีทางการเกษตรตกค้าง)\r\n
ขีดจำกัดปริมาณสารตกค้างสูงสุด (MRLs) สำหรับ Mefentrifluconazole ตามประกาศแจ้งเวียนหมายเลข G\/SPS\/N\/JPN\/766 (ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2563) มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/members.wto.org\/crnattachments\/2021\/SPS\/JPN\/21_0294_00_e.pdf<\/a>","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-08","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/JPN\/767\/Add.1","สินค้า\/มาตรการ":" สารกำจัดศัตรูพืช Pydiflumetofen <\/B>","รายละเอียด":"ประกาศมาตรฐานและรายละเอียดเฉพาะสำหรับอาหารและวัตถุเจือปนอาหารภายใต้พระราชบัญญัติสุขอนามัยอาหาร (ปรับแก้มาตรฐานสารเคมีทางการเกษตรตกค้าง)\r\n
ขีดจำกัดปริมาณสารตกค้างสูงสุด (MRLs) สำหรับ Pydiflumetofen ตามประกาศแจ้งเวียนหมายเลข G\/SPS\/N\/JPN\/767 (ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2563)\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/members.wto.org\/crnattachments\/2021\/SPS\/JPN\/21_0298_00_e.pdf<\/a>","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-08","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/JPN\/768\/Add.1","สินค้า\/มาตรการ":" สารกำจัดศัตรูพืช Nanafrocin <\/B>","รายละเอียด":"ประกาศมาตรฐานและรายละเอียดเฉพาะสำหรับอาหารและวัตถุเจือปนอาหารภายใต้พระราชบัญญัติสุขอนามัยอาหาร (ปรับแก้มาตรฐานสารเคมีทางการเกษตรตกค้าง)\r\n
ขีดจำกัดปริมาณสารตกค้างสูงสุด (MRLs) สำหรับ Nanafrocin ตามประกาศแจ้งเวียนหมายเลข G\/SPS\/N\/JPN\/768 (ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2563) มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/members.wto.org\/crnattachments\/2021\/SPS\/JPN\/21_0295_00_e.pdf<\/a>","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-08","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/JPN\/769\/Add.1","สินค้า\/มาตรการ":" สารกำจัดศัตรูพืช Tildipirosin <\/B>","รายละเอียด":"ประกาศมาตรฐานและรายละเอียดเฉพาะสำหรับอาหารและวัตถุเจือปนอาหารภายใต้พระราชบัญญัติสุขอนามัยอาหาร (ปรับแก้มาตรฐานสารเคมีทางการเกษตรตกค้าง)\r\n
ขีดจำกัดปริมาณสารตกค้างสูงสุด (MRLs) สำหรับ Tildipirosin ตามประกาศแจ้งเวียนหมายเลข G\/SPS\/N\/JPN\/769 (ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2563) มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/members.wto.org\/crnattachments\/2021\/SPS\/JPN\/21_0301_00_e.pdf<\/a>","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-08","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/JPN\/770\/Add.1","สินค้า\/มาตรการ":" สารกำจัดศัตรูพืช Oxathiapiprolin <\/B>","รายละเอียด":"ประกาศมาตรฐานและรายละเอียดเฉพาะสำหรับอาหารและวัตถุเจือปนอาหารภายใต้พระราชบัญญัติสุขอนามัยอาหาร (ปรับแก้มาตรฐานสารเคมีทางการเกษตรตกค้าง)\r\n
ขีดจำกัดปริมาณสารตกค้างสูงสุด (MRLs) สำหรับ Oxathiapiprolin ตามประกาศแจ้งเวียนหมายเลข G\/SPS\/N\/JPN\/770 (ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2563)\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/members.wto.org\/crnattachments\/2021\/SPS\/JPN\/21_0297_00_e.pdf<\/a>","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-08","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/JPN\/771\/Add.1","สินค้า\/มาตรการ":" สารกำจัดศัตรูพืช Pyrimidifen <\/B>","รายละเอียด":"ประกาศมาตรฐานและรายละเอียดเฉพาะสำหรับอาหารและวัตถุเจือปนอาหารภายใต้พระราชบัญญัติสุขอนามัยอาหาร (ปรับแก้มาตรฐานสารเคมีทางการเกษตรตกค้าง)\r\n
ขีดจำกัดปริมาณสารตกค้างสูงสุด (MRLs) สำหรับ Pyrimidifen ตามประกาศแจ้งเวียนหมายเลข G\/SPS\/N\/JPN\/771 (ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2563)\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/members.wto.org\/crnattachments\/2021\/SPS\/JPN\/21_0300_00_e.pdf<\/a>","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-08","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/JPN\/821","สินค้า\/มาตรการ":" สัตว์ปีกมีชีวิตและผลิตภัณฑ์จากไข่ <\/B>","รายละเอียด":"ประกาศระงับการนำเข้าลูกไก่และไข่ฟัก ไข่เหลว (liquid poultry eggs) จากคอมพาร์ทเมน หมายเลข 3, 9 และ 12 ของเนเธอร์แลนด์ รวมถึงสินค้าที่ขนส่งผ่านประเทศที่สามตั้งแต่วันที่ 24 พ.ย. 63 โดยคำนึงถึงระยะฟักตัวของเชื้อไวรัส HPAI ผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกจะต้องแนบใบรับรองสุขภาพสัตว์ที่ระบุว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวผลิตก่อนวันที่ 30 ต.ค. 63 และถูกเก็บรักษาเพื่อป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อก่อโรคก่อนการขนส่งเพื่อได้รับการยกเว้นจากมาตรการระงับการนำเข้า","วัตถุประสงค์":"2","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"เนเธอร์แลนด์ และประเทศ ภูมิภาค หรือเขตที่ได้รับการรับรองว่าปลอดจากโรค HPAI และ LPAI จากญี่ปุ่น"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-08","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/JPN\/822","สินค้า\/มาตรการ":" สัตว์ปีกมีชีวิต เนื้อสัตว์ปีก และผลิตภัณฑ์จากไข่ <\/B>","รายละเอียด":"ประกาศระงับการนำเข้าสัตว์ปีกมีชีวิต เนื้อสัตว์ปีก และผลิตภัณฑ์จากไข่จากสวีเดนรวมถึงสินค้าที่ขนส่งผ่านประเทศที่สามตั้งแต่วันที่ 20 พ.ย. 63 ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ปีกที่ออกจากโรงเชือดตั้งแต่วันที่ 23 ต.ค. 63 เป็นต้นไป และผลิตภัณฑ์จากไข่ที่ผลิตตั้งแต่ัวนที่ 23 ต.ค. 63 เป็นต้นไปจะไม่อนุญาตให้ส่งออกไปยังญี่ปุ่น โดยคำนึงถึงระยะฟักตัวของเชื้อไวรัส AI","วัตถุประสงค์":"2","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"สวีเดน และประเทศ ภูมิภาค หรือเขตที่ได้รับการรับรองว่าปลอดจากโรค HPAI จากญี่ปุ่น"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-08","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/JPN\/823","สินค้า\/มาตรการ":" สัตว์ปีกมีชีวิต เนื้อสัตว์ปีก และผลิตภัณฑ์จากไข่ <\/B>","รายละเอียด":"ประกาศระงับการนำเข้าสัตว์ปีกมีชีวิต เนื้อสัตว์ปีก และผลิตภัณฑ์จากไข่จากเขต Yvelines ของฝรั่งเศสรวมทั้งสินค้าที่ขนส่งผ่านประเทศที่สาม เพื่อป้องกันการเข้ามาแพร่ระบาดของโรค HPAI ในญี่ปุ่่น ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ย. 63 ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ปีกที่ผลิตจากโรงเชือดตั้งแต่วันที่ 23 ต.ค. 63 เป็นต้นไปและผลิตภัณฑ์ไข่ที่ผลิตตั้งแต่วันที่ 23 ต.ค. 63 เป็นต้นไปไม่ได้รับการอนุญาตให้ส่งออกมายังญี่ปุ่น โดยคำนึงถึงระยะเวลาในการฟักตัวของเชื้อไวรัส AI\t","วัตถุประสงค์":"2","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ฝรั่งเศส และประเทศ ภูมิภาค หรือเขตที่ได้รับการรับรองว่าปลอดจากโรค HPAI และโรค LPAI จากญี่ปุ่น"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-08","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/JPN\/824","สินค้า\/มาตรการ":" สัตว์ปีกมีชีวิต เนื้อสัตว์ปีีก และผลิตภัณฑ์จากไข่ <\/B>","รายละเอียด":"ประกาศระงับการนำเข้าสัตว์ปีกมีชีวิต เนื้อสัตว์ปีก และผลิตภัณฑ์จากไข่ที่ผลิตจากเขต Haute-Corse ของฝรั่งเศส รวมทั้งสินค้าที่ขนส่งผ่านประเทศที่สามตั้งแต่วันที่ 18 พ.ย. 63 ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ปีกที่ผลิตจากโรงเชือดตั้งแต่วันที่ 17 ต.ค. 63 และผลิตภัณฑ์จากไข่ที่ผลิตตั้งแต่วันที่ 17 ต.ค. 63 เป็นต้นไปไม่ได้รับการอนุญาตให้ส่งออกมายังญี่ปุ่น โดยคำนึงถึงระยะเวลาการฟักตัวของไวรัส AI","วัตถุประสงค์":"2","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ฝรั่งเศส และประเทศ ภูมิภาค หรือเขตที่ได้รับการรับรองว่าปลอดจากโรค HPAI และโรค LPAI จากญี่ปุ่น"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-08","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/JPN\/825","สินค้า\/มาตรการ":" เนื้อสัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์จากไข่ <\/B>","รายละเอียด":"ประกาศระงับการนำเข้าเนื้อสัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์จากไข่จากโปแลนด์รวมทั้งสินค้าที่ขนส่งผ่านประเทศที่สามตั้งแต่วันที่ 27 พ.ย. 63 ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ปีกที่ผลิตจากโรงเชือดตั้งแต่วันที่ 2 พ.ย. 63 เป็นต้นไปและผลิตภัณฑ์จากไข่ที่ผลิตตั้งแต่วันที่ 2 พ.ย. 63 ไม่อนุญาตให้ส่งออกมายังญี่ปุ่น โดยคำนึงถึงระยะเวลาฟักตัวของเชื้อไวรัส AI","วัตถุประสงค์":"2","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"โปแลนด์ และประเทศ ภูมิภาค หรือเขตที่ได้รับการรับรองว่าปลอดจากโรค HPAI และโรค LPAI จากญี่ปุ่น"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-08","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/KAZ\/59\/Add.1","สินค้า\/มาตรการ":" ปลามีชีวิตและผลิตภัณฑ์ปลา <\/B>","รายละเอียด":"ยกเลิกมาตรการชั่วคราวเกี่ยวกับการระงับการนำเข้าและนำผ่านปลามีชีวิตและผลิตภัณฑ์ปลาจากจีนมายังอาณาเขตของคาซัคสถาน","วัตถุประสงค์":"2","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"จีน"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-05","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/KOR\/705","สินค้า\/มาตรการ":" ผลิตภัณฑ์อาหาร <\/B>","รายละเอียด":"จัดทำร่างแก้ไขมาตรฐานและข้อกำหนดสำหรับอาหาร โดยมีรายละเอียดสำคัญ ดังนี้\r\n
1. แก้ไขค่าโลหะหนักในสินค้าแมลงเพื่อการบริโภค\r\n
2. ขยายความและปรับปรุงการใช้ค่า MRLs ของยาสัตว์\r\n
3. นำ \"Myocastor coypus<\/i>\" ออกจากรายการวัตถุดิบอาหารที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ในอาหาร (List of Ingredients Approved for Use in Food)\r\n
4. แก้ไขค่า MRLs ของสารกำจัดศัตรูพืช 9 รายการ เช่น สาร Myclobutanil เป็นต้น\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 6 มี.ค. 64<\/B>","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-05","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/KOR\/706","สินค้า\/มาตรการ":" ผลิตภัณฑ์อาหาร <\/B>","รายละเอียด":"จัดทำร่างแก้ไขมาตรฐานและข้อกำหนดสำหรับอาหาร โดยมีรายละเอียดสำคัญ ดังนี้\r\n
1. แก้ไขตารางการจัดจำแนกประเภทของส่วนประกอบของอาหาร\r\n
2. กำหนดค่าจุลินทรีย์ Vibrio vulnificus<\/i> และ Vibrio cholerae<\/i> ในผลิตภัณฑ์ประมงเพื่อการบริโภคโดยตรง\r\n
3. แก้ไขมาตรฐานการเก็บรักษาและการกระจายสินค้า\r\n
4. แก้ไขคำนิยาม และมาตรฐานการผลิตเชิงอุตสาหกรรมและการแปรรูปสำหรับสินค้าอาหารบางชนิด\r\n
5. แก้ไขรายการวัตถุดิบอาหารที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ในอาหาร (List of Ingredients Approved for Use in Food) โดยเพิ่มวัตถุดิบใหม่ 5 รายการ ประกอบด้วย Allium ulleungense H.J.Choi & N.Friensen เป็นต้น\r\n
6. แก้ไขและกำหนดค่า MRLs ของสารกำจัดศัตรูพืช 79 รายการ ประกอบด้วย Glufosinate เป็นต้น\r\n
7. แก้ไขค่า MRLs ของยาสัตว์ในอาหาร\r\n
8. กำหนดค่า MRLs ของสารกำจัดศัตรูพืชในผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์ประมง จำนวน 28 รายการ ประกอบด้วย Dimethomorph เป็นต้น\r\n
9. แก้ไขวิธีการทดสอบแบบทั่วไป (General Test Methods)\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 6 มี.ค. 64<\/B>","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-14","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/NZL\/643","สินค้า\/มาตรการ":" เครื่องบินที่เดินทางมายังนิวซีแลนด์ <\/B>","รายละเอียด":"แก้ไขคำนิยามของ International Transit Aircraft อ้างถึงมาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงยานพาหนะ (Craft Risk Management Standard : CRMS) โดยใช้การประมาณการเวลาและวันที่ออกเดินทางแทนการกำหนดระยะเวลาครบวงงาน (Turn around period) 8 ชั่วโมง สำหรับเครื่องบินระหว่างประเทศที่มีการแวะพักเครื่อง (International Transit Aircraft) การแก้ไขในส่วนอื่นๆ ประกอบด้วย การเปลี่ยนคำและรูปแบบมาตรฐานให้มีความชัดเจนมากขึ้น\r\n
มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงยานพาหนะ (Craft Risk Management Standard : CRMS) กำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับข้อกำหนดการบริการจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางชีวภาพที่เกี่ยวข้องกับอากาศยานที่เดินทางมาถึงนิวซีแลนด์ โดยเครื่องบินที่มาจากจุดเริ่มต้นภายนอกนิวซีแลนด์มีแนวโน้มที่จะเป็นพาหะของศัตรูพืชต่างถิ่น (Exotic pests) เชื้อก่อโรค และสิ่งมีชีวิตที่ไม่ปรารถนา \r\n
ตาม พ.ร.บ. ความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity Act) ปี ค.ศ. 1993 บัญญัติข้อกำหนดสำหรับการบริการจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางชีวภาพและข้อกำหนดเกี่ยวกับข้อมูลที่ต้องเป็นไปตามที่กำหนดเมื่อเครื่องบินบินเข้าสู่อาณาเขตของนิวซีแลนด์ เมื่อเครื่องบินถึงท่าอากาศยาน การทวนสอบจะถูกดำเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีการดำเนินการตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ (การทวนสอบอาจหมายรวมถึงการตรวจสอบ)\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 26 ก.พ. 64<\/B>\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/members.wto.org\/crnattachments\/2021\/SPS\/NZL\/21_0118_00_e.pdf<\/a>","วัตถุประสงค์":"3","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-05","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/PER\/910","สินค้า\/มาตรการ":" กล้วยไม้เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (in vitro<\/i> orchids) ในสกุล Dendrobium, Paphiopedium<\/i> และ Cymbodium<\/i> <\/B>","รายละเอียด":"ประกาศบังคับใช้กฎระเบียบ Directorial Resolution 0023-2020-MIDAGRI-SENASA-DSV เกี่ยวกับข้อกำหนดด้านสุขอนามัยพืชในการนำเข้ากล้วยไม้เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (in vitro<\/i> orchids) ในสกุล Dendrobium, Paphiopedium<\/i> และ Cymbodium<\/i> ที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศไทย","วัตถุประสงค์":"3","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ไทย"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-04","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/PHL\/481","สินค้า\/มาตรการ":" สัตว์ปีกมีชีวิต เนื้อและเครื่องในสัตว์ปีก (แบบสด แช่เย็น และแช่แข็ง) ไข่ และไข่ฟัก <\/B>","รายละเอียด":"ประกาศมาตรการฉุกเฉินเกี่ยวกับการระงับการนำเข้าชั่วคราวสำหรับสัตว์ปีกเลี้ยงและสัตว์ปีกป่า รวมถึงผลิตภัณฑ์จากสัตว์ปีก ได้แก่ เนื้อสัตว์ปีก ลูกไก่ ไข่ และน้ำเชื้อจาก Lucciana Haute-Corse ของฝรั่งเศส ตามคำสั่งกระทรวงเกษตร ฉบับที่ 70 ประจำปี ค.ศ. 2020 ลงวันที่ 11 ธ.ค. 63 รายละเอียดสำคัญ ดังนี้\r\n
1. ระงับการนำเข้าสัตว์ปีกเลี้ยงและสัตว์ปีกป่า รวมถึงผลิตภัณฑ์จากสัตว์ปีก ได้แก่ เนื้อสัตว์ปีก ลูกไก่ ไข่ และน้ำเชื้อ\r\n
2. ระงับกระบวนการประเมินเอกสารคำขอและการออกเอกสารด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชสำหรับการตรวจปล่อยสินค้านำเข้า (SPS import clearance) ของสินค้าข้างต้นโดยทันที\r\n
3. สินค้าเนื้อสัตว์ปีกนำเข้าทุกการจัดส่ง (Shipment) ที่แนบเอกสารด้าน SPS สำหรับการนำเข้าสินค้าที่ออกก่อนหรือออก ณ วันที่ 23 พ.ย. 63 จะได้รับอนุญาต โดยจะต้องแสดงข้อมูลว่าเนื้อสัตว์ปีกแช่แข็งผ่านกระบวนการเชือดเป็นเวลา 21 วัน ก่อนการแพร่่ระบาดของโรค HPAI (ณ วันที่ 17 ต.ค. 63 หรือวันก่อนหน้า) โดยสินค้าทั้งหมดจะต้องผ่านกระบวนการกักกันสัตว์ตามกฎเกณฑ์และกฎระเบียบที่กำหนดไว้\r\n
4. ระงับและตรวจยึดสินค้าดังกล่าวข้างต้นทุกการจัดส่งที่นำเข้า (ยกเว้น ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน) โดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ ณ ด่านนำเข้าทุกด่าน หากไม่เป็นไปตามบทบัญญัติในข้อ 3\r\n
5. การนำเข้าผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ปีกจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุในมาตรา 10.4.19 10.4.20 และ 10.4.26 ของ OIE Terrestrial Animal Health Code (2019)\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/members.wto.org\/crnattachments\/2020\/SPS\/PHL\/20_7886_00_e.pdf<\/a>","วัตถุประสงค์":"2","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"Lucciana, Haute-Corse ฝรั่งเศส"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-05","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/PHL\/482","สินค้า\/มาตรการ":" สัตว์ปีกมีชีวิต เนื้อและเครื่องในสัตว์ปีก (แบบสด แช่เย็น และแช่แข็ง) ไข่ และไข่ฟัก <\/B>","รายละเอียด":"ประกาศมาตรการฉุกเฉินเกี่ยวกับการระงับการนำเข้าชั่วคราวสำหรับสัตว์ปีกเลี้ยงและสัตว์ปีกป่า รวมถึงผลิตภัณฑ์จากสัตว์ปีก ได้แก่ เนื้อสัตว์ปีก ลูกไก่ ไข่ และน้ำเชื้อจาก Girin-ri, Soseong-myeon, Jeongeup-si เมือง Jeollabuk-do ของเกาหลีใต้ ตามคำสั่งกระทรวงเกษตร ฉบับที่ 74 ประจำปี ค.ศ. 2020 ลงวันที่ 14 ธ.ค. 63 รายละเอียดสำคัญ ดังนี้\r\n
1. ห้ามนำเข้าสัตว์ปีกเลี้ยงและสัตว์ปีกป่า รวมถึงผลิตภัณฑ์จากสัตว์ปีก ได้แก่ เนื้อสัตว์ปีก ลูกไก่ ไข่ และน้ำเชื้อ\r\n
2. ระงับกระบวนการประเมินเอกสารคำขอและการออกเอกสารด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชสำหรับการตรวจปล่อยสินค้านำเข้า (SPS import clearance) ของสินค้าข้างต้นโดยทันที\r\n
3. ระงับและตรวจยึดสินค้าดังกล่าวข้างต้นทุกการจัดส่งที่นำเข้า (ยกเว้น ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน) โดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ ณ ด่านนำเข้าทุกด่าน\r\n
4. การนำเข้าผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ปีกจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุในมาตรา 10.4.19 10.4.20 และ 10.4.26 ของ OIE Terrestrial Animal Health Code (2019)\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/members.wto.org\/crnattachments\/2021\/SPS\/PHL\/21_0090_00_e.pdf<\/a>","วัตถุประสงค์":"2","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"Girin-ri, Soseong-myeon, Jeongeup-si เมือง Jeollabuk-do เกาหลีใต้"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-05","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/PHL\/483","สินค้า\/มาตรการ":" สัตว์ปีกมีชีวิต เนื้อและเครื่องในสัตว์ปีก (แบบสด แช่เย็น และแช่แข็ง) ไข่ และไข่ฟัก <\/B>","รายละเอียด":"ประกาศมาตรการฉุกเฉินเกี่ยวกับการระงับการนำเข้าชั่วคราวสำหรับสัตว์ปีกเลี้ยงและสัตว์ปีกป่า รวมถึงผลิตภัณฑ์จากสัตว์ปีก ได้แก่ เนื้อสัตว์ปีก ลูกไก่ ไข่ และน้ำเชื้อจากญี่ปุ่น ตามคำสั่งกระทรวงเกษตร ฉบับที่ 75 ประจำปี ค.ศ. 2020 ลงวันที่ 14 ธ.ค. 63 รายละเอียดสำคัญ ดังนี้\r\n
1. ห้ามนำเข้าสัตว์ปีกเลี้ยงและสัตว์ปีกป่า รวมถึงผลิตภัณฑ์จากสัตว์ปีก ได้แก่ เนื้อสัตว์ปีก ลูกไก่ ไข่ และน้ำเชื้อ\r\n
2. ระงับกระบวนการประเมินเอกสารคำขอและการออกเอกสารด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชสำหรับการตรวจปล่อยสินค้านำเข้า (SPS import clearance) ของสินค้าข้างต้นโดยทันที\r\n
3. ระงับและตรวจยึดสินค้าดังกล่าวข้างต้นทุกการจัดส่งที่นำเข้า (ยกเว้น ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน) โดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ ณ ด่านนำเข้าทุกด่าน\r\n
4. การนำเข้าผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ปีกจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุในมาตรา 10.4.19 10.4.20 และ 10.4.26 ของ OIE Terrestrial Animal Health Code (2019)\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/members.wto.org\/crnattachments\/2021\/SPS\/PHL\/21_0093_00_e.pdf<\/a>","วัตถุประสงค์":"2","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ญี่ปุ่น"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-05","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/PHL\/484","สินค้า\/มาตรการ":" สัตว์ปีกมีชีวิต เนื้อและเครื่องในสัตว์ปีก (แบบสด แช่เย็น และแช่แข็ง) ไข่ และไข่ฟัก <\/B>","รายละเอียด":"ประกาศมาตรการฉุกเฉินเกี่ยวกับการระงับการนำเข้าชั่วคราวสำหรับสัตว์ปีกเลี้ยงและสัตว์ปีกป่า รวมถึงผลิตภัณฑ์จากสัตว์ปีก ได้แก่ เนื้อสัตว์ปีก ลูกไก่ ไข่ และน้ำเชื้อจากสหราชอาณาจักร ตามคำสั่งกระทรวงเกษตร ฉบับที่ 76 ประจำปี ค.ศ. 2020 ลงวันที่ 14 ธ.ค. 63 รายละเอียดสำคัญ ดังนี้\r\n
1. ห้ามนำเข้าสัตว์ปีกเลี้ยงและสัตว์ปีกป่า รวมถึงผลิตภัณฑ์จากสัตว์ปีก ได้แก่ เนื้อสัตว์ปีก ลูกไก่ ไข่ และน้ำเชื้อ\r\n
2. ระงับกระบวนการประเมินเอกสารคำขอและการออกเอกสารด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชสำหรับการตรวจปล่อยสินค้านำเข้า (SPS import clearance) ของสินค้าข้างต้นโดยทันที\r\n
3. สินค้าเนื้อสัตว์ปีกนำเข้าทุกการจัดส่ง (Shipment) ที่แนบเอกสารด้าน SPS สำหรับการนำเข้าออก ณ วันที่ 4 ธ.ค. 63 หรือวันก่อนหน้า จะได้รับอนุญาต โดยจะต้องแสดงข้อมูลว่าเนื้อสัตว์ปีกแช่แข็งผ่านกระบวนการเชือดเป็นเวลา 21 วัน ก่อนการแพร่่ระบาดของโรค HPAI (ณ วันที่ 3 ต.ค. 63 หรือวันก่อนหน้า) โดยสินค้าทั้งหมดจะต้องผ่านกระบวนการกักกันสัตว์ตามกฎเกณฑ์และกฎระเบียบที่กำหนดไว้\r\n
4. ระงับและตรวจยึดสินค้าดังกล่าวข้างต้นทุกการจัดส่งที่นำเข้า (ยกเว้น ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน) โดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ ณ ด่านนำเข้าทุกด่าน หากไม่เป็นไปตามบทบัญญัติในข้อ 3\r\n
5. การนำเข้าผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ปีกจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุในมาตรา 10.4.19 10.4.20 และ 10.4.26 ของ OIE Terrestrial Animal Health Code (2019)\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/members.wto.org\/crnattachments\/2021\/SPS\/PHL\/21_0095_00_e.pdf<\/a>","วัตถุประสงค์":"2","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"สหราชอาณาจักร"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-05","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/PHL\/485","สินค้า\/มาตรการ":" สัตว์ปีกมีชีวิต เนื้อและเครื่องในสัตว์ปีก (แบบสด แช่เย็น และแช่แข็ง) ไข่ และไข่ฟัก <\/B>","รายละเอียด":"ประกาศมาตรการฉุกเฉินเกี่ยวกับการระงับการนำเข้าชั่วคราวสำหรับสัตว์ปีกเลี้ยงและสัตว์ปีกป่า รวมถึงผลิตภัณฑ์จากสัตว์ปีก ได้แก่ เนื้อสัตว์ปีก ลูกไก่ ไข่ และน้ำเชื้อจากโปแลนด์ ตามคำสั่งกระทรวงเกษตร ฉบับที่ 78 ประจำปี ค.ศ. 2020 ลงวันที่ 21 ธ.ค. 63 รายละเอียดสำคัญ ดังนี้\r\n
1. ห้ามการนำเข้าสัตว์ปีกเลี้ยงและสัตว์ปีกป่า รวมถึงผลิตภัณฑ์จากสัตว์ปีก ได้แก่ เนื้อสัตว์ปีก ลูกไก่ ไข่ และน้ำเชื้อ\r\n
2. ระงับกระบวนการการประเมินเอกสารคำขอและการออกเอกสารด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชสำหรับการตรวจปล่อยสินค้านำเข้า (SPS import clearance) ของสินค้าข้างต้นโดยทันที\r\n
3. สินค้าเนื้อสัตว์ปีกนำเข้าทุกการจัดส่ง (Shipment) ที่แนบเอกสารด้าน SPS สำหรับการนำเข้าออก ณ วันที่ 8 ธ.ค. 63 หรือวันก่อนหน้า จะได้รับอนุญาต โดยจะต้องแสดงข้อมูลว่าเนื้อสัตว์ปีกแช่แข็งผ่านกระบวนการเชือดเป็นเวลา 21 วัน ก่อนการแพร่่ระบาดของโรค HPAI (ณ วันที่ 10 พ.ย. 63 หรือวันก่อนหน้า) โดยสินค้าทั้งหมดจะต้องผ่านกระบวนการกักกันสัตว์ตามกฎเกณฑ์และกฎระเบียบที่กำหนดไว้\r\n
4. ระงับและตรวจยึดสินค้าดังกล่าวข้างต้นทุกการจัดส่งที่นำเข้า (ยกเว้น ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน) โดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ ณ ด่านนำเข้าทุกด่าน หากไม่เป็นไปตามบทบัญญัติในข้อ 3\r\n
5. การนำเข้าผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ปีกจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุในมาตรา 10.4.19 10.4.20 และ 10.4.26 ของ OIE Terrestrial Animal Health Code (2019)\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/members.wto.org\/crnattachments\/2021\/SPS\/PHL\/21_0130_00_e.pdf<\/a>","วัตถุประสงค์":"2","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"โปแลนด์"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-15","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/PHL\/486","สินค้า\/มาตรการ":" สัตว์ปีกมีชีวิตและผลิตภัณฑ์จากสัตว์ปีก เช่น เนื้อและเครื่องในสัตว์ปีก (แบบสด แช่เย็น และแช่แข็ง) ไข่ ไข่ฟัก <\/B>","รายละเอียด":"ประกาศมาตรการฉุกเฉินเกี่ยวกับการระงับการนำเข้าชั่วคราวสำหรับสัตว์ปีกเพื่อการค้าและสัตว์ปีกป่า ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ปีกประกอบด้วยเนื้อสัตว์ปีก ลูกไก่ ไข่และน้ำเชื้อที่มีแหล่งกำเนิดมาจากเมือง Corsica, ?le-de-France, Aquitaine, Pays de la Loire and Midi-Pyr?n?es ประเทศฝรั่งเศส ตาม Agriculture Memorandum Order No. 2 Series of 2021 ลงวันที่ 11 ม.ค. 64 มีรายละเอียด ดังนี้\r\n
1. ระงับการนำเข้าสัตว์ปีกเพื่อการค้าและสัตว์ปีกป่า ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ปีกประกอบด้วยเนื้อสัตว์ปีก ลูกไก่ ไข่และน้ำเชื้อ\r\n
2. ระงับกระบวนการ การประเมินผลของการยื่นคำขอและการออก SPS import clearance สำหรับสินค้าดังระบุในข้อ 1\r\n
3. ทุกๆ สินค้าเนื้อสัตว์ปีกนำเข้าที่มี SPS import clearance ที่ออกก่อนหน้าหรือ ณ วันที่ 21 ธ.ค. 63 จะได้รับอนุญาตในกรณีเป็นเนื้อสัตว์ปีกแช่แข็งที่ผ่านการเชือด\/กระบวนการ 21 วันก่อนการแพร่ระบาดของโรค HPAI ครั้งแรก (ก่อนหน้าหรือ ณ วันที่ 17 ต.ค. 63) โดยทุกสินค้าจะต้องผ่านตามกฎเกณฑ์และกฎระเบียบกักกันสัตว์\r\n
4. ทุกสินค้าที่มีการนำผ่าน (transit) ภายหลังการประกาศคำสั่งอย่างเป็นทางการให้แก่หน่วยงานผู้มีอำนาจของฝรั่งเศสทราบ จะได้รับอนุญาตโดยพิจารณาตามวันที่ผลิตและผลิตภัณฑ์ต้องไม่ได้มาจากพื้นที่ ดังต่อไปนี้ (1) Corsica Region - Haute-Corse, Corse-Du-Sud; (2) ?le-de-France Region - Yvelines; (3) Aquitaine Region - Landes, Deux-S?vres; (4) Pays de la Loire Region - Vend?e; (5) Midi-Pyr?n?es - Hautes-Pyr?n?es\r\n
5. ทุกๆ สินค้าที่ได้รับ ณ ด่านนำเข้าของประเทศต้นทางภายหลังจากวันประกาศคำสั่งอย่างเป็นทางการให้แก่หน่วยงานผู้มีอำนาจของฝรั่งเศสทราบ ขอเสนอให้ไม่ทำการขนส่ง\r\n
6. สินค้าที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้นในข้อ 3 - 5 ต้องปฏิบัติตาม DA AO 9 s. 2010 Section VII.D\r\n
7. การนำเข้าผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ปีกดำเนินการตามเงื่อนไขที่ระบุในมาตรา 10.4.19, 10.4.20 และ 10.4.26 ของ OIE Terrestrial Animal Health Code (2019)\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/members.wto.org\/crnattachments\/2021\/SPS\/PHL\/21_0449_00_e.pdf<\/a>","วัตถุประสงค์":"2","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"เมือง Corsica, Ile-de-France, Aquitaine, Pays dela Loire และ Midi-Pyrenees ฝรั่งเศส"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-15","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/PHL\/487","สินค้า\/มาตรการ":" สัตว์ปีกมีชีวิตและผลิตภัณฑ์จากสัตว์ปีก เช่น เนื้อและเครื่องในสัตว์ปีก (แบบสด แช่เย็น และแช่แข็ง) ไข่ ไข่ฟัก <\/B>","รายละเอียด":"ประกาศมาตรการฉุกเฉินเกี่ยวกับการระงับการนำเข้าชั่วคราวสำหรับสัตว์ปีกเพื่อการค้าและสัตว์ปีกป่า ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ปีกประกอบด้วยเนื้อสัตว์ปีก ลูกไก่ ไข่และน้ำเชื้อที่มีแหล่งกำเนิดมาจากเนเธอร์แลนด์ ตาม Agriculture Memorandum Order No. 3 Series of 2021 ลงวันที่ 11 ม.ค. 64 มีรายละเอียด ดังนี้\r\n
1. ระงับการนำเข้าสัตว์ปีกเพื่อการค้าและสัตว์ปีกป่า ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ปีกประกอบด้วยเนื้อสัตว์ปีก ลูกไก่ ไข่และน้ำเชื้อ\r\n
2. ระงับกระบวนการ การประเมินผลของการยื่นคำขอและการออก SPS import clearance สำหรับสินค้าดังระบุในข้อ 1\r\n
3. ทุกๆ สินค้าเนื้อสัตว์ปีกนำเข้าที่มี SPS import clearance ที่ออกก่อนหน้าหรือ ณ วันที่ 18 ธ.ค. 63 จะได้รับอนุญาตในกรณีเป็นเนื้อสัตว์ปีกแช่แข็งที่ผ่านการเชือด\/กระบวนการ 21 วันก่อนการแพร่ระบาดของโรค HPAI ครั้งแรก (ก่อนหน้าหรือ ณ วันที่ 8 ต.ค. 63) โดยทุกสินค้าจะต้องผ่านตามกฎเกณฑ์และกฎระเบียบกักกันสัตว์\r\n
4. ทุกสินค้าที่มีการนำผ่าน (transit) ภายหลังการประกาศคำสั่งอย่างเป็นทางการให้แก่หน่วยงานผู้มีอำนาจของเนเธอร์แลนด์ทราบ จะได้รับอนุญาตโดยพิจารณาตามวันที่ผลิตและผลิตภัณฑ์ต้องไม่ได้มาจากพื้นที่ ดังต่อไปนี้ (1) Gelderland - Altfrost, Puiflijk, Terwolde; (2) Groningen - Lutjegast; (3) Utrecht - Hekendorp; (4) Friesland - Witmarsum, Sint Annaparochie, Buitenpost; (5) Zuid-Holland - Maasland\r\n
5. ทุกๆ สินค้าที่ได้รับ ณ ด่านนำเข้าของประเทศต้นทางภายหลังจากวันประกาศคำสั่งอย่างเป็นทางการให้แก่หน่วยงานผู้มีอำนาจของเนเธอร์แลนด์ทราบ ขอเสนอให้ไม่ทำการขนส่ง\r\n
6. สินค้าที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้นในข้อ 3 - 5 ต้องปฏิบัติตาม DA AO 9 s. 2010 Section VII.D\r\n
7. การนำเข้าผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ปีกดำเนินการตามเงื่อนไขที่ระบุในมาตรา 10.4.19, 10.4.20 และ 10.4.26 ของ OIE Terrestrial Animal Health Code (2019)\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/members.wto.org\/crnattachments\/2021\/SPS\/PHL\/21_0450_00_e.pdf<\/a>","วัตถุประสงค์":"2","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"เนเธอร์แลนด์"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-15","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/PHL\/488","สินค้า\/มาตรการ":" สัตว์ปีกมีชีวิตและผลิตภัณฑ์จากสัตว์ปีก เช่น เนื้อและเครื่องในสัตว์ปีก (แบบสด แช่เย็น และแช่แข็ง) ไข่ ไข่ฟัก <\/B>","รายละเอียด":"ประกาศมาตรการฉุกเฉินเกี่ยวกับการระงับการนำเข้าชั่วคราวสำหรับสัตว์ปีกเพื่อการค้าและสัตว์ปีกป่า ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ปีกประกอบด้วยเนื้อสัตว์ปีก ลูกไก่ ไข่และน้ำเชื้อที่มีแหล่งกำเนิดมาจากเกาหลีใต้ ตาม Agriculture Memorandum Order No. 4 Series of 2021 ลงวันที่ 11 ม.ค. 64 มีรายละเอียด ดังนี้\r\n
1. ระงับการนำเข้าสัตว์ปีกเพื่อการค้าและสัตว์ปีกป่า ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ปีกประกอบด้วยเนื้อสัตว์ปีก ลูกไก่ ไข่และน้ำเชื้อ\r\n
2. ระงับกระบวนการ การประเมินผลของการยื่นคำขอและการออก SPS import clearance สำหรับสินค้าดังระบุในข้อ 1\r\n
3. ระงับและตรวจยึดทุกสินค้าดังรายการที่ระบุในข้อ 1 (ยกเว้น ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน) ที่นำเข้า โดยเจ้าหน้าที่กักกัน ณ ด่านนำเข้าทุกแห่ง\r\n
4. การนำเข้าผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ปีกดำเนินการตามเงื่อนไขที่ระบุในมาตรา 10.4.19, 10.4.20 และ 10.4.26 ของ OIE Terrestrial Animal Health Code (2019)\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/members.wto.org\/crnattachments\/2021\/SPS\/PHL\/21_0451_00_e.pdf<\/a>","วัตถุประสงค์":"2","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"เกาหลีใต้"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-05","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/SAU\/331\/Add.1","สินค้า\/มาตรการ":" ม้า <\/B>","รายละเอียด":"ออกประกาศ Decision No. 1442\/1291\/260933 ลงวันที่ 20 ธ.ค. 63 (05\/05\/1442 AH) เรื่อง การยกเลิกมาตรการฉุกเฉินเกี่ยวกับการระงับการนำเข้าชั่วคราวสำหรับม้าที่มีแหล่งกำเนิดมาจากตุรกี ภายหลังจากไม่พบการแพร่ระบาดของโรค Glanders และเป็นไปตามข้อกำหนดใน Commission Implementing Regulation (EU) 2020\/1777\r\n","วัตถุประสงค์":"2","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ตุรกี"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-05","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/SAU\/421\/Add.1","สินค้า\/มาตรการ":" ม้ามีชีวิต <\/B>","รายละเอียด":"ออกประกาศ Decision No. 1442\/1291\/260933 ลงวันที่ 20 ธ.ค. 63 (05\/05\/1442 AH) เรื่อง การยกเลิกมาตรการฉุกเฉินเกี่ยวกับการระงับการนำเข้าชั่วคราวสำหรับม้าที่มีแหล่งกำเนิดมาจากคูเวต ภายหลังจากไม่พบการแพร่ระบาดของโรค Glanders และเป็นไปตามข้อกำหนดใน Commission Implementing Regulation (EU) 2020\/1777","วัตถุประสงค์":"2","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"คูเวต\t"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-05","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/SAU\/447","สินค้า\/มาตรการ":" เนื้อสัตว์ปีกและ ไข่ และผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ปีกและไข่ <\/B>","รายละเอียด":"ประกาศมาตรการฉุกเฉิน Administrative Order of Saudi Food and Drug Authority Ref. No. 11981 ลงวันที่ 14 ธ.ค. 63 (29\/04\/1442 AH) เกี่ยวกับการระงับการนำเข้าชั่วคราวสำหรับเนื้อสัตว์ปีก ไข่ และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องที่มีแหล่งกำเนิดจากเมือง Mazowieckie ในโปแลนด์ เนื่องจาก OIE มีรายงาน Ref. No. 36857 ลงวันที่ 3 ธ.ค. 63 แสดงว่ามีการแพร่ระบาดของโรค HPAI ในเมืองดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ OIE Terretrial Animal Health Code Chapter 10.4 ซาอุดิอาระเบียจึงจำเป็นที่จะต้องระงับการนำเข้าเนื้อสัตว์ปีก ไข่ และผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ปีกและไข่เป็นการชั่วคราว (ยกเว้น ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ปีกและไข่ที่ผ่านกระบวนการแปรรูปและผ่านการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนหรือวิธีการใดๆ ที่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นการกำจัดเชื้อ AI แล้ว)\t","วัตถุประสงค์":"2","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"เมือง Mazowieckie โปแลนด์"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-06","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/SAU\/448","สินค้า\/มาตรการ":" เนื้อสัตว์ปีก ไข่ และผลิตภัณฑ์ <\/B>","รายละเอียด":"ประกาศมาตรการระงับการนำเข้าชั่วคราวเนื้อสัตว์ปีก ไข่ และผลิตภัณฑ์จากเมือง Saint-Geours-de-Maremne ของฝรั่งเศส เนื่องจากตามรายงานของ OIE หมายเลข 36982 และ 37167 เมื่อวันที่ 10 และ 18 ธ.ค. 63 รายงานเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของ HPAI ในเมือง Saint-Geours-de-Maremne ของฝรั่งเศส","วัตถุประสงค์":"2","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ฝรั่งเศส"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-06","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/SAU\/449","สินค้า\/มาตรการ":" นมและผลิตภัณฑ์นม <\/B>","รายละเอียด":"ร่างมาตรฐานเชิงเทคนิคสำหรับผลิตภัณฑ์นม ชนิด analogues, ระหว่างการพาสเจอร์ไรส์และ ultra-high-temperature (UTH) ด้วยส่วนผสมน้ำมันนมถูกแทนที่ด้วยน้ำมันพืชบางส่วนหรือทั้งหมด\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 7 มี.ค. 64<\/B>","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-05","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/TPKM\/526\/Add.3","สินค้า\/มาตรการ":" ใบรับรองสุขภาพสัตว์และใบรับรองสุขอนามัยพืช <\/B>","รายละเอียด":"ขยายระยะเวลาการปฏิบัติตามมาตรการทางเลือกเกี่ยวกับใบรับรองสุขภาพสัตว์และใบรับรองสุขอนามัยพืชเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 63 เป็น 30 มิ.ย. 64","วัตถุประสงค์":"3","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-05","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/TPKM\/547\/Add.1","สินค้า\/มาตรการ":" น้ำมันปลา <\/B>","รายละเอียด":"ประกาศบังคับใช้กฎระเบียบเกี่ยวกับการจำกัดการใช้น้ำมันปลาเป็นส่วนประกอบในอาหาร เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 63\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/members.wto.org\/crnattachments\/2021\/SPS\/TPKM\/21_0126_00_e.pdf<\/a>","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-05","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/TPKM\/548\/Add.1","สินค้า\/มาตรการ":" ใบกาแฟ (Coffea arabica, Coffea canephora<\/i>) <\/B>","รายละเอียด":"ประกาศบังคับใช้กฎระเบียบเกี่ยวกับการจำกัดการใช้ใบกาแฟ (Coffea arabica<\/i> และ Coffea canephora<\/i>) เป็นส่วนประกอบในอาหาร\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/members.wto.org\/crnattachments\/2021\/SPS\/TPKM\/21_0177_00_e.pdf<\/a>","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-11","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/UGA\/144","สินค้า\/มาตรการ":" เนื้อรมควัน <\/B>","รายละเอียด":"จัดทำร่างมาตรฐานยูกันดา DUS 2157:2020 เกี่ยวกับเนื้อรมควัน - ข้อกำหนดเฉพาะ (1st Edition) ประกอบด้วย ข้อกำหนด วิธีการทดสอบ และวิธีการสุ่มตัวอย่าง สำหรับเนื้อรมควันเพื่อการบริโภค\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 12 มี.ค. 64<\/B>\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/members.wto.org\/crnattachments\/2021\/SPS\/UGA\/21_0348_00_e.pdf<\/a>","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-06","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/USA\/3218","สินค้า\/มาตรการ":" สารกำจัดศัตรูพืช chlorpyrifos <\/B>","รายละเอียด":"ประกาศทบทวนการขึ้นทะเบียนของ EPA สำหรับ chlorpyrifos และเปิดระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็น 60 วัน เกี่ยวกับการเสนอแก้ไขร่างการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพของมนุษย์และการประเมินความเสี่ยงทางนิเวศวิทยาสำหรับ chlorpyrifos\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 5 ก.พ. 64<\/B>\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/www.govinfo.gov\/content\/pkg\/FR-2020-12-07\/html\/2020-26386.htm<\/a>","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-06","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/USA\/3219","สินค้า\/มาตรการ":" สารกำจัดศัตรูพืช : 2,4-D <\/B>","รายละเอียด":"ประกาศกฎระเบียบกำหนดความคลาดเคลื่อนสำหรับการตกค้างของ 2,4-D ในหรือบนรำข้าวสาลีระดับกลาง, อาหารสัตว์, เมล็ดพืช, ฟางข้าว, และเมล็ดงา\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/www.govinfo.gov\/content\/pkg\/FR-2020-12-21\/html\/2020-28128.htm<\/a>","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-06","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/USA\/3220","สินค้า\/มาตรการ":" สารกำจัดศัตรูพืช <\/B>","รายละเอียด":"ประกาศเกี่ยวกับการได้รับการยื่นคำร้องเพื่อขอให้มีการจัดทำหรือปรับเปลี่ยนกฎระเบียบสำหรับการตกค้างของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในหรือบนสินค้าต่างๆ\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 20 ม.ค. 64<\/B>\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/www.govinfo.gov\/content\/pkg\/FR-2020-12-21\/html\/2020-28117.htm<\/a>","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-06","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/USA\/3221","สินค้า\/มาตรการ":" สารกำจัดศัตรูพืช <\/B>","รายละเอียด":"ประกาศเกี่ยวกับการได้รับการยื่นคำร้องเพื่อขอให้มีการจัดทำหรือปรับเปลี่ยนกฎระเบียบสำหรับการตกค้างของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในหรือบนสินค้าต่างๆ\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 22 ม.ค. 64<\/B>\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/www.govinfo.gov\/content\/pkg\/FR-2020-12-23\/html\/2020-28123.htm<\/a>","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-06","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/USA\/3222","สินค้า\/มาตรการ":" สัตว์ดัดแปรหรือพัฒนาขึ้นโดยวิธีพันธุกรรมวิศวกรรม <\/B>","รายละเอียด":"เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อกฎระเบียบเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายสัตว์ที่ผ่านกระบวนการดัดแปรหรือพัฒนาด้วยวิธีการด้านพันธุวิศวกรรม ซึ่งหน่วยงาน USDA ได้ประกาศกฎระเบียบโดยใช้อำนาจตามกฎหมาย Animal Health Protection Act, Federal Meat Inspection Act (FMIA) และ Poultry Products Inspection Act (PPIA) ซึ่งหน่วยงาน APHIS จะดำเนินการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยภายใต้กฎหมาย FMIA หรือ PPIA สำหรับสัตว์ที่ผ่านการดัดแปรหรือพัฒนาขึ้นด้วยวิธีการด้านพันธุวิศวกรรม ซึ่งอาจเพิ่มความอ่อนไหวต่อสัตว์สำหรับศัตรูหรือโรคสัตว์ รวมถึงโรคจากสัตว์หรือความสามารถในการแพร่เชื้อ \r\n
หน่วยงาน FSIS จะดำเนินการประเมินความปลอดภัยอาหารเพื่อให้มั่นใจว่าโรงเชือดและแปรรูปของสัตว์เหล่านี้จะไม่ส่งผลให้เกิดการปลอมปนหรือเข้าใจผิด\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 26 ก.พ. 64<\/B>\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/beta.regulations.gov\/document\/APHIS-2020-0079-0001<\/a>","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-21","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/MEX\/230\/Add.3","สินค้า\/มาตรการ":" กาแฟ และสินค้าที่ถูกควบคุมโดยหน่วยงานNational Agri-Food Health, Safety and Quality Service สังกัดกระทรวง Agriculture and Rural Development <\/B>","รายละเอียด":"จัดทำการปรับปรุงข้อตกลงเกี่ยวกับการกำหนดเลขรหัสสินค้าเพื่อการนำเข้าและส่งออก มีสาระสำคัญดังนี้\r\n
1. ปรับปรุงเลขรหัสสินค้าสำหรับการนำเข้าสินค้าที่ถูกควบคุมโดยหน่วยงาน National Agri-Food Health, Safety and Quality Service สังกัดกระทรวง Agriculture and Rural Development\r\n
2. ปรับปรุงการออกใบรับรองเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดเพื่อการส่งออกเมล็ดกาแฟโดยหน่วยงาน Mexican Coffee Production Chain Association\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 19 ก.พ. 64<\/B>","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-11","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/THA\/371","สินค้า\/มาตรการ":"โรคไข้หวัดนกสายพันธุ์รุนแรง","รายละเอียด":"ประกาศขยายระงับการนำเข้าชั่วคราวสัตว์ปีกมีชีวิตและซากของสัตว์ปีกที่มาจากไต้หวัน เนื่องจาก OIE รายงานว่ายังพบการระบาดของโรค Avian Influenza ซีโรไทป์ H5N5 ในไต้หวัน โดยขยายระยะเวลาระงับการนำเข้าออกไปอีก 90 วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 ม.ค.64 ทั้งนี้อาศัยอำนาจของ พ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558","วัตถุประสงค์":"2","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ไต้หวัน"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-11","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/THA\/372","สินค้า\/มาตรการ":"โรคไข้หวัดนกสายพันธุ์รุนแรง","รายละเอียด":"ประกาศขยายระงับการนำเข้าชั่วคราวสัตว์ปีกมีชีวิตและซากของสัตว์ปีกที่มาจากจีน เนื่องจาก OIE รายงานว่ายังพบการระบาดของโรค Avian Influenza ซีโรไทป์ H5N6 ในจีน โดยขยายระยะเวลาระงับการนำเข้าออกไปอีก 90 วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 ม.ค.64 ทั้งนี้อาศัยอำนาจของ พ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558","วัตถุประสงค์":"2","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"จีน"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-11","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/THA\/374","สินค้า\/มาตรการ":"โรค African Swine Fever","รายละเอียด":"ประกาศขยายระงับการนำเข้าชั่วคราวสุกรเลี้ยงและสุกรป่าและซากของสุกรที่มาจากโปแลนด์ เนื่องจาก OIE รายงานว่ายังพบการระบาดของโรค African Swine Fever ในโปแลนด์ โดยขยายระยะเวลาระงับการนำเข้าออกไปอีก 90 ในโปแลนด์ โดยขยายระยะเวลาระงับการนำเข้าออกไปอีก 90 วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 ม.ค.64 ทั้งนี้อาศัยอำนาจของ พ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558","วัตถุประสงค์":"2","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"โปแลนด์"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-11","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/THA\/375","สินค้า\/มาตรการ":"โรค African Swine Fever ","รายละเอียด":"ประกาศขยายระงับการนำเข้าชั่วคราวสุกรเลี้ยงและสุกรป่าและซากของสุกรที่มาจากเกาหลีใต้ เนื่องจาก OIE รายงานว่ายังพบการระบาดของโรค African Swine Fever ในเกาหลีใต้ โดยขยายระยะเวลาระงับการนำเข้าอีก 90 วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 ม.ค. 63 ทั้งนี้อาศัยอำนาจของ พ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558","วัตถุประสงค์":"2","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"เกาหลีใต้"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-11","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/THA\/376","สินค้า\/มาตรการ":"โรค African Swine Fever ","รายละเอียด":"ประกาศขยายระงับการนำเข้าชั่วคราวสุกรเลี้ยงและสุกรป่าและซากของสุกรที่มาจากเวียดนาม เนื่องจาก OIE รายงานว่ายังพบการระบาดของโรค African Swine Fever ในเวียดนาม โดยขยายระยะเวลาระงับการนำเข้าอีก 90 วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 ม.ค. 63 ทั้งนี้อาศัยอำนาจของ พ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558","วัตถุประสงค์":"2","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"เวียดนาม"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-11","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/THA\/377","สินค้า\/มาตรการ":"โรค African Swine Fever ","รายละเอียด":"ประกาศขยายระงับการนำเข้าชั่วคราวสุกรเลี้ยงและสุกรป่าและซากของสุกรที่มาจากอินโดนีเซีย เนื่องจาก OIE รายงานว่ายังพบการระบาดของโรค African Swine Fever ในอินโดนีเซีย โดยขยายระยะเวลาระงับการนำเข้าอีก 90 วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 ม.ค. 63 ทั้งนี้อาศัยอำนาจของ พ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558","วัตถุประสงค์":"2","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"อินโดนีเซีย"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-11","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/THA\/378","สินค้า\/มาตรการ":"โรค African Swine Fever ","รายละเอียด":"ประกาศขยายระงับการนำเข้าชั่วคราวสุกรเลี้ยงและสุกรป่าและซากของสุกรที่มาจากฟิลิปปินส์ เนื่องจาก OIE รายงานว่ายังพบการระบาดของโรค African Swine Fever ในฟิลิปปินส์ โดยขยายระยะเวลาระงับการนำเข้าอีก 90 วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 ม.ค. 63 ทั้งนี้อาศัยอำนาจของ พ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558","วัตถุประสงค์":"2","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ฟิลิปปินส์ "},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-11","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/THA\/379","สินค้า\/มาตรการ":"โรค African Swine Fever ","รายละเอียด":"ประกาศขยายระงับการนำเข้าชั่วคราวสุกรเลี้ยงและสุกรป่าและซากของสุกรที่มาจากเมียนมา เนื่องจาก OIE รายงานว่ายังพบการระบาดของโรค African Swine Fever ในเมียนมา โดยขยายระยะเวลาระงับการนำเข้าอีก 90 วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 ม.ค. 63 ทั้งนี้อาศัยอำนาจของ พ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558","วัตถุประสงค์":"2","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"เมียนมา"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-11","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/THA\/380","สินค้า\/มาตรการ":"โรค African Swine Fever ","รายละเอียด":"ประกาศขยายระงับการนำเข้าชั่วคราวสุกรเลี้ยงและสุกรป่าและซากของสุกรที่มาจากบัลแกเรีย เนื่องจาก OIE รายงานว่ายังพบการระบาดของโรค African Swine Fever ในบัลแกเรีย โดยขยายระยะเวลาระงับการนำเข้าอีก 90 วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 ม.ค. 63 ทั้งนี้อาศัยอำนาจของ พ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558","วัตถุประสงค์":"2","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"บัลแกเรีย"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-11","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/THA\/381","สินค้า\/มาตรการ":"โรค African Swine Fever ","รายละเอียด":"ประกาศขยายระงับการนำเข้าชั่วคราวสุกรเลี้ยงและสุกรป่าและซากของสุกรที่มาจากจีน เนื่องจาก OIE รายงานว่ายังพบการระบาดของโรค African Swine Fever ในจีน โดยขยายระยะเวลาระงับการนำเข้าอีก 90 วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 ม.ค. 63 ทั้งนี้อาศัยอำนาจของ พ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558","วัตถุประสงค์":"2","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"จีน"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-11","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/THA\/373","สินค้า\/มาตรการ":"โรคไข้หวัดนกสายพันธุ์รุนแรง","รายละเอียด":"ประกาศขยายระงับการนำเข้าชั่วคราวสัตว์ปีกมีชีวิตและซากของสัตว์ปีกที่มาจากโปแลนด์ เนื่องจาก OIE รายงานว่ายังพบการระบาดของโรคไข้หวัดนกสายพันธุ์รุนแรง (HPAI) ซีโรไทป์ H5N8 ในโปแลนด์ โดยขยายระยะเวลาระงับการนำเข้าออกไปอีก 90 วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 ม.ค.64 ทั้งนี้อาศัยอำนาจของ พ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558","วัตถุประสงค์":"2","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"โปแลนด์"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-29","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/ARE\/493","สินค้า\/มาตรการ":" น้ำผึ้ง <\/B>","รายละเอียด":"
G\/TBT\/N\/BHR\/591\r\n
G\/TBT\/N\/KWT\/562\r\n
G\/TBT\/N\/OMN\/427\r\n
G\/TBT\/N\/QAT\/583\r\n
G\/TBT\/N\/SAU\/1177\r\n
G\/TBT\/N\/YEM\/189\r\n
จัดทำร่างกฏระเบียบเชิงเทคนิค UAE\/GCC เกี่ยวข้องกับน้ำผึ้งที่ผลิตจากผึ้งน้ำหวาน และคลอบคลุมไปถึงผลิตภัณฑ์น้ำผึ้งในทุกรูปแบบที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการบริโภคของมนุษย์โดยตรง\r\n
มาตรฐานฉบับนี้คลอบคลุมไปถึงน้ำผึ้งที่ถูกบรรจุเพื่อจำหน่ายในปริมาณมากๆ (Bulk) และอาจถูกแยกขายแบบปลีกในผู้ขายรายย่อย และไม่รวมไปถึงน้ำผึ้งที่ถูกใช้ในอุตสาหกรรมแปรรูป เช่นน้ำผึ้งสำหรับผลิตขนม เป็นต้น\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 29 มี.ค. 64 <\/B>","วัตถุประสงค์":"9","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-29","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/ARE\/494","สินค้า\/มาตรการ":" ผลิตเนื้อสัตว์หมักแข่เย็น (Chilled Marinated Meats) <\/B>","รายละเอียด":"
G\/TBT\/N\/BHR\/592\r\n
G\/TBT\/N\/KWT\/563\r\n
G\/TBT\/N\/OMN\/428\r\n
G\/TBT\/N\/QAT\/583\r\n
G\/TBT\/N\/SAU\/1178\r\n
G\/TBT\/N\/YEM\/190\t\r\n
จัดทำร่างกฎระเบียบเชิงเทคนิคเกี่ยวกับผลิตเนื้อสัตว์หมักแข่เย็น (Chilled Marinated Meats) ที่ผลิตจากเนื้อแดง กระต่าย นกกระจอกเทศ สัตว์ปีกเลี้ยงอื่นๆ (แบบทั้งตัวและชิ้นเนื้อ) แต่จะไม่รวมถึงผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์คลุกเกล็ดขนมปังและเนื้อสัตว์ที่ถูกห่อแป้ง (Dough)\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 29 มี.ค. 64 <\/B>","วัตถุประสงค์":"9","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-26","หมายเลข Notification":" G\/TBT\/N\/ARG\/175\/Add.2","สินค้า\/มาตรการ":" ผลิตภัณฑ์ปลาเคลือบน้ำแข็ง (Ice-glazed fish) และผลิตภัณฑ์แช่แข็งของปลา, กลุ่มของกุ้ง ปู และครัสเตเชียน (Crustaceans) และกลุ่มของหอยและหมึก (Mollucs) <\/B>","รายละเอียด":"ประกาศยกเลิกการบังคับใช้ Technical Coordination Secretariat (SCT) Resolution หมายเลข 35\/2006 ซึ่งเป็นการนำเอา Common Market Group Resolutuion หมายเลข 39\/2005 เกี่ยวกับวิธีการการกำหนดวิธีการในการระบุน้ำหนักสุทธิของผลิตภัณฑ์ปลาเคลือบน้ำแข็ง (Ice-glazed fish) และผลิตภัณฑ์แช่แข็งของปลา, กลุ่มของกุ้ง ปู และครัสเตเชียน (Crustaceans) และกลุ่มของหอยและหมึก (Mollucs) มาเป็นกฎหมายบังคับใช้ภายในประเทศ","วัตถุประสงค์":"9","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-26","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/ARG\/333\/Add.1","สินค้า\/มาตรการ":" ผลิตภัณฑ์ปลาเคลือบน้ำแข็ง (Ice-glazed fish) และผลิตภัณฑ์แช่แข็งของปลา, กลุ่มของกุ้ง ปู และครัสเตเชียน (Crustaceans) และกลุ่มของหอยและหมึก (Mollucs) <\/B>","รายละเอียด":"ประกาศการนำมาใช้ของ Secretariat of Domestic Trade Resolution หมายเลข 451\/2020 เกี่ยวกับการนำเอา Common Market Group Resolutuion หมายเลข 09-2019 ที่อนุมัติร่างา Common Market Group Resolutuion หมายเลข 01\/18 \" กฎระเบียบทางเทคนิค MERCOSUR เกี่ยวกับการกำหนดวิธีการควบคุมทางมาตรวิทยา (metrological) ในการระบุน้ำหนักสุทธิและส่วนประกอบที่แท้จริง สำหรับผลิตภัณฑ์ปลาเคลือบน้ำแข็ง (Ice-glazed fish) และผลิตภัณฑ์แช่แข็งของปลา, กลุ่มของกุ้ง ปู และครัสเตเชียน (Crustaceans) และกลุ่มของหอยและหมึก (Mollucs)\" โดยจะมีผลแทนที่ Technical Coordination Secretariat (SCT) Resolution หมายเลข 35\/2006\r\n","วัตถุประสงค์":"9","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-22","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/COL\/238\/Add.2","สินค้า\/มาตรการ":" กรอบยุทธศาสตร์ชาติในการการลดการบริโภคโซเดียม <\/B>","รายละเอียด":"ประกาศการนำมาใช้ของกฎระเบียบเชิงเทคนิคที่กำหนดค่าสูงสูดของโซเดียม (Sodium) ในอาหารตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติในการการลดการบริโภคโซเดียม และการกำหนดกฎหมาบที่เกี่ยวข้อง\r\n
โดยประกาศการนำมาใช้กฎระเบียบทางเทคนิคดังกล่าวผ่าน Resolution ของกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม หมายเลข 2013 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563","วัตถุประสงค์":"9","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-22","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/BRA\/966\/Add.2\/Corr.1","สินค้า\/มาตรการ":" ผลิตภัณฑ์หางนม หรือเวย์ (Whey) และเวย์กรด (Acid whey) <\/B>","รายละเอียด":"แก้ไขข้อความในกฎระเบียบเชิงเทคนิค หมายเลข 94 ลงวันที่ 18 กันยายน 2563 เกี่ยวกับการกำหนดลักษณะ และคุณภาพอย่างต่ำของผลิตภัณฑ์หางนม หรือเวย์ (Whey) และเวย์กรด (Acid whey) ดังนี้\r\n
1. ตารางที่ 3 ในภาคผนวกที่ 1 เกี่ยวกับค่าทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ แก้ไขจาก \"1.5 to 1.7\" ให้เป็น \"1.5 to 7\"\r\n
2. ตารางที่ 4 ในภาคผนวกที่ 2 เกี่ยวกับเกณฑ์ทางจุลชีววิทยา แก้ไขจาก \"m=3.0x104; M=1.0x105\" ให้เป็น \"m=3,0x104<\/sup>; M=1.0x105<\/sup>\"\r\n\r\n","วัตถุประสงค์":"9","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-19","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/BRA\/987\/Add.2","สินค้า\/มาตรการ":" ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (Food Supplement) <\/B>","รายละเอียด":"ทำการปรับปรุงภาคผนวก 2 4 และ 5 ของ Normative Instruction หมายเลข 76 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เกี่ยวกับการเพิ่มเติมรายการของส่วนประกอบ การจำกัดการใช้ การกล่าวอ้างทางสุขภาพ (Health Claim) และการติดฉลากของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร\r\n
ทั้งนี้จะมีการแจ้งเวียนภายใต้กรอบ SPS ด้วยเช่นกัน","วัตถุประสงค์":"9","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-19","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/BRA\/1027\/Add.1","สินค้า\/มาตรการ":" สูตรอาหารโภชนบำบัดสำหรับรักษาผู้ป่วย (dietotherapeutic formula) <\/B>","รายละเอียด":"ประกาศบังคับใช้ร่าง Normative Instruction หมายเลข 820 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2563 ที่กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (Good Manufacturing Practice) สำหรับสูตรอาหารโภชนบำบัดสำหรับรักษาผู้ป่วย (dietotherapeutic formula) ที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบเผาผลาญตั้งแต่กำเนิด ในชื่อของ Normative Instruction หมายเลข 82 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2563\r\n
ทั้งนี้จะมีการแจ้งเวียนภายใต้กรอบ SPS ด้วยเช่นกัน","วัตถุประสงค์":"9","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-19","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/BRA\/1028\/Add.1","สินค้า\/มาตรการ":" สูตรอาหารโภชนบำบัดสำหรับรักษาผู้ป่วย (dietotherapeutic formula) <\/B>","รายละเอียด":"ประกาศบังคับใช้ร่าง Resolution หมายเลข 821 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2563 ที่ระบุข้อกำหนดด้านสุขอนามัยสำหรับสูตรอาหารโภชนบำบัดสำหรับรักษาผู้ป่วย (dietotherapeutic formula) ที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบเผาผลาญตั้งแต่กำเนิด ในชื่อของ Resolutio - RDC หมายเลข 460 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2563\r\n
ทั้งนี้จะมีการแจ้งเวียนภายใต้กรอบ SPS ด้วยเช่นกัน","วัตถุประสงค์":"9","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-20","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/BRA\/1072\/Add.1","สินค้า\/มาตรการ":" ผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรและผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ปีกชนิดดิบ <\/B>","รายละเอียด":"ประกาศบังคับใช้ร่าง Resolution หมายเลข 898 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2563 เกี่ยวกับการจัดทำคำแนะนำบังคับเกี่ยวกับการใช้และการป้องกันสำหรับการติดฉลากผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรและผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ปีกชนิดดิบ ในชื่อ Resolution - RDC หมายเลข 459 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2563\r\n
ทั้งนี้ มีการประกาศแจ้งเวียนในกรอบ SPS ด้วย","วัตถุประสงค์":"8","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-18","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/BRA\/1119","สินค้า\/มาตรการ":" สารกำจัดศัตรูพืช <\/B>","รายละเอียด":"จัดทำร่าง Resolution หมายเลข 987 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2563 เกี่ยวกับการกำหนดแนวทางในการประเมินความเสี่ยง (Risk assessment) ของผู้ประกอบการ แรงงาน ผู้อยู่อาศัยในพื้นที่ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสัมผัสกับสารกำจัดศัตรูพืช เพื่อใช้ในกระบวนการขออนุญาตวางจำหน่ายในตลาด (Market authorization), การขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาตหลังวางขายในตลาด (post-market authorization alterations), การทำประเมินใหม่ (Reassessment), การควบคุม และขั้นตอนการตรวจสอบ\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 29 มี.ค. 64 <\/B>\t\r\n","วัตถุประสงค์":"9","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-22","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/BRA\/1130","สินค้า\/มาตรการ":" ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ <\/B>","รายละเอียด":"ประกาศบังคับใช้กฎระเบียบเชิงเทคนิค หมายเลข 118 ลงวันที่ 11 มกราคม 2564 เกี่ยวกับการอนุมัติขั้นตอนการตรวจสอบซ้ำสำหรับผลิตภัณฑ์จากสัตว์เพื่อการบริโภคที่นำเข้ามาภายในประเทศ","วัตถุประสงค์":"9","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-22","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/BRA\/1131","สินค้า\/มาตรการ":" ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ (Products of animal origin) <\/B>","รายละเอียด":"จัดทำ Normative Instruction เกี่ยวกับการกำหนดขั้นตอนการตรวจสอบของ National Establishments registered กับ Department of Inspection of Products of Animal Origin สำหรับการส่งออก และเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์จากสัตว์ (Products of animal origin)\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 28 ก.พ. 64 <\/B>","วัตถุประสงค์":"9","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-27","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/EU\/738\/Add.1","สินค้า\/มาตรการ":" ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ <\/B>","รายละเอียด":"ประกาศเกี่ยวกับวันบังคับใช้และลิ้งค์รายละเอียดของข้อบังคับ (EU) 2020\/1693 ที่แก้ไขข้อบังคับ (EU) 2018\/848 เกี่ยวกับการผลิตผลิตภัณฑ์อินทรีย์ และการติดฉลากผลิตภัณฑ์อินทรีย์ \r\n
โดยแก้ไขในหัวข้อเกี่ยวกับวันบังคับใช้และวันอื่นๆ ที่กล่าวถึงในข้อบังคับ\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/EN\/TXT\/?uri=CELEX%3A32020R1693&qid=1607590884409<\/a>\r\n
https:\/\/members.wto.org\/crnattachments\/2021\/TBT\/EEC\/final_measure\/21_0673_00_e.pdf<\/a>\t","วัตถุประสงค์":"9","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-27","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/EU\/755\/Add.1","สินค้า\/มาตรการ":" ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ <\/B>","รายละเอียด":"ประกาศเกี่ยวกับวันบังคับใช้และลิ้งค์รายละเอียดของข้อบังคับ (EU) 2020\/2042 แก้ไขข้อบังคับ (EU) 2020\/464 เกี่ยวกับการกำหนดวันบังคับใช้กฎระเบียบดังกล่าว และวันที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎระเบียบ (EU) 2018\/848\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/EN\/TXT\/?uri=CELEX%3A32020R2042&qid=1610701210017<\/a>\r\n
https:\/\/members.wto.org\/crnattachments\/2021\/TBT\/EEC\/final_measure\/21_0674_00_e.pdf<\/a>","วัตถุประสงค์":"9","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-20","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/EU\/769","สินค้า\/มาตรการ":" ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ <\/B>","รายละเอียด":"จัดทำร่างกฎระเบียบเพื่อแก้ไขมาตรา 11 ของข้อบังคับ 1235\/2008 เพื่อขยายเวลาการรับสมัครและคัดเลือกของหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ให้เป็นหน่วยงานควบคุมและออกใบรับรองผลิตภัณฑ์อินทรีย์ ภายใต้มาตรา 33 (3) ของข้อบังคับ 834\/2007 เนื่องจาการเลื่อนการบังคับใช้ของข้อบังคับ 2018\/848\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 18 ก.พ. 64 <\/B>","วัตถุประสงค์":"9","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-22","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/EU\/770","สินค้า\/มาตรการ":" สารกำจัดศัตรููพืช: Alpha-cypermethrin <\/B>","รายละเอียด":"จัดทำร่างกฎระเบียบ Commission Implementing กำหนดให้ประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรปถอดถอนการอนุญาติให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของสารออกฤทธิ์ Alpha-cypermethrin ออกจากสารกำจัดศัตรููพืชที่ได้รับอนุญาติ เนื่องข้อกำหนดในกฎระเบียบ (EC) หมายเลข 1107\/2009\r\n
โดยจะมีผลต่อผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของสารออกฤทธิ์ Alpha-cypermethrin ที่วางขายในตลาด และหลังจากช่วงเวลาที่มีผลบังคับใช้ และสิ้นสุดช่วงเวลาอนุโลม (Grace periods) สำหรับการนำสารดังกล่างออกจากการเก็บรักษา จะมีการกำหนดค่าปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ของสารดังกล่าวผ่านขั้นตอนการแจ้งเวียนตามกรอบ SPS ต่อไป\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 22 มี.ค. 64 <\/B>\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/members.wto.org\/crnattachments\/2021\/TBT\/EEC\/21_0620_00_e.pdf<\/a>","วัตถุประสงค์":"9","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-22","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/EU\/774","สินค้า\/มาตรการ":" สารกำจัดศัตรููพืช: Terbuthylazine <\/B>","รายละเอียด":"จัดทำร่างกฎระเบียบ Commission Implementing เพื่อแก้ไขการจำกัดปริมาณของสารพิษค้าง 2 ชนิดที่เกี่ยวข้องกับสารออกฤทธิ์ Terbuthylazine ในเอกสารเชิงเทคนิค (Technical material) และกำหนดให้มีการจำกัดปริมาณและความถี่ในการใช้สารดังกล่าว และประเทศสมาชิกจะต้องปรับกฎระเบียบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กำจัดศัตรูพืชที่มีส่วนประกอบของสารออกฤทธิ์ Terbuthylazine \r\n
โดยการแก้ไขเงื่อนไขครั้งนี้มีผลมาจากการประเมินจากข้อมูลที่ได้รับการยืนยันสำหรับการอนุญาติให้ใช้สาร Terbuthylazine เป็นสารกำจัดศัตรูพืชภายใต้กฎระเบียบ (EC) หมายเลข 1107\/2009\r\n
โดยจะมีผลต่อผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของสารออกฤทธิ์ Terbuthylazine ที่วางขายในตลาด\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 22 มี.ค. 64 <\/B>\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/members.wto.org\/crnattachments\/2021\/TBT\/EEC\/21_0624_00_e.pdf<\/a>\r\n
https:\/\/members.wto.org\/crnattachments\/2021\/TBT\/EEC\/21_0624_01_e.pdf<\/a>\t\t\r\n","วัตถุประสงค์":"9","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-20","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/GBR\/37","สินค้า\/มาตรการ":" ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มที่ถูกกำหนดเป็นผผลิตภัณฑ์ที่มีไขมันปริมาณมาก, ผลิตภัณฑ์ที่มีน้ำตาลปริมาณมาก, ผลิตภัณฑ์ที่มีเกลือปริมาณมาก โดยกฎหมาย UK 2004\/2005 (https:\/\/www.gov.uk\/government\/publications\/the-nutrient-profiling-model) <\/B>","รายละเอียด":"ประกาศเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการห้ามจัดทำโปรโมชั่นของผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มที่ถูกกำหนดเป็นผผลิตภัณฑ์ที่มีไขมันปริมาณมาก, ผลิตภัณฑ์ที่มีน้ำตาลปริมาณมาก, ผลิตภัณฑ์ที่มีเกลือปริมาณมาก โดยกฎหมาย UK 2004\/2005 ที่วางจำหน่ายในร้านค้าและทางออนไลน์ในสหราชอาณาจักร เช่นการทำโปรโมชั่น \"ซื้อหนึ่งแถมหนึ่ง\" หรือ \"ซื้อชิ้นที่สองลด 50%\" เป็นต้น\r\n
โดยกฎระเบียบนี้จะมีผลต่อการทำโปรโมชั่นและโฆษณาในรูปแบบดังกล่าวทั้งบนบรรจุภัณฑ์ของสินค้า และการทำโฆษณาต่อผู้บริโภคโดยตรง และการสื่อสารรูปแบบอื่นๆ\r\nกฏระเบียบฉบับนี้จะเริ่มถูกบังคับใช้ตั้งแต่เดือนเมษายน 2565 แต่ร้านค้าขนาดกลางและขนาดใหญ่ (มีพนักงานมากกว่า 50 คนขึ้นไป) ยังสามารถจัดทำโปรโมชั่นรูปแบบดังกล่าวได้ถึงวันที่ 5 เมษายน 2566\r\n
*ร้านค้าขนาดเล็กและรายย่อย (มีพนักงานน้อยกว่า 50 คน) จะไม่ถูกควบคุมโดยกรอบของกฎระเบียบฉบับนี้\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 20 มี.ค. 64 <\/B>\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
1.
https:\/\/www.gov.uk\/government\/publications\/the-nutrient-profiling-model<\/a> (รายการผลิตภัณฑ์ที่ถูกควบคุมตามกฎหมาย UK 2004\/2005)\r\n
2.
https:\/\/members.wto.org\/crnattachments\/2021\/TBT\/GBR\/21_0494_00_e.pdf<\/a>","วัตถุประสงค์":"9","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-26","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/IND\/178\/Corr.1","สินค้า\/มาตรการ":" ผลิตภัณฑ์อาหาร <\/B>","รายละเอียด":"ยกเลิกเนื้อความในประกาศแจ้งเวียนหมายเลข G\/TBT\/N\/IND\/178","วัตถุประสงค์":"9","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-25","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/IND\/196","สินค้า\/มาตรการ":" ผลิตภัณฑ์อาหาร <\/B>","รายละเอียด":"จัดร่างกฎระเบียบมาตรฐานและความปลอดภัยอาหารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (Food Supplements), โภชนเภสัช (Nutraceuticals), อาหารสำหรับการบริโภคแบบพิเศษ (Food for Special Dietary Use), อาหารที่มีวัตถุประสงค์ทางการแพทย์, อาหารเสริม (Functional food) และอาหารใหม่ (Novel Food) แก้ไขกฎหมายเดิมในปี 2561\r\n
โดยมีการปรับปรุงรายการของพืชและชิ้นส่วนของพืช, รายการของ Strain ที่กำหนดให้เป็น Probiotics, รายการของสารประกอบพรีไบโอติก (Prebiotic compound), รายละเอียดของอาหารสำหรับการบริโภคแบบพิเศษสำหรับนักกีฬา (FSDU for sport) และการติดฉลาก, มาตรฐานสำหรับวัตถุดิบของ Psyllium Husk และ paras อื่นๆ บางชนิด\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 25 มี.ค. 64 <\/B>","วัตถุประสงค์":"9","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-25","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/IND\/197","สินค้า\/มาตรการ":" ผลิตภัณฑ์อาหาร <\/B>","รายละเอียด":"จัดทำร่างกฎระเบียบความปลอดภัยและมาตรฐานอาหาร (ใบอนุญาตและการลงทะเบียนของธุรกิจเกี่ยวกับอาหาร) แก้ไขกฎระเบียบเดิม ประจำปี 2563 เกี่ยวกับเอกสาร, เงื่อนไขการอนุญาต, การออกใบอนุญาต การลงทะเบียนของผู้ประกอบการธุรกิจอาหารออนไลน์, ข้อกำหนดด้านสุขอนามัยเและความสะอาดสำหรับการจัดทำโรงเชือดสัตว์ขนาดเล็ก และการปรับปรุง Schedule 4\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 25 มี.ค. 64 <\/B>","วัตถุประสงค์":"9","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-25","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/IND\/198","สินค้า\/มาตรการ":" ผลิตภัณฑ์อาหาร <\/B>","รายละเอียด":"จัดทำร่างกฎระเบียบด้านความปลอดภัยและมาตรฐานอาหาร (การทำบรรณจุภัณฑ์) แก้ไขกฎระเบียบเดิมประจำปี 2564 กำหนดกฎระเบียบสำหรับบรรณจุภัณฑ์ชนิดขุ่น (Non transparent) สำหรับการบรรจุน้ำ\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 25 มี.ค. 64 <\/B>","วัตถุประสงค์":"9","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-29","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/ISR\/1183","สินค้า\/มาตรการ":" ผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แช่แข็ง <\/B>","รายละเอียด":"จัดทำการแก้ไขมาตรฐานบังคับ SI 877 ส่วนที่ 1 เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แช่แข็ง โดยการนำเอา Codex Alimentarius Standard CXS 320 2015 (ฉบับแก้ไขปี 2560) มาปรับใช้ ยกเว้นในส่วนของภาคผนวก และมีการปรับแก้ให้สอดคล้องกับลักษณะของประชากรในประเทศ ดังปรากฎในส่วนของชาวยิว (Hebrew section)\r\n
โดยมีการปรับแก้ดังนี้\r\n
1. เปลี่ยนแปลงในส่วนที่ 11 วิธีการวิเคราะห์และการสุ่มตัวอย่าง และอนุโลมให้ปฎิบัติตามข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO EN ASTM หรือ FCC หรือกฎระเบียบอื่นๆ ในกรณีที่เกิดปัญหาขึ้นใช้ใช้วิธีการทดสอบยึดตาม Codex Alimentarius Standard CXS 234-1999 \r\n
2. นำเกณฑ์ทางจุลชีววิทยาในส่วน 7.2 ของ Codex Standard ใช้แทนที่วิธีการและเกณฑ์การทดสอบเดิมที่ระบุในข้อบังคับมาตรฐาน SI 885 ส่วนที่ 1\r\n
3. เพิ่มข้อกำหนดของประเทศกำหนดชื่อวัตถุดิบและปริมาณ (%) ในส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ที่มีส่วนประกอบไม่เกิน 3 องค์ประกอบ\r\n
วันบังคับใช้และระยะเวลาการเปลี่ยนผ่านที่ปรากฎในการแก้ไขครั้งนี้ขึ้นอยู่กับการบังคับใช้ของกฎระเบียบก่อนหน้า (G\/TBT\/N\/ISR\/823) และในช่วงเวลาเปลี่ยนผ่าน ผลิตภัณฑ์ที่กำหนดต้องปฎิบัติตามเกณฑ์ของข้อกำหนดในกฎระเบียบฉบับนี้ และต้องปฎิบัติตามกฏระเบียบเกี่ยวกับฉลากฉบับใหม่ด้วย\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 29 มี.ค. 64 <\/B>","วัตถุประสงค์":"9","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-22","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/KEN\/1054","สินค้า\/มาตรการ":" ข้าวขัดสีผสมหลายชนิด (blend milled rice) <\/B>","รายละเอียด":"จัดทำร่างมาตรฐานเคนยาระบุถึงกำหนด การจัดจำแนก เกรดและคำจำกัดความ และการกำหนดวิธีการทดสอบสำหรับข้าวขัดสีผสมหลายชนิด (blend milled rice: Oryza<\/i> spp.) เพื่อการบริโภคของมนุษย์\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 18 มี.ค. 64 <\/B>\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/members.wto.org\/crnattachments\/2021\/TBT\/KEN\/21_0615_00_e.pdf<\/a>","วัตถุประสงค์":"9","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-22","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/KEN\/1055","สินค้า\/มาตรการ":" ข้าวขัดสีจากสายพันธุ์ Kenya pishori <\/B>","รายละเอียด":"จัดทำร่างมาตรฐานเคนยาระบุถึงข้อกำหนด การจัดจำแนก เกรดและคำจำกัดความ และการกำหนดวิธีการทดสอบสำหรับข้าวขัดสีจากสายพันธุ์ Kenya pishori (Oryza sativa<\/i>) เพื่อการบริโภคของมนุษย์\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 18 มี.ค. 64 <\/B>\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/members.wto.org\/crnattachments\/2021\/TBT\/KEN\/21_0616_00_e.pdf\r\n<\/a>\t","วัตถุประสงค์":"9","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-22","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/KEN\/1056","สินค้า\/มาตรการ":" เมล็ดผักโขม (Amaranth grain) <\/B>","รายละเอียด":"จัดทำร่างมาตรฐานเคนยาระบุถึงข้อกำหนด วิธีการสุ่มตัวอย่างและทดสอบสำหรับเมล็ดผักโขม (Amaranth grain) ที่ได้จากสายพันธุ์ Amaranthus hypochondaricus<\/i>, A. cruentus<\/i> และสายพันธุ์อื่นๆ ที่อนุญาตโดย Kenya Agricultural and Livestock Research Organization ให้เป็นเมล็ดผักโขมเพื่อการบริโภคของมนุษย์\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 18 มี.ค. 64 <\/B>\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/members.wto.org\/crnattachments\/2021\/TBT\/KEN\/21_0617_00_e.pdf<\/a>","วัตถุประสงค์":"9","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-05","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/ARG\/244","สินค้า\/มาตรการ":" พืช Saccharum<\/i> sp. ชนิดเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (in vitro<\/i>) <\/B>","รายละเอียด":"จัดทำข้อกำหนดด้านสุขอนามัยพืชในการนำเข้าพืช Saccharum<\/i> sp. ชนิดเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (in vitro<\/i>) มีวัตถุประสงค์เพื่อการขยายพันธุ์จากประเทศบราซิล","วัตถุประสงค์":"3","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"บราซิล"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-05","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/COL\/322","สินค้า\/มาตรการ":" สารเสริมฤทธิ์ (Adjuvants) สำหรับใช้ในทางการเกษตร <\/B>","รายละเอียด":"จัดทำร่าง Resolution ระบุข้อกำหนดและขั้นตอนการขึ้นทะเบียนผู้ผลิต, ผู้คิดค้นสูตร (Fomulator), ผู้ทำการบรรจุสินค้า และผู้นำเข้าสารเสริมฤทธิ์ (Adjuvants) สำหรับใช้ในทางการเกษตร และข้อกำหนดในการขึ้นทะเบียนสารเสริมฤทธิ์ (Adjuvants) สำหรับใช้ในทางการเกษตร รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 6 มี.ค. 64<\/B>","วัตถุประสงค์":"4","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-06","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/CHL\/660","สินค้า\/มาตรการ":" เนื้อสุกรทั้งแบบสด, แช่เย็น และแข่แข็ง <\/B>","รายละเอียด":"จัดทำมาตรการการนำเข้าเนื้อสุกรทั้งแบบสด, แช่เย็น และแข่แข็งจากพื้นที่ที่ปลอดโรค African swine fever ในประเทศที่มีการระบาดของโรคดังกล่าว\r\n
โดยสินค้ากลุ่มดังกล่าวที่เข้ามายังประเทศชิลีต้องผ่านการสุ่มตัวอย่าง และตรวจสอบโดยห้องปฎิบัติการ\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 5 ก.พ. 64<\/B>","วัตถุประสงค์":"2","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-06","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/HND\/62\/Add.1","สินค้า\/มาตรการ":" เมล็ดพันธุ์พืช <\/B>","รายละเอียด":"ขยายเวลาการเปิดรับข้อคิดเห็นกฎระเบียบเพื่อควบคุมการผลิตภายในประเทศ การนำเข้า การส่งออก การจัดเตรียมเมล็ดพันธุ์สำหรับการค้า และการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์พืช ในประกาศแจ้งเวียน G\/SPS\/N\/HND\/62\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 7 ก.พ. 64<\/B>","วัตถุประสงค์":"3","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-06","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/HND\/63\/Add.1","สินค้า\/มาตรการ":" เมล็ดพันธุ์มันฝรั่ง (Solanum tuberosum<\/i>) <\/B>","รายละเอียด":"ขยายเวลาเปิดรับข้อคิดเห็นฎระเบียบเชิงเทคนิคเกี่ยวกับการผลิต การนำเข้า และการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์มันฝรั่ง (Solanum tuberosum<\/i>)\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 7 ก.พ. 64<\/B>","วัตถุประสงค์":"3","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-07","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/CRI\/236","สินค้า\/มาตรการ":"รายการศัตรูพืชควบคุม<\/B>","รายละเอียด":"ประกาศบังคับใช้รายการศัตรูพืชควบคุม โดยมีพื้นฐานมาจาก International Standard ISPM หมายเลข 19 \"Guidelines on lists of regulated pests\" (2003, FAO, Rome) และ กฎระเบียบเชิงเทคนิคของคอสตาริกา (RTCR) หมายเลข 379\/2000: ขั้นตอนการจัดทำข้อกำหนดสุขอนามัยพืชสำหรับการนำเข้าพืช ผลิตภัณฑ์พืช และวัสดุอื่นๆของพืชที่อาจมีศัตรูพืชปะปน ใน Decree หมายเลข 29.473-MEIC-MAG และแนวทางเทนิคที่เกี่ยวข้อง และที่เกี่ยวกับการตรวจสอบศัตรูพืช ณ จุดนำเข้า และข้อมูลเชิงเทคนิคและการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านศัตรูพืชที่เป็นที่สนใจของประเทศ","วัตถุประสงค์":"3","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-11","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/CHL\/660\/Add.1","สินค้า\/มาตรการ":" เนื้อสุกรทั้งแบบสด, แช่เย็น และแข่แข็ง <\/B>","รายละเอียด":"เพิ่มเติมลิงค์เอกสารแนบในประกาศแจ้งเวียน G\/SPS\/N\/CHL\/660 (เป็นภาษาสเปน)\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 5 ก.พ. 64<\/B>\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/members.wto.org\/crnattachments\/2021\/SPS\/CHL\/21_0331_00_s.pdf<\/a>","วัตถุประสงค์":"2","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-11","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/NIC\/111\/Add.1","สินค้า\/มาตรการ":" การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good agricultural practices) และการตรวจสอบรับรอง (Conformity assessment) <\/B>","รายละเอียด":"ประกาศวันบังคับใช้ข้อกำหนดด้านการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good agricultural practices) และการตรวจสอบรับรอง (Conformity assessment)","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-11","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/NIC\/75\/Add.2","สินค้า\/มาตรการ":" ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากสัตว์ (Product of animal origin) <\/B>","รายละเอียด":"จัดทำการปรับปรุงข้อกำหนดการนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากสัตว์ ที่เคยประกาศแจ้งเวียนใน G\/SPS\/N\/NIC\/75 และ G\/SPS\/N\/NIC\/75\/Add.1\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 20 ก.พ. 64<\/B>","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-13","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/ARG\/245","สินค้า\/มาตรการ":" เนื้อสัตว์ปีกสดและสินค้าที่เกี่ยวข้อง <\/B>","รายละเอียด":"ยกเลิก Resolution หมายเลข 64 ลงวันที่ 31 มกราคม 254 เกี่ยวกับแบบสอบถามสถานการณ์ทางระบาดวิทยาของโรคนิวคาสเซิลในประเทศคู่ค้าที่สนใจส่งออกเนื้อสัตว์ปีกสดและสินค้าที่เกี่ยวข้องมายังประเทศอาร์เจนตินา\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 11 ก.พ. 64<\/B>","วัตถุประสงค์":"2","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-13","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/CHL\/661","สินค้า\/มาตรการ":" ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ผ่านการแปรรูป <\/B>","รายละเอียด":"จัดทำรายการผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ผ่านการแปรรูปนำเข้าที่ไม่ต้องผ่านการตรวจสอบโดยหน่วยงาน SAG (Agriculture and Livestock Service) ดังนี้\r\n
a. ผลิตภัณฑ์นมแปรรูปทุกชนิด รวมถึงอาหารสำหรับทารก ยกเว้น liquid milk, นมผง, ชีส, เนย, ครีม, โยเกิร์ต, ไขมันเนย (Butterfats) และไขมันนมที่ปราศจากน้ำ (Anhydrous milk fat) ที่ต้องได้รับการรับรองจาก SAG และต้องผ่านเกณฑ์ข้อกำหนดสุขอนามัยตามที่กำหนด\r\n
b. ผลิตภัณฑ์ขนมหวาน (Confectionery) เช่น ช็อคโกแลต, บิสกิต, ขนมอบ (pastries), Confectionery mix และ premix, ไอศกรีม, ขนมแข่แข็ง (Frozen dessert) และผลิตภัณฑ์ซีเรียลและนม เป็นต้น\r\n
c. ผลิตภัณฑ์ปรุงอาหารชนิดผง เช่น Bases, ผงซุป, ครีมซุปปราศจากน้ำ (Dehydrated cream soup), อาหารเหลว (Broths), ซอส, dressings, มายองเนส, วัตถุเจือปนอาหารทุกชนิด\r\n
d. ไขมันแปรรูป และอนุพันธ์ เช่น lard หรือมาการีน (ที่มีนมเป็นส่วนประกอบ) ในทุกชนิดและรูปแบบ และมีวัตถุประสงค์เพื่อการบริโภคของมนุษย์ โดยยกเว้น ไขมันสุกร, หนังสุกรสำหรับบริโภค และไขมันโคดิบ ซึ่งต้องผ่านเกณฑ์ของข้อกำหนดสุขอนามัยเฉพาะ และต้องผ่านการรับรองด้านสุขอนามัย\r\n
e. ผลิตภัณฑ์ไข่ที่ผ่านการพาสเจอไรซ์, ผลิตภัณฑ์ไข่ปราศจากน้ำ, ผลิตภัณฑ์ไข่ผง และอนุพันธ์ในทุกรูปแบบ\r\n
f. ผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้จากกระบวนการล้างขนแกะและอนุภัณฑ์ เช่น lanolin\r\n
g. ผลิตภัณฑ์หนังของสัตว์กลุ่มโค, ม้า, แกะ, สุกร ที่ผ่านกระบวนการ Wet-blue, ดอง (Pickle), Tanned และ Semi-tannded ที่มีการขนส่งจากที่ผลิตมายังชิลีโดยยานพาหนะที่มีการรักษาความสะอาดและมีสุขอนามัยที่ดี\r\n
h. พาสต้า และผลิตภัณฑ์ที่มีการใช้นมเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีแหล่งจากปศุสัตว์เพียงอย่างเดียว และเป็นผลิตภัณฑ์พร้อมบริโภค เช่น พาย พิซซ่า ลาซานญ่า และผลิตภัณฑ์พาสต้าอื่นๆ ที่มีการใส่ผักเป็นส่วนประกอบ\r\n
โดยข้อความประกาศดังกล่าวยังเป็นการยกเลิก Exempt Resolution หมายเลข 3081 ประจำปี 2549 ที่เกี่ยวข้องกับการยกเว้นผลิตภัณฑืบางชนิดที่มีส่วนประกอบจากสัตว์\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 14 มี.ค. 64<\/B>","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-14","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/COL\/321\/Add.1","สินค้า\/มาตรการ":" อาหารและเครื่องดื่มเพื่อการบริโภคของมนุษย์ <\/B>","รายละเอียด":"ขยายเวลาการเปิดรับข้อคิดเห็นในร่าง Resolution ของกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม เกี่ยวกับการปรับปรุงและกำหนดค่าสูงสุดของเกณฑ์ทางจุลชีววิทยาสำหรับอาหารและเครื่องดื่มเพื่อการบริโภคของมนุษย์\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 1 ก.พ. 64<\/B>\r\n","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-15","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/CHL\/631\/Add.1","สินค้า\/มาตรการ":" ไข่สัตว์ปีกมีเชื้อและปลอดโรค (Fertile SPF eggs) <\/B>","รายละเอียด":"จัดทำการแก้ไขเพื่อ Exempt Resolution หมายเลข 4.532 ของปี 2563 เกี่ยวกับข้อกำหนดการนำเข้าไข่สัตว์ปีกมีเชื้อและปลอดโรค (Fertile SPF eggs) ดังนี้\r\n
- ส่วนที่ 3 ของส่วนการปฎิบัติในชื่อ \"Farm of Origin, premises และ SPF eggs\" ถูกแก้ไขเพื่อนำรายการโรคดังต่อไปนี้ออก Colibacillosis, fowl cholera, coryza, avian diphtheria, tuberculosis และ internal parasite\r\n
- ส่วนที่ 4 ได้ถูกเพิ่มเข้ามาเพื่อกำหนดว่า \"ภายใน 180 วันก่อนการส่งออก ต้องไม่มีการตรวจพบโรคดังต่อไปนี้ Infectious and contagious coryza, fowl cholera, avian diphtheria และ avian tuberculosis\" และได้แก้ไขคำจาก \"Debendedicares\" เป็น \"Deben dedicares\"","วัตถุประสงค์":"2","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-22","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/ARE\/211\/Add.1","สินค้า\/มาตรการ":" สัตว์ปีกมีชีวิต และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ปีก รวมถึงเนื้อสัตว์ปีก ลูกไก่ ไข่ฟัก ยกเว้นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน <\/B>","รายละเอียด":"กำหนดมาตรการป้องกันด้านสุขอนามัยตามประกาศมาตรการฉุกเฉินระงับการนำเข้าชั่วคราวสำหรับสัตว์ปีกเลี้ยงและสัตว์ปีกป่า และผลิตภัณฑ์พลอยได้ที่ไม่ผ่านการฆ่าเชื้อ ลูกไก่ และไข่ฟักจากเนเธอร์แลนด์ เนื่องจากมีรายงานจากการแพร่ะบาดของไข้หวัดนกสายพันธุ์รุนแรง (HPAI) ในบริเวณดังกล่าวจาก OIE โดยมาตรการนี้ประกอบด้วย\r\n
1. ระงับการนำเข้าชั่วคราวสำหรับสัตว์ปีกเลี้ยงและสัตว์ปีกป่า และผลิตภัณฑ์พลอยได้ที่ไม่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน รวมถึงลูกไก่และไข่ฟักจากเนเธอร์แลนด์\r\n
2. ระงับการนำเข้าชั่วคราวสำหรับผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกที่ไม่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน (ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากไข่ที่ไม่ผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อ) จากเนเธอร์แลนด์\r\n
3. ยังคงอนุญาตให้มีการนำเข้าผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกที่ผ่านการฆ่าเชื้อ (ผลิตภัณฑ์จากเนื้อและผลิตภัณฑ์จากไข่ที่ผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อ) จากเนเธอร์แลนด์\r\n
ทั้งนี้ เป็นมาตรการที่ดำเนินการตามการประกาศรายงานตรวจติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค HPAI ในเนเธอร์แลนด์ และมีปฏิบัติตามมาตร 10.4.4 บทที่ 10.4 ของ the OIE Terrestrial Animal Health Code","วัตถุประสงค์":"2","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"เมือง Gelderland เนเธอร์แลนด์"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-22","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/ARE\/225\/Add.1","สินค้า\/มาตรการ":" สัตว์ปีกมีชีวิต และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ปีก รวมถึงเนื้อสัตว์ปีก ลูกไก่ ไข่ฟัก ยกเว้นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน <\/B>","รายละเอียด":"กำหนดมาตรการป้องกันด้านสุขอนามัยตามประกาศมาตรการฉุกเฉินระงับการนำเข้าชั่วคราวสำหรับสัตว์ปีกเลี้ยงและสัตว์ปีกป่า และผลิตภัณฑ์พลอยได้ที่ไม่ผ่านการฆ่าเชื้อ ลูกไก่ และไข่ฟักจากสหราชอาณาจักร เนื่องจากมีรายงานจากการแพร่ะบาดของไข้หวัดนกสายพันธุ์รุนแรง (HPAI) ในบริเวณดังกล่าวจาก OIE โดยมาตรการนี้ประกอบด้วย\r\n
1. ควบคุมการนำเข้าสัตว์ปีกเลี้ยงและสัตว์ปีกป่า และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ปีกที่ไม่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน ลูกไก่ และไข่ฟัก จากสหราชอาณาจักร ตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในใบรับรองสุขภาพสัตว์เพื่อการส่งออก \"สัตว์ปีกมีชีวิต\" ตามใบรับรองสุขภาพสัตว์เพื่อการส่งออก \"ลูกไก่\" และใบรับรองสุขภาพสัตว์เพื่อการส่งออก \"ไข่ฟัก\" ที่ได้รับความเห็นชอบของทั้งสองฝ่าย\r\n
2. ระงับการนำเข้าชั่วคราวสำหรับผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกที่ไม่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน (ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากไข่ที่ไม่ผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อ) จากสหราชอาณาจักร (ยกเว้น Wales)\r\n
3. ยังคงอนุญาตให้มีการนำเข้าผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกที่ผ่านการฆ่าเชื้อ (ผลิตภัณฑ์จากเนื้อและผลิตภัณฑ์จากไข่ที่ผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อ) จากสหราชอาณจักร\r\n
ทั้งนี้ เป็นมาตรการที่ดำเนินการตามการประกาศรายงานตรวจติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค HPAI ในเนเธอร์แลนด์ และมีปฏิบัติตามมาตร 10.4.4 บทที่ 10.4 ของ the OIE Terrestrial Animal Health Code\t","วัตถุประสงค์":"2","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"สหราชอาณาจักร"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-18","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/ARE\/228","สินค้า\/มาตรการ":" สัตว์ปีกมีชีวิต, ลูกไก่, การฟักไข่, และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ปีกรวมทั้งเนื้อสัตว์ปีก <\/B>","รายละเอียด":"ประกาศมาตรการระงับการนำเข้าชั่วคราวสัตว์ปีกมีชีวิตและผลิตภัณฑ์ของสัตว์ปีกจากเมือง Kom?rom-Esztergom ของฮังการี ประกอบด้วยมาตรการดังนี้\r\n
1. ระงับการนำเข้าชั่วคราวสัตว์ปีกเลี้ยงและสัตว์ปีกป่า และผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้ของสัตว์ปีกที่ไม่ผ่านการฆ่าเชื้อ ลูกไก่ และไข่ฟัก จากฮังการีมายังสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์\r\n
2. ควบคุมการนำเข้าเนื้อสัตว์ปีกและไข่สำหรับรับประทาน และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ปีกและไข่ที่ไม่ผ่านความร้อน โดยต้องแนบใบรับรองสุขอนามัยสำหรับการส่งออกเนื้อและผลิตภัณฑ์เนื้อ และใบรับรองสุขอนามัยสำหรับการส่งออกไข่สำหรับรับประทานและผลิตภัณฑ์จากไข่ จากฮังการีมายังสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์\r\n
3. อนุญาตให้มีการนำเข้าผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกที่ผ่านความร้อน (ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ปีกและไข่) จากทุกภูมิภาคในฮังการี\r\n
4. สินค้าไข่สำหรับรับประทานและเนื้อสัตว์ปีกจากเมือง Kom?rom-Esztergom ที่ผลิตหลังจากวันที่ 14 ธ.ค. 63 ไม่อนุญาตให้ส่งออกมายังสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จนกว่ารูปแบบใบรับรองสุขอนามัยจะได้รับความเห็นชอบจากฮังการี","วัตถุประสงค์":"2","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ฮังการี"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-20","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/ARG\/246","สินค้า\/มาตรการ":" เมล็ดพันธุ์พืช False flax (Camelina sativa<\/i>) เพื่อการขยายพันธุ์ <\/B>","รายละเอียด":"ปรับปรุงข้อกำหนดด้านสุขอนามัยพืชในการนำเข้าเมล็ดพันธุ์พืช False flax (Camelina sativa<\/i>) เพื่อการขยายพันธุ์จากประเทศสหรัฐอเมริกา","วัตถุประสงค์":"3","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"สหรัฐอเมริกา"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-29","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/BRA\/1303\/Add.2","สินค้า\/มาตรการ":" นมผง <\/B>","รายละเอียด":"แก้ไขกฎระเบียบ Resolution -RDC ฉบับที่ 244 ลงวันที่ 17 ส.ค. 61 ซึ่งได้แจ้งเวียนองค์การการค้าโลกถึงการประกาศใช้แล้วตามประกาศ G\/SPS\/N\/BRA\/1303\/Add.1 เมื่อปี 61 ได้กำหนดวัตถุเจือปนอาหารและสารช่วยในกระบวนการผลิตสำหรับใช้ในนมผง","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-29","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/BRA\/1427\/Add.4","สินค้า\/มาตรการ":" อาหาร <\/B>","รายละเอียด":"แก้ไขกฎระเบียบ Normative Instruction ฉบับที่ 60 ลงวันที่ 23 ธ.ค. 62 ซึ่งได้แจ้งเวียนองค์การการค้าโลกถึงการประกาศใช้กฎระเบียบแล้วตามประกาศ G\/SPS\/N\/BRA\/1427\/Add.4 เมื่อปี 62 ได้กำหนดรายชื่อเกณฑ์ของเชื้อจุลินทรีย์เพื่อความปลอดภัยอาหาร และด้านสุขลักษณะ","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-18","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/BRA\/1638\/Add.2","สินค้า\/มาตรการ":" ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร <\/B>","รายละเอียด":"แก้ไขภาคผนวก II, IV และ V ของ Normative Instruction number 76 ลงวันที่ 5 พ.ย. 63 เกี่ยวกับรายการองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ ข้อจำกัดการใช้งาน การกล่าวอ้างทางสุขภาพ และการติดฉลากผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-18","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/BRA\/1753\/Add.1","สินค้า\/มาตรการ":" อาหาร <\/B>","รายละเอียด":"ประกาศบังคับใช้ Resolution - RDC number 450 ลงวันที่ 16 ธ.ค. 63 เกี่ยวกับการปรับปรุงรายการโพลิเมอร์สังเคราะห์สำหรับหมากฝรั่ง และเครื่องเทศและเครื่องเทศจากผักเพื่อใช้ในการเตรียมชา\r\n","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-29","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/BRA\/1826\/Add.1","สินค้า\/มาตรการ":" สารกำจัดศัตรูพืช <\/B>: Tebuthiuron","รายละเอียด":"ประกาศใช้กฎระเบียบ Resolution ฉบับที่ 175 ลงวันที่ 14 ม.ค. 64 เกี่ยวกับการกำหนดค่า MRL ของสารกำจัดศัตรูพืช tebuthiuron","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-29","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/BRA\/1827\/Add.1","สินค้า\/มาตรการ":" สารกำจัดศัตรูพืช 2,4-D <\/B>","รายละเอียด":"ประกาศใช้กฎระเบียบ Resolution ฉบับที่ 176 ลงวันที่ 14 ม.ค. 64 เกี่ยวกับการกำหนดค่า MRL ของสารกำจัดศัตรูพืช 2,4-D","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-29","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/BRA\/1828\/Add.1","สินค้า\/มาตรการ":" สารกำจัดศัตรูพืช cyprodinil <\/B>","รายละเอียด":"ประกาศใช้กฎระเบียบ Resolution ฉบับที่ 177 ลงวันที่ 14 ม.ค. 64 เกี่ยวกับการกำหนดค่า MRL ของสารกำจัดศัตรูพืช cyprodinil\r\n","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-29","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/BRA\/1829\/Add.1","สินค้า\/มาตรการ":" สารกำจัดศัตรูพืช acetamiprid <\/B>","รายละเอียด":"ประกาศใช้กฎระเบียบ Resolution ฉบับที่ 178 ลงวันที่ 14 ม.ค. 64 เกี่ยวกับการกำหนดค่า MRL ของสารกำจัดศัตรูพืช acetamiprid","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-29","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/BRA\/1838\/Add.1","สินค้า\/มาตรการ":" สารกำจัดศัตรูพืช difenoconazole <\/B>","รายละเอียด":"ประกาศใช้กฎระเบียบ Resolution ฉบับที่ 169 ลงวันที่ 14 ม.ค. 64 เกี่ยวกับการกำหนดค่า MRL ของสารกำจัดศัตรูพืช difenoconazole","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-29","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/BRA\/1839\/Add.1","สินค้า\/มาตรการ":" สารกำจัดศัตรูพืช cyazofamid <\/B>","รายละเอียด":"ประกาศใช้กฎระเบียบ Resolution ฉบับที่ 170 ลงวันที่ 14 ม.ค. 64 เกี่ยวกับการกำหนดค่า MRL ของสารกำจัดศัตรูพืช cyazofamid","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-29","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/BRA\/1841\/Add.1","สินค้า\/มาตรการ":" สารกำจัดศัตรูพืช dinotefuran <\/B>","รายละเอียด":"ประกาศใช้กฎระเบียบ Resolution ฉบับที่ 171 ลงวันที่ 14 ม.ค. 64 เกี่ยวกับการกำหนดค่า MRL ของสารกำจัดศัตรูพืช dinotefuran","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-29","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/BRA\/1842\/Add.1","สินค้า\/มาตรการ":" สารกำจัดศัตรูพืช chlorantraniliprole <\/B>","รายละเอียด":"ประกาศใช้กฎระเบียบ Resolution ฉบับที่ 172 ลงวันที่ 14 ม.ค. 64 เกี่ยวกับการกำหนดค่า MRL ของสารกำจัดศัตรูพืช chlorantraniliprole\t","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-29","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/BRA\/1843\/Add.1","สินค้า\/มาตรการ":" สารกำจัดศัตรูพืช metalaxyl-M <\/B>","รายละเอียด":"ประกาศใช้กฎระเบียบ Resolution ฉบับที่ 173 ลงวันที่ 14 ม.ค. 64 เกี่ยวกับการกำหนดค่า MRL ของสารกำจัดศัตรูพืช metalaxyl-M","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-29","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/BRA\/1845\/Add.1","สินค้า\/มาตรการ":" สารกำจัดศัตรูพืช chlorpyrifos <\/B>","รายละเอียด":"ประกาศใช้กฎระเบียบ Resolution ฉบับที่ 174 ลงวันที่ 14 ม.ค. 64 เกี่ยวกับการกำหนดค่า MRL ของสารกำจัดศัตรูพืช chlorpyrifos","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-18","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/BRA\/1877","สินค้า\/มาตรการ":" การนำเข้าผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่บริโภคได้ <\/B>","รายละเอียด":"เห็นชอบต่อขั้นตอนสำหรับการตรวจสอบซ้ำสำหรับผลิตภัณฑ์สัตว์นำเข้าเพื่อการบริโภค\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 19 มี.ค. 64<\/B>","วัตถุประสงค์":"2","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-22","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/CAN\/1346\/Add.1","สินค้า\/มาตรการ":" สารกำจัดศัตรูพืช : Glufosinate-ammonium <\/B>","รายละเอียด":"ประกาศใช้ค่า MRL ของสาร Glufosinate-ammonium ในสตรอเบอร์รี ที่ 0.3 ppm เมื่อวันที่ 18 ม.ค. 64\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : -<\/B>\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/www.canada.ca\/en\/health-canada\/services\/consumer-product-safety\/pesticides-pest-management\/public\/protecting-your-health-environment\/pesticides-food\/maximum-residue-limits-pesticides.html<\/a>","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-22","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/CAN\/1347\/Add.1","สินค้า\/มาตรการ":" สารกำจัดศัตรูพืช : Triallate <\/B>","รายละเอียด":"ประกาศใช้ค่า MRL ของสาร Triallate ในหญ้าคานารี ที่ 0.05 ppm เมื่อวันที่ 18 ม.ค. 64\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/www.canada.ca\/en\/health-canada\/services\/consumer-product-safety\/pesticides-pest-management\/public\/protecting-your-health-environment\/pesticides-food\/maximum-residue-limits-pesticides.html<\/a>","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-22","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/CAN\/1348\/Add.1","สินค้า\/มาตรการ":" สารกำจัดศัตรูพืช : Pyrethrins <\/B>","รายละเอียด":"ประกาศใช้ค่า MRLs ของสาร Pyrethrins ในสินค้าดังต่อไปนี้ \r\n- บลูเบอร์รี ที่ 1.0 ppm \r\n- Low growing berries (crop subgroup 13-07G ยกเว้น เบอร์รีพุ่มเตี้ย) ที่ 0.15 ppm \r\nโดยมีผลบังคับใช้วันที่ 18 ม.ค. 64\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/www.canada.ca\/en\/health-canada\/services\/consumer-product-safety\/pesticides-pest-management\/public\/protecting-your-health-environment\/pesticides-food\/maximum-residue-limits-pesticides.html<\/a>\tประเทศคู่ค้า","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-27","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/CHL\/635\/Add.2","สินค้า\/มาตรการ":" ไม้ประดับ <\/B>","รายละเอียด":"แก้ไขข้อความใน Exempt Resolution หมายเลข 8.3017 ประจำปี 2563 ที่แก้ไข Resolution หมายเลข 7.214 ประจำปี 2557 เกี่ยวกับข้อกำหนดด้านสุขอนามัยพืชสำหรับการนำเข้าพืชประดับบางชนิด และแก้ไขในส่วนการกำหนดระยะเวลาให้หน่วยงานด้านสุขอนามัยพืชได้ปรับตัวกับมาตรการด้านสุขอนามัยพืชที่เกี่ยวกับวัสดุที่ส่งมาจากต่างสถานที่ และมีการลงทะเบียนเลขเฉพาะออกโดยหน่วยงานในประเทศผู้ผลิต และวัสดุที่มีการรับรองโดยรัฐ หรือ Germplasm nurseries หรือ repositories ที่ควบคุมโดยหน่วยงานด้านสุขอนามัยพืชของรัฐ\r\n
โดยมีการแก้ไขดังนี้\r\n
1. Point 4.2 ที่ถูกบังใช้ จะถูกยกเว้นกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับรหัสของสถานที่ผลิตและทำบรรณจุภัณฑ์ โดยในส่วนดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้วันที่ 1 กรกฎาคม 2564\r\n
2. Point 4.1, 4.3, 5.1 และ 5.2 จะมีผลบังคับใช้วันที่ 1 กรกฎาคม 2564","วัตถุประสงค์":"3","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-29","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/CHL\/657\/Add.1","สินค้า\/มาตรการ":" ถั่วลันเตา (Pisum sativum<\/i>) <\/B>","รายละเอียด":"จัดทำการแก้ไข Exempt Resolution หมายเลข 8308 ของปี 2563 ที่อนุญาติการประสานและรวบข้อความใน Resolution กำหนดกฎระเบียบการนำเข้าสำหรับเมล็ดพืช และผลิตภัณฑ์ที่กำหนดเพื่อการบริโภคของมนุษย์, ปรับปรุงวิธีการ Treatment และยกเลิก Resolution หมายเลข 2.677 ประจำปี 2542 ดังนี้\r\n
1. ข้อกำหนดใน Point 2.2.1 สำหรับถั่วลันเตา (Pisum sativum<\/i>) เกี่ยวกับแหล่งที่มาของชนิดที่ปรากฎใน Resolution ได้ถูกแก้ไข","วัตถุประสงค์":"3","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-20","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/CHL\/661\/Add.1","สินค้า\/มาตรการ":" ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ผ่านการแปรรูป <\/B>","รายละเอียด":"เพิ่ิ่มเติมรายละเอียดของร่าง Resolution ที่ประกาศในประกาศแจ้งเวียน G\/SPS\/N\/CHL\/661 เกี่ยวกับรายการผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องอนุญาติโดยหน่วยงาน SAG เมื่อมีการนำเข้า\r\n(เป็นภาษาสเปน)\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 14 มี.ค. 64<\/B>\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/members.wto.org\/crnattachments\/2021\/SPS\/CHL\/21_0500_00_s.pdf<\/a>","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-18","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/CHL\/662","สินค้า\/มาตรการ":" ผล (Close cone) จากสน Pinus taeda<\/i> <\/B>","รายละเอียด":"1. จัดทำข้อกำหนดด้านสุขอนามัยพืชสำหรับการนำเข้าผล (Close cone) ที่มีเม็ลดพันธุ์ที่ไม่เจริญของสน Pinus taeda<\/i> จากประเทศอาร์เจนตินา\r\n
a. เมื่อนำเข้าประเทศ สินค้าต้องมีการรับรองโดยใบรับรองด้านสุขอนามัยพืชออกโดยหน่วยงานด้านสุขภาพืชของประเทศแหล่งที่มาถ้าไม่มีผลิตภัณฑ์ต้องมีดังนี้\r\n
b. ผล (Cone) ต้องเป็นผลที่ไม่เจริญอย่างเต็มที่ มีลักษณะปิด และไม่มีดินและพืชอื่นๆที่สามารถมีอยู่ของศัตรูพืช\r\n
c. สินค้าที่นำเข้าต้องถูกขนส่วนในบรรจุภัณฑืใหม่ที่ปิดมิดชิด ทนทานต่อการจัดการ และมีการรับรองผ่านมาตรฐานข้อกำหนดโดยหน่วยงาน SAG\r\n
d. เมื่อมีการนำเข้าวัสดุ ต้องมีการตรวจสอบโดยห้องปฎิบัติการที่ได้รับการรับรองโดยหน่วยงาน SAG เกี่ยวกับ Embryo extraction\r\n
e. การรับรองโดยห้องปฎิบัติการต้องระบุถึงวัตถุประสงค์ในการนำเข้า โดยจะระบุโดยหน่วยงาน SAG และระบุถึงโครงสร้างพื้นฐาน (infrastructure), เครื่องมือ และวิธีการทำลายพืชตกค้าง และระบุที่อยู่ของห้องปฎิบัติการณ์ และชื่อของผู้ทำการทดสอบ\r\n
f. สินค้าต้องถูกปิดผนึกโดยหน่วยงาน SAG ณ จุดที่นำเข้าสินค้า และต้องถูกเก็บรักษา ขนส่งไปยังห้องปฎิบัติการณ์ที่กำหนดเพื่อรักษาสถานะการรับรองทางด้านสุขอนามัยพืช \r\n
g. พืชตกค้างที่มาจากผลการสกัด Embryo จากโคนที่ยังไม่เจริญต้องถูกทำลายด้วยการใช้ความร้อนหรือการใช้วิธีการ Biological deactivation ใน Autoclave ทันที\r\n
2. สินค้านำเข้าดังกล่าวจะถูกตรวจสอบโดยหน่วยงาน SAG ณ จุดนำเข้าเพื่อตรวจสอบความเข้ากันได้ของเอกสารและลักษณะที่กำหนด กับข้อกำหนดด้านสุขอนามัยพืช ถ้ามีการตรวจพบศัตรูพืชกักกันตามรายการใน Resolution หมายเลข 3.080 ประจำปี 2546 และรายการแก้ไขที่เกี่ยวข้อง หรือศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงแต่ไม่อยู่ในรายการกักกันตามการประเมินความเสี่ยงด้านสุขอนามัยพืช จะถูกดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยงทางด้านสุขอนามัยพืช\r\n
3. Resolution ฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้เมื่อมีการตีพิมพ์ใน Officail Journal\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 19 มี.ค. 64<\/B>","วัตถุประสงค์":"3","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"อาร์เจนตินา"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-27","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/CHL\/663","สินค้า\/มาตรการ":" มาตรการการนำเข้าสัตว์เลี้ยงที่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า ได้แก่ สุนัข (Canis lupus familiaris<\/i>), แมว (Felis silvestris catus<\/i>) และเฟอเรท (Mustela putorius furo<\/i>) <\/B>","รายละเอียด":"จัดทำมาตรการการนำเข้าสัตว์เลี้ยงที่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า ได้แก่ สุนัข (Canis lupus familiaris<\/i>), แมว (Felis silvestris catus<\/i>) และเฟอเรท (Mustela putorius furo<\/i>) เพื่อป้องการนำมาซึ่งโรคที่อาจส่งผลต่อสุขภาพสัตว์ โดยในมาตรการฉบับนี้มีการกำหนดข้อกำหนดทางด้านสุขภาพสัตว์เกี่ยวกับสุขภาพสัตว์โดยรวม, วัคซีนพิษสุนัขบ้า, การกำจัดและควบคุมปรสิตทั้งภายในและภายนอก, ใบรับรองสุขอนามัยสัตว์ เงื่อนไขการขนส่ง และการมายังชิลี\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 28 มี.ค. 64<\/B>\t","วัตถุประสงค์":"2","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-28","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/CHL\/664","สินค้า\/มาตรการ":" ข้อกำหนดด้านสุขอนามัยสำหรับการนำเข้า <\/B>","รายละเอียด":"จัดทำข้อกำหนดด้านสุขอนามัยสำหรับการนำเข้า รวมถึงการนำเข้ากระเป๋าส่วนตัว ผลิตภัณฑ์สัตว์ ผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับสัตว์เลี้ยง ผลิตภัณฑ์ยาสำหรับใช้ทางด้านสัตวแพทย์ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ตามที่ข้อกำหนดนี้กำหนดว่า\r\n
a) ห้ามการนำเข้าอาหารทำเอง (Homemade food) ที่มีส่วนประกอบของเนื้อสัตว์, เครื่องใน (Tripe\/offal) หรือเนื้อสัตว์แปรรูป (Processed meat) ยกเว้นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ (Amphibian), สัตวืเลื้อยคลาน, เนื้อหนูตะเภา (Guinea pig) ทั้งแบบสดหรือปรุงรส และทั้งแบบมีกระดูกและไม่มีกระดูก\r\nb) อนุญาตให้นำเข้าอาหารทำเอง (Homemade food) ที่มีส่วนประกอบของนม ผลิตภัณฑ์จากนม หรือ ไข่ ได้อย่างอิสระ\r\n
c) ห้ามการนำเข้าผลิตภัณฑ์จากสัตว์ทำเอง (Homemade animal products), ผลิตภัณฑ์เพื่อการบริโภคของสัตว์ และผลิตภัณฑ์ยาสำหรับใช้ทางด้านสัตวแพทย์\r\n
d) ผลิตภัณฑ์สัตว์เพื่อการบริโภคของมนุษย์ที่ทำบรรจุและติดฉลากที่ทำในธุรกิจ ให้ถือว่าเป็นอาหารแปรรูป\r\n
e) ผลิตภัณฑ์สัตว์ทุกชนิด, ผลิตภัณฑ์เพื่อการบริโภคของสัตว์ และผลิตภัณฑ์ยาสำหรับใช้ทางด้านสัตวแพทย์ที่ใช้แหล่งผลิตในชิลี และต้องการเข้ามาในประเทศอีกครั้งต้องบรรณจุในชิลี ต้องแสดงฉลากที่ชัดเจน และมีการปิดผนึกมาจากโรงงาน (Factory seal)\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 26 ก.พ. 64<\/B>","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-28","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/CHL\/665","สินค้า\/มาตรการ":" ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ <\/B>","รายละเอียด":"จัดทำรายการผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์นำเข้าที่ไม่ต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบโดยหน่วยงาน SAG \r\nทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มดังกล่าวยังคงต้องผ่านเกณฑ์และมีการรับรองตามข้อกำหนดด้านสุขอนามัย และทางหน่วยงาน SAG อาจต้องการข้อมูลเพิ่มเติม หรือจัดทำวิธีการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่ปรากฎในรายการนี้เพิ่มเติมได้เมื่อมีความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 18 มี.ค. 64<\/B>","วัตถุประสงค์":"2","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-27","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/EGY\/119","สินค้า\/มาตรการ":" เมล็ดพันธุ์มันฝรั่ง <\/B>","รายละเอียด":"ร่างวิธีการนำเข้าเมล็ดพันธุ์มันฝรั่งจากประเทศที่ได้รับการรับรองจากอียิปต์ซึ่งจะเริ่มฤดูกาลในปี 2563\/2564\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 28 มี.ค. 64<\/B>\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/members.wto.org\/crnattachments\/2021\/SPS\/EGY\/21_0626_00_e.pdf<\/a>","วัตถุประสงค์":"3","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศที่ได้รับการรับรองจากอียิปต์"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-29","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/EU\/380\/Add.1","สินค้า\/มาตรการ":" การควบคุมการนำเข้า <\/B>","รายละเอียด":"ประกาศใช้กฎระเบียบ Implementing Regulation (EU) No. 2021\/83 ลงวันที่ 27 ม.ค. 64 โดยแก้ไขกฎระเบียบ Implementing Regulation (EU) 2020\/466 เกี่ยวกับมาตรการควบคุมอย่างเป็นทางการและกิจกรรมอื่นๆอย่างเป็นทางการ โดยเฉพาะการอนุญาตบุคคลทั่วไปและช่วงเวลาการใช้มาตรการชั่วคราว\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/members.wto.org\/crnattachments\/2021\/SPS\/EEC\/21_0758_00_e.pdf<\/a>","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-29","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/EU\/407\/Add.2","สินค้า\/มาตรการ":" ไวรัส Tomato brown rugose fruit virus <\/B>","รายละเอียด":"ประกาศใช้กฎระเบียบ Implementing Regulation (EU) No. 2021\/47 ลงวันที่ 26 ม.ค. 64 โดยแก้ไขกฎระเบียบ Implementing Regulation (EU) 2020\/1191 เกี่ยวกับมาตรการควบคุมการเข้ามาและแพร่ระบาดของ Tomato Brown Rugose Virus (ToBRFV) ในสหภาพยุโรป\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/members.wto.org\/crnattachments\/2021\/SPS\/EEC\/21_0745_00_e.pdf<\/a>\r\n","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-28","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/EU\/460","สินค้า\/มาตรการ":" สารกำจัดศัตรูพืช <\/B>","รายละเอียด":"ร่างกฎระเบียบ Commision Implementing Regulationg เกี่ยวกับการยกเลิกการอนุญาตให้ใช้สารออกฤทธิ์ alpha-cypermethrin ภายใต้กฎระเบียบ Regulation (EC) No. 1107\/2009 โดยรัฐสมาชิกEUจะต้องถอดถอนการอนุญาตการใช้สารกำจัดศัตรูพืชที่มี alpha-cypermethrin เป็นสารออกฤทธิ์ ซึ่ง Decision นี้ จะเกี่ยวข้องกับการวางขายสารกำจัดศัตรูพืชที่มีสารออกฤทธิ์นี้ หลังจากถอดถอนและหมดระยะเวลาผ่อนปรนสำหรับสารกำจัดศัตรูพืชที่มีสารออกฤทธิ์นี้ จะมีการกำหนดค่า MRL แยกต่างหาก\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : ให้แสดงข้อคิดเห็นตามกรอบ TBT Notification G\/TBT\/N\/EU\/770 เท่านั้น (23 มี.ค. 64)<\/B>\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/members.wto.org\/crnattachments\/2021\/SPS\/EEC\/21_0702_00_e.pdf<\/a>","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-28","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/EU\/461","สินค้า\/มาตรการ":" อาหารใหม่ (Novel food) <\/B>","รายละเอียด":"กฎระเบียบ Commision Implementing Regulation (EU) 2021\/51 ลงวันที่ 22 มกราคม 2564 เป็นการอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้ trans-resveratrol ของอาหารใหม่ภายใต้กฎระเบียบ (EU) 2015\/2283 โดยมาตรการนี้ได้เปลี่ยนเงื่อนไขการใช้อาหารใหม่ trans-resveratrol โดยจะยกเลิกรูปแบบที่เฉพาะเจาะจง เช่น แคปซูลหรือรูปแบบเม็ดสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนประกอบของอาหารใหม่ trans-resveratrol ตามที่ระบไว้ใน Union list. ดังนั้น อาหารใหม่นี้จะได้รับอนุญาตให้ใช้ในรูปแบบสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใดๆ ก็ได้ที่มีระดับค่าสูงสุดทีได้รับอนุญาตก่อนหน้านี้\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/members.wto.org\/crnattachments\/2021\/SPS\/EEC\/21_0703_00_e.pdf<\/a>","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-22","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/IDN\/139","สินค้า\/มาตรการ":" สัตว์น้ำ (ประกอบด้วย ปลา ครัสเตเชียน มอลลัส ฯลฯ) <\/B>","รายละเอียด":"การแก้ไขครั้งสุดท้ายของร่างพระราชบัญญัติกระทรวงกิจการทางทะเลและประมง (Ministry of Marine Affairs and Fisheries) ของอินโดนีเซีย เกี่ยวกับการกำหนดประเภทของโรคกักกันสำหรับปลา (Quarantine Diseases of Fish : QDF) การจัดประเภท และพาหะ ดังตารางในภาคผนวก ดังนั้น การนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำมายังอินโดนีเซียจะต้องปลอดจาก QDF ที่กำหนด\r\n
สืบเนื่องจากการปรับปรุงข้อมูลโรคปลาโดยอ้างอิงจาก OIE พบว่า สถานการณ์โรคปลาในระดับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก จาก Network of Aquaculture Centres in Asia-Pacific (NACA) และโรคปลาที่พบจากการประเมินความเสี่ยงของกรมประมงอินโดนีเซีย เป็นเหตุให้อินโดนีเซียตัดสินใจแก้ไข พ.ร.บ. กระทรวงกิจการทางทะเลและประมง ฉบับที่ 91 ปี ค.ศ. 2018 เกี่ยวกับการกำหนดประเภทของโรคกักกันสำหรับปลา การจัดประเภท และพาหะ โดยรายละเอียดที่แก้ไขอยู่บนพื้นฐานการศึกษา วิจารณ์ และปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ\r\nการใช้งานกฎระเบียบฉบับนี้ :\r\n
- โรคปลาทุกชนิดที่ยังไม่มีการปรากฎ และ\/หรือ มีการปรากฎในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งในอินโดนีเซีย ซึ่งมีแนวโน้มที่จะแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วหรือในระยะเวลาอันสั้น และก่อให้เกิดความเสียหายแก่ภาคเศรษฐกิจหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน และถูกกำหนดโดยหน่วยงานภาครัฐว่าต้องปกป้องจากการนำเข้ามาสู่ราชอาณาจักร\r\n
- โรคกักกันของปลา Class I หมายถึง โรคกักกันทุกชนิดของปลาที่ไม่สามารถเป็นอิสระจากพาหะได้ เนื่องจากยังไม่มีเทคโนโลยีในการจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ\r\n
- โรคกักกันของปลา Class II หมายถึง ศัตรูกักกันและโรคกักกันทุกชนิดของปลาที่สามารถเป็นอิสระจากพาหะได้ เนื่องจากมีเทคโนโลยีในการจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ\r\n
- พาหะของโรคกักกันของปลา หมายถึง ปลา ชิ้นส่วนที่มีแหล่งกำเนิดจากปลา ผลิตภัณฑ์ที่แหล่งกำเนิดจากปลา อาหารสำหรับปลา ชิ้นส่วนของสิ่งดังกล่าว และ\/หรือพาหะอื่นๆ (เช่น ballast water PRG ฯลฯ) ที่สามารถให้ที่พัก\/นำพา QDF\r\n
- ปลา หมายถึง พืชและสัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ำ ที่มีวงจรชีวิตทั้งหมดหรือบางส่วนในนำ้ ไม่ว่าจะมีชีวิตอยู่หรือตายแล้ว รวมถึงชิ้นส่วนของสิ่งดังกล่าว\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 23 มี.ค. 64<\/B>","วัตถุประสงค์":"2","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-19","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/JPN\/826","สินค้า\/มาตรการ":" วัตถุเจือปนอาหารสัตว์ <\/B>","รายละเอียด":"แก้ไข Ministrial Ordinance เกี่ยวกับข้อกำหนดและมาตรฐานสำหรับอาหารสัตว์และวัตถุเจือปนอาหารสัตว์ ซึ่งแก้ไขในส่วนของข้อกำหนดสำหรับวิธีการของการผลิตอาหารสัตว์ทั่วไป โดยอนุญาตให้ใช้ Alkaline Protease No.3 เป็นวัตถุเจือปนอาหารสัตว์สำหรับสุกร ไก่เนื้อ และไก่ไข่ เท่านั้น\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 28 ก.พ. 64<\/B>","วัตถุประสงค์":"2","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-28","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/KWT\/87","สินค้า\/มาตรการ":" สัตว์ปีกทุกชนิด ไข่\/ผลิตภัณฑ์จากไข่ (สด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูป) ยกเว้นที่ผ่านความร้อนที่อุณหภูมิที่ 70 องศาเซลเซียส <\/B>","รายละเอียด":"ประกาศกระทรวงฉบับที่ 139 ปี 2564 ห้ามนำเข้าสัตว์ปีกทุกชนิดจาก Haews, Richmondshire สหราชอาณาจักร เนื่องจากพบการระบาดของโรคไข้หวัดนกสายพันธุ์รุนแรง ซีโรไทป์ H5N1 ยกเว้นที่ผ่านความร้อนที่อุณหภูมิที่ 70 องศาเซลเซียส","วัตถุประสงค์":"2","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"สหราชอาณาจักร"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-28","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/KWT\/88","สินค้า\/มาตรการ":" สัตว์ปีกทุกชนิด ไข่\/ผลิตภัณฑ์จากไข่ (สด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูป) ยกเว้นที่ผ่านความร้อนที่อุณหภูมิที่ 70 องศาเซลเซียส <\/B>","รายละเอียด":"ประกาศกระทรวงฉบับที่ 127 ปี 2564 ห้ามนำเข้าสัตว์ปีกทุกชนิดจากสวีเดน เนื่องจากพบการระบาดของโรคไข้หวัดนกสายพันธุ์รุนแรง ซีโรไทป์ H5N5 ยกเว้นที่ผ่านความร้อนที่อุณหภูมิที่ 70 องศาเซลเซียส","วัตถุประสงค์":"2","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"สวีเดน"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-28","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/KWT\/89","สินค้า\/มาตรการ":" สัตว์ปีกทุกชนิด ไข่\/ผลิตภัณฑ์จากไข่ (สด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูป) ยกเว้นที่ผ่านความร้อนที่อุณหภูมิที่ 70 องศาเซลเซียส <\/B>","รายละเอียด":"ประกาศกระทรวงฉบับที่ 125 ปี 2564 ห้ามนำเข้าสัตว์ปีกทุกชนิดจากเซเนกัล เนื่องจากพบการระบาดของโรคไข้หวัดนกสายพันธุ์รุนแรง ซีโรไทป์ H5N1 ยกเว้นที่ผ่านความร้อนที่อุณหภูมิที่ 70 องศาเซลเซียส มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 ม.ค. 64","วัตถุประสงค์":"2","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"เซเนกัล"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-28","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/KWT\/90","สินค้า\/มาตรการ":" สัตว์ปีกทุกชนิด ไข่\/ผลิตภัณฑ์จากไข่ (สด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูป) ยกเว้นที่ผ่านความร้อนที่อุณหภูมิที่ 70 องศาเซลเซียส <\/B>","รายละเอียด":"ประกาศกระทรวงฉบับที่ 125 ปี 2564 ห้ามนำเข้าสัตว์ปีกทุกชนิดจากเนเธอร์แลนด์ เนื่องจากพบการระบาดของโรคไข้หวัดนกสายพันธุ์รุนแรง ซีโรไทป์ H5N1 ยกเว้นที่ผ่านความร้อนที่อุณหภูมิที่ 70 องศาเซลเซียส","วัตถุประสงค์":"2","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"เนเธอร์แลนด์"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-28","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/KWT\/91","สินค้า\/มาตรการ":" เนื้อสัตว์กระเพาะรวม (สด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูป) <\/B>","รายละเอียด":"ประกาศกระทรวงฉบับที่ 126 ปี 2564 ห้ามนำเข้าเนื้อสัตว์กระเพาะรวม (เคี้ยวเอื้อง) ทุกชนิดจากเคนยา เนื่องจากพบการระบาดของโรค Rift Valley Fever Virus","วัตถุประสงค์":"2","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"เคนยา"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-27","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/MEX\/378\/Add.1","สินค้า\/มาตรการ":" เมล็ดข้าวสาลี (Triticum aestivum<\/i> L.) <\/B>","รายละเอียด":"ปิดรับความเห็นข้อกำหนดเกี่ยวการนำเข้าเมล็ดข้าวสาลี (Triticum aestivum<\/i> L.) ที่มีต้นกำเนิดและนำเข้าจากประเทศสหราชอาณาจักร","วัตถุประสงค์":"3","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศสหราชอาณาจักร"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-18","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/MEX\/381\/Add.1","สินค้า\/มาตรการ":" เห็ดทรัฟเฟิลสด (Tuber<\/i> spp.) <\/B>","รายละเอียด":"ปิดรับความเห็นข้อกำหนดเกี่ยวการนำเข้าเห็ดทรัฟเฟิลสด (Tuber<\/i> spp.) ที่มีต้นกำเนิดและนำเข้าจากประเทศฝรั่งเศส","วัตถุประสงค์":"3","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ฝรั่งเศส"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-18","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/MEX\/389","สินค้า\/มาตรการ":" Sesame seed (Sesamum indicum<\/i> L.) <\/B>","รายละเอียด":"จัดทำข้อกำหนดด้านสุขอนามัยพืืชสำหรับการนำเข้า Sesame seed (Sesamum indicum<\/i> L.) ที่มีแหล่งกำเนิดและที่มาจากประเทศบราซิล\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 19 มี.ค. 64<\/B>\t","วัตถุประสงค์":"3","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"บราซิล"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-18","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/MEX\/390","สินค้า\/มาตรการ":" เมล็ดบร็อคโคลี่ (Brassica oleraceae<\/i> var. italica<\/i>) <\/B>","รายละเอียด":"จัดทำข้อกำหนดด้านสุขอนามัยพืชสำหรับการนำเข้าเมล็ดบร็อคโคลี่ (Brassica oleraceae<\/i> var. italica<\/i>) ที่มีแหล่งกำเนิดและที่มาจากประเทศออสเตรเลีย\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 19 มี.ค. 64<\/B>","วัตถุประสงค์":"3","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ออสเตรเลีย"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-20","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/MMR\/8","สินค้า\/มาตรการ":" สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม, ผลิตภัณฑ์ยารักษาโรคสัตว์และอุปกรณ์ปศุสัตว์ <\/B>","รายละเอียด":"ประกาศใช้กฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์และการพัฒนาด้านปศุสัตว์ฉบับใหม่ โดยรายละเอียดเกี่ยวกับการส่งออกและนำเข้ากำหนดไว้ในบทที่ 11 ซึ่งในส่วนนี้มีการเพิ่มเติมผลิตภัณฑ์ เช่น สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม ผลิตภัณฑ์ยารักษาโรคสัตว์ และอุปกรณ์ด้านปศุสัตว์ ซึ่งไม่ได้กล่าวไว้ในกฎหมายฉบับก่อน","วัตถุประสงค์":"2","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-25","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/MYS\/48","สินค้า\/มาตรการ":" เมล็ดพืชและผลิตภัณฑ์จากเมล็ดพืช (Grain and grain products) <\/B>","รายละเอียด":"แก้ไขและจัดทำข้อกำหนดการนำเข้าฉบับใหม่สำหรับเมล็ดพืชและผลิตภัณฑ์จากเมล็ดพืช โดยให้สอดคล้องกับกฎหมายที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเกี่ยวกับการกักกันและการให้บริการตรวจสอบ ปี ค.ศ. 2011 (Quarantine and Inspection Services Act 2011) โดยกำหนดให้การนำเข้าเมล็ดพืชและผลิตภัณฑ์จากเมล็ดพืชจะต้องแสดงใบอนุญาตนำเข้า (Import Permit) และสินค้าดังกล่าวจะต้องแนบใบรับรองสุขอนามัยพืช (Phytosanitary Certificate)\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 26 มี.ค. 64<\/B>\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/members.wto.org\/crnattachments\/2021\/SPS\/MYS\/21_0639_00_x.pdf<\/a>","วัตถุประสงค์":"3","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-21","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/PHL\/489","สินค้า\/มาตรการ":" สัตว์ปีกมีชีวิตและผลิตภัณฑ์จากสัตว์ปีก เช่น เนื้อและเครื่องในสัตว์ปีก (แบบสด แช่เย็น และแช่แข็ง) ไข่ ไข่ฟัก <\/B>","รายละเอียด":"ประกาศมาตรการฉุกเฉินเกี่ยวกับการระงับการนำเข้าชั่วคราวสำหรับสัตว์ปีกเพื่อการค้าและสัตว์ปีกป่า ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ปีกประกอบด้วยเนื้อสัตว์ปีก ลูกไก่ ไข่และน้ำเชื้อที่มีแหล่งกำเนิดมาจาก Knockananna, Co. เมือง Wicklow ประเทศไอร์แลนด์ ตาม Agriculture Memorandum Order No. 7 Series of 2021 ลงวันที่ 15 ม.ค. 64 มีรายละเอียด ดังนี้\r\n
1. ระงับการนำเข้าสัตว์ปีกเพื่อการค้าและสัตว์ปีกป่า ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ปีกประกอบด้วยเนื้อสัตว์ปีก ลูกไก่ ไข่และน้ำเชื้อ\r\n
2. ระงับกระบวนการ การประเมินผลของการยื่นคำขอและการออก SPS import clearance สำหรับสินค้าดังระบุในข้อ 1\r\n
3. ระงับและตรวจยึดทุกสินค้าดังรายการที่ระบุในข้อ 1 (ยกเว้น ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน) ที่นำเข้า โดยเจ้าหน้าที่กักกัน ณ ด่านนำเข้าทุกแห่ง\r\n
4. การนำเข้าผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ปีกดำเนินการตามเงื่อนไขที่ระบุในมาตรา 10.4.19, 10.4.20 และ 10.4.26 ของ OIE Terrestrial Animal Health Code (2019)\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : -<\/B>\r\n\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/members.wto.org\/crnattachments\/2021\/SPS\/PHL\/21_0544_00_e.pdf<\/a>","วัตถุประสงค์":"2","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"Knockananna, Co. เมือง Wicklow ไอร์แลนด์"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-18","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/RUS\/203","สินค้า\/มาตรการ":" สัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์จากสัตว์ปีก <\/B>","รายละเอียด":"ประกาศมาตรการระงับการนำเข้าชั่วคราวสำหรับสัตว์ปีกมีชีวิตและผลิตภัณฑ์ของสัตว์ปีกจากลิทัวเนีย เนื่องจากการะแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนกชนิดรุนแรง ดังประกาศ Letter of the Federal Service for Veterinary and Phytosanitary Surveillance No. FS-Are-7\/3616-5 ลงวันที่ 14 ม.ค. 64 (ลิทัวเนีย)","วัตถุประสงค์":"2","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ลิทัวเนีย"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-29","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/RUS\/204","สินค้า\/มาตรการ":" เชื้อเห็ดขยาย (mushroom spawn) <\/B>","รายละเอียด":"ร่างกฎระเบียบ (Draft Decision) ของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจยูเรเซียเกี่ยวกับการแก้ไขส่วนที่ 1 ของกฎระเบียบที่เป็นรายชื่อของสินค้ากักกัน ท่จะต้องดำเนินการควบคุมด้านสุขอนามัยพืช ณ ด่านนำเข้าของสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียและในเขตศุลกากรสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย ร่างฉบับนี้ได้รวมเชื้อเห็ดขยาย (mushroom spawn) ให้เป็นสินค้ากักกันที่ความเสี่ยงสูง\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 30 มี.ค. 64<\/B>","วัตถุประสงค์":"3","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-29","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/RUS\/205","สินค้า\/มาตรการ":" สินค้าที่ต้องควบคุมด้านสุขอนามัยพืช <\/B>","รายละเอียด":"ร่างกฎระเบียบ (Draft Decision) ของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจยูเรเซียเกี่ยวกับการแก้ไขข้อกำหนดกักกันด้านสุขอนามัยพืชสำหรับสินค้ากักกัน\/วัตถุกักกัน ณ ด่านนำเข้าของสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียและในเขตศุลกากรสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย โดยร่างฉบับนี้ได้แก้ไขข้อกำหนดที่มีอยู่เดิมต่อไปนี้\r\n
1) ข้อกำหนดที่อนุญาตให้เคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์กักกันระหว่างรัฐสมาชิกกของเศรษฐกิจยูเรเซีย (EAEU) ในกระเป๋าถือและกระเป๋าเดินทางของผู้โดยสารที่ไม่มีใบรับรองสุขอนามัยพืช (PC) \r\n
2) ข้อกำหนดที่อนุญาตให้นำเข้ามายังเขตศุลกากรของเขตเศรษฐกิจยูเรเซียและการเคลื่อนย้ายสินค้าผลไม้และผลเบอร์รี่ผ่านมาในอาณาเขตซึ่งอาจพบศัตรูพืชกักกันติดมากับผลไม้ดังกล่าว เช่น lecanium เพลี้ยหอย (scale insects) แบคทีเรีย ไวรัส ไวรอยด์ ไส้เดือนฝอย และไฟโตพลาสมา \r\n
3) ข้อกำหนดสำหรับเมล็ดพันธ์ุแครอท เมล็ดพันธุ์พืชเล็กๆและเมล็ดพันธุ์มันฝรั่งขนาดเล็กๆ เมล็ดพันธุ์ซูการ์บีทเพื่อนำไปปลูก ต้นกล้า สต๊อกกล้า และกิ่งชำของเชอร์รี่ พีช เชอร์รี่หวาน และมะกอก ต้นกล้าของพืช Fuchsia คาเนชั่น ฟักทอง หอมหัวใหญ่ และเหง้าของหน่อไม้ฝรั่ง \r\n
4) ทำให้เกิดความชัดเจนในส่วนของข้อกำหนดสำหรับเมล็ดพันธุ์และวัสดุพืชสำหรับปลูกพืชป่าและพืชเกษตรที่กว้างขวาง \r\n
5) ทำให้เกิดความชัดเจนของข้อกำหนดสำหรับผักผลไม้สดและเบอร์รี่ \r\n
6) ข้อกำหนดด้านสุขอนามัยพืชเฉพาะสำหรับถ่านหินพีท (peat) ที่เกี่ยวกับพื้นที่การผลิตที่ปลอดจากศัตรูพืช polyphagous humpbacked fly (Megaselia<\/i> sp.)\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 30 มี.ค. 64<\/B>","วัตถุประสงค์":"3","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-25","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/TPKM\/525\/Add.1","สินค้า\/มาตรการ":" วัตถุเจือปนอาหาร <\/B>","รายละเอียด":"ประกาศบังคับใช้มาตรฐานเกี่ยวกับข้อกำหนดเฉพาะ ขอบเขต การใช้งาน และข้อจำกัดสำหรับวัตถุเจือปนอาหาร ได้แก่ สารสกัดจากโรสแมรีและ Sodium Copper Chlorophyllin\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/members.wto.org\/crnattachments\/2021\/SPS\/TPKM\/21_0648_00_e.pdf<\/a>","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-27","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/TPKM\/542\/Add.1","สินค้า\/มาตรการ":" ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ <\/B>","รายละเอียด":"ประกาศใช้มาตรฐานเกี่ยวกับค่า MRLs ในผลิตภัณฑ์จากสัตว์\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/members.wto.org\/crnattachments\/2021\/SPS\/TPKM\/21_0671_00_x.pdf<\/a>","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-01-27","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/TUR\/109\/Add.3","สินค้า\/มาตรการ":" ไวรัส Tomato brown rugose fruit virus <\/B>","รายละเอียด":"ตุรกีได้รับข้อคิดเห็นจากประเทศสมาชิกต่อประกาศ G\/SPS\/N\/TUR\/109 และ G\/SPS\/N\/TUR\/109\/Add.1 และ G\/SPS\/N\/TUR\/109\/Add.2 และกรอบการทำงานเพื่อสร้างคามมั่นใจต่อการทำให้เกิดความสอดคล้องกัน (Harmonization) ของกฎระเบียบด้านสุขอนามัยพืช\/กักกันของตุรกีและกฎระเบียบ EU (2020\/1191) ที่มีความจำเป็นต้องแจ้งมาตรการฉุกเฉินเพื่อป้องกันการแพร่เข้ามาของไว้รัส Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) โดยมีการแก้ไขในแต่ละผลิตภัณฑ์ และจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 31 ม.ค. 63 \r\n
1. การนำเข้าพริก (Capsicum<\/i> sp.) ชนิดต่างๆเพื่อนำไปปลูกจากทุกประเทศ สินค้าต้องมีใบรับรอง PC พร้อมระบุรับรองเพิ่มเติม (Addtional Declaration) กรณีสินค้ามาจากพันธุ์ต้านทาน ToBRFV ก็ให้รับรองเพิ่มเติมว่ามาจากพันธุ์ต้านทาน ToBRFV แต่่หากไม่รู้ว่ามาจากต้นพริกที่มีความต้านทานต่อไวรัส ToBRFV หรือไม่จะต้องอธิบายหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้ \r\n
1.1 ต้นพริกที่ได้จากเมล็ดพันธุ์ที่ปลอดจาก ToBRFV โดยใช้วิธีวิเคราะห์ RT-PCR ที่แสดงว่าปลอด ToBRFV \r\n
1.2 ต้นพริกสำหรับนำไปปลูกจะต้องผลิตที่สถานที่ผลิตที่ขึ้นทะเบียนและได้รับการตรวจสอบโดย NPPO ของประเทศผู้ส่งออก และต้องแสดงว่าปลอด ToBRFV ระหว่างการตรวจสอบจะต้องดำเนินการในเวลาที่เหมาะสมต่อไวรัส ToBRFV \r\n
1.3 ต้องระบุชื่อสถานที่ผลิตพืชที่ขึ้นทะเบียนที่ใช้ผลิตพืช \r\n
2. การนำเข้าเมล็ดพันธ์ุพริก (Capsicum<\/i> sp.) จากทุกประเทศ สินค้าต้องมีใบรับรอง PC พร้อมระบุรับรองเพิ่มเติม (Addtional Declaration) กรณีสินค้ามาจากพันธุ์ต้านทาน ToBRFV ก็ให้รับรองเพิ่มเติมว่ามาจากพันธุ์ต้านทาน ToBRFV แต่่หากไม่รู้ว่ามาจากต้นพริกที่มีความต้านทานต่อไวรัส ToBRFV หรือไม่จะต้องอธิบายหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้ \r\n
2.1 ต้นแม่ต้องมาจากเมล็ด และผลิตในสถานที่ผลิตที่ไม่พบไวรัส ToBRFV บนพื้นฐานการตรวจสอบอย่างเป็นทางการดำเนินการในเวลาที่เหมาะสมต่อไวรัส ToBRFV \r\n
2.2 เมล็ดพันธ์ุหรือต้นแม่จะต้องผ่านการวิเคราะห์โดยวิธี RT-PCR และต้องปลอดไวรัส ToBRFV \r\n
2.3 ต้องระบุข้อมูลการตรวจสอบย้อนกลับของสถานที่ผลิตต้นแม่ที่ผลิตเมล็ด \r\n
3. การนำเข้าเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ Solanum lycopersicum<\/i> จากทุกประเทศ ซึ่งมีการแก้ไขจาก G\/SPS\/N\/TUR\/109\/Add.2 ในข้อ 3 ของใบรับรอง PC ที่ระบุการรับรองเพิ่มเติม แก้ไขเป็น ต้องระบุข้อมูลการตรวจสอบย้อนกลับของสถานที่ผลิตต้นแม่ที่ผลิตเมล็ด และยังคงรับรองเพิ่มเติมเช่นเดิมในข้อ 1และ2 (ที่ระบุใน Notification G\/SPS\/N\/TUR\/109\/Add.2 คือ เรื่องต้องปลอดจากไวรัส ToBRFV และวิธีทดสอบ ละเอียดต่างกันด้วย ซึ่งดูได้จาก notification \r\n
4. การนำเข้าเมล็ดพันธุ์พริกและมะเขือเทศที่แปลงปลูกอยู่ในช่วงการเก็บเกี่ยวก่อนมีผลบังคับใช้ คือในกรณีเมล็ดพันธุ์พริกนอกเหนือจากที่ทราบว่าต้านทานไวรัส ToBRFV และเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศที่เก็บเกี่ยวก่อนวันที่ 1 ต.ค.63 และไม่มีข้อมูลของสถานที่ผลิตเนื่องจากไม่มีต้นแม่พันธุ์ สำหรับการนำเข้าเมล็ดพันธุ์พริก มะเขือเทศจากทุกประเทศจนถึงวันที่ 31 พ.ค. 65 สินค้าจะต้องมีใบรับรอง PC และรับรองเพิ่มเติม ดังนี้ เมล็ดพันธุ์หรือต้นแม่ของเมล็ดพันธุ์ต้องผ่านการวิเคราะห์โดยวิธี RT-PCR และต้องไม่พบไวรัส ToBRFV และเมล็ดจะต้องเก็บเกี่ยวก่อนวันที่ 1 ต.ค. 63 และต้นแม่สามารถตรวจสอบได้\t\r\n","วัตถุประสงค์":"3","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-05","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/THA\/262\/Add.1","สินค้า\/มาตรการ":"จุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคในอาหาร","รายละเอียด":"ประกาศใช้ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 416 เรื่อง กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการตรวจวิเคราะห์ของอาหารด้านจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค สรุปสาระสำคัญ ดังนี้
\r\n 1) ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 364 เรื่อง มาตรฐานอาหารด้านจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค ปี 2556
\r\n 2) อาหารตามบัญชีหมายเลข 1 ของประกาศนี้ต้องไม่มีจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค ยกเว้นเป็นจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคตามชนิดและปริมาณ ที่ระบุไว้ในบัญชีหมายเลข 2 ท้ายประกาศนี้
\r\n 3) วิธีการตรวจวิเคราะห์ทางวิชาการ ให้เป็นไปตามบัญชีหมายเลข 3 ของประกาศนี้
\r\n4) ประกาศนี้ไม่ใช้บังคับกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และวัตถุเจือปนอาหาร
\r\n5) ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 90 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
\r\nhttp:\/\/www.ratchakitcha.soc.go.th\/DATA\/PDF\/2563\/E\/237_1\/9.PDF
\r\nhttps:\/\/members.wto.org\/crnattachments\/2021\/SPS\/THA\/21_0876_00_e.pdf\r\n\r\n\r\n","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-11","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/THA\/276\/Add.1","สินค้า\/มาตรการ":"วัตถุเจือปนอาหาร","รายละเอียด":"ประกาศใช้ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 418 เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการใช้ และอัตราส่วนของวัตถุเจือปนอาหาร (ฉบับที่ 2) สรุปสาระสำคัญ ดังนี้\r\n 1) ให้ยกเลิกบัญชีหมายเลข 1 และบัญชีหมายเลข 2 ของประกาศ สธ. ฉบับที่ 389 เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร (ฉบับที่ 5) ปี 2561 และให้ใช้บัญชีแนบท้ายของประกาศนี้แทน\r\nข้อ 2 ให้ผู้ผลิตหรือผู้นาเข้าอาหารซึ่งผลิตภัณฑ์อาหารที่มีการใช้วัตถุเจือปนอาหารตามบัญชีหมายเลข 1 และบัญชีหมายเลข 2 แนบท้ายประกาศนี้ โดยข้อกาหนดการใช้ในปีที่ได้รับค่ากำหนด พ.ศ. 2563 อยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ จะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามประกาศฉบับนี้ ภายใน 2 ปี นับแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ\r\nข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป\r\nhttp:\/\/www.ratchakitcha.soc.go.th\/DATA\/PDF\/2563\/E\/237_1\/18.PDF (Thai)\r\nhttps:\/\/members.wto.org\/crnattachments\/2021\/SPS\/THA\/21_0877_00_e.pdf","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-03-17","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/THA\/382","สินค้า\/มาตรการ":"โรคไข้หวัดนกสายพันธุ์รุนแรง","รายละเอียด":"ประกาศขยายระยะเวลาระงับการนำเข้าชั่วคราวสัตว์ปีกมีชีวิตและซากของสัตว์ปีกที่มาจากออสเตรเลีย เนื่องจากยังคงพบการระบาดของโรคไข้หวัดนกสายพันธุ์รุนแรง (HPAI) ซีโรไทป์ H7N7 ของออสเตรเลีย โดยขยายระยะเวลาระงับการนำเข้าอีก 90 วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 11 ก.พ. 64 ทั้งนี้ อาศัยอำนาจ ของ พ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558
http:\/\/www.ratchakitcha.soc.go.th\/DATA\/PDF\/2564\/E\/033\/T_0045.PDF","วัตถุประสงค์":"2","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ออสเตรเลีย"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-03-17","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/THA\/383","สินค้า\/มาตรการ":"โรคไข้หวัดนกสายพันธุ์รุนแรง","รายละเอียด":" ประกาศระงับการนำเข้าชั่วคราวสัตว์ปีกมีชีวิตและซากของสัตว์ปีกที่มาจากฮังการี เนื่องจากยังคงพบการระบาดของโรคไข้หวัดนกสายพันธุ์รุนแรง (HPAI) ซีโรไทป์ H5N8 ในพื้นที Basc-Kiskun ของฮังการี โดยระงับการนำเข้าเป็นเวลา 90 วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 23 ก.พ. 64 ทั้งนี้ อาศัยอำนาจ ของ พ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558
http:\/\/www.ratchakitcha.soc.go.th\/DATA\/PDF\/2564\/E\/042\/T_0021.PDF","วัตถุประสงค์":"2","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ฮังการี"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-03-03","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/THA\/384","สินค้า\/มาตรการ":"White Spot Syndrome Virus (WSSV), Infectious hypodermal and hematopoietic necrosis virus (IHHNV) และ Yellow Head Virus (YHV) ในกุ้งทะเล","รายละเอียด":" สืบเนื่องจากกรมประมงได้ตรวจพบเชื้อ White Spot Syndrome Virus (WSSV), Infectious hypodermal and hematopoietic necrosis virus (IHHNV) และ Yellow Head Virus (YHV) ในกุ้งทะเลที่นาเข้ามาจากสาธารณรัฐเอกวาดอร์ และสาธารณรัฐมาดากัสการ์ เพื่อเป็นต้น
\r\nการป้องกันไม่ให้โรคระบาดสัตว์ดังกล่าวมีโอกาสแพร่กระจายเข้ามา ซึ่งจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมกุ้งของประเทศไทยอาศัยอานาจตามความในมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง และมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ อธิบดีกรมปศุสัตว์จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้\r\nข้อ 1 ให้ชะลอการนาเข้าหรือนาผ่านราชอาณาจักรซึ่งกุ้งขาว (Penaeus vannamei<\/i>) กุ้งกุลาดา (P.monodon<\/i>) กุ้งฟ้า (P.stylirostris<\/i>) หรือซากกุ้งดังกล่าว ที่มีแหล่งกาเนิดจากสาธารณรัฐเอกวาดอร์และสาธารณรัฐมาดากัสการ์
\r\nข้อ 2 ประกาศฉบับนี้ให้มีผลใช้บังคับได้เป็นเวลาเก้าสิบวันนับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
\r\nhttp:\/\/www.ratchakitcha.soc.go.th\/DATA\/PDF\/2564\/E\/048\/T_0007.PDF
","วัตถุประสงค์":"2","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"เอกวาดอร์ มาดากัสการ์"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-23","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/BRA\/1119\/Add.1","สินค้า\/มาตรการ":" สารกำจัดศัตรูพืช <\/B>","รายละเอียด":"ขยายเวลาเปิดรับข้อคิดเห็นร่าง Resolution หมายเลข 987 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2563 เกี่ยวกับการกำหนดแนวทางในการประเมินความเสี่ยง (Risk assessment) ของผู้ประกอบการ แรงงาน ผู้อยู่อาศัยในพื้นที่ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสัมผัสกับสารกำจัดศัตรูพืช เพื่อใช้ในกระบวนการขออนุญาตวางจำหน่ายในตลาด (Market authorization), การขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาตหลังวางขายในตลาด (post-market authorization alterations), การทำประเมินใหม่ (Reassessment), การควบคุม และขั้นตอนการตรวจสอบ\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 13 เม.ย. 64 <\/B>","วัตถุประสงค์":"9","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-03","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/BRA\/1132","สินค้า\/มาตรการ":" ขั้นตอนการลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ทางสัตวแพทย์ (Veterinary products) <\/B>","รายละเอียด":"จัดทำ Ordinance หมายเลข 200 ลงวันที่ 22 มกราคม 2564 กำหนดขั้นตอนที่เหมาะสมสำหรับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ทางสัตวแพทย์ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงค่า MRL","วัตถุประสงค์":"9","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-03","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/BRA\/1133","สินค้า\/มาตรการ":" เงื่อนไขการจัดตั้งฟาร์มไก่ <\/B>","รายละเอียด":"เปิดช่วงเวลา 45 วันสำหรับรับข้อคิดเห็นของร่างกฎระเบียบเชิงเทคนิคเกี่ยวกับเงื่อนไขขั้นต่ำด้านอุปกรณ์และที่ดินสำหรับการจัดตั้งและดำเนินการฟาร์มไก่เนื้อและฟาร์มไก่ไข่ และส่วนแปรรูปที่เกี่ยวข้อง\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 12 มี.ค. 64 <\/B>","วัตถุประสงค์":"9","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-23","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/BRA\/1137","สินค้า\/มาตรการ":" ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่สามารถบริโภคและไม่สามารถบริโภคได้ <\/B>","รายละเอียด":"เผยแพร่แนวทางเกี่ยวกับขั้นตอนการนำเข้าสำหรับผลิิตภัณฑ์จากสัตว์ที่สามารถบริโภคและไม่สามารถบริโภคได้ที่ได้รับการยกเว้นการขึ้นทะเบียนการนำเข้ามายังบราซิล","วัตถุประสงค์":"9","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-01","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/CHL\/544\/Add.1","สินค้า\/มาตรการ":" เนื้อโค <\/B>","รายละเอียด":"ขยายเวลาเปิดรับข้อคิดเห็นของการแก้ไข Decree หมายเลข 239 ประจำปี 2536 ของกระทรวงเกษตรของชีลี เกี่ยวกับระบบการจัดจำแนกเกรด การผลิต และการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เนื้อโค\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 1 มี.ค. 64 <\/B>","วัตถุประสงค์":"9","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-08","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/CHN\/1529","สินค้า\/มาตรการ":" ถั่วเหลือง (Soya bean) <\/B>","รายละเอียด":"จัดทำร่างมาตรฐานกำหนดคำจำกัดความและความหมาย, การจัดจำแนกชนิด, ข้อกำหนดด้านคุณภาพ, วิธีการทดสอบ, กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ, การติดฉลาก, การทำบรรจุภัณฑ์, การเก็บรักษา และข้อกำหนดเกี่ยวกับการขนส่งสำหรับถั่วเหลือง (Soya bean)\r\n
โดยมาตรฐานดังกล่าวมีผลกับการซื้อ, การเก็บรักษา, การขนส่ง, การแปรรูป และการจัดจำหน่ายถั่วเหลืองเพื่อการค้า\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 8 เม.ย. 64 <\/B>","วัตถุประสงค์":"9","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-08","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/CHN\/1531","สินค้า\/มาตรการ":" วัตถุเจือปนอาหารสัตว์: L-Valine <\/B>","รายละเอียด":"จัดทำร่างมาตรฐานของประเทศเกี่ยวกับวัตถุเจือปนอาหารสัตว์ส่วนของ L-Valine ระบุข้อกำหนดเชิงเทคนิค, วิธีการทดสอบ, กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ, การติดฉลาก, การขนส่ง, การเก็บรักษา และอายุการเก็บรักษา\r\n
โดยในส่วนนี้จะมีผลต่อวัตถุเจือปนอาหารสัตว์: L-Valine ที่ผลิตจากข้าวโพด, แป้ง และน้ำตาลเป็นส่วนประกอบหลัก ผ่านกระบวนการหมักโดยแบคทีเรีย Corynebacterium glutamicum<\/i> และผ่านกระบวนการการสกัด ตกผลึก และตากแห้ง\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 8 เม.ย. 64 <\/B>","วัตถุประสงค์":"9","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-08","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/CHN\/1532","สินค้า\/มาตรการ":" วัตถุเจือปนอาหารสัตว์: Cyanocobalamin cobione (วิตามิน B12) <\/B>","รายละเอียด":"จัดทำร่างมาตรฐานของประเทศเกี่ยวกับวัตถุเจือปนอาหารสัตว์ส่วนของ Cyanocobalamin cobione (วิตามิน B12) ระบุข้อกำหนดเชิงเทคนิค, วิธีการทดสอบ, กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ, การติดฉลาก, การขนส่ง, การเก็บรักษา และอายุการเก็บรักษา\r\n
โดยในส่วนนี้จะมีผลต่อ Fermentation Broth ที่มีสารประกอบ Cobalamin ผลิตโดยการหมักของจุลินทรีย์, ผลิตภัณฑ์คริสตัลของ Cyanocobalamin ที่ได้จากการทำให้บริสุทธิ์ (Purification) และตกผลึก (Crystallization) และยังมีผลต่อผลิตภัณฑ์ชนิดผง (Powder) 0.1 - 2 % ที่มีการผลิตเฉพาะใช้ Cyanocobalamin เป็นวัตถุดิบหลัก และอาศัยการการหมัก และอาศัย Calcium carbonate และแป้งข้าวโพดเป็นวัถุดิบเสริม\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 8 เม.ย. 64 <\/B>","วัตถุประสงค์":"9","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-08","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/CHN\/1533","สินค้า\/มาตรการ":" วัตถุเจือปนอาหารสัตว์: แบคทีเรีย Enterococcus faeciu<\/i> <\/B>","รายละเอียด":"จัดทำร่างมาตรฐานของประเทศเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์วัตถุเจือปนอาหารสัตว์: แบคทีเรีย Enterococcus faeciu<\/i> ระบุข้อกำหนดเชิงเทคนิค, วิธีการทดสอบ, กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ, การติดฉลาก, การขนส่ง, การเก็บรักษา และอายุการเก็บรักษา\r\n
โดยในส่วนนี้จะมีผลต่อวัตถุเจือปนอาหารสัตว์ที่มีส่วนประกอบของแบคทีเรีย Enterococcus faeciu<\/i>\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 8 เม.ย. 64 <\/B>","วัตถุประสงค์":"9","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-08","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/CHN\/1534","สินค้า\/มาตรการ":" วัตถุเจือปนอาหารสัตว์: แบคทีเรีย Lactobacillus acidophilus<\/i><\/B>","รายละเอียด":"จัดทำร่างมาตรฐานของประเทศเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์สิ่งเติมในอาหาร (Microbial feed additive): แบคทีเรีย Lactobacillus acidophilus<\/i> ระบุข้อกำหนดเชิงเทคนิค, วิธีการทดสอบ, กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ, การติดฉลาก, การขนส่ง, การเก็บรักษา และอายุการเก็บรักษา\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 8 เม.ย. 64 <\/B>","วัตถุประสงค์":"9","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-08","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/CHN\/1535","สินค้า\/มาตรการ":" วัตถุเจือปนอาหารสัตว์: แบคทีเรีย Lactobacillus plantarum<\/i> <\/B>","รายละเอียด":"จัดทำร่างมาตรฐานของประเทศเกี่ยวกับวัตถุเจือปนอาหารสัตว์: แบคทีเรีย Lactobacillus plantarum<\/i> ระบุข้อกำหนดเชิงเทคนิค, วิธีการทดสอบ, กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ, การติดฉลาก, การขนส่ง, การเก็บรักษา และอายุการเก็บรักษา\r\n
โดยในส่วนนี้จะมีผลต่อวัตถุเจือปนอาหารสัตว์ที่มีส่วนประกอบของแบคทีเรีย Lactobacillus plantarum<\/i> เพียงชนิดเดียว\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 8 เม.ย. 64 <\/B>","วัตถุประสงค์":"9","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-08","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/CHN\/1536","สินค้า\/มาตรการ":" วัตถุเจือปนอาหารสัตว์: -4,4’-diketo-β-carotene (Canthaxanthin) <\/B>","รายละเอียด":"จัดทำร่างมาตรฐานของประเทศเกี่ยวกับวัตถุเจือปนอาหารสัตว์: -4,4’-diketo-β-carotene (Canthaxanthin) ระบุข้อกำหนดเชิงเทคนิค, วิธีการทดสอบ, กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ, การติดฉลาก, การขนส่ง, การเก็บรักษา\r\n
โดยในส่วนนี้จะมีผลต่อผลิตภัณฑ์วัตถุเจือปนอาหารสัตว์ 96% -4,4’-diketo-β-carotene (Canthaxanthin) ที่สังเคราะห์โดยกระบวนการเคมีจาก \tβ-carotene หรือ วิตามิน A acetate เป็นสารตั้งต้นหลัก และผลิตภัณฑ์วัตถุเจือปนอาหารสัตว์ 10% -4,4’-diketo-β-carotene (Canthaxanthin) ผลิตจากกระบวนการ Spary drying ที่มี \tβ-carotene หรือ วิตามิน A acetate เป็นสารตั้งต้นหลัก และมีการใส่สาร Silica\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 8 เม.ย. 64 <\/B>","วัตถุประสงค์":"9","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-08","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/CHN\/1537","สินค้า\/มาตรการ":" วัตถุเจือปนอาหารสัตว์: ยีสต์ Saccaharomyces cerevisiae<\/i> <\/B>","รายละเอียด":"จัดทำร่างมาตรฐานของประเทศเกี่ยวกับวัตถุเจือปนอาหารสัตว์: ยีสต์ Saccaharomyces cerevisiae<\/i> ระบุข้อกำหนดเชิงเทคนิค, วิธีการทดสอบ, กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ, การติดฉลาก, การขนส่ง, การเก็บรักษา \r\n
โดยในส่วนนี้จะมีผลต่อวัตถุเจือปนอาหารสัตว์ที่ผลิตจาก Saccaharomyces cerevisiae<\/i> ผ่านการหมักในน้ำหรือของเหลว\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 8 เม.ย. 64 <\/B>","วัตถุประสงค์":"9","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-08","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/CHN\/1538","สินค้า\/มาตรการ":" ข้าวสาลี (Wheat) <\/B>","รายละเอียด":"จัดทำร่างมาตรฐานกำหนดคำจำกัดความและความหมาย, การจัดจำแนกชนิด, ข้อกำหนดด้านคุณภาพ, วิธีการทดสอบ, กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ, การติดฉลาก, การทำบรรจุภัณฑ์, การเก็บรักษา และข้อกำหนดเกี่ยวกับการขนส่งสำหรับข้าวสาลี (Wheat)\r\n
โดยมาตรฐานดังกล่าวมีผลกับการซื้อ, การเก็บรักษา, การขนส่ง, การแปรรูป และการจัดจำหน่ายข้าวสาลีเพื่อการค้า\r\n
*เอกสารฉบับนี้จะไม่มีผลต่อข้าวสาลีพันธุ์อื่นๆ ที่ไม่ได้อยู่ในรายการ Clause 4\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 8 เม.ย. 64 <\/B>","วัตถุประสงค์":"9","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-23","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/COL\/246","สินค้า\/มาตรการ":" อาหารสำเร็จรูป อาหารห่อในบรรจุภัณฑ์ และเครื่องดื่ม <\/B>","รายละเอียด":"จัดทำร่างกฎระเบียบเชิงเทคนิคเกี่ยวกับข้อกำหนดฉลากเกี่ยวกับสารอาหาร และฉลากเตือนหน้าบรรจุภัณฑ์ (Front of pack warning) ของอาหารสำเร็จรูป อาหารห่อในบรรจุภัณฑ์ และเครื่องดื่มที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการบริโภคของมนุษย์ เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเห็นและรับรู้เกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้อย่างถูกต้องชัดเจน และป้องกันการทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดพลาด\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 16 เม.ย. 64 <\/B>","วัตถุประสงค์":"8","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-19","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/DNK\/115","สินค้า\/มาตรการ":" สารกำจัดศัตรูพืช <\/B>","รายละเอียด":"จัดทำร่างกฎระเบียบเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนของบริษัทที่มีความเกี่ยวกับการค้าสารกำจัดศัตรูพืช\r\nโดยการลงทะเบียนดังกล่าวบริษัทต้องแจ้งเกี่ยวกับชนิดและปริมาณของสารที่มีในการเก็บรักษา รวมถึงที่อยู่ และอื่นๆ เป็นรายปี ซึ่งกฎระเบียบเป็นมาตรการเบื้องต้นเกี่ยวกับการควบคุมการใช้สารกำจัดศัตรูพืชในเชิงการค้าและเพื่อกำหนดค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 19 เม.ย. 64 <\/B>","วัตถุประสงค์":"9","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-03","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/ECU\/391\/Add.1","สินค้า\/มาตรการ":" ผลิตภัณฑ์ซอส น้ำสลัด (Dressing) และน้ำส้มสายชู <\/B>","รายละเอียด":"ประกาศบังคับใช้กฎระเบียบเชิงเทคนิคของประเทศเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ซอส น้ำสลัด (Dressing) และน้ำส้มสายชู","วัตถุประสงค์":"9","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-03","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/ECU\/395\/Add.1","สินค้า\/มาตรการ":" ผลิตภัณฑ์บิสกิต (Biscuits) <\/B>","รายละเอียด":"ประกาศบังคับใช้กฎระเบียบเชิงเทคนิคของประเทศเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บิสกิต (Biscuits)","วัตถุประสงค์":"9","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-01","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/EU\/776","สินค้า\/มาตรการ":" อาหารที่มีวัตถุประสงค์ทางการแพทย์ในการเสริมสารอาหารแก่ทารกและเด็กอ่อน <\/B>","รายละเอียด":"จัดทำร่างการแก้ไขกฎระเบียบ (EU) หมายเลข 2016\/128 เกี่ยวกับข้อกำหนดสารกำจัดศัตรูพืชในอาหารที่มีวัตถุประสงค์ทางการแพทย์ในการเสริมสารอาหารแก่ทารกและเด็กอ่อน\r\n
โดยมีการแก้ไขการจำกัดความของ \"สารกำจัดศัตรูพืชตกค้าง (Pesticides residues)\" ที่ปรากฎกฎระเบียบดังกล่าวให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับกฎระเบียบ (EC) หมายเลข 396\/2005\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 1 เม.ย. 64 <\/B>\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/members.wto.org\/crnattachments\/2021\/TBT\/EEC\/21_0776_00_e.pdf<\/a>\r\n
https:\/\/members.wto.org\/crnattachments\/2021\/TBT\/EEC\/21_0776_01_e.pdf<\/a>","วัตถุประสงค์":"9","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-01","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/EU\/777","สินค้า\/มาตรการ":" นมผงดัดแปลงสำหรับทารก (Infant fomula) และนมผงสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกอายุ 6 เดือนขึ้นไปถึง 3 ปี (follow-on formula) <\/B>","รายละเอียด":"จัดทำร่างการแก้ไขกฎระเบียบ (EU) หมายเลข 2016\/127 เกี่ยวกับข้อกำหนดสารกำจัดศัตรูพืชในนมผงดัดแปลงสำหรับทารก (Infant fomula) และนมผงสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกอายุ 6 เดือนขึ้นไปถึง 3 ปี (follow-on formula)\r\n
โดยมีการแก้ไขการจำกัดความของ \"สารกำจัดศัตรูพืชตกค้าง (Pesticides residues)\" ที่ปรากฎกฎระเบียบดังกล่าวให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับกฎระเบียบ (EC) หมายเลข 396\/2005\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 1 เม.ย. 64 <\/B>\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/members.wto.org\/crnattachments\/2021\/TBT\/EEC\/21_0794_00_e.pdf<\/a>\r\n
https:\/\/members.wto.org\/crnattachments\/2021\/TBT\/EEC\/21_0794_01_e.pdf<\/a>","วัตถุประสงค์":"9","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-04","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/EU\/779","สินค้า\/มาตรการ":" ผลิตภัณฑ์ปุ๋ย <\/B>","รายละเอียด":"จัดทำร่างกฎระเบียบแก้ไขกฎระเบียบ (EU) 2019\/1009 เกี่ยวกับการผลิตภัณฑ์ปุ๋ย โดยในการปรับแก้ครั้งนี้มีหัวข้อดังนี้\r\n
1. การใช้โพลีเมอร์ธรรมชาติ, ย่อยสลายได้ หรือละลายน้ำได้ เป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ปุ๋ยในสหภาพยุโรป\r\n
2. การใช้ผลพลอยได้จากสัตว์ (Animal by-products) เป็นสิ่งที่ใส่ในปุ๋ยหมักทั้งแบบอาศัยการย่อยสลายแบบใช้ออกซิเจน (Compost) และไม่ใช้ออกซิเจน (Digestate) \r\n
3. ข้อกำหนดสำหรับผลิตภัณฑ์ปุ๋ยที่มีส่วนประกอบของวัสดุที่มีสารเคมีตกค้างเกินจากเกณฑ์ที่กำหนดสำหรับอาหารและอาหารสัตว์\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 4 เม.ย. 64 <\/B>\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/members.wto.org\/crnattachments\/2021\/TBT\/EEC\/21_0852_00_e.pdf<\/a>\r\n
https:\/\/members.wto.org\/crnattachments\/2021\/TBT\/EEC\/21_0852_01_e.pdf<\/a>","วัตถุประสงค์":"9","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-18","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/EU\/780","สินค้า\/มาตรการ":" ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ <\/B>","รายละเอียด":"จัดทำร่างกฎระเบียบ Commission Delegated เพื่อเสริมกฎระเบียบ (EU) 2018\/848 เกี่ยวกับข้อมูลที่ส่งโดยหน่วยงานควบคุม และประเทศที่สาม เพื่อการควบคุมการรับรองภายใต้มาตรา 33 (2) และ (3) ของกฎระเบียบ (EU) หมายเลข 834\/2007 เกี่ยวกับการนำเข้าและมาตรการควบคุมผลิตภัณฑ์อินทรีย์\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 18 เม.ย. 64 <\/B>\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/members.wto.org\/crnattachments\/2021\/TBT\/EEC\/21_1222_00_e.pdf<\/a>\t","วัตถุประสงค์":"9","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-03-22","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/THA\/326\/Add.1","สินค้า\/มาตรการ":"Negative list ","รายละเอียด":"ประกาศใช้ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 424 เรื่อง กำหนดพืช สัตว์ หรือส่วนของพืชหรือสัตว์ที่ห้ามใช้ในอาหาร โดยส่วนของสัตว์ที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในอาหาร ได้แก่ ต่อมใต้สมอง ต่อมไทรอยด์ ต่อมพาราไทรอยด์ ต่อมหมวกไต ต่อมไทมัส ตับอ่อน รังไข่ รก เป็นต้น ส่วนพืชได้แก่ เมล็ดสะเดาอินเดีย ต้นรัก ต้นกัญชาและสารสกัด ต้นกัญชงและสารสกัด (ยกเว้นเมล็ดกัญชง) แพงพวยฝรั่ง ฝิ่น หัวกวาวเครือดำและสารสกัด เป็นต้น รวมทั้งสิ้น 80 รายการ ด้วยปรากฏหลักฐานและเหตุผลทางวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมว่า สารประกอบหรือกลุ่มสารประกอบ\r\nในพืช สัตว์ หรือส่วนของพืชหรือสัตว์บางชนิด ไม่ปลอดภัยต่อการบริโภค และไม่ควรนามาใช้เป็น\r\nส่วนผสมในอาหาร ดังนั้น เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคจากการบริโภคอาหาร จึงห้ามใช้พืช สัตว์\r\nหรือส่วนของพืชหรือสัตว์ดังกล่าวในอาหาร
\r\nhttp:\/\/www.ratchakitcha.soc.go.th\/DATA\/PDF\/2564\/E\/045\/T_0032.PDF.","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-24","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/EU\/781","สินค้า\/มาตรการ":" สารออกฤทธิ์ Alkyl (C12-16) dimethylbenzyl ammonium chloride <\/B>","รายละเอียด":"จัดทำร่างกฎระเบียบ Commission Implementing เกี่ยวกับการอนุญาติให้ใช้สาร alkyl (C12-16) dimethylbenzyl ammonium chloride เป็นสารออกฤทธิ์เพื่อใช้ในสารชีวฆาตในชนิด 3 และ 4\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 24 เม.ย. 64 <\/B>\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/members.wto.org\/crnattachments\/2021\/TBT\/EEC\/21_1397_00_e.pdf<\/a>\r\n
","วัตถุประสงค์":"9","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-24","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/EU\/782","สินค้า\/มาตรการ":" สารออกฤทธิ์ Didecyldimethyl ammonium chloride <\/B>","รายละเอียด":"จัดทำร่างกฎระเบียบ Commission Implementing เกี่ยวกับการอนุญาติให้ใช้สาร Didecyldimethyl ammonium chloride เป็นสารออกฤทธิ์เพื่อใช้ในสารชีวฆาตในชนิด 3 และ 4\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน: 24 เม.ย. 64 <\/B>\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/members.wto.org\/crnattachments\/2021\/TBT\/EEC\/21_1400_00_e.pdf<\/a>\r\n
https:\/\/members.wto.org\/crnattachments\/2021\/TBT\/EEC\/21_1400_01_e.pdf<\/a>\t\t","วัตถุประสงค์":"9","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-11","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/JPN\/689","สินค้า\/มาตรการ":" โคเนื้อและหมูป่าเพื่อการขยายพันธุ์ <\/B>","รายละเอียด":"จัดทำการแก้ไขเกณฑ์เกรดของโคเนื้อและหมูป่า โดยเป็นการจัดเกณฑ์เกรดตามสายพันธุ์, ความสามารถ และลักษณะร่างกาย ซึ่งการแก้ไขครั้งนี้จะแก้ไขความสามารถ (Ability) ที่ทำให้ไม่สามารถนำเข้าโคและหมูป่า ดังนี้\r\n
1. ปศุสัตว์เพศผู้ที่ใช้ในการผสมพันธุ์ต้องได้รับใบรับรองจากกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงของญี่ปุ่น (MAFF) ตามพระราชบัญัติการปรับปรุงและเพิ่มผลผลิตของปศุสัตว์\r\n
2. ในใบรับรองการผสมพันธุ์จะมีการอธิบายเกรดตามลักษณะความสามารถของสายพันธุ์และประเภทของร่างกาย โดยที่เกรดจะถูกกำหนดตามเกณฑ์ที่ MAFF ระบุ\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/members.wto.org\/crnattachments\/2021\/TBT\/JPN\/21_1044_00_e.pdf<\/a>\r\n
https:\/\/members.wto.org\/crnattachments\/2021\/TBT\/JPN\/21_1044_01_e.pdf<\/a>","วัตถุประสงค์":"9","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-25","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/KEN\/1010\/Add.1","สินค้า\/มาตรการ":" เนื้อสัตว์ ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์จากสัตว์อื่น ๆ <\/B>","รายละเอียด":"ประกาศบังคับใช้มาตรฐานของเคนยา KS 2571: 2021 เกี่ยวกับข้อกำหนดสารอาหารอาหารประเภท premix ที่ใช้ในอาหารสัตว์ และสารอาหาร (fortificants) โดยมีผลบังคับใช้วันที่ 20 มกราคม 2564\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/webstore.kebs.org\/<\/a>\t\t","วัตถุประสงค์":"9","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-25","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/KEN\/1022\/Add.1","สินค้า\/มาตรการ":" หนัง (Leather) <\/B>","รายละเอียด":"ประกาศบังคับใช้มาตรฐานของเคนยา KS 2905-1: 2020 เรื่องหนัง (Leather) เกี่ยวกับข้อกำหนดพื้นฐานสำหรับสถานที่เก็บรักษาหนังสัตว์ดิบ (raw hides and skins) - ส่วนที่ 1: สถานที่หมักเกลือ (Wet salting premises) \r\n
โดยมีผลบังคับใช้วันที่ 20 ม.ค. 64","วัตถุประสงค์":"9","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-18","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/KEN\/1062","สินค้า\/มาตรการ":" อาหารโคผสม (Compound Cattle Feed) <\/B>","รายละเอียด":"จัดทำการแก้ไขกฎระเบียบ EAS 75:2019 ข้อกำหนดเฉพาะของอาหารโคผสม (Compound Cattle Feed) ส่วนที่ 1 สารตกค้าง Alfatoxin และ Alfatoxin B1\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน: 10 เม.ย. 64 <\/B>\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/members.wto.org\/crnattachments\/2021\/TBT\/KEN\/21_1195_00_e.pdf<\/a>","วัตถุประสงค์":"9","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-23","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/KEN\/1064","สินค้า\/มาตรการ":" นมปรุงแต่งกลิ่นรส (flavoured milk) <\/B>","รายละเอียด":"จัดทำร่างมาตรฐานของประเทศ DKS 1756:2021 เกี่ยวกับข้อกำหนด, วิธีการสุ่มตัวอย่างและทดสอบของนมปรุงแต่งกลิ่นรส (flavoured milk)\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 29 เม.ย. 64 <\/B>\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/members.wto.org\/crnattachments\/2021\/TBT\/KEN\/21_1347_00_e.pdf<\/a>","วัตถุประสงค์":"9","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-23","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/KEN\/1065","สินค้า\/มาตรการ":" นมปราศจากน้ำตาลแลคโตส (Lactose free milk) <\/B>","รายละเอียด":"จัดทำร่างมาตรฐานของประเทศ DKS 1756:2021 เกี่ยวกับข้อกำหนด, วิธีการสุ่มตัวอย่างและทดสอบของนมปราศจากน้ำตาลแลคโตส (Lactose free milk)\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 29 เม.ย. 64 <\/B>\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/members.wto.org\/crnattachments\/2021\/TBT\/KEN\/21_1348_00_e.pdf<\/a>","วัตถุประสงค์":"9","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-03-22","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/THA\/327\/Add.1","สินค้า\/มาตรการ":"เมล็ดกัญชง น้ำมันจากเมล็ดกัญชง รวมอาหารเสริมที่มีส่วนประกอบพืชดังกล่าว
Cannabis sativa<\/i> L. subsp. sativa<\/i>","รายละเอียด":"ด้วยนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมและพัฒนากัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจ โดยการออกประกาศ\r\nกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ยกเว้นบางส่วนของกัญชง\r\nที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษออกประกาศ\r\nกำหนดไว้ ให้สามารถนำมาใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมอื่น ๆ ได้ ทั้งนี้ การนำมาใช้\r\nเป็นอาหารต้องเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยอาหารและต้องใช้ตามวัตถุประสงค์ทางอาหารเท่านั้น
\r\n จึงได้ประกาศใช้ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 425 เรื่อง เมล็ดกัญชง น้ำมันจากเมล็ดกัญชง โปรตีนจากเมล็ดกัญชง และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนประกอบของเมล็ดกัญชง น้ำมันจากเมล็ดกัญชง หรือโปรตีนจากเมล็ดกัญชง โดยกัญชงกลุ่มดังกล่าวได้กำหนดให้เป็นอาหารควบคุมเฉพาะ โดยผู้ผลิต ผู้นำเข้าหรือ ผู้จำหน่ายเมล็ดกัญชงที่มีชีวิตหรือสามารถนำไปเพาะพันธุ์ได้ต้องได้รับอนุญาตผลิต นำเข้า จำหน่ายหรือครอบครองตามกฎกระทรวง ได้กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของเมล็ดกัญชง น้ำมันจากเมล็ดกัญชง และโปรตีนจากเมล็ดกัญชง เช่น เมล็ดกัญชง ที่เป็นอาหาร ต้องมีคุณภาพ เช่น ความชื้นไม่่เกิน 10% โดยน้ำหนัก สารปนเปื้อนแคดเมียม ไม่เกิน 0.3 mg\/kgแห้ง ตะกั่วไม่เกิน 10 mg\/kgแห้ง สาร Total THC ไม่เกิน 5 mg\/kgแห้ง สาร CBDไม่เกิน 3 mg\/kgแห้ง
เป็นต้น ส่วนชนิดอื่น เช่น. น้ำมันจากเมล็ดกัญชง โปรตีนจากเมล็ดกัญชง (จะกำหนดปริมาณจุลินทรีย์ที่ก่อให้กิดโรค เช่น Stpahylococcus, Clostridium, Salmonela E.coli<\/i> รายละเอียดดูได้ัจากประกาศนี้
นอกจากนี้้และต้องแสดงฉลากและข้อความกล่าวอ้างทางโภชนาการตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขกำหนด
\r\nhttp:\/\/www.ratchakitcha.soc.go.th\/DATA\/PDF\/2564\/E\/049\/T_0001.PDF.","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-03-22","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/THA\/579\/Add.1","สินค้า\/มาตรการ":"เมล็ดกัญชง น้ำมันจากเมล็ดกัญชง รวมอาหารเสริมที่มีส่วนประกอบพืชดังกล่าว
Cannabis sativa<\/i> L. subsp. sativa","รายละเอียด":"ด้วยนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมและพัฒนากัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจ โดยการออกประกาศ\r\nกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ยกเว้นบางส่วนของกัญชง\r\nที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษออกประกาศ\r\nกำหนดไว้ ให้สามารถนำมาใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมอื่น ๆ ได้ ทั้งนี้ การนำมาใช้\r\nเป็นอาหารต้องเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยอาหารและต้องใช้ตามวัตถุประสงค์ทางอาหารเท่านั้น
\r\n จึงได้ประกาศใช้ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 425 เรื่อง เมล็ดกัญชง น้ำมันจากเมล็ดกัญชง โปรตีนจากเมล็ดกัญชง และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนประกอบของเมล็ดกัญชง น้ำมันจากเมล็ดกัญชง หรือโปรตีนจากเมล็ดกัญชง โดยกัญชงกลุ่มดังกล่าวได้กำหนดให้เป็นอาหารควบคุมเฉพาะ โดยผู้ผลิต ผู้นำเข้าหรือ ผู้จำหน่ายเมล็ดกัญชงที่มีชีวิตหรือสามารถนำไปเพาะพันธุ์ได้ต้องได้รับอนุญาตผลิต นำเข้า จำหน่ายหรือครอบครองตามกฎกระทรวง ได้กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของเมล็ดกัญชง น้ำมันจากเมล็ดกัญชง และโปรตีนจากเมล็ดกัญชง เช่น ?เมล็ดกัญชง ที่เป็นอาหาร ต้องมีคุณภาพ เช่น ความชื้นไม่่เกิน 10% โดยน้ำหนัก สารปนเปื้อนแคดเมียม ไม่เกิน 0.3 mg\/kgแห้ง ตะกั่วไม่เกิน 10 mg\/kgแห้ง สาร Total THC ไม่เกิน 5 mg\/kgแห้ง สาร CBDไม่เกิน 3 mg\/kgแห้ง
เป็นต้น ส่วนชนิดอื่น เช่น. น้ำมันจากเมล็ดกัญชง โปรตีนจากเมล็ดกัญชง (จะกำหนดปริมาณจุลินทรีย์ที่ก่อให้กิดโรค เช่น Stpahylococcus, Clostridium, Salmonela E.coli) รายละเอียดดูได้ัจากประกาศนี้
\r\nนอกจากนี้้และต้องแสดงฉลากและข้อความกล่าวอ้างทางโภชนาการตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขกำหนด
\r\nhttp:\/\/www.ratchakitcha.soc.go.th\/DATA\/PDF\/2564\/E\/049\/T_0001.PDF","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-25","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/KEN\/457\/Add.1","สินค้า\/มาตรการ":" นมและ ผลิตภัณฑ์จากนม <\/B>","รายละเอียด":"ประกาศบังคับใช้มาตรฐานของเคนยา KS 1552: 2021 เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การปฎิบัติเกี่ยวกับสุขลักษณะอาหารของนมและผลิคภัณฑ์จากนม \r\n
โดยมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2564\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/webstore.kebs.org\/<\/a>","วัตถุประสงค์":"9","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-25","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/KEN\/458\/Add.1","สินค้า\/มาตรการ":" นมแพะพาสเจอไรซ์ <\/B>","รายละเอียด":"ประกาศบังคับใช้มาตรฐานเคนยา KS 2191: 2021 เกี่ยวกับข้อกำหนดของนมแพะพาสเจอไรซ์ \r\n
โดยมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2564\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/webstore.kebs.org\/<\/a>","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-25","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/KEN\/662\/Add.2","สินค้า\/มาตรการ":" อาหารสุกรชนิดผสม (Compounded pig feed) <\/B>","รายละเอียด":"แก้ไขในรายละเอียดของมาตรฐานของเคนยา EAS 55:2019 เกี่ยวกับอาหารสุกรชนิดผสม (Compounded pig feed) หัวข้อ Total aflatoxin, Aflatoxin B1 ระบุวันสุดท้ายของการรับข้อคิดเห็นเป็นวันที่ 10 เม.ย. 64\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน: 10 เม.ย. 64 <\/B>\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/members.wto.org\/crnattachments\/2021\/TBT\/KEN\/Modification\/21_1349_00_e.pdf<\/a>","วัตถุประสงค์":"9","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-03-24","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/THA\/386","สินค้า\/มาตรการ":"โรคไข้หวัดนกสายพันธุ์รุนแรง","รายละเอียด":"ประกาศระงับการนำเข้าชั่วคราวสัตว์ปีกมีชีวิตและซากของสัตว์ปีกที่มาจากเบลเยียม เนื่องจากยังคงพบการระบาดของโรคไข้หวัดนกสายพันธุ์รุนแรง (HPAI) ซีโรไทป์ H5N5 ใน West-Vlaanderen ประเทศเบลเยียม โดยระงับการนำเข้าเป็นเวลา 90 วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 2 ก.พ. 64 ทั้งนี้ อาศัยอำนาจ ของ พ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558
http:\/\/www.ratchakitcha.soc.go.th\/DATA\/PDF\/2564\/E\/024\/T_0023.PDF","วัตถุประสงค์":"2","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"เบลเยียม"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-03-24","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/THA\/385","สินค้า\/มาตรการ":"โรคไข้หวัดนกสายพันธุ์รุนแรง","รายละเอียด":"ประกาศระงับการนำเข้าชั่วคราวสัตว์ปีกมีชีวิตและซากของสัตว์ปีกที่มาจากฮังการี เนื่องจากยังคงพบการระบาดของโรคไข้หวัดนกสายพันธุ์รุนแรง (HPAI) ซีโรไทป์ H5N8 ใน West-Vlaanderen ประเทศ ฮังการีโดยระงับการนำเข้าเป็นเวลา 90 วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 2 ก.พ. 64 ทั้งนี้ อาศัยอำนาจ ของ พ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558
http:\/\/www.ratchakitcha.soc.go.th\/DATA\/PDF\/2564\/E\/024\/T_0023.PDF","วัตถุประสงค์":"2","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ฮังการี"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-03-24","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/THA\/387","สินค้า\/มาตรการ":"โรคไข้หวัดนกสายพันธุ์รุนแรง","รายละเอียด":"ประกาศระงับการนำเข้าชั่วคราวสัตว์ปีกมีชีวิตและซากของสัตว์ปีกที่มาจากฝรั่งเศส เนื่องจากยังคงพบการระบาดของโรคไข้หวัดนกสายพันธุ์รุนแรง (HPAI) ซีโรไทป์ H5N8 ใน Corse-Du-\r\nSud Yvelines Landes Vandee Deux-Sevres Hautes-Pyrenees และ Pyrenees-Atlantiques ประเทศฝรั่งเศสโดยระงับการนำเข้าเป็นเวลา 90 วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 2 ก.พ. 64 ทั้งนี้ อาศัยอำนาจ ของ พ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558
http:\/\/www.ratchakitcha.soc.go.th\/DATA\/PDF\/2564\/E\/024\/T_0025.PDF","วัตถุประสงค์":"2","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ฝรั่งเศส"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-03-24","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/THA\/388","สินค้า\/มาตรการ":"โรคไข้หวัดนกสายพันธุ์รุนแรง","รายละเอียด":"ประกาศระงับการนำเข้าชั่วคราวสัตว์ปีกมีชีวิตและซากของสัตว์ปีกที่มาจากสหราชอาณาจักร เนื่องจากพบการระบาดของโรคไข้หวัดนกสายพันธุ์รุนแรง (HPAI) ซีโรไทป์ H5N5 H5N8 และ H5N1 ในหลายพื้นที่\r\nของสหราชอาณาจักร โดยระงับการนำเข้าเป็นเวลา 90 วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 2 ก.พ. 64 ทั้งนี้ อาศัยอำนาจ ของ พ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558
http:\/\/www.ratchakitcha.soc.go.th\/DATA\/PDF\/2564\/E\/024\/T_0026.PDF","วัตถุประสงค์":"2","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"สหราชอาณาจักร"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-03-24","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/THA\/389","สินค้า\/มาตรการ":"โรคไข้หวัดนกสายพันธุ์รุนแรง","รายละเอียด":"ประกาศขยายระยะเวลาระงับการนำเข้าชั่วคราวสัตว์ปีกมีชีวิตและซากของสัตว์ปีกที่มาจากอินเดีย เนื่องจากยังคงพบการระบาดของโรคไข้หวัดนกสายพันธุ์รุนแรง (HPAI) ซีโรไทป์ H5N8 ของอินเดีย โดยขยายระยะเวลาระงับการนำเข้าอีก 90 วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 11 ก.พ. 64 ทั้งนี้ อาศัยอำนาจ ของ พ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558
\r\nhttp:\/\/www.ratchakitcha.soc.go.th\/DATA\/PDF\/2564\/E\/024\/T_0028.PDF","วัตถุประสงค์":"2","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"อินเดีย"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-25","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/KEN\/663\/Add.2","สินค้า\/มาตรการ":" อาหารสัตว์ปีกชนิดผสม (Compounded poultry feed) <\/B>","รายละเอียด":"แก้ไขในรายละเอียดของมาตรฐานของเคนยา EAS 90:2019 เกี่ยวกับอาหารสัตว์ปีกชนิดผสม (Compounded poultry feed) หัวข้อ Total aflatoxin, Aflatoxin B1 ระบุวันสุดท้ายของการรับข้อคิดเห็นเป็นวันที่ 11 เม.ย. 64\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 11 เม.ย. 64 <\/B>\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/members.wto.org\/crnattachments\/2021\/TBT\/KEN\/Modification\/21_1361_00_e.pdf<\/a>","วัตถุประสงค์":"9","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-25","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/KEN\/901\/Add.1","สินค้า\/มาตรการ":" กระดาษกันน้ำมันสำหรับบรรณจุภัณฑ์อาหาร (Grease proof\/resistance paper) <\/B>","รายละเอียด":"ประกาสบังคับใช้มาตรฐานเคนยา KS 2891: 2021 เกี่ยวกับข้อกำหนดของกระดาษกันน้ำมันสำหรับบรรณจุภัณฑ์อาหาร (Grease proof\/resistance paper) \r\n
โดยมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2564\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : - <\/B>\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/webstore.kebs.org\/<\/a>","วัตถุประสงค์":"9","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-09","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/PAK\/157","สินค้า\/มาตรการ":" กาแฟผงสำเร็จรูป <\/B>","รายละเอียด":"ปรับปรุงมาตรฐานของประเทศระบุข้อกำหนด และวิธีการทดสอบของกาแฟผงสำเร็จรูปมีส่วนประกอบของกาแฟไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ของน้ำหนัก ผลิตจากเมล็ดกาแฟคั่วบดที่ละลายน้ำ ที่ผ่านกระบวนการสกัดน้ำออก (Dehydration)\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 9 เม.ย. 64 <\/B>\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/drive.google.com\/file\/d\/1A3Xrx3gwLmqdSecIZS-1EPlFxmR74wCv\/view?usp=sharing\r\nhttps:\/\/drive.google.com\/file\/d\/1AIT2XtvUMlchBLcMJIMURnXJ0hSA1_4T\/view?usp=sharing<\/a>","วัตถุประสงค์":"9","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-09","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/PAK\/158","สินค้า\/มาตรการ":" น้ำมันมะกอก <\/B>","รายละเอียด":"จัดทำมาตรฐานประเทศของน้ำมันมะกอก\r\nโดยที่ในการตัดสินว่าว่าค่าของสารที่วัดได้ตรงตามข้อกำหนดหรือไม่ จะอ้างอิงตามการแสดงผลลัพธ์ของการทดสอบหรือการวิเคราะห์จะถูกปัดเศษตาม PS: 103 \"วิธีการปัดเศษค่าตัวเลข\" จำนวนที่มีนัยสำคัญที่คงอยู่ในค่าที่ปัดเศษจะต้องเป็นค่าเดียวกับค่าที่ระบุในข้อกำหนดนี้\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 9 เม.ย. 64 <\/B>\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/drive.google.com\/file\/d\/1A3Xrx3gwLmqdSecIZS-1EPlFxmR74wCv\/view?usp=sharing\r\nhttps:\/\/drive.google.com\/file\/d\/1YitzFUtUZWXQj_wg6jgdN3f3J1-3vzNV\/view?usp=sharing<\/a>","วัตถุประสงค์":"9","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-09","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/PAK\/159","สินค้า\/มาตรการ":" แป้งสาลีเสริมสารอาหาร (Fortified Wheat flour\/Aata) <\/B>","รายละเอียด":"จัดทำมาตรฐานของประเทศระบุข้อกำหนด วิธีการสุ่มตัวอย่างและวิธีการทดสอบสำหรับแป้งสาลีเสริมสารอาหาร (Fortified Wheat flour\/Aata) ที่มีการผลิตและจัดจำหน่ายภายในประเทศ\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 9 เม.ย. 64 <\/B>\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/drive.google.com\/file\/d\/1zlNrXZacW-6MF3TBlm_ICfeYwYYnYWBj\/view?usp=sharing<\/a>\t","วัตถุประสงค์":"9","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-09","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/PAK\/160","สินค้า\/มาตรการ":" ผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้และเนกต้า (Nectar) <\/B>","รายละเอียด":"จัดทำมาตรฐานประเทศของผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้และเนกต้า (Nectar) ที่ระบุใน Clause 2.1 ในมาตรฐานฉบับนี้\r\nโดยที่ในการตัดสินว่าว่าค่าของสารที่วัดได้ตรงตามข้อกำหนดหรือไม่ จะอ้างอิงตามการแสดงผลลัพธ์ของการทดสอบหรือการวิเคราะห์จะถูกปัดเศษตาม PS: 103 \"วิธีการปัดเศษค่าตัวเลข\" จำนวนที่มีนัยสำคัญที่คงอยู่ในค่าที่ปัดเศษจะต้องเป็นค่าเดียวกับค่าที่ระบุในข้อกำหนดนี้\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 9 เม.ย. 64 <\/B>\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/drive.google.com\/file\/d\/1onBMx0QOesvDjHVc6jV1orp_HENAaFz5\/view?usp=sharing<\/a>\t","วัตถุประสงค์":"9","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-09","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/PAK\/174","สินค้า\/มาตรการ":" ปุ๋ย Multi Nutrient <\/B>","รายละเอียด":"จัดทำมาตรฐานประเทศระบุข้อกำหนดและวิธีการทดสอบสำหรับปุ๋ย Multi Nutrient เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการใช้ปุ๋ยของเกษตรกร\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 9 เม.ย. 64 <\/B>\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/drive.google.com\/file\/d\/1Xe-vWvX5VINs-9vxmybrWdIWVIJIno7-\/view?usp=sharing<\/a>","วัตถุประสงค์":"9","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-09","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/PAK\/175","สินค้า\/มาตรการ":" ปุ๋ยชีวภาพ (Bio fertilizer) <\/B>","รายละเอียด":"จัดทำมาตรฐานประเทศระบุข้อกำหนดและวิธีการทดสอบสำหรับปุ๋ยชีวภาพ (Bio fertilizer) และวัสดุที่จัดเป็นปุ๋ยชีวภาพ (Bio fertilizer)\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 9 เม.ย. 64 <\/B>\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/drive.google.com\/file\/d\/1_v8fnRJSNcOLlPOTIWAOwh22epBcyTpt\/view?usp=sharing<\/a>\t","วัตถุประสงค์":"9","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-10","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/PAK\/176","สินค้า\/มาตรการ":" ปุ๋ย Ammonium Sulphate <\/B>","รายละเอียด":"ปรับปรุงมาตรฐานของประเทศระบุข้อกำหนด และวิธีการทดสอบของปุ๋ย Ammonium Sulphate และเกรดของปุ๋ยให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานสากลมากยิ่งขึ้น\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 10 เม.ย. 64 <\/B>\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/drive.google.com\/file\/d\/1xarlRiJBuptiWIJyi3ovg8SeGl6WxNZ8\/view?usp=sharing<\/a>","วัตถุประสงค์":"9","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-10","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/PAK\/177","สินค้า\/มาตรการ":" ปุ๋ย Potassium Sulphate <\/B>","รายละเอียด":"ปรับปรุงมาตรฐานของประเทศระบุข้อกำหนด และวิธีการทดสอบของปุ๋ย Potassium Sulphate และวัสดุที่ระบุว่าเป็น sulphate of Potash (SOP)\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 10 เม.ย. 64 <\/B>\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/drive.google.com\/file\/d\/1RvGAJnDSJsfR_kaXBNsb9ABORJYWjr73\/view?usp=sharing<\/a>\t\t","วัตถุประสงค์":"9","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-22","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/PAN\/112","สินค้า\/มาตรการ":" ธัญพืชและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง <\/B>","รายละเอียด":"จัดทำกฎระเบียบเชิงเทคนิค DGNTI-COPANIT 7-424-2020 เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ การจัดจำแนก ลักษณะทั่วไป ข้อกำหนด วิธีการสุ่มตัวอย่างและทดสอบ การทำบรรณจุภัณฑ์และฉลาก ขั้นตอนการตรวจสอบและรับรอง (conformity assessment procedures) เอกสารอ้างอิง และข้อบังคับอ้างอิงของธัญพืชและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 22 เม.ย. 64 <\/B>","วัตถุประสงค์":"9","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-10","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/PHL\/251","สินค้า\/มาตรการ":" ผลิตภัณฑืด้านสุขภาพที่อยู่ภายใต้การควบคุมของ DOH - Food and Drug Administration ของฟิลิปปินส์ (เช่น อาหารแปรรูป, อาหารเสริม, วัตถุเจือปนอาหารและส่วนประกอบ, ยา, เครื่องสำอาง, เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ และผลิตภัณฑือื่นๆที่กำหนดโดยหน่วยงานดังกล่าว) <\/B>","รายละเอียด":"จัดทำการปรับปรุง Administrative order หมายเลข 2016-0003 เกี่ยวกับแนวทางการผนวกข้อกำหนดและขั้นตอนด้านการรับรองผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในการควบคุมหน่วยงาน Food and Drug Administration ของฟิลิปปินส์\r\n
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความซับซ้อนของข้อกำหนดและกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการออกและต่อใบอนุญาต และรวมไปถึงการแก้ไขขั้นตอนการดำเนินการให้มีประสิทธิภาพ","วัตถุประสงค์":"9","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-01","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/PRY\/121","สินค้า\/มาตรการ":" สตรอเบอร์รี่ <\/B>","รายละเอียด":"จัดทำกฎระเบียบเชิงเทคนิคเกี่ยวกับการจัดจำแนกและข้อกำหนดทางคุณภาพของสตรอเบอร์รี่ธรรมชาติหลังจากผ่านการบรรจุภัณฑ์\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 1 เม.ย. 64 <\/B>","วัตถุประสงค์":"0","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-01","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/PRY\/122","สินค้า\/มาตรการ":" พริกไทย <\/B>","รายละเอียด":"จัดทำกฎระเบียบเชิงเทคนิคเกี่ยวกับการจัดจำแนกและข้อกำหนดทางคุณภาพของพริกไทยธรรมชาติหลังจากผ่านการบรรจุภัณฑ์\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 1 เม.ย. 64 \t","วัตถุประสงค์":"9","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-01","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/PRY\/123","สินค้า\/มาตรการ":" ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป (Pre-packaged products) <\/B>","รายละเอียด":"จัดทำกฎระเบียบเชิงเทคนิคกำหนดข้อกำหนดด้านมาตรวิทยา และแนวทางการเก็บตัวอย่าวสำหรับการยืนยันส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป (Pre-packaged products)\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 1 เม.ย. 64 <\/B>","วัตถุประสงค์":"9","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-01","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/PRY\/124","สินค้า\/มาตรการ":" วัตถุเจือปนอาหาร (Food additive) <\/B>","รายละเอียด":"จัดทำการแก้ไขเกี่ยวกับข้อกำหนดของวัตถเจือปนอาหารและค่าที่อนุญาติให้ใช้สูงสุดสำหรับอาหาร Categorise 5 (ผลิตภัณฑ์แยม) และ Categorise 6 (ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับธัญพืช)\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 1 เม.ย. 64 <\/B>","วัตถุประสงค์":"9","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-08","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/RUS\/109","สินค้า\/มาตรการ":" ผลิตภัณฑ์อาหาร <\/B>","รายละเอียด":"จัดทำร่างการแก้ไขกฎระเบียบเชิงเทคนิค Custom Union เกี่ยวกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหาร CU TR 021\/2011 โดยมีการกำหนดค่าสูงสุดของยาสัตว์ (สารออกฤทธิ์ทางยา) ที่สามารถตกค้างได้ในผลิตภัณฑ์อาหารแปปรูปและไม่แปรรูป\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 6 เม.ย. 64 <\/B>\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
http:\/\/www.eurasiancommission.org\/en\/act\/texnreg\/deptexreg\/tr\/Pages\/PischevayaProd.aspx<\/a>\t","วัตถุประสงค์":"9","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-24","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/SLV\/213","สินค้า\/มาตรการ":" เมล็ดกาแฟ (Coffea arabica<\/i>) <\/B>","รายละเอียด":"จัดทำกฎระเบียบเชิงเทคนิคของประเทศระบุข้อกำหนด ขั้นตอน วิธีการตรวจสอบทางห้องปฏิบัติบัติการและในพื้นที่สำหรับการผลิตและการจัดจำหน่ายเมล็ดการแฟ (Coffea arabica<\/i>) ที่ได้รับการรับรอง (คุณภาพทางพันธุกรรม ลักษณะทางกายภาพ ลักษณะภายนอก และสุขอนามัยพืช)\r\n
โดยจะมีผลต่อบุคคลและสิ่งต่างๆ ที่มีส่วนในกระบวนการผลิต การแปรรูป และการจัดจำหน่ายเมล็ดกาแฟ (Coffea arabica<\/i>) ที่ได้รับการรับรอง และจะมีต่อพื้นที่ผลิตเมล็ด (Seed producing site) ห้องปฏิบัติการ พื้นที่สำหรับการจัดจำหน่าย เก็บรักษา และการขนส่ง\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 24 เม.ย. 64 <\/B>\t","วัตถุประสงค์":"9","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-18","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/TJK\/10","สินค้า\/มาตรการ":" น้ำมันปาล์ม <\/B>","รายละเอียด":"จัดทำร่างมาตรฐานของประเทศเพื่อควบคุมการนำเข้าน้ำมันปาล์มมายังในประเทศ\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 18 เม.ย. 64 <\/B>\t","วัตถุประสงค์":"9","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-02","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/TJK\/9","สินค้า\/มาตรการ":" เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ <\/B>","รายละเอียด":"จัดทำกฎระเบียบเชิงเทคนิคเกี่ยวข้องกับการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในแง่ของการผลิต การนำเข้า ส่งออก และการจัดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในประเทศ\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 2 เม.ย. 64 <\/B>","วัตถุประสงค์":"9","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-19","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/TPKM\/434\/Add.1","สินค้า\/มาตรการ":" การใช้ใบ Guayusa (Ilex guayusa<\/i>) เป็นส่วนประกอบในอาหาร <\/B>","รายละเอียด":"ประกาศบังคับใช้ข้อกำหนดการจำกัดการใช้และข้อกำหนดฉลากขอการใช้ใบ Guayusa (Ilex guayusa<\/i>) เป็นส่วนประกอบในอาหาร\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/members.wto.org\/crnattachments\/2021\/TBT\/TPKM\/final_measure\/21_1190_00_e.pdf<\/a>","วัตถุประสงค์":"9","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-24","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/UKR\/185","สินค้า\/มาตรการ":" น้ำพุและน้ำแร่ <\/B>","รายละเอียด":"จัดทำร่างคำสั่งของกระทรวงพัฒนาเศรษฐกิจ พาณิชย์ และการเกษตรของประเทศ เกี่ยวกับข้อกำหนดสุขอนามัยสำหรับการผลิตและการจำหน่ายน้ำแร่ธรรมชาติและน้ำที่ได้จากน้ำพุ (Spring water) มีสาระสำคัญดังนี้\r\n
1. ข้อกำหนดการทำ Treatment ของน้ำแร่ธรรมชาติ\r\n
2. ข้อกำหนดสำหรับพื้นที่ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เครื่องมือ การเก็บรักษา และการขนส่ง น้ำแร่ธรรมชาติ\r\n
3. สัญลักษณ์เพิ่มเติมสำหรับฉลากของน้ำแร่ธรรมชาติตามที่กำหนดโดยกฎหมายสารสนเทศเกี่ยวกับอาหารสำหรับผู้บริโภคของประเทศ\r\n
4. ข้อกำหนดน้ำที่ได้จากน้ำพุ (Spring water)\r\nร่างคำสั่งดังกล่าวกำหนดเพิ่มเติมว่าน้ำแร่ธรรมชาติที่ผ่านข้อกำหนดเกณฑ์ความปลอดภัย และข้อกำหนดคุณภาพทางอาหารที่มีผลก่อนการบังคับใช้ของคำสั่ง แต่ไม่ผ่านข้อกำหนดในคำสั่ง จะยังอนุญาตให้ผลิตและจัดจำหน่ายได้อีก 3 ปีหลังจาการบังคับใช้คำสั่งดังกล่าว และสามารถวางขายได้จนกว่าจะครบอายุวางขาย\r\n
ร่างคำสั่งฉบับนี้จะแจ้งเวียนตามกรอบของ SPS ด้วย\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 25 มี.ค. 64 <\/B>","วัตถุประสงค์":"9","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-10","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/URY\/26\/Add.3","สินค้า\/มาตรการ":" ผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป (packaged food) <\/B>","รายละเอียด":"ประกาศบังคับใช้ Executive Decree หมาย เลข 034\/2021 ลงวันที่ 26 มกราคม 2564 ที่เป็นการแทนที่ภาคผนวกของ Executive Decree หมาย เลข 272\/2018 \r\n
โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับข้อกำหนดฉลากสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 11 เม.ย. 64 <\/B>\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/medios.presidencia.gub.uy\/legal\/2021\/decretos\/01\/cons_min_387.pdf<\/a>","วัตถุประสงค์":"8","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-22","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/URY\/47","สินค้า\/มาตรการ":" ผลสตรอเบอรี่สด <\/B>","รายละเอียด":"จัดทำร่างกฎระเบียบเชิงเทคนิคกำหนดการจัดจำแนกและข้อกำหนดคุณภาพของผลสตรอเบอรี่สด หลังจากผ่านการเตรียมการและทำบรรณจุภัณฑ์ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดการจัดจำแนกผลิตภัณฑ์ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้าในกลุ่มประเทศตลาดร่วมอเมริกาใต้ตอนล่าง (MERCOSUR) รวมสินค้าที่นำเข้ามาจากภายนอกกลุ่มประเทศดังกล่าว\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 22 เม.ย. 64 <\/B>","วัตถุประสงค์":"9","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-22","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/URY\/48","สินค้า\/มาตรการ":" พริก (Capsicum annum<\/i> L.) ยกเว้น Hot pepper <\/B>","รายละเอียด":"จัดทำร่างกฎระเบียบเชิงเทคนิคกำหนดการจัดจำแนกและข้อกำหนดคุณภาพของพริก (Capsicum annum<\/i> L.) หลังจากผ่านการเตรียมการและทำบรรณจุภัณฑ์ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดการจัดจำแนกผลิตภัณฑ์ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้าในกลุ่มประเทศตลาดร่วมอเมริกาใต้ตอนล่าง (MERCOSUR) รวมสินค้าที่นำเข้ามาจากภายนอกกลุ่มประเทศดังกล่าว\r\n
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันสุขภาพของผู้บริโภคและป้องกันการทำการค้าที่ไม่ยุติธรรม\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 22 เม.ย. 64 <\/B>","วัตถุประสงค์":"9","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-22","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/URY\/50","สินค้า\/มาตรการ":" ของหวานจากน้ำตาล (Confectionery) และธัญพืชและผลิตภัณฑ์จากธัญพืช <\/B>","รายละเอียด":"จัดทำการปรับปรุงข้อกำหนดการใช้วัตถุเจือปนอาหารและค่าสูงสุดที่อนุญาตสำหรับอาหารในรายการที่ 5 ของหวานจากน้ำตาล (Confectionery) และ รายการที่ 6 ธัญพืชและผลิตภัณฑ์จากธัญพืช \r\n
โดยจะผลต่อประเทศในกลุ่ม MERCOSUR และสินค้าที่นำเข้ามาจากนอกประเทศในกลุ่มดังกล่าว\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 22 เม.ย. 64 <\/B>","วัตถุประสงค์":"9","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-09","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/USA\/1586\/Add.2","สินค้า\/มาตรการ":" สินค้าอุปโภคบริโภค <\/B>","รายละเอียด":"ประกาศบังคับใช้ข้อกำหนดสำหรับฉลากคำเตือนเพื่อความปลอดภัย (Safe habor warning) ของผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายบนอินเตอร์เน็ต จำหน่ายในรูปแบบแคตตาล็อก (Catalogs) และข้อกฎหมายเฉพาะเกี่ยวกับการเตือนในผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/oehha.ca.gov\/sites\/default\/files\/media\/downloads\/crnr\/p65foodalcoholamendedoald2021.pdf<\/a>\r\n
https:\/\/members.wto.org\/crnattachments\/2021\/TBT\/USA\/final_measure\/21_1014_00_e.pdf<\/a>\r\n
https:\/\/members.wto.org\/crnattachments\/2021\/TBT\/USA\/final_measure\/21_1014_01<\/a>","วัตถุประสงค์":"9","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-24","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/USA\/1691\/Add.1","สินค้า\/มาตรการ":" ฉลากสำหรับการเตือนเกี่ยวกับสินค้า <\/B>","รายละเอียด":"ขยายเวลาเปิดรับข้อคิดเห็นการแก้ไขมาตรา 6 ในข้อบท 27 ของ the California Code of Regulation เกี่ยวกับการแจ้งเตือนผู้บริโภคด้วยวิธี Safe Harbor Warning และกำหนดให้มีการแสดงข้อความการแจ้งเตือนตามที่ระบุในข้อบังคับว่าด้วย Short-form warning\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 29 มี.ค. 64 <\/B>","วัตถุประสงค์":"8","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-12","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/USA\/829\/Add.4","สินค้า\/มาตรการ":" ผลิตภัณฑ์เนื้อโคที่ผ่านการทำให้นุ่ม (Tenderized) ทั้งแบบ Blade และ Needle <\/B>","รายละเอียด":"เปิดรับข้อคิดเห็นข้อกำหนดฉลากสำหรับผลิตภัณฑ์เนื้อโคที่ผ่านการทำให้นุ่ม (Tenderized) ทั้งแบบ Blade และ Needle\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 12 เม.ย. 64 <\/B>\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/members.wto.org\/crnattachments\/2021\/TBT\/USA\/21_1094_00_e.pdf<\/a>","วัตถุประสงค์":"8","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-22","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/ZAF\/192\/Add.1\/Rev.1\/Co","สินค้า\/มาตรการ":" น้ำมันมะกอก <\/B>","รายละเอียด":"ยกเลิกการประกาศแจ้งเวียน G\/TBT\/N\/ZAF\/192\/Add.1\/Rev.1","วัตถุประสงค์":"9","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-08","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/ARE\/221\/Add.2","สินค้า\/มาตรการ":" ไข้หวัดนก <\/B>","รายละเอียด":"เสนอการระงับนำเข้าชั่วคราวสำหรับสัตว์ปีกพื้นบ้านและสัตว์ปีกป่า รวมถึงผลิตภัณฑ์พลอยจากสัตว์ปีกได้ที่ยังไม่ผ่านความร้อน ลูกไก่ ไข่ฟักจากโปแลนด์ เนื่องจากมีรายงานจาก OIE พบการระบาดของโรคไข้หวัดนกสายพันธุ์รุนแรงในโปแลนด์ สหรัฐอาหรับเอมิเร็ตส์จึงประกาศใช้มาตรการป้องกันล่วงหน้าเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนกที่จะติดมากับการนำเข้าสัตว์ปีกมีชีวิตและผลิตภัณฑ์จากโปแลนด์ โดยได้กำหนดมาตรการดังนี้ \r\n
1) ยังคงระงับการนำเข้าสำหรับสัตว์ปีกพื้นบ้านและสัตว์ปีกป่า รวมถึงผลิตภัณฑ์พลอยจากสัตว์ปีกได้ที่ยังไม่ผ่านความร้อน ลูกไก่ ไข่ฟักจนกว่าสถานการณ์ไข้หวัดนกจะคลี่คลาย \r\n
2) ระงับการนำเข้าผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกที่ยังไม่ผ่านความร้อน (ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ปีกและไข่ที่ไม่ผ่านความร้อน) จากโปแลนด์ \r\n
3) แต่ยังคงอนุญาตให้นำเข้าผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ปีกและไข่ที่ผ่านความร้อนจากโปแลนด์ ซึ่งเป็นการติดตามผลรายงานโรคไข้หวัดนกในโปแลนด์และเป็นไปตามมาตรา 10.4.4 ในข้อบท 10.4 ของมาตรฐานสุขภาพสัตว์บกของ OIE","วัตถุประสงค์":"2","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"โปแลนด์"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-04","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/ARE\/225\/Add.2","สินค้า\/มาตรการ":" สัตว์ปีกมีชีวิต และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ปีก รวมถึงเนื้อสัตว์ปีก ลูกไก่ ไข่ฟัก ยกเว้นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน <\/B>","รายละเอียด":"กำหนดมาตรการป้องกันด้านสุขอนามัยตามประกาศมาตรการฉุกเฉินระงับการนำเข้าชั่วคราวสำหรับสัตว์ปีกเลี้ยงและสัตว์ปีกป่า และผลิตภัณฑ์พลอยได้ที่ไม่ผ่านการฆ่าเชื้อ ลูกไก่ และไข่ฟักจากสหราชอาณาจักร เนื่องจากมีรายงานจากการแพร่ะบาดของไข้หวัดนกสายพันธุ์รุนแรง (HPAI) ในบริเวณดังกล่าวจาก OIE โดยมาตรการนี้ประกอบด้วย\r\n
1. ระงับการนำเข้าชั่วคราวสำหรับสัตว์ปีกเลี้ยงและสัตว์ปีกป่า และผลิตภัณฑ์พลอยได้ที่ไม่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน รวมถึงลูกไก่และไข่ฟักจากสหราชอาณาจักร ตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในใบรับรองสุขภาพสัตว์เพื่อการส่งออก \"สัตว์ปีกมีชีวิต\" ตามใบรับรองสุขภาพสัตว์เพื่อการส่งออก \"ลูกไก่\" และใบรับรองสุขภาพสัตว์เพื่อการส่งออก \"ไข่ฟัก\" ที่ได้รับความเห็นชอบของทั้งสองฝ่าย\r\n
2. ระงับการนำเข้าชั่วคราวสำหรับผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกที่ไม่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน (ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากไข่ที่ไม่ผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อ) จากสหราชอาณาจักร\r\n
3. ยังคงอนุญาตให้มีการนำเข้าผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกที่ผ่านการฆ่าเชื้อ (ผลิตภัณฑ์จากเนื้อและผลิตภัณฑ์จากไข่ที่ผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อ) จากสหราชอาณจักร\r\n
ทั้งนี้ เป็นมาตรการที่ดำเนินการตามการประกาศรายงานตรวจติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค HPAI ในเนเธอร์แลนด์ และมีปฏิบัติตามมาตร 10.4.4 บทที่ 10.4 ของ the OIE Terrestrial Animal Health Code\t","วัตถุประสงค์":"2","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"สหราชอาณาจักร"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-01","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/ARE\/229","สินค้า\/มาตรการ":" สัตว์ปีกมีชีวิต และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ปีก รวมถึงเนื้อสัตว์ปีก ลูกไก่ ไข่ฟัก ยกเว้นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน <\/B>","รายละเอียด":"ประกาศระงับการนำเข้าชั่วคราวสำหรับสัตว์ปีกเลี้ยงและสัตว์ปีกป่า และผลิตภัณฑ์พลอยได้ที่ไม่ผ่านการฆ่าเชื้อ ลูกไก่ และไข่ฟักจากพื้นที่ Sk?ne County และ Kalmar County ของสวีเดน เนื่องจากมีรายงานการแพร่ะบาดของไข้หวัดนกสายพันธุ์รุนแรง (HPAI) ในบริเวณดังกล่าวจาก OIE โดยมาตรการนี้ประกอบด้วย\r\n
1. ระงับการนำเข้าชั่วคราวสำหรับสัตว์ปีกเลี้ยงและสัตว์ปีกป่า และผลิตภัณฑ์พลอยได้ที่ไม่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน รวมถึงลูกไก่และไข่ฟักจากสวีเดนมายังสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์\r\n
2. ควบคุมการนำเข้าเนื้อสัตว์ปีกและไข่ไก่ และผลิตภัณฑ์ที่ไม่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน โดยต้องแนบใบรับรองสุขภาพสัตว์สำหรับการส่งออก \"เนื้อและผลิตภัณฑ์จากเนื้อ\" และ \"ไข่ไก่และผลิตภัณฑ์จากไข่ไก่\" จากสวีเดนยังสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์\r\n
3. ยังคงอนุญาตให้มีการนำเข้าผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกที่ผ่านการฆ่าเชื้อ (ผลิตภัณฑ์จากเนื้อและผลิตภัณฑ์จากไข่) จากทุกพื้นที่ในสวีเดน\r\n
4. สินค้าไข่ไก่และเนื้อสัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์จากไข่และเนื้อสัตว์ปีกจากพื้นที่ Sk?ne County และ Kalmar County ที่ผลิตภายหลังจากวันที่ 27 ธ.ค. 63 จะไม่ได้รับอนุญาตให้ส่งออกมายังสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์\r\n
5. สินค้าเนื้อสัตว์ปีกและไข่ไก่ รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ไม่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนที่มาจากบริเวณที่ไม่พบการติดเชื้อของโรค HPAI ในสวีเดน จะผ่านการตรวจปล่อยสินค้าตามใบรับรองสุขภาพสัตว์เพื่อการส่งออก \"เนื้อและผลิตภัณฑ์จากเนื้อ\" และตามใบรับรองสุขภาพสัตว์เพื่อการส่งออก \"ไข่ไก่และผลิตภัณฑ์จากไข่ไก่\" ที่ใช้ในปัจจุบันนี้ โดยผู้ที่มีอำนาจในสวีเดนควรส่งแบบแสดงข้อมูลสุขภาพสัตว์ (health statement) ระบุว่า ผลิตภัณฑ์นำเข้าดังกล่าวมาจากพื้นที่ที่ไม่มีการขึ้นทะเบียนของโรค HPAI ภายในรัศมี 25 กิโลเมตร รอบๆฟาร์ม โรงเชือดสัตว์ สถานประกอบการบรรจุภัณฑ์แหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์ เป็นระยะเวลาไม่ตำกว่า 3 เดือน ก่อนการผลิต รวมถึงข้อควรระวังที่สำคัญที่ใช้เพื่อปกป้องสินค้าจากการสัมผัสกับแหล่งของโรค HPAI \r\n
ทั้งนี้ เป็นการดำเนินการแบบชั่วคราวจนกว่าการตรวจสอบใบรับรองสุขภาพสัตว์จะได้รับการอนุญาตจากทั้งสองประเทศ (ประเทศคู่ค้า)","วัตถุประสงค์":"2","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"Skane County และ Kalmar County สวีเดน"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-01","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/ARE\/230","สินค้า\/มาตรการ":" สัตว์ปีกมีชีวิต และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ปีก รวมถึงเนื้อสัตว์ปีก ลูกไก่ ไข่ฟัก ยกเว้นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน <\/B>","รายละเอียด":"ประกาศระงับการนำเข้าชั่วคราวสำหรับสัตว์ปีกเลี้ยงและสัตว์ปีกป่า และผลิตภัณฑ์พลอยได้ที่ไม่ผ่านการฆ่าเชื้อ ลูกไก่ และไข่ฟักจากพื้นที่ Emilia-Romagna ของอิตาลี เนื่องจากมีรายงานการแพร่ะบาดของไข้หวัดนกสายพันธุ์รุนแรง (HPAI) ในบริเวณดังกล่าวจาก OIE โดยมาตรการนี้ประกอบด้วย\r\n
1. ระงับการนำเข้าชั่วคราวสำหรับสัตว์ปีกเลี้ยงและสัตว์ปีกป่า และผลิตภัณฑ์พลอยได้ที่ไม่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน รวมถึงลูกไก่และไข่ฟักจากอิตาลีมายังสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์\r\n
2. ควบคุมการนำเข้าเนื้อสัตว์ปีกและไข่ไก่ และผลิตภัณฑ์ที่ไม่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน โดยต้องแนบใบรับรองสุขภาพสัตว์สำหรับการส่งออก \"เนื้อและผลิตภัณฑ์จากเนื้อ\" และ \"ไข่ไก่และผลิตภัณฑ์จากไข่ไก่\" จากอิตาลีมายังสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์\r\n
3. ยังคงอนุญาตให้มีการนำเข้าผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกที่ผ่านการฆ่าเชื้อ (ผลิตภัณฑ์จากเนื้อและผลิตภัณฑ์จากไข่) จากทุกพื้นที่ในอิตาลี\r\n
4. สินค้าไข่ไก่และเนื้อสัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์จากไข่และเนื้อสัตว์ปีกจากพื้นที่ Emilia-Romagna ที่ผลิตภายหลังจากวันที่ 1 ม.ค. 64 จะไม่ได้รับอนุญาตให้ส่งออกมายังสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์\r\n
5. สินค้าเนื้อสัตว์ปีกและไข่ไก่ รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ไม่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนที่มาจากบริเวณที่ไม่พบการติดเชื้อของโรค HPAI ในอิตาลี จะผ่านการตรวจปล่อยสินค้าตามใบรับรองสุขภาพสัตว์เพื่อการส่งออก \"เนื้อและผลิตภัณฑ์จากเนื้อ\" และตามใบรับรองสุขภาพสัตว์เพื่อการส่งออก \"ไข่ไก่และผลิตภัณฑ์จากไข่ไก่\" ที่ใช้ในปัจจุบันนี้ โดยผู้ที่มีอำนาจในอิตาลีควรส่งแบบแสดงข้อมูลสุขภาพสัตว์ (health statement) ระบุว่า ผลิตภัณฑ์นำเข้าดังกล่าวมาจากพื้นที่ที่ไม่มีการขึ้นทะเบียนของโรค HPAI ภายในรัศมี 25 กิโลเมตร รอบๆฟาร์ม โรงเชือดสัตว์ สถานประกอบการที่บรรจุภัณฑ์แหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์ เป็นระยะเวลาไม่ตำกว่า 3 เดือน ก่อนการผลิต รวมถึงข้อควรระวังที่สำคัญที่ใช้เพื่อปกป้องสินค้าจากการสัมผัสกับแหล่งของโรค HPAI ทัั้งนี้ เป็นการดำเนินการแบบชั่วคราวจนกว่าการตรวจสอบใบรับรองสุขภาพสัตว์จะได้รับการอนุญาตจากทั้งสองประเทศ (ประเทศคู่ค้า)","วัตถุประสงค์":"2","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"พื้นที่ Emilia-Romagna อิตาลี"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-01","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/ARE\/231","สินค้า\/มาตรการ":" สัตว์ปีกมีชีวิต และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ปีก รวมถึงเนื้อสัตว์ปีก ลูกไก่ ไข่ฟัก ยกเว้นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน <\/B>","รายละเอียด":"ประกาศระงับการนำเข้าชั่วคราวสำหรับสัตว์ปีกเลี้ยงและสัตว์ปีกป่า และผลิตภัณฑ์พลอยได้ที่ไม่ผ่านการฆ่าเชื้อ ลูกไก่ และไข่ฟักเมือง Trnava ของสโลวาเกีย เนื่องจากมีรายงานการแพร่ะบาดของไข้หวัดนกสายพันธุ์รุนแรง (HPAI) ในบริเวณดังกล่าวจาก OIE โดยมาตรการนี้ประกอบด้วย\r\n
1. ระงับการนำเข้าชั่วคราวสำหรับสัตว์ปีกเลี้ยงและสัตว์ปีกป่า และผลิตภัณฑ์พลอยได้ที่ไม่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน รวมถึงลูกไก่และไข่ฟักจากสโลวาเกียมายังสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์\r\n
2. ควบคุมการนำเข้าเนื้อสัตว์ปีกและไข่ไก่ และผลิตภัณฑ์ที่ไม่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน โดยต้องแนบใบรับรองสุขภาพสัตว์สำหรับการส่งออก \"เนื้อและผลิตภัณฑ์จากเนื้อ\" และ \"ไข่ไก่และผลิตภัณฑ์จากไข่ไก่\" จากสโลวาเกียมายังสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์\r\n
3. ยังคงอนุญาตให้มีการนำเข้าผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกที่ผ่านการฆ่าเชื้อ (ผลิตภัณฑ์จากเนื้อและผลิตภัณฑ์จากไข่) จากทุกพื้นที่ในสโลวาเกีย\r\n
4. สินค้าไข่ไก่และเนื้อสัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์จากไข่และเนื้อสัตว์ปีกจากพื้นที่ Trnava ที่ผลิตภายหลังจากวันที่ 1 ม.ค. 64 จะไม่ได้รับอนุญาตให้ส่งออกมายังสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์\r\n
5. สินค้าเนื้อสัตว์ปีกและไข่ไก่ รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ไม่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนที่มาจากบริเวณที่ไม่พบการระบาดของโรค HPAI ในสโลวาเกีย จะผ่านการตรวจปล่อยสินค้าตามใบรับรองสุขภาพสัตว์เพื่อการส่งออก \"เนื้อและผลิตภัณฑ์จากเนื้อ\" และตามใบรับรองสุขภาพสัตว์เพื่อการส่งออก \"ไข่ไก่และผลิตภัณฑ์จากไข่ไก่\" ที่ใช้ในปัจจุบันนี้ โดยผู้ที่มีอำนาจในสโลวาเกียควรส่งแบบแสดงข้อมูลสุขภาพสัตว์ (health statement) ระบุว่า ผลิตภัณฑ์นำเข้าดังกล่าวมาจากพื้นที่ที่ไม่มีการขึ้นทะเบียนของโรค HPAI ภายในรัศมี 25 กิโลเมตร รอบๆฟาร์ม โรงเชือดสัตว์ สถานประกอบการบรรจุภัณฑ์แหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์ เป็นระยะเวลาไม่ตำกว่า 3 เดือน ก่อนการผลิต รวมถึงข้อควรระวังที่สำคัญที่ใช้เพื่อปกป้องสินค้าจากการสัมผัสกับแหล่งของโรค HPAI ทัั้งนี้ เป็นการดำเนินการแบบชั่วคราวจนกว่าการตรวจสอบใบรับรองสุขภาพสัตว์จะได้รับการอนุญาตจากทั้งสองประเทศ (ประเทศคู่ค้า)","วัตถุประสงค์":"2","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"เมือง Trnava สโลวาเกีย"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-01","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/ARE\/232","สินค้า\/มาตรการ":" สัตว์ปีกมีชีวิต และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ปีก รวมถึงเนื้อสัตว์ปีก ลูกไก่ ไข่ฟัก ยกเว้นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน <\/B>","รายละเอียด":"ประกาศระงับการนำเข้าชั่วคราวสำหรับสัตว์ปีกเลี้ยงและสัตว์ปีกป่า และผลิตภัณฑ์พลอยได้ที่ไม่ผ่านการฆ่าเชื้อ ลูกไก่ และไข่ฟักจากพื้นที่ South Bohemian (Jiho?esk?) ของสาธารณรัฐเช็ก เนื่องจากมีรายงานการแพร่ะบาดของไข้หวัดนกสายพันธุ์รุนแรง (HPAI) ในบริเวณดังกล่าวจาก OIE โดยมาตรการนี้ประกอบด้วย\r\n
1. ระงับการนำเข้าชั่วคราวสำหรับสัตว์ปีกเลี้ยงและสัตว์ปีกป่า และผลิตภัณฑ์พลอยได้ที่ไม่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน รวมถึงลูกไก่และไข่ฟักจากสาธารณรัฐเช็กมายังสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์\r\n
2. ควบคุมการนำเข้าเนื้อสัตว์ปีกและไข่ไก่ และผลิตภัณฑ์ที่ไม่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน โดยต้องแนบใบรับรองสุขภาพสัตว์สำหรับการส่งออก \"เนื้อและผลิตภัณฑ์จากเนื้อ\" และ \"ไข่ไก่และผลิตภัณฑ์จากไข่ไก่\" จากสาธารณรัฐเช็กมายังสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์\r\n
3. ยังคงอนุญาตให้มีการนำเข้าผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกที่ผ่านการฆ่าเชื้อ (ผลิตภัณฑ์จากเนื้อและผลิตภัณฑ์จากไข่) จากทุกพื้นที่ในสาธารณรัฐเช็ก\r\n
4. สินค้าไข่ไก่และเนื้อสัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์จากไข่และเนื้อสัตว์ปีกจากพื้นที่ South Bohemian ที่ผลิตภายหลังจากวันที่ 31 ธ.ค. 63 จะไม่ได้รับอนุญาตให้ส่งออกมายังสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์\r\n
5. สินค้าเนื้อสัตว์ปีกและไข่ไก่ รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ไม่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนที่มาจากบริเวณที่ไม่พบการติดเชื้อของโรค HPAI ในสาธารณรัฐเช็ก จะผ่านการตรวจปล่อยสินค้าตามใบรับรองสุขภาพสัตว์เพื่อการส่งออก \"เนื้อและผลิตภัณฑ์จากเนื้อ\" และตามใบรับรองสุขภาพสัตว์เพื่อการส่งออก \"ไข่ไก่และผลิตภัณฑ์จากไข่ไก่\" ที่ใช้ในปัจจุบันนี้ โดยผู้ที่มีอำนาจในอิตาลีควรส่งแบบแสดงข้อมูลสุขภาพสัตว์ (health statement) ระบุว่า ผลิตภัณฑ์นำเข้าดังกล่าวมาจากพื้นที่ที่ไม่มีการขึ้นทะเบียนของโรค HPAI ภายในรัศมี 25 กิโลเมตร รอบๆฟาร์ม โรงเชือดสัตว์ สถานประกอบการที่บรรจุภัณฑ์แหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์ เป็นระยะเวลาไม่ตำกว่า 3 เดือน ก่อนการผลิต รวมถึงข้อควรระวังที่สำคัญที่ใช้เพื่อปกป้องสินค้าจากการสัมผัสกับแหล่งของโรค HPAI ทัั้งนี้ เป็นการดำเนินการแบบชั่วคราวจนกว่าการตรวจสอบใบรับรองสุขภาพสัตว์จะได้รับการอนุญาตจากทั้งสองประเทศ (ประเทศคู่ค้า)","วัตถุประสงค์":"2","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"South Bohemian (Jiho?esk?) สาธารณรัฐเช็ก"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-02","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/ARE\/233","สินค้า\/มาตรการ":" สัตว์ปีกมีชีวิต และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ปีก รวมถึงเนื้อสัตว์ปีก ลูกไก่ ไข่ฟัก ยกเว้นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน <\/B>","รายละเอียด":"ประกาศระงับการนำเข้าชั่วคราวสำหรับสัตว์ปีกเลี้ยงและสัตว์ปีกป่า และผลิตภัณฑ์พลอยได้ที่ไม่ผ่านการฆ่าเชื้อ ลูกไก่ และไข่ฟักจากพื้นที่ Al Jahra คูเวต เนื่องจากมีรายงานการแพร่ะบาดของไข้หวัดนกสายพันธุ์รุนแรง (HPAI) ในบริเวณดังกล่าวจาก OIE โดยมาตรการนี้ประกอบด้วย\r\n
1. ระงับการนำเข้าชั่วคราวสำหรับสัตว์ปีกเลี้ยงและสัตว์ปีกป่า และผลิตภัณฑ์พลอยได้ที่ไม่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน รวมถึงลูกไก่และไข่ฟักจากสาธารณรัฐเช็กมายังสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์\r\n
2. ควบคุมการนำเข้าเนื้อสัตว์ปีกและไข่ไก่ และผลิตภัณฑ์ที่ไม่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน โดยต้องแนบใบรับรองสุขภาพสัตว์สำหรับการส่งออก \"เนื้อและผลิตภัณฑ์จากเนื้อ\" และ \"ไข่ไก่และผลิตภัณฑ์จากไข่ไก่\" จากสาธารณรัฐเช็กมายังสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์\r\n
3. ยังคงอนุญาตให้มีการนำเข้าผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกที่ผ่านการฆ่าเชื้อ (ผลิตภัณฑ์จากเนื้อและผลิตภัณฑ์จากไข่) จากทุกพื้นที่ในสาธารณรัฐเช็ก\r\n
4. สินค้าไข่ไก่และเนื้อสัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์จากไข่และเนื้อสัตว์ปีกจากพื้นที่ South Bohemian ที่ผลิตภายหลังจากวันที่ 31 ธ.ค. 63 จะไม่ได้รับอนุญาตให้ส่งออกมายังสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์\r\n
5. สินค้าเนื้อสัตว์ปีกและไข่ไก่ รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ไม่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนที่มาจากบริเวณที่ไม่พบการติดเชื้อของโรค HPAI ในสาธารณรัฐเช็ก จะผ่านการตรวจปล่อยสินค้าตามใบรับรองสุขภาพสัตว์เพื่อการส่งออก \"เนื้อและผลิตภัณฑ์จากเนื้อ\" และตามใบรับรองสุขภาพสัตว์เพื่อการส่งออก \"ไข่ไก่และผลิตภัณฑ์จากไข่ไก่\" ที่ใช้ในปัจจุบันนี้ โดยผู้ที่มีอำนาจในอิตาลีควรส่งแบบแสดงข้อมูลสุขภาพสัตว์ (health statement) ระบุว่า ผลิตภัณฑ์นำเข้าดังกล่าวมาจากพื้นที่ที่ไม่มีการขึ้นทะเบียนของโรค HPAI ภายในรัศมี 25 กิโลเมตร รอบๆฟาร์ม โรงเชือดสัตว์ สถานประกอบการที่บรรจุภัณฑ์แหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์ เป็นระยะเวลาไม่ตำกว่า 3 เดือน ก่อนการผลิต รวมถึงข้อควรระวังที่สำคัญที่ใช้เพื่อปกป้องสินค้าจากการสัมผัสกับแหล่งของโรค HPAI ทัั้งนี้ เป็นการดำเนินการแบบชั่วคราวจนกว่าการตรวจสอบใบรับรองสุขภาพสัตว์จะได้รับการอนุญาตจากทั้งสองประเทศ (ประเทศคู่ค้า)","วัตถุประสงค์":"2","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"Al Jahra คูเวต"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-15","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/ARE\/234","สินค้า\/มาตรการ":" สัตว์ปีกมีชีวิต ลูกไก่ ไข่ฟัก และผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกรวมทั้งเนื้อสัตว์ปีก ยกเว้นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านความร้อน <\/B>","รายละเอียด":"ประกาศมาตรการฉุกเฉินเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการแพร่เข้ามาของโรคไข้หวัดนกสายพันธุ์รุนแรง HPAI จากการนำเข้าสัตว์ปีกมีชีวิต และผลิตภัณฑ์ เนื่องจากมีรายงาน OIE พบการระบาดโรคไข้หวัดนกสายพันธุ์แรนแรงจากเมือง Pleven ในประเทศบัลแกเรีย","วัตถุประสงค์":"2","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"บัลแกเรีย"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-15","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/ARE\/235","สินค้า\/มาตรการ":" สัตว์ปีกมีชีวิต ลูกไก่ ไข่ฟัก และผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกรวมทั้งเนื้อสัตว์ปีก ยกเว้นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านความร้อน <\/B>","รายละเอียด":"ประกาศมาตรการฉุกเฉินเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการแพร่เข้ามาของโรคไข้หวัดนกสายพันธุ์รุนแรง HPAI จากการนำเข้าสัตว์ปีกมีชีวิต และผลิตภัณฑ์ เนื่องจากมีรายงาน OIE พบการระบาดโรคไข้หวัดนกสายพันธุ์แรนแรงจากเมือง Pleven ในประเทศฟินแลนด์","วัตถุประสงค์":"2","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ฟินแลนด์"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-25","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/AUS\/455\/Add.1","สินค้า\/มาตรการ":" เมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ <\/B>","รายละเอียด":"เผยแพร่รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชฉบับสมบูรณ์สำหรับเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ โดยระบุรายชื่อศัตรูพืชกักกัน 5 ชนิดของเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ ได้แก่ Pepino mosaic virus, Columnea latent viroid, Pepper chat fruit viroid, Tomato apical stunt viroid และ Tomato chlorotic dwarf viroid เนื่องจากความเสี่ยงจากศัตรูพืชกักกันเหล่านี้ไม่บรรลุระดับที่เหมาะสมของการปกป้อง (ALOP) ของออสเตรเลีย จึงกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงศัตรูพืชขึ้นเพื่อจัดการความเสี่ยงจากศัตรูพืชดังกล่าวให้บรรลุ ALOP ของออสเตรเลีย นอกจากนี้ เงื่อนไขการนำเข้าเมล็ดพันธุ์เพื่อการเพาะปลูกได้จัดทำมาตรการจัดการความเสี่ยงสำหรับเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศโดยรวมวิธีการทดสอบและวิธีการกำจัดศัตรูพืชสำหรับศัตรูพืชแต่ละชนิดและจัดทำเป็นมาตรการทางเลือก ดังนี้\r\n
ทางเลือกที่ 1: วิธีการทดสอบด้วย Polymerase chain reaction (PCR) เป็นมาตรการที่ใช้กับศัตรูพืชกักกันที่เกี่ยวข้องกับเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศทั้ง 5 ชนิด\r\n
ทางเลือกที่ 2: วิธีการทดสอบด้วย Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) เป็นมาตรการที่ใช้กับศัตรูพืชกักกัน Pepino mosaic virus เท่านั้น\r\n
ทางเลือกที่ 3: การฆ่าเชื้อด้วยความร้อน เป็นมาตรการที่ใช้กับศัตรูพืชกักกัน Pepino mosaic virus เท่านั้น\r\nหากมีการดำเนินการตามวิธีการที่กำหนด ณ ประเทศผู้ส่งออก จะต้องแสดงข้อความรับรองเพิ่มเติม (additional declaration) ใบรับรองสุขอนามัยพืชว่าวิธีการทดสอบหรือวิธีการฆ่าเชื้อได้ดำเนินการตามข้อกำหนดของออสเตรเลีย \r\n
ร่างวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชไปเผยแพร่ในเว็บไซด์ของกระทรวงฯ เมื่อวันที่ 8 ส.ค. 61 เพื่อเปิดรับฟังความคิดเห็นเป็นเวลา 60 วัน โดยออสเตรเลียได้นำข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาพิจารณาประกอบการจัดทำรายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงฉบับสมบูรณ์ การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในรายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงฉบับสมบูรณ์ ได้แก่ \r\n
- ตัด Tomato planta macho viroid ออกจากการวิเคราะห์เนื่องจากมีหลักฐานไม่เพียงพอที่จะแสดงว่าพบไวรอยด์ชนิดนี้ในเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศเพื่อการเพาะปลูก\r\n
- ยังคงวิธีการทดสอบ ELISA เป็นวิธีการทางเลือกในการจัดการความเสี่ยงสำหรับศัตรูพืช Pepino mosaic virus\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/www.agriculture.gov.au\/biosecurity\/risk-analysis\/plant\/pepino-mosaic-virus-pospiviroids-tomato-seed<\/a>","วัตถุประสงค์":"3","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-10","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/AUS\/502\/Add.6","สินค้า\/มาตรการ":" ด้วงอิฐ (Khapra beetle: Trogoderma granarium<\/i>) <\/B>","รายละเอียด":"เมื่อวันที่ 4 ส.ค. 63 ออสเตรเลียได้แจ้งเวียนNotification G\/SPS\/N\/AUS\/502 เกี่ยวกับมาตรการฉุกเฉินต่อผลิตภัณฑ์พืชที่เป็นพืชอาศัยของด้วงอิฐ (Trogoderma granarium<\/i>) เพื่อป้องกันการแพร่เข้ามา ตั้งรกราก และแพร่ระบาดของศัตรูพืชดังกล่าว เฟส6A จะเป็นข้อกำหนดในการกำจัดเชื้อโรคสำหรับตู้คอนเทนเนอร์ที่มีความเสี่ยงตั้งแต่วันที่ 12 เม.ย. 64 เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการใหม่ โดยตู้คอนเทนเนอร์ทุกตู้ที่ส่งมาถึงในวันที่ 12 เม.ย. 64 จะต้องทำการฆ่าเชื้อ และต้องเป็นไปตามอายุของใบรับรอง หากใบรับรอง PC ที่ให้สำหรับตู้คอนเทนเนอร์ทางทะเลจะต้องระบุวันหมดอายุ ข้อมูลการประชุม ออสเตรเลียได้จัดการประชุมแบบ virtaul สำหรับภาคอุตสาหกรรมเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของเฟส6A การประชุมแบ่งออกเป็น 3 ส่วนแยกันเพื่่อรองรับคนเข้าประชุม ดังนี้ \r\n
1) 9:30 - 11:30 น. (AEDT) วันที่ 23 ก.พ. 64 \r\n
2) 10:30 - 12:30 น. (AEDT) วันที่ 25 ก.พ. 64 \r\n
3) 14:00 - 16:00 น. (AEDT) วันที่ 26 ก.พ. 64 \r\n
โดยลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมได้ที่ :
http:\/\/www.khapra-beetle-containers-information-sessions.eventbrite.com.au<\/a>\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
http:\/\/www.agriculture.gov.au\/pests-diseases-weeds\/plant\/khapra-beetle\/urgent-actions.<\/a>","วัตถุประสงค์":"3","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-02","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/AUS\/513","สินค้า\/มาตรการ":" อาหารที่ผลิตภายในประเทศและอาหารนำเข้า <\/B>","รายละเอียด":"เสนอ M1018 - Maximum Residue Limits (2020) โดยแก้ไข Australia New Zealand Food Standards Code เกี่ยวกับค่า MRLs สำหรับสารเคมีทางการเกษตรและยาสัตว์ (Agvet) ให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐาน MRLs ที่กำหนดโดยสำนักงานสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชและยารักษาสัตว์ของออสเตรเลีย (Australian Pesticide and Veterinary Medicines Authority : APVMA) โคเด็กซ์ และมาตรฐานของประเทศคู่ค้า โดยเกี่ยวข้องกับการตกค้างของสารดังกล่าวในอาหาร\r\n
สำหรับเอกสาร M1018 หน่วยงาน FSANZ พิจารณาค่า MRLs ที่ประกาศใช้โดยโคเด็กซ์ที่เป็นผลจากการประชุม Codex Alimentarius Commission (CAC) ของปีก่อนหน้านี้ โดยไม่มีการยื่นคำร้องขอจากภาคส่วนที่สนใจ ค่า MRLs ใหม่ที่มีการประกาศใช้จากการประชุม 2019 CAC จะถูกนำเข้าสู่กระบวนการคัดกรองก่อนการพิจารณาหาข้อสรุปร่วมกัน ซึ่งสามารถแบ่งกลุ่มสารเคมีทางการเกษตรและยาสัตว์ได้ ดังนี้\r\n
1) สารเคมี Agvet ที่มีการเพิ่มค่า MRLs หรือกำหนดค่า MRLs ใหม่ สำหรับสินค้าพืช ได้แก่ 2,4-D, Abamectin, Acephate, Acetamiprid, Acifluorfen, Afidopyropen, alpha-Cypermethrin (สารตกค้างที่อยู่ภายใต้สารเคมี Cypermethrin), Aluminum phosphide (สารตกค้างที่อยู่ภายใต้สารเคมี Phosphine), Ametoctradin, Azoxystrobin, Bentazone, Benzovindiflupyr, Bifenthrin, Boscalid, Carbendazim, Carboxin, Carfentrazone-ethyl, Chlorantraniliprole, Chlorfenapyr, Chlorpyrifos, Chlorpyrifos-methyl, Cyantraniliprole, Cyazofamid, Cyclaniliprole, Cyhalothrin (รวมถึง lambda), Cypermethrin, Deltamethrin, Difenoconazole, Dithianon, Diuron, Ethiprole, Fenbuconazole, Fenoxaprop-ethyl, Fenpicoxamid, Fenpyroximate, Fluazifop-p-butyl, Flubendiamide, Fludioxonil, Fluopyram, Fluoride, Fluoxastrobin, Flupyradifurone, Flusilazole, Flutolanil, Flutriafol, Fluxapyroxad, Folpet, Glyphosate, Halosulfuron-methyl, Hexythiazox, Imazalil, Imidacloprid, Iprodione, Isofetamid, Kresoxim-methyl, Lufenuron, Malathion (ค่า MRLs ที่อยู่ภายใต้ Maldison), Mandipropamid, MCPA, MCPB, Mefentrifluconazole, Metalaxyl, Metconazole, Methomyl, Metolachlor, Mibemectin, Myclobutanil, Novaluron, Oxamyl, Oxathiapiprolin, Paraquat, Pendimethalin, Phorate, Phosphine, Picoxystrobin, Pirimiphos-methyl, Profenofos, Prohexadione-calcium, Propamocarb, Propiconazole, Pyraclostrobin, Pyraflufen-ethyl, Pyrethrins, Pyriofenone, Pyriproxyfen, Pyroxasulfone, Sethoxydim, Simazine, Spinosad, Sulfoxaflor, Tebuconazole, Tebufenozide, Thiacloprid, Thiamethoxam, Thiophanate-mathyl, Tioxazafen, Triflumezopyrim, zeta-Cypermethrin และ Zoxamide\r\n
2) สารเคมี Agvet ที่มีการเพิ่มค่า MRLs หรือกำหนดค่า MRLs ใหม่ สำหรับสินค้าสัตว์ ได้แก่ Bentazone, Chlorfenapyr, Ethiprole, Fenpyroximate, Fludioxonil, Flumequine, Glyphosate, Imazalil, Kresoxim-methyl, Lufenuron, Norflurazon, Oxathiapiprolin, Propamocarb, Pyraclostrobin, Tactopamine, Sethoxydim, Sulfoxaflor และ Tioxazafen\r\n
3) สารเคมี Agvet ที่มีการปรับลดค่า MRLs หรือยกเลิกค่า MRLs สำหรับสินค้าพืช ได้แก่ Acetamiprid, Acibenzolar-s-methyl, Azoxystrobin, Bifenthrin, Imidacloprid และ Permethrin\r\nหมายเหตุ : ไม่มีสารเคมี Agvet ที่มีการปรับลดค่า MRLs หรือยกเลิกค่า MRLs สำหรับสินค้าสัตว์\r\n
4) รายการสารเคมีตัวใหม่ที่ถูกเสนอให้เพิ่มในตา","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-03","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/AUS\/514","สินค้า\/มาตรการ":" อาหาร<\/B>","รายละเอียด":"แก้ไขรายชื่อและค่า MRLs ของสารเคมีทางการเกษตรและยารักษาสัตว์ในตารางที่ 20 ของ Australia New Zealand Food Standards Code เพื่อให้มีความสอดคล้องกฎระเบียบอื่นๆ ของประเทศที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและการใช้งานสารเคมีทางการเกษตรและยารักษาสัตว์ให้มีประสิทธิภาพ โดยมีรายชื่อ ดังนี้ \r\n
- สำหรับสินค้าพืช: Azoxystrobin, Bromoxynil, Difluenican, Fluopyram, Fomesafen, Metalaxyl, Methomyl, Spinetoram และ Trifloxystrobin\r\n
- สำหรับสินค้าสัตว์ : Fluopyram และ Fomesafen\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 2 เม.ย. 64<\/B>\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/apvma.gov.au\/sites\/default\/files\/gazette\/food-standards\/schedule_20_amendment_gazette_20210127.pdf<\/a>","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-17","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/AUS\/515","สินค้า\/มาตรการ":" นม น้ำผึ้ง อาหารแปรรูป อาหารทะเล ไข่ ขนสัตว์ เนื้อสัตว์ ต้นพืช ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ที่ไม่ใช่สำหรับการบริโภค (อาหารสัตว์เลี้ยง) ผิวหนังและขน ยา สัตว์มีชีวิตและชิ้นส่วนสำหรับสืบพันธุ์ <\/B>","รายละเอียด":"
- ออสเตรเลียกำลังใช้กฎระเบียบการส่งออกฉบับใหม่ภายใต้พระราชบัญญัติควบคุมการส่งออกหลังจากวันที่ 28 มี.ค. 64 ซึ่งปัจจุบันอ้างถึงปี 2982 ซึ่งจะยกเลิกใบรับรองสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชทั้งหมดที่ออกโดยหน่วยงาน CA ของออสเตรเลีย (กระทรวงเกษตร น้ำ และสิ่งแวดล้อม) นอกจากนี้ ชื่อกระทรวงที่อยู่ภายใต้รัฐบาลออสเตรเลียจะแก้ไขชื่อในใบรับรองเป็น \"รัฐบาลออสเตรเลีย (Australian Government)\" ยกเว้น (i) กรณีที่ประเทศผู้นำเข้ากำหนดให้แสดงชื่อของหน่วยงาน CA ในใบรับรอง และ (ii) ใบรับรองสำหรับพืช\r\n
- ออสเตรเลียอยู่ระหว่างยกเลิกลายมือชื่อของ Chief Veterinary Officer ในใบรับรองสุขอนามัยแบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเนื้อสัตว์ นม ไข่ สินค้าที่ไม่ต้องมีการควบคุม และอาหารทะเล และแทนที่โดยลายมือชื่อของ National Veterinary Technical Manager (Dr Stewart Lowden) ซึ่งกำกับดูแลระบบการส่งออกตามแนวทางปฏิบัติของ OIE และ Codex เกี่ยวกับการจัดการด้านการรับรอง สำหรับใบรับรองสุขอนามัยของออสเตรเลียที่มีลายมือชื่อแบบลายลักษณ์อักษร (manual signature) จะแสดงลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการอนุญาตให้ลงนามในใบรับรองสุขอนามัยสำหรับการส่งออกและใช้ตราประทับของกระทรวง\r\n
- กรณีใบรับรองสำหรับสัตว์มีชีวิต ชิ้นส่วนสำหรับขยายพันธุ์ เมล็ดพืช เมล็ดพันธุ์ และพืชสวน จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงผู้ลงนามในใบรับรอง กรณีใบรับรองสำหรับการส่งออกพืชจะมีการแก้ไขตำแหน่งอ้างอิงจาก \"Authorised Officer\" เป็นคำว่า \"delegate\"\r\n
- การเปลี่ยนแปลงนี้ไม่มีผลต่อการรับรองที่ตกลงกันสำหรับการเปิดตลาด การควบคุมของกระทรวงฯ เกี่ยวกับการส่งออกหรือข้อมูลที่มีการตกลงสองฝ่ายเกี่ยวกับรายละเอียดของสินค้าในใบรับรอง\r\n
- ใบรับรองฉบับปรับปรุงใหม่จะเร่ิมใช้ในเดือนมี.ค. 64 และใบรับรองสำหรับพืชฉบับปรับปรุงใหม่จะเริ่มใช้วันที่ 15 มี.ค. 64 เนื่องจากมีระยะเวลาเปลี่ยนผ่านที่สั้น ดังนั้น อาจจะมีการแสดงใบรับรองแบบเดิมและแบบใหม่ ณ ด่านเขตแดนสำหรับการตรวจปล่อยสินค้า","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-25","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/AUS\/515\/Corr.1","สินค้า\/มาตรการ":" นม น้ำผึ้ง อาหารแปรรูป อาหารทะเล ไข่ ขนสัตว์ เนื้อสัตว์ ต้นพืช ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ที่ไม่ใช่สำหรับการบริโภค (อาหารสัตว์เลี้ยง) ผิวหนังและขน ยา สัตว์มีชีวิตและชิ้นส่วนสำหรับสืบพันธุ์ <\/B>","รายละเอียด":"แก้ไขชื่อเรื่องของประกาศแจ้งเวียนจาก \"Updates to Phytosanitary Certificates for Agricultural Exports from Australia. \" เป็น \"Updates to Sanitary and Phytosanitary Certificates for Agricultural Exports from Australia.\"","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-27","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/BRA\/1684\/Add.1","สินค้า\/มาตรการ":" อาหารและส่วนประกอบอาหาร <\/B>","รายละเอียด":"ประกาศบังคับใช้ Resolution -RDC number 466 ลงวันที่ 10 ก.พ. 64 เกี่ยวกับกำหนดการสกัดและการผลิตสารตัวทำละลายที่อนุญาตให้ใช้ในการผลิตอาหารและส่วนประกอบอาหาร\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
http:\/\/antigo.anvisa.gov.br\/documents\/10181\/5918056\/RDC_466_2021_.pdf\/b737de2c-ffe0-4fd6-a9a1-77b274af4e2f<\/a>\tประเทศคู่ค้า","วัตถุประสงค์":"0","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-11","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/BRA\/1710\/Add.1","สินค้า\/มาตรการ":" สารกำจัดศัตรูพืช pirimiphos-methyl <\/B>","รายละเอียด":"ประกาศใช้ค่า MRL ของสารกำจัดศัตรูพืช pirimiphos-methyl ซึ่งระบุไว้ในกฎระเบียบ Resolution no. 840 ลงวันที่ 28 ม.ค. 64\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/pesquisa.in.gov.br\/imprensa\/jsp\/visualiza\/index.jsp?data=01\/02\/2021&jornal=515&pagina=126.<\/a>","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-11","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/BRA\/1741\/Add.1","สินค้า\/มาตรการ":" สารกำจัดศัตรูพืช famoxadone <\/B>","รายละเอียด":"ประกาศใช้ค่า MRL ของสารกำจัดศัตรูพืช famoxadone ซึ่งระบุไว้ในกฎระเบียบ Resolution no. 410 ลงวันที่ 28 ม.ค. 64\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/pesquisa.in.gov.br\/imprensa\/jsp\/visualiza\/index.jsp?data=08\/09\/2020&jornal=515&pagina=108<\/a>","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-11","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/BRA\/1790\/Add.1","สินค้า\/มาตรการ":" สารกำจัดศัตรูพืช imidacloprid <\/B>","รายละเอียด":"ประกาศใช้ค่า MRL ของสารกำจัดศัตรูพืช imidacloprid ซึ่งระบุไว้ในกฎระเบียบ Resolution no. 407 ลงวันที่ 28 ม.ค. 64\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/pesquisa.in.gov.br\/imprensa\/jsp\/visualiza\/index.jsp?data=01\/02\/2021&jornal=515&pagina=126.<\/a>","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-24","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/BRA\/1832\/Add.1","สินค้า\/มาตรการ":" สารกำจัดศัตรูพืช <\/B>","รายละเอียด":"ประกาศบังคับใช้ Resolution -RE number 661 ลงวันที่ 11 ก.พ. 64 เกี่ยวกับการกำหนดค่า MRLs ของสารกำจัดศัตรูพืช Chlorothalonil สำหรับการใช้งานแบบฉีดพ่นทางใบ\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/pesquisa.in.gov.br\/imprensa\/jsp\/visualiza\/index.jsp?data=17\/02\/2021&jornal=515&pagina=142<\/a>","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-24","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/BRA\/1840\/Add.1","สินค้า\/มาตรการ":" สารกำจัดศัตรูพืช <\/B>","รายละเอียด":"ประกาศบังคับใช้ Resolution -RE number 662 ลงวันที่ 11 ก.พ. 64 เกี่ยวกับการกำหนดค่า MRLs ของสารกำจัดศัตรูพืช alpha-Cypermethrin สำหรับการใช้งานแบบฉีดพ่นทางใบ\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/pesquisa.in.gov.br\/imprensa\/jsp\/visualiza\/index.jsp?data=17\/02\/2021&jornal=515&pagina=1422<\/a>","วัตถุประสงค์":"9","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-24","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/BRA\/1848\/Add.1","สินค้า\/มาตรการ":" สารกำจัดศัตรูพืช <\/B>","รายละเอียด":"ประกาศบังคับใช้ Resolution- RE number 528 ลงวันที่ 4 ก.พ. 64 เกี่ยวกับการเพิ่มสารออกฤทธิ์ A64 - ACETATO DE (E)-7-DODECENILA ในรายการสารออกฤทธิ์สำหรับสารกำจัดศัตรูพืช ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดภายในบ้านและผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/pesquisa.in.gov.br\/imprensa\/jsp\/visualiza\/index.jsp?data=08\/02\/2021&jornal=515&pagina=114<\/a>","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-24","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/BRA\/1849\/Add.1","สินค้า\/มาตรการ":" สารกำจัดศัตรูพืช <\/B>","รายละเอียด":"ประกาศบังคับใช้ Resolution - RE number 529 ลงวันที่ 4 ก.พ. 64 เกี่ยวกับการเพิ่มสารออกฤทธิ์ Thiencarbazone methyl ในรายการสารออกฤทธิ์สำหรับสารกำจัดศัตรูพืช ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดภายในบ้านและผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/pesquisa.in.gov.br\/imprensa\/jsp\/visualiza\/index.jsp?data=08\/02\/2021&jornal=515&pagina=1144<\/a>","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-24","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/BRA\/1850\/Add.1","สินค้า\/มาตรการ":" สารกำจัดศัตรูพืช <\/B>","รายละเอียด":"ประกาศบังคับใช้ Resolution - RE number 525 ลงวันที่ 4 ก.พ. 64 เกี่ยวกับการเพิ่มสารออกฤทธิ์ N12 - Neoseiulus barkeri<\/i> ในรายการสารออกฤทธิ์สำหรับสารกำจัดศัตรูพืช ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดภายในบ้านและผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/pesquisa.in.gov.br\/imprensa\/jsp\/visualiza\/index.jsp?data=08\/02\/2021&jornal=515&pagina=114<\/a>","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-11","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/BRA\/1851\/Add.1","สินค้า\/มาตรการ":" ไรตัวห้ำ: Neoseiulus idaeus<\/i> <\/B>","รายละเอียด":"ประกาศใช้กฎระเบียบที่เพิ่มไรตัวห้ำ Neoseiulus idaeus<\/i> ในรายการสิ่งออกฤทธิ์ในสารกำจัดศัตรุพืช ผลิตภัณฑ์รักษาความสะอาดและผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ ซึ่งระบุไว้ในกฎระเบียบ Resolution no. 407 ลงวันที่ 28 ม.ค. 64\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/pesquisa.in.gov.br\/imprensa\/jsp\/visualiza\/index.jsp?data=01\/02\/2021&jornal=515&pagina=126.<\/a>","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-24","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/BRA\/1860\/Add.1","สินค้า\/มาตรการ":" สารกำจัดศัตรูพืช <\/B>","รายละเอียด":"ประกาศบังคับใช้ Resolution - RE number 526 ลงวันที่ 4 ก.พ. 64 เกี่ยวกับการเพิ่มสาร T72 - 1-Tetradecanol ในรายการสารออกฤทธิ์สำหรับสารกำจัดศัตรูพืช ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในบ้านและผลิตภัณฑ์รักษาไม้\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/pesquisa.in.gov.br\/imprensa\/jsp\/visualiza\/index.jsp?data=08\/02\/2021&jornal=515&pagina=114<\/a>","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-24","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/BRA\/1861\/Add.1","สินค้า\/มาตรการ":" สารกำจัดศัตรูพืช <\/B>","รายละเอียด":"ประกาศบังคับใช้ Resolution - RE number 527 ลงวันที่ 4 ก.พ. 64 เกี่ยวกับการเพิ่มสาร D56 - (Z,E)-7,9,11-Dodecatriene ในรายการสารออกฤทธิ์สำหรับสารกำจัดศัตรูพืช ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในบ้านและผลิตภัณฑ์รักษาไม้\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/pesquisa.in.gov.br\/imprensa\/jsp\/visualiza\/index.jsp?data=08\/02\/2021&jornal=515&pagina=114<\/a>","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-24","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/BRA\/1864\/Add.1","สินค้า\/มาตรการ":" สารกำจัดศัตรูพืช <\/B>","รายละเอียด":"ยกเลิกร่างกฎระเบียบ Resolution number 975 ลงวันที่ 15 ธ.ค. 63 เกี่ยวกับการกำหนดค่า MRLs และระยะเวลาปลอดภัยสำหรับข้าวโอ๊ต ข้าวไรย์ ข้าวบาร์เลย์ และข้าวทริทิเคลี โดยปราศจากข้อจำกัดสำหรับสาร C55.2 - Copper hydroxide","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-11","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/BRA\/1879","สินค้า\/มาตรการ":" ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ทั้งที่กินได้และกินไม่ได้ <\/B>","รายละเอียด":"ประกาศที่ 12\/2021\/DIPOA\/SDA\/MAPA กำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับขั้นตอนการนำเข้าสำหรับผลิตภัณฑ์จากสัตว์ทั้งที่กินได้และกินไม่ได้ที่ไม่ต้องขึ้นทะเบียนส่งออกไปยังบราซิล\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 12 เม.ย. 64<\/B>\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/members.wto.org\/crnattachments\/2021\/SPS\/BRA\/21_1069_00_x.pdf<\/a>","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-24","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/BRA\/1880","สินค้า\/มาตรการ":" สารกำจัดศัตรูพืช <\/B>","รายละเอียด":"จัดทำร่าง Resolution number 991 ลงวันที่ 27 ม.ค. 64 เกี่ยวกับการกำหนดค่า MRLs ของสารออกฤทธิ์ F23.1 - fluazifop-P ในรายการสารออกฤทธิ์สำหรับสารกำจัดศัตรูพืช ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในบ้านและผลิตภัณฑ์รักษาไม้ สำหรับการใช้งานแบบฉีดพ่นทางใบ ดังนี้\r\n
- ปรับเพิ่มค่า MRLs ของถั่ว (bean) จาก 1.0 เป็น 7.0 mg\/kg\r\n
- เพิ่มข้อความในข้อ h : \"Acute Reference Dose (ArfD): 0.4 mg\/kg b.w. (source: JMPR*, 2005)\r\n
- เพิ่มข้อความ: \" *Joint FAO\/WHO Meeting on Pesticide Residues\"\r\n
- เพิ่มข้อความในข้อ i : \"for the purpose of residue definition for conformity to MRL and dietary risk assessment, it will be considered the sum of all the constituent isomers of fluazifop, its esters including conjugates, expressed as fluazifop\"\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 3 เม.ย. 64<\/B>\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
http:\/\/antigo.anvisa.gov.br\/documents\/10181\/6223109\/%281%29CONSULTA+P%C3%9ABLICA+N+991+GGTOX.pdf\/e385afa5-fe27-4f58-b6ca-be57a1a77893<\/a>","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-24","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/BRA\/1881","สินค้า\/มาตรการ":" สารกำจัดศัตรูพืช <\/B>","รายละเอียด":"จัดทำร่าง Resolution number 992 ลงวันที่ 27 ม.ค. 64 เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสาร C49 - carfentrazone-ethyl ในรายการสารออกฤทธิ์สำหรับสารกำจัดศัตรูพืช ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในบ้านและผลิตภัณฑ์รักษาไม้ สำหรับรูปแบบการใช้ desiccation use ดังนี้\r\n
- เปลี่ยนระยะเวลาปลอดภัยสำหรับถั่วเหลืองจาก 30 วันเป็น 7 วัน\r\n
- เพิ่มข้อความในข้อ l : \"Acute Reference Dose (ArfD): Not applicable (source: EFSA*, 2018) \r\n
- เพิ่มข้อความ: \" *European Safety Food Authority\"\r\n
- เพิ่มข้อความในข้อ m: \"for the purpose of residue definition for conformity to MRL and dietary risk assessment, it will be considered the active ingredient carfentrazone-ethyl\"\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 3 เม.ย. 64<\/B>\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
http:\/\/antigo.anvisa.gov.br\/documents\/10181\/6223194\/CONSULTA+P%C3%9ABLICA+N+992+GGTOX.pdf\/93e63f67-c31b-4885-8913-107997c842d7<\/a>","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-24","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/BRA\/1882","สินค้า\/มาตรการ":" สารกำจัดศัตรูพืช <\/B>","รายละเอียด":"จัดทำร่าง Resolution number 993 ลงวันที่ 27 ม.ค. 64 เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสาร C61 - beta-cyfluthrin ในรายการสารออกฤทธิ์สำหรับสารกำจัดศัตรูพืช ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในบ้านและผลิตภัณฑ์รักษาไม้ สำหรับการใช้แบบฉีดพ่นทางใบ ดังนี้\r\n
- ปรับเพิ่มค่า MRLs สำหรับพืชตระกูลส้มจาก 0.1 เป็น 0.3 mg\/kg และระยะปลอดภัยจาก 21 วันเป็น 3 วัน\r\n
- ปรับเพิ่มค่า MRLs สำหรับมะเขือเทศจาก 0.1 เป็น 0.2 mg\/kg\r\n
- เพิ่มข้อความในข้อ n : \"for the purpose of residue definition for conformity to MRL and dietary risk assessment, it will be considered the sum of the isomers of the active ingredient cyfluthrin\"\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 3 เม.ย. 64<\/B>\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
http:\/\/antigo.anvisa.gov.br\/documents\/10181\/6163933\/CONSULTA+P%C3%9ABLICA+N+993+GGTOX.pdf\/a8e5f972-165d-4586-8b0d-e096391ba8c8<\/a>","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-24","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/BRA\/1883","สินค้า\/มาตรการ":" สารกำจัดศัตรูพืช <\/B>","รายละเอียด":"จัดทำร่าง Resolution number 994 ลงวันที่ 27 ม.ค. 64 เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสาร P13 - profenofos ในรายการสารออกฤทธิ์สำหรับสารกำจัดศัตรูพืช ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในบ้านและผลิตภัณฑ์รักษาไม้ สำหรับการใช้แบบฉีดพ่นทางใบ ดังนี้\r\n
- เพิ่มค่า MRLs สำหรับถั่ว caupi ถั่วลิมา ถั่วลูกไก่ และเลนทิลที่ 0.1 mg\/kg และกำหนดระยะปลอดภัยที่ 14 วัน\r\n
- ปรับเพิ่มค่า MRLs สำหรับมะเขือเทศจาก 0.1 เป็น 0.2 mg\/kg\r\n
- เพิ่มข้อความในข้อ m : \"for the purpose of residue definition for conformity to MRL and dietary risk assessment, it will be considered the active ingredient profenofos\"\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 3 เม.ย. 64<\/B>\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
http:\/\/antigo.anvisa.gov.br\/documents\/10181\/6163986\/CONSULTA+P%C3%9ABLICA+N+994+GGTOX.pdf\/13b802a5-e13f-4148-a8a6-d3f994797a26<\/a>","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-24","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/BRA\/1884","สินค้า\/มาตรการ":" สารกำจัดศัตรูพืช <\/B>","รายละเอียด":"จัดทำร่าง Resolution number 995 ลงวันที่ 27 ม.ค. 64 เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสาร F36 - flutriafol ในรายการสารออกฤทธิ์สำหรับสารกำจัดศัตรูพืช ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในบ้านและผลิตภัณฑ์รักษาไม้ สำหรับการใช้แบบฉีดพ่นทางใบ ดังนี้\r\n
- ปรับเพิ่มค่า MRLs สำหรับหอมใหญ่จาก 0.1 เป็น 0.2 mg\/kg\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 3 เม.ย. 64<\/B>\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
http:\/\/antigo.anvisa.gov.br\/documents\/10181\/2877909\/CONSULTA+P%C3%9ABLICA+N+995+GGTOX.pdf\/2921a477-a3c6-4939-abe8-90b0ce425802<\/a>","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-24","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/BRA\/1885","สินค้า\/มาตรการ":" สารกำจัดศัตรูพืช <\/B>","รายละเอียด":"จัดทำร่าง Resolution number 996 ลงวันที่ 27 ม.ค. 64 เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสาร C09 - cymoxanil ในรายการสารออกฤทธิ์สำหรับสารกำจัดศัตรูพืช ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในบ้านและผลิตภัณฑ์รักษาไม้ สำหรับการใช้แบบฉีดพ่นทางใบ ดังนี้\r\n
- เพิ่มค่า MRLs สำหรับถั่วเหลืองที่ 0.01 mg\/kg และกำหนดระยะปลอดภัยที่ 30 วัน\r\n
- เพิ่มข้อความ: \"for the purpose of residue definition for conformity to MRL and dietary risk assessment, it will be considered the active ingredient cymoxanil\"\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 3 เม.ย. 64<\/B>\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
http:\/\/antigo.anvisa.gov.br\/documents\/10181\/6224966\/CONSULTA+P%C3%9ABLICA+N+996+GGTOX.pdf\/754135e9-800b-4349-9ad2-0e05391f2879<\/a>","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-24","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/BRA\/1886","สินค้า\/มาตรการ":" สารกำจัดศัตรูพืช <\/B>","รายละเอียด":"จัดทำร่าง Resolution number 997 ลงวันที่ 27 ม.ค. 64 เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสาร P53 - protioconazole ในรายการสารออกฤทธิ์สำหรับสารกำจัดศัตรูพืช ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในบ้านและผลิตภัณฑ์รักษาไม้ สำหรับการใช้คลุกเมล็ด ดังนี้\r\n
- เพิ่มระยะปลอดภัยสำหรับข้าวโพดเป็น ไม่กำหนดเนื่องจากรูปแบบการใช้งาน\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 3 เม.ย. 64<\/B>\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
http:\/\/antigo.anvisa.gov.br\/documents\/10181\/6224947\/CONSULTA+P%C3%9ABLICA+N+997+GGTOX.pdf\/6e53d571-5497-4095-926c-56ea938e52c9<\/a>","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-24","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/BRA\/1887","สินค้า\/มาตรการ":" สารกำจัดศัตรูพืช <\/B>","รายละเอียด":"จัดทำร่าง Resolution number 998 ลงวันที่ 27 ม.ค. 64 เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสาร S16 - saflufenacil ในรายการสารออกฤทธิ์สำหรับสารกำจัดศัตรูพืช ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในบ้านและผลิตภัณฑ์รักษาไม้ สำหรับการใช้ก่อนเมล็ดงอก ดังนี้\r\n
- เพิ่มค่า MRLs สำหรับข้าวฟ่าง (millet and sorghum) ที่ 0.01 mg\/kg และระยะปลอดภัยเป็น ไม่กำหนดเนื่องจากรูปแบบการใช้\r\n
- เพิ่มค่า MRLS สำหรับข้าวโอ๊ต ข้าวบาร์เลย์ และข้าวทรินิตี ที่ 0.01 mg\/kg และระยะปลอดภัยเป็น ไม่กำหนดเนื่องจากรูปแบบการใช้\r\n
- เพิ่มข้อความ : \"Acute Reference Dose (ARfD): Not applicable (source: JMPR*, 2011)\r\n
- เพิ่มข้อความ : \"*Joint FAO\/WHO Meeting on Pesticide Residues\"\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 3 เม.ย. 64<\/B>\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
http:\/\/antigo.anvisa.gov.br\/documents\/10181\/5577176\/CONSULTA+P%C3%9ABLICA+N+998+GGTOX.pdf\/68d46d3b-f230-4418-86c0-0ea1b47b87a0<\/a>","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-24","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/BRA\/1888","สินค้า\/มาตรการ":" สารกำจัดศัตรูพืช <\/B>","รายละเอียด":"จัดทำร่าง Resolution number 999 ลงวันที่ 27 ม.ค. 64 เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสาร C-60 - zeta-cypermethrin ในรายการสารออกฤทธิ์สำหรับสารกำจัดศัตรูพืช ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในบ้านและผลิตภัณฑ์รักษาไม้ สำหรับการใช้แบบฉีดพ่นทางใบ ดังนี้\r\n
- เพิ่มค่า MRLs สำหรับมันเทศ บีทรูท แครอท ขิง มันแกว หัวอาร์รากาชา หัวผักกาด และแรดิช ที่ 0.05 mg\/kg และระยะปลอดภัยที่ 7 วัน\r\n
- กำหนดค่า MRLs สำหรับข้าวโอ๊ต ข้าวบาร์เลย์ และข้าวทรินิตีที่ 0.01 mg\/kg และระยะปลอดภัยเป็น ไม่กำหนดเนื่องจากรูปแบบการใช้\r\n
- เพิ่มข้อความในข้อ o : \"Acute Reference Dose (ARfD): 0.04 mg\/kg b.w. (source: JMPR*, 2006)\r\n
- เพิ่มข้อความ : \"*Joint FAO\/WHO Meeting on Pesticide Residues\"\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 3 เม.ย. 64<\/B>\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
http:\/\/antigo.anvisa.gov.br\/documents\/10181\/2777562\/CONSULTA+P%C3%9ABLICA+N+999+GGTOX.pdf\/d5d721cc-f849-4929-a4a8-0a0feee8392a<\/a>","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-24","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/BRA\/1889","สินค้า\/มาตรการ":" สารกำจัดศัตรูพืช <\/B>","รายละเอียด":"จัดทำร่าง Resolution number 1000 ลงวันที่ 27 ม.ค. 64 เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสาร F69 - flupyradifurone ในรายการสารออกฤทธิ์สำหรับสารกำจัดศัตรูพืช ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในบ้านและผลิตภัณฑ์รักษาไม้ สำหรับการใช้ในดิน ดังนี้\r\n
- กำหนดค่า MRLs สำหรับกาแฟที่ 1.5 mg\/kg และระยะปลอดภัยที่ 21 วัน\r\n
- กำหนดค่า MRLS สำหรับเมลอนที่ 1.0 mg\/kg และระยะปลอดภัยที่ 1 วัน\r\n
- กำหนดค่า MRLS สำหรับ cucumber and red pepper ที่ 0.6 mg\/kg และระยะปลอดภัยที่ 1 วัน\r\n
- กำหนดค่า MRLS สำหรับมะเขือเทศที่ 0.5 mg\/kg และระยะปลอดภัยที่ 1 วัน\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 3 เม.ย. 64<\/B>\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
http:\/\/antigo.anvisa.gov.br\/documents\/10181\/3077897\/CONSULTA+P%C3%9ABLICA+N+1000+GGTOX.pdf\/48459b23-5e7f-47a6-a15d-9f6356489791<\/a>","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-24","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/BRA\/1890","สินค้า\/มาตรการ":" สารกำจัดศัตรูพืช <\/B>","รายละเอียด":"จัดทำร่าง Resolution number 1001 ลงวันที่ 27 ม.ค. 64 เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสาร A60 - abscisic acid ในรายการสารออกฤทธิ์สำหรับสารกำจัดศัตรูพืช ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในบ้านและผลิตภัณฑ์รักษาไม้ สำหรับการใช้แบบฉีดพ่นทางใบ ดังนี้\r\n
- กำหนดค่า MRL สำหรับข้าวและระยะปลอดภัยเป็น ไม่กำหนดเนื่องจากรูปแบบการใช้\r\n
- เพิ่มข้อความ : \"Acute Reference Dose (ARfD): Not applicable (source: EFSA*, 2013)\r\n
- เพิ่มข้อความ : \"*European Food Safety Authorithy\"\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 3 เม.ย. 64<\/B>\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
http:\/\/antigo.anvisa.gov.br\/documents\/10181\/6224870\/CONSULTA+P%C3%9ABLICA+N+1001+GGTOX.pdf\/c19c35a7-9983-43c7-bd7e-e852f16c5713<\/a>","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-24","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/BRA\/1891","สินค้า\/มาตรการ":" สารกำจัดศัตรูพืช <\/B>","รายละเอียด":"เสนอแก้ไขเกี่ยวกับการกำหนดค่า MRL ของสารกำจัดศัตรูพืช propaquizafop ดังนี้ \r\n
1. ให้เพิ่มข้อความของรายการที่ k ว่า ค่า ADI ที่ 0.015 mg\/kg p.c. (แหล่งที่มา EFSA, 2008) \r\n
2. ให้เพิ่มข้อความ \"*European Food Safety Authority\" \r\n
3. ให้เพิ่มข้อความของรายการที่ m ว่า \"วัตถุประสงค์ของการนิยามของสารตกค้าง (residue) เพื่อให้สอดคล้องกับ MRL และการประเมินความเสี่ยงด้านอาหาร โดยจะถือว่าผลรวมของสารออกฤทธิ์ quizalofop ของธิ์ที่มีเกลือเอสเทอร์ (รวมถึง propaquizafop) และ conjugate ที่ให้ผลเป็น quizalofop\"\r\n\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 3 เม.ย. 64<\/B>\r\n\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
http:\/\/antigo.anvisa.gov.br\/documents\/10181\/6223253\/CONSULTA+P%C3%9ABLICA+N+1002+GGTOX.pdf\/6fc52d93-3e82-4cc3-af16-76c935250d6f<\/a>","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-24","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/BRA\/1892","สินค้า\/มาตรการ":" สารกำจัดศัตรูพืช <\/B>","รายละเอียด":"เสนอแก้ไขเกี่ยวกับการกำหนดค่า MRL ของสารกำจัดศัตรูพืช acetamiprid ดังนี้ \r\n
1. ให้รวมการเลี้ยงหญ้าเลี้ยงสัตว์ (pasture culture) กับค่า MRL และระยะปลอดภัยเป็น ไม่ใช้เป็นอาหาร (non-food usse) \r\n
2. ให้เพิ่มข้อความ ค่าอ้างอิงวิกฤต (Acute Reference Dose (ARfD) ที่ 0.025 mg\/kg b.w\". (แหล่งที่มา EFSA, 2008) \r\n
3. ให้เพิ่มข้อความ \"*European Food Safety Authority\"\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 3 เม.ย. 64<\/B>\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
http:\/\/antigo.anvisa.gov.br\/documents\/10181\/6223528\/CONSULTA+P%C3%9ABLICA+N+1003+GGTOX.pdf\/fcc3ee9c-64f4-475c-8cb9-51b9eb8ea542<\/a>","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-24","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/BRA\/1893","สินค้า\/มาตรการ":" สารกำจัดศัตรูพืช <\/B>","รายละเอียด":"เสนอแก้ไขเกี่ยวกับการกำหนดค่า MRL ของสารกำจัดศัตรูพืช glyphosate ดังนี้ \r\n
1. ค่า MRL ของ acai บราซิลนัท แมคาดีเมีย pine nut และ พีชปาล์ม ที่ 0.1 mg\/kg ระยะปลอดภัยที่ 15 วัน \r\n
2. ค่า MRL ของควินซ์และโลควอท ที่ 0.2 mg\/kg ระยะปลอดภัยที่ 17 วัน \r\n
3. ค่า MRL ของถั่วชนิด bean ที่ 0.05 mg\/kg โดยไม่กำหนดระยะปลอดภัย \r\n
4. ค่า MRL ของอะโวกาโด สับปะรด soursop, cupuacu, guarana, กีวี มะม่วง เสาวรส ทับทิม ที่ 0.1 mg\/kg ระยะปลอดภัยที่ 3 วัน 5. ค่า MRL ของข้าวฟ่างชนิดmillet และข้าวฟ่่าง ที่ 1.0 mg\/kg ระยะปลอดภัยไม่กำหนด \r\n
5. ค่า MRL ของข้าวโอ๊ต ข้าวไรย์ ข้าวบาร์เลย์ ข้าวทริทิเคลี ที่ 0.05 mg\/kg ระยะปลอดภัยไม่กำหนด 6. แก้ไขค่า MRL ของมะม่วงหิมพานต์ จาก 0.01 เป็น 0.2 mg\/kg\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 3 เม.ย. 64<\/B>\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
http:\/\/antigo.anvisa.gov.br\/documents\/10181\/6224103\/%281%29CONSULTA+PUBLICA+N+1004+GGTOX.pdf\/8be67b24-b8c6-422a-9fa3-a34b3e91f511<\/a>","วัตถุประสงค์":"0","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-24","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/BRA\/1894","สินค้า\/มาตรการ":" สารกำจัดศัตรูพืช <\/B>","รายละเอียด":"เสนอแก้ไขเกี่ยวกับการกำหนดค่า MRL ของสารกำจัดศัตรูพืช metribuzim ให้รวมสิ่งไม่ใช้ทางการเกษตร เช่น รั้ว แนวกันไฟ ขอบทางหลวง ท่อส่งน้ำมัน หมอนรองรางรถไฟและรางรถไฟภายใต้เครือข่ายส่งไฟฟ้าแรงสูงโดยไม่ได้กำหนด MRL และระยะความปลอดภัย\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 3 เม.ย. 64<\/B>\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
http:\/\/antigo.anvisa.gov.br\/documents\/10181\/6224141\/CONSULTA+P%C3%9ABLICA+N+1005+GGTOX.pdf\/1ec01d0a-81e7-4767-92a8-b63c6e4aa5df<\/a>","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-24","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/BRA\/1895","สินค้า\/มาตรการ":" สารกำจัดศัตรูพืช <\/B>","รายละเอียด":"เสนอแก้ไขเกี่ยวกับการกำหนดค่า MRL ของสารกำจัดศัตรูพืช S-metolachlor ให้รวมสิ่งไม่ใช้ทางการเกษตร เช่น รั้ว แนวกันไฟ ขอบทางหลวง ท่อส่งน้ำมัน หมอนรองรางรถไฟและรางรถไฟภายใต้เครือข่ายส่งไฟฟ้าแรงสูงโดยไม่ได้กำหนด MRL และระยะความปลอดภัย\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 3 เม.ย. 64<\/B>\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
http:\/\/antigo.anvisa.gov.br\/documents\/10181\/6224141\/CONSULTA+P%C3%9ABLICA+N+1006+GGTOX.pdf\/30f5c2bb-2684-4cfc-913d-9a3809b6e765<\/a>","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-24","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/BRA\/1896","สินค้า\/มาตรการ":" สารกำจัดศัตรูพืช <\/B>","รายละเอียด":"เสนอแก้ไขเกี่ยวกับการกำหนดค่า MRL ของสารกำจัดศัตรูพืช spinetoram ในอ้อยน้ำตาล ที่ 0.01 mg\/kg ไม่กำหนดระยะปลอดภัย\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 3 เม.ย. 64<\/B>\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
http:\/\/antigo.anvisa.gov.br\/documents\/10181\/3230942\/%281%29CONSULTA+P%C3%9ABLICA+N+1007+GGTOX.pdf\/46362182-7d0f-49c9-864d-5b34bd17cdae<\/a>","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-24","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/BRA\/1897","สินค้า\/มาตรการ":" สารกำจัดศัตรูพืช <\/B>","รายละเอียด":"เสนอแก้ไขเกี่ยวกับการกำหนดค่า MRL ของสารกำจัดศัตรูพืช methoxyfenozide ดังนี้ \r\n
1. ให้เพิ่มค่า MRL ของอ้อยน้ำตาล ที่ 0.03 mg\/kg ไม่กำหนดระยะปลอดภัย \r\n
2. ให้เพิ่มข้อความ ค่าอ้างอิงวิกฤต (Acute Reference Dose (ARfD) ที่ 0.9 mg\/kg b.w\". (แหล่งที่มา EFSA, 2003) \r\n
3. ให้เพิ่มข้อความ Joint FAO\/WHO Meeting on Pesticide Residues \r\n
4. ให้เพิ่มข้อความของรายการที่ m \"วัตถุประสงค์ของการนิยามของสารตกค้าง (residue) เพื่อให้สอดคล้องกับ MRL และการประเมินความเสี่ยง โดยจะพิจารณาสารออกฤทธิ์ methoxyfenozide\"\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 3 เม.ย. 64<\/B>\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
http:\/\/antigo.anvisa.gov.br\/documents\/10181\/3230942\/CONSULTA+PUBLICA+N+1008+GGTOX.pdf\/cdbf9d64-9709-44b0-a9ba-314eafb3aaf8<\/a>","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-24","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/BRA\/1898","สินค้า\/มาตรการ":" สารกำจัดศัตรูพืช <\/B>","รายละเอียด":"เสนอแก้ไขเกี่ยวกับการกำหนดค่า MRL ของสารกำจัดศัตรูพืช deltamethrin ดังนี้ \r\n
1. ให้เพิ่มค่า MRL ของข้าวฟ่าง ที่ 1.0 mg\/kg ระยะปลอดภัยที่ 30 วันใช้เป็นสารเพื่อการเก็บรักษา \r\n
2. ให้เปลี่ยนแปลงค่า MRL ของข้าวฟ่างจาก 0.05 เป็น 1.0 mg\/kg โดยการฉีดพ่นสารทางใบ \r\n
3. ให้เพิ่มค่า MRL ของข้าว ข้าวโพด ข้าวสาลี ที่ 1.0 mg\/kg ไม่กำหนดระยะปลอดภัยเป็นการใช้สำหรับเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ \r\n
4. ให้เพิ่มค่า MRL ของถั่วชนิด bean ที่ 0.2 mg\/kg ไม่กำหนดระยะปลอดภัยเป็นการใช้สำหรับเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ \r\n
5. ให้เพิ่มข้อความ Joint FAO\/WHO Meeting on Pesticide Residues \r\n
6. ให้เพิ่มข้อความของรายการที่ m \"วัตถุประสงค์ของการนิยามของสารตกค้าง (residue) เพื่อให้สอดคล้องกับ MRL และการประเมินความเสี่ยง โดยจะพิจารณาสารออกฤทธิ์ deltamethrin\"\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 3 เม.ย. 64<\/B>\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
http:\/\/antigo.anvisa.gov.br\/documents\/10181\/6224212\/CONSULTA+P%C3%9ABLICA+N+1009+GGTOX.pdf\/f90ef0af-4c36-4296-b075-479add7b0d8b<\/a>","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-24","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/BRA\/1899","สินค้า\/มาตรการ":" สารกำจัดศัตรูพืช <\/B>","รายละเอียด":"เสนอแก้ไขเกี่ยวกับการกำหนดค่า MRL ของสารกำจัดศัตรูพืช triflualin ดังนี้ \r\n
1. ให้เพิ่มค่า MRL ของถั่วชนิด pea ถั่ว caupi bean ถั่ว chickpea ถั่วเลนทิล ที่ 0.05 mg\/kg ไม่กำหนดระยะปลอดภัย \r\n
2. ให้เพิ่มค่า MRL ของข้าวโอ๊ต ข้าวไรย์ ข้าวทริทิเคล ที่ 0.03 mg\/kg ไม่กำหนดระยะปลอดภัย \r\n
3. ให้เพิ่มข้อความ ค่าอ้างอิงวิกฤต (Acute Reference Dose (ARfD) ที่ 0.9 mg\/kg b.w\". (แหล่งที่มา EFSA, 2009) \r\n
4. ให้เพิ่มข้อความ Joint FAO\/WHO Meeting on Pesticide Residues \r\n
5. ให้เพิ่มข้อความของรายการที่ m \"วัตถุประสงค์ของการนิยามของสารตกค้าง (residue) เพื่อให้สอดคล้องกับ MRL และการประเมินความเสี่ยง โดยจะพิจารณาสารออกฤทธิ์ methoxyfenozide\"\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 3 เม.ย. 64<\/B>\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
http:\/\/antigo.anvisa.gov.br\/documents\/10181\/5612946\/CONSULTA+P%C3%9ABLICA+N+1010+GGTOX.pdf\/3032b17f-444f-4f7d-9a59-0496b4dd3b89<\/a>","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-24","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/BRA\/1900","สินค้า\/มาตรการ":" สารกำจัดศัตรูพืช <\/B>","รายละเอียด":"เสนอแก้ไขเกี่ยวกับการกำหนดค่า MRL ของสารกำจัดศัตรูพืช tebuconazole ของมะพร้าว ที่ 0.01 mg\/kg ระยะปลอดภัย 1 วัน\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 3 เม.ย. 64<\/B>\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
http:\/\/antigo.anvisa.gov.br\/documents\/10181\/2973224\/%281%29CONSULTA+PUBLICA+N+1011+GGTOX.pdf\/1e8cce4c-cff4-4118-a579-3f2b06773182<\/a>","วัตถุประสงค์":"0","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-01","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/CAN\/1350\/Add.1","สินค้า\/มาตรการ":" สารกำจัดศัตรูพืช : Trifludimoxazin <\/B>","รายละเอียด":"ประกาศใช้ค่า MRLs ของสารกำจัดศัตรูพืช Trifludimoxazin ในผักตระกูลถั่ว (ชนิดอวบน้ำและชนิดแห้ง) (crop group 6) ผลไม้กลุ่มซิตรัส (crop group 10) (แก้ไข) pome fruits (Crop group 11-09) tree nuts (crop group 14-11) เมล็ดธัญพืช (crop group 15) เมล็ดพันธุ์หญ้าคานารี (annual canarygrass) ถั่วลิสง ไข่ ไขมัน เนื้อสัตว์และผลิตผลพลอยได้จากปศุสัตว์ แพะ สุกร ม้า สัตว์ปีกและแกะ และนม ที่ 0.01 ppm\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/www.canada.ca\/en\/health-canada\/services\/consumer-product-safety\/pesticides-pest-management\/public\/protecting-your-health-environment\/pesticides-food\/residue-chemistry-crop-groups.html<\/a>","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-09","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/CAN\/1351\/Add.1","สินค้า\/มาตรการ":" สารกำจัดศัตรูพืช <\/B>","รายละเอียด":"ประกาศใช้ค่า MRLs ของสารกำจัดศัตรูพืช tetraconazole ดังนี้\r\n
- ตับโคกระบือ แะพ ม้าและแกะ ที่ 2 ppm \r\n
- รำข้าวบาร์เลย์ ที่ 1 ppm เรพซีด ที่ 0.9 ppm \r\n
- แป้งข้าวสาลี ไขมันน้ำนม จมูกข้าวสาลี ที่ 0.5 ppm \r\n
- ข้าวบาร์เลย์ ไขมันโคกระบือ แะพ ม้าและแกะ ผักที่กินผล (fruiting vegetable) ที่ 0.3 ppm \r\n
- ถั่่วชนิด pea และ bean (ยกเว้นถั่วเหลือง) ที่ 0.9 ppm ผลพลอยได้จากโคกระบือ แะพ ม้าและแกะ (ยกเว้นตับ) แป้งข้าวสาลี ที่ 0.08 ppm \r\n
- นำ้นม ที่ 0.06 ppm \r\n
- ข้าวสาลี ที่ 0.05 ppm \r\n
- ไขมันสัตว์ปีกที่ 0.03 ppm \r\n
- เนื้อและผลพลอยได้ของสัตว์ปีก ที่ 0.02 ppm \r\n
- ไข่ ข้าวโพดไร่ เมล็ดข้าวโพดคั่ว ที่ 0.01 ppm
โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 4 ก.พ. 64\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/www.canada.ca\/en\/health-canada\/services\/consumer-product-safety\/pesticides-pest-management\/public\/protecting-your-health-environment\/pesticides-food\/residue-chemistry-crop-groups.html<\/a>","วัตถุประสงค์":"3","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-10","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/CAN\/1355\/Add.1","สินค้า\/มาตรการ":" สารกำจัดศัตรูพืช <\/B>","รายละเอียด":"ประกาศใช้ค่า MRLs ของสารกำจัดศัตรูพืช carfentrazoned-ethyl ในนัท (tree nut) โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 ก.พ. 64\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/www.canada.ca\/en\/health-canada\/services\/consumer-product-safety\/pesticides-pest-management\/public\/protecting-your-health-environment\/pesticides-food\/residue-chemistry-crop-groups.html<\/a>","วัตถุประสงค์":"3","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-04","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/CAN\/1366","สินค้า\/มาตรการ":" สัตว์น้ำที่มีความไวต่อโรค <\/B>","รายละเอียด":"CFIA ปรับปรุงข้อมูล Canadian Susceptible Species of Aquatic Animals List (SSL) และเพิ่มเติมหรือถอดถอนสัตว์น้ำจำนวน 19 สปีชีส์ เพื่อให้เป็นไปตามการเปลี่ยนแปลงล่าสุดของรายชื่อสปีชีส์ที่ระบุในโรคสัตว์ในแต่ละบทของ OIE Aquatic Animal Health Code มีรายละเอียด ดังนี้\r\n
1) สัตว์น้ำ 12 สปีชีส์ (ระบุในบทที่ 3 และ 5) ที่จะเพิ่มเติมใน Canadian Susceptible Species of Aquatic Animals List (SSL) ได้แก่ Cyclopterus lumpus, Gambusia holbrooki, Lampetra planeri, Melanotaenia fluviatilis, Notemigonus crysoleucas, Pungitius pungitius, Rutilus kutum, Rutilus frisii, Salmo marmoratus, Salmo obtusirostris, Sander lucioperca<\/i> และ Palaemonetes pugio<\/i>\r\n
2) สัตว์น้ำ 7 สปีชีส์ (ระบุในบทที่ 3 และ 5) ที่จะถอดถอนออกจาก Canadian Susceptible Species of Aquatic Animals List (SSL) ได้แก่ Acipenser transmontanus, Aulorhynchus flavidus, Leuciscus idus, Maccullochella peelii, Poecilia reticulata, Salvelinus leucomaenis<\/i> และ Tinca tinca<\/i>\r\n
- โดยสัตว์น้ำทั้ง 12 สปีชีส์ที่เพิ่มเข้ามาใน SSL จะต้องแนบใบรับรองสุขอนามัยสัตว์สำหรับการส่งออก เมื่อจะส่งออกสินค้าดังกล่าวมายังแคนาดา เว้นแต่สินค้าจะอยู่ในรูปแบบของผลิตภัณฑ์ (เช่น การเอาไส้ออกหรือตัดหัว) เพื่อการบริโภคของมนุษย์ ไม่ต้องแนบใบรับรองดังกล่าว สำหรับสัตว์น้ำ 7 สปีชีส์ที่ถอดถอนออกจาก SSL ไม่จำเป็นที่จะต้องแนบใบรับรองสุขอนามัยสัตว์เพื่อการส่งออกมายังแคนาดาในทุกกรณี\r\n
- CFIA Automated Import Reference System (
https:\/\/www.inspection.gc.ca\/importing-food-plants-or-animals\/plant-and-plant-product-imports\/airs\/eng\/1300127512994\/1300127627409<\/a>) จะปรับปรุงข้อมูลการเปลี่ยนแปลงนี้ ตั้งแต่วันที่ 31 มี.ค. 64\r\n
- อีกทั้ง ข้อมูลใน SSL ยังใช้เป็นแหล่งอ้างอิงใน Health of Animals Regulations และยกเลิกตารางที่ 3 ของกฎระเบียบดังกล่าว การเปลี่ยนแปลงนี้จะอำนวยความสะดวกในการทำงานของ CFIA เพื่อการเปลี่ยนแปลงใน SSL เป็นครั้งคราว เพื่อให้เป็นไปตาม OIE Aquatic Animal Health Code\r\n
- การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลกระทบภาคการค้าต่ำ จากข้อมูลการนำเข้าของ CFIA แสดงให้เห็นว่า สัตว์น้ำที่มีการเพิ่มรายการหรือถอดถอนรายการมีปริมาณการนำเข้าต่ำ\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 10 มี.ค. 64<\/B>\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/www.inspection.gc.ca\/animal-health\/aquatic-animals\/diseases\/susceptible-species\/eng\/1327162574928\/1327162766981<\/a>","วัตถุประสงค์":"2","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-04","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/CAN\/1367","สินค้า\/มาตรการ":" นมและผลิตภัณฑ์นม อาหารและเครื่องดื่มที่มีส่วนประกอบของนม <\/B>","รายละเอียด":"CFIA ประกาศการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยเกี่ยวกับนโยบายเงื่อนไขสุขภาพสัตว์สำหรับการนำเข้า โดยจะเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนเม.ย. 64 และประกาศใน Automated Import Reference System (AIRS) : Import Requirements - Canadian Food Inspection Agency (https:\/\/airs-sari.inspectioni.gc.ca\/airs_external\/english\/decisions-eng.aspx<\/a>) สำหรับอาหารและเครื่องดื่มที่มีส่วนประกอบของนมและผลิตภัณฑ์จากนมที่กำหนดไว้ภายใต้ Canadian Health of Animals Regulations (https:\/\/laws-lois.justice.gc.ca\/eng\/regulations\/C.R.C.,_c._296\/<\/a>)\r\n
- อาหารและเครื่องดื่มที่มีส่วนประกอบของนมและผลิตภัณฑ์จากนมที่เป็นอาหารสำเร็จรูป (pre-packaged) และมีสภาวะคงตัวเมื่อเก็บรักษาไว้ในอุณหภูมิห้องก่อนการบริโภคอาจมีการนำเข้ามาจากประเทศต้นทาง ไม่ต้องแนบใบรับรองสุขอนามัยสัตว์ ในกรณีกลับกัน อาหารและเครื่องดื่มใดๆ ที่มีส่วนประกอบของนมที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบอาหารสำเร็จรูปเพื่อการบริโภค (เช่น สินค้านำเข้าแบบปริมาณมากๆ (bulk)) หรือต้องอาศัยความเย็นหรือการแช่แข็งก่อนการบริโภค จะต้องนำเข้าจากประเทศที่มีระบบการรับรองสุขอนามัยสัตว์ที่ได้รับการตรวจสอบจาก CFIA และต้องแนบใบรับรองสุขอนามัยสัตว์ ที่เป็นไปตามข้อกำหนดของ CFIA สำหรับการนำเข้านมและผลิตภัณฑ์จากนม\r\nโดยมีประเด็นปรับแก้ 2 ประเด็น ดังนี้\r\n
1) ยกเลิก \"50% rule\" ที่เคยใช้ในการตัดสินว่าสินค้าที่มีนมและผลิตภัณฑ์จากนมเป็นส่วนประกอบต้องเป็นไปตามข้อกำหนดสุขภาพสัตว์สำหรับการนำเข้านม ซึ่งเงื่อนไขการนำเข้าก่อนหน้านี้สำหรับสินค้าที่มีส่วนประกอบที่หลากหลาย (multi-ingredient) ที่มีนมเป็นส่วนประกอบ แสดงเป็นเปอร์เซ็นต์นมในผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในรูปแบบแห้งโดยถูกแทนที่ด้วย risk-based model คือ สินค้าอยู่ในรูปแบบบรรจุภัณฑ์พร้อมบริโภค คงสภาพหากวางบนชั้นที่อุณหภูมิห้องจะได้รับการยกเว้นจากข้อกำหนดสุขภาพสัตว์สำหรับนม ทั้งนี้ สินค้าใดๆ ที่ไม่อยู่ในกลุ่มนี้จะต้องถูกปฏิบัติเช่นเดียวกับนม และต้องแนบใบรับรองสุขอนามัยสัตว์จากประเทศที่มีระบบใบรับร้องสัตวแพทย์ที่ได้รับการรับรองจาก Canadian Food Inspection Agency;\r\n
2) สินค้าที่ถูกจัดจำแนกให้เป็นนม รวมถึงอาหารและเครื่องดื่มที่มีส่วนประกอบของนมและผลิตภัณฑ์จากนมที่ไม่อยู่ในรูปแบบสำเร็จรูป (consumer prepackaged) หรือไม่คงสภาพหากวางบนชั้นวางที่อุณหภูมิห้อง และมาจากประเทศต้นทางที่ไม่ได้รับการยอมรับจาก CFIA ว่าปลอดจากโรคปากเท้าเปื่อย (Foot and Mouth disease) จะต้องผ่านกระบวนการลดเชื้อก่อโรค 2 รูปแบบ ซึ่งการลดค่า pH เป็นหนึ่งในกระบวนการดังกล่าว โดยข้อกำหนดการลดค่า pH เพื่อการลดเชื้อก่อโรค เปลี่ยนเป็น pH 6.0 แทนค่าเดิมที่ pH 5.0 และปรับลดระยะเวลาเป็น 1 ชั่วโมง จากเดิม 2 ชั่วโมง เพื่อให้เป็นไปตามข้อแนะนำในระดับสากล \r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/www.inspection.gc.ca\/animal-health\/terrestrial-animals\/imports\/import-policies\/animal-products-and-by-products\/framework\/eng\/1528738374310\/1528738423286?chap=10#s4c10<\/a>\r\n
คาราเมลใน Cheddar cheese <\/B>","รายละเอียด":"ประกาศการอนุญาตให้ใช้คาราเมลเป็นสารให้สีในกระบวนการเตรียมวัตถุปรุงแต่งกลิ่นรสที่ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิต Cheddar cheese ที่มีรสชาติ โดยคาราเมลถูกใส่เข้าไปในกระบวนการเตรียมวัตถุปรุงแต่งกลิ่นรสเพื่อพัฒนาการปรากฏของการหมุนวนในกระบวนการเตรียมวัตถุปรุงแต่งกลิ่นรสสำหรับผลิตภัณฑ์ชีสที่เสร็จแล้ว โดยคาราเมลไม่ได้เป็นส่วนทำให้เกิดสีทั่วทั้งชีส ตามเอกสาร Reference Number: NOM\/ADM-0158 เมื่อวันที่ 22 ม.ค. 64 โดยผลการประเมินความปลอดภัยก่อนวางตลาด (Premarket Safety Assessment) สนับสนุนความปลอดภัยในการใช้คาราเมลตามคำร้องขอ จึงมีการแก้ไขรายการสารให้สีที่ได้รับอนุญาต (List of Permitted Colouring Agents)\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 7 เม.ย. 64<\/B>\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/members.wto.org\/crnattachments\/2021\/SPS\/CAN\/21_0827_00_e.pdf<\/a>","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-11","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/CAN\/1369","สินค้า\/มาตรการ":" วัตถุเจือปนอาหาร <\/B>","รายละเอียด":"Health Canada ได้ประเมินความปลอดภัยก่อนวางตลาดสำหรับวัตถุเจือปนอาหารเพื่ออนุญาตให้ใช้เอนไซม์ xylanase ที่ได้จาก Aspergillus acidus<\/i> RF7398 ในขนมปัง แป้ง แป้งโฮลวีต พาสต้าและผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ จึงอนุญาตให้ใช้เอนไซม์ xylanase ในการผลิตอาหารทั้งหมดยกเว้นพาสต้า\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 16 เม.ย. 64<\/B>\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/members.wto.org\/crnattachments\/2021\/SPS\/CAN\/21_1052_00_e.pdf<\/a>","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-11","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/CAN\/1370","สินค้า\/มาตรการ":" สารกำจัดศัตรูพืช Difenoconazole <\/B>","รายละเอียด":"เสนอกำหนดค่า MRLของสารกำจัดศัตรูพืช Difenoconazole (เอกสาร PMRL2021-01) ใน ยอดการ์เดนบีท ที่ 8.0 ppm รากของผัก ที่ 0.6 ppm\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 25 เม.ย. 64<\/B>\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/www.canada.ca\/en\/health-canada\/services\/consumer-product-safety\/pesticides-pest-management\/public\/consultations\/proposed-maximum-residue-limit\/2021\/difenoconazole\/document.html<\/a>\t","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-11","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/CAN\/1371","สินค้า\/มาตรการ":" สารกำจัดศัตรูพืช Flupyradifurone <\/B>","รายละเอียด":"เสนอกำหนดค่า MRLของสารกำจัดศัตรูพืช Flupyradifurone (เอกสาร PMRL2021-01) ดังนี้\r\n
- ใน ผักกาดหอม ฟลอเรนซ์ เฟนเนลท้ังส่วนใบและยอด (florence fennel) ที่ 9.0 ppm \r\n
- ผลไม้ตระกูลปาล์มในเขตร้อนและกึ่งเขตร้อนที่กินทั้งเปลือก ที่ 8.0 ppm \r\n
- โคลราบิ (kohirabi) ที่ 6.0 ppm \r\n
- เมล็ดงา ที่ 3.0 ppm \r\n
- ดอกทานตะวัน Texas prickly pear pads ที่ 0.7 ppm\r\n
- สับปะรด ที่ 0.3 ppm \r\n
- ก้านและลำต้นของผักกลุ่ม22A (ยกเว้นผักกาดหอม ใบและก้านของฟลอเรนซ์ เฟนเนล โคลราบิ prickly pear pad และ Texas prickly pear pads) ที่ 0.01 ppm\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 25 เม.ย. 64<\/B>\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/www.canada.ca\/en\/health-canada\/services\/consumer-product-safety\/pesticides-pest-management\/public\/consultations\/proposed-maximum-residue-limit\/2021\/flupyradifurone\/document.html<\/a>","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-15","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/CAN\/1372","สินค้า\/มาตรการ":" วัตถุเจือปนอาหาร <\/B>","รายละเอียด":"Health Canada ได้ประเมินความปลอดภัยก่อนวางตลาดสำหรับวัตถุเจือปนอาหารเพื่ออนุญาตให้ใช้เอนไซม์ β-amylase ที่ได้จาก Bacillus flexus<\/i> AE-BAF ในอาหารหลายชนิด เช่น ในการผลิตเอล (ale) เบียร์ เบียร์ไลท์ เหล้ามอลต์ porter, stout ขนมปัง แป้ง แป้งโฮลวีท แป้งที่ใช้ในการผลิตเดกซ์ทริน, เดกซ์โทรส, กลูโคส (น้ำเชื่อมกลูโคส), ของแข็งกลูโคส (น้ำเชื่อมกลูโคสแห้ง) หรือมอลโตส และผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ จึงอนุญาตให้ใช้เอนไซม์ β-amylase ในการผลิตอาหารทั้งหมดยก brewers’ mash\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 24 เม.ย. 64<\/B>\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/members.wto.org\/crnattachments\/2021\/SPS\/CAN\/21_1135_00_e.pdf<\/a>","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-15","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/CAN\/1373","สินค้า\/มาตรการ":" วัตถุเจือปนอาหาร <\/B>","รายละเอียด":"Health Canada ได้ประเมินความปลอดภัยก่อนวางตลาดสำหรับวัตถุเจือปนอาหารเพื่ออนุญาตให้ใช้สารสกัด Spirulina ที่ได้จาก Bacillus flexus<\/i> AE-BAF ในอาหารหลายชนิด\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 23 เม.ย. 64<\/B>\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/members.wto.org\/crnattachments\/2021\/SPS\/CAN\/21_1136_00_e.pdf<\/a>","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-16","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/CAN\/1374","สินค้า\/มาตรการ":" สารกำจัดศัตรูพืช <\/B>","รายละเอียด":"เสนอกำหนดค่า MRL ของสารกำจัดศัตรูพืช propiconazole (เอกสาร PMRL2021-03) ในข้าวสาลี ที่ 0.01 ppm\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 27 เม.ย. 64<\/B>\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/www.canada.ca\/en\/health-canada\/services\/consumer-product-safety\/pesticides-pest-management\/public\/consultations\/proposed-maximum-residue-limit\/2021\/propiconazole\/document.html<\/a>","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-16","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/CAN\/1375","สินค้า\/มาตรการ":" สารกำจัดศัตรูพืช <\/B>","รายละเอียด":"เสนอกำหนดค่า MRL ของสารกำจัดศัตรูพืช dimethoate (เอกสาร PMRL2021-04) เป็นการปรึกษาหารือต่การเสนอการยกลิกค่า MRL และการทบทวนค่า MRL ในสินค้าพืช\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 27 เม.ย. 64<\/B>\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/www.canada.ca\/en\/health-canada\/services\/consumer-product-safety\/pesticides-pest-management\/public\/consultations\/proposed-maximum-residue-limit\/2021\/dimethoate\/document.html<\/a>","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-16","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/CAN\/1376","สินค้า\/มาตรการ":" สารกำจัดศัตรูพืช <\/B>","รายละเอียด":"เสนอกำหนดค่า MRL ของสารกำจัดศัตรูพืช thiabendazole (เอกสาร PMRL2021-05) ดังนี้\r\n
- มะม่วง และมะละกอ ที่ 10 ppm \r\n
- กล้วย ที่ 9 ppm\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 4 พ.ค.64<\/B>\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/www.canada.ca\/en\/health-canada\/services\/consumer-product-safety\/pesticides-pest-management\/public\/consultations\/proposed-maximum-residue-limit\/2021\/thiabendazole\/document.html<\/a>","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-22","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/CHE\/82\/Add.3","สินค้า\/มาตรการ":" ผลิตภัณฑ์ด้านสุขอนามัยพืช <\/B>","รายละเอียด":"ข้อกำหนดสำหรับผลิตภัณฑ์ด้านสุขอนามัยพืช (RS 916.161, OPPh) ที่ได้เคยแจ้งเวียนWTOตามประกาศ G\/SPS\/N\/CHE\/8 เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 62 \r\n
โดยได้กำหนดเงื่อนไขการวางขายในตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ด้านสุขอนามัยพืช โดยในภาคผนวกที่ 1 ของข้อกำหนด OPPh ได้ระบุรายชื่อสารออกฤทธิ์ที่อาจใช้เป็นผลิตภัณฑ์ด้านสุขอนามัยพืชในสวิสเซอร์แลนด์ และสารชนิดใหม่ได้รวมไว้ในภาคผนวกต้องมีการตรวจสอบใบสมัครตามข้อกำหนดในมาตราที่ ซึ่งมีการแก้ไขต่อไปนี้ของข้อกำหนด OPPh ให้เพิ่มสารใหม่และยกเลิกสารหลายชนิดออกจากภาคผนวกที่ 1 ตามที่่กำหนดไว้ที่แนบในร่างเอกสารนี้\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 23 เม.ย. 64<\/B>\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/members.wto.org\/crnattachments\/2021\/SPS\/CHE\/21_1300_00_f.pdf<\/a>\r\n
https:\/\/members.wto.org\/crnattachments\/2021\/SPS\/CHE\/21_1300_00_x1.pdf<\/a>\r\n
https:\/\/members.wto.org\/crnattachments\/2021\/SPS\/CHE\/21_1300_00_x2.pdf<\/a>","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-04","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/CHL\/567\/Add.1","สินค้า\/มาตรการ":" อาหาร <\/B>","รายละเอียด":"ประกาศบังคับใช้การปรับปรุงค่าสารตกค้างของสารกำจัดศัตรูพืชในอาหารใน Resolution หมายเลข 33\/2010 และการแก้ไขกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับมาตรา 162 ของข้อกำหนดความปลอดภัยอาหาร","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-04","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/CHL\/649\/Add.1","สินค้า\/มาตรการ":" พืชหลากหลายชนิด <\/B>","รายละเอียด":"ประกาศบังคับใช้กฎระเบียบ Exemption Resolution No. 136 เกี่ยวกับการควบคุมการนำเข้าต้นพืช กิ่งชำ และกิ่งของผลไม้เมล็ดแข็งสายพันธุ์ดังต่อไปนี้ Prunus armeniaca, P. avium, P. cerasifera, P. cerasus, P. domestica, P. dulcis, P. mahaleb, P. persica, P. persica<\/i> var nucipersica<\/i> และ P. salicina<\/i> ที่มาจากสหรัฐอเมริกา และประกาศยกเลิก Resolution No. 3.435 of 2004 \r\n
โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 64\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/members.wto.org\/crnattachments\/2021\/SPS\/CHL\/21_0859_00_s.pdf<\/a>","วัตถุประสงค์":"3","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"สหรัฐอเมริกา"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-15","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/CHL\/660\/Add.2","สินค้า\/มาตรการ":" โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร <\/B>","รายละเอียด":"เผยแพร่พิธีสารสำหรับการเข้าเนื้อสุกรสดแช่เย็นหรือแช่แข็งและผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรจากพื้นที่ปลอดจากโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) ในประเทศที่พบการระบาดมายังชิลี \r\n
โดยได้ยกเลิกร่างมาตรการตาม SPS Notification ที่แจ้งเวียนเมื่อวันที่ 6 ม.ค. 64\r\n","วัตถุประสงค์":"2","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-05","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/CHL\/664\/Add.1","สินค้า\/มาตรการ":" ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ อาหารสัตว์เลี้ยง ผลิตภัณฑ์ยาและเภสัชกรรมสำหรับสัตว์และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง <\/B>","รายละเอียด":"ขยายเวลาเปิดรับข้อคิดเห็นของข้อกำหนดด้านสุขอนามัยในการนำเข้าโดยส่วนบุคคล ของผลิตภัณฑ์จากสัตว์ อาหารสัตว์เลี้ยง ผลิตภัณฑ์ยาและเภสัชกรรมสำหรับสัตว์และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 29 มี.ค. 64<\/B>","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-12","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/CHL\/666","สินค้า\/มาตรการ":" ผลิตภัณฑ์ผลไม้สด\/แช่แข็งเพื่อการส่งออก <\/B>","รายละเอียด":"จัดทำระบบการควบคุมอย่างเป็นทางการด้านความปลอดภัยตลอดห่วงโซ่การผลิตอาหารเกษตรสำหรับผลิตภัณฑ์สดและแช่แข็ง \r\n
โดยได้ยกเลิกกฎระเบียบ Resolution No. 3.410\/2002 เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านความปลอดภัย ข้อกำหนดนี้จะรวมถึงประสิทธิภาพของการวิเคราะห์อันตรายและมาตรการควบคุม (prerequisite programmes) บนพื้นฐานของอันตราย และการจัดทำระบบควบคุมเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของพิธีสารที่กำหนดระบบ GAP, HACCP และ GMP เพื่อให้สอดคล้องการรับรองที่เหมาะสมกับการบริโภคของมนุษย์\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 13 เม.ย. 64<\/B>\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/members.wto.org\/crnattachments\/2021\/SPS\/CHL\/21_1098_00_s.pdf<\/a>","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-19","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/CHL\/667","สินค้า\/มาตรการ":" อะโวกาโดพันธุ์แฮสผลสด (Persea americana<\/i>) <\/B>","รายละเอียด":"กฎระเบียบ Resolution No. 766\/2021 แก้ไขกฎระเบียบ Resolution No. 4.634 ของปี 2547 ซึ่งเป็นข้อกำหนดด้านสุขอนามัยพืชสำหรับนำเข้าอะโวกาโดพันธุ์แฮสผลสดจากรัฐ Michoacan เม็กซิโก \r\n
โดยได้ยกเลิกกฎระเบียบ Resolution No. 27 ของปี 2546\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/members.wto.org\/crnattachments\/2021\/SPS\/CHL\/21_1266_00_s.pdf<\/a>","วัตถุประสงค์":"3","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"เม็กซิโก"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-26","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/COL\/281\/Add.2","สินค้า\/มาตรการ":" สุนัขและแมว <\/B>","รายละเอียด":"จัดทำร่าง Resolution of the Colombian Agricultural Institute เกี่ยวกับการปรับปรุงข้อกำหนดด้านสุขภาพสำหรับการเข้าและออกจากประเทศของสุนัขและแมวที่เป็นสัตว์เลี้ยงและเพื่อการค้า\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 27 เม.ย. 64<\/B>\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/members.wto.org\/crnattachments\/2021\/SPS\/COL\/21_1559_00_s.pdf<\/a>","วัตถุประสงค์":"2","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-02","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/COL\/323","สินค้า\/มาตรการ":" โคและสัตว์ในกลุ่มโคมีชีวิต <\/B>","รายละเอียด":"จัดทำร่าง Resolution เกี่ยวกับข้อกำหนดด้านสุขอนามัย ความปลอดภัย และสวัสดิภาพสัตว์สำหรับการออกใบรับรองของสถานที่ทำการส่งออก (Export establishment) โคและสัตว์ในกลุ่มโคมีชีวิต และสถานที่ทำการชำแหละเพื่อการส่งออกเนื้อ และรวมไปถึงการขนส่งสัตว์ดังกล่าวเพื่อการส่งออกและการชำแหละเพื่อการส่งออกเนื้อ\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 3 เม.ย. 64<\/B>\t","วัตถุประสงค์":"2","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-02","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/COL\/324","สินค้า\/มาตรการ":" ยาสัตว์ <\/B>","รายละเอียด":"จัดทำร่างกฎระเบียบ Resolution เกี่ยวกับการห้ามนำเข้า ผลิต ขึ้นทะเบียน จำหน่าย และใช้ยาสัตว์ที่เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปและวัตถุเจือปนอาหารสัตว์ที่มีส่วนผสมของสารหนูและสารประกอบของสารหนูในอาณาเขตของโคลอมเบีย\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 3 เม.ย. 64<\/B>","วัตถุประสงค์":"2","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-17","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/COL\/325","สินค้า\/มาตรการ":" น้ำดื่มบรรจุขวดและน้ำแข็งสำหรับบริโภค <\/B>","รายละเอียด":"ร่างกฎระเบียบด้านสุขอนามัยสำหรับน้ำดื่มบรรจุขวดและน้ำแข็งสำหรับบริโภคต้องปฏิบัติตามในการผลิต บรรจุ เก็บ ขนส่ง นำเข้า วางขายในอาณาเขตของโคลอมเบีย \r\n
โดยมีเป้าหมายเพื่อรับรองว่าสินค้าปลอดภัยและเป็นการป้องกันและป้องกันสิ่งที่่อันตรายต่อสุขภาพมนุษย์\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 18 เม.ย. 64<\/B>\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/members.wto.org\/crnattachments\/2021\/SPS\/COL\/21_1198_00_s.pdf<\/a>","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-16","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/CRI\/235\/Add.1","สินค้า\/มาตรการ":" ผักเบี้ยใหญ่ (purslane) <\/B>","รายละเอียด":"ประกาศใช้กฎระเบียบ Resolution No. 006-2021-NR-ARP-SFE ซึ่งเป็นมาตรฐานบังคับเกี่ยวกับมาตรการสุขอนามัยสำหรับการนำเข้ากิ่งชำไม่มีราก กิ่งชำที่มีรากและต้นพืชที่มีรากของผักเบี้ยใหญ่ (purslane : Portulaca<\/i> spp. สายพันธ์ุผสม Portulaca oleracea<\/i> และ Portulaca grandiflora<\/i>) สำหรับปลูก มีที่มาจากรัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/members.wto.org\/crnattachments\/2021\/SPS\/CRI\/21_1163_00_s.pdf<\/a>","วัตถุประสงค์":"3","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-02","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/ECU\/251","สินค้า\/มาตรการ":" เมล็ดพันธุ์กัญชง (Cannabis sativa<\/i>) สำหรับการเพาะปลูก <\/B>","รายละเอียด":"จัดทำร่างข้อกำหนดด้านสุขอนามัยพืชสำหรับการนำเข้าเมล็ดพันธุ์กัญชง (Cannabis sativa<\/i>) สำหรับการเพาะปลูกจากประเทศสหรัฐอเมริกา\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 3 เม.ย. 64<\/B>","วัตถุประสงค์":"3","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-03","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/ECU\/252","สินค้า\/มาตรการ":" พืช Ornithogalum dubium<\/i> แบบเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (in vitro<\/i>) <\/B>","รายละเอียด":"จัดทำ Resolution No. 0212 เกี่ยวกับข้อกำหนดบังคับสำหรับการนำเข้าพืช Ornithogalum dubium<\/i> แบบเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (in vitro<\/i>) จากอิสราเอล \r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/members.wto.org\/crnattachments\/2021\/SPS\/ECU\/21_0815_00_e.pdf<\/a>","วัตถุประสงค์":"3","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"อิสราเอล"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-09","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/EU\/388\/Add.1","สินค้า\/มาตรการ":" วัตถุเจือปนอาหาร <\/B>","รายละเอียด":"แจ้งว่าร่างกฎระเบียบที่แก้ไขภาคผนวกของกฎระเบียบ Regulation (EU) No 231\/2012 (ที่แจ้งเวียน WTO : G\/SPS\/N\/EU\/388 เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 63) ที่กำหนดคุณสมบัติของวัตถุเจือปนอาหารในภาคผนวกที่ 2-3 ของกฎระเบียบ Regulation (EC) No 1333\/2008 เกี่ยวกับวัตถุเจือนปนอาหาร titanium dioxide (E 171) ได้ถูกยกเลิก","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-12","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/EU\/394\/Add.1","สินค้า\/มาตรการ":" สารกำจัดศัตรูพืช <\/B>","รายละเอียด":"ประกาศใช้กฎระเบียบ Commision Regulation (EU) 2021\/1551 ลงวันที่ 9 ก.พ. 64 โดยแก้ไขภาคผนวกที่ 2 3 และ 5 ของกฎระเบียบ Regulation (EC) No. 369\/2005 เกี่ยวกับการกำหนดค่า MRLs ของสารกำจัดศัตรูพืช tetrachloride, chlorothalonil, chlorpropham, dimethoate, ethoprophos, fenamidone, methiocarb, omethoate, propiconazole และ pymetrozine ในอาหาร \r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/members.wto.org\/crnattachments\/2021\/SPS\/EEC\/21_1086_00_e.pdf<\/a>","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-09","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/EU\/405\/Add.1","สินค้า\/มาตรการ":" อาหารเด็กเล็กและทารก <\/B>","รายละเอียด":"แจ้งว่าร่างกฎระเบียบที่แก้ไขภาคผนวกของกฎระเบียบ Regulation (EU) No 1881\/2006 (ที่แจ้งเวียน WTO : G\/SPS\/N\/EU\/405 เมื่อวันที่ 6 ส.ค. 63) ที่กำหนดค่า ML ของ acylamide ในอาหารเด็กเล็กและทารก ได้ถูกยกเลิก\t","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-19","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/GBR\/5","สินค้า\/มาตรการ":" พืชสำหรับการเพาะปลูกของพืชในสกุล Coffea, Lavandula<\/i> sp., Nerium oleander<\/i>, Olea europaea<\/i>, Polygala myrtifolia<\/i>, Prunus dulcis<\/i> และ Rosmarinus officinalis<\/i> <\/B>","รายละเอียด":"แก้ไข Commision Implementing Regulation (EU) 2019\/2072 กำหนดมาตรการเพิ่มเติมเพื่อป้องกันการเข้ามาตั้งรกรากหรือแพร่ระบาดของศัตรูพืช Xylella fastidiosa<\/i> (Wells et al.) ในบริเตนใหญ่ (Great Britain) วัตถุประสงค์ของมาตรการนี้เพื่อปกป้องด้านความปลอดภัยทางชีวภาพในบริเตนใหญ่โดยทั่วไป เช่น การปลูกพืช\/ต้นไม้ในสิ่งแวดล้อมวงกว้าง และปกป้องธุรกิจในบริเตนใหญ่ที่มีการค้าพืชอาศัยของศัตรูพืช Xylella<\/i> จากผลกระทบของมาตรการจำกัดการค้าเนื่องจากการระบาดของศัตรูพืช Xylella<\/i> ดังนี้ี\r\n
- มาตรการใหม่ปรับใช้สำหรับการนำเข้าพืชอาศัยที่มีความเสี่ยงสูงที่สุด (Polygala<\/i> และ Coffea<\/i>) โดยอนุญาตให้นำเข้าพืชดังกล่าวเฉพาะประเทศที่ทราบว่าไม่ปรากฏศัตรูพืช Xylella<\/i> (is known not ot occur)\r\n
- ข้อกำหนดเดิมที่มีอยู่จะใช้สำหรับการนำเข้าพืชอาศัยอื่นๆ (มะกอก อัลมอนต์ ลาเวนเดอร์ โรสแมรี และยี่โถ) โดยอนุญาตให้นำเข้าจากประเทศที่ทราบว่ามีการระบาดของศัตรูพืช Xylella<\/i> (is known to occur) ซึ่งจะต้องดำเนินการภายใต้เงื่อนไข ดังนี้ \r\n
(1) การตรวจประเมินสถานที่ผลิตและพื้นที่โดยรอบ \r\n
(2) การทดสอบ \r\n
(3) การตรวจประเมินก่อนการส่งออก และ \r\n
(4) ระยะเวลากักกันพืชเป็นเวลา 1 ปีก่อนการส่งออก\r\n
- ข้อกำหนดเดิมที่มีอยู่สำหรับการนำเข้าพืชที่มาจากประเทศที่ไม่ทราบว่ามีการระบาดของศัตรูพืช Xylella<\/i> (is not known to occur) ยังคงต้องมีการตรวจประเมินอย่างเป็นทางการประจำปี\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/members.wto.org\/crnattachments\/2021\/SPS\/GBR\/21_1221_00_e.pdf<\/a>","วัตถุประสงค์":"3","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-09","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/HND\/11\/Add.1","สินค้า\/มาตรการ":" วัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้ (wood packaging material) <\/B>","รายละเอียด":"กฎระเบียบเกี่ยวกับวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้สำหรับการค้าระหว่างประเทศ โดยรัฐบาลของฮอนดูรัสได้แจ้งเวียนกฎระเบียบดังกล่าวต่อองค์การการค้าโลกเมื่อวันที่ 3 ก.พ. 49 ตามหมายเลข G\/SPS\/N\/HND\/11 ขณะนี้มีข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและสามารถเสนอข้อคิดเห็นได้ในเวลา 60 วันหลังแจ้งเวียน\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 10 เม.ย. 64<\/B>\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/members.wto.org\/crnattachments\/2021\/SPS\/HND\/21_1010_00_s.pdf<\/a>","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-17","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/IND\/262","สินค้า\/มาตรการ":" แอปเปิลและบลูเบอร์รี <\/B>","รายละเอียด":"จัดทำร่างกฎระเบียบการกักกันพืช (กฎระเบียบการนำเข้ามายังอินเดีย) (แก้ไขครั้งที่ 9) โดยเพิ่มบทบัญญัติการควบคุมการนำเข้าแอปเปิล (Malus domestica<\/i>) และบลูเบอร์รี (Vaccinium corymbosum<\/i>) ภายใต้ตาราง VI ของกฎระเบียบการกักกันพืช (กฎระเบียบการนำเข้ามายังอินเดีย) พ.ศ. 2546 (2003) และอนุญาตให้นำเข้าพืชและชิ้นส่วนของพืชมายังอินเดีย\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 28 ก.พ. 64<\/B>\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/members.wto.org\/crnattachments\/2021\/SPS\/IND\/21_1176_00_e.pdf<\/a>","วัตถุประสงค์":"3","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"สหราชอาณาจักรและจอร์เจีย"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-15","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/JPN\/774\/Add.1","สินค้า\/มาตรการ":" สารกำจัดศัตรูพืช Imazapyr <\/B>","รายละเอียด":"ประกาศใช้ค่า MRL ของสารกำจัดศัตรูพืช Imazapyr ในอาหาร\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/members.wto.org\/crnattachments\/2021\/SPS\/JPN\/21_1113_00_e.pdf<\/a>","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-15","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/JPN\/775\/Add.1","สินค้า\/มาตรการ":" สารกำจัดศัตรูพืช Tolpyralate <\/B>","รายละเอียด":"ประกาศใช้ค่า MRL ของสารกำจัดศัตรูพืช Tolpyralate ในอาหาร\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/members.wto.org\/crnattachments\/2021\/SPS\/JPN\/21_1115_00_e.pdf<\/a>\r\n","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-15","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/JPN\/776\/Add.1","สินค้า\/มาตรการ":" สารกำจัดศัตรูพืช Oxolinic acid <\/B>","รายละเอียด":"ประกาศใช้ค่า MRL ของสารกำจัดศัตรูพืช Oxolinic acid ในอาหาร\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/members.wto.org\/crnattachments\/2021\/SPS\/JPN\/21_1114_00_e.pdf<\/a>","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-01","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/JPN\/827","สินค้า\/มาตรการ":" พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช <\/B>","รายละเอียด":"แก้ไขกฎระเบียบในพระราชบัญญัติการอารักขาพืช เกี่ยวกับประกาศและเนื้อหากฎเกณฑ์สำหรับข้อบังคับการนำเข้าพืชกักกัน โดยมุ่งเน้นสำหรับพืชที่ต้องดำเนินการตามมาตรการสุขอนามัยพืชแบบจำเพาะในประเทศผู้ส่งออก โดย MAFF แก้ไขกฎระเบียบดังนี้ ตามข้อมูลหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ล่าสุด\r\n
1. แก้ไขรายชื่อศัตรูพืชกักกันในตารางที่ 1 ของภาคผนวก ของ Ordinance for Enforcement of the Plant Protectioin Act : ภาคผนวก 1\r\n
2. แก้ไขรายชื่อพืชที่ใช้กระบวนการตรวจสอบ ณ แหล่งกำเนิด (filed inspection) ในประเทศผู้ส่งออกในตารางที่ 1-2 ของภาคผนวก ของ Ordinance for Enforcement of the Plant Protectioin Act : ภาคผนวก 2\r\n
3. แก้ไขรายชื่อพืชห้ามนำเข้าในตารางที่ 2 ของภาคผนวก ของ Ordinance for Enforcement of the Plant Protectioin Act : ภาคผนวก 3\r\n
4. แก้ไขรายชื่อพืชที่ต้องดำเนินการตามมาตรการสุขอนามัยพืชแบบจำเพาะในประเทศผู้ส่งออกในตารางที่ 2-2 ของภาคผนวก ของ Ordinance for Enforcement of the Plant Protectioin Act และระบุรายละเอียดกฎเกณฑ์สำหรับข้อบังคับพืชกักกันนำเข้า โดยมุ่งเน้นสำหรับพืชที่ต้องดำเนินการตามมาตรการสุขอนามัยพืชแบบจำเพาะในประเทศผู้ส่งออก : ภาคผนวก 4\r\n
5. แก้ไขรายการศัตรูพืชที่ไม่ต้องกักกัน (non-quarantine paest list) : ภาคผนวก 5\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 2 เม.ย. 64<\/B>\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/members.wto.org\/crnattachments\/2021\/SPS\/JPN\/21_0718_00_e.pdf<\/a>\r\n
https:\/\/members.wto.org\/crnattachments\/2021\/SPS\/JPN\/21_0718_01_e.pdf<\/a>\r\n
https:\/\/members.wto.org\/crnattachments\/2021\/SPS\/JPN\/21_0718_02_e.pdf<\/a>\r\n
https:\/\/members.wto.org\/crnattachments\/2021\/SPS\/JPN\/21_0718_03_e.pdf<\/a>\r\n
https:\/\/members.wto.org\/crnattachments\/2021\/SPS\/JPN\/21_0718_04_e.pdf<\/a>\r\n
https:\/\/members.wto.org\/crnattachments\/2021\/SPS\/JPN\/21_0718_05_e.pdf<\/a>\t\t","วัตถุประสงค์":"0","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-04","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/JPN\/828","สินค้า\/มาตรการ":" เมล็ดพันธุ์และต้นมะเขือเทศ (รวมถึง Lycopersicon esculentum<\/i> (=Solanum lycopesicum<\/i>), S. arcanum, S. cheesmaniae, S. chilense, S. galapagense, S. peruvianum, S. pimpinellifolium<\/i> และพริกหวาน (chili peppers, shidshito pepper, bell pepper) (Capsicum annuum<\/i>) <\/B>","รายละเอียด":"จัดทำมาตรการฉุกเฉินเพื่อปกป้องการนำเข้าโรค Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) จากการนำเข้าเมล็ดพันธุ์และต้นพืชที่เป็นพืชอาศัยของโรค ToBRFV โดย MAFF กำหนดให้ NPPO ของประเทศผู้ส่งออกสินค้า ต้องรับรองสินค้า ดังนี้\r\n
1) สำหรับเมล็ดพันธุุ์ :\r\n
1.1) สุ่มตัวอย่างจากพืชรุ่นพ่อแม่ และพืชที่คาดว่าเป็นโรค ต้องได้รับการทดสอบในระหว่างระยะเก็บเกี่ยว ด้วยวิธีทางพันธุกรรมที่เหมาะสม เช่น RT-PCR assay แและพบว่าปลอดจากโรค Tomato brown rugose fruit virus; หรือ\r\n
1.2) เมล็ดพันธุ์จะต้องได้รับการทดสอบก่อนการส่งออกโยวิธีการทดสอบทางพันธุกรรมที่เหมาะสม เช่น RT-PCR assay และพบว่าปราศจากจากโรค Tomato brown rugose fruit virus; สุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์จำนวน 4,600 เม็ด จากล็อตสินค้า หากเป็นการดำเนินการทดสอบตามขั้นตอนปฏิบัติของ International Seed Testing Association (ISTA) หรือในกรณีที่จำนวนสินค้าต่อล็อตมีปริมาณน้อยกว่า 46,000 เมล็ด จะต้องมีการสุ่มตัวอย่าง 10% ของเมล็ดพันธุ์เพื่อใช้ในการทดสอบ โดยแบ่งเป็นชุด ชุดละ 400 เมล็ด; หรือ\r\n
2) สำหรับพืชสดและชิ้นส่วนพืชเพื่อการเพาะปลูก (ยกเว้นเมล็ดพันธุ์และผล)\r\n
2.1) สุ่มตัวอย่างต้นพืชจากล็อตและพืชที่คาดว่าเป็นโรค ต้องได้รับการทดสอบระหว่างฤดูการเพาะปลูก หรือก่อนหน้าการส่งออก โดยวิธีทางพันธุกรรมที่เหมาะสม เช่น RT-PCR assay และพบว่าปลอดจากโรค Tomato brown rugose fruit virus\r\nนอกจากนั้น NPPO ผู้ส่งออกจะต้องแสดงข้อมูลในช่อง \"Additional Declaration\" บนใบรับรองสุขอนามัยพืช ดังนี้ \"Fulfills item 36 of the Annexed Table 2-2 of the Ordinance for Enforcement of the Plant Protection Act (MAF Ordinance No. 73\/1950)\" ตามที่ได้เคยแจ้งเวียนในเอกสารแจ้งเวียน G\/SPS\/N\/JPN\/712","วัตถุประสงค์":"3","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-15","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/JPN\/829","สินค้า\/มาตรการ":" สารกำจัดศัตรูพืช Cyflumetofen <\/B>","รายละเอียด":"เสนอกำหนดค่า MRL ของสารกำจัดศัตรูพืช Cyflumetofen ในเนื้อสัตว์ และซากที่กินได้ ผลิตภัณฑ์นม ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ผักกินรากและหัวชนิด tuber ผลไม้และนัท ผลไม้กลุ่มซิตรัส ชา เครื่องเทศ เมล็ดน้ำมัน ผลไม้เบ็ดเตล็ด ธัญพืช ไขมันและน้ำมันจากสัตว์\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/members.wto.org\/crnattachments\/2021\/SPS\/JPN\/21_1108_00_e.pdf<\/a>","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-15","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/JPN\/830","สินค้า\/มาตรการ":" สารกำจัดศัตรูพืช Thiencarbazone-methyl <\/B>","รายละเอียด":"เสนอกำหนดค่า MRL ของสารกำจัดศัตรูพืช Thiencarbazone-methyl ในเมล็ดน้ำมัน ผลไม้เบ็ดเตล็ด ธัญพืช\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/members.wto.org\/crnattachments\/2021\/SPS\/JPN\/21_1109_00_e.pdf<\/a>\t","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-15","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/JPN\/831","สินค้า\/มาตรการ":" สารกำจัดศัตรูพืช Tiadinil <\/B>","รายละเอียด":"เสนอกำหนดค่า MRL ของสารกำจัดศัตรูพืช Tiadinil ในเนื้อสัตว์ และซากที่กินได้ ปลา ครัสตาเซียน มอลลัสก์ และสัตว์น้ำไม่มีกระดูกสันหลังอื่นๆ ผลิตภัณฑ์นม ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ธัญพืช ไขมันและน้ำมันจากสัตว์\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/members.wto.org\/crnattachments\/2021\/SPS\/JPN\/21_1110_00_e.pdf<\/a>","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-15","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/JPN\/832","สินค้า\/มาตรการ":" สารกำจัดศัตรูพืช Dichloroiscyanuric acid <\/B>","รายละเอียด":"เสนอกำหนดค่า MRL ของสารกำจัดศัตรูพืช Dichloroiscyanuric acid ในเนื้อสัตว์ และซากที่กินได้ ผลิตภัณฑ์นม ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ธัญพืช ไขมันและน้ำมันจากสัตว์\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/members.wto.org\/crnattachments\/2021\/SPS\/JPN\/21_1111_00_e.pdf<\/a>\t","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-15","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/JPN\/833","สินค้า\/มาตรการ":" สารเคมีทางการเกษตร <\/B>","รายละเอียด":"เสนอการกำหนดสารที่ใช้เป็นส่วนผสมของสารเคมีทางการเกษตรและสารเคมีอื่นๆที่ระบุคำว่า \"not detected\" (ตรวจไม่พบ) สาร Gentian violet ในอาหาร\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 16 เม.ย. 64<\/B>\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/members.wto.org\/crnattachments\/2021\/SPS\/JPN\/21_1112_00_e.pdf<\/a>","วัตถุประสงค์":"0","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-11","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/KAZ\/78","สินค้า\/มาตรการ":" โรคไข้หวัดนกสายพันธุ์รุนแรง <\/B>","รายละเอียด":"ประกาศจากคณะกรรมการด้านการควบคุมและการเฝ้าระวังด้านสัตวแพทย์ของกระทรวงเกษตรฯ เกี่ยวกับการระงับการนำเข้าและนำผ่านชั่วคราวสำหรับสัตว์ปีกมีชีวิต ไข่ฟัก ขน หนัง เนื้อสัตว์ปีกและะผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกทุกชนิดที่ไม่ผ่านความร้อน อาหารสัตว์ วัตถุเจือปนอาหารสัตว์ (ยกเว้นที่เป็นสารสังเคราะห์) ถ้วยรางวัลที่ไม่ผ่านการฆ่าเชื้อรวมถึงอุปกรณ์สำหรับเก็บรักษา การเชือดและชำแหละสัตว์ปีก ที่มาจาก Oldenburg, Aurich, Cloppenburg และ Leipzig ประเทศเยอรมนี เนื่องจากพบการระบาดของโรคไข้หวัดนกสายพันธุ์รุนแรง","วัตถุประสงค์":"2","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"เยอรมนี"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-11","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/KAZ\/79","สินค้า\/มาตรการ":" มะเขือเทศสดหรือแช่เย็น <\/B>","รายละเอียด":"ประกาศการตรวจสอบโดยรัฐในศูนย์อุตสาหกรรมเกษตรของกระทรวงเกษตรฯรายงานการตรวจพบศัตรูพืช brown rugose fruit virus ในสินค้าควบคุมนำเข้าจากอาเซอร์ไบจานมายังคาซัคสถาน จึงระงับนำเข้าชั่วคราวสำหรับมะเขือเทศสดหรือแช่เย็นตั้งแต่วันที่ 16 ม.ค. 64","วัตถุประสงค์":"2","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"อาเซอร์ไบจาน"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-15","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/KGZ\/17","สินค้า\/มาตรการ":" สินค้าพืชที่ต้องควบคุมด้านสุขอนามัยพืช <\/B>","รายละเอียด":"คณะกรรมการเขตเศรษฐกิจยูเรเซียได้แก้ไขข้อกำหนดกักกันด้านสุขอนามัยพืช ณ ด่านศุลกากรและเขตศุลกากรของสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย ร่างประกาศฯ ได้แก้ไข ดังนี้ \r\n
1) ข้อกำหนดการอนุญาตเคลื่อนย้ายสินค้ากักกันระหว่างรัฐของเขตเศรษฐกิจยูเรเซียสำหรับกระเป๋าถือและกระเป๋าเดินทางของผู้โดยสารทีไม่มีใบรับรอง PC \r\n
2) ข้อกำหนดการอนุญาตนำเข้าและเคลื่อนย้ายผ่านเขตเศรษฐกิจยูเรเซียสำหรับผลไม้และเบอร์รี่ที่มีศัตรูพืชกักกันติดมา เช่น lecanium<\/i>, เพลี้ยหอย แบคทีเรีย ไวรัส ไวรอยด์ ไส้เดือนฝอย และไฟโตพลาสมา \r\n
3) ข้อกำหนดสำหรับเมล็ดพันธุ์แครอท พืชขนาดเล็กและหัวมันฝรั่งขนาดเล็ก เมล็ดพันธุ์ซูการ์บีทสำหรับปลูก ต้นกล้า กิ่งชำและสต๊อกของเชอร์รี่ (Prunus mahaleb<\/i>) พีช (Prunus persica<\/i>) เชอร์รี่หวาน (Prunus avium<\/i>) มะกอก (Olea europaea<\/i>) ต้นกล้าของ Fuchsia<\/i> คาร์เนชัน ฟักทอง หอมหัวใหญ่ และเหง้าหน่อไม้ฝรั่ง \r\n
4) ความชัดเจนของข้อกำหนดสำหรับเมล็ดพันธุ์และวัสดุขยายพันธุ์พืชทางการเกษตรและป่าไม้ \r\n
5) ความชัดเจนของข้อกำหนดสำหรับผักสด ผลไม้สดและเบอร์รี่สด \r\n
6) ข้อกำหนดเฉพาะด้านสุขอนามัยพืชสำหรับพีท (peat) ที่เกี่ยวกับการผลิตในเขตปลอดโรค polyphagous humpbacked fly (Megaselia scalaris<\/i>).\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 16 เม.ย. 64<\/B>\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/docs.eaeunion.org\/ria\/ru-ru\/0104426\/ria_19012021<\/a>","วัตถุประสงค์":"3","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-15","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/KGZ\/18","สินค้า\/มาตรการ":" พืชมีชีวิต รวมทั้งส่วนของราก กิ่งชำ เชื้อเห็ดขยาย <\/B>","รายละเอียด":"คณะกรรมการเขตเศรษฐกิจยูเรเซียได้แก้ไขส่วนที่ 1 ของรายชื่อสินค้ากักกันเพื่อควบคุมด้านสุขอนามัยพืช ณ ด่านศุลกากรและเขตศุลกากรของสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย โดยร่างฉบับนี้ได้เพิ่มเชื้อเห็ดขยาย (mushroom spawn) เป็นสินค้ากักกันที่มีความเสี่ยงสูง\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 16 เม.ย. 64<\/B>\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/docs.eaeunion.org\/ria\/ru-ru\/0104422\/ria_19012021<\/a>","วัตถุประสงค์":"3","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-26","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/KGZ\/19","สินค้า\/มาตรการ":" ผลิตภัณฑ์อาหาร <\/B>","รายละเอียด":"จัดทำร่าง MRLs ของสารออกฤทธิ์ทางยา (Pharmacologically active substances) ที่ใช้ในยาสัตว์สำหรับผลิตภัณฑ์อาหาร (รวมถึงผลิตภัณฑ์แปรรูป) ที่มีแหล่งกำเนิดมาจากสัตว์\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 6 เม.ย. 64<\/B>\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/docs.eaeunion.org\/pd\/ru-ru\/0105708\/pd_05022021<\/a>","วัตถุประสงค์":"2","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-17","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/KOR\/707","สินค้า\/มาตรการ":" ผลิตภัณฑ์อาหาร <\/B>","รายละเอียด":"จัดทำขั้นตอนและข้อกำหนดสำหรบการตรวจประเมิน ณ สถานที่ผลิตของผู้ผลิตในต่างประเทศ โดยมีรายละเอียดที่สำคัญ ดังนี้\r\n
1. แก้ไขและปรับปรุงมาตรฐานด้านสุขอนามัยสำหรับสถานประกอบการและสถานที่ผลิตอาหารในต่างประเทศให้มีประสิทธิภาพ (Annex 1)\r\n
- แก้ไขหัวข้อในมาตรฐานดังกล่าว โดยยุบรวมและยกเลิกบางหัวข้อจาก 91 หัวข้อ เหลือ 71 หัวข้อ\r\n
2. แก้ไขและปรับปรุงรายการสำหรับสถานประกอบการอาหารในต่างประเทศให้มีประสิทธิภาพ (Annex 2)\r\n
- แก้ไขหัวข้อในรายการสำหรับสถานประกอบอาหารในต่างประเทศ โดยยุบรวมและยกเลิกบางหัวข้อจาก 122 หัวข้อ เหลือ 80 หัวข้อ\r\n
3. แก้ไขและปรับปรุงรายการสำหรับสถานที่ผลิตอาหารในต่างประเทศให้มีประสิทธิภาพ (Annex 3)\r\n
- แก้ไขหัวข้อในรายการสำหรับโรงเชือดสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม โดยยุบรวมและยกเลิกบางหัวข้อจาก 164 หัวข้อ เหลือ 160 หัวข้อ\r\n
- แก้ไขหัวข้อในรายการสำหรับโรงเชือดสัตว์ปีก โดยยุบรวมและยกเลิกบางหัวข้อจาก 144 หัวข้อ เหลือ 142 หัวข้อ\r\n
- แก้ไขหัวข้อในรายการสำหรับโรงตัดแต่งเนื้อสัตว์และโรงคัดบรรจุเนื้อสัตว์ โดยยุบรวมและยกเลิกบางหัวข้อจาก 107 หัวข้อ เหลือ 102 หัวข้อ\r\n
- แก้ไขหัวข้อในรายการสำหรับโรงงานแปรรูปสินค้าปศุสัตว์ โดยยุบรวมและยกเลิกบางหัวข้อจาก 109 หัวข้อ เหลือ 105 หัวข้อ\r\n
- แก้ไขหัวข้อในรายการสำหรับโรงคัดบรรจุไข่ โดยยุบรวมและยกเลิกบางหัวข้อจาก 77 หัวข้อ เหลือ 76 หัวข้อ\r\n
4. แก้ไขและปรับปรุงบทบัญญัติอื่นๆ (miscellaneous provisions) ให้มีประสิทธิภาพ (ฟอร์ม 1-1, 1-2, 1-3 และฟอร์ม 2) ดังนี้\r\n
- เพิ่มวันครบกำหนดในการแจ้งตอบหนังสือของหน่วยงาน MFDS เกี่ยวกับการตรวจประเมิน ณ สถานที่ผลิต (ประกาศของ MFDS ข้อที่ 5 ย่อหน้าที่ 2 ข้อย่อยที่ 2)\r\n
- ปรับปรุงแก้ไขการใช้คำ\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 19 มี.ค. 64<\/B>\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/members.wto.org\/crnattachments\/2021\/SPS\/KOR\/21_1199_00_x.pdf<\/a>","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-03-05","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/MDA\/19","สินค้า\/มาตรการ":" อาหาร <\/B>","รายละเอียด":"จัดทำมาตรการเพื่อแสดงข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับค่า MRLs ที่ปนเปื้อนในอาหาร ในเอกสาร Governmental Decision No. 677\/2020 - การปรับแก้ภาคผนวก 1 ของเอกสาร Government Decision No. 115\/2013 เกี่ยวกับการควบคุมค่า nitrates ในผลิตภัณฑ์อาหารที่มีแหล่งกำเนิดจากพืช\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 6 เม.ย. 64<\/B>","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-18","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/NZL\/642\/Add.1","สินค้า\/มาตรการ":" เมล็ดพันธุ์มะเขือเทศและเมล็ดพันธุ์พริกเพื่อการเพาะปลูก <\/B>","รายละเอียด":"ยกเลิกมาตรการระงับการนำเข้าชั่วคราวเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ (Solanum lycopersicum<\/i>) และเมล็ดพันธุ์พริก (Capsicum<\/i> spp.) เพื่อการเพาะปลูกจากอิสราเอล\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : -<\/B>\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/www.mpi.govt.nz\/news-and-resources\/consultations<\/a>\t","วัตถุประสงค์":"3","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"อิสราเอล"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-16","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/NZL\/644","สินค้า\/มาตรการ":" เมลอน สตรอเบอร์รี scallopini และซุกินี <\/B>","รายละเอียด":"เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อการเพิ่มวิธีการฉายรังสีเป็นมาตรการสุขอนามัยพืชในการจัดการแมลงวันผลไม้สำหรับการนำเข้าเมลอนสด (Cucumis melo<\/i>), fresh scallopini (Cucurbita pepo<\/i>) สตรอเบอร์รีสด (Fragaria<\/i> sp.), และซุกินีสด (Cucurbita pepo<\/i>) จากออสเตรเลีย\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 29 มี.ค. 64<\/B>\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/members.wto.org\/crnattachments\/2021\/SPS\/NZL\/21_1166_00_e.pdf<\/a>\r\n
https:\/\/members.wto.org\/crnattachments\/2021\/SPS\/NZL\/21_1166_01_e.pdf<\/a>\r\n
https:\/\/members.wto.org\/crnattachments\/2021\/SPS\/NZL\/21_1166_02_e.pdf<\/a>\t\t","วัตถุประสงค์":"3","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ออสเตรเลีย"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-15","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/PER\/868\/Add.1","สินค้า\/มาตรการ":" เสาวรส (Passiflora edulis<\/i>) <\/B>","รายละเอียด":"ประกาศใช้กฎระเบียบ Directorial Resolution No. 0021-2020-MINAGRISENASA-DSV เป็นมาตรฐานบังคับข้อกำหนดสุขอนามัยพืชสำหรับนำเข้าเสาวรส (Passiflora edulis<\/i>) ที่มาจากไต้หวัน\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/members.wto.org\/crnattachments\/2021\/SPS\/PER\/21_1129_00_s.pdf<\/a>","วัตถุประสงค์":"3","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ไต้หวัน"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-16","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/PER\/881\/Add.1","สินค้า\/มาตรการ":" เมล็ดพันธุ์กีวี <\/B>","รายละเอียด":"ประกาศบังคับใช้ข้อกำหนดด้านสุขอนามัยพืชเกี่ยวกับการนำเข้าเมล็ดพันธุ์กีวีจากนิวซีแลนด์\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/members.wto.org\/crnattachments\/2021\/SPS\/PER\/21_1162_00_s.pdf<\/a>","วัตถุประสงค์":"3","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"นิวซีแลนด์"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-16","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/PER\/911","สินค้า\/มาตรการ":" ตัวอย่างมีชีวิตของ Transeius montdorensis<\/i> <\/B>","รายละเอียด":"จัดทำร่างกฎระเบียบเกี่ยวกับข้อกำหนดด้านสุขอนามัยพืชสำหรับการนำเข้าตัวอย่างมีชีวิตของ Transeius montdorensis<\/i> จากสเปน\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 17 เม.ย. 64<\/B>\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/members.wto.org\/crnattachments\/2021\/SPS\/PER\/21_1160_00_s.pdf<\/a>\t\t","วัตถุประสงค์":"0","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"สเปน"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-16","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/PER\/912","สินค้า\/มาตรการ":" ผลทับทิมสด <\/B>","รายละเอียด":"จัดทำร่างกฎระเบียบเกี่ยวกับข้อกำหนดด้านสุขอนามัยพืชสำหรับการนำเข้าผลทับทิมสด (Punica granatum<\/i> L.) จากอุซเบกิสถาน\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 5 เม.ย. 64<\/B>\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/members.wto.org\/crnattachments\/2021\/SPS\/PER\/21_1161_00_s.pdf<\/a>\t\t","วัตถุประสงค์":"3","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"อุซเบกิสถาน"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-25","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/PER\/913","สินค้า\/มาตรการ":" ไรตัวห้ำ (Predatory Mites) สายพันธุ์ Phytoseiulus persimilis<\/i> <\/B>","รายละเอียด":"จัดทำร่างข้อกำหนดทางสุขอนามัยพืชในการนำเข้าไรตัวห้ำ (Predatory Mites) สายพันธุ์ Phytoseiulus persimilis<\/i> ที่มีต้นกำเนิดและนำเข้าจากประเทศสเปน\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 26 เม.ย 64<\/B>\t","วัตถุประสงค์":"3","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"สเปน"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-01","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/PHL\/490","สินค้า\/มาตรการ":" สัตว์ปีกเลี้ยงและสัตว์ปีกป่า รวมถึงผลิตภัณฑ์จากสัตว์ปีก ได้แก่ เนื้อสัตว์ปีก ลูกไก่ ไข่ และน้ำเชื้อ เป็นต้น <\/B>","รายละเอียด":"ประกาศมาตรการฉุกเฉินเกี่ยวกับการระงับการนำเข้าชั่วคราวสำหรับสัตว์ปีกเลี้ยงและสัตว์ปีกป่า รวมถึงผลิตภัณฑ์จากสัตว์ปีก ได้แก่ เนื้อสัตว์ปีก ลูกไก่ ไข่ และน้ำเชื้อจากเมือง Kerekegyhaza, Bask-Kiskun ของฮังการี ตามคำสั่งกระทรวงเกษตร ฉบับที่ 10 ประจำปี ค.ศ. 2021 ลงวันที่ 29 ม.ค. 64 โดยมีรายละเอียดสำคัญ เช่น\r\n
1. ห้ามนำเข้าสัตว์ปีกเลี้ยงและสัตว์ปีกป่า รวมถึงผลิตภัณฑ์จากสัตว์ปีก ได้แก่ เนื้อสัตว์ปีก ลูกไก่ ไข่ และน้ำเชื้อ\r\n
2. ระงับกระบวนการยื่นคำขอและการออกเอกสารด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชสำหรับการตรวจปล่อยสินค้านำเข้า (SPS import clearance) ของสินค้าข้างต้นโดยทันที\r\n
3. ระงับและตรวจยึดสินค้าดังกล่าวข้างต้นทุกการจัดส่งที่นำเข้า (ยกเว้น ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน) โดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ ณ ด่านนำเข้าทุกด่าน เป็นต้น\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/members.wto.org\/crnattachments\/2021\/SPS\/PHL\/21_0786_00_e.pdf<\/a>","วัตถุประสงค์":"2","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"Kerekegyhaza, Bask-Kiskun ฮังการี"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-19","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/PHL\/491","สินค้า\/มาตรการ":" สัตว์ปีกมีชีวิต ลููกไก่ และน้ำเชื้อสัตว์ปีก <\/B>","รายละเอียด":"ประกาศระงับการนำเข้าชั่วคราวสัตว์ปีกเลี้ยงและสัตว์ปีกป่าและผลิตภัณฑ์จากสัตว์ปีก ได้แก่ เนื้อสัตว์ปีก ลูกไก่ และน้ำเชื้อสัตว์ปีกจากสาธารณรัฐเช็ก\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/members.wto.org\/crnattachments\/2021\/SPS\/PHL\/21_1257_00_e.pdf<\/a>","วัตถุประสงค์":"2","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"สาธารณรัฐเช็ก"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-03","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/RUS\/206","สินค้า\/มาตรการ":" สัตว์ปีกมีชีวิตและผลิตภัณฑ์ของสัตว์ปีก <\/B>","รายละเอียด":"ประกาศมาตรการระงับการนำเข้าชั่วคราวสำหรับสัตว์ปีกมีชีวิตและผลิตภัณฑ์ของสัตว์ปีกจากโรมาเนีย สาธารณรัฐเช็ก (South Bohemian region) และสวีเดน (Calmar county) เนื่องจากการะแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนกชนิดรุนแรง ดังประกาศต่อไปนี้\r\n
- Letter of the Federal Service for Veterinary and Phytosanitary Surveillance No. FS-Are-7\/3638-3 ลงวันที่ 29 ม.ค. 64 (โรมาเนีย)\r\n
- Letter of the Federal Service for Veterinary and Phytosanitary Surveillance No. FS-Are-7\/3637-3 ลงวันที่ 27 ม.ค. 64 (สาธารณรัฐเช็ก, South Bohemian)\r\n
- Letter of the Federal Service for Veterinary and Phytosanitary Surveillance No. FS-Are-7\/3628-3 ลงวันที่ 27 ม.ค. 64 (สวีเดน, Calmar country)","วัตถุประสงค์":"2","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"โรมาเนีย สาธารณรัฐเช็ก (South Bohemian region) และสวีเดน (Calmar county)"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-11","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/RUS\/206\/Add.1","สินค้า\/มาตรการ":" โรคไข้หวัดนกสายพันธุ์รุนแรง <\/B>","รายละเอียด":"หน่วยงานด้านการควบคุมและการเฝ้าระวังด้านสัตวแพทย์และสุขอนามัยพืช (Rosselkhoznadzor) ได้ประกาศระงับการนำเข้าชั่วคราวสำหรับสัตว์ปีกมีชีวิต ไข่สัตว์ปีก ผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกจาก Central Bohemian ของสาธารณรัฐเช็ก เนื่องจากพบการระบาดของโรคไข้หวัดนกสายพันธุ์รุนแรง ตามประกาศที่ FS-ARe-7\/3663-3 ลงวันที่ 8 ก.พ. 64 \t","วัตถุประสงค์":"2","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"สาธารณรัฐเช็ก"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-25","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/RUS\/206\/Add.2","สินค้า\/มาตรการ":" สัตว์ปีกมีชีวิต ไข และผลิตภัณฑ์สัตว์ปีก <\/B>","รายละเอียด":"วันที่ 27 มกราคม 2564 หน่วยงานสำนักงานเฝ้าระวังสุขอนามัยพืชและสัตว์ (แห่งสหพันธรัฐรัสเซีย) เพิ่มมณฑลเวสตรา เยอตาลันด์ (V?stra G?taland) ในสวีเดน ลงในรายการเมืองที่ถูกระงับการนำเข้าชั่วคราว สำหรับสินค้าสัตว์ปีกมีชีวิต ไข่ และผลิตภัณฑ์สัตว์ปีก เนื่องจากการแพร่ระบาดของไข้หวัดนกชนิดก่อโรครุนแรง (highly pathogenic avian influenza)\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/members.wto.org\/crnattachments\/2021\/SPS\/RUS\/21_1448_00_x.pdf<\/a>","วัตถุประสงค์":"2","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"Romania, Czech Republic (South Bohemian region), Sweden (Calmar county)"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-11","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/RUS\/206\/Corr.1","สินค้า\/มาตรการ":" แก้ไขวัตถุประสงค์ <\/B>","รายละเอียด":"แก้ไขวัตถุประสงค์การประกาศระงับการนำเข้าชั่วคราวสำหรับสัตว์ปีกมีชีวิต ไข่สัตว์ปีก ผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกจากโรมาเนีย, สาธารณรัฐเช็ก (South Bohemian region) และสวีเดน (Calmar county) ให้เหลือเพียงด้านสุขภาพสัตว์ เท่านั้น\t","วัตถุประสงค์":"2","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"โรมาเนีย สาธารณรัฐเช็ก สวีเดน"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-08","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/RUS\/207","สินค้า\/มาตรการ":" โรคไข้หวัดนก : สัตว์ปีกมีชีวิต เนื้อและซากที่กินได้ของสัตว์ปีกชนิด Gallus gallus domesticus<\/i> เป็ด ห่าน ไก่งวง ไข่สัตว์ปีก (HS 0105, 0106, 0207, 0407) <\/B>","รายละเอียด":"หน่วยงานเฝ้าระวังด้านสัตวแพทย์และด้านสุขอนามัยพืชของรัสเซียที่เรียกว่า Rosselkhoznadzor ประกาศห้ามนำเข้าชั่วคราวสำหรับนำเข้าสัตว์ปีกมีชีวิตและไข่สัตว์ปีกจากอินเดีย คูเวต และเซเนกัล เนื่องจากพบการระบาดของโรคไข้หวัดนกชนิด HPAI จากประเทศดังกล่าว ตามประกาศคำสั่งที่ FS-ARe-7\/3661-3 ลงวันที่่ 5 ก.พ. 64 (อินเดีย) ประกาศคำสั่งที่ FS-ARe-7\/3653-3 ลงวันที่่ 2 ก.พ. 64 (คูเวต) และประกาศคำสั่งที่ FS-ARe-7\/3652-3 ลงวันที่่ 2 ก.พ. 64 (เซเนกัล)\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
อินเดีย
https:\/\/fsvps.gov.ru\/fsvps\/laws\/7781.html<\/a>\r\n
คูเวต
https:\/\/fsvps.gov.ru\/fsvps\/laws\/7772.html<\/a>\r\n
เซเนกัล
https:\/\/fsvps.gov.ru\/fsvps\/laws\/7771.html <\/a>","วัตถุประสงค์":"2","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"อินเดีย คูเวต และเซเนกัล"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-11","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/RUS\/208","สินค้า\/มาตรการ":" โรคไข้หวัดนกสายพันธุ์รุนแรง <\/B>","รายละเอียด":"ประกาศการควบคุมและการเฝ้าระวังด้านสัตวแพทย์และสุขอนามัยพืชฉบับที่ FS-ARe-7\/3664-3 ลงวันที่ 8 ก.พ. 64 ประกาศระงับการนำเข้าชั่วคราวสำหรับสัตว์ปีก ผลิตภัณฑ์สัตว์ปีก ไข่สัตว์ปีก จากบัลแกเรียเนื่องจากพบการระบาดของโรคไข้หวัดนกสายพันธุ์รุนแรง\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/fsvps.gov.ru\/fsvps\/laws\/7788.html<\/a>","วัตถุประสงค์":"0","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"บัลแกเรีย"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-11","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/RUS\/209","สินค้า\/มาตรการ":" โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร <\/B>","รายละเอียด":"ประกาศการควบคุมและการเฝ้าระวังด้านสัตวแพทย์และสุขอนามัยพืชฉบับที่ FS-ARe-7\/3664-3 ลงวันที่ 10 ก.พ. 64 ประกาศระงับการนำเข้าชั่วคราวสำหรับสุกรมีชีวิต เนื้อและซากทีกินได้ของสุกร ตัวอ่อนสุกรและน้ำเชื้อพ่อพันธุ์สุกรจากเขตปกครองพิเศษฮ่องกง เนื่องจากพบการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร","วัตถุประสงค์":"2","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"เขตปกครองพิเศษฮ่องกง"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-16","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/RUS\/210","สินค้า\/มาตรการ":" ผลิตภัณฑ์อาหาร <\/B>","รายละเอียด":"จัดทำร่างกฎระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหาร (CU TR 021\/2011) โดยกำหนดค่า MRLs สำหรับยาสัตว์ (pharmacologically active substances) ในผลิตภัณฑ์อาหารที่ไม่แปรรูปและผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากสัตว์\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 6 เม.ย. 64<\/B>\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/docs.eaeunion.org\/pd\/ru-ru\/0105708\/pd_05022021<\/a>","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-17","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/RUS\/211","สินค้า\/มาตรการ":" สัตว์ปีกมีชีวิต ผลิตภัณฑ์สัตว์ปีก ไข่ <\/B>","รายละเอียด":"ประกาศมาตรการจำกัดการนำเข้าชั่วคราวสัตว์ปีกมีชีวิต ผลิตภัณฑ์สัตว์ปีก และไข่จากฟินแลนด์\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/members.wto.org\/crnattachments\/2021\/SPS\/RUS\/21_1177_00_x.pdf<\/a>","วัตถุประสงค์":"2","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ฟินแลนด์"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-19","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/RUS\/212","สินค้า\/มาตรการ":" มะเขือเทศ <\/B>","รายละเอียด":"ประกาศมาตรการจำกัดการนำเข้าชั่วคราวสำหรับมะเขือเทศเนเธอร์แลนด์ซึ่งจะต้องแนบใบรับรองสุขอนามัยพืชสำหรับการส่งออกซ้ำ (re-export) ในเนเธอร์แลนด์\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/members.wto.org\/crnattachments\/2021\/SPS\/RUS\/21_1274_00_x.pdf<\/a>","วัตถุประสงค์":"3","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"เนเธอร์แลนด์"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-26","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/RUS\/213","สินค้า\/มาตรการ":" ผลิตภัณฑ์สัตว์ปีก สัตว์ปีกมีชีวิต และไข่สัตว์ปีก <\/B>","รายละเอียด":"จัดทำกฎระเบียบจำกัดการนำเข้าผลิจภัณฑ์สัตว์ปีก สัตว์ปีกมีชีวิต และไข่สัตว์ปีกจากประเทศเอสโตเนีย เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนก","วัตถุประสงค์":"2","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"เอสโตเนีย"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-22","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/SAU\/447\/Add.1","สินค้า\/มาตรการ":" เนื้อสัตว์ปีกและ ไข่ และผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ปีกและไข่ <\/B>","รายละเอียด":"จากประกาศมาตรการฉุกเฉิน Administrative Order Ref. No. 11981 ลงวันที่ 14 ธ.ค. 63 (29\/04\/1442 AH) เรื่อง การระงับการนำเข้าชั่วคราวสำหรับเนื้อสัตว์ปีก ไข่ และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องที่มีแหล่งกำเนิดจากเมือง Mazowieckie ในโปแลนด์ เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโรค HPAI ในเมืองดังกล่าว ต่อมา SFDA ได้ออกประกาศ Administrative Order Ref. No. 18714 ลงวันที่ 16 ก.พ. 64 เรื่อง การระงับการนำเข้าชั่วคราวสำหรับเนื้อสัตว์ปีก ไข่ และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องที่มีแหล่งกำเนิดจากเมือง Warminsko-Mazurskie, Lodzki และ Wielkopolskie ของโปแลนด์ เนื่องจาก OIE มีรายงาน เมื่อวันที่ 3 และ 10 ก.พ. 64 พบการแพร่ระบาดของโรค HPAI ในพื้นที่ดังกล่าว\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/members.wto.org\/crnattachments\/2021\/SPS\/SAU\/21_1240_00_x.pdf<\/a>","วัตถุประสงค์":"2","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"เมือง Mazowieckie, Warminsko-Mazurskie, Lodzki และ Wielkopolskie โปแลนด์"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-26","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/SLV\/136","สินค้า\/มาตรการ":" เมล็ดกาแฟ (Coffea arabica<\/i>) <\/B>","รายละเอียด":"จัดทำ Salvadoran Technical Regulation (RTS) 67.08.03:21 เรื่อง กาแฟ ข้อกำหนดสำหรับการผลิตเมล็ดกาแฟ (Coffea arabica<\/i>) ที่ได้การรับรอง มีรายละเอียดเกี่ยวกับพื้นที่ปลูกเมล็ดกาแฟ ห้องปฏิบัติการทางเทคโนโลยีชีวภาพ สถานที่จำหน่าย ศูนย์รวบรวมสินค้า และการขนส่งสินค้า (freight vehicles) และมีผลบังคับใช้กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต การแปรรูป และการตลาดสำหรับเมล็ดกาแฟ ที่ได้การรับรอง\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 27 เม.ย. 64<\/B>\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/members.wto.org\/crnattachments\/2021\/SPS\/SLV\/21_1417_00_s.pdf<\/a>\t","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-23","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/TPKM\/535\/Add.1","สินค้า\/มาตรการ":" วัตถุเจือปนอาหาร <\/B>","รายละเอียด":"ประกาศบังคับใช้มาตรฐานสำหรับความจำเพาะ ขอบเขต การใช้งาน และข้อกำหนดของวัตถุเจือปนอาหาร (ฉบับแก้ไขสมบูรณ์) ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 65\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/members.wto.org\/crnattachments\/2021\/SPS\/SAU\/21_1299_00_e.pdf<\/a>\r\n
https:\/\/members.wto.org\/crnattachments\/2021\/SPS\/SAU\/21_1299_01_e.pdf<\/a>","วัตถุประสงค์":"0","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-04","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/TPKM\/552\/Add.1","สินค้า\/มาตรการ":" อาหาร <\/B>","รายละเอียด":"ประกาศบังคับใช้กฎระเบียบเกี่ยวกับข้อจำกัดการใช้งานและข้อกำหนดการติดฉลากสำหรับการใช้ใบ Guayusa (Ilex guayusa<\/i>) เป็นส่วนประกอบในอาหาร เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 64\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/members.wto.org\/crnattachments\/2021\/SPS\/TPKM\/21_0860_00_e.pdf<\/a>","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-02","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/TPKM\/554\/Add.1","สินค้า\/มาตรการ":" อาหาร <\/B>","รายละเอียด":"ประกาศบังคับใช้กฎระเบียบเกี่ยวกับอาหาร วัตถุเจือปนอาหาร อุปกรณ์ที่ใช้กับอาหาร ภาชนะใส่อาหารหรือบรรจุภัณฑ์ เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 64\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/members.wto.org\/crnattachments\/2021\/SPS\/TPKM\/21_0885_00_e.pdf<\/a>","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-08","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/TPKM\/555\/Add.1","สินค้า\/มาตรการ":" สารปนเปื้อนและสารพิษในอาหาร <\/B>","รายละเอียด":"ประกาศใช้มาตรฐานด้านสุขอนามัยสำหรับสารปนเปื้อนและสารพิษในอาหาร มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 64\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/members.wto.org\/crnattachments\/2021\/SPS\/TPKM\/21_0861_00_e.pdf<\/a>\tประเทศคู่ค้า","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-08","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/TPKM\/560","สินค้า\/มาตรการ":" พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช <\/B>","รายละเอียด":"มาตรการกักกันใหม่สำหรับผลิตภัณฑ์พืชหรือพืชอาศัยของไวรัส Tomato brown rugose fruit virus (Tobamovirus) จากพื้นที่พบการติดเชื้อ\/ระบาด ได้แก่ จีน ไซปรัส เซ็ก ฝรั่งเศส เยอรมี กรีซ อิสราเอล อิตาลี จอร์แดน เม็กซิโก เนเธอร์แลนด์ ปาเลสไตน์ สเปน ตุรกี สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 9 เม.ย. 64<\/B>\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/members.wto.org\/crnattachments\/2021\/SPS\/TPKM\/21_0989_00_e.pdf<\/a>","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"จีน ไซปรัส เซ็ก ฝรั่งเศส เยอรมี กรีซ อิสราเอล อิตาลี จอร์แดน เม็กซิโก เนเธอร์แลนด์ ปาเลสไตน์ สเปน ตุรกี สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-09","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/TPKM\/561","สินค้า\/มาตรการ":" เมล็ดพันธ์ุมะเขือและพริก (Solanum<\/i> spp., Capsicum spp.) <\/B>","รายละเอียด":"แจ้งมาตรการฉุกเฉินสำหรับการนำเข้าเมล็ดพันธ์ุมะเขือและพริก (Solanum<\/i> spp., Capsicum spp.) เป็นมาตรการลดความเสี่ยงทางชีวภาพต่อไวรัส 4 ชนิด ไวรอยด์ 6 ชนิด ได้แก่ Tomato yellow leaf curl virus (TYLCV), Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV), Tomato mottle mosaic virus (ToMMV), Pepino mosaic virus (PepMV), Columnea latent viroid (CLVd), Potato spindle tuber viroid (PSTVd), Tomato apical stunt viroid (TASVd), Tomato chlorotic dwarf viroid (TCDVd), Tomato planta macho viroid (TPMVd) and Pepper chat fruit viroid (PCFVd) ได้กำหนดมาตรการนำเข้าเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศและพริก ดังนี้ การนำเข้าเมล็ดพันธุ์จะต้องมีใบรับรองสุขอนามัยพืช (PC) ที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ด้านกักกันพืชของประเทศผู้ส่งออกซึ่งระบุว่าเมล็ดพันธุ์จะต้องผ่านการทดสอบในห้องปฏิบัติการก่อนการส่งออกและต้องปลอดจากไวรัสและไวรอยด์ที่กล่าวมาข้างต้น หากไม่่ปลอดสินค้าจะถูกทำลายหรือส่งกลับมาใหม่ (reshipped)\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/members.wto.org\/crnattachments\/2021\/SPS\/TPKM\/21_1011_00_e.pdf<\/a>","วัตถุประสงค์":"3","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-24","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/TPKM\/562","สินค้า\/มาตรการ":" อาหาร วัตถุเจือปนอาหาร อุปกรณ์เกี่ยวกับอาหาร ภาชนะใส่หรือบรรจุอาหาร <\/B>","รายละเอียด":"สินค้าที่อยู่ภายใต้ CCC code : 2918.21.00.00-2 Salicylic acid และเกลือของ Salicylic acid จะต้องปฏิบัติตาม \"กฎระเบียบการตรวจสอบสินค้าอาหารนำเข้าและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง\" หากสินค้าดังกล่าวถูกใช้เป็นอาหาร วัตถุเจือปนอาหาร อุปกรณ์เกี่ยวกับอาหาร ภาชนะใส่หรือบรรจุอาหาร โดยผู้นำเข้าจะต้องยื่นเอกสารขอการตรวจสอบจาก FDA ของไต้หวัน\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 25 เม.ย. 64<\/B>\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/members.wto.org\/crnattachments\/2021\/SPS\/TPKM\/21_1329_00_e.pdf<\/a>","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-25","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/TPKM\/563","สินค้า\/มาตรการ":" เนื้อเยื่อปศุสัตว์ <\/B>","รายละเอียด":"แก้ไขค่า MRLs ของสาร Coumaphos (หรือ Coumafos) และ Gamithromycin ที่ระบุในร่างมาตรฐานสำหรับค่า MRLs ของยาสัตว์ตกค้างในอาหาร รายละเอียด ดังนี้\r\n
สาร Coumaphos (หรือ Coumafos)\r\n
- กำหนดค่า MRL ที่ 0.01 ppm สำหรับเนื้อ เครื่องใน (ตับและไต) และไขมัน ของโค\r\nสาร Gamithromycin\r\n
- กำหนดค่า MRL ที่ 0.1 ppm สำหรับไตโคและตับสุกร\r\n
- กำหนดค่า MRL ที่ 0.2 ppm สำหรับตับโคและไตสุกร\r\n
- กำหนดค่า MRL ที่ 0.02 ppm สำหรับไขมันโค\r\n
- กำหนดค่า MRL ที่ 0.05 ppm สำหรับเนื้อและไขมัน (รวมถึงหนัง) ของสุกร\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 26 เม.ย. 64<\/B>\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/members.wto.org\/crnattachments\/2021\/SPS\/TPKM\/21_1416_00_e.pdf<\/a>","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-22","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/UKR\/154","สินค้า\/มาตรการ":" ยาสัตว์ สัตว์ อาหารสัตว์ ผลิตผลพลอยได้จากสัตว์ <\/B>","รายละเอียด":"จัดทำกฎหมายเกี่ยวกับยาสัตว์และสวัสดิภาพสัตว์ กำกับดูแลในประเด็น ดังต่อไปนี้\r\n
1) สวัสดิภาพของสัตว์ในฟาร์มและกำหนดเงื่อนไขที่เหมาะสมสำหรับสถานที่จัดเก็บและโรงเชือดสัตว์\r\n
2) ขึ้นทะเบียนและการใช้งานของยาสัตว์ในระบบ\r\n
3) การใช้งานยาปฏิชีวนะ เพื่อป้องการเกิดเชื้อดื้อยาในสัตว์ \r\n
รวมถึงการปรับปรุงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคสัตว์อย่างรุนแรงและรวดเร็ว (epizootic) ในยูเครน และส่งเสริมการใช้งานยาปฏิชีวนะให้น้อยที่สุดในการเลี้ยงสัตว์ และแนะนำในหัวข้อ ดังนี้\r\n
1) การลดจำนวนเอกสารเกี่ยวกับยาสัตว์ เพื่อให้ง่ายต่อการดำเนินธุรกิจการเลี้ยงสัตว์ การออกเอกสารยาสัตว์ที่เหมาะสม และการออกใบสั่งยาทั้งรูปแบบกระดาษและอิเล็กทรอนิกส์\r\n
2) การเริ่มดำเนินการการขึ้นทะเบียนยาสัตว์อย่างสม่ำเสมอ\r\n
3) การปรับให้ง่ายขึ้นสำหรับการนำเข้าสัตว์มีชีวิต\r\n
4) การใช้กรอบแนวทางปฏิบัติในการวิเคราะห์และประเมินการบริหารจัดการบนฐานความเสี่ยง (Risk-based approach) ในการวางแผนและการนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการอำนวยความสะดวกด้านการควบคุมปศุสัตว์ของรัฐ\r\n
5) การเพิ่มความรับผิดชอบในกรณีที่เกิดการละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยาสัตว์และสวัสดิภาพสัตว์\r\n
6) การพัฒนาหลักปฏิบัติทางการสัตว์แพทย์\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/members.wto.org\/crnattachments\/2021\/SPS\/UKR\/21_1298_00_x.pdf<\/a>\t","วัตถุประสงค์":"2","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-23","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/UKR\/155","สินค้า\/มาตรการ":" อาหารที่มีแหล่งกำเนิดจากสัตว์ <\/B>","รายละเอียด":"จัดทำร่างคำสั่งเกี่ยวกับการแก้ไขตัวชี้วัดความปลอดภัยอาหาร ค่า MRLs ของสารออกฤทธิ์ทางการสัตว์แพทย์ในอาหารที่มีแหล่งกำเนิดจากสัตว์ \r\n
โดยเพิ่มเติมตารางที่ 4 \"ค่า MRLs ของ Coccidiostatics และ Histomonostatics (ใช้เพื่อควบคุม Coccidiosis ในสัตว์) ในอาหารที่มีแหล่งกำเนิดจากสัตว์\"\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 24 มี.ค 64<\/B>\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/members.wto.org\/crnattachments\/2021\/SPS\/UKR\/21_1314_00_x.pdf<\/a>\r\n
https:\/\/members.wto.org\/crnattachments\/2021\/SPS\/UKR\/21_1314_01_x.pdf<\/a>","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-25","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/UKR\/156","สินค้า\/มาตรการ":" น้ำแร่ธรรมชาติและน้ำพุ <\/B>","รายละเอียด":"จัดทำร่างคำสั่งเกี่ยวกับการตรวจสอบข้อกำหนดสุขอนามัยสำหรับการผลิตและการหมุนเวียนของน้ำแร่ธรรมชาติและน้ำพุ มีรายละเอียดสำคัญ ดังนี้\r\n
- จัดทำข้อกำหนดสำหรับการทรีตเมนต์น้ำแร่ธรรมชาติ\r\n
- จัดทำข้อกำหนดสำหรับพื้นที่ ข้อมูลสนับสนุน อุปกรณื เครื่องมือทางเทคนิค การจัดเก็บ และการขนส่งน้ำแร่ธรรมชาติ\r\n
- จัดทำสัญลักษณ์เพิ่มเติมสำหรับการติดฉลากน้ำแร่ธรรมชาติตามข้อกำหนดในกฎหมายเกี่ยวกับข้อมูลเพื่อผู้บริโภคสำหรับผลิตภัณฑ์อาหาร\r\n
- จัดทำข้อกำหนดสำหรับน้ำพุ\r\n
ร่างคำสั่งระบุให้น้ำแร่ธรรมชาติที่เป็นไปตามข้อกำหนดและคุณภาพอาหารที่มีผลบังคับใช้อยู่ แต่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของคำสั่งฉบับนี้ ยังคงสามารถผลิต และ\/หรือ หมุนเวียนอยู่ในระบบได้ 3 ปี ภายหลังจากคำสั่งนี้มีผลบังคับใช้ และอยู่จนกว่าสินค้าจะหมดอายุ\r\n
ทั้งนี้ ร่างคำสั่งฉบับนี้มีการประกาศแจ้งเวียนใน TBT Agreement ด้วย\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 26 มี.ค. 64<\/B>\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/members.wto.org\/crnattachments\/2021\/SPS\/UKR\/21_1421_00_x.pdf<\/a>\r\n
https:\/\/members.wto.org\/crnattachments\/2021\/SPS\/UKR\/21_1421_01_x.pdf<\/a>\r\n
https:\/\/members.wto.org\/crnattachments\/2021\/SPS\/UKR\/21_1421_02_x.pdf<\/a>","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-26","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/UKR\/157","สินค้า\/มาตรการ":" องุ่นและผลิตภัณฑ์ไวน์ <\/B>","รายละเอียด":"จัดทำกฎหมายเกี่ยวกับ\r\n
1. แก้ไขคำศัพท์ ความหมาย และจัดจำแนกชนิดพันธ์ขององุ่น และข้อกำหนดสำหรับการผลิตไวน์ที่ผลิตจากองุ่นชนิดพันธุ์ดังกล่าว\r\n
2. จัดทำการลงทะเบียน การรายงาน และชื่อไวน์ที่อ้างอิงตามสิ่งบ่งชื่อทางภูมิศาสตร์ (Geographic Indication) และชื่อตามที่ประเทศอื่นๆ ในสหภาพยุโรปใช้\r\n
3. เพิ่มเติมคำศัพท์ และความหมายที่เกี่ยวข้องกับหมวดหมู่กฎหมายของ EU\r\n
4. จัดทำกฎระเบียบเกี่ยวกับการทำฉลากและการนำเสนอผลิตภัณฑ์ไวน์\r\n
5. จัดทำหลักการตรวจสอบการผลิตไวน์จากไร่จนถึงผลิตภัณฑ์สุดท้าย และกำหนดหน่วยยงานที่ทำหน้าที่ดังกล่าว\r\n
กฎหมายฉบับนี้จะถูกแจ้งเวียนในกรอบของ TBT เช่นกัน\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 27 เม.ย. 64<\/B>","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-26","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/UKR\/158","สินค้า\/มาตรการ":" ผลิตภัณฑ์อาหาร <\/B>","รายละเอียด":"จัดทำร่างกฎหมายเกี่ยวกับวิธีการควบคุมปริมาณกรดไขมันชนิดทรานต์ในผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อการบริโภค \r\n
โดยการแก้ไขกฎหมายของยูเครน เรื่อง \"หลักการพื้นฐานและข้อกำหนดด้านความปลอดภัยอาหารและคุณภาพ\" และ \"ข้อมูลสำหรับผู้บริโภคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหาร\" และร่างกฎหมายฉบับนี้ไม่ครอบคลุมถึงกรดไขมันอิ่มตัวชนิดทรานต์ที่พบในธรรมชาติในอาหาร ร่างกฎหมายฉบับนี้กำหนดว่าผลิตภัณฑ์อาหารจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดก่อนที่กฎหมายจะประกาศบังคับใช้ สำหรับผลิตภัณฑ์อาหารที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดอาจจะอยู่ในตลาดได้จนกว่าสิ้นสุดอายุการเก็บรักษา\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 27 เม.ย. 64<\/B>\t","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-17","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/USA\/3223","สินค้า\/มาตรการ":" สารกำจัดศัตรูพืช : Streptomycin <\/B>","รายละเอียด":"จัดทำค่า MRLs ของ Streptomycin สำหรับผลไม้กลุ่มซิตรัส (group 10-10) และชนิดแห้ง\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/www.govinfo.gov\/content\/pkg\/FR-2021-02-09\/html\/2021-02511.htm<\/a>","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-17","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/USA\/3224","สินค้า\/มาตรการ":" สารกำจัดศัตรูพืช : Ethaboxam <\/B>","รายละเอียด":"จัดทำค่า MRLs ของ Ethaboxam สำหรับบีทรูท\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/www.govinfo.gov\/content\/pkg\/FR-2021-02-09\/html\/2021-02574.htm<\/a>","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-17","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/USA\/3225","สินค้า\/มาตรการ":" สารกำจัดศัตรูพืช : Benzovindiflupyr <\/B>","รายละเอียด":"จัดทำค่า MRLs ของ Benzovindiflupyr สำหรับผลเบอร์รีพุ่มเตี้ย โสม และบีทรูท\/ใบ และผลแห้ง\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/www.govinfo.gov\/content\/pkg\/FR-2021-02-09\/html\/2021-02516.htm<\/a>","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-19","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/USA\/3226","สินค้า\/มาตรการ":" สารกำจัดศัตรูพืช : Orthosulfamuron <\/B>","รายละเอียด":"จัดทำค่า MRLs ของ Orthosulfamuron (1-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-{[2- (dimethylcarbamoyl)phenyl]csulfamoyl{time} urea) สำหรับอัลมอนต์พร้อมเปลือก ผลไม้ขนาดเล็ก vine climbing ยกเว้น fuzzy kiwifruit (subgroup 13-07F) ถั่วจากต้นถั่วยืนต้น (group 14-12)\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/www.govinfo.gov\/content\/pkg\/FR-2021-02-17\/html\/2021-03181.htm<\/a>","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-19","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/USA\/3227","สินค้า\/มาตรการ":" สารกำจัดศัตรูพืช : Emmectin benzoate <\/B>","รายละเอียด":"จัดทำค่า MRLs ของ Emmectin benzoate สำหรับใบชาแห้งและชาสำเร็จรูป\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/www.govinfo.gov\/content\/pkg\/FR-2021-02-17\/html\/2021-03174.htm<\/a>","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-19","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/USA\/3228","สินค้า\/มาตรการ":" สารกำจัดศัตรูพืช : Fluxametamide <\/B>","รายละเอียด":"จัดทำค่า MRLs ของ Fluxametamide สำหรับใบชาแห้งและชาสำเร็จรูป\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/www.govinfo.gov\/content\/pkg\/FR-2021-02-17\/html\/2021-03179.htm<\/a>","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-02-19","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/USA\/3229","สินค้า\/มาตรการ":" สารกำจัดศัตรูพืช : Clopyralid <\/B>","รายละเอียด":"จัดทำค่า MRLs ของ Clopyralid สำหรับแคนเบอร์รี (subgroup 13-07A) หัวหอม (subgroup 13-07A) และต้นอ่อนข้าวสาลี รำข้าว อาหารสัตว์ เมล็ดพันธุ์ เมล็ด middling เมล็ดหัก และฟางข้าว\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/www.govinfo.gov\/content\/pkg\/FR-2021-02-17\/html\/2021-03172.htmm<\/a>\t","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-03-11","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/ARE\/495","สินค้า\/มาตรการ":" ผลิตภัณฑ์ปลาแช่แข็ง (Chilled frozen fish) เนื้อปลาแช่แข็ง (Frozen fish fillets products) และผลิตภัณฑ์กุ้ง กั้ง ปู หรือครัสเตเชียนแช่เย็น (Chilled Crustaceans) <\/B>","รายละเอียด":"
G\/TBT\/N\/BHR\/593\r\n
G\/TBT\/N\/KWT\/564\r\n
G\/TBT\/N\/OMN\/429\r\n
G\/TBT\/N\/QAT\/585\r\n
G\/TBT\/N\/SAU\/1179\r\n
G\/TBT\/N\/YEM\/191\r\n
จัดทำร่างกฎระเบียบเชิงเทคนิคเกี่ยวกับฉลากของผลิตภัณฑ์ปลาแช่แข็ง (Chilled frozen fish) เนื้อปลาแช่แข็ง (Frozen fish fillets products) และผลิตภัณฑ์กุ้ง กั้ง ปู หรือครัสเตเชียนแช่เย็น (Chilled Crustaceans)\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 8 พ.ค. 64 <\/B>","วัตถุประสงค์":"8","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-03-11","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/ARE\/496","สินค้า\/มาตรการ":" อาหาร <\/B>","รายละเอียด":"
G\/TBT\/N\/BHR\/594\r\n
G\/TBT\/N\/KWT\/565\r\n
G\/TBT\/N\/OMN\/430\r\n
G\/TBT\/N\/QAT\/586\r\n
G\/TBT\/N\/SAU\/1180\r\n
G\/TBT\/N\/YEM\/192\r\n
จัดทำข้อกำหนดสำหรับการใช้คำศัพท์ \"Fresh, Natural, Pure, and other expression\" บนฉลากอาหาร\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 9 พ.ค. 64 <\/B>\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/members.wto.org\/crnattachments\/2021\/TBT\/SAU\/21_1873_00_x.pdf<\/a>","วัตถุประสงค์":"8","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-03-08","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/BRA\/1145","สินค้า\/มาตรการ":" เครื่องดื่ม : Spirits และ Vinegar <\/B>","รายละเอียด":"จัดทำ Ordinance No. 208 เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 64 เกี่ยวกับการรับข้อคิดเห็นจากสาธารณะ (Public consultation) สำหรับการแก้ไข Decree 6871 ลงวันที่ 4 มิ.ย. 52 กฎหมาย 8.918 ลงวันที่ 14 ก.ค. 37 พ.ร.บ. เครื่องดื่ม\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 24 เม.ย. 64 <\/B>\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/www.gov.br\/agricultura\/pt-br\/assuntos\/inspecao\/produtos-vegetal\/legislacao-1\/TPSRevisaoDecretoBebidas.pdf<\/a>\t","วัตถุประสงค์":"9","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-03-15","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/BRA\/1145\/Corr.1","สินค้า\/มาตรการ":" เครื่องดื่ม : Spirits และ Vinegar <\/B>","รายละเอียด":"แก้ไขวันปิดรับข้อคิดเห็นในประกาศแจ้งเวียน G\/TBT\/N\/BRA\/1145 เป็นวันที่ 22 เมษายน 2564\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 22 เม.ย. 64 <\/B>\t","วัตถุประสงค์":"9","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-03-09","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/BRA\/1147","สินค้า\/มาตรการ":" ผลิตภัณฑ์ทางสัตวแพทย์ <\/B>","รายละเอียด":"เปิดรับข้อคิดเห็นการแก้ไข Decree 5.053 ลงวันที่ 22 เม.ย. 47 เพื่ออนุญาตกฎระเบียบเกี่ยวกับการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ทางสัตวแพทย์ รวมถึงการอำนวยความสะดวกต่อการผลิตและการจำหน่าย\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 22 เม.ย. 64 <\/B>\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/www.in.gov.br\/en\/web\/dou\/-\/portaria-n-207-de-18-de-fevereiro-de-2021-304694064<\/a>\r\n
https:\/\/www.gov.br\/agricultura\/pt-br\/assuntos\/insumos-agropecuarios\/insumos-pecuarios\/produtos-veterinarios\/legislacao-1\/decreto-lei-e-lei\/decreto-federal-no-5053-de-22-04-2004.pdf<\/a>\r\n
https:\/\/sistemas.agricultura.gov.br\/agroform\/index.php\/376291?lang=pt-BR<\/a>","วัตถุประสงค์":"8","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-03-01","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/CHN\/1556","สินค้า\/มาตรการ":" วัตถุปรุงแต่งอาหารสัตว์: สารแซนโทฟิลจากธรรมชาติ (saponified marigold extract) <\/B>","รายละเอียด":"จัดทำมาตรฐานกำหนดข้อกำหนดเชิงเทคนิค วิธีการสุ่มตัวอย่างและทดสอบ กฎระเบียบเกี่ยวกับการตรวจสอบ การทำฉลากและบรรณจุภัณฑ์ การขนส่ง การเก็บรักษา และข้อกำหนดด้านการเก็บรักษาของสารแซนโทฟิลจากธรรมชาติ (saponified marigold extract) ที่ใช้เป็นวัตถุเจือปนอาหารสัตว์ ที่มีสารปรุงแต่งสีเป็นสาร Lutein และ Zeaxanthin\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 29 เม.ย. 64 <\/B>","วัตถุประสงค์":"9","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-03-01","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/CHN\/1557","สินค้า\/มาตรการ":" วัตถุปรุงแต่งอาหารสัตว์: กรดแลกติก (Lactic Acid) <\/B>","รายละเอียด":"จีน \r\nG\/TBT\/N\/CHN\/1557\r\n1 มีนาคม 2564\t\r\n\tจัดทำมาตรฐานกำหนดข้อกำหนดเชิงเทคนิค วิธีการสุ่มตัวอย่างและทดสอบ กฎระเบียบเกี่ยวกับการตรวจสอบ การทำฉลากและบรรณจุภัณฑ์ การขนส่ง การเก็บรักษา และข้อกำหนดด้านการเก็บรักษาของกรดแลกติกที่ใช้เป็นวัตถุเจือปนอาหารสัตว์\r\n
โดยที่จะมีผลต่อกรดแลกติกที่มีสาร L-lactic acid เป็นส่วนประกอบหลัก และผลิตโดยการหมักแป้งหรือน้ำตาล\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 29 เม.ย. 64 <\/B>","วัตถุประสงค์":"0","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-03-01","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/COL\/242\/Add.1","สินค้า\/มาตรการ":" เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ <\/B>","รายละเอียด":"ประกาศการบังคับใช้ Decree หมายเลข 162 ของปี 2563 เกี่ยวกับการปรับปรุงข้อกำหนดหลักปฏิบัติที่ดีสำหรับการผลิต (GMP) ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์","วัตถุประสงค์":"9","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-03-15","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/EGY\/212\/Add.2","สินค้า\/มาตรการ":" ผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง <\/B>","รายละเอียด":"ประกาศวันบังคับใช้ Ministerial Decree หมายเลข 653\/2020 ที่ขยายเวลาการเก็บรักษา (Shelflife) ของผลิตภัณฑ์ปลาแช่แข็งเป็น 9 เดือน และผลิตภัณฑ์ตับแช่แข็งเป็น 10 เดือนนับจากวันที่ทำการเชือด ซึ่งเกี่ยวข้องกับมาตรฐานของประเทศ ES 2613-2\/2008 เกี่ยวกับอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร ส่วนที่ 2","วัตถุประสงค์":"9","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-03-11","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/EU\/783","สินค้า\/มาตรการ":" สารกำจัดศัตรูพืชที่มีส่วนประกอบของสารออกฤทธิ์ Famoxadone <\/B>","รายละเอียด":"จัดทำร่างกฎระเบียบ Commission implementing เพื่อยกเลิกการต่ออายุการอนุญาตให้ใช้สารกำจัดศัตรูพืชที่มีส่วนประกอบของสารออกฤทธิ์ Famoxadone \r\n
โดยที่ประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรปจะต้องถอดถอนการอนุญาตใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว และคำสั่งฉบับนี้มีผลต่อผลิตภัณฑ์ที่มีสารออกฤทธิ์ดังกล่าวที่วางขายในตลาด และมาตรการเพิ่มเติมเกี่ยวกับระยะเวลาเปลี่ยนผ่านและที่เกี่ยวข้องกับค่าการตกค้างสูงสุด (MRL) จะมีการทำแยกเฉพาะ และมีการแจ้งเวียนตามกรอบ SPS ต่อไป\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 9 พ.ค. 64 <\/B>\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/members.wto.org\/crnattachments\/2021\/TBT\/EEC\/21_1858_00_e.pdf<\/a>\t\t","วัตถุประสงค์":"9","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-03-15","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/EU\/784","สินค้า\/มาตรการ":" สารออกฤทธิ์ Abamectin <\/B>","รายละเอียด":"จัดทำร่างกฎระเบียบ Commission Implementing ระบุถึงการต่อการอนุญาตให้ใช้สารออกฤทธิ์ Abamectin เป็นสารกำจัดศัตรูพืช และกำหนดการห้ามใช้สารดังกล่าวในโรงเรือนปลูกพืชแบบถาวร (Permanent greenhourse) ตามที่กำหนดในมาตรา 3 (27) ของกฎระเบียบ EC หมายเลข 1107\/2009 และกฎระเบียบดังกล่าวส่งผลให้ประเทศสมาชิกสหนภาพยุโรปต้องยกเลิกหรือแก้ไขกฎระเบียบเดิมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์กำจัดศัตรูพืชที่มีสารออกฤทธิ์ Abamectin\r\n
กฎระเบียบดังกล่าวจะส่งผลต่อการจัดจำหน่ายสารกำจัดศัตรูพืชที่มีสารดังกล่าวที่วางขายในตลาด การกระทำอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น การกำหนดค่าการตกค้างสูงสุดของสารตกค้าง (MRL) ซึ่งจะมีการประกาศแจ้งเวียนภายใต้กรอบ SPS ต่อไป\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 12 พ.ค. 64 <\/B>\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/members.wto.org\/crnattachments\/2021\/TBT\/EEC\/21_1889_00_e.pdf<\/a>\r\n
https:\/\/members.wto.org\/crnattachments\/2021\/TBT\/EEC\/21_1889_01_e.pdf<\/a>","วัตถุประสงค์":"9","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-03-15","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/EU\/786","สินค้า\/มาตรการ":" ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ (Organic products) <\/B>","รายละเอียด":"จัดทำร่าง Commission Implementing Regulation ซึ่งแก้ไข Implementing Regulation (EU) 2020\/977 เรื่องมาตรการชั่วคราวเกี่ยวกับข้อกำหนดการควบคุมการผลิตและข้อกำหนดการแสดงฉลากของผลิตภัณฑ์อินทรีย์ \r\n
โดยขยายระยะเวลามาตรการดังกล่าวจนถึงวันที่ 1 ก.ค. 64\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 13 เม.ย. 64 <\/B>\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/members.wto.org\/crnattachments\/2021\/TBT\/EEC\/21_1891_00_e.pdf<\/a>\t\t","วัตถุประสงค์":"9","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"-"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-03-08","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/KEN\/1066","สินค้า\/มาตรการ":" ชาที่มาจากพืชชนิด Camellia sinensis<\/i> (L.) O. Kuntze <\/B>","รายละเอียด":"จัดทำมาตรฐานของประเทศ KS 2404:2021 ระบุข้อกำหนด วิธีการสุ่มตัวอย่างและทดสอบสำหรับชาที่มาจากพืชชนิด Camellia sinensis<\/i> (L.) O. Kuntze มีวัตถุประสงค์เพื่อการแปรรูปเป็นสารสกัดชา (Tea extracts)\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 9 พ.ค. 64 <\/B>\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/members.wto.org\/crnattachments\/2021\/TBT\/KEN\/21_1740_00_e.pdf<\/a>\t","วัตถุประสงค์":"0","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-03-01","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/KOR\/947","สินค้า\/มาตรการ":" อาหารที่ได้จากเทคนิคดัดแปรพันธุกรรม <\/B>","รายละเอียด":"จัดทำร่างมาตรฐานการแสดงฉลากอาหารที่ได้จากเทคนิคดัดแปรพันธุกรรม (Genetically Modified Foods: GMFs) โดยมีการแก้ไข ดังนี้\r\n
1. อนุญาตให้แสดงฉลาก Non - GMO เมื่ออาหารมีส่วนประกอบของ GMO ที่ได้รับการอนุญาตแล้วไม่เกิน 0.9%\r\n
2. ชี้แจงเกี่ยวกับข้อยกเว้นการแสดงฉลาก GMO โดยกำหนดให้อาหารเพื่อสุขภาพและผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์อยู่ในข้อยกเว้นสำหรับการแสดงฉลาก GMO ในกรณีที่มีการแนบเอกสารสนับสนุน เช่น Government certificate, IP certificate (Identity Certificate) และ Inspection certificate เป็นต้น\r\n
- Government certificate: หลักฐานที่แสดงว่ารัฐบาลของประเทศผู้ผลิตหรือประเทศผู้ส่งออกรับทราบว่าอาหารนั้นมีการแยกและจัดเก็บโดยแยกจากอาหารที่ได้จากเทคนิคดัดแปรพันธุกรรม เช่น ในระหว่างกระบวนการจัดเก็บรวมทั้งการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ การผลิต สถานที่ผลิต การจัดเก็บ การคัดแยก ระบบการขนส่ง และการขนส่งสินค้า\r\n
- IP certificate: หลักฐานที่พิสูจน์ว่าอาหารนั้นมีการแยกและจัดเก็บแยกจากอาหารที่ได้จากเทคนิคดัดแปรพันธุกรรม เช่น ในระหว่างกระบวนการเก็บรักษารวมทั้งการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ การผลิต สถานที่ผลิต การจัดเก็บ การคัดแยก ระบบการขนส่ง และการขนส่งสินค้า\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 29 เม.ย. 64 <\/B>\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/members.wto.org\/crnattachments\/2021\/TBT\/KOR\/21_1552_00_x.pdf<\/a>","วัตถุประสงค์":"8","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-03-09","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/MEX\/466\/Add.1","สินค้า\/มาตรการ":" พริก Yahualica (Capsicum annuum<\/i> L.) <\/B>","รายละเอียด":"ประกาศเรื่องการตีพิมพ์การตอบข้อคิดเห็นของร่างมาตรฐานเม็กซิกัน PROY-NOM-239-SE-2020 เรื่องพริก Yahualica (Capsicum annuum<\/i> L.)\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/members.wto.org\/crnattachments\/2021\/TBT\/MEX\/21_1784_00_s.pdf<\/a>","วัตถุประสงค์":"9","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-03-08","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/MOZ\/16","สินค้า\/มาตรการ":" ปุ๋ย <\/B>","รายละเอียด":"จัดทำกฎระเบียบเกี่ยวกับการจัดการปุ๋ย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดระบบกฎหมายเพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับปุ๋ย ได้แก่ การผลิต การใช้ การนำเข้า การส่งออก การส่งผ่าน การเก็บรักษา และการนำไปใช้ ได้ดำเนินการโดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณสุข สุขภาพสัตว์ และสิ่งแวดล้อม\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 6 พ.ค. 64 <\/B>\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/members.wto.org\/crnattachments\/2021\/TBT\/MOZ\/21_1771_00_x.pdf<\/a>\t\t","วัตถุประสงค์":"9","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-03-11","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/TPKM\/413\/Add.1","สินค้า\/มาตรการ":" ช็อกโกแลต <\/B>","รายละเอียด":"ประกาศบังคับใช้กฎระเบียบการควบคุมชื่อผลิตภัณฑ์และการแสดงฉลากของช็อคโกแลต ซึ่งมีผลบังคับใช้วันที่ 1 ม.ค. 65\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/members.wto.org\/crnattachments\/2021\/TBT\/TPKM\/21_1859_00_e.pdf<\/a>","วัตถุประสงค์":"8","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-03-05","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/TZA\/519","สินค้า\/มาตรการ":" อาหารสัตว์ : ข้าวขัดสี <\/B>","รายละเอียด":"จัดทำ AFDC 9 (273) CD3 เรื่อง ข้าวขัดสีเพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับข้อกำหนด วิธีการสุ่มตัวอย่าง และวิธีการทดสอบข้าวขัดสีเพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 3 พ.ค. 64 <\/B>\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/members.wto.org\/crnattachments\/2021\/TBT\/TZA\/21_1672_00_e.pdf<\/a>","วัตถุประสงค์":"9","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-03-05","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/TZA\/520","สินค้า\/มาตรการ":" อาหารสัตว์ : อาหารกุ้งทะเลในระยะวัยรุ่นจนถึง ขนาดตลาด (Grow-out culture) <\/B>","รายละเอียด":"จัดทำ AFDC 9 (275) CD3 เรื่อง อาหารสำหรับกุ้งทะเล โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับข้อกำหนด วิธีการสุ่มตัวอย่าง และวิธีการทดสอบอาหารสำหรับกุ้งทะเลในระยะวัยรุ่นจนถึงขนาดตลาด (Grow-out culture) ได้แก่ กุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon<\/i>) และกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannanmei<\/i>)\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 3 พ.ค. 64 <\/B>\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/members.wto.org\/crnattachments\/2021\/TBT\/TZA\/21_1673_00_e.pdf<\/a>","วัตถุประสงค์":"9","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-03-05","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/TZA\/521","สินค้า\/มาตรการ":" อาหารสัตว์ : อาหารกุ้งก้ามกราม (Macrobrachium rosenbergii<\/i>)<\/B>","รายละเอียด":"จัดทำ AFDC 9 (275) CD3 เรื่อง อาหารสำหรับกุ้งก้ามกราม (Macrobrachium rosenbergii<\/i>) โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับข้อกำหนด วิธีการสุ่มตัวอย่าง และวิธีการทดสอบอาหารสำหรับกุ้งก้ามกราม (Macrobrachium rosenbergii<\/i>) ในระยะวัยรุ่นจนถึงขนาดตลาด (grow-out culture)\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 3 พ.ค. 64 <\/B>\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/members.wto.org\/crnattachments\/2021\/TBT\/TZA\/21_1674_00_e.pdf<\/a>\t","วัตถุประสงค์":"9","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-03-08","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/TZA\/522","สินค้า\/มาตรการ":" อาหารม้าผสมชนิดสำเร็จรูป (Compound horse feed) <\/B>","รายละเอียด":"จัดทำ AFDC 9 (280) CD3 เรื่องอาหารม้าผสมชนิดสำเร็จรูป (Compound horse feed) โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับข้อกำหนด วิธีการสุ่มตัวอย่าง และวิธีการทดสอบอาหารม้าผสมชนิดสำเร็จรูป\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 6 พ.ค. 64 <\/B>\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/members.wto.org\/crnattachments\/2021\/TBT\/TZA\/21_1675_00_e.pdf<\/a>","วัตถุประสงค์":"9","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-03-08","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/TZA\/523","สินค้า\/มาตรการ":" อาหารสัตว์ : เกลือทั่วไปและดินโป่ง <\/B>","รายละเอียด":"จัดทำ AFDC 9 (282) CD3 เรื่อง เกลือทั่วไปและดินโป่ง โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับข้อกำหนด วิธีการสุ่มตัวอย่าง และวิธีการทดสอบเกลือทั่วไปและดินโป่งเพื่อการบริโภคของสัตว์\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 6 พ.ค. 64 <\/B>\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/members.wto.org\/crnattachments\/2021\/TBT\/TZA\/21_1676_00_e.pdf<\/a>\t","วัตถุประสงค์":"9","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-03-08","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/TZA\/524","สินค้า\/มาตรการ":" อาหารสัตว์ : รำข้าว (Rice bran) <\/B>","รายละเอียด":"จัดทำ AFDC 9 (569) CD3 เรื่องรำข้าว (Rice bran) สำหรับเป็นอาหารสัตว์ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับข้อกำหนด วิธีการสุ่มตัวอย่าง และวิธีการทดสอบรำข้าวที่ถูกใช้เป็นอาหารสัตว์\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 6 พ.ค. 64 <\/B>\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/members.wto.org\/crnattachments\/2021\/TBT\/TZA\/21_1677_00_e.pdf<\/a>\t","วัตถุประสงค์":"9","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-03-08","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/TZA\/525","สินค้า\/มาตรการ":" อาหารสัตว์ : Calf milk replacers <\/B>","รายละเอียด":"จัดทำ AFDC 9 (655) CD3 เรื่อง Calf milk replacers โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับข้อกำหนด วิธีการสุ่มตัวอย่าง และวิธีการทดสอบ Calf milk replacers\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 6 พ.ค. 64 <\/B>\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/members.wto.org\/crnattachments\/2021\/TBT\/TZA\/21_1678_00_e.pdf<\/a>\t","วัตถุประสงค์":"9","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-03-08","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/TZA\/526","สินค้า\/มาตรการ":" ปลาซาดีนตากแห้ง <\/B>","รายละเอียด":"จัดทำ TBS\/AFDC 23(346) CD3 เรื่อง ปลาซาดีนตากแห้ง โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับข้อกำหนด วิธีการสุ่มตัวอย่าง และวิธีการทดสอบปลาซาดีนตากแห้งที่ไม่ได้ผลิตจากปลาในสายพันธุ์ Rastrineobola argentea<\/i> เพื่อการบริโภคของมนุษย์\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 6 พ.ค. 64 <\/B>\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/members.wto.org\/crnattachments\/2021\/TBT\/TZA\/21_1679_00_e.pdf<\/a>","วัตถุประสงค์":"9","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-03-08","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/TZA\/527","สินค้า\/มาตรการ":" ปลาและผลิตภัณฑ์จากปลา <\/B>","รายละเอียด":"จัดทำ TBS\/AFDC 23(355) CD3 เรื่อง ปลาซาดีนทอด โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับข้อกำหนด วิธีการสุ่มตัวอย่าง และวิธีการทดสอบปลาซาดีนทอดเพื่อการบริโภคของมนุษย์\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 6 พ.ค. 64 <\/B>\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/members.wto.org\/crnattachments\/2021\/TBT\/TZA\/21_1680_00_e.pdf<\/a>\t","วัตถุประสงค์":"9","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-03-08","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/TZA\/528","สินค้า\/มาตรการ":" ปลาแซลมอนบรรจุกระป๋อง (Canned salmon) <\/B>","รายละเอียด":"จัดทำ TBS\/AFDC 23(363) CD3 เรื่อง ปลาแซลมอนบรรจุกระป๋อง (Canned salmon) โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับข้อกำหนด วิธีการสุ่มตัวอย่าง และวิธีการทดสอบปลาแซลมอนบรรจุกระป๋อง (Canned salmon) เพื่อการบริโภคของมนุษย์\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 6 พ.ค. 64 <\/B>\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/members.wto.org\/crnattachments\/2021\/TBT\/TZA\/21_1681_00_e.pdf<\/a>","วัตถุประสงค์":"0","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-03-08","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/TZA\/529","สินค้า\/มาตรการ":" ปลาและผลิตภัณฑ์ประมง <\/B>","รายละเอียด":"จัดทำ TBS\/AFDC 23(364) CD3 เรื่อง ปลากระป๋อง (canned finfish ) โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับข้อกำหนด วิธีการสุ่มตัวอย่าง และวิธีการทดสอบปลากระป๋องในน้ำ ในน้ำมัน หรือสารละลายอื่นๆ ที่เหมาะสม โดยมาตรฐานนี้ไม่ใช้กับผลิตภัณฑ์ชนิดพิเศษที่มีส่วนประกอบของปลากระป๋องน้อยกว่า 50% m\/m ของปริมาณสุทธิของกระป๋อง\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 6 พ.ค. 64 <\/B>\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/members.wto.org\/crnattachments\/2021\/TBT\/TZA\/21_1682_00_e.pdf<\/a>\t\t","วัตถุประสงค์":"9","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-03-08","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/TZA\/530","สินค้า\/มาตรการ":" หอยสองฝา และผลิตภัณฑ์จากหอยสองฝา <\/B>","รายละเอียด":"จัดทำ TBS\/AFDC 23(364) CD3 เรื่องหอยสองฝา โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับข้อกำหนด วิธีการสุ่มตัวอย่าง และวิธีการทดสอบหอยสองฝาทั้งแบบมีชีวิต แบบสดที่ผ่านการแกะเปลือกหรือแช่แข็ง และผ่านการแปรรูป\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 6 พ.ค. 64 <\/B>\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/members.wto.org\/crnattachments\/2021\/TBT\/TZA\/21_1683_00_e.pdf<\/a>","วัตถุประสงค์":"9","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-03-15","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/UGA\/785\/Add.2","สินค้า\/มาตรการ":" แป้งสาลีที่มีการเติมสารอาหาร (Fortified wheat flour) <\/B>","รายละเอียด":"ประกาศการบังคับใช้มาตรฐานยูกันดา US EAS 767:2019 เรื่อง แป้งสาลีที่มีการเติมสารอาหาร (Fortified wheat flour)\r\n
โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2563","วัตถุประสงค์":"0","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-03-15","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/UGA\/786\/Add.2","สินค้า\/มาตรการ":" แป้งข้าวโพดขัดสีที่มีการเติมสารอาหาร (Fortified maize milled flour) <\/B>","รายละเอียด":"ประกาศการบังคับใช้มาตรฐานยูกันดา US EAS 768:2019 เรื่อง แป้งข้าวโพดขัดสีที่มีการเติมสารอาหาร (Fortified maize milled flour)\r\n
โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2563","วัตถุประสงค์":"0","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-03-15","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/UGA\/787\/Add.2","สินค้า\/มาตรการ":" ไขและน้ำมันเพื่อการบริโภคที่มีการการเติมสารอาหาร (Fortified edible fat and oils) <\/B>\t","รายละเอียด":"ประกาศการบังคับใช้มาตรฐานยูกันดา US EAS 769:2019 เรื่อง ไขมันและน้ำมันเพื่อการบริโภคที่มีการเติมสารอาหาร (Fortified edible fat and oils)\r\n
โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2563","วัตถุประสงค์":"9","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-03-15","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/UGA\/817\/Add.2","สินค้า\/มาตรการ":" การผลิตผลิตภัณฑ์อินทรีย์ <\/B>","รายละเอียด":"ประกาศการบังคับใช้มาตรฐานยูกันดา US EAS 456:2019 เรื่อง มาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑ์อินทรีย์\r\n
โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2563\t","วัตถุประสงค์":"9","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-03-15","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/UGA\/831\/Add.2","สินค้า\/มาตรการ":" อาหารสุกรผสม (Compound pig feed) <\/B>","รายละเอียด":"ประกาศการบังคับใช้มาตรฐานยูกันดา US EAS 55:2019 เรื่อง อาหารสุกรผสม (Compound pig feed)\r\n
โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2563","วัตถุประสงค์":"9","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-03-15","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/UGA\/834\/Add.2","สินค้า\/มาตรการ":" อาหารปลาผสม (Compound fish feed) <\/B>","รายละเอียด":"ประกาศการบังคับใช้มาตรฐานยูกันดา US EAS 902:2019 เรื่อง อาหารปลาผสม (Compound fish feed)\r\n
โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2563","วัตถุประสงค์":"9","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-03-10","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/UGA\/842\/Add.2","สินค้า\/มาตรการ":" นม UHT <\/B>","รายละเอียด":"ประกาศบังคับใช้มาตรฐาน US EAS 27:2019 เรื่อง นม UHT โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 63","วัตถุประสงค์":"9","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-03-10","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/UGA\/843\/Add.2","สินค้า\/มาตรการ":" โยเกิร์ต <\/B>","รายละเอียด":"ประกาศบังคับใช้มาตรฐาน US EAS 33:2019 เรื่อง โยเกิร์ต โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 63","วัตถุประสงค์":"9","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-03-10","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/UGA\/844\/Add.2","สินค้า\/มาตรการ":" นมผงและครีมผง <\/B>","รายละเอียด":"ประกาศบังคับใช้มาตรฐาน US EAS 49:2019 เรื่อง นมผงและครีมผง โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 63","วัตถุประสงค์":"9","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-03-10","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/UGA\/845\/Add.2","สินค้า\/มาตรการ":" น้ำนมวัวดิบ <\/B>","รายละเอียด":"ประกาศบังคับใช้มาตรฐาน US EAS 67:2019 เรื่อง น้ำนมวัวดิบ โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 63","วัตถุประสงค์":"9","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-03-10","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/UGA\/846\/Add.2","สินค้า\/มาตรการ":" นมพาสเจอร์ไรส์ (Pasteurised milk) <\/B>","รายละเอียด":"ประกาศบังคับใช้มาตรฐาน US EAS 69:2019 เรื่อง นมพาสเจอร์ไรส์ โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 63","วัตถุประสงค์":"9","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-03-10","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/UGA\/847\/Add.2","สินค้า\/มาตรการ":" ไอศกรีมจากนม <\/B>","รายละเอียด":"ประกาศบังคับใช้มาตรฐาน US EAS 70:2019 เรื่อง ไอศกรีมจากนม โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 63\t","วัตถุประสงค์":"9","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-03-10","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/UGA\/848\/Add.2","สินค้า\/มาตรการ":" นมข้นหวาน <\/B>","รายละเอียด":"ประกาศบังคับใช้มาตรฐาน US EAS 87:2019 เรื่อง นมข้นหวาน โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 63","วัตถุประสงค์":"9","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-03-10","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/UGA\/849\/Add.2","สินค้า\/มาตรการ":" กี (Ghee) <\/B>","รายละเอียด":"ประกาศบังคับใช้มาตรฐาน US EAS 915:2019 เรื่อง กี (Ghee) โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 63","วัตถุประสงค์":"0","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-03-15","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/UGA\/899\/Add.2","สินค้า\/มาตรการ":" น้ำส้มสายชูธรรมชาติ <\/B>","รายละเอียด":"ประกาศการบังคับใช้มาตรฐานยูกันดา US EAS 147-1:2019 เรื่อง น้ำส้มสายชูธรรมชาติ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2563","วัตถุประสงค์":"9","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-03-15","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/UGA\/900\/Add.2","สินค้า\/มาตรการ":" น้ำส้มสายชูสังเคราะห์ <\/B>","รายละเอียด":"ประกาศการบังคับใช้มาตรฐานยูกันดา US EAS 147-2:2019 เรื่อง น้ำส้มสายชูสังเคราะห์ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2563\r\n","วัตถุประสงค์":"9","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-03-15","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/UGA\/901\/Add.2","สินค้า\/มาตรการ":" ขิง (Ginger) <\/B>","รายละเอียด":"ประกาศการบังคับใช้มาตรฐานยูกันดา US EAS 916:2019 เรื่อง ขิง (Ginger) โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2563","วัตถุประสงค์":"9","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-03-15","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/UGA\/902\/Add.2","สินค้า\/มาตรการ":" ขมิ้น (Turmeric) <\/B>","รายละเอียด":"ประกาศการบังคับใช้มาตรฐานยูกันดา US EAS 917:2019 เรื่อง ขมิ้น (Turmeric) โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2563","วัตถุประสงค์":"9","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-03-15","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/UGA\/903\/Add.2","สินค้า\/มาตรการ":" กานพลู (Cloves) <\/B>","รายละเอียด":"ประกาศการบังคับใช้มาตรฐานยูกันดา US EAS 918:2019 เรื่อง กานพลู (Cloves) โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2563","วัตถุประสงค์":"9","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-03-15","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/UGA\/904\/Add.2","สินค้า\/มาตรการ":" เครื่องเทศ pilau masala <\/B>","รายละเอียด":"ประกาศการบังคับใช้มาตรฐานยูกันดา US EAS 919:2019 เรื่อง เครื่องเทศ pilau masala โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2563","วัตถุประสงค์":"9","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-03-15","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/UGA\/905\/Add.2","สินค้า\/มาตรการ":" Tea masala <\/B>","รายละเอียด":"ประกาศการบังคับใช้มาตรฐานยูกันดา US EAS 920:2019 เรื่อง Tea masala โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2563","วัตถุประสงค์":"0","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-03-15","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/UGA\/914\/Add.2","สินค้า\/มาตรการ":" ชาสำเร็จรูป (Instant tea) <\/B>","รายละเอียด":"ประกาศการบังคับใช้มาตรฐานยูกันดา US EAS 923:2019 เรื่อง ชาสำเร็จรูป (Instant tea) โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2563","วัตถุประสงค์":"9","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-03-15","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/UGA\/915\/Add.2","สินค้า\/มาตรการ":" ชาดำ (Black tea) <\/B>","รายละเอียด":"ประกาศการบังคับใช้มาตรฐานยูกันดา US EAS 28:2019 เรื่อง ชาดำ (Black tea) โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2563","วัตถุประสงค์":"0","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-03-15","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/UGA\/916\/Add.2","สินค้า\/มาตรการ":" ชาเขียว (Green tea) <\/B>","รายละเอียด":"ประกาศการบังคับใช้มาตรฐานยูกันดา US EAS 921:2019 เรื่อง ชาเขียว (Green tea) โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2563","วัตถุประสงค์":"9","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-03-15","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/UGA\/917\/Add.2","สินค้า\/มาตรการ":" ชาดำแต่งกลิ่น (Flavoured black tea) <\/B>","รายละเอียด":"ประกาศการบังคับใช้มาตรฐานยูกันดา US EAS 922:2019 เรื่อง ชาดำแต่งกลิ่น (Flavoured black tea) โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2563","วัตถุประสงค์":"9","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-03-15","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/UGA\/988\/Add.2","สินค้า\/มาตรการ":" ถั่วเขียว (Green grams) <\/B>","รายละเอียด":"ประกาศการบังคับใช้มาตรฐานยูกันดา US EAS 331:2019 เรื่อง ถั่วเขียว (Green grams) โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2563","วัตถุประสงค์":"9","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-03-15","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/UGA\/989\/Add.2","สินค้า\/มาตรการ":" เมล็ดข้าวฟ่าง (Sorghum grain) <\/B>","รายละเอียด":"ฃประกาศการบังคับใช้มาตรฐานยูกันดา US EAS 757:2019 เรื่อง เมล็ดข้าวฟ่าง (Sorghum grain) โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2563","วัตถุประสงค์":"9","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-03-15","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/UGA\/990\/Add.2","สินค้า\/มาตรการ":" เมล็ดฟิงเกอร์มิลเลต (Finger millet grain) <\/B>","รายละเอียด":"ประกาศการบังคับใช้มาตรฐานยูกันดา US EAS 758:2019 เรื่อง เมล็ดฟิงเกอร์มิลเลต (Finger millet grain) โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2563\t-\t","วัตถุประสงค์":"9","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-03-15","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/UGA\/992\/Add.2","สินค้า\/มาตรการ":" แป้งถั่วเหลืองสำหรับบริโภค (Edible full fat soya flour) <\/B>","รายละเอียด":"ประกาศการบังคับใช้มาตรฐานยูกันดา US EAS 799:2019 เรื่อง แป้งถั่วเหลืองสำหรับบริโภค (Edible full fat soya flour) โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2563","วัตถุประสงค์":"9","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-03-15","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/UGA\/1002\/Add.2","สินค้า\/มาตรการ":" น้ำผัก (Vegetable juices) <\/B>","รายละเอียด":"ประกาศการบังคับใช้มาตรฐานยูกันดา UDUS 799:2019 เรื่อง น้ำผัก (Vegetable juices) โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2563","วัตถุประสงค์":"9","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-03-15","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/UGA\/1021\/Add.2","สินค้า\/มาตรการ":" น้ำผลไม้และเนกต้า (Fruit juices and Nectar) <\/B>","รายละเอียด":"ประกาศการบังคับใช้มาตรฐานยูกันดา US EAS 948:2019 เรื่อง น้ำผลไม้และเนกต้า (Fruit juices and Nectar) โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2563","วัตถุประสงค์":"9","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-03-15","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/UGA\/1025\/Add.2","สินค้า\/มาตรการ":" เครื่องดื่มจากผลไม้ (Fruit drinks) <\/B>","รายละเอียด":"ประกาศการบังคับใช้มาตรฐานยูกันดา US EAS 948:2019 เรื่อง เครื่องดื่มจากผลไม้ (Fruit drinks) โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2563\t\t","วัตถุประสงค์":"9","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"-"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-03-10","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/UGA\/1046\/Add.2","สินค้า\/มาตรการ":" น้ำนมแพะพาสเจอร์ไรส์ <\/B>","รายละเอียด":"ประกาศบังคับใช้ร่างมาตรฐาน US 2026:2019 เรื่อง น้ำนมแพะพาสเจอร์ไรส์ โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 63\r\n","วัตถุประสงค์":"0","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-03-10","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/UGA\/1094\/Add.2","สินค้า\/มาตรการ":" น้ำนมแพะดิบ <\/B>","รายละเอียด":"ประกาศบังคับใช้ร่างมาตรฐาน US 1548: 2019 เรื่อง น้ำนมแพะดิบ โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 63","วัตถุประสงค์":"0","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-03-08","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/UGA\/1284","สินค้า\/มาตรการ":" ปุ๋ย superphosphate <\/B>","รายละเอียด":"จัดทำร่างมาตรฐานเกี่ยวกับปุ๋ย superphosphate แบบเม็ด โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับข้อกำหนด วิธีการสุ่มตัวอย่าง วิธีการทดสอบปุ๋ย superphosphate แบบเม็ด\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 6 พ.ค. 64 <\/B>\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/members.wto.org\/crnattachments\/2021\/TBT\/UGA\/21_1712_00_e.pdf<\/a>\t","วัตถุประสงค์":"9","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-03-08","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/UGA\/1285","สินค้า\/มาตรการ":" วัสดุปรับคุณภาพดิน (ควิกไลม์ สเลกไลม์และไดรอลิกไลม์ นอกจากแคลเซียมออกไซด์และแคลเซียมไดรอกไซด์ และปุ๋ย) <\/B>","รายละเอียด":"ร่างมาตรฐานข้อกำหนดและวิธีการสุ่มตัวอย่างและการทดสอบวัสดุปรับคุณภาพดิน\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 6 พ.ค. 64 <\/B>\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/members.wto.org\/crnattachments\/2021\/TBT\/UGA\/21_1728_00_e.pdf<\/a>\t\t","วัตถุประสงค์":"9","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-03-08","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/UGA\/1287","สินค้า\/มาตรการ":" น้ำมันเมล็ดเชีย (chia oil) <\/B>","รายละเอียด":"จัดทำร่างมาตรฐานเกี่ยวกับน้ำมันเจี่ย (chia oil) โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับข้อกำหนด วิธีการสุ่มตัวอย่าง วิธีการทดสอบน้ำมันเมล็ดเชียบริสุทธิ์ (virgin chia (Salvia hispanica<\/i> L.) oil) เพื่อการบริโภคของมนุษย์\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 6 พ.ค. 64 <\/B>\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/members.wto.org\/crnattachments\/2021\/TBT\/UGA\/21_1742_00_e.pdf<\/a>\t","วัตถุประสงค์":"9","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-03-08","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/UGA\/1288","สินค้า\/มาตรการ":" ผลิตภัณฑ์อาหาร (foodstruffs) <\/B>","รายละเอียด":"ร่างมาตรฐานข้อกำหนดพื้นฐานด้านความปลอดภัยอาหารสำหรับการบริโภคของมนุษย์ หรือการแปรรูปเพิ่มเติมโดยเฉพาะในกรณีที่ไม่มีมาตรฐานผลิตภัณฑ์เฉพาะในยูกันดา\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 6 พ.ค. 64 <\/B>\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/members.wto.org\/crnattachments\/2021\/TBT\/UGA\/21_1743_00_e.pdf<\/a>\t","วัตถุประสงค์":"9","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-03-01","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/UKR\/160\/Add.1","สินค้า\/มาตรการ":" เนื้อสัตว์ และส่วนอื่นที่บริโภคได้จําพวกโคกระบือ เนื้อแกะหรือเนื้อแพะ สดหรือแช่เย็น และ ส่วนอื่นที่บริโภคได้ของสัตว์ปีก น้ำผึ้งธรรมชาติ และน้ำมันมะกอก <\/B>","รายละเอียด":"ร่างคำสั่งของกระทรวงเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าและการเกษตร (Ministry for Development of Economy, Trade and Agriculture) ของยูเครน เกี่ยวกับการยื่นขออนุมัติและข้อกำหนดการติดฉลากและรายการอาหาร ที่ต้องระบุประเทศต้นทางหรือสถานที่กำเนิด เพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้บริโภค \r\n
ทั้งนี้คำสั่งดังกล่าวจะถูกบัญญัติเป็นกฎหมายภายหลังจากมีการบังคับใช้แล้วสามปี\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 30 เม.ย.64 <\/B>\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/www.me.gov.ua\/Documents\/Detail?lang=uk-UA&id=140b422e-a69d-4bf1-a75e-fdfdf18e6bef&title=ProktNakazuMinisterstvaRozvitkuEkonomiki-TorgivliTaSilskogoGospodarstvaUkrainiproZatverdzhenniaPoriadkuISpetsialnikhVimogDoMarkuvanniaKharchovikhProduktiv-ATakozhPerelikuKharchovikhProduktiv-DliaYakikhOboviazkovimZaznachenniaKrainiPokhodzhenniaAboMistsiaPokhodzhennia<\/a>\t","วัตถุประสงค์":"9","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-03-01","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/UKR\/186","สินค้า\/มาตรการ":" ผลองุ่น องุ่นไวน์ วัสดุผลิตไวน์ เครื่องดื่มที่มีไวน์เป็นส่วนประกอบ <\/B>","รายละเอียด":"แก้ไขร่างกฎหมายของยูเครนเกี่ยวกับผลองุ่นและองุ่นไวน์ มีรายละเอียดสำคัญ ดังนี้\r\n
- กำหนดคำศัพท์และคำนิยาย การแบ่งประเภทองุ่น และข้อกำหนดสำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์ไวน์ รวมถึงการฝึกฝนทางด้าน Oenological และข้อจำกัด เพื่อให้มีความสอดคล้องกับการจัดประเภทที่ใช้ปฏิบัติกันในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป\r\n
- แนะนำวิธีการขึ้นทะเบียน การรายงาน และการผลิตผลิตภัณฑ์ไวน์ โดยการใช้ชื่อของภูมิศาสตร์เป็นตัวกำหนด และไวน์ที่ควบคุมแหล่งกำเนิดคล้ายกับที่ใช้กันในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป\r\n
- แนะนำคำศัพท์ใหม่และคำนิยามที่เกี่ยวข้องกับการจัดประเภทของการขึ้นทะเบียนในสหภาพยุโรป\r\n
- การนำไปปฏิบัติตามกฎเกณฑ์การติดฉลากและการนำเสนอผลิตภัณฑ์ไวน์\r\n
- จัดทำหลักเกณฑ์การตรวจสอบการผลิตผลิตภัณฑ์ไวน์จากไร่องุ่นจนถึงผลิตภัณฑ์สุดท้าย\r\n
ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวประกาศแจ้งเวียนในกรอบ SPS ด้วย\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 29 เม.ย. 64 <\/B>\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/me.gov.ua\/Documents\/Detail?lang=uk-UA&id=d024c3e4-b42e-473c-9745-df5318fabb53&title=ProktZakonuUkrainiproVnesenniaZminDoZakonuUkrainiproVinogradTaVinogradneVino<\/a>\t","วัตถุประสงค์":"9","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-03-10","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/USA\/1661\/Add.1","สินค้า\/มาตรการ":" ข้าวโพดหวานที่ไม่ผ่านการปรุงสุก หรือผ่านการปรุงสุกด้วยการนึ่งหรือต้มในน้ำ แบบแช่แข็ง และข้าวโพดฝักแช่แข็ง <\/B>","รายละเอียด":"เผยแพร่ประกาศฉบับสมบูรณ์เกี่ยวกับการแก้ไขมาตรฐานการคัดเกรดสำหรับข้าวโพดหวานที่ไม่ผ่านการปรุงสุก หรือผ่านการปรุงสุกด้วยการนึ่งหรือต้มในน้ำ แบบแช่แข็ง และข้าวโพดฝักแช่แข็ง ซึ่งจะมีผลบังคับใช้วันที่ 8 เม.ย. 64 \r\n
โดยสามารถค้นหารายละเอียดเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานดังกล่าวโดยค้นหาด้วย Docket Number หมายเลข AMS-SC-19-0058\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/members.wto.org\/crnattachments\/2021\/TBT\/USA\/21_1807_00_e.pdf<\/a>\t","วัตถุประสงค์":"9","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-03-15","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/USA\/1704","สินค้า\/มาตรการ":" แตงโม <\/B>","รายละเอียด":"จัดทำการปรับปรุงมาตรฐานของประเทศ U.S. Standard เรื่อง เกรดของแตงโม\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : 10 พ.ค. 64 <\/B>\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/members.wto.org\/crnattachments\/2021\/TBT\/USA\/21_1888_00_e.pdf<\/a>\t","วัตถุประสงค์":"9","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-03-25","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/BRA\/826\/add.3","สินค้า\/มาตรการ":" เกษตรอินทรีย์ <\/B>","รายละเอียด":"ประกาศยกเลิกกฎระเบียบเชิงเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับรายการภาคผนวก 1 - 8 เรื่องสารเคมีที่อนุญาตให้ใช้ในการผลิตสินค้าอินทรีย์และวิธีการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในการทำเกษตรอินทรีย์ใน Ordinance หมายเลข 52 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2564 ดังนี้\r\n
1. กฎระเบียบเชิงเทคนิค หมายเลข 37 ลงวันที่ 2 ส.ค. 54\r\n
2. กฎระเบียบเชิงเทคนิค หมายเลข 38 ลงวันที่ 2 ส.ค. 54\r\n
3. กฎระเบียบเชิงเทคนิค หมายเลข 46 ลงวันที่ 6 ต.ค. 54\r\n
4. กฎระเบียบเชิงเทคนิค หมายเลข 17 ลงวันที่ 18 มิ.ย. 57\r\n
5. กฎระเบียบเชิงเทคนิค หมายเลข 35 ลงวันที่ 8 ก.ย. 60\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/www.in.gov.br\/en\/web\/dou\/-\/portaria-n-52-de-15-de-marco-de-2021-310003720<\/a>","วัตถุประสงค์":"9","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-03-26","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/BRA\/1020\/Add.1","สินค้า\/มาตรการ":" ไขมันและน้ำมันจากผัก (Vegetable fat and oils) <\/B>","รายละเอียด":"ประกาศบังคับใช้ร่าง Resolution หมายเลข 813 ลงวันที่ 12 พ.ค. 63 เกี่ยวกับข้อกำหนดด้านสุขอนามัยสำหรับไขมันและน้ำมันจากผัก (Vegetable fat and oils) เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 64 และจะมีผลใน 12 เดือนหลังจากวันที่ตีพิมพ์ (17 มี.ค. 65)\r\n
กฎระเบียบดังกล่าวจะมีการแจ้งเวียนผ่านกรอบ SPS ต่อไป\r\n
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น\/คัดค้าน : - <\/B>\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
http:\/\/antigo.anvisa.gov.br\/documents\/10181\/5887540\/RDC_481_2021_.pdf\/0b35722f-6275-48d1-b15f-e07992242188<\/a>","วัตถุประสงค์":"9","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-03-24","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/CAN\/636","สินค้า\/มาตรการ":" พืชและสัตว์ที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองภายใต้อนุสัญญาไซเตส (Convention on International Trade in Endangered Species: CITES) <\/B>","รายละเอียด":"ปรับแก้กฎระเบียบฉบับที่ 46 เกี่ยวกับข้อบังคับด้านการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าเพื่อให้สอดคล้องตามการปรับแก้กฎระเบียบในการประชุม CoP ครั้งที่ 18 และ CITES\r\n
รายละเอียดเพิ่มเติม<\/B>\r\n
https:\/\/gazette.gc.ca\/rp-pr\/p2\/2020\/2020-09-02\/html\/sor-dors179-eng.html<\/a>\r\n
https:\/\/gazette.gc.ca\/rp-pr\/p2\/2020\/2020-09-02\/html\/sor-dors179-fra.html<\/a>","วัตถุประสงค์":"9","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-03-30","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/EGY\/1\/Add.17","สินค้า\/มาตรการ":" เค้กและผงสำหรับทำเค้ก (Cake mixture powder) <\/B>","รายละเอียด":"ประกาศบังคับใช้ Ministerial Decree หมายเลข 608\/2020 เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เค้กและผงสำหรับทำเค้ก (Cake mixture powder) โดยมีผลบังคับใ่ช้ ณ วันที่ 15 มกราคม 2564 \r\n
ทั้งนี้ กำหนดระยะเวลาสำหรับผู้ประกอบการในการปรับตัวต่อมาตรฐานเป็นระยะเวลา 6 เดือน\t","วัตถุประสงค์":"9","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-03-30","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/EGY\/1\/Add.18","สินค้า\/มาตรการ":" เครื่องดื่มคาร์บอเนต (carbonated beverages) <\/B>","รายละเอียด":"ประกาศบังคับใช้ Ministerial Decree หมายเลข 608\/2020 เกี่ยวกับการให้ระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน 6 เดือนสำหรับผู้ประกอบการและผู้นำเข้าในการปฏิบัติตามมาตรฐาน ES 336-1 \"เครื่องดื่มคาร์บอเนต - ส่วนที่ 1: ทั่วไป\" โดยมีผลบังคับใ่ช้วันที่ 15 ม.ค. 64 ทั้งนี้ มาตรฐาน ES 336-1 \"เครื่องดื่มคาร์บอเนต - ส่วนที่ 1: ทั่วไป\" มีการยกเลิกข้อ 5\/2\/3 เกี่ยวกับข้อกำหนดในกรณีที่มีการใช้สารให้ความหวานที่ได้รับการอนุญาตให้ใช้ จะต้องได้รับการอนุญาตจากหน่วยงาน CA และเลขทะเบียนจะต้องแสดงบนฉลาก\t","วัตถุประสงค์":"9","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-03-30","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/EGY\/2\/Add.18","สินค้า\/มาตรการ":" ชีส Edam <\/B>","รายละเอียด":"ประกาศบังคับใช้ Ministerial Decree หมายเลข 608\/2020 เกี่ยวกับชีส Edam โดยมีผลบังคับใ่ช้ ณ วันที่ 15 มกราคม 2564 ทั้งนี้ กำหนดระยะเวลาสำหรับผู้ประกอบการในการปรับตัวต่อมาตรฐานเป็นระยะเวลา 6 เดือน","วัตถุประสงค์":"9","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-03-30","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/EGY\/2\/Add.19","สินค้า\/มาตรการ":" ชีส Gouda <\/B>","รายละเอียด":"ประกาศบังคับใช้ Ministerial Decree หมายเลข 608\/2020 เกี่ยวกับการให้ระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน 6 เดือนสำหรับผู้ประกอบการและผู้นำเข้าในการปฏิบัติตามมาตรฐาน ES 1183-1 \"ชีสกึ่งแข็ง (Semi - Hard Cheese) - ส่วนที่ 1: ชีส Gouda \" โดยมีผลบังคับใ่ช้วันที่ 15 ม.ค. 64\t","วัตถุประสงค์":"9","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-03-30","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/EGY\/2\/Add.20","สินค้า\/มาตรการ":" ชีส Emmental <\/B>","รายละเอียด":"ประกาศบังคับใช้ Ministerial Decree หมายเลข 608\/2020 เกี่ยวกับชีส Emmenta โดยมีผลบังคับใ่ช้ ณ วันที่ 15 มกราคม 2564 ทั้งนี้ กำหนดระยะเวลาสำหรับผู้ประกอบการในการปรับตัวต่อมาตรฐานเป็นระยะเวลา 6 เดือน","วัตถุประสงค์":"0","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-03-30","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/EGY\/34\/Add.8","สินค้า\/มาตรการ":" แป้งข้าวสาลีดูรัม <\/B>","รายละเอียด":"ประกาศบังคับใช้ Ministerial Decree หมายเลข 608\/2020 เกี่ยวกับการให้ระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน 6 เดือนสำหรับผู้ประกอบการและผู้นำเข้าในการปฏิบัติตามมาตรฐาน ES 1649 \"แป้งข้าวสาลีดูรัม\" (Durum Wheat Semolina and Durum Wheat Flour) โดยมีผลบังคับใ่ช้วันที่ 15 ม.ค. 64","วัตถุประสงค์":"9","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-03-30","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/EGY\/282","สินค้า\/มาตรการ":" Unrefined Shea Butter <\/B>","รายละเอียด":"ประกาศบังคับใช้ Ministerial Decree หมายเลข 608\/2020 เกี่ยวกับการให้ระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน 6 เดือนสำหรับผู้ประกอบการและผู้นำเข้าในการปฏิบัติตามมาตรฐาน ES-8335 \"Unrefined Shea Butter\" โดยมีผลบังคับใ่ช้วันที่ 15 ม.ค. 64 ทั้งนี้ มาตรฐาน ES 8335 ใช้กับ unrefined Sher Butter สำหรับการบริโภคโดยตรงหรือใช้เป็นส่วนประกอบในอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร","วัตถุประสงค์":"9","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-03-30","หมายเลข Notification":"G\/TBT\/N\/EGY\/283","สินค้า\/มาตรการ":" ชีส <\/B>","รายละเอียด":"ประกาศบังคับใช้ Ministerial Decree หมายเลข 611\/2020 เกี่ยวกับมาตรฐานทั่วไปสำหรับชีส (ES 8390) ทั้งนี้ กำหนดระยะเวลาสำหรับผู้ประกอบการในการปรับตัวต่อมาตรฐานเป็นระยะเวลา 6 เดือน\r\nโดยมาตรฐาน ES 8390 จะถูกนำใช้แทนมาตรฐานต่อไปนี้\r\n
- ES No. 1007-1\/2005 มาตรฐาน Hard Cheese ส่วนที่ 1 : มาตรฐานทั่วไปสำหรับ Hard Cheese\r\n
- ES No. 1008-1\/2005 มาตรฐาน Soft Cheese ส่วนที่ 1 : มาตรฐานทั่วไปสำหรับ Soft Cheese\r\n
- ES No. 1183-1\/2005 มาตรฐาน มาตรฐานทั่วไปสำหรับ Semi Hard Cheese\t-\t","วัตถุประสงค์":"9","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-03-12","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/ARE\/216\/Add.1","สินค้า\/มาตรการ":"สัตว์ปีก และผลิตภัณฑ์สัตว์ปีก","รายละเอียด":"จัดทำมาตรการระงับการนำเข้าสัตว์ปีกเลี้ยง สัตว์ปีกธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ปีกที่ไม่ผ่านการฆ่าเชื้อ ไข่สัตว์ปีกสำหรับฟัก และลูกไก่อายุ 1 วัน จากเขตเมืองหลวง (Capital region) ของเดนมาร์ก เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไข้หวัดนก (HPAI)โดยจะอ้างอิงมาตรการจากประกาศแจ้งเวียน G\/SPS\/N\/ARE\/216 และ G\/SPS\/N\/ARE\/216\/corr.1\r\n","วัตถุประสงค์":"2","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"เดนมาร์ก"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-03-15","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/ARE\/216\/Add.2","สินค้า\/มาตรการ":"สัตว์ปีกเลี้ยงและสัตว์ปีกป่า และผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้ที่ไม่ผ่านการฆ่าเชื้อ ลูกไก่ และไข่ฟัก","รายละเอียด":"แก้ไขมาตรการระงับการนำเข้าชั่วคราวสัตว์ปีกเลี้ยงและสัตว์ปีกป่า และผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้ที่ไม่ผ่านการฆ่าเชื้อ ลูกไก่ และไข่ฟักจากภูมิภาค Zealand ของเดนมาร์ก โดยเพิ่มมาตรการสำหรับสินค้าไข่รับประทานและเนื้อสัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกจากภูมิภาค Zealand ที่ผลิตหลังจากวันที่ 13 ก.พ. 64 จะไม่ได้รับการอนุญาตให้นำเข้ามายังสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"เดนมาร์ก"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-03-09","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/ARE\/216\/Corr.2","สินค้า\/มาตรการ":"สัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์จากสัตว์ปีก","รายละเอียด":"แก้ไขข้อความ ในหัวข้อที่ 6 ของประกาศแจ้งเวียน G\/SPS\/N\/ARE\/216 เกี่ยวกับการระงับการนำเข้าสัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์จากสัตว์ปีก เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรค HPAI ใน เมือง Rander ประเทศเดนมาร์ก","วัตถุประสงค์":"2","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"เดนมาร์ก"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-03-09","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/ARE\/229\/Add.1","สินค้า\/มาตรการ":"สัตว์ปีกเลี้ยงและสัตว์ปีกป่า และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ปีกที่ไม่ผ่านการฆ่าเชื้อ ลูกไก่ ไข่ฟัก","รายละเอียด":"ประกาศระงับการนำเข้าชั่วคราวสัตว์ปีกเลี้ยงและสัตว์ปีกป่า และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ปีกที่ไม่ผ่านการฆ่าเชื้อ ลูกไก่ ไข่ฟัก ตามประกาศแจ้งเวียน G\/SPS\/N\/ARE\/229 และเพิ่มรายการสินค้าไข่สำหรับรับประทานและเนื้อสัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ปีกจากเขต Linkoping ของสวีเดน หลังจากวันที่ 2 ก.พ. 64 เป็นต้นไป","วัตถุประสงค์":"2","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"สวีเดน"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-03-12","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/ARE\/229\/Add.2","สินค้า\/มาตรการ":"สัตว์ปีกเลี้ยงและสัตว์ปีกป่า และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ปีกที่ไม่ผ่านการฆ่าเชื้อ ลูกไก่ ไข่ฟัก","รายละเอียด":"ประกาศระงับการนำเข้าชั่วคราวสัตว์ปีกเลี้ยงและสัตว์ปีกป่า และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ปีกที่ไม่ผ่านการฆ่าเชื้อ ลูกไก่ ไข่ฟัก ตามประกาศแจ้งเวียน G\/SPS\/N\/ARE\/229 และ G\/SPS\/N\/ARE\/229\/Add.1 โดยไม่อนุญาตให้รายการสินค้าไข่สำหรับรับประทานและเนื้อสัตว์ปีก รวมถึงผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ปีกจากเขต Halland ของสวีเดน ที่ผลิตหลังจากวันที่ 9 ก.พ. 64 ส่งออกมายังสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์","วัตถุประสงค์":"2","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"Halland County สวีเดน"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-03-09","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/ARE\/230\/Add.1","สินค้า\/มาตรการ":"ไข่และเนื้อสัตว์ปีก","รายละเอียด":"ประกาศมาตรการฉุกเฉินเพิ่มเติมเกี่ยวกับการระงับการนำเข้าสินค้าไข่และเนื้อสัตว์ปีกจากแคว้น Friuli Venezia Giulia ประเทศอิตาลี ที่ผลิตหลังจากวันที่ 30 มกราคม 2564","วัตถุประสงค์":"2","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"แคว้น Friuli Venezia Giulia อิตาลี"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-03-15","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/ARE\/232\/Add.1","สินค้า\/มาตรการ":"สัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์สัตว์ปีก","รายละเอียด":"จัดทำมาตรการควบคุมการนำเข้าสัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกจากสาธารณรัฐเช็ก เนื่องจากการแพร่ระบาดโรค HPAI โดยกำหนดมาตรการตามข้อ 1 และ 3 ตามที่ประกาศแจ้งเวียนใน G\/SPS\/N\/ARE\/232 และมีการเพิ่มเติมดังนี้
\r\n- ระงับการนำเข้าผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกที่ไม่ผ่านการฆ่าเชื้อ (ไข่และเนื้อสัตว์ปีกที่ไม่ผ่านการฆ่าเชื้อ) จากสาธารณรัฐเช็กชั่วคราว\r\n","วัตถุประสงค์":"2","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"South Bohemian (Jiho?esk?), สาธารณรัฐเช็ก"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-03-01","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/ARE\/236","สินค้า\/มาตรการ":"สัตว์ปีก และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ปีก","รายละเอียด":"ประกาศระงับการนำเข้าสัตว์ปีก และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ปีกทุกชนิดจากประเทศโรมาเนีย","วัตถุประสงค์":"2","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"เดนมาร์ก"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-03-01","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/ARE\/237","สินค้า\/มาตรการ":"สัตว์ปีก และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ปีก","รายละเอียด":"ประกาศระงับการนำเข้าสัตว์ปีก และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ปีกทุกชนิดจากประเทศเอสโตเนีย\r\nยกเว้นผลิตภัณฑ์จากสัตว์ปีกที่ผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อโรคด้วยความร้อน\r\n","วัตถุประสงค์":"2","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"เอสโตเนีย"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-03-09","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/AUS\/502\/Add.7","สินค้า\/มาตรการ":"ด้วงอิฐ (Khapra beetle)","รายละเอียด":"ประกาศมาตรการฉุกเฉินสำหรับด้วงอิฐเกี่ยวกับข้อมูลเพิ่มเติมมาตรการสำหรับตู้ขนส่งสินค้าซึ่งเผยแพร่ในระบบออนไลน์แล้ว ซึ่งตามประกาศแจ้งเวียน G\/SPS\/N\/AUS\/502\/Add.6 ได้แจ้งการบังคับใช้มาตรการฉุกเฉินระยะ 6A ตั้งแต่วันที่ 12 เม.ย. 64 ซึ่งเกี่ยวกับข้อกำหนดบังคับในการจัดการศัตรูพืช ณ ประเทศผู้ส่งออกสำหรับตู้ขนส่งสินค้าทางทะเลที่มีความเสี่ยงสูงที่สุด เพื่อช่วยเหลือผู้มีส่วนได้เสียในการปฏิบัติตามมาตรการระยะ 6A ออสเตรเลียได้เผยแพร่เว็บเพจเกี่ยวกับข้อมูลที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการ 6A ประกอบด้วย
\r\n(1) วันที่ในการปฏิบัติตามมาตรการ
\r\n(2) มาตรการต่างๆ อัตราที่ใช้ และข้อกำหนด
\r\n(3) รายชื่อหน่วยงานที่อนุญาตให้ดำเนินการกำจัดศัตรูพืช
\r\n(4) ข้อกำหนดการรับรองการกำจัดศัตรูพืช และ
\r\n(5) ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการระยะ 6A ที่เผยแพร่เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2564
\r\nทั้งนี้ ประกาศแจ้งเวียนฉบับ Addendums ของมาตรการนี้จะแจ้งมาตรการและวันที่ประกาศใช้สำหรับระยะต่อไป ส่วนเงื่อนไขการนำเข้าและรายละเอียดของมาตรการดังกล่าวจะเผยแพร่ในระบบ Biosecurity Import Conditions system (BICON) ก่อนวันที่จะมีการบังคับใช้\r\n","วัตถุประสงค์":"3","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-03-09","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/BRA\/1527\/Add.3","สินค้า\/มาตรการ":"ค่าสารตกค้างของผลิตภัณฑ์ยาสัตว์ในผลิตภัณฑ์อาหารที่ผลิตจากสัตว์","รายละเอียด":"ทำการปรับปรุงภาคผนวกที่ 1 ของ Normative Instruction หมายเลข 51 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ที่กำหนดค่าสารตกค้างของผลิตภัณฑ์ยาสัตว์ในผลิตภัณฑ์อาหารที่ผลิตจากสัตว์","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-03-09","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/BRA\/1684\/Add.2","สินค้า\/มาตรการ":"อาหารและส่วนประกอบอาหาร (foodstuffs and ingredients)","รายละเอียด":"แก้ไขภาคผนวก I, II และ III ของ Resolution - RDC No. 466 ลงวันที่ 10 ก.พ. 64 เกี่ยวกับสารทำละลายที่ใช้ในกระบวนการสกัดหรือการแปรรูปที่อนุญาตให้ใช้ในการผลิตอาหารและส่วนประกอบอาหาร","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-03-09","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/BRA\/1684\/Add.2","สินค้า\/มาตรการ":"อาหารและส่วนประกอบอาหาร (foodstuffs and ingredients)","รายละเอียด":"แก้ไขภาคผนวก I, II และ III ของ Resolution - RDC No. 466 ลงวันที่ 10 ก.พ. 64 เกี่ยวกับสารทำละลายที่ใช้ในกระบวนการสกัดหรือการแปรรูปที่อนุญาตให้ใช้ในการผลิตอาหารและส่วนประกอบอาหาร","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-03-09","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/BRA\/1901","สินค้า\/มาตรการ":"เมล็ดพริก (Capsicum annuum)","รายละเอียด":"จัดทำร่างข้อกำหนดด้านสุขอนามัยพืชสำหรับการนำเข้าเมล็ด (Category 4, Class 3) ของพริก (Capsicum annuum) จากทุกแหล่งผลิต ยกเว้นจากประเทศในกลุ่มตลาดร่วมอเมริกาใต้ตอนล่าง (MERCOSUR)","วัตถุประสงค์":"3","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า ยกเว้นจากประเทศในกลุ่มตลาดร่วมอเมริกาใต้ตอนล่าง (MERCOSUR)"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-03-12","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/BRA\/1902","สินค้า\/มาตรการ":"เมล็ดพันธุ์ซูกินี (Cucurbita pepo<\/i>)","รายละเอียด":"จัดทำร่างข้อกำหนดด้านสุขอนามัยพืชสำหรับการนำเข้าเมล็ดพันธุ์ซูกินี (Cucurbita pepo<\/i>) (Category 4, Class 3) จากประเทศที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่ม MERCOSUR","วัตถุประสงค์":"3","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มประเทศ MERCOSUR"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-03-12","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/BRA\/1903","สินค้า\/มาตรการ":"ดอกไฮเดรนเยีย (Category 2, Class 5) (Hydrangea macrophylla<\/i>)","รายละเอียด":"จัดทำ Normative Instruction ระบุข้อกำหนดด้านสุขอนามัยพืชสำหรับการนำเข้าดอกไฮเดรนเยีย (Category 2, Class 5) (Hydrangea macrophylla<\/i>) จากโคลอมเบีย","วัตถุประสงค์":"3","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"โคลอมเบีย"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-03-12","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/BRA\/1904","สินค้า\/มาตรการ":"เมล็ดโกโก้ (Theobroma cacao<\/i>) ชนิดหมักและแห้ง","รายละเอียด":"จัดทำ Normative Instruction No. 123 ลงวันที่ 5 มี.ค. 64 ระบุข้อกำหนดด้านสุขอนามัยพืชสำหรับการนำเข้าเมล็ดโกโก้ (Theobroma cacao<\/i>) ชนิดหมักและแห้ง (Category 2, Class 9) ของจากโกตดิวัวร์","วัตถุประสงค์":"3","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"โกตดิวัวร์"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-03-12","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/BRA\/1905","สินค้า\/มาตรการ":"สารกำจัดศัตรูพืช","รายละเอียด":"จัดทำร่าง Resolution number 1013 ลงวันที่ 24 ก.พ. 64 เกี่ยวกับการปรับค่า MRLs ของสาร beta - cypermethrin ในรายการสารออกฤทธิ์สำหรับสารกำจัดศัตรูพืช ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในบ้านและผลิตภัณฑ์รักษาไม้ สำหรับการใช้แบบฉีดพ่นทางใบ ดังนี้
\r\n- กำหนดค่า MRLs สำหรับข้าวฟ่าง (millet) ที่ 0.05 mg\/kg และระยะเวลาปลอดภัย 14 วัน
\r\n- กำหนดค่า MRLs สำหรับข้าวฟ่าง (sorghum) ที่ 1.0 mg\/kg และระยะเวลาปลอดภัย 14 วัน
\r\n","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-03-12","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/BRA\/1906","สินค้า\/มาตรการ":"สารกำจัดศัตรูพืช","รายละเอียด":"จัดทำร่าง Resolution หมายเลข 1014 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อปรับปรุงการกำหนดค่าสารตกค้าง (MRL) ในการใช้สารออกฤทธิ์ Fluazinam แบบฉีดทางใบพืช ดังนี้
\r\n- เปลี่ยนแปลงค่า MRL ของการเพาะปลูกถั่วลิสง (peanut), ถั่วลูกไก่ และเลนทิลจาก 0.01 เป็น 0.1 mg\/kg
\r\n- เปลี่ยนแปลงค่า MRL ของการเพาะปลูกถั่ว (pea), caupi bean จาก 0.05 เป็น 0.1 mg\/kg
\r\n- เพิ่มเติมประโยค Acute Reference Dose (ARfD) : 0.07 mg\/kg b.w. (Source: EFSA, 2008)\r\n","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-03-12","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/BRA\/1907","สินค้า\/มาตรการ":"สารกำจัดศัตรูพืช","รายละเอียด":"จัดทำร่าง Resolution number 1015 ลงวันที่ 24 ก.พ. 64 เกี่ยวกับการปรับค่า MRLs ของสาร iprodione ในรายการสารออกฤทธิ์สำหรับสารกำจัดศัตรูพืช ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในบ้านและผลิตภัณฑ์รักษาไม้ สำหรับการใช้แบบฉีดพ่นทางใบ ดังนี้
\r\n- กำหนดค่า MRLs สำหรับข้าวโอ๊ต (oats) ที่ 2.0 mg\/kg และระยะเวลาปลอดภัย 5 วัน
\r\n- กำหนดค่า MRLs สำหรับข้าวบาร์เลย์ (barley) ที่ 2.0 mg\/kg และระยะเวลาปลอดภัย 5 วัน
\r\n- เพิ่มข้อความในข้อ m : Acute Reference Dose (ARfD): Not applicable (source: JMPR*, 2001)
\r\n- เพิ่มข้อความ: \"*The Joint FAO\/WHO Meeting on Pesticide Residues\"
\r\n- เพิ่มข้อความในข้อ n : \"for the purpose of residue definition for conformity to MRL and dietary risk assessment, it will be considered the active ingredient iprodione\"\r\n","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-03-12","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/BRA\/1908","สินค้า\/มาตรการ":"สารกำจัดศัตรูพืช","รายละเอียด":"จัดทำร่าง Resolution หมายเลข 1016 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อปรับปรุงการกำหนดค่าสารตกค้าง (MRL) ในการใช้สารCypermethrin แบบฉีดทางใบพืช ดังนี้
\r\n- เพิ่มเติมรายการการปลูกพืชดังต่อไปนี้ มันเทศ (Sweet potato), บัวหิมะ (Yacon), บีทรูต (Beetroot), มันเสา (Greater yam), แครอท, ถั่ว (pea และ bean), ขิง (Ginger), Chickpea, พืชในตระกูลมัน (Yam), เลนทิล (lentil), แอร์ราคาชา (arracacha), เทอร์นิป (Turnips) และแรดิช (Radish) โดยกำหนดให้มีระยะเวลาปลอดภัย (safety security period) คือ 14 วัน
\r\n- เปลี่ยนระยะเวลาปลอดภัย (safety security period) จาก 22 วัน เหลือ 14 วัน
\r\n- เพิ่มเติมค่า MRL ของสาร Cypermethrin ของการเพาะปลูกถั่ว (Bean), Chickpea และเลนทิล (lentil) ของสาร Cypermethrin คือ 0.05 mg\/kg
\r\n- เปลี่ยนแปลงค่า MRL ของสารCypermethrin ใน บัวหิมะ (Yacon), มันเสา (Greater yam), ถั่ว (pea), Turnips และ Radish จาก 0.02 เป็น 0.05 mg\/kg
\r\n- เพิ่มเติมประโยค \"Acute Reference Dose (ARfD) : 0.04 mg\/kg b.w. (Source: JMPR*, 2006)\"
\r\n- เพิ่มเติมประโยค \"*Joint FAO\/WHO Meeting on Pesticides\"\r\n","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-03-12","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/BRA\/1909","สินค้า\/มาตรการ":"สารกำจัดศัตรูพืช","รายละเอียด":"จัดทำร่าง Resolution number 1017 ลงวันที่ 24 ก.พ. 64 เกี่ยวกับการปรับค่า MRLs ของสาร trifloxystrobin ในรายการสารออกฤทธิ์สำหรับสารกำจัดศัตรูพืช ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในบ้านและผลิตภัณฑ์รักษาไม้ สำหรับการใช้แบบฉีดพ่นทางใบ ดังนี้
\r\n- กำหนดค่า MRLs สำหรับมะพร้าว (coconut) ที่ 0.01 mg\/kg และระยะเวลาปลอดภัย 1 วัน
\r\n- กำหนดค่า MRLs สำหรับฟักทอง (pumpkin) ที่ 0.2 mg\/kg และระยะเวลาปลอดภัย 1 วัน
\r\n- เพิ่มข้อความ: \"for the purpose of residue definition for conformity to MRL, it will be considered the active ingredient trifloxystrobin, and for dietary risk assessment, it will be considered the sum of the active ingredient trifloxystrobin with its metabolite acid (E,E)-methoxyimino-{2-[1-(3- trifluorometilophenyl)-ethylideneamino-oximethyl]-phenyl}-acetic (CGA 321113), expressed as trifloxystrobin\"\r\n- เพิ่มข้อความ: \"Acute Reference Dose (ARfD): Not applicable (source: JMPR*, 2004)\";
\r\n- เพิ่มข้อความ: \"*The Joint FAO\/WHO Meeting on Pesticide Residues\".
\r\n","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-03-10","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/CAN\/1244\/Add.11","สินค้า\/มาตรการ":"โรค African Swine Fever","รายละเอียด":"เพิ่มเติมรายชื่อประเทศในมาตรการควบคุมการนำเข้าสินค้าที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายโรค African Swine Fever ดังนี้ เบลเยียม*; เบนิน; บัลแกเรีย*; บูร์กินาฟาโซ; บุรุนดี; กาบูเวร์ดี; กัมพูชา; แคเมอรูน; สาธารณรัฐแอฟริกากลาง; ชาด; จีน; คองโก; โกตดิวัวร์; สาธารณรัฐเช็ก*; เอสโตเนีย*; แกมเบีย; เยอรมนี*; กานา; กรีซ*; สาธารณรัฐกินี-บิสเซา; ฮ่องกง; ฮังการี*; อินเดีย; มาเลเซีย; อิตาลี*; เคนยา; เกาหลีใต้; ลาว; ลัตเวีย*; ลิทัวเนีย*; มาดากัสการ์; มาลาวี; มอลโดวา; มองโกเลีย; โมซัมบิก; เมียนมา; นามิเบีย; ไนจีเรีย; ปาปัวนิวกินี; ฟิลิปปินส์; โปแลนด์*; โรมาเนีย*; รัสเซีย; รวันดา; เซเนกัล; ซีเรีย; เซียร์ราลีโอน; สโลวาเกีย*; แอฟริกาใต้; แทนซาเนีย; โตโก; ยูเครน; เวียดนาม; แซมเบีย; ซิมบับเว","วัตถุประสงค์":"2","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้าที่ระบุ"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-03-03","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/CAN\/1324\/Add.1","สินค้า\/มาตรการ":"วัตถุเจือปนอาหาร : Potassium polyaspartate","รายละเอียด":"ประกาศบังคับใช้รายการวัตถุเจือปนอาหาร (ฉบับแก้ไข) เกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้ Potassium polyaspartate ในไวน์ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 ก.พ. 64","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-03-09","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/CAN\/1352\/Add.1","สินค้า\/มาตรการ":"สารกำจัดศัตรูพืช: Chlormequat chloride","รายละเอียด":"ประกาศบังคับใช้ค่า MRLs ขอสาร Chlormequat chloride ในสินค้าเกษตรหลายขนิด เช่น- กำหนดค่า MRL ที่ 0.7 ppm สำหนับผลิตผลพลอยได้จากเนื้อโค แพะ ม้า และแกะ
\r\n- กำหนดค่า MRL ที่ 0.4 ppm สำหรับนม
\r\n- กำหนดค่า MRL ที่ 0.05 ppm สำหรับไขมัน เนื้อ และผลิตผลพลอยได้จากเนื้อสุกร ไขมันและเนื้อสัตว์ปีก\r\nโดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 4 มี.ค. 64\r\n","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-03-09","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/CAN\/1356\/Add.1","สินค้า\/มาตรการ":"สารกำจัดศัตรูพืช: Sulfentrazone","รายละเอียด":"ประกาศการนำมาใช้ของค่าสารตกค้างสูงสุด (MRL) ของสาร Sulfentrazone ในผลิตภัณฑ์อาหารดังนี้\r\nข้าวสาลี 0.03 ppm\r\n","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-03-08","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/CAN\/1357\/Add.1","สินค้า\/มาตรการ":"สารกำจัดศัตรูพืช : Indaziflam","รายละเอียด":"ประกาศบังคับใช้ค่า MRLs ขอสาร Indaziflam ในสินค้าเกษตรหลายขนิด ดังนี้
\r\n- กำหนดค่า MRL ที่ 0.15 ppm สำหนับผลิตผลพลอยได้จากโค แพะ ม้า และแกะ
\r\n- กำหนดค่า MRL ที่ 0.05 ppm สำหรับไขมันจากโค แพะ ม้า และแกะ
\r\n- กำหนดค่า MRL ที่ 0.01 ppm สำหรับเนื้อโค แพะ ม้า และแกะ
\r\nโดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 ก.พ. 64\r\n","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-03-08","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/CAN\/1358\/Corr.1","สินค้า\/มาตรการ":"สารกำจัดศัตรูพืช : Pydiflumetofen","รายละเอียด":"แก้ไขข้อความในประกาศแจ้งเวียน G\/SPS\/N\/CAN\/1358 ดังนี้
\r\n1. แก้ไขจาก Radish tops เป็น Radish leaves ให้ตรงกับสินค้าเกษตรในหมวด Crop Subgroup 4-13B
\r\n2. ปรับแก้ค่าการตกค้างสูงสุด (MRL) ของสาร Pydiflumetofen ใน Radish leaves เป็น 50 ppm\r\n","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-03-09","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/CHL\/650\/Add.1","สินค้า\/มาตรการ":"ฟางหญ้าอัลฟาฟา (Medicago sativa)<\/i>","รายละเอียด":"ปรับแก้ข้อกำหนดด้านสุขอนามัยพืชสำหรับการนำเข้าฟางหญ้าอัลฟาฟา (Medicago sativa<\/i>) สำหรับอาหารสัตว์จากอาร์เจนตินา","วัตถุประสงค์":"3","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"อาร์เจนตินา"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-03-02","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/CHL\/668","สินค้า\/มาตรการ":"สัตว์ในสกุล Procyonidae และ Mustelidae และตัวเฟอเรท","รายละเอียด":"จัดทำร่างข้อกำหนดด้านสุขอนามัยสำหรับการนำเข้าสัตว์ในสกุล Procyonidae และ Mustelidae เพื่อจัดนิทรรศการและตัวเฟอเรทสำหรับจำหน่าย และยกเลิก Resolution No. 475 of 1992 และ No. 6055 of 2009 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
\r\n1. สถานะด้านสุขอนามัยของประเทศผู้ผลิตเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งเป็นโรคที่ต้องเฝ้าระวัง (notifiable disease)
\r\n2. สถานะการควบคุมด้านสุขอนามัยและโรคสัตว์ของสถานที่ผลิตและสถานะด้านสุขอนามัยของพื้นที่ใกล้เคียง
\r\n3. เงื่อนไขของสัตว์ เช่น ระยะเวลาที่อยู่ในสถานที่ผลิต ข้อกำหนดเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า และข้อกำหนดเกี่ยวกับการรักษาพยาธิภายในและภายนอก
\r\n4. เงื่อนไขการกักกันก่อนการขนส่งภายใต้การควบคุมอย่างเป็นทางการ
\r\n5. เงื่อนไขเกี่ยวกับสุขอนามัยและสวัสดิภาพสัตว์ในขณะที่มีการคล้ายย้ายและการขนส่ง
\r\n6. ข้อกำหนดและการรับรองด้านสุขภาพสัตว์โดยหน่วยงาน CA ในขณะที่มีการขนส่ง
\r\n7. การปฏิบัติเกี่ยวกับการกัักกันอย่างเป็นทางการเมืื่อนำเข้ามายังชิลีตามการควบคุมของหน่วยงาน SAG ซึ่งเชื่อมโยงกับใบรับรองสุขอนามัย
\r\n8. นอกจากข้อกำหนดที่กล่าวในประกาศฉบับนี้ การเข้ามาของสัตว์ต่างถิ่น (exotic animals) จะต้องได้รับการอนุญาตจากหน่วยงาน SAG (Division for the Prtoection of Renewable Natural Resourses)\r\n","วัตถุประสงค์":"2","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-03-08","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/CHN\/1066\/Add.1","สินค้า\/มาตรการ":"เนื้อสัตว์ที่ผ่านการปรุงสุก","รายละเอียด":"ปรับแก้มาตรฐานด้านความปลอดภัยอาหารแห่งชาติ เรื่อง แนวทางปฏิบัติด้านสุขอนามัยสำหรับเนื้อสัตว์ที่ผ่านการปรุงสุก","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-03-08","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/CHN\/1159\/Add.1","สินค้า\/มาตรการ":"อาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก","รายละเอียด":"แก้ไขร่างข้อกำหนดด้านความปลอดภัยอาหารเกี่ยวกับหลักปฏิบัติที่ดีสำหรับการผลิต (Good manufacturing Practice) อาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กชนิดผง (Fomulae for infants and Young Children) โดยได้มีการปรับแก้ส่วนที่สำคัญ ดังนี้
\r\n1. คำศัพท์และคำนิยามในบทที่ 2
\r\n2. Workshop and equipment ในบทที่ 4
\r\n3. Facilities and equipment ในบทที่ 5
\r\n4. การควบคุมความปลอดภัยในกระบวนการการผลิตในบทที่ 8 นอกจากนี้ ยังได้เพิ่มเติมข้อกำหนดเชิงเทคนิคสำหรับอาหารเหลวของเด็กเล็ก
\r\nจัดทำมาตรฐานด้านความปลอดภัยอาหาร สำหรับอาหารเสริมที่เสริมด้วยด้วยสาร L-carnitine tartrate และวัตถุเจือปนอาหาร tartaric acid\r\n","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-03-05","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/CHN\/1195","สินค้า\/มาตรการ":"อาหารที่เสริมด้วยสาร L-carnitine tartrate","รายละเอียด":"จัดทำมาตรฐานด้านความปลอดภัยอาหาร สำหรับอาหารเสริมที่เสริมด้วยด้วยสาร L-carnitine tartrate และวัตถุเจือปนอาหาร tartaric acid","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-03-05","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/CHN\/1196","สินค้า\/มาตรการ":"อาหารที่เสริมด้วยสาร Ferrous citrate","รายละเอียด":"จัดทำมาตรฐานด้านความปลอดภัยอาหารแห่งชาติ เรื่อง อาหารที่เสริมด้วยสาร Ferrous citrate ซึ่งเกิดจากการทำปฏิกิริยาของสาร Ferrous carbonate (ซึ่งเกิดจากปฏิกิริยาจาก Ferrous sulfate และ Sodium carbonate) กับกรดซิตริก โดยกำหนดข้อกำหนดด้านเทคนิคและวิธีการตรวจสอบอาหารที่เสริมด้วยสาร Ferrous citrate","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-03-05","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/CHN\/1197","สินค้า\/มาตรการ":"อาหารที่เสริมด้วยสาร Copper carbonate","รายละเอียด":"จัดทำมาตรฐานด้านความปลอดภัยอาหาร สำหรับอาหารเสริมที่เสริมด้วยด้วยสาร Copper carbonate ซึ่งสังเคราะห์จากวัตถุดิบตั้งต้น Sodium carbonate หรือ Sodium bicarbonate , soluble copper salt หรือ cathode copper , แอมโมเนียเหลว และ Carbon dioxide","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-03-05","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/CHN\/1198","สินค้า\/มาตรการ":"อาหารที่เสริมด้วยสาร Manganese Chloride","รายละเอียด":"จัดทำมาตรฐานด้านความปลอดภัยอาหารแห่งชาติ เรื่อง อาหารที่เสริมด้วยสาร Manganese Chloride ซึ่งเตรียมจากโดยปฏิกิริยาอิเล็กโทรไลต์ของ manganese หรือ manganese carbonate ด้วยกรดไฮโดรคลอริก","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-03-05","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/CHN\/1199","สินค้า\/มาตรการ":"อาหารที่เสริมด้วยสาร Calcium Glycerophosphate","รายละเอียด":"จัดทำมาตรฐานด้านความปลอดภัยอาหาร สำหรับอาหารเสริมที่เสริมด้วยสาร Calcium Glycerophosphate ที่ผ่านกระบวนการทำให้สภาวะเป็นลาง (Neutralization) ด้วย glycerophosphate และ calcium hydroxide หรือ calcium carbonate.","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-03-05","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/CHN\/1200","สินค้า\/มาตรการ":"อาหารที่เสริมด้วยสาร Sodium molybdate","รายละเอียด":"จัดทำมาตรฐานด้านความปลอดภัยอาหารแห่งชาติ เรื่อง อาหารที่เสริมด้วยสาร Sodium molybdate ซึ่งได้จากการกรอง (filtering) การทำให้เข้มข้น (concentrating) การทำความเย็น (cooling) การเหวี่ยงแยก (centrifuging) และการทำแห้ง (drying) ของสารละลาย sodium molybdate และสารละลายนี้ได้จากการแยกสาร Sodium hydroxide จาก molybdenum trioxide ซึ่งได้จาก roasted molybdenum concentrate โดยกำหนดข้อกำหนดด้านเทคนิคและวิธีการทดสอบสำหรับสาร Sodium molybdate","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-03-05","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/CHN\/1201","สินค้า\/มาตรการ":"อาหารที่เสริมด้วย Reduced iron","รายละเอียด":"จัดทำมาตรฐานด้านความปลอดภัยอาหาร สำหรับอาหารเสริมด้วย Reduced iron ผลิตจากถ่านหิน ด้วยกรรมวิธี direct reduction หรือ gas-based direct reduction","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-03-05","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/CHN\/1202","สินค้า\/มาตรการ":"สารเสริมสารอาหาร : Cyanocobalamin hydrochloride","รายละเอียด":"จัดทำมาตรฐานด้านความปลอดภัยอาหารแห่งชาติ เรื่อง สารเสริมสารอาหาร Cyanocobalamin hydrochloride ซึ่งเตรียมจากการสังเคราะห์ทางเคมีจาก Cyanocobalamin ที่ได้จากกระบวนการเปลี่ยนสารตั้งต้นเป็นผลผลิต (conversion) และการตกผลึกของอาหารเหลวที่ผ่านกระบวนการหมักที่มีส่วนประกอบของ Cobalamin ซึ่งผลิตจากกระบวนการหมักด้วยจุลินทรีย์","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-03-08","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/CHN\/1203","สินค้า\/มาตรการ":"Nutritional Fortifier :Vitamin C phosphate magnesium","รายละเอียด":"เพิ่มเติมหมายเหตุใต้ตารางที่ 2 Physical and chemical indexes ในกฎระเบียบมาตรฐานด้านความปลอดภัยอาหารเกี่ยวกับ Nutritional Fortifier :Vitamin C phosphate magnesium ฉบับแก้ไข มีเนื้อความดังนี้ \"The solvent was 0.1 mol\/L hydrochloric acid solution, and the mass concentration of effective component in every 100 mL solution was 1 g\/mL\"","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-03-08","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/CHN\/1204","สินค้า\/มาตรการ":"แป้งเพื่อการบริโภค (edible starch)","รายละเอียด":"จัดทำมาตรฐานสำหรับแป้งเพื่อการบริโภค (edible starch)","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-03-08","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/CHN\/1205","สินค้า\/มาตรการ":"ชาแห้งอัดและผลิตภัณฑ์จากชา","รายละเอียด":"จัดมาตรการด้านความปลอดภัยอาหารแห่งชาติ เรื่อง ปริมาณสูงสุดของสาร fluoride ในชาแห้งอัดและ Reproduct ของชาแห้งอัด โดยกำหนดขอบเขตการบังคับใช้และวิธีการทดสอบปริมาณของสาร Fluoride สำหรับชาแห้งอัดและ Reproduct ของชาแห้งอัด","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-03-08","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/CHN\/1206","สินค้า\/มาตรการ":"จุลชีพที่ใช้ในการผลิตอาหาร (Microbial food cultures)","รายละเอียด":"จััดทำมาตรฐานของประเทศสำหรับจุลชีพที่ใช้ในการผลิตอาหาร (Microbial food cultures) โดยกำหนดคำศัพท์ ความหมาย ข้อกำหนดทางเทคนิค และอื่นๆ","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-03-15","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/EGY\/120","สินค้า\/มาตรการ":"วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้สัมผัสกับอาหาร","รายละเอียด":"จัดทำร่างมาตรฐานของประเทศ ES 494-2 กำหนดข้อกำหนดด้านประสิทธิภาพ และวิธีการทดสอบสำหรับเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร (มีด, ส้อมและช้อน), อุปกรณ์สำหรับการแกะสลัก (Carving set), เครื่องใช้บนโต๊ะอาหารสำหรับเด็ก, ทัพพี (Ladles) และเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารอื่นๆ\r\nโดยมาตรฐานฉบับนี้จะมีผลต่อเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารที่ผลิตจากเหล็กกล้าไร้สนิม (Stainless steel) Silver-plated nickle silver หรือ Silver-plated stainless steel และไม่มีผลต่อเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารที่ผลิตจากโลหะมีค่า (Precious metals) อะลูมีเนียม เหล็กที่ไม่ใช่เหล็กกล้าไร้สนิม Nickle silver หรือเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารที่ผ่านการเคลือบโดยทอง หรือโครเมียม\r\nนอกจากนี้ยังกำหนดให้ความหนาของเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารที่ผลิตจากเงิน\r\nโดยร่างมาตรฐานฉบับนี้มีความสอดคล้องกับ ISO 8442-2\/1997\r\n","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-03-15","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/EGY\/92\/Add.2","สินค้า\/มาตรการ":"ปลาและตับแช่งแข็ง","รายละเอียด":"ประกาศ MInisterial Decree No. 653\/2020 เกี่ยวกับการขยายระยะเวลาอายุการเก็บรักษา (Shelf life date) ของสินค้าปลาแช่แข็งเป็น 9 เดือน และของสินค้าตับแช่แข็งเป็น 10 เดือน นับจากวันที่ผ่านการฆ่า โดยพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้เกี่ยวข้องกับ Egyptian Standard ES 2613-2\/2008 สำหรับ \"อายุการเก็บรักษาสำหรับผลิตภัณฑ์อาหาร ส่วนที่ 2: อายุการเก็บรักษา (Shelf life)\" โดยจะมีผลถึงบังคับใช้ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 64 ทั้งนี้ กำหนดให้ผู้ผลิตและผู้นำเข้าจะได้รับแจ้งหากมีการแก้ไขใน Egyptian Standard ผ่านการประกาศลงราชกิจจานุเบกษา (วันที่มีผลบังคับใช้: 17 ม.ค. 64)","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-03-02","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/EU\/462","สินค้า\/มาตรการ":"สัตว์มีชีวิตในวงศ์ Caudata (ซาลาเมนเดอร์)","รายละเอียด":"จัดทำมาตรการด้านสุขอนามัยสัตว์ฉุกเฉินสำหรับควบคุมการเคลื่อนย้ายซาลาเมนเดอร์ระหว่างประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป และการนำเข้าสัตว์ดังกล่าวมายังประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป เพื่อป้องกันการแพร่กระจากของเชื้อรา Batrachochytrium salamandrivorans เนื่องจากมาตรการฉุกเฉินฉบับเดิมที่สหภาพยุโรปบังคับใช้จะหมดอายุการบังคับใช้ในวันที่ 21 เมษายน 2564 โดยสหภาพยุโรปจะใช้กฏระเบียบ Commission Implementing Decision (EU) 2021\/361 ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2564 เป็นต้นไป โดยกฎระเบียบดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อกำหนดวิธีการทดสอบและกักกันที่เหมาะสม การ treament ซาลาเมนเดอร์ และการรับรองสุขภาพของซาลาเมนเดอร์ซึ่งดำเนินการโดยหน่วยงาน CA และผู้ดำเนินการ รวมถึงห้องปฏิบัติการภายในสหภาพยุโรป ทั้งนี้ กฎระเบียบดังกล่าวจะมีผลครอบคลุมถึงการเคลื่อนย้ายซาลาเมนเดอร์ในสหภาพยุโรป และการนำเข้าซาลาเมนเดอร์มายังสหภาพยุโรป","วัตถุประสงค์":"2","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-03-09","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/EU\/463","สินค้า\/มาตรการ":"วัตถุเจือปนอาหารสัตว์ : Fumonisin esterase","รายละเอียด":"จัดทำ Commission Implementing Regulation (EU) 2021\/363 ลงวันที่ 26 ก.พ. 64 เกี่ยวกับการอนุญาตการเตรียม Fumonisin esterase ที่ผลิตจาก Komagataella phaffii DSM 32159 เพื่อใช้เป็นวัตถุเจือปนอาหารสัตว์สำหรับสัตว์ทุกชนิด","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-03-15","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/EU\/464","สินค้า\/มาตรการ":"สัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์","รายละเอียด":"จัดทำร่างกฎระเบียบ Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) 2017\/625 เกี่ยวกับการควบคุมอย่างเป็นทางการสำหรับสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ส่งออกจากประเทศที่สามมายังสหภาพยุโรป โดยเพิ่มการควบคุมเกี่ยวกับการห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ยาปฏิชีวนะบางชนิดสำหรับสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ส่งออกจากประเทศที่สามมายังสหภาพยุโรปในขอบเขตของกฎระเบียบ Regulation (EU) 2017\/625 on official controls","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-03-15","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/EU\/465","สินค้า\/มาตรการ":"อาหาร","รายละเอียด":"จัดทำร่างกฎระเบียบเพื่อปรับลดค่าการตกค้างสูงสุดของตะกั่วที่ตกค้างในอาหาร และกำหนดค่าสารตกค้างของแคดเมียมในอาหาร ได้แก่ อาหารสำหรับทารก (Infant formulae) ที่จำหน่ายในรูปแบบผง, อาหารผลิตจากธัญพืชแปรรูปสำหรับทารกและเด็กเล็ก, อาหารที่มีวัตถุประสงค์ทางการแพทย์เป็นพิเศษผลิตขึ้นเพื่อทารกและเด็กที่จำหน่ายในรูปแบบผง, เครื่องดื่มสำหรับทารกและเด็กอ่อน, เครื่องในสัตว์, เห็ดป่า (Wild fungi), ขมิ้นสด (fresh turmeric), ขิงสด (fresh ginger), ไวน์, ไวน์ชนิด Aromatised, เครื่องดื่มที่ีผลิตจากไวน์ชนิด Aromatised และผลิตภัณฑ์จากไวน์ชนิด Aromatised, เหล้าจากไวน์ที่ผลิตด้วยองุ่น เครื่องเทศแห้ง และอื่นๆ","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-03-15","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/EU\/466","สินค้า\/มาตรการ":"โลหะหนัก : Cadmium","รายละเอียด":"จัดทำร่างกฎระเบียบเกี่ยวกับการปรับลดค่า MLs ของแคดเมียม หรือจัดทำค่า MLs ใหม่สำหรับแคดเมียมในผลซิตรัส ผลไม้ตระกูลแอปเปิล (Pome fruits) ผลไม้เมล็ดแข็ง (Stone fruits) มะกอก ผลกีวี กล้วย มะม่วง มะละกอ และสับปะรด เบอร์รีและผลไม้ขนาดเล็ก ถั่วยืนต้น (Tree nuts) แรดิช พืชรากและหัว รากผักชี เทอร์นิพ บีทรูต ขึ้นฉ่าย ผักชนิดหัว (ยกเว้นกระเทียม) ผักที่ให้ผล ผักตระกูล Brassica ผักใบ (ยกเว้นผักโขมและผักที่มีใบคล้ายผักโขม ต้นอ่อนมัสตาร์ด และสมุนไพรสด) ผักตระกูลถั่ว ผักที่เป็นก้าน เห็ด ถั่ว เมล็ดให้น้ำมัน (ยกเว้นถั่วเหลือง) ไรย์ บาร์เลย์ ข้าว ควินัว รำข้าวสาลี กลูเตนข้าวสาลี ข้าวสาลีดูรัม อาหารสำหรับเด็กเล็ก เครื่องดื่มสำหรับทารกและเด็กเล็ก ที่มีการจำหน่าย และเกลือ","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-03-15","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/GBR\/6","สินค้า\/มาตรการ":"สารกำจัดศัตรูพืช","รายละเอียด":"ปรับปรุงค่าการตกค้างสูงสุด (MRL) ของสารกำจัดศัตรูพืช Omethoate และ Dimethoate ในสินค้าเกษตรหลายชนิด ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากการไม่อนุญาตให้ใช้สารกำจัดศัตรูพืชที่มีสารออกฤทธิ์ดังกล่าว โดยจะมีการเพิกถอนการชึ้นทะเบียนของผลิตภัณฑ์ทุกชนิดที่มีส่วนประกอบของสารดังกล่าว","วัตถุประสงค์":"4","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-03-09","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/HKG\/46","สินค้า\/มาตรการ":"ม้า","รายละเอียด":"แก้ไขข้อกำหนดสำหรับการตรวจสอบโรคไพโรพลาสโมซิส ซึ่งเป็นโรคติดต่อจากเห็บในม้า (Equine piroplasmosis) ที่กำหนดให้ใช้วิธีการตรวจสอบตามคู่มือสำหรับการค้าระหว่างประเทศของ OIE โดยการทดสอบด้วยใช้ซีรั่ม (Serological tests) ด้วยวิธี IFAT หรือ cELISA ระหว่างการกักกันม้า ก่อนที่จะนำเข้าฮ่องกง","วัตถุประสงค์":"2","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-03-09","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/IDN\/115\/Add.1","สินค้า\/มาตรการ":"วัตถุเจือปนอาหาร : สารปรุงแต่งกลิ่นรส","รายละเอียด":"ประกาศกฎระเบียบ Food and Drug Authority No. 13 Year of 2020 เกี่ยวกับวัตถุปรุงแต่งกลิ่นรส มีรายละเอียดสำคัญ เช่น การจัดประเภทของวัตถุปรุงแต่งกลิ่นรส ค่า MLs ของวัตถุปรุงแต่งกลิ่นรส รายชื่อสารเสริมรส (Flavouring adjunct) รายชื่อวัตถุปรุงแต่งกลิ่นรส รายชื่อแหล่งที่มาของวัตถุดิบให้กลิ่นจากธรรมชาติและ\/หรือแหล่งที่มาของการเตรียมวัตถุปรุงแต่งกลิ่นรส รวมถึงการติดฉลากและข้อกำหนดการขออนุญาตการใช้งานวัตถุปรุงแต่งกลิ่นรส เป็นต้น
\r\n- บทบัญญัติใหม่ที่เพิ่มขึ้น ประกอบด้วย รายชื่อตัวทำละลายที่ใช้เป็นสารเสริมรสและรายชื่อแหล่งที่มาของวัตถุดิบให้กลิ่นจากธรรมชาติและ\/หรือแหล่งที่มาของการเตรียมวัตถุปรุงแต่งกลิ่นรส
\r\n- วัตถุปรุงแต่งกลิ่นรสและอาหารแปรรูปที่มีส่วนผสมของวัตถุปรุงแต่งกลิ่นรสที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ในท้องตลาดจะต้องเป็นไปตามกฎระเบียบฉบับนี้ภายในระยะเวลา 24 เดือน หลังจากวันประกาศบังคับใช้กฎระเบียบ\r\n","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-03-10","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/JPN\/699\/Add.1","สินค้า\/มาตรการ":"วัตถุปรุงแต่งอาหาร: Psicose epimerase","รายละเอียด":"ประกาศการบังคับใช้การอนุญาติให้ใช้สาร Psicose epimerase เป็นวัตถุปรุงแต่งอาหารและการจัดทำข้อกำหนดและมาตรฐานในวันที่ 31 มี.ค. 63","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-03-10","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/JPN\/716\/Add.1","สินค้า\/มาตรการ":"วัตถุปรุงแต่งอาหาร: Difenocaonazole","รายละเอียด":"ประกาศการบังคับใช้การอนุญาตให้ใช้สาร Difenocaonazole เป็นวัตถุปรุงแต่งอาหารและการจัดทำข้อกำหนดและมาตรฐานในวันที่ 18 มิ.ย. 63","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-03-10","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/JPN\/724\/Add.1","สินค้า\/มาตรการ":"วัตถุปรุงแต่งอาหารหลายชนิด","รายละเอียด":"ประกาศการบังคับใช้ข้อกำหนดของวัตถุปรุงแต่งอาหารดังต่อไปนี้ กรด Iso-?-bitter, กรดคาไพรลิก (Caprylic Acid), กรดคาพริก (Capric Acid), กรดสเตียริก (Stearic Acids), กรดปาล์มิติก (Palmitic Acid), กรดเบฮินิก (Behenic Acid), กรดไมริสติก (Myristic Acid), กรดลอริก (Lauric Acid) และปูนขาว และการปรับปรุงข้อกำหนดของ Ethyl Acetoacetate","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-03-01","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/KAZ\/80","สินค้า\/มาตรการ":"สัตว์ปีกมีชีวิต ไข่ฟัก ขนสัตว์ปีก เนื้อสัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์จากสัตว์ปีกทุกชนิดที่ไม่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน (ไม่น้อยกว่า 70 องศาเซลเซียส) อาหารสัตว์และวัตถุเจือปนอาหารสัตว์สำหรับสัตว์ปีก (ยกเว้น วัตถุเจือปนอาหารสัตว์ที่เป็นสารเคมีและสังเคราะห์จากจุลินทรีย์) ชิ้นส่วนของสัตว์ที่ได้จากการล่าสัตว์ซึ่งไม่ผ่านการสตาฟ รวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์ การเชือด และการตัดแต่งสัตว์ปีก","รายละเอียด":"ประกาศระงับการนำเข้าและนำผ่านชั่วคราวสินค้าสัตว์ปีกมีชีวิต ไข่ฟัก ขนสัตว์ปีก เนื้อสัตว์ปีและผลิตภัณฑ์จากสัตว์ปีกทุกชนิดที่ไม่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน (ไม่น้อยกว่า 70 องศาเซลเซียส) อาหารสัตว์และวัตถุเจือปนอาหารสัตว์สำหรับสัตว์ปีก (ยกเว้น วัตถุเจือปนอาหารสัตว์ที่เป็นสารเคมีและสังเคราะห์จากจุลินทรีย์) ชิ้นส่วนของสัตว์ที่ได้จากการล่าสัตว์ซึ่งไม่ผ่านการสตาฟ รวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์ การเชือด และการตัดแต่งสัตว์ปีก จากเขต Kiyev และ Kheron ของยูเครน โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 ม.ค. 64","วัตถุประสงค์":"2","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ยูเครน"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-03-01","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/KAZ\/81","สินค้า\/มาตรการ":"สัตว์ปีกมีชีวิต ไข่ฟัก ขนสัตว์ปีก เนื้อสัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์จากสัตว์ปีกทุกชนิดที่ไม่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน (ไม่น้อยกว่า 70 องศาเซลเซียส) อาหารสัตว์และวัตถุเจือปนอาหารสัตว์สำหรับสัตว์ปีก (ยกเว้น วัตถุเจือปนอาหารสัตว์ที่เป็นสารเคมีและสังเคราะห์จากจุลินทรีย์) ชิ้นส่วนของสัตว์ที่ได้จากการล่าสัตว์ซึ่งไม่ผ่านการสตาฟ รวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์ การเชือด และการตัดแต่งสัตว์ปีก","รายละเอียด":"ประกาศระงับการนำเข้าและนำผ่านชั่วคราวสินค้าสัตว์ปีกมีชีวิต ไข่ฟัก ขนสัตว์ปีก เนื้อสัตว์ปีและผลิตภัณฑ์จากสัตว์ปีกทุกชนิดที่ไม่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน (ไม่น้อยกว่า 70 องศาเซลเซียส) อาหารสัตว์และวัตถุเจือปนอาหารสัตว์สำหรับสัตว์ปีก (ยกเว้น วัตถุเจือปนอาหารสัตว์ที่เป็นสารเคมีและสังเคราะห์จากจุลินทรีย์) ชิ้นส่วนของสัตว์ที่ได้จากการล่าสัตว์ซึ่งไม่ผ่านการสตาฟ รวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์ การเชือด และการตัดแต่งสัตว์ปีก จากภูมิภาค South Bohemian ของสาธารณรัฐเช็ก โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 ก.พ. 64","วัตถุประสงค์":"2","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"สาธารณรัฐเช็ก"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-03-01","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/KAZ\/82","สินค้า\/มาตรการ":"สุกรมีชีวิต น้ำเชื้อ เนื้อสุกรและหมูป่า สารพันธุกรรม ผลิตภัณฑ์จากสุกร (ที่ไม่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน) รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการฆ่าหมูป่า เขาสัตว์ หนัง และเครื่องในสัตว์ ขนสัตว์ อาหารสุกร ซากสัตว์ที่ได้จากการล่าสัตว์ อุปกรณ์ที่ใช้เก็บ เชือด และชำแหละ","รายละเอียด":"ประกาศระงับการนำเข้าและนำผ่านชั่วคราวสินค้าสุกรมีชีวิต น้ำเชื้อ เนื้อสุกรและหมูป่า สารพันธุกรรม ผลิตภัณฑ์จากสุกร (ที่ไม่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนที่ไม่น้อยกว่า 70 องศาเซลเซียส หรือที่อุณหภูมิที่สูงกว่า ขึ้นอยู่กับความหนาของผลิตภัณฑ์ เป็นเวลา 30 นาที เพื่อยืนยันว่าปราศจากไวรัส ASF) รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการฆ่าหมูป่า เขาสัตว์ หนัง และเครื่องในสัตว์ ขนสัตว์ อาหารสุกร ที่ไม่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยวิธีการข้างต้น ซากสัตว์ที่ได้จากการล่าสัตว์ที่ไม่ผ่านการสตาฟ อุปกรณ์ที่ใช้เก็บ เชือด และชำแหละสุกร รวมถึงสินค้าที่การนำผ่านตาตาร์สถาน ของรัสเซีย โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 ม.ค. 64","วัตถุประสงค์":"2","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-03-03","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/KEN\/143","สินค้า\/มาตรการ":"นมปรุงแต่งกลิ่นรส (Flavoured milk)","รายละเอียด":"จัดทำร่างมาตรฐานยูกันดาซึ่งระบุข้อกำหนด วิธีการทดสอบและสุ่มตัวอย่างสำหรับนมปรุงแต่งกลิ่นรส (Flavoured milk)","วัตถุประสงค์":"4","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-03-08","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/KOR\/708","สินค้า\/มาตรการ":"อาหาร","รายละเอียด":"เสนอการปรับแก้พระราชบัญญัติการติดฉลากและการโฆษณาอาหาร กำหนดให้สินค้าต้องมีการติดฉลากโดยระบุ \"sell-by date\" และ \"use-by date\"","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-03-09","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/NIC\/69\/Add.2","สินค้า\/มาตรการ":"โรคนิวคาสเซิล","รายละเอียด":"ปรับปรุงกฏระเบียบข้อบังคับทางเทคนิค (NTON) หมายเลข 11 031-20 เรื่องมาตรการด้านสุขอนามัยสำหรับการป้องกัน ควบคุม และกำจัดโรคนิวคาสเซิล","วัตถุประสงค์":"2","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-03-03","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/NZL\/641\/Add.1","สินค้า\/มาตรการ":"พืชและชิ้นส่วนพืช Malus เพื่อการเพาะปลูก","รายละเอียด":"ประกาศบังคับใช้ข้อกำหนดการนำเข้าพืช Malus เพื่อการเพาะปลูก (ฉบับปรับปรุง) ตามที่ได้แจ้งเวียนในประกาศหมายเลข G\/SPS\/N\/NZL\/641","วัตถุประสงค์":"3","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-03-03","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/PER\/756\/Add.1","สินค้า\/มาตรการ":"เมล็ดพันธุ์ถั่วลิสง (Arachis hypogaea L.)","รายละเอียด":"ประกาศการบังคับใช้ของ Directorial Resolution หมายเลข 0003-2021-MIDAGRI-SENASA-DSV เกี่ยวกับข้อกำหนดด้านสุขอนามัยพืชสำหรับการนำเข้า เมล็ดพันธุ์ถั่วลิสง (Arachis hypogaea L.) จากอินเดีย เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564","วัตถุประสงค์":"3","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"อินเดีย"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-03-03","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/PER\/914","สินค้า\/มาตรการ":"เมล็ดพันธุ์แครอท (Daucus carota L.)","รายละเอียด":"จััดทำร่าง Directorial Resolution เกี่ยวกับข้อกำหนดสุขอนามัยพืชสำหรับการนำเข้าเมล็ดพันธุ์แครอท (Daucus carota L.) ที่มีแหล่งกำเนิดและมาจากชิลี และความเสี่ยงศัตรูพืชที่เกี่ยวข้อง","วัตถุประสงค์":"3","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ชิลี"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-03-09","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/PER\/915","สินค้า\/มาตรการ":"ผลแพร์สด (Pyrus communis)","รายละเอียด":"เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อกำหนดด้านสุขอนามัยพืชสำหรับการนำเข้าผลแพร์สดจากเบลเยียม","วัตถุประสงค์":"3","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"เบลเยียม"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-03-12","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/PER\/916","สินค้า\/มาตรการ":"ทรัพยากรชีวภาพทางน้ำ (Hydrobiological resources)","รายละเอียด":"จัดทำร่างกฎระเบียบเกี่ยวกับข้อกำหนดด้านสุขภาพสำหรับทรัพยากรชีวภาพทางน้ำ (Hydrobiological resources) และลักษณะทางสิ่งแวดล้อมทางน้ำของทรัพยากรดังกล่าว รวมถึงอาหารและยาสัตว์ที่มีการใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ","วัตถุประสงค์":"2","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-03-15","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/PER\/917","สินค้า\/มาตรการ":"ไร (Neoseiulus cucumeris)","รายละเอียด":"จัดทำร่างข้อกำหนดบังคับด้านสุขอนามัยพืชสำหรับการนำเข้าไร (Neoseiulus cucumeris<\/i>) ที่มีแหล่งกำเนิดและมาจากเบลเยียม เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น ภายหลังการจัดทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชเสร็จสิ้น","วัตถุประสงค์":"3","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"เบลเยียม"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-03-05","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/PHL\/492","สินค้า\/มาตรการ":"สัตว์ปีก และผลิตภัณฑ์สัตว์ปีก","รายละเอียด":"จัดทำคำสั่งเกี่ยวกับมาตรการฉุกเฉินสำหรับการนำเข้าสัตว์ปีก และผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกจากรัสเซียดังนี้
\r\n1. ห้ามการนำเข้าสัตว์ปีก และผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกทั้งจากการเลี้ยงและจากธรรมชาติ โดยรวมไปถึงเนื้อสัตวืปีก ลูกไก่ ไข่ และน้ำเชื้อสัตว์ปีก
\r\n2. หยุดการดำเนินการ และการออกใบรับรอง SPS สำหรับการนำเข้านำเข้าสินค้าตามที่ระบุข้างต้น
\r\n3. ห้ามการนำเข้าสินค้าและทำการยึดสินค้าตามที่ระบุข้างต้น ยกเว้นสินค้ากลุ่มดังกล่าวที่ผ่านความร้อน โดยสินค้าในกลุ่มดังกล่าวจะนำมาผ่านการตรวจสอบความเสี่ยงโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
\r\n4. สินค้านำเข้าที่อยู่ในการขนส่งก่อนการออกคำสั่งดังกล่าวจะได้รับการอนุญาติเมื่อมีหลักฐานยืนยันว่าปลอดจากโรค HPAI 21 วันก่อนวันผลิต
\r\n5. การนำเข้าผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ปีกจะถูกควบคุมในเงื่อนไขกำหนดโดยมาตรา 10.4.19 10.4.20 และ 10.4.26 ของ OIE Terrestrial Animal Health Code 2019\r\n","วัตถุประสงค์":"2","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"รัสเซีย"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-03-10","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/PHL\/493","สินค้า\/มาตรการ":"สัตว์ปีกมีชีวิต เนื้อและเครื่องในสัตว์ปีก (แบบสด แช่เย็น และแช่แข็ง) ไข่ และไข่ฟัก","รายละเอียด":"ประกาศมาตรการฉุกเฉินเกี่ยวกับการระงับการนำเข้าชั่วคราวสำหรับสัตว์ปีกเลี้ยงและสัตว์ปีกป่า รวมถึงผลิตภัณฑ์จากสัตว์ปีก ได้แก่ เนื้อสัตว์ปีก ลูกไก่ ไข่ และน้ำเชื้อจากสหราชอาณาจักรตามคำสั่งกระทรวงเกษตร ฉบับที่ 18 ประจำปี 2021 ลงวันที่ 5 มี.ค. 64","วัตถุประสงค์":"2","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"สหราชอาณาจักร"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-03-12","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/RUS\/206\/Add.3","สินค้า\/มาตรการ":"สัตว์ปีก และผลิตภัณฑ์สัตว์ปีก","รายละเอียด":"เพิ่มเติมเขตวีซอชีนา (Vyso?ina Region), เขตเปิลเซน (Plze? Region) และเขตปาร์ดูบีตเซ (Pardubice Region) ของประเทศสาธารณรัฐเช็กลงในรายการประเทศที่ถูกระงับส่งออกสัตว์ปีกมีชีวิต ไข่สัตว์ปีก และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ปีกมายังประเทศรัสเซีย เนื่องจากการระบาดของโรค HPAI ในสัตว์ปีก ตามเอกสาร Letter No. FS-ARe-7\/3695-3 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2564","วัตถุประสงค์":"2","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"วีซอชีนา (Vyso?ina Region), เขตเปิลเซน (Plze? Region) และเขตปาร์ดูบีตเซ (Pardubice Region) ;สาธารณรัฐเช็ก"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-03-12","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/RUS\/206\/Add.4","สินค้า\/มาตรการ":"สัตว์ปีก และผลิตภัณฑ์สัตว์ปีก","รายละเอียด":"เพิ่มเติม East Gothland Region ของสวีเดนลงในรายการประเทศที่ถูกระงับการส่งออกสัตว์ปีกมีชีวิต ไข่สัตว์ปีก และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ปีกมายังประเทศรัสเซีย เนื่องจากการระบาดของโรค HPAI ตามเอกสาร Letter No. FS-ARe-7\/3698-3 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2564","วัตถุประสงค์":"2","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"East Gothland Region สวีเดน"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-03-12","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/RUS\/214","สินค้า\/มาตรการ":"สัตว์ปีก และผลิตภัณฑ์สัตว์ปีก","รายละเอียด":"จััดทำมาตรการระงับการนำเข้าสัตว์ปีก ไข่ของสัตว์ปีก และผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกจากแค้วน Friuli Venezia และ Giulia ประเทศอิตาลี เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรค HPAI","วัตถุประสงค์":"2","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"แคว้น Friuli Venezia และ Giulia ประเทศอิตาลี."},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-03-12","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/RUS\/215","สินค้า\/มาตรการ":"แกะและแพะมีชีวิต ผลิตภัณฑ์จากเนื้อแกะและแพะ นมและผลิตภัณฑ์จากนม อาหารสัตว์","รายละเอียด":"ประกาศมาตรการฉุกเฉิน Letter No. FS-Are-7\/3692-3 ลงวันที่ 2 มี.ค 64 เกี่ยวกับการระงับการนำเข้าชั่วคราวสำหรับแกะและแพะมีชีวิต และผลิตภัณฑ์จากเนื้อแกะและแพะ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรค Ovine rinderpest รวมถึงระงับการนำผ่านชั่วคราวสำหรับแกะและแพะที่มีความอ่อนไหวต่อ Peste des petits ruminants (PPR) ที่มาจากไทย","วัตถุประสงค์":"2","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ไทย"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-03-12","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/TPKM\/532\/Add.1","สินค้า\/มาตรการ":"สาร Astaxanthin ที่ผลิตโดยแบคทีเรีย Escherichia coli<\/i> strain Ast12","รายละเอียด":"ประกาศบังคับใช้กฎระเบียบเกี่ยวกับการควบคุมการใช้และข้อกำหนดฉลากสำหรับสาร Astaxanthin ที่ผลิตโดยแบคทีเรีย Escherichia coli<\/i> strain Ast12 ที่ใช้เป็นวัตถุดิบอาหาร เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564","วัตถุประสงค์":"9","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-03-02","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/TPKM\/551\/Add.1","สินค้า\/มาตรการ":"ผลิตภัณฑ์จากสุกร ภายใต้ HS code 1602.49.20.92.8","รายละเอียด":"ประกาศบังคับใช้ข้อกำหนดสำหรับผลิตภัณฑ์จากสุกร ภายใต้ HS code 1602.49.20.92.8 เพื่อใช้เป็นอาหาร จากเยอรมนี โดยกำหนดให้สินค้าจะต้องผลิตจากสถานประกอบการที่ได้รับอนุญาตจากเยอรมนีตั้งแต่วันที่ 15 ต.ค. 63 และต้องแนบใบรับรองอย่างเป็นทางการจากหน่วยงาน CA ของเยอรมนีประกอบสินค้าดังกล่าวด้วย โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 64","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"เยอรมนี"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-03-10","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/UGA\/145","สินค้า\/มาตรการ":"น้ำมันเมล็ดเชีย","รายละเอียด":"จัดทำร่างมาตรฐานสำหรับน้ำมันเมล็ดเชีย ประกอบด้วยข้อกำหนด วิธีการสุ่มตัวอย่าง และวิธีการทดสอบน้ำมันเมล็ดเชียบริสุทธิ์ (virgin chia (Salvia hispanica<\/i> L.) oil) สำหรับการบริโภคของมนุษย์","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-03-10","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/UGA\/146","สินค้า\/มาตรการ":"อาหาร","รายละเอียด":"จัดทำร่างมาตรฐานด้านความปลอดภัยสำหรับอาหารทั่วไปเพื่อการบริโภคของมนุษย์ หรือนำไปแปรรูปต่อซึ่งไม่มีมาตรฐานเฉพาะกำหนดไว้","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-03-01","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/UKR\/145\/Add.1","สินค้า\/มาตรการ":"เนื้อโค เนื้อหมู เนื้อแกะหรือแพะ เนื้อและเครื่องในไก่ในรูปแบบสด แช่เย็นหรือแช่แข็ง เครื่องในโคสำหรับการบริโภค รวมถึงน้ำผึ้งจากธรรมชาติ","รายละเอียด":"ปรับปรุงร่างคำสั่งเกี่ยวกับขั้นตอนสำหรับการจัดทำกลไกและข้อกำหนดการติดฉลากพิเศษสำหรับสินค้าอาหารเพื่อระบุประเทศหรือสถานที่ผลิต โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้
\r\n- เพิ่มกลุ่มสินค้าอาหารประกอบด้วย น้ำผึ้งและน้ำมันมะกอกภายใต้กฎระเบียบฉบับนี้
\r\n- เพิ่ม section \"การตรวจสอบย้อนกลับ (traceability)\" และ \"ส่วนประกอบและขนาดของกลุ่มสัตว์ (composition and size of animal group)\" ภายใต้สินค้ากลุ่มเนื้อสัตว์ โดยคำสั่งจะมีผลบังคับใช้นับจากวันที่ประกาศกฎระเบียบ และจะบังคับใช้จริงภายหลังจากบังคับใช้กฎระเบียบดังกล่าวเป็นระยะเวลา 3 ปี\r\nทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์อาหารที่ต้องดำเนินการตามคำสั่งฉบับนี้ ซึ่งจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายเกี่ยวกับการให้ข้อมูลแก่ผู้บริโภคบนผลิตภัณฑ์อาหาร ที่มีการดำเนินการก่อนคำสั่งนี้ประกาศใช้เป็นกฎหมาย แต่ยังไม่เป็นไปตามข้อกำหนดทั้งหมดของคำสั่งฉบับนี้ ยังคงสามารถอยู่ในระบบได้จนกว่าสินค้าจะหมดอายุ\r\n","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-03-01","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/USA\/3230","สินค้า\/มาตรการ":"สินค้าหลายชนิด","รายละเอียด":"ประกาศเรื่องการได้รับคำขอเกี่ยวกับการกำหนดหรือการปรับเปลี่ยนค่าตกค้างสูงสุดของสารกำจัดศัตรูพืชในสินค้าเกษตรหลายชนิด","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-03-01","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/USA\/3231","สินค้า\/มาตรการ":"สินค้าหลายชนิด","รายละเอียด":"จััดทำการแก้ไขและกำหนดค่าสารกำจัดศัตรูพืชตกค้างในสินค้าหลายชนิด","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-03-01","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/USA\/3232","สินค้า\/มาตรการ":"สารกำจัดศัตรูพืช","รายละเอียด":"จัดทำกฎระเบียบกำหนดค่าสารตกค้างสูงสุดของสาร Tetraniliprole ในสินค้าดังนี้ เปลือกอัลมอนด์ เนื้อโค ไขมันโค ผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้จากเนื้อโค ข้าวโพดและผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้จากฝักข้าวโพด ผลไม้ตระกูลส้ม (Citrus: group 10-10) ผล Pome (Group 11-10) ผลไม้จากต้นไม้เลื้อยขนาดเล็ก (Subgroup 13-07F) ยกเว้นผลกีวี ผล Sonefruit (Group 12-12) เนื้อ ไขมันและผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้จากเนื้อแพะ ผลเกรปฟร๊ต (Subgroup 10-10C) เนื้อ ไขมันและผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้จากเนื้อม้า ผลมะนาวและเลม่อน (Subgroup 10-10B) นม ผลจากถั่วยืนต้น (Group 14-12) ผลส้ม (Subgroup 10-10A) เนื้อ ไขมันและผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้จากเนื้อแกะ ถั่วเหลือง","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-03-15","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/USA\/3233","สินค้า\/มาตรการ":"สารกำจัดศัตรูพืช : Fluindapyr","รายละเอียด":"จัดทำค่า MRLs ของสาร FLuindapyr ในสินค้าหลายชนิด เช่น อัลมอนด์ ข้าวโพด ธัญพืช เป็นต้น","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-03-15","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/USA\/3234","สินค้า\/มาตรการ":"สารกำจัดศัตรูพืช Quizalofop","รายละเอียด":"ประกาศบังคับใช้กฎระเบียบกำค่าสารตกค้างของสารกำจัดศัตรูพืช Quizalofop ในสินค้าหลายชนิด","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-03-15","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/USA\/3235","สินค้า\/มาตรการ":"สารกำจัดศัตรูพืช Pacarbutrazox","รายละเอียด":"กำหนดค่า MRLs ของสาร Pacarbutrazox ในสินค้าหลายชนิด เช่น ข้าวโพดอาหารสัตว์ เมล็ดข้าวโพด ถั่วเหลือง ที่ 0.01 ppm","วัตถุประสงค์":"1","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-03-09","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/ZAF\/69\/Add.1","สินค้า\/มาตรการ":"ใบรับรองด้านสุขอนามัยพืช","รายละเอียด":"หน่วยงานอารักขาพืชของประเทศแอฟริกาใต้ (National Plant Protection of South Africa: NPPOZA) ยกเลิกการใช้กระดาษเฉพาะ (Original paper) ในการพิมพ์ใบรับรองด้านสุขอนามัยพืช และหลังจากวันที่ 1 เมษายน 2564 ใบรับรองดังกล่าวจะถูกพิมพ์บนกระดาษ A4 ธรรมดา และทางประเทศแอฟริกาใต้ใช้กระดาษแบบพิเศษในการรับรองสินค้ากับประเทศคู่ค้าโดยที่ใบรับรองในกระดาษ A4 จะมีคุณสมบัติดังนี้
\r\n1. ใบรับรองจะมีรหัสเฉพาะ (Series number) และรหัสของใบรับรอง (The phytosanitary certificate number) พร้อมบาร์โค้ดอยู่ที่มุมขวาบนของกระดาษ
\r\n2. จะมีการใช้บาร์โค้ดอันที่ 2 และ QR code เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและน่าเชื่อถือของใบรับรอง
\r\n3. เลขที่ใบรับรองสุขอนามัยพืช (The phytosanitary certificate number) ที่ปรากฎระหว่าง QR code และบาร์โค้ด จะถูกใช้ในกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการออกใบรับรองดังกล่าว
\r\n4. เลขที่ของใบรับรองรุ่นใหม่จะมีรูปแบบ NPPO-ZA\/yyyy\/mm\/number
\r\n5. เอกสารใบรับรอง E-phyto จะปรากฎเฉพาะเลขใบรับรองแบบใหม่เท่านั้น
\r\nหมายเหตุ หลังจากวันที่ 1 เมษายน 2564 ผู้ค้ากับประเทศแอฟริกาใต้จะสามารถตรวจสอบยืนยันใบรับรองใบรับรองด้านสุขอนามัย\r\n","วัตถุประสงค์":"3","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-03-31","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/AUS\/433\/Add.8","สินค้า\/มาตรการ":"สินค้าเกษตรที่ส่งออกจากออสเตรเลีย","รายละเอียด":"ประกาศใช้กฎหมายเกี่ยวกับการส่งออกสินค้าเกษตรฉบับใหม่ของออสเตรเลียตั้งแต่วันที่ 28 มี.ค. 64 เวลา 03:00 น. (เวลาออสเตรเลีย) เป็นต้นไป โดยกฎหมายดังกล่าวประกอบไปด้วย (1) พ.ร.บ. ควบคุมการส่งออก 2563 ซึ่งกำหนดกรอบกฎหมายครอบคลุมกฎระเบียบเกี่ยวกับการส่งออกสินค้า ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรและอาหารของออสเตรเลีย และ (2) หลักเกณฑ์ควบคุมการส่งออก 2563 ซึ่งเป็นเครื่องมือทางกฎหมายสำหรับจัดทำข้อกำหนดในการปฏิบัติงานที่ต้องปฏิบัติตามเพื่อส่งออกสินค้าเฉพาะจากออสเตรเลีย เช่น เนื้อสัตว์ ซึ่งจะต้องใช้ควบคู่กับ พ.ร.บ. กฎควบคุมการส่งออก 2021\r\nกฎหมายฉบับนี้เป็นการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพและรวมข้อกำหนดด้านการส่งออกที่มีอยู่ซึ่งประกอบไปด้วย พ.ร.บ. มากกว่า 20 ฉบับและกฎระเบียบฉบับย่อยกว่า 40 ฉบับ ประโยชน์ที่ได้จากการปรับปรุงกฎหมายดังกล่าวจะทำให้ (1) ตอบสนองและมีประสิทธิภาพต่อผู้ส่งออก เกษตรกร และผู้ผลิตขั้นต้น (2) กฎระเบียบมีความเข้มงวดในขณะเดียวกันลดความซ้ำซ้อนและสร้างความมั่นใจในความสอดคล้องของสินค้าเท่าที่เป็นไปได้ (3) มีความชัดเจนและลดความซับซ้อนของข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ เช่น ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุญาต นอกจากนี้ ยังคงทำให้มั่นใจว่า (1) สินค้าส่งออกเป็นไปตามข้อกำหนดของประเทศผู้นำเข้า (2) เป็นไปตามมาตรฐานของรัฐบาลและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง (3) การทวนสอบผ่านห่วงโซ่อุปทานการส่งออก และ (4) ความสมบูรณ์ของสินค้าและความถูกต้องในการใช้อธิบายทางการค้าที่ใช้และเครื่องหมายทางการ\r\nกระทรวงฯ ได้มีการหารือกับผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งคู่ค้าเพื่อให้มั่นใจว่าการปรับปรุงกรอบกฎหมายดังกล่าวมีความชัดเจนและเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนการเติบโตและนวัตกรรมในขณะเดียวกันยังคงมาตรฐานกับคู่ค้าไว้ ทั้งนี้ การปรับปรุงกรอบกฎระเบียบดังกล่าวไม่มีผลต่อข้อตกลงของออสเตรเลียในการปฏิบัติตามข้อกำหนดการนำเข้าของประเทศคู่ค้า และกฎหมายฉบับปรับปรุงจะยังคงเป็นไปตามพันธกรณีระหว่างประเทศของออสเตรเลีย ได้แก่ พันธกรณีภายใต้ความตกลง SPS โดยออสเตรเลียได้เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของกระทรวงฯ รวมทั้งข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับกฎหมายฉบับดังกล่าวซึ่งประกอบไปด้วยลิงค์ของ พ.ร.บ. ควบคุมการส่งออก 2563, หลักเกณฑ์ควบคุมการส่งออก 2563 และเอกสารข้อมูลสนับสนุน ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายฉบับใหม่ได้ผ่านทาง Australian SPS Notification Authority","วัตถุประสงค์":"6","ประเทศที่ได้รับผลกระทบ":"ประเทศคู่ค้า"},{"วันที่แจ้งเตือน":"2564-03-22","หมายเลข Notification":"G\/SPS\/N\/AUS\/502\/Add.8","สินค้า\/มาตรการ":"ด้วงอิฐ (Khapra beetle)","รายละเอียด":"ประกาศมาตรการฉุกเฉินสำหรับด้วงอิฐ (khapra beetle) ระยะที่ 6A มาตรการใหม่สำหรับตู้ขนส่งทางทะเลที่มีความเสี่ยงสูงที่สุด ซึ่งได้มีการเผยแพร่มาตรการใหม่สำหรับตู้ขนส่งสินค้าทางทะเล 2 ขั้นตอน คือ
\r\n(1) มาตรการบังคับเกี่ยวกับการกำจัดศัตรูพืช ณ ประเทศผู้ผลิตสำหรับตู้ขนส่งสินค้าทางทะเลที่มีความเสี่ยงสูงที่สุด (เริ่มตั้งแต่วันที่ 12 เม.ย. 64)
\r\n(2) มาตรการใหม่สำหรับตู้ขนส่งสินค้าทางทะเลที่มีความเสี่ยงสูง (คาดว่าจะเริ่มในปลายปี 64)\r\nซึ่งได้แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมของมาตรการดังกล่าวแล้วตามประกาศ G\/SPS\/N\/AUS\/502\/Add.7 ทั้งนี้ ออสเตรเลียได้จัดการประชุมชี้แจงข้อมูล (Information session) เพื่อช่วยเหลือผู้ให้บริการกำจัดศัตรูพืช (treatment providers) สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดใหม่ในการดำเนินการกำจัดศัตรูพืช ณ ประเทศผู้ผลิต ในรูปแบบ virtual information session โดยแบ่งการประชุมตามวิธีการกำจัดศัตรูพืช ดังนี้
\r\n- การรมด้วยเมทิลโบรไมด์: วันศุกร์ที่ 26 มี.ค. 64 เวลา 15:00 - 17:00 (เวลาออสเตรเลีย)
\r\n- การกำจัดศัตรูพืชด้วยความร้อน: วันจันทร์ที่ 29 มี.ค. 64 เวลา 15:00 - 17:00 (เวลาออสเตรเลีย)
\r\n- การกำจัดด้วยยาฆ่าแมลง: วันพุธที่ 31 มี.ค. 6