สุขภาพสัตว์ (Animal Health)
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 (The ANIMAL EPIDEMICS ACT, B.E. 2558 (2015)(ไทย) (Eng)
    flowchat การนำเข้าสัตว์มีชิวิตและผลิตภัณฑ์ (Procedure for import of live animals and/or animal products into the Kingdom of Thailand)(Eng)
    ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ขั้นตอนการนำเข้าสัตว์มีชีวิตและผลิตภัณฑ์สัตว์จากต่างประเทศ พ.ศ. 2561 (A Brief Procedure for import of live animals and/or animal products into the Kingdom of Thailand) (ไทย/Eng)
พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 (ไทย) (Eng)
   ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ขั้นตอนการนำเข้าอาหารสัตว์ที่ได้จากสัตว์ต่างประเทศ พ.ศ. 2562 (A Brief Procedure  import of animal feed derived from animals into the Kingdom of Thailand)(ไทย/Eng)
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กําหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร : การปฏิบัติที่ดีสําหรับการควบคุมโรคสัตว์น้ําในสถานประกอบการ
ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551
   
   
  ที่มา : กรมปศุสัตว์
Copyright © 2015. www.acfs.go.th All Rights Reserved.
หน่วยประสานงานกลางด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชของประเทศไทย(Thailand SPS Contact Point)
กลุ่มความตกลงสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชและอื่นๆ (SPS Section)
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)
ที่อยู่ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ. 10900
โทร. 02-561-4204 โทรสาร 02-561-4034
E-mail : spsthailand@gmail.com, sps@acfs.go.th