สุขภาพสัตว์ (Animal Health)
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558(ไทย) (Eng)
   flowchat การนำเข้าสัตว์มีชิวิตและผลิตภัณฑ์ (Eng)
   ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ขั้นตอนการนำเข้าสัตว์มีชีวิตและผลิตภัณฑ์สัตว์จากต่างประเทศ พ.ศ. 2561 (ไทย/Eng)
พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 (ไทย) (Eng)
   ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ขั้นตอนการนำเข้าอาหารสัตว์ที่ได้จากสัตว์ต่างประเทศ พ.ศ. 2562(ไทย/Eng)
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กําหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร : การปฏิบัติที่ดีสําหรับการควบคุมโรคสัตว์น้ําในสถานประกอบการ
ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551
   
   
  ที่มา : กรมปศุสัตว์
Copyright © 2015. www.acfs.go.th All Rights Reserved.
หน่วยประสานงานกลางด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชของประเทศไทย(Thailand SPS Contact Point)
กลุ่มความตกลงสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชและอื่นๆ (SPS Section)
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)
ที่อยู่ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ. 10900
โทร. 02-561-4204 โทรสาร 02-561-4034
E-mail : spsthailand@gmail.com, sps@acfs.go.th