TBT Notification ของไทย

Notificaiotn No. สินค้า/สาระสำคัญ ประเทศที่ได้รับผลกระทบ รายละเอียด
G/TBT/N/THA/215/Rev.2/Add.2
15 พฤษภาคม 2566
มาตรการปกติ
สินค้า : ผลิตภัณฑ์อาหาร
สาระสำคัญ : แก้ไขเพิ่มเติมประกาศ สธ เรื่อง อาหารที่ต้องแสดงฉลาก โภชนาการ และค่าพลังงาน น้ำตาล ไขมัน และโซเดียม แบบ GDA สรุป ดังต่อไปนี้ ข้อ 1 ยกเลิกความใน (1) ของข้อ 5 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 394 (พ.ศ.2561) เรื่อง อาหารที่ต้องแสดงฉลากโภชนาการ และค่าพลังงาน น้ำตาล ไขมัน และโซเดียม แบบจีดีเอ ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2561 และให้ใช้ความต่อไปนี้ แทน ?(1) แสดงฉลากโภชนาการตามรูปแบบและเงื่อนไขของการแสดงกรอบข้อมูลโภชนาการของ บัญชีหมายเลข 1 ท้ายประกาศ สธ เรื่อง ฉลากโภชนาการ ข้อ 2 การแสดงฉลากโภชนาการของอาหารตามข้อ 3 ของประกาศ สธ. ฉบับที่ 394 (พ.ศ.2561) เรื่อง อาหารที่ต้องแสดงฉลากโภชนาการ และค่าพลังงาน น้ำตาล ไขมัน และโซเดียม แบบจีดีเอ ที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่ประกาศนี้ ใช้บังคับ ยังคงจำหน่ายอาหารนั้นได้แต่ต้องไม่เกิน 3 ปีนับแต่วันที่มีผลบังคับใช้ ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 180 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นhttps://members.wto.org/crnattachments/2023/TBT/THA/final_measure/23_09669_00_e.pdf https://members.wto.org/crnattachments/2023/TBT/THA/final_measure/23_09669_00_x.pdf
ได้แจ้ง G/SPS/N/THA/155/Rev.2/Add.2
วันที่มีผลบังคับใช้ : 180 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ประเทศคู่ค้า
G/TBT/N/THA/695
10 กุมภาพันธ ์ 2566
มาตรการปกติ
สินค้า : ผลทุเรียนสด
สาระสำคัญ : ร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง หลักปฏิบัติในการตรวจและรับผลทุเรียนสำหรับโรงคัดบรรจุ โดยกำหนดให้เป็นมาตรฐานบังคับครอบคลุมการผลิตเพื่อจำหน่ายภายในประเทศ ส่งออก และนำเข้า โดยบังคับใช้กับโรงรวบรวม โรงคัดบรรจุทุเรียน เพื่อให้ได้ผลทุเรียนแก่ตามข้อกำหนดของมาตรฐาน โดยมาตรฐานนี้จะไม่บังคับกับ 1) การตรวจและรับผลทุเรียนพร้อมบริโภค ตาม มกษ. 9039 และ 2) การตรวจและรับผลทุเรียนเพื่อผลิตทุเรียนแช่เยือกแข็ง ตาม มกษ. 9064 โดยสรุปหลักปฏิบัติในการตรวจและรับผลทุเรียน ดังนี้ 1. การตรวจและรับผลทุเรียน มีข้อย่อยที่สำคัญ เช่น ผลทุเรียนทุกรุ่นต้องมีหลักฐานการปฏิบัติตาม มกษ 9001 (GAP พืชอาหาร) หลักฐานผลการตรวจวิเคราะห์เปอร์เซ็นน้ำหนักเนื้อแห้งของทุเรียน ตาม มกษ 3 โดยต้องสุ่มตรวจอย่างน้อยร้อยละ 10 ของจำนวนรุ่นที่จะรับต่อวัน พิจารณาจากเกณฑ์ตามภาคผนวก ก และรวมถึงต้องมีการฝึกอบรมผู้ประกอบการโรงรวบรวมและโรงคัดบรรจุ และการบันทึกข้อมูลและตามสอบ
https://members.wto.org/crnattachments/2023/SPS/THA/23_1015_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2023/SPS/THA/23_1015_00_e.pdf
แจ้งเวียนกรอบ SPS G/SPS/N/THA/615 ด้วย
วันที่มีผลบังคับใช้ : 90 วันนับจากประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา
ประเทศคู่ค้า
G/TBT/N/THA/690
17 พฤศจิกายน 2565
มาตรการปกติ
สินค้า : ใบกระท่อม หรือ อาหารที่มีใบกระท่อมเป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบ
สาระสำคัญ : ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการปิดประกาศ หรือการแจ้งให้แก่ผู้ซื้อทราบถึงข้อห้ามขายใบกระท่อม หรือ อาหารที่มีใบกระท่อมเป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบแก่บุคคลที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย พ.ศ. .... สรุปได้ดังนี้
1.ให้ผู้ขายใบกระท่อมหรืออาหารที่มีใบกระท่อมเป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบมีหน้าที่ปิด ประกาศหรือแจ้ง ณ สถานที่ขาย ให้ผู้ซื้อทราบถึงข้อความห้ามขายแก่บุคคลตามมาตรา 24 วรรคหนึ่ง (1)ต้องปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผยสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน และประกาศต้องมีขนาด เหมาะสมกับสถานที่ขาย (2) ระบุข้อความที่ปิดประกาศว่า ?ไม่ขายใบกระท่อม หรืออาหารที่มีใบกระท่อมเป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบให้แก่ บุคคลดังต่อไปนี้ 1) บุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่าสิบแปดปี 2) สตรีมีครรภ์ 3) สตรีให้นมบุตร โดยต้องมีหลักฐานแสดงก่อนการซื้อ
2. ให้ผู้ขายโดยวิธีการ ขายทางอิเล็กทรอนิกส์ แสดงข้อความหรือแจ้งให้ผู้ซื้อทราบถึงข้อห้ามขายแก่บุคคลตามมาตรา 24 วรรคหนึ่ง ให้ปฏิบัติตามข้อ 3โดยอนุโลม
รายละเอียดค้นได้จาก https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/THA/22_7801_00_x.pdf
วันที่มีผลบังคับใช้ : วันถัดจากประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา
ประเทศคู่ค้า
G/TBT/N/THA/679
17 ตุลาคม 2565
มาตรการปกติ
สินค้า : อาหารในภาชนะบรรจุ (Pre-packaged foods)
สาระสำคัญ : ร่างประกาศ สธ เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ โดยได้ยกเลิกประกาศ สธ (ฉบับเดิม) ฉบับที่ 367 383 401 และ 410 สรุปสาระได้ดังนี้
1) อาหารในภาชนะบรรจุ หมายถึง อาหารที่มีภาชนะหุ้มห่อเพื่อจำหน่าย
2) ให้อาหารในภาชนะบรรจุต้องแสดงฉลาก ยกเว้น (1) อาหารที่ผู้ผลิตสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาหารที่ผลิตแก่ผู้บริโภคได้ในขณะนั้น เช่น หาบเร่ แผงลอย เป็นต้น (2) อาหารสดที่ไม่ผ่านกรรมวิธีใดๆ (3) อาหารสดที่ผ่านกรรมวิธีการแกะ ชำแหละ ตัดแต่ง หรือวิธีการอื่นใดเพื่อลดขนาดที่ไม่ จำหน่ายต่อผู้บริโภค ซึ่งอาจแช่เย็นหรือไม่แช่เย็นและบรรจุในภาชนะที่สามารถมองเห็นสภาพของอาหารสดนั้นได้ (4) อาหารในภาชนะบรรจุที่ผลิตและจำหน่ายเพื่อบริการภายในร้านอาหาร ภัตตาคาร โรงแรม โรงเรียน สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล สถานที่อื่นในลักษณะท านองเดียวกัน และรวมถึงการบริการ จัดส่งอาหารให้กับผู้ซื้อด้วย อาหารตาม (1) (2) (3) และ (4) หากได้มีการขอรับเลขสารบบอาหาร ต้องปฏิบัติตาม ประกาศฉบับนี้
3) การแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุที่ผลิตเพื่อจำหน่าย นำเข้าเพื่อจำหน่าย หรือที่ จำหน่าย ต้องแสดงข้อความเป็นภาษาไทย และอาจแสดงภาษาต่างประเทศด้วยก็ได้ และอย่างน้อยจะต้องมี ข้อความแสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้ ยกเว้นที่ อย. จะยกเว้นให้ไม่ต้องระบุ ข้อความหนึ่งข้อความใด (1) ชื่ออาหาร (2)เลขสารบบ (3) ชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิตหรือผู้แบ่งบรรจุหรือผู้นำเข้า หรือสำนักงานใหญ่ แล้วแต่กรณี (4) ปริมาณของอาหารเป็นระบบเมตริก (5) ส่วนประกอบที่สำคัญเป็นร้อยละของน้ำหนักโดยประมาณ เรียงตามลำดับปริมาณ จากมากไปน้อย และกำหนดข้อยกเว้น (6) ข้อความว่า ?ข้อมูลสำหรับผู้แพ้อาหาร? สำหรับธัญพืชที่มีกลูเตน สัตว์น้ำที่มีเปลือกแข็ง ไข่ และผลิตภัณฑ์จากไข่ ปลา และผลิตภัณฑ์จากปลา (และข้อยกกเว้น) ถั่วลิสง และผลิตภัณฑ์ ถั่วเหลือง และผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลือง (และข้อยกเว้น) นม และผลิตภัณฑ์จากนม ถั่วที่มีเปลือกแข็ง และผลิตภัณฑ์จากถั่วที่มีเปลือกแข็งหอย หมึก และผลิตภัณฑ์ และ ซัลไฟต์ ที่มีปริมาณมากกว่าหรือเท่ากับ 10 ppm เป็นต้น ร่างประกาศฉบับนีี้แจ้งเวียนกรอบ SPS ด้วย : G/SPS/N/THA/583
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/THA/22_6975_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/THA/22_6975_00_e.pdf
วันที่มีผลบังคับใช้ : 180 วันนับแต่ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา
ประเทศคู่ค้า
G/TBT/N/THA/680
17 ตุลาคม 2565
มาตรการปกติ
สินค้า : อาหารที่มีการกล่าวอ้างทางโภชนาการ (2) อาหารที่มีการกล่าวอ้างทางสุขภาพ (3) อาหารที่มีการใช้คุณค่าในการส่งเสริมการขาย (4) อาหารอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด
สาระสำคัญ : ร่างประกาศ สธ. เรื่อง ฉลากโภชนาการ โดยได้ยกเลิกประกาศ สธ (ฉบับเดิม) ฉบับที่ 182 219 และ 392 สรุปสาระได้ดังนี้สรุปสาระได้ดังนี้
1. กำหนดให้อาหารดังต่อไปนี้ เป็นอาหารที่ต้องแสดงฉลากโภชนาการ (1) อาหารที่มีการกล่าวอ้างทางโภชนาการ (2) อาหารที่มีการกล่าวอ้างทางสุขภาพ (3) อาหารที่มีการใช้คุณค่าในการส่งเสริมการขาย (4) อาหารอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด 2. คำนิยาม ของกลุ่มอาหาร ดูได้จากร่างประกาศ
(1) ฉลากโภชนาการ หมายถึง การแสดงคุณค่าทางโภชนาการของอาหาร ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลพลังงานและสารอาหารบนฉลากอาหาร ตามรูปแบบและเงื่อนไขที่กำหนดในบัญชีท้ายประกาศนี้
3. การแสดงฉลากโภชนาการต้องแสดงข้อความเป็นภาษาไทย แต่จะมีภาษาต่างประเทศด้วยก็ได้ โดยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามบัญชีท้ายประกาศฉบับนี้ 4. ไม่ใช้บังคับกับ
(1) อาหารสูตรสำหรับทารก และอาหารสูตรสำหรับทารกที่มีวัตถุประสงค์พิเศษทางการแพทย์ อาหารสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกอายุตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 12 เดือน และอาหารสูตรสำหรับเด็กเล็ก อาหารเสริม สำหรับทารกและเด็กเล็ก อาหารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ และอาหารอื่นซึ่งได้มีประกาศกระทรวงสาธารณสุข ก าหนดในส่วนที่เกี่ยวกับการแสดงสารอาหารบนฉลากไว้แล้วเป็นการเฉพาะ (2)
อาหารที่มิได้จำหน่ายโดยตรงต่อผู้บริโภค หรืออาหารที่ผู้ปรุงเป็นผู้จำหน่ายโดยตรงให้กับ ผู้บริโภค หรืออาหารที่มิได้ผลิตหรือน าสั่งเข้ามาเพื่อจำหน่ายในประเทศ (3)
อาหารที่บรรจุในภาชนะบรรจุย่อย ซึ่งมุ่งหมายจะจำหน่ายรวมกันในภาชนะบรรจุใหญ่
วันที่มีผลบังคับใช้ : เมื่อพ้นกำหนดร้อยแปดสิบวัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ประเทศคู่ค้า
G/TBT/N/THA/681
17 ตุลาคม 2565
มาตรการปกติ
สินค้า : อาหาร
สาระสำคัญ : ร่างประกาศ สธ เรื่อง การกล่าวอ้างทางสุขภาพของอาหาร สรุปสาระได้ดังนี้
1) การกล่าวอ้างทางสุขภาพ (health claims)? หมายความว่า การแสดงข้อความ รูป รูปภาพ รอยประดิษฐ์ เครื่องหมาย เครื่องหมายการค้า หรือข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาหารหรือส่วนประกอบ ของอาหารที่มีผลต่อสุขภาพทั้งทางตรงและทางอ้อม เป็นการแสดงสรรพคุณหรือคุณประโยชน์เกี่ยวกับบทบาทของสารอาหาร
2) การกล่าวอ้างทางสุขภาพของอาหาร ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้ เช่น ต้องมีความปลอดภัย มีคุณภาพมาตรฐานเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ต้องมีส่วนประกอบของอาหาร สารอาหาร และปริมาณที่มีที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพด้านโภชนาการ
3) การแสดงข้อความกล่าวอ้างทางสุขภาพบนฉลากอาหาร ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ (1) แสดงข้อความเป็นภาษาไทย ตัวอักษรมีขนาดใกล้เคียงกัน อ่านได้ชัดเจน และอาจ มีข้อความเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่นด้วยก็ได้ (2) ไม่ทำให้เข้าใจว่าการบริโภคอาหารหรือส่วนประกอบของอาหารนั้น สามารถบำบัด บรรเทา รักษา หรือป้องกันโรคได้ 4) ไม่ใช้บังคับกับ (1) อาหารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษที่ใช้สำหรับผู้ป่วยเฉพาะโรค หรือผู้ที่มีสภาพผิดปกติ ทางร่างกาย (2) อาหารที่ผลิตเฉพาะเพื่อการส่งออกเท่านั้น
5) ผู้ผลิต ผู้นำเข้า หรือผู้จำหน่ายอาหารที่แสดงข้อความกล่าวอ้างทางสุขภาพไว้ก่อนวันที่ ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ และมีรายละเอียดที่ไม่สอดคล้องกับเงื่อนไขตามที่กำหนดไว้ในประกาศฉบับนี้ให้ยังคง จำหน่ายอาหารนั้นต่อไปได้ ทั้งนี้ ต้องไม่เกินสามปีนับแต่วันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ
ร่างประกาศฉบับนีี้แจ้งเวียนกรอบ SPS ด้วย (G/SPS/N/THA/585)
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/THA/22_6979_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/THA/22_6979_00_e.pdf
วันที่มีผลบังคับใช้ : 180 วันนับแต่ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา
ประเทศคู่ค้า
G/TBT/N/THA/682
16 ตุลาคม 2565
มาตรการปกติ
สินค้า : น้ำแร่ธรรมชาติ
สาระสำคัญ : ร่างประกาศ สธ เรื่อง น้ำแร่ธรรมชาติ โดยได้ยกเลิกประกาศ สธ (ฉบับเดิม) ฉบับที่ 199 สรุปสาระได้ดังนี้
1) น้ำแร่ธรรมชาติ หมายความว่า น้ำซึ่งมีความแตกต่างจากน น้ำบริโภคทั่วไป โดยมีปริมาณแร่ธาตุ (mineral salt) และส่วนประกอบอื่นเฉพาะตามคุณสมบัติของแหล่งน้ำ โดยได้มาจากแหล่ง น้ำบาดาลตาม ธรรมชาติ ที่ไม่ใช่แหล่งน้ำผิวดิน ซึ่งมีสภาพแวดล้อมหรือการใช้ประโยชน์ ที่ดิน ที่ไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนลงสู่แหล่งน้ำบาดาลได้
2) น้ำแร่ธรรมชาติ มี 5 ชนิด ได้แก่ (1) น้ำแร่ที่มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ตามธรรมชาติ (2) น้ำแร่ที่ไม่มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (3) น้ำแร่ที่ขจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (4) น้ำแร่ที่เติมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากแหล่งกำเนิด (5) น้ำแร่ที่เติมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
3) การผลิตน้ำแรธรรมชาติจะตองกระท้าภายในบริเวณแหล่งน้ำแรธรรมชาติแหลงนั้นๆ โดย อาจผ่านกรรมวิธีเพื่อปรับปรุงคุณภาพก่อนการบรรจุ
4) น้ำแร่ธรรมชาติตองมีคุณภาพหรือมาตรฐาน ตามที่กำหนด เช่น (1) ใส ไม่มีตะกอน (2) แร่ธาตุที่มีอยู่ในน น้ำแร่ธรรมชาติต้องมีปริมาณที่ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย (3) ตรวจพบสารปนเปื้อนได้ไม่เกินที่กำหนด (4) ปริมาณจุลินทรีย์ (4.1) ตรวจพบแบคทีเรียชนิดโคลิฟอร์มน้อยกว่า 2.2 ในน้ำแร่ธรรมชาติ 100 มิลลิลิตร โดยวิธี PMN (4.2) ตรวจไม่พบ Escherichia coli (4.3) จุลินทรียที่ทำให้เกิดโรคให้เป็นไปตามประกาศ สธ ด้วย
ร่างประกาศฉบับนี้แจ้งเวียนกรอบ SPS ด้วย (G/SPS/N/THA/586)
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/THA/22_6981_00_x.pdf

วันที่มีผลบังคับใช้ : 180 วันนับแต่ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา
ประเทศคู่ค้า
G/TBT/N/THA/585/Add.1
13 กันยายน 2565
มาตรการปกติ
สินค้า : ปางช้าง
สาระสำคัญ : ประกาศบัังคับใช้มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติที่ดีสำหรับปางช้าง เป็นมาตรฐานบังคับ ประกาศลงราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 19 ส.ค. 65 และจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 19 ส.ค. 67
รายละเอียดเพิ่มเติม

https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/THA/final_measure/22_6077_00_e.pdf
วันที่มีผลบังคับใช้ : 19 ส.ค. 2567
ประเทศคู่ค้า
G/TBT/N/THA/671
02 กันยายน 2565
มาตรการปกติ
สินค้า : วัสดุและอุปกรณ์สัมผัสอาหาร
สาระสำคัญ : จัดทำร่างกฎกระทรวง TIS 3206?2564 เรื่อง การกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมภาชนะและเครื่องใช้เหล็กกล้าไร้สนิมสำหรับอาหาร เฉพาะด้านความปลอดภัย ต้องเป็นไปตามมาตรฐานฉบับนี้ครอบคลุมถึงอุปกรณ์เหล็กกล้าที่ใช้ในครัวเรือน ร้านอาหาร และโรงอาหาร (canteen) เช่น หม้อ กระทะ จาม ถ้วย/ชาม ช้อน ถาดอาหาร หรืออุปกรณ์ที่มีส่วนประกอบหลักเป็นเหล็กกล้าที่สัมผัสกับอาหาร ทั้งนี้ ไม่ครอบคลุมหม้อตุ๋น (seamed stockpot; TIS 2440-2552) และอุปกรณ์ใดๆ ที่ใช้ในการเก็บรักษาหรือการขนส่งและอุปกรณ์ที่ใช้ในการแปรรูปอาหารหรือโรงฆ่าสัตว์โดยไม่ใช้ความร้อน
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น/คัดค้าน : 1 พ.ย. 65
รายละเอียดเพิ่มเติม

https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/THA/22_5951_00_x.pdf
วันที่มีผลบังคับใช้ : ภายหลังพ้น 270 วัน นับจากวันประกาศใช้กฎระเบียบ
ประเทศคู่ค้า
G/TBT/N/THA/550/Add.1
04 สิงหาคม 2565
มาตรการปกติ
สินค้า : อาหารที่ได้จากการดัดแปรพันธุกรรม
สาระสำคัญ : ประกาศขยายระยะเวลารับข้อคิดเห็นต่อร่างประกาศ เรื่อง อาหารที่ได้จากการดัดแปรพันธุกรรม ถึงวันที่ 17 ก.ย. 62
วันที่มีผลบังคับใช้ : 90 วันนับจากประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา
ประเทศคู่ค้า
G/TBT/N/THA/535/Add.1
20 มิถุนายน 2565
มาตรการปกติ
สินค้า : อาหาร นมโค
สาระสำคัญ : ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 433) พ.ศ. 2565 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 365 ) พ.ศ. 2556 เรื่อง การแสดงข้อความ ?พรีเมียม? บนฉลากอาหาร และ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 434) พ.ศ. 2556 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 366) พ.ศ. 2565 เรื่อง การแสดงข้อความ?พรีเมียม? บนฉลากน้ำนมโคสด และน้ำนมโคชนิดเต็มมันเนยที่ผ่านกรรมวิธีพาสเจอร์ไรส์ โดยทั้งสองประกาศจะมีผลตั้งแต่วันที่ 28 พ.ค. 2565 เป็นต้นไป
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/119/T_0004.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/119/T_0005.PDF
วันที่มีผลบังคับใช้ : 28 พ.ค. 65
ทุกประเทศ
G/TBT/N/THA/550/Add.2
17 มิถุนายน 2565
มาตรการปกติ
สินค้า : อาหารที่ได้จากสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม
สาระสำคัญ : ประกาศบังคับใช้ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 431 พ.ศ. 2565 เรื่อง อาหารที่ได้จากสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม โดยจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 4 ธ.ค. 65
รายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศบังคับใช้ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 431 เรื่อง อาหารที่ได้จากสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม มีผลบังคับใช้ 180 วันนับแต่ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา (วันที่ 4 ธ.ค. 65) สรุปได้ดังนี้ กำหนดคำนิยาม อาหารที่ได้จากสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม (GMOs)
1) ให้อาหารที่ได้จาก GMOs เป็นอาหารที่ห้ามผลิต นำข้า หรือจำหน่าย เว้นแต่ (1) อาหารที่ได้จาก GMOs ตามรายชื่อในบัญชีหมายเลข 1 แนบท้าย ประกาศนี้ (2) อาหารที่ได้จากสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมที่ผ่านการประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพด้านอาหาร
2) อาหารที่ได้จาก GMOs ที่จะผลิต นำเข้า หรือจำหน่าย ต้องผ่าน การประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพด้านอาหารจากศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือหน่วยประเมินความปลอดภัยที่สำนักงาน คณะกรรมการอาหารและยาประกาศกำหนด โดยต้องยื่นรายงานผลการประเมินความปลอดภัย ทางชีวภาพด้านอาหารจากหน่วยงานดังกล่าวพร้อมเอกสารหรือหลักฐานให้แก่ส านักงานคณะกรรมการ อาหารและยาพิจารณาอนุญาตแล้วแต่กรณี (พืช จุลินทรีย์ สัตว์)
3) อาหารที่ได้จากถั่วเหลืองGMหรือข้าวโพดGM ตามบัญชี หมายเลข 6 แนบท้ายประกาศนี้ ได้รับการผ่อนผันให้ผลิต นำเข้า หรือจำหน่าย ในระหว่าง การประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพด้านอาหาร ทั้งนี้ ต้องไม่เกินห้าปีนับจากวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/127/T_0010.PDF
ได้แจ้งเวียน SPS ด้วย G/SPS/N/THA/624/Add.2
วันที่มีผลบังคับใช้ : 4 ธ.ค. 65
ประเทศคู่ค้า
G/TBT/N/THA/558/Add.1
17 มิถุนายน 2565
มาตรการปกติ
สินค้า : อาหารที่ได้จากสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม
สาระสำคัญ : ประกาศบังคับใช้ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 432 เรื่อง การแสดงฉลากอาหารที่ได้จากส่ิงมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม มีผลบังคับใช้ 180 วันนับแต่ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา (วันที่ 4 ธ.ค. 65)
1) กำหนดคำนิยาม ?อาหารที่ได้จากสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม ? และ ?ผู้ผลิตรายย่อย ?
2) ให้อาหารที่ได้จาก GMOs เป็นอาหารที่ต้องมีฉลาก ข้อ 4 การแสดงฉลากของอาหารที่ได้จากGMOs ให้ปฏิบัติ ดังนี้ (1) ปฏิบัติตามประกาศ สธ. ว่าด้วยอาหารนั้น ๆ (2) ปฏิบัติตามประกาศ สธ. ว่าด้วยการแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ โดยต้องแสดงข้อความเพิ่มเติมสำหรับอาหารที่ได้จาก GMOs ด้วยแล้วแต่กรณี เช่น พืชGMและสัตว์GM ที่เป็นส่วนประกอบตั้งแต่ร้อยละ 5 ของแต่ละส่วนประกอบในอาหาร และจุลินทรีย์ GM ที่ประกอบชื่ออาหารที่มี ส่วนประกอบสำคัญเพียงชนิดเดียว
3) ห้ามใช้ข้อความว่า ?ปลอดอาหารดัดแปรพันธุกรรม ? หรือ ?ไม่ใช่อาหารดัดแปร พันธุกรรม ? หรือ ?ไม่มีส่วนประกอบของอาหารดัดแปรพันธุกรรม ? หรือ ?มีการคัดหรือแยก ส่วนประกอบที่มีการดัดแปรพันธุกรรมออก ? หรือข้อความหรือสัญลักษณ์อื่นในทำนองเดียวกัน ในฉลาก อาหารทุกชนิดเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดเกี่ยวกับการแสดงฉลากอาหารทุกชนิด
4) ประกาศนี้ไม่ใช้บังคับกับ (1) ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าที่มีหลักฐานระบบตรวจสอบย้อนกลับหรือระบบตามสอบสินค้า (Traceability ) แสดงว่าไม่มีการใช้วัตถุดิบที่เป็นอาหารดัดแปรพันธุกรรมในกระบวนการผลิต (2) ผู้ผลิตรายย่อยที่จำหน่ายแก่ผู้บริโภคโดยตรง (3) ผู้ปรุงจำหน่ายแก่ผู้บริโภคโดยตรง (4) อาหารที่ได้จากสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมที่ไม่หลงเหลือสารพันธุกรรมที่เป็นผลจาก การดัดแปรพันธุกรรมและไม่หลงเหลือโปรตีนที่เป็นผลจากการดัดแปรพันธุกรรมในผลิตภัณฑ์สุดท้าย (5) โปรตีนที่เป็นผลจากการดัดแปรพันธุกรรม ซึ่งใช้เป็นสารช่วยในกระบวนการผลิต รายละเอียดค้นได้จาก
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/127/T_0014.PDF
แจ้งเวียน SPS ด้วย G/SPS/N/THA//275/Add.1
วันที่มีผลบังคับใช้ : 4 ธ.ค. 65
ประเทศคู่ค้า
G/TBT/N/THA/658
04 เมษายน 2565
มาตรการปกติ
สินค้า : เอนไซม์สำหรับใช้ในการผลิตอาหาร
สาระสำคัญ : ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข (สธ) เรื่อง เอนไซม์สำหรับใช้ในการผลิตอาหาร สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้
1) ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 409) พ.ศ. 2562 เรื่อง เอนไซม์สำหรับใช้ในการผลิตอาหาร
2) กำหนดให้เอนไซม์สำหรับใช้ในการผลิตอาหารซึ่งเป็นวัตถุเจือปนอาหารเป็นอาหารควบคุมเฉพาะ
3) กำหนดคำนิยามคำว่า เอนไซม์ เอนไซม์ปรุงแต่ง เอนไซม์ตรึงรูป สารช่วยในการผลิต
4) เอนไซม์ที่ใช้ในการผลิตอาหารต้องได้มาจากพืช สัตว์หรือจุลินทรีย์ตามภาคผนวกของประกาศหรือตามที่ JECFA กำหนด หากนอกเหนือที่กำหนดไว้นี้จะต้องยื่นรายงานผลการประเมินความปลอดภัยตามที่ อย. กำหนด รายละเอียดตามภาคผนวก 2
5) คุณภาพของเอนไซม์ที่ใช้ในการผลิตอาหาร มีดังนี้ เช่น ค่า Aw ไม่น้อยกว่า 85% ตะกั่วไม่เกิน 5 ppm ไม่พบซาโมเนลาใน 25 กรัม โคลิฟอร์ม ไม่เกิน 30 ต่อกรัมโดย MPN ไม่พบอีโคลไลใน 25 กรัม ไม่พบ GMO ใน 1 กรัม ไม่พบสารพิษจากเชื้อรา ไม่พบยาต้านจุลชีพ
6) กำหนดการใช้วัตถุเจือปนอาหารในเอนไซม์ปรุงแต่งหรือเอนไซม์ตรึงรูป
7) วิธีตรวจวิเคราะห์ให้ปฏิบัติตตามภาคผนวก 5 นอกจากนี้ กำหนดเรือง ฉลาก (ของเอนไซม์และอาหารที่ใช้เอนไซม์) ภาชนะบรรจุ ให้ปฏิบัติตามประกาศ สธ ที่เกียวข้องด้วย
8) ไม่ใช้กับเอนไซม์ที่ใช้ในการผลิตวัตถุเจือปนอาหารหรือสารช่วยในการผลิต เอนไซม์ทีใช้เป็นส่วนประกอบของอาหารเพื่อวัตถุประสงค์ทางโภชนาการ และเอนไซม์ที่เกิดจากการหมักด้วยเชื้อจุลิทรีย์ (แจ้งเวียนในมาตรการ SPP ด้วย G/TBT/N/THA/519)

วันที่มีผลบังคับใช้ : นับตั้งแต่วันถัดประกาศลงราชกิจจานุเบกษา
ประเทศคู่ค้า
G/TBT/N/THA/656
03 มีนาคม 2565
มาตรการปกติ
สินค้า : ผลิตภัณฑ์สารเพิ่มประสิทธิภาพพืชและผลิตภัณฑ์สารปรับปรุงดิน
สาระสำคัญ : ร่างประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง ให้ผลิตภัณฑ์สารเพิ่มประสิทธิภาพพืชและผลิตภัณฑ์สารปรับปรุงดินเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก
ด้วยเหตุผลที่ลิตภัณฑ์สารเพิ่มประสิทธิภาพพืชและผลิตภัณฑ์สารปรับปรุงดินไม่รวมอยู่ในพระราชบัญญัติปุ๋ยหรือพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย และเพื่อเป็นการปกป้องสิทธิของผู้บริโภค คณะกรรมการว่าด้วยฉลาก โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2522 พ.ศ. 2551 จึงจำเป็นต้องกำหนดให้ผลิตภัณฑ์สารเพิ่มประสิทธิภาพพืชและผลิตภัณฑ์สารปรับปรุงดินเป็นผลิตภัณฑ์ควบคุมฉลาก การใช้ข้อความ รูป เครื่องหมายประดิษฐ์ หรือรูปภาพ ตามความเหมาะสม บนฉลากผลิตภัณฑ์โดยอ้างว่ามีคุณสมบัติหรือมีส่วนผสมออกฤทธิ์ในการปรับปรุงคุณภาพดินหรือส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช โดยไม่สามรถพิสูจน์ว่าสารนั้นมีคุณสมบัติตามที่ระบุ เช่น สารจับใบ สารเพิ่มประสิทธิภาพพืช อาหารเสริมประสิทธิภาพพืช สารไคโตซาน สารสกัดจากสาหร่าย และกรดอะมิโนสำหรับพืช สารปรับปรุงดิน อาหารเสริมประสิทธิภาพดิน ให้เป็นไปตามองค์ประกอบในร่างนี้ สรุปได้ดังนี้
1. กำหนดคำนิยาม ผลิตภัณฑ์สารเพิ่มประสิทธิภาพพืช ผลิตภัณฑ์สารปรับปรุงดิน
2. การกำหนดให้ ผลิตภัณฑ์สารเพิ่มประสิทธิภาพพืช ผลิตภัณฑ์สารปรับปรุงดินเป็นผลิตภัณฑ์ควบคุมฉลาก
3. ฉลากของผลิตภัณฑ์ควบคุมฉลาก จะต้องระบุข้อความ รอยประดิษฐ์เครื่องหมาย หรือรูปภาพตามความเหมาะสม แล้วแต่กรณี แต่ข้อความดังกล่าวต้องเป็นความจริงไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระของสินค้านั้น ประกาศนี้ไม่ใช้บังคับใช้กับฉลากสินค้าที่ควบคุมที่ผลิตขึ้นเพื่อการส่งออกและไม่ขายในประเทศไทย
4. ฉลากสินค้าที่ควบคุมต้องระบุตามข้อ 4 ของร่างประกาศนี้ เช่น ชื่อประเภท ชื่อเครื่องหมายการค้า ชื่อสารเคมี วันที่ผลิต วันหมดอายุ คำเตือน เป็นต้น
5. ในกรณีที่ไม่สามารถแสดงฉลากตามที่ระบุไว้ในข้อ 3 และ 4 ของร่างประกาศนี้ ให้แสดงข้อความ รูป เครื่องหมายประดิษฐ์ หรือรูปภาพ ในส่วนใดส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์หรือภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์หรือแทรก หรือรวมกับผลิตภัณฑ์หรือภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์หรือในเอกสารหรือคู่มือการใช้ที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์
6. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้น 120 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/THA/22_1915_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/THA/22_1915_00_x.pdf
วันที่มีผลบังคับใช้ : 120 วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ประเทศคู่ค้า
G/TBT/N/THA/654
09 กุมภาพันธ ์ 2565
มาตรการปกติ
สินค้า : ช็อกโกแลตและผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลต
สาระสำคัญ : จัดทำร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ช็อกโกแลตและผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลต สรุปสาระสำคัญ ดังนี้
1) กำหนดคำนิยามความของช็อกโกแลตและผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลต
2) กำหนดคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตและช็อกโกแลต
3) การใช้วัตถุเจือปนอาหารและสารช่วยในการผลิต การใช้วัตถุแต่งกลิ่นรส
4) ผู้ผลิตหรือนำเข้าช็อกโกแลตและผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตเพื่อจำหน่ายต้องปฏิบัติตามประกาศ สธ. เรื่อง วิธีการผลิตเครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร (GMP)
5) ภาชนะบรรจุที่ใช้บรรจุช็อกโกแลตและผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลต ให้ปฏิบัติตามประกาศ สธ เรื่อง ภาชนะบรรจุ
6) การแสดงฉลากของช็อกโกแลตและผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลต ให้ปฏิบัติตามประกาศ สธ เรื่องการแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ และให้แสดงข้อความเพิ่มเติม (รายละเอียดตามร่างประกาศ สธ.)
7) ให้ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าช็อกโกแลตและผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตเพื่อจำหน่ายซึ่งได้รับอนุญาตก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ยังคงสามารถผลิตหรือนำเข้าเพื่อจำหน่ายต่อไปได้ รวมถึงผู้จำหน่ายยังคงจำหน่ายต่อไปได้ ทั้งนี้ไม่เกิน 2 ปีนับแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ
8) ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
โดยได้แจ้งเวียนตามกรอบ SPS ด้วย หมายเลข G/SPS/N/THA/494 ด้วย
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/THA/22_1486_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/THA/22_1486_00_e.pdf
วันที่มีผลบังคับใช้ : วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ประเทศคู่ค้า
G/TBT/N/THA/655
09 กุมภาพันธ ์ 2565
มาตรการปกติ
สินค้า : ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเมล็ดโกโก้
สาระสำคัญ : จัดทำร่่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเมล็ดโกโก้ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้
1) กำหนดคำนิยามความของผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเมล็ดโกโก้ เช่น ไขมันโกโก้ เนื้อโกโก้บด โกโก้ผง คาเคาผง
2) กำหนดคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเมล็ดโกโก้
3) การใช้วัตถุเจือปนอาหารและสารช่วยในการผลิต การใช้วัตถุแต่งกลิ่นรส
4) ผู้ผลิตหรือนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเมล็ดโกโก้เพื่อจำหน่ายต้องปฏิบัติตามประกาศ สธ. เรื่อง วิธีการผลิตเครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร (GMP)
5) ภาชนะบรรจุที่ใช้บรรจุผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเมล็ดโกโก้ให้ปฏิบัติตามประกาศ สธ เรื่อง ภาชนะบรรจุ
6) การแสดงฉลากของผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเมล็ดโกโก้ให้ปฏิบัติตามประกาศ สธ เรื่องการแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ และให้แสดงข้อความเพิ่มเติม (รายละเอียดตามร่างประกาศ สธ.)
7) ให้ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเมล็ดโกโก้เพื่อจำหน่ายซึ่งได้รับอนุญาตก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับยังคงสามารถผลิตหรือนำเข้าเพื่อจำหน่ายต่อไปได้ รวมถึงผู้จำหน่ายยังคงจำหน่ายต่อไปได้ ทั้งนี้ไม่เกิน 2 ปีนับแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ
8) ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
โดยได้แจ้งเวียนตามกรอบ TBT ด้วย หมายเลข G/TBT/N/THA/655 ด้วย
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/THA/22_1488_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/SPS/THA/22_1488_00_e.pdf
วันที่มีผลบังคับใช้ : วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ประเทศคู่ค้า
G/TBT/N/THA/623/Add.1
22 ตุลาคม 2564
มาตรการปกติ
สินค้า : ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีสารสกัดแคนนาบิไดออลเป็นส่วนประกอบ
สาระสำคัญ : ประกาศบังคับใช้ประกาศ สธ ฉบับที่ 429 เรื่องผลิตภัณฑ์อาหารที่มีสารสกัดแคนนาบิไดออลเป็นส่วนประกอบ โดยมีผลบังคบใช้ตั้งแต่วันที่ 28 ส.ค. 65 สรุปสาระสำคัญ ดังนี้
1) สารสกัดแคนนาบิไดออล หมายความว่า สารสกัดที่มีสารแคนนาบิไดออล (Cannabidiol, CBD) เป็นส่วนประกอบ ซึ่งสกัดจากพืชกัญชาหรือกัญชง และต้องมีสารเตตราโฮโดรแคนนาบินอล (Tetrahydrocannabinol, THC) ไม่เกินร้อยละ 0.2 โดยน้ำหนัก
2) สารสกัด CBD และ อาหารอาหารที่มีสารสกัด CBD ต้องมีคุณภาพหรือมาตรฐาน (1) สารสกัด CBD ต้องมีปริมาณ CBD ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 โดยน้ำหนัก (2) สารสกัด CBD ต้องมีปริมาณ THC ไม่เกินร้อยละ 0.2 โดยน้ำหนัก (3) สารสกัด CBD และ อาหารอาหารที่มีสารสกัด CBD ต้องเป็นไปตามประกาศ สธ. เช่น วัตถุเจือปนอาหาร สารพิษตกค้าง สารปนเปื้อนตกค้าง จุลินทรีย์ที่ทาให้เกิดโรค และต้องควบคุมการผลิตโดยต้องปฏิบัติตามประกาศ สธ. ด้าน GMP
3) อนุญาตให้ใช้สารสกัด CBD ที่ 75 mg/kg เป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์อาหารตามที่กำหนดไว้ในบัญชีหมายเลข 1 ของประกาศ สธ นี้ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องดื่มแต่งกลิ่นรสอัดก๊าซและไม่อัดก๊าช เครื่องดื่มจากธัญชา (ชื่อผลิตภัณฑ์เต็มดูได้จากประกาศ) และกำหนดปริมาณสาร THC ที่ปนเปื้อนต้องไม่เกิน ที่ 0.15 mg/kg
4) การแสดงฉลากของอาหารที่มีสารสกัด CBD เป็นส่วนประกอบ ให้เป็นไปตามประกาศ สธ. การแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ และแสดงฉลากไว้เป็นการเฉพาะ และ การกล่าวอ้างทางสุขภาพของอาหาร
5) การแสดงฉลากของผลิตภัณฑ์อาหารที่มีสารสกัดแคนนาบิไดออลเป็นส่วนประกอบ ให้แสดงข้อความดังต่อไปนี้ด้วย ข้อความ คำเตือน ขนาด 1.5 mm ในกรอบสี่เหลี่ยม ข้อความ เด็ก สตรีมีภรรค์ สตรีให้นมบุคร ไม่ควรรับประทาน ข้อความ หากมีอาการผิดปกติ ควรหยุดรับประทาน ข้อความ ผู้แพ้สาร CBD THC ไม่ควรรับประทาน ข้อความ อาจทำให้ง่วงซีม หลีกเลี่ยงการขับยานพาหนะ หรือทำงานกับเครื่องจักร และได้แจ้งเวียนในกอรบ SPS ด้วย (G/TBT/N/THA/418/Add.1)
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น/คัดค้าน : -
รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/198/T_0009.PDF
วันที่มีผลบังคับใช้ : 28 ส.ค. 65
ประเทศคู่ค้า
G/TBT/N/THA/ุ623/Add.1
22 ตุลาคม 2564
มาตรการปกติ
สินค้า : อาหารที่มีประกอบ CBD
สาระสำคัญ : ประกาศบังคับใช้ประกาศ สธ ฉบับที่ 429 เรื่องผลิตภัณฑ์อาหารที่มีสารสกัดแคนนาบิไดออลเป็นส่วนประกอบ โดยมีผลบังคบใช้ตั้งแต่วันที่ 28 ส.ค. 65 สรุปสาระสำคัญ ดังนี้
1) สารสกัดแคนนาบิไดออล หมายความว่า สารสกัดที่มีสารแคนนาบิไดออล (Cannabidiol, CBD) เป็นส่วนประกอบ ซึ่งสกัดจากพืชกัญชาหรือกัญชง และต้องมีสารเตตราโฮโดรแคนนาบินอล(Tetrahydrocannabinol, THC) ไม่เกินร้อยละ 0.2 โดยน้ำหนัก
2) สารสกัด CBD และ อาหารอาหารที่มีสารสกัด CBD ต้องมีคุณภาพหรือมาตรฐาน (1) สารสกัด CBD ต้องมีปริมาณ CBD ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 โดยน้ำหนัก (2) สารสกัด CBD ต้องมีปริมาณ THC ไม่เกินร้อยละ 0.2 โดยน้ำหนัก (3) สารสกัด CBD และ อาหารอาหารที่มีสารสกัด CBD ต้องเป็นไปตามประกาศ สธ. เช่น วัตถุเจือปนอาหาร สารพิษตกค้าง สารปนเปื้อนตกค้าง จุลินทรีย์ที่ทาให้เกิดโรค และต้องควบคุมการผลิตโดยต้องปฏิบัติตามประกาศ สธ. ด้าน GMP
3) อนุญาตให้ใช้สารสกัด CBD ที่ 75 mg/kg เป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์อาหารตามที่กำหนดไว้ในบัญชีหมายเลข 1 ของประกาศ สธ นี้ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องดื่มแต่งกลิ่นรสอัดก๊าซและไม่อัดก๊าช เครื่องดื่มจากธัญชา (ชื่อผลิตภัณฑ์เต็มดูได้จากประกาศ)
และกำหนดปริมาณสาร THC ที่ปนเปื้อนต้องไม่เกิน ที่ 0.15 mg/kg 4) การแสดงฉลากของอาหารที่มีสารสกัด CBD เป็นส่วนประกอบ ให้เป็นไปตามประกาศ สธ. การแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ และแสดงฉลากไว้เป็นการเฉพาะ และ การกล่าวอ้างทางสุขภาพของอาหาร
5) การแสดงฉลากของผลิตภัณฑ์อาหารที่มีสารสกัดแคนนาบิไดออลเป็นส่วนประกอบ ให้แสดงข้อความดังต่อไปนี้ด้วย ข้อความ คำเตือน ขนาด 1.5 mm ในกรอบสี่เหลี่ยม ข้อความ เด็ก สตรีมีภรรค์ สตรีให้นมบุคร ไม่ควรรับประทาน ข้อความ หากมีอาการผิดปกติ ควรหยุดรับประทาน ข้อความ ผู้แพ้สาร CBD THC ไม่ควรรับประทาน ข้อความ อาจทำให้ง่วงซีม หลีกเลี่ยงการขับยานพาหนะ หรือทำงานกับเครื่องจักร
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/198/T_0009.PDF.
และได้แจ้งเวียน SPS ด้วย (G/SPS/N/THA/418/Add.1)
วันที่มีผลบังคับใช้ : 28 ส.ค. 65
ประเทศคู่ค้า
G/TBT/N/THA/612/Add.1
06 สิงหาคม 2564
มาตรการปกติ
สินค้า : ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนประกอบของส่วนของกัญชาหรือกัญชง
สาระสำคัญ : "ประกาศบังคับใช้ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 427 เรื่อง ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนประกอบของส่วนของกัญชาหรือกัญชง โดยได้ประกาศลงราชกิจจานุเบกษาและจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2564 สรุปสาระสำคัญ ดังนี้
1. ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนประกอบของส่วนของกัญชาหรือกัญชง เป็นอาหารควบคุมเฉพาะ
2 ขอบเขต ดังนี้
2.1 ส่วนของกัญชา หมายความว่า ส่วนของพืชกัญชา (Cannabis) ชื่อวิทยาศาสตร์ Cannabis indica Lam. หรือ Cannabis sativa L. ดังต่อไปนี้ เฉพาะที่ได้รับอนุญาตให้ผลิตในประเทศเท่านั้น ได้แก่ (1) เปลือก ลาต้น เส้นใย กิ่งก้าน และราก (2) ใบซึ่งไม่มียอดหรือช่อดอกติดมาด้วย 2.2 ส่วนของกัญชง หมายความว่า ส่วนของพืชกัญชง หรือที่มีชื่อเรียกว่า เฮมพ์ (Hemp) ชื่อวิทยาศาสตร์ Cannabis sativa L. subsp. sativa ดังต่อไปนี้ เฉพาะที่ได้รับอนุญาตให้ผลิตในประเทศเท่านั้น ได้แก่ (1) เปลือก ลำต้น เส้นใย กิ่งก้าน และราก (2) ใบซึ่งไม่มียอดหรือช่อดอกติดมาด้วย
3. ห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่าย อาหารที่มีส่วนประกอบของส่วนของกัญชาหรือกัญชง ดังต่อไปนี้ (1) อาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก (2) นมดัดแปลงสำหรับทารกและเด็กเล็ก (3) อาหารเสริมสาหรับทารกและเด็กเล็ก (4) อาหารอื่นที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด
4. ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนประกอบของส่วนของกัญชาหรือกัญชง ต้องมีคุณภาพ หรือมาตรฐาน ดังนี้ (1) ตรวจพบสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล (THC) ไม่เกิน 1.6 mg/package(2 ) ตรวจพบสารแคนนาบิไดออล (CBD) ไม่เกิน 1.41 mg/package
5 การแสดงฉลากของอาหารที่มีส่วนของกัญชาหรือกัญชงเป็นส่วนประกอบ ให้แสดงข้อความดังต่อไปนี้ด้วย (1) ข้อความ คำเตือน ด้วยตัวอักษรขนาดไม่เล็กกว่า 1.5 mm ในกรอบสี่เหลี่ยม สีของตัวอักษรตัดกับสีของพื้นกรอบ และสีกรอบตัดกับสีของพื้นฉลาก เช่น เด็ก สตรีมีครรภ์ และสตรีให้นมบุตร ไม่ควรรับประทาน หากมีอาการผิดปกติ ควรหยุดรับประทานทันที ผู้ที่แพ้หรือไวต่อสาร THC หรือ CBD ควรระวังในการรับประทาน อาจทาให้ง่วงซึมได้ ควรหลีกเลี่ยงการขับขี่ยานพาหนะ หรือทางานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล "
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/168/T_0022.PDF
ได้แจ้งเวียน SPS ด้วยตามหมายเลข G/SPS/N/THA/390/Add.1
วันที่มีผลบังคับใช้ : 24 ก.ค. 64
ประเทศคู่ค้า
G/TBT/N/THA/427/Add.1
23 มิถุนายน 2564
มาตรการปกติ
สินค้า : ฟิล์มยืดสำหรับห่ออาหาร (Stretch Cling Film for Food)
สาระสำคัญ : ประกาศบังคับใช้กฎระเบียบ TIS 1136-2559(2016) เกี่ยวกับมาตรฐานฟิล์มยืดสำหรับห่ออาหาร (Stretch Cling Film for Food) โดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) และจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 พ.ย. 64 -
วันที่มีผลบังคับใช้ : 24 พ.ย. 64
ประเทศคู่ค้า
G/TBT/N/THA/623
15 มิถุนายน 2564
มาตรการปกติ
สินค้า : ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีสารสกัดแคนนาบิไดออลเป็นส่วนประกอบ
สาระสำคัญ : ร่างประกาศ สธ. เรื่อง ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีสารสกัดแคนนาบิไดออลเป็นส่วนประกอบ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้ 1) สารสกัดแคนนาบิไดออล? หมายความว่า สารสกัดที่มีสารแคนนาบิไดออล (Cannabidiol, CBD) เป็นส่วนประกอบ ซึ่งสกัดจากพืชกัญชาหรือกัญชง และต้องมีสารเตตราโฮโดรแคนนาบินอล(Tetrahydrocannabinol, THC) ไม่เกินร้อยละ 0.2 โดยน้ำหนัก 2) สารสกัด CBD และ อาหารอาหารที่มีสารสกัด CBD ต้องมีคุณภาพหรือมาตรฐาน (1) สารสกัด CBD ต้องมีปริมาณ CBD ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 โดยน้ำหนัก (2) สารสกัด CBD ต้องมีปริมาณ THC ไม่เกินร้อยละ 0.2 โดยน้ำหนัก (3) สารสกัด CBD และ อาหารอาหารที่มีสารสกัด CBD ต้องเป็นไปตามประกาศ สธ. เช่น วัตถุเจือปนอาหาร สารพิษตกค้าง สารปนเปื้อนตกค้าง จุลินทรีย์ที่ทาให้เกิดโรค และต้องควบคุมการผลิตโดยต้องปฏิบัติตามประกาศ สธ. ด้าน GMP 3) ให้ใช้สารสกัด CBD เป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์อาหารตามที่กาหนดไว้ในบัญชีหมายเลข 1 ข้อ เช่น ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องดื่มแต่งกลิ่นรสอัดก๊าซและไม่อัดก๊าช เครื่องดื่มจากธัญชา (ชื่อผลิตภัณฑ์เต็มดูได้จากประกาศ) 4) การแสดงฉลากของอาหารที่มีสารสกัด CBD เป็นส่วนประกอบ ให้เป็นไปตามประกาศ สธ. การแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ และแสดงฉลากไว้เป็นการเฉพาะ และ การกล่าวอ้างทางสุขภาพของอาหาร โดยข้อความ ?คำเตือน? ได้แก่ สำหรับเด็ก หญิงมีครรภ์ ให้นมลูก การขับขี่ ทำงานเครื่องจักร แพ้ต่อสาร CDB https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/THA/21_4135_00_x.pdf
ได้แจ้งเวียน G/SPS/N/THA/418
วันที่มีผลบังคับใช้ : ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ทุกประเทศ
G/TBT/N/THA/580/Add.1
14 มิถุนายน 2564
มาตรการปกติ
สินค้า : ชาจากพืช
สาระสำคัญ : ประกาศบังคับใช้ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 426 เรื่อง ชาจากพืช โดยได้ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 และจะมีผลบังคับใช้ 90 วัน (คือวันที่ 14 พฤษภาคม 2564) สรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้ 1) ชาจากพืช? หมายความว่า ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากส่วนต่าง ๆ ของพืช ที่ผ่านกระบวนการทำให้แห้ง อาจผ่านการบดหยาบหรือลดขนาด โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อนาไปบริโภคโดยการต้มหรือชงกับน้ำ 2) ชาจากพืช โดยกำหนดพืชและชิ้นส่วนของพืช ที่ใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับชาจากพืช ทั้งหมด 201 รายการ ได้แก่ กระเจี๊ยบเขียว ตะไคร้ สะระแหน่ ฝรั่ง ลูกหว้า ชมพู่มะเหมี่ยว ดาหลา ข้าวสาลี ขิง ข้าวโพด พุทธาจีน ไทม์ มะขาม ข้าวสาลี เป็นต้น และ 3) ได้กำหนดคุณภาพและมาตรฐานที่กำหหนดไว้ในประกาศ 4) ผู้ผลิตหรือผู้นาเข้าชาจากพืชเพื่อจำหน่าย ต้องปฏิบัติตามประกาศ สธ. เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร (GMP) 4) ให้ผู้ผลิต หรือผู้นาเข้าเพื่อจำหน่าย หรือผู้จำหน่ายชาจากพืชดังต่อไปนี้ ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามประกาศฉบับนี้ ภายใน 2 ปีนับแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ เป็นต้น หมายเหตุ ได้แจ้งเวียน G/SPS/N/THA/334/Add.1 ด้วย
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/102/T_0008.PDF
http://food.fda.moph.go.th/law/data/announ_moph/V.English/P426_E.pdf
วันที่มีผลบังคับใช้ : 14 พ.ค. 64
ทุกประเทศ
G/TBT/N/THA/612
28 เมษายน 2564
มาตรการปกติ
สินค้า : กัญชา กัญชง
สาระสำคัญ : ด้วยนโยบายรัฐบาลที่ส่งเสริมและพัฒนากัญชาและกัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจ โดยการออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ยกเว้นบางส่วนของกัญชงฯ ทั้งนี้ การนำมาใช้เป็นอาหารต้องเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยอาหารและต้องใช้ตามวัตถุประสงค์ทางอาหารเท่านั้น
รายละเอียดสรุปดังนี้
1. ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนประกอบของส่วนของกัญชาหรือกัญชง เป็นอาหารควบคุมเฉพาะ
2 ขอบเขต ดังนี้
2.1 ส่วนของกัญชา? หมายความว่า ส่วนของพืชกัญชา (Cannabis) ชื่อวิทยาศาสตร์ Cannabis indica Lam. หรือ Cannabis sativa L. ดังต่อไปนี้ เฉพาะที่ได้รับอนุญาตให้ผลิตในประเทศเท่านั้น ได้แก่ (1) เปลือก ลาต้น เส้นใย กิ่งก้าน และราก (2) ใบซึ่งไม่มียอดหรือช่อดอกติดมาด้วย
2.2 ส่วนของกัญชง? หมายความว่า ส่วนของพืชกัญชง หรือที่มีชื่อเรียกว่า เฮมพ์ (Hemp) ชื่อวิทยาศาสตร์ Cannabis sativa L. subsp. sativa ดังต่อไปนี้ เฉพาะที่ได้รับอนุญาตให้ผลิตในประเทศเท่านั้น ได้แก่ (1) เปลือก ลำต้น เส้นใย กิ่งก้าน และราก (2) ใบซึ่งไม่มียอดหรือช่อดอกติดมาด้วย
3. ห้ามผลิต นำเข้า หรือจาหน่าย อาหารที่มีส่วนประกอบของส่วนของกัญชาหรือกัญชง ดังต่อไปนี้ (1) อาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก (2) นมดัดแปลงสาหรับทารกและเด็กเล็ก (3) อาหารเสริมสาหรับทารกและเด็กเล็ก (4) อาหารอื่นที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด
4 การแสดงฉลากของอาหารที่มีส่วนของกัญชาหรือกัญชงเป็นส่วนประกอบ ให้แสดงข้อความดังต่อไปนี้ด้วย (1) ข้อความ ?คำเตือน? ด้วยตัวอักษรขนาดไม่เล็กกว่า 1.5 มม. ในกรอบสี่เหลี่ยม สีของตัวอักษรตัดกับสีของพื้นกรอบ และสีกรอบตัดกับสีของพื้นฉลาก เช่น เด็ก สตรีมีครรภ์ และสตรีให้นมบุตร ไม่ควรรับประทาน หากมีอาการผิดปกติ ควรหยุดรับประทานทันที ผู้ที่แพ้หรือไวต่อสาร THC หรือ CBD ควรระวังในการรับประทาน อาจทาให้ง่วงซึมได้ ควรหลีกเลี่ยงการขับขี่ยานพาหนะ หรือทางานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล
และต้องปฏิบัติตามระเบียบอื่นๆ ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด รายละเอียดค้นได้จาก
https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/THA/21_3041_00_x.pdf แจ้งเวียนในกรอบ SPS Notification หมายเลข G/SPS/N/THA/390 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2564
วันที่มีผลบังคับใช้ : ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ทุกประเทศ
G/TBT/N/THA/579/Add.1
22 มีนาคม 2564
มาตรการปกติ
สินค้า : เมล็ดกัญชง น้ำมันจากเมล็ดกัญชง รวมอาหารเสริมที่มีส่วนประกอบพืชดังกล่าว
Cannabis sativa L. subsp. sativa
สาระสำคัญ : ด้วยนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมและพัฒนากัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจ โดยการออกประกาศ กระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ยกเว้นบางส่วนของกัญชง ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษออกประกาศ กำหนดไว้ ให้สามารถนำมาใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมอื่น ๆ ได้ ทั้งนี้ การนำมาใช้ เป็นอาหารต้องเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยอาหารและต้องใช้ตามวัตถุประสงค์ทางอาหารเท่านั้น
จึงได้ประกาศใช้ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 425 เรื่อง เมล็ดกัญชง น้ำมันจากเมล็ดกัญชง โปรตีนจากเมล็ดกัญชง และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนประกอบของเมล็ดกัญชง น้ำมันจากเมล็ดกัญชง หรือโปรตีนจากเมล็ดกัญชง โดยกัญชงกลุ่มดังกล่าวได้กำหนดให้เป็นอาหารควบคุมเฉพาะ โดยผู้ผลิต ผู้นำเข้าหรือ ผู้จำหน่ายเมล็ดกัญชงที่มีชีวิตหรือสามารถนำไปเพาะพันธุ์ได้ต้องได้รับอนุญาตผลิต นำเข้า จำหน่ายหรือครอบครองตามกฎกระทรวง ได้กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของเมล็ดกัญชง น้ำมันจากเมล็ดกัญชง และโปรตีนจากเมล็ดกัญชง เช่น ?เมล็ดกัญชง ที่เป็นอาหาร ต้องมีคุณภาพ เช่น ความชื้นไม่่เกิน 10% โดยน้ำหนัก สารปนเปื้อนแคดเมียม ไม่เกิน 0.3 mg/kgแห้ง ตะกั่วไม่เกิน 10 mg/kgแห้ง สาร Total THC ไม่เกิน 5 mg/kgแห้ง สาร CBDไม่เกิน 3 mg/kgแห้ง
เป็นต้น ส่วนชนิดอื่น เช่น. น้ำมันจากเมล็ดกัญชง โปรตีนจากเมล็ดกัญชง (จะกำหนดปริมาณจุลินทรีย์ที่ก่อให้กิดโรค เช่น Stpahylococcus, Clostridium, Salmonela E.coli) รายละเอียดดูได้ัจากประกาศนี้
นอกจากนี้้และต้องแสดงฉลากและข้อความกล่าวอ้างทางโภชนาการตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขกำหนด
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/049/T_0001.PDF
วันที่มีผลบังคับใช้ : 5 มี.ค. 64
ประเทศคู่ค้า
G/TBT/N/THA/585
07 ธันวาคม 2563
มาตรการปกติ
สินค้า : ปางช้าง
สาระสำคัญ : ร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติที่ดีสำหรับปางช้าง โดยมาตรฐานบังคับนี้ใช้กับปางช้างที่เลี้ยงหรือรวบรวมช้างบ้านที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Elephas maximus โดยบังคับใช้กับปางช้างทุกขนาด แต่ไม่บังคับใช้กับ
1) การเลี้ยงช้างในครัวเรือน โดยไม่มีการประกอบกิจการเกี่ยวกับช้างเพื่อการท่องเที่ยว หรือการแสดง หรือศูนย์อนุรักษ์ช้างที่เป็นกิจการไม่แสวงหากำไร
2) การเลี้ยงช้างไว้ใช้แรงงาน วัตถุประสงค์ของร่างมาตรฐานนี้เพื่อให้ช้างมีสุขภาพดีโดยคำนึงถึงสวัสดิภาพสัตว์ สิ่งแวดล้อม รวมถึงสุขภาพความปลอดภัยและสวัสดิภาพของบุคลากรและผู้มาใช้บริการ
วันที่มีผลบังคับใช้ : วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ประเทศคู่ค้า
G/TBT/N/THA/580
04 กันยายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า : ชาจากพืช
สาระสำคัญ : ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชาจากพืช โดย
1) กำหนดพืชและชิ้นส่วนของพืช ที่ใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับชาจากพืช ทั้งหมด 195 รายการ ได้แก่ กระเจี๊ยบเขียว ตะไคร้ สะระแหน่ ฝรั่ง หว้า ชมพู่มะเหมี่ยว ดาหลา ข้าวสาลี และขิง เป็นต้น และ
2) กำหนดคุณภาพ เช่น ความชื้นไม่เกินร้อยละ 10 ของน้ำหนัก ปริมาณจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค ปริมาณสารปนเปื้อน สารพิษตกค้าง การใช้วัตถุเจือปนอาหาร การใช้ภาชนะบรรจุ และการแสดงฉลากของชาจากพืช ต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
2 ให้ผู้ผลิต หรือผู้นำเข้า เพื่อจำหน่าย หรือผู้จำหน่าย ชาจากพืชต่อไปนี้ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามประกาศฉบับนี้ ภายใน 2 ปีนับแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ
(1) ชาจากพืชตามรายชื่อพืชในประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 280) พ.ศ. 2547 เรื่อง ชาสมุนไพรก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ
(2) ชานอกเหนือข้อ (1) ชาจากพืชตามรายชื่อพืชในประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ
https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/THA/20_5240_00_x.pdf
ได้แจ้งเวียน SPS Notification ด้วย G/SPS/N/THA/334
วันที่มีผลบังคับใช้ : วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ประเทศคู่ค้า
G/TBT/N/THA/579
27 สิงหาคม 2563
มาตรการปกติ
สินค้า : เมล็ดกัญชง น้ำมันจากเมล็ดกัญชง รวมอาหารเสริมที่มีส่วนประกอบฯ Cannabis sativa L. subsp. sativa
สาระสำคัญ : ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เมล็ดกัญชง น้ำมันจากเมล็ดกัญชง โปรตีนจากเมล็ดกัญชง และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนประกอบของเมล็ดกัญชง น้ำมันจากเมล็ดกัญชง หรือโปรตีนจากเมล็ดกัญชง โดยกัญชงกลุ่มดังกล่าวได้กำหนดให้เป็นอาหารควบคุมเฉพาะ โดยผู้ผลิต ผู้นำเข้าหรือผู้จำหน่ายเมล็ดกัญชงที่มีชีวิตหรือสามารถนำไปเพาะพันธุ์ได้ต้องได้รับอนุญาตผลิต นำเข้า จำหน่ายหรือครอบครองตามกฎกระทรวง นอกจากนี้ ได้กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของเมล็ดกัญชง น้ำมันจากเมล็ดกัญชง และโปรตีนจากเมล็ดกัญชง และต้องแสดงฉลากและข้อความกล่าวอ้างทางโภชนาการตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขกำหนด รายละเอียดค้นได้จาก
https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/THA/20_5178_00_x.pdf
ได้แจ้ง SPS Notification G/SPS/N/THA/327 ด้วย
วันที่มีผลบังคับใช้ : วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ประเทศคู่ค้า
G/TBT/N/THA/567/Add.1
23 มิถุนายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า : สารกำจัดศัตรูพืช (ทะเบียน)
สาระสำคัญ : ประกาศใช้ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2563 สรุปได้ดังนี้
1) ให้ยกเลิกรายการวัตถุอันตรายในบัญชีรายชื่อวัตถุอันตรายแนบท้ายประกาศ กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2556 โดยให้ใช้รายการตามฉบับนี้แทน บัญชี 1 ที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ บัญชี 1.1 รายชื่อสารควบคุม
ลำดับที่ 53 chlorpyrifos
ลำดับที่ 54 chlorpyrifos-methyl
ลำดับที่ 352 paraquat
ลำดับที่ 353 paraquat dichloride
และลำดับที่ 354 paraquat dichloride [bis (methyl sulfate)]
2) ให้ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก หรือผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ตามประกาศ ฉบับนี้ ที่ได้ดำเนินการอยู่ก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ ปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน ระยะเวลาที่พนักงานเจ้าหน้ที่กำหนด
ข้อ 3) ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป ราละเอียดค้นได้จาก http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/117/T_0056.PDF
วันที่มีผลบังคับใช้ : 1 มิถุนายน 2563
วันที่มีผลบังคับใช้ : 1 มิ.ย. 63
ประเทศคู่ค้า
G/TBT/N/THA/576
14 พฤษภาคม 2563
มาตรการปกติ
สินค้า : น้ำมันปลา fish oils
สาระสำคัญ : อย. กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานน้ำมันปลาเป็นการเฉพาะ สรุปสาระสำคัญดังนี้
1. น้ำมันปลา แบ่งออกเป็น 5 ชนิด ได้แก่
1) น้ำมันปลา (ที่มีชื่อเฉพาะ เช่น ปลากะตัก ปลาทูน่า ปลาเมนฮาเดน ปลาแซลมอน คริลล์)
2) น้ำมันปลาชนิดอื่นๆ (unnamed fish oil ) ที่ผลิตจากปลาหรือสัตว์น้ำประเภทมีเปลือก หนึ่งชนิดหรือมากกว่าหนึ่งชนิดผสมกัน
3) น้ำมันตับปลา
4) น้ำมันปลาเข้มข้น น้ำมันจากข้อ 1)-3) ที่ผ่านกรรมวิธีต่างๆ และ
5) น้ำมันปลาในรูปของเอทิลเอสเทอร์เข้มข้น ได้จากน้้ามันปลาตาม 1) 2) หรือ 3) ที่มีกรดไขมันในรูปเอทิลเอสเทอร์เป็นองค์ประกอบหลัก
2. การใช้วัตถุเจือปนอาหาร ให้ใช้ได้ตามชนิดและปริมาณที่กำหนดไว้ประกาศ สธ. เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร รวมทั้งสารปนเปื้อน และจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคต้องไม่พบเกินปริมาณที่กำหนดไว้ในประกาศ สธ. เรื่อง มาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปื้อน และมาตรฐานอาหารด้านจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค
3. ผู้ผลิตหรือนำเข้ามันปลาเพื่อจำหน่าย ต้องปฏิบัติตามประกาศ สธ. วิธีการผลิตเครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร (GPM)
4. การใช้ภาชนะบรรจุน้ำมันปลาให้ปฏิบัติตามประกาศ สธ. เรื่อง ภาชนะบรรจุ
5. การแสดงฉลากของน้ำมันปลาให้ปฏิบัติตามประกาศ สธ. เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ และต้องแสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้เพิ่มเติม แล้วแต่กรณี
6. ผู้ผลิต ผู้น้าเข้าน้ำมันปลาที่ได้รับอนุญาตก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ให้จ้าหน่ายต่อไปได้ ต้องไม่เกิน 2 ปีนับแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ
7. ผู้ผลิต ผู้น้าเข้าน้ำมันปลาต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามประกาศฉบับนี้ ภายใน 2 ปีนับแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ
8. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
รายละเอียดร่างประกาศ สธ. ค้นได้จากhttps://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/THA/20_3180_00_x.pdf
วันที่มีผลบังคับใช้ : วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ประเทศคู่ค้า
G/TBT/N/THA/575
14 พฤษภาคม 2563
มาตรการปกติ
สินค้า : น้ำมัน ไขมัน
สาระสำคัญ : อย. ปรับปรุงประกาศกระทรวง สธ. เรื่อง น้ำมันและไขมัน สรุปสาระสำคัญดังนี้
1. ชนิดของน้ำมันและไขมันได้แก่ 1)น้ำมันและไขมันที่ได้จากพืช (ตามภาคผนวกที่ 1)
2) น้ำมันและไขมันที่ได้จากสัตว์ (ตามภาคผนวกที่ 2)
3) น้ำมันและไขมันที่ได้จากสิ่งมีชีวิตที่มีแหล่งกำเนิดจากทะเล (ตามภาคผนวกที่ 3)
4) น้ำมันและไขมันอื่น ที่นอกเหนือจากภาคผนวก 1-3 ตามที่ อย. อนุญาต และ
5) น้ำมันและไขมันผสมเป็นการเฉพาะทั้งที่ได้มาโดยวิธีธรรมชาติ หรือวิธีผ่านกรรมวิธี นำมาผสมกันตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไปโดยวิธีทางกายภาพหรือผ่านกระบวนการอินเตอร์เอสเตอร์รีฟิเคชัน (Inter-esterification) หรือที่ผสมโดยใช้กระบวนการอื่นตามที่ อย. อนุญาต
2. น้ำมันและไขมันต้องมีคุณภาพหรือมาตรฐาน เช่น คุณลักษณะทางเคมีและกายภาพ องค์ประกอบกรดไขมันตามชนิดของน้้ามันและไขมัน ค่าของกรด ค่าเพอรออกไซด์ ปริมาณสบู่ สิ่งอื่นที่ไม่ละลาย รายละเอียดตามภาคผนวกและประกาศ
3. สารปนเปื้อนและจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคต้องไม่ไม่เกินกำหนดตามประกาศ สธ. เรื่อง มาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปื้อน และ มาตรฐานอาหารด้านจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค
4. อนุญาตให้ใช้วัตถุเจือปนอาหารได้ตามชนิดและปริมาณที่กำหนดไว้ตามประกาศ สธ. เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร
5. ผู้ผลิตผู้นำเข้าเพื่อจำหน่ายต้องปฏิบัติตามประกาศ สธ. เรื่อง วิธีการผลิตเครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร (GMP) และ ไม่ใช้น้ำมันทอดซ้้า น้ำมันและไขมันที่ใช้ซ้้า หรือใช้ทอดหรือประกอบอาหารมาแล้ว ในกระบวนการผลิต
6. ภาชนะบรรจุน้ำมันและไขมันให้ปฏิบัติตามประกาศ สธ. เรื่อง ภาชนะบรรจุ
7. การแสดงฉลากของน้้ามันและไขมัน ให้ปฏิบัติตามประกาศ สธ. เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุและต้องแสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้เพิ่มเติม แล้วแต่กรณี
8. ผู้ผลิต ผู้น้าเข้าน้ำมันและไขมันที่ได้รับอนุญาตก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ให้จ้าหน่ายต่อไปได้ ต้องไม่เกิน 2 ปีนับแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ
ผู้ผลิต ผู้น้าเข้าน้ำมันและไขมันตามวรรคหนึ่ง ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามประกาศฉบับนี้ ภายใน 2 ปีนับแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ
9. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
รายละเอียดค้นได้จากร่างประกาศ
https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/THA/20_3179_00_x.pdf
วันที่มีผลบังคับใช้ : วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ประเทศคู่ค้า
G/TBT/N/THA/567
01 เมษายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า : สารกำจัดศัตรูพืชชนิดที่ 4
สาระสำคัญ : ร่าง - ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สรุปได้ดังนี้
1) ให้ยกเลิกรายการวัตถุอันตรายในบัญชีรายชื่อวัตถุอันตรายแนบท้ายประกาศ กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2556 โดยให้ใช้รายการตามฉบับนี้แทน บัญชี 1 ที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ บัญชี 1.1 รายชื่อสารควบคุม
ลำดับที่ 53 chlorpyrifos
ลำดับที่ 54 chlorpyrifos-methyl
ลำดับที่ 352 paraquat
ลำดับที่ 353 paraquat dichloride
และลำดับที่ 354 paraquat dichloride [bis (methyl sulfate)]
2) ให้ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก หรือผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ตามประกาศ ฉบับนี้ ที่ได้ดำเนินการอยู่ก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ ปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน ระยะเวลาที่พนักงานเจ้าหน้ที่กำหนด
ข้อ 3) ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป ราละเอียดค้นได้จาก
https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/THA/20_2298_00_x.pdf
วันที่มีผลบังคับใช้ : 1 มิถุนายน 2563
ประเทศคู่ค้า
G/TBT/N/THA/559
06 พฤศจิกายน 2562
มาตรการปกติ
สินค้า : สารกำจัดศัตรูพืช
สาระสำคัญ : 1. กรมวิชาการเกษตร ได้ยกร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอัตราย (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ..โดยอาศัยอำนาจในมาตรา 5 วรรคสอง และมาตรา 18 วรรคสองของ พ.ร.บ. วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 สรุปสาระสำคัญดังนี้
2. ให้ยกเลิกรายการวัตถุอัตรายในบัญชีแนบท้ายร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอัตราย พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 28 ส.ค. 56 บัญชี 11 ที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ (สาร 3 กลุ่ม ได้แก่ ไกลไฟเสต คลอร์ไพลิฟอส พาราควอต )
3. บัญชีรายชื่อวัตถุอัตรายแนบท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ให้ใช้ตามบัญชีแนบท้ายประกาศฉบับนี้แทน (เป็นการปรับระดับวัตถุอัตรายจากชนิดที่ 3 เป็นชนิดที่ 4 (ชนิดที่ 4 กฎหมายจึงห้ามมิให้ผู้ใดผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครอง))
4. ให้ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออกหรือผู้มีไว้ในครอบครองวัตถุอัตรายชนิดที่ 4 ตามประกาศฉบับนี้ ที่ได้ดำเนินการก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ ให้ปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน 30 วันนับแต่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ
5. ประกาศนี้ให้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้วันที่ 1 ธ.ค. 62 เป็นต้นไป รายละเอียดค้นได้จาก
https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/THA/19_6300_00_x.pdf
วันที่มีผลบังคับใช้ : 1 ธ.ค. 62
ประเทศคู่ค้า
G/TBT/N/THA/558
30 ตุลาคม 2562
มาตรการปกติ
สินค้า : อาหารที่ได้จากสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม
สาระสำคัญ : อย. ประกาศปรับปรุงข้อกาหนดเกี่ยวกับการแสดงฉลากอาหารที่ได้จากสิ่งมีชีวิต ดัดแปรพันธุกรรม ดังต่อไปนี้
1. ให้ยกเลิกประกาศ สธ. (ฉบับที่ 251) เรื่อง การแสดงฉลากอาหารที่ได้จากเทคนิคการดัดแปรพันธุกรรมหรือพันธุวิศวกรรม ลงวันที่ 8 ธ.ค.54
2 ให้อาหารที่ได้จากสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม เป็นอาหารที่ต้องมีฉลาก
3. การแสดงฉลากของอาหารที่ได้จากสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมให้ปฏิบัติดังนี้
(1) ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยอาหารที่ได้จากสิ่งมีชีวิตดัดแปร พันธุกรรม
(2) ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยอาหารนั้น ๆ
(3) ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ โดยต้องแสดงข้อความเพิ่มเติมสาหรับอาหารที่ได้จากสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม ด้วยแล้วแต่กรณี ดังนี้
(3.1) ) การแสดงฉลากอาหารที่ได้จากสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม ได้กำหนดให้อาหารที่มีพืช สัตว์ ดัดแปลงพันธุกรรมเป็นส่วนประกอบตั้งแต่ 5% ของส่วนประกอบอาหาร รวมถึงจุลินทรีย์ดัดแปลงพันธุกรรมเป็นชื่อส่วนประกอบอาหารให้แสดงข้อความว่า ?ดัดแปรพันธุกรรม?
4. ห้ามใช้ข้อความว่า ?ปลอดอาหารดัดแปรพันธุกรรม? หรือ ?ไม่ใช่อาหารดัดแปร พันธุกรรม? หรือ?ไม่มีส่วนประกอบของอาหารดัดแปรพันธุกรรม? หรือ ?มีการคัดหรือแยก ส่วนประกอบที่มีการดัดแปรพันธุกรรมออก? หรือข้อความหรือสัญลักษณ์อื่นในทานองเดียวกัน
5. ให้ฉลากอาหารที่ได้รับอนุญาตผลิตหรือนำเข้าอาหารที่ได้จากสิ่งมีชีวิต ดัดแปรพันธุกรรม อยู่แล้วก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับยังคงจาหน่ายได้ต่อไป ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ
6. ประกาศนี้ไม่ใช้บังคับกับ
(1) ผู้ผลิตหรือผู้นาเข้าที่มีหลักฐานระบบตรวจสอบย้อนกลับหรือระบบตามสอบสินค้า (Traceability) แสดงว่าไม่มีการใช้วัตถุดิบที่เป็นอาหารดัดแปรพันธุกรรมในกระบวนการผลิต
(2) ผู้ผลิตรายย่อยที่จาหน่ายแก่ผู้บริโภคโดยตรง
(3) ผู้ปรุงจาหน่ายแก่ผู้บริโภคโดยตรง
(4) อาหารดัดแปรพันธุกรรมที่ไม่หลงเหลือสารพันธุกรรมหรือโปรตีนที่เป็นผลจากการ ดัดแปรพันธุกรรมในผลิตภัณฑ์สุดท้าย
7. ประกาศนี้ ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศใน ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
รายละเอียดค้นได้จากhttps://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/
วันที่มีผลบังคับใช้ : 180 วันหลังจากประกาศใน ราชกิจจาฯ
ประเทศคู่ค้า
G/TBT/N/THA/550
05 กรกฎาคม 2562
มาตรการปกติ
สินค้า : พืช สัตว์ จุลินทร์ดัดแปรพันธุกรรม
สาระสำคัญ : อย. แจ้งร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อาหารที่ได้จากสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม โดย
1) กำหนดให้อาหารที่ได้จากสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมเป็นอาหารที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่าย ยกเว้นพืชดัดแปรพันธุกรรมที่ผ่านการประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพแล้วประกาศโดย อย. ได้แก่ ข้าวโพด 21 ชนิด และถั่วเหลือง 5 ชนิด และอาหารที่ผ่านการประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพตามเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด
2) กำหนดให้อาหารที่ได้จากสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมที่ผลิตหรือนำเข้าต้องได้รับการประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพด้านอาหารตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขโดยต้องส่งมอบหลักฐาน (พืช จุลทรีย์ และสัตว์ดัดแปลงพันธุกรรม) รวมถึง
3) กำหนดให้การแสดงฉลากต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ และ เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารที่ได้จากสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมที่ต้องแสดงข้อความ ข้อห้าม ข้อระมัดระวังในการบริโภค รายละเอียดค้นได้จาก
https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/THA/19_3773_00_x.pdf
วันที่มีผลบังคับใช้ : 90 วันนับจากประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา
ประเทศคู่ค้า
G/TBT/N/THA/535/Corr.1
03 เมษายน 2562
มาตรการปกติ
สินค้า : ฉลากอาหารพรีเมียม
สาระสำคัญ : แก้ไขลิ้งเป็น https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/THA/19_1886_00_x.pdf แทนลิ้งในประกาศ Notification G/TBT/N/THA/535
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า
G/TBT/N/THA/535
19 มีนาคม 2562
มาตรการปกติ
สินค้า : ฉลากอาหารพรีเมียม
สาระสำคัญ : อย. แจ้งร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแสดงข้อความ ?พรีเมียม? บนฉลากอาหาร โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 365) พ.ศ. 2556 เรื่อง การแสดงข้อความ ?พรีเมียม? บนฉลากอาหาร และประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 366) พ.ศ. 2556 เรื่อง การแสดงข้อความ ?พรีเมียม? บนฉลากน้ำนมโคสด และน้ำนมโคชนิดเต็มมันเนยที่ผ่านกรรมวิธีพาสเจอร์ไรส์
2. กำหนดนิยามของคำว่า ?พรีเมียม (Premium)? หมายความว่า ข้อความที่แสดงคุณภาพหรือมาตรฐาน และคุณลักษณะเด่นเป็นพิเศษกว่าอาหารในชนิดหรือประเภทเดียวกันโดยทั่วไป
3. การแสดงฉลาก "พรีเมียม" จะต้องได้รับการอนุญาตจาก อย.
4. การแสดงฉลาก "พรีเมียม" จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้
(1) มีคุณภาพหรือมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับอาหารชนิดหรือประเภทนั้น
(2) มีวิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิตและเก็บรักษาอาหาร ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับอาหารชนิดหรือประเภทนั้น
(3) อาหารต้องมีคุณภาพ หรือมาตรฐานหรือคุณลักษณะเด่นเป็นพิเศษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(ก) ได้รับการรับรองด้านเกษตรอินทรีย์ จากหน่วยงานของรัฐที่มีอานาจหน้าที่ หรือหน่วยงานรับรองที่หน่วยงานของรัฐที่มีอานาจหน้าที่ให้การยอมรับ หรือหน่วยงานรับรองที่ได้รับการรับรองระบบงานจากหน่วยงานสากล
(ข) ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications; GI) จากกระทรวงพาณิชย์
(ค) มีคุณลักษณะเด่นเป็นพิเศษกว่าอาหารในชนิดหรือประเภทเดียวกันโดยได้รับการรับรองอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
1) มีหนังสือรับรองหรือหลักฐานจากหน่วยงานของรัฐที่มีอานาจหน้าที่ หรือหน่วยงานรับรองที่หน่วยงานของรัฐที่มีอานาจหน้าที่ให้การยอมรับ หรือหน่วยงานรับรองที่ได้รับการรับรองระบบงานจากหน่วยงานสากล ว่ามีคุณภาพหรือมาตรฐานเด่นเป็นพิเศษกว่าอาหารชนิดเดียวกัน หรือ
2) มีหลักฐานรับรองหรือพิสูจน์ได้ว่ามีคุณภาพหรือมาตรฐานเด่นเป็นพิเศษกว่าอาหารชนิดเดียวกันเมื่อเปรียบเทียบกับอาหารชนิดเดียวกันที่มีการจำหน่ายในประเทศ ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาหาร
(ง) มีคุณภาพหรือมาตรฐานเด่นเป็นพิเศษกว่าอาหารชนิดเดียวกัน
วันที่มีผลบังคับใช้ : หลังวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ประเทศคู่ค้า
G/TBT/N/THA/531
10 ธันวาคม 2561
มาตรการปกติ
สินค้า : ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดหรือฆ่าเชื้อที่ใช้สำหรับอาหาร
สาระสำคัญ : ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 เรื่อง ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดหรือฆ่าเชื้อที่ใช้สำหรับอาหาร ดังต่อไปนี้
1. ให้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดหรือฆ่าเชื้อที่ใช้สำหรับเป็นอาหารควบคุม
2. ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดหรือฆ่าเชื้อที่ใช้สำหรับอาหาร หมายความว่า วัตถุเจือปนอาหารที่มีวัตถุประสงค์การใช้เป็นสารช่วยในการผลิตสำหรับการชะล้างทำความสะอาดขจัดหรือลดปริมาณสิ่งที่อาจเป็นอันตรายในอาหาร ทั้งอันตรายทางกายภาพ ชีวภาพ และเคมี แล้วแต่กรณี
3. ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดหรือฆ่าเชื้อที่ใช้สำหรับอาหาร ดังต่อไปนี้
(1.) ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด
(2.) ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ
(3.) ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ
ข้อที่ 4 - 6 ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพหรือมาตรฐานดังต่อไปนี้
? สารที่ใช้เป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดหรือฆ่าเชื้อที่ใช้สำหรับอาหารหรือสารที่ใช้เป็นสารสำคัญหรือออกฤทธิ์ในผลิตภัณฑ์ดังกล่าต้องไม่เป็นอันตรายหรือก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ และต้องมีคุณภาพหรือมาตรฐานตามร่างประกาศฉบับนี้
? สารปนเปื้อน ดังต่อไปนี้
- สารหนุ ไม่เกิน 3 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
- ตะกั่วไม่เกิน 10 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
? การใช้สารสำคัญหรือสารออกฤทธิ์ต้องเป็นไปตามรายชื่อของสารที่ใช้ ชนิดอาหาร หน้าที่ทางด้านเทคโนดลยีการผลิต ปริมาณสุงสุดที่อนุญาต และปริมาณการตกค้างในอาหาร ตาม ที่กำหนดไว้ในบัญชีแนบท้ายประกาศนี้
? ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดสำหรับล้างผักและผลไม้ที่มีสารลดแรงตึงผิวเป็นส่วนประกอบ
7. การแสดงฉลากให้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร
8. การใช้สาระสำคัญหรือสารออกฤทธิ์ในผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดหรือฆ่าเชื้อที่ใช้สำหรับอาหารที่มิได้กำหนดไว้ในบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจาก อย.
9.ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดหรือฆ่าเชื้อที่ช้สำหรับอาหาร เพื่อจำหน่ายต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร
10. การใช้ภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดหรือฆ่าเชื้อที่ใช้สำหรับอาหารให้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเรื่องภาชนะ
11. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
วันที่มีผลบังคับใช้ : วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ประเทศคู่ค้า
G/TBT/N/THA/527
30 พฤศจิกายน 2561
มาตรการปกติ
สินค้า : เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ฉบับที่ 2)
สาระสำคัญ : ร่างประกาศ สธ. เรื่อง เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ฉบับที่ 2) สรุปสาระสำคัญ ดังนี้
ข้อ 1 ยกเลิกความในวรรคท้ายของข้อ 8 ของประกาศ สธ. ฉบับที่ 356 เรื่อง เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ลงวันที่ 26 มิ.ย.56
ข้อ 2 ให้เพิ่มความต่อไปนี้ เป็น วรรคสองของข้อ 9 ของประกาศ สธ. ฉบับที่ 356 ดังนี้
?เครื่องดื่มที่ผสมกาเฟอีนที่มิใช่ตามวรรคหนึ่ง ให้แสดงข้อความว่า ?ห้ามดื่มเกินวันละ 2 (ระบุภาชนะที่ใช้บรรจุ เช่น กระป๋อง ขวด เป็นต้น) เพราะอาจทำให้ใจสั่น นอนไม่หลับ เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรดื่ม ผู้มีโรคประจำตัวหรือผู้ป่วยปรึกษาแพทย์ก่อน? ด้วยตัวอักษรเส้นทึบสีแดง ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 2 mm ในกรอบสี่เหลี่ยมพื้นขาว สีของกรอบตัดกับสีของพื้นฉลาก?
3) ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าเครื่องดื่มที่ผสมกาเฟอีนที่ได้จัดทำฉลากไว้ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับให้ทำการแก้ไขฉลากให้ถูกต้องตามประกาศฉบับนี้ และให้จำหน่ายต่อไปได้ไม่เกิน 2 ปีนับจากวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ
4) ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจาฯ
วันที่มีผลบังคับใช้ : วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ประเทศคู่ค้า
G/TBT/N/THA/528
30 พฤศจิกายน 2561
มาตรการปกติ
สินค้า : น้ำปลา
สาระสำคัญ : ร่างประกาศ สธ. เรื่อง น้ำปลา (ฉบับที่ 3) สรุปสาระสำคัญ ดังนี้
1) ให้ยกเลิกข้อ 10 (3) ของประกาศ สธ. ฉบับที่ 203 เรื่อง น้ำปลา ลงวันที่ 19 ก.ย.43 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน ?(3) น้ำปลาที่มีเกลือบริโภคเป็นส่วนผสมและเติมไอโอดีนในกระบวนการผลิต หรือน้ำปลาที่ใช้เกลือบริโภคเสริมไอโอดีนเป็นส่วนผสมแล้วแต่กรณี ต้องแสดงข้อความ ดังนี้
(3.1) กรณีที่มีเกลือบริโภคเป็นส่วนผสมและเติมไอโอดีนในกระบวนการผลิต ให้ใช้ข้อความ?ไอโอดีน มิลลิกรัมต่อลิตร? หรือ ?ใช้ไอโอดีนเป็นส่วนผสม? หรือ ?ผสมไอโอดีน? ไว้ในตำแหน่งที่เห็นได้ง่าย
(3.2) กรณีที่ใช้เกลือบริโภคเสริมไอโอดีนเป็นส่วนผสม ให้ใช้ข้อความอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
(3.2.1) ?เกลือบริโภคเสริมไอโอดีน ........ %? หรือ ?เกลือเสริมไอโอดีน ....... %? หรือ ?เกลือไอโอดีน ....... %? ไว้ที่สูตรส่วนประกอบของอาหาร
(3.2.2) ?ใช้เกลือบริโภคเสริมไอโอดีน? หรือ ?ใช้เกลือเสริมไอโอดีน? หรือ ?ใช้เกลือไอโอดีน? หรือ ?ผสมเกลือบริโภคเสริมไอโอดีน? หรือ ?ผสมเกลือเสริมไอโอดีน? หรือ ?ผสมเกลือไอโอดีน? ไว้ในตำแหน่ง ที่เห็นได้ง่าย ทั้งนี้ อาจระบุชนิดของเกลือ เช่น ?เกลือสมุทร? หรือ ?เกลือสินเธาว์? ประกอบข้อความดังกล่าวด้วยก็ได้
2) ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจาฯ
วันที่มีผลบังคับใช้ : วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ประเทศคู่ค้า
G/TBT/N/THA/529
30 พฤศจิกายน 2561
มาตรการปกติ
สินค้า : ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
สาระสำคัญ : ร่างประกาศ สธ. เรื่อง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (ฉบับที่ 3) สรุปสาะสำคัญ ดังนี้
1) ให้ยกเลิกความในข้อ 4 ของประกาศ สธ. (ฉบับที่ 293) พ.ศ.2548 เรื่อง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ลงวันที่ 15 ธ.ค. 48 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน ?ข้อ 4 ให้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เป็นอาหารที่กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน?
2) ให้ยกเลิกข้อ 9 และข้อ 10 ของประกาศ สธ. ฉบับที่ 293 เรื่อง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ลงวันที่ 15 ธ.ค.48 และแก้ไขเพิ่มเติมตามประกาศ สธ. ฉบับที่ 309 เรื่อง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 7 พ.ย. 50 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน ?ข้อ 9 การแสดงฉลากของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ให้ปฏิบัติตามประกาศ สธ. เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ และให้แสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้
ด้วย แล้วแต่กรณี (1) ชื่ออาหาร โดยมีคำว่า ?ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร? เป็นส่วนหนึ่งของชื่ออาหาร หรือกำกับชื่ออาหาร
(2) ปริมาณของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่บรรจุ ให้แสดงแล้วแต่กรณี ดังนี้
(2.1) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่อยู่ในรูปเม็ดหรือแคปซูล ให้แสดงจำนวนบรรจุ
(2.2) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เป็นของเหลว ให้แสดงปริมาตรสุทธิ
(2.3) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เป็นของแข็งหรืออื่นๆ ให้แสดงน้ำหนักสุทธิ
(3) ชื่อและปริมาณของส่วนประกอบสำคัญของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และส่วนประกอบที่มีการกล่าวอ้างสรรพคุณ คุณประโยชน์ ในฉลากของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโดยให้แสดงเรียงลำดับปริมาณจากมากไปน้อย ข้อ 10 ข้อความคำเตือนหรือข้อความอื่นสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้?
3) ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจาฯ
วันที่มีผลบังคับใช้ : วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ประเทศคู่ค้า
G/TBT/N/THA/530
30 พฤศจิกายน 2561
มาตรการปกติ
สินค้า : ไอศกรีม
สาระสำคัญ : ร่างประกาศ สธ. เรื่อง ไอศกรีม (ฉบับที่ 2) สรุปสระสำคัญ ดังนี้
1) ยกเลิกข้อ 10 ของประกาศ สธ. (ฉบับที่ 354) พ.ศ. 2556 เรื่อง ไอศกรีม ลงวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2556 และให้ใช้ความดังต่อไปนี้
2) การแสดงฉลากของไอศกรีม ให้ปฏิบัติตามประกาศ สธ. เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ สำหรับไอศกรีมที่มีการใช้วัตถุเจือปนอาหารเพื่อช่วยให้โครงสร้าง ผลึกน้ำแข็งมีความคงตัวให้แสดงข้อความว่า ?ใช้โปรตีนจับโครงสร้างน้ำแข็งชนิด 3 เอช พี แอล ซี 12? หรือ ?ใช้ Ice Structuring Protein type III HPLC 12? และต้องแสดงหมายเลขโทรศัพท์ หรือเว็บไซต์สำหรับการติดต่อ กรณีที่ผู้บริโภคต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัตถุเจือปนอาหารดังกล่าว
3) ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจาฯ
วันที่มีผลบังคับใช้ : วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ประเทศคู่ค้า
G/TBT/N/THA/525
30 พฤศจิกายน 2561
มาตรการปกติ
สินค้า : การแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ
สาระสำคัญ : ร่างประกาศ สธ. เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ (ฉบับที่ 3) สรุปสระสำคัญ ดังนี้
1) ให้ยกเลิก (1) ประกาศ สธ. ฉบับที่ 244 เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารที่มีวัตถุที่ใช้เพื่อรักษาคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารรวมอยู่ในภาชนะบรรจุ ลงวันที่ 26 ก.ย. 44 ยกเลิก (2) ประกาศ สธ. ฉบับที่ 245 เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารที่มีส่วนผสมว่านหางจระเข้ ลงวันที่ 2 ต.ค. 44 และยกเลิก (3) ประกาศ สธ. ฉบับที่ 255 เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารที่มีใบแป๊ะก๊วยและสารสกัดจากใบแป๊ะก๊วย ลงวันที่ 30 พ.ค. 45
2) ให้ยกเลิกบัญชีแนบท้ายประกาศ สธ. ฉบับที่ 367 เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ ลงวันที่ 8 พ.ค.57 และให้ใช้บัญชีแนบท้ายประกาศ สธ. ฉบับนี้แทน
3) ให้เพิ่มความต่อไปนี้ เป็น (16) ของข้อ 14 ประกาศ สธ. ฉบับที่ 367 เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ ลงวันที่ 8 พ.ค.57 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศ สธ. ฉบับที่ 383 เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 27 ก.พ. 60 ?(16) ข้อความอื่นที่ อย. กำหนดโดยคำแนะนำของคณะกรรมการอาหาร?
4) ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจาฯ
วันที่มีผลบังคับใช้ : วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ประเทศคู่ค้า
G/TBTN/THA/526
30 พฤศจิกายน 2561
มาตรการปกติ
สินค้า : เอนไซม์ Protien-glutaminase
สาระสำคัญ : ร่างประกาศ สธ. เรื่อง ผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่ได้จากการย่อยโปรตีนของถั่วเหลือง (ฉบับที่ 3) สรุปสาระสำคัญ ดังนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกความในข้อ 9 ของประกาศ สธ. เรื่อง ผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่ได้จากการย่อยโปรตีนของถั่วเหลือง ลงวันที่ 6 พ.ค. 53 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
?ข้อ 9 การแสดงฉลากของผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่ได้จากการย่อยโปรตีนของถั่วเหลือง ให้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง การแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ และให้แสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้ด้วย แล้วแต่กรณี (1) ผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่ได้จากการย่อยโปรตีนของถั่วเหลืองที่มีเกลือบริโภคเป็นส่วนผสมและเติมไอโอดีนในกระบวนการผลิต หรือผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่ได้จากการย่อยโปรตีนของถั่วเหลืองที่ใช้เกลือบริโภคเสริมไอโอดีนเป็นส่วนผสมแล้วแต่กรณี ต้องแสดงข้อความ ดังนี้
(1.1) กรณีที่มีเกลือบริโภคเป็นส่วนผสมและเติมไอโอดีนในกระบวนการผลิต ให้ใช้ข้อความ?ไอโอดีน ....... มิลลิกรัม ต่อ ลิตร? หรือ ?ใช้ไอโอดีนเป็นส่วนผสม? หรือ ?ผสมไอโอดีน?ไว้ในตำแหน่งที่เห็นได้ง่าย
(1.2) กรณีที่ใช้เกลือบริโภคเสริมไอโอดีนเป็นส่วนผสม ให้ใช้ข้อความอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
(1.2.1) ?เกลือบริโภคเสริมไอโอดีน ........ %? หรือ ?เกลือเสริมไอโอดีน ....... %? หรือ ?เกลือไอโอดีน ....... %? ไว้ที่สูตรส่วนประกอบของอาหาร
(1.2.2) ?ใช้เกลือบริโภคเสริมไอโอดีน? หรือ ?ใช้เกลือเสริมไอโอดีน? หรือ ?ใช้เกลือไอโอดีน? หรือ ?ผสมเกลือบริโภคเสริมไอโอดีน? หรือ ?ผสมเกลือเสริมไอโอดีน? หรือ ?ผสมเกลือไอโอดีน?ไว้ในตำแหน่ง ที่เห็นได้ง่าย ทั้งนี้อาจระบุชนิดของเกลือ เช่น ?เกลือสมุทร? หรือ ?เกลือสินเธาว์?ประกอบข้อความดังกล่าวด้วยก็ได้
2) ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจาฯ
วันที่มีผลบังคับใช้ : วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ประเทศคู่ค้า
G/TBT/N/THA/524
15 พฤศจิกายน 2561
มาตรการปกติ
สินค้า : เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
สาระสำคัญ : ประกาศกฎกระทรวงการคลัง เรื่อง การอนุญาตนำสุราเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2560
1. ผู้ใดประสงค์จะนำสุราเข้ามาในประเทศไทย ให้ยื่นคำขอตามแบบที่ประกาศกำหนด พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐาน ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาแห่งท้องที่ที่สำนักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากรที่จะนำสุราเข้ามาในประเทศไทย
2. กรณีผู้ประสงค์จะขอใบอนุญาตประเภทที่หนึ่ง ก่อนยื่นขอใบอนุญาตตามข้อที่ 1. ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้
2.1 ยื่นคำขอเพื่อใช้ฉลากปิดภาชนะบรรจุสุราที่จะนำเข้ามาในประเทศไทย พร้อมด้วยตัวอย่างฉลาก หลักฐานการเป็นตัวแทนขายสุราที่นำเข้ามาในประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียว
2.2 ส่งตัวอย่างสุราที่จะนำเข้ามาในประเทศไทยเพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพก่อนยื่นคำขอใบอนุญาต หรือส่งหนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ตัวอย่างสุราดังกล่าวว่ามีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ทั้งนี้ หนังสือรับรองต้องออกโดยหน่วยงานที่กำหนดให้เป็นหน่วยงานตรวจวิเคราะห์คุณภาพสุรา หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือหน่วยงานที่รัฐบาลต่างประเทศรับรองให้มีหน้าที่ควบคุมการผลิตสุราของผู้ผลิตสุราในต่างประเทศ กรมสรรพสามิตกำหนดขยายเวลาในการส่งตัวอย่างสุราที่จะนำเข้ามาในประเทศไทยหรือส่งหนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ตัวอย่างสุราตามข้อ 5(2) ของกฎกระทรวงฯได้ภายใน 30 วันนับจากวันที่นำสุราเข้ามาในราชอาณาจักร ทั้งนี้ เฉพาะกรยื่นคำขออนุญาตนำสุราเข้ามาในราชอาณาจักรภายในวันที่ 14 มีนาคม 2562
วันที่มีผลบังคับใช้ : 16 ก.ย. 60
ประเทศคู่ค้า
G/TBT/N/THA/215/Rev.2 /Corr.1
20 กรกฎาคม 2561
มาตรการปกติ
สินค้า : การติดฉลากอาหาร
สาระสำคัญ : ประกาศแก้ไขข้อความในช่อง 6: ข้อ 4 ตามที่แจ้งเวียนในประกาศหมายเลข G/TBT/N/THA/215/Rev.2 ดังนี้ การแสดงฉลากของอาหารที่จำเป็น การแสดงข้อความต่อไปนี้เป็นตัวอักษรตัวหนา และตัวอักษรที่มองเห็นได้ชัด ซึ่งจะมีสีแตกต่างจากพื้นหลังของกล่อง และฉลาก แสดงว่า "บริโภคปริมาณน้อยและออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ" จะต้องแก้ไขจากอาหารตามข้อ 4 (1) - ( 5) เป็นอาหารตามข้อ b (1) - (3) ซึ่งครอบคลุมขนมขบเคี้ยว ช็อคโกแลตและขนมรสช็อกโกแลตและผลิตภัณฑ์เบเกอรี่
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
-
G/TBT/N/THA/510/Add.1
07 มิถุนายน 2561
มาตรการปกติ
สินค้า : พระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก
สาระสำคัญ : ตามที่ได้แจ้งเวียนร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสนับสนุนองค์กรวิชาชีพด้านสาธารณสุขและสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีการเรียนเกี่ยวกับสุขภาพแม่และเด็กในการจัดประชุม อบรม หรือสัมมนาด้านวิชาการเกี่ยวกับอาหารสำหรับทารก อาหารสำหรับเด็กเล็ก หรืออาหารเสริมสำหรับทารก และต่อมาได้ประกาศลงราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ 4 พ.ค. 61 สรุปสาระสำคัญ ดังนี้
1) ผู้ให้การสนับสนุน สามารถสนับสนุนการประชุม ตามประกาศนี้ได้ในกรณีที่องค์กรวิชาชีพด้านสาธารณสุขหรือสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีการเรียนที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพแม่และเด็ก ทำแผนงานหรือโครงการการประชุมเป็นหนังสือส่งให้ผู้ให้การสนับสนุนเท่านั้น ทั้งนี้แผนงานหรือโครงการดังกล่าวต้องเป็นประโยชน์ทางวิชาการ
2) การให้การสนับสนุนการประชุมตามประกาศนี้ต้องไม่มีเงื่อนไขผูกมัดเพื่อการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารก อาหารสำหรับเด็กเล็กหรืออาหารเสริมสำหรับทารก รวมทั้งไม่มีลักษณะเป็นการศึกษาดูงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการประชุมนั้น
3) ให้ผู้ให้การสนับสนุนจัดทำรายงานการสนับสนุนในการประชุม อบรม หรือสัมมนาด้านวิชาการเกี่ยวกับอาหารสำหรับทารก อาหารสำหรับเด็กเล็ก หรืออาหารเสริมสำหรับทารก ต่อคณะกรรมการควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก
รายละเอียดค้นได้จาก http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/102/14.PDF
วันที่มีผลบังคับใช้ : 3 มิถุนายน 2561
ประเทศคู่ค้า
G/TBT/N/THA/511/Add.1
04 มิถุนายน 2561
มาตรการปกติ
สินค้า : พระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก
สาระสำคัญ : ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการบริจาคอาหารสำหรับทารก หรืออาหารสำหรับเด็กเล็ก แก่หน่วยบริการสาธารณสุข หรือบุคลากรด้านสาธารณสุข และต่อมาได้ประกาศลงราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ 4 พ.ค. 61 สรุปสาระสำคัญ ดังนี้
1) ?ผู้บริจาค? หมายความว่า ผู้ผลิต ผู้นำเข้า หรือผู้จำหน่ายอาหารสำหรับทารก หรืออาหารสำหรับเด็กเล็กหรือตัวแทนที่ประสงค์บริจาคอาหารสำหรับทารก หรืออาหารสำหรับเด็กเล็ก
2) ?อาหารทารกหรืออาหารเด็กเล็กที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ? หมายความว่า อาหารสำหรับทารกหรืออาหารสำหรับเด็กเล็กที่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้สำหรับผู้ป่วยเฉพาะโรคพันธุกรรมเมตาบอลิก
3) การบริจาคอาหารสำหรับทารกหรืออาหารสำหรับเด็กเล็กที่มีวัตถุประสงค์พิเศษผู้บริจาคสามารถบริจาคให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขที่มีทารกหรือเด็ดเล็กซึ่งเป็นผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยโดยแพทย์ว่าเป็นโรคพันธุกรรมเมตาบอลิก
4) การบริจาคอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กในกรณีจำเป็น ผู้บริจาคสามารถบริจาคได้ในกรณีดังต่อไปนี้
? บริจาคให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขที่มีทารกซึ่งเป็นกำพร้า หรือทารกถูกทอดทิ้ง หรือทารกที่แม่ได้รับการวินิจฉัยโดยแพทย์ว่าไม่สามารถให้นมบุตรได้
? การบริจาคใกรณีมีการประกาศตามกฎหมายว่าด้วย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ตามที่มีการร้องขอจากหน่วยบริการสาธารณสุข
5) ให้ผู้บริจาคสรุปรายงานต่อคณะกรรมการควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก
รายละเอียดค้นได้จาก http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/102/16.PDF
วันที่มีผลบังคับใช้ : 3 มิถุนายน 2561
ประเทศคู่ค้า
G/TBT/N/THA/508/Add.1
01 มิถุนายน 2561
มาตรการปกติ
สินค้า : พระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก
สาระสำคัญ : ตามที่ได้แจ้งเวียนร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ประกอบการให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาหารสำหรับทารก อาหารสำหรับเด็กเล็ก หรืออาหารเสริมสำหรับทารกแก่บุคลากรด้านสาธารณสุข และต่อมาได้ประกาศลงราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ 4 พ.ค. 61 สรุปสาระสำคัญ ดังนี้
1. บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้องและเป็นที่ยอมรับในวงการวิชาการ
2. ฐานข้อมูลอื่นที่มีความน่าเชื่อถื่อโดยเป็นข้อมูลที่มาจากวารสารทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ
3.รายงานของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ
รายละเอียดค้นได้จาก http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/102/11.PDF
วันที่มีผลบังคับใช้ : 3 มิถุนายน 2561
ประเทศคู่ค้า
G/TBT/N/THA/509/Add.1
01 มิถุนายน 2561
มาตรการปกติ
สินค้า : พระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก
สาระสำคัญ : ตามที่ได้แจ้งเวียนร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ตามประเพณีหรือธรรมจรรยาแก่บุคลากรด้านสาธารณสุข และต่อมาได้ประกาศลงราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ 4 พ.ค. 61 สรุปสาระสำคัญ ดังนี้
- ห้ามผู้ผลิต ผู้นำเข้าหรือผู้จำหน่ายอาหารสำหรับทารกหรือเด็กเล็ก หรืออาหารเสริมสำหรับทารกหรือเด็กเล็ก ให้หรือเสนอว่าจะให้ของขวัญ เงิน หรือสิ่งจูงใจ หรือ ประโยนช์อื่นใดแก่บุคลากรด้านสาธารณสุข เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้
1. มูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท
2. เป็นลักษณะที่ให้บุคคลทั่วไป
3. ต้องเป็นการให้เปล่า
4. ต้องไม่มีชื่อหรือสัญลักษณ์ที่ทำให้เกิดความเชื่อมโยงกับอาหารสำหรับทารกหรือเด็กเล็กหรืออาหารเสริมสำหรับทารก
รายละเอียดค้นได้จาก http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/102/13.PDF
วันที่มีผลบังคับใช้ : 3 มิถุนายน 2561
ประเทศคู่ค้า
G/TBT/N/THA/507/Add.1
31 พฤษภาคม 2561
มาตรการปกติ
สินค้า : พระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก
สาระสำคัญ : ตามที่ได้แจ้งเวียนร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข รายละเอียด การจัดทำข้อมูลและช่องทางการให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาหารสำหรับทารก และต่อมาได้ประกาศลงราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ 4 พ.ค. 61 สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้
1. ปริมาณการใช้อาหารสำหรับทารก คิดเป็นหน่วย กระป๋อง/กล่อง ต่อเดือน
2.การจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับอาหารสำหรับทารกของผู้ผลิต ผู้นำเข้า หรือผู้จำหน่ายอาหารสำหรับทารก หรือตัวแทน ต้องมีข้อระวังจากการเตรียมการ หรือการใช้อาหารสำหรับทารก
3.ช่องทางการให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาหารสำหรับทารก ให้ผู้ผลิต ผู้นำเข้า หรือผู้จำหน่าอาหารสำหรับทารก หรือตัวแทน จัดทำเป็นเอกสารเผยแพร่ ณ จุดจำหน่ายนั้น
4.การให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาหารสำหรับทารก นอกจากการให้ข้อมูลตามช่องทางที่กำหนด ให้ผู้ผลิต ผู้นำเข้า หรือตัวแทนจำหน่ายอาหารสำหรับทารก กระทำได้ในกรณีที่หญิงตั้งครรภ์หรือหญิงที่มีบุตรเป็นทารก หรือเด็กเล็กหรือบุคคลในครอบครัวที่มีทารกหรือเด็กเล็ก เป็นผู้ติดต่อขอข้อมูล
รายละเอียดค้นได้จาก http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/102/8.PDF
วันที่มีผลบังคับใช้ : 3 มิถุนายน 2561
ประเทศคู่ค้า
G/ TBT/N/THA/513
16 พฤษภาคม 2561
มาตรการปกติ
สินค้า : อาหาร (ICS Code: 67.040)
สาระสำคัญ : แก้ไขประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ฉลากโภชนาการเกี่ยวกับค่าปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคประจำวันสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป (Thai Recommended Daily Intakes, Thai RDI) ของ ?โซเดียม (Sodium)? ซึ่งเป็นสารอาหารที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non-Communicable Diseases, NCDs) และส่งผลต่อสุขภาพของประชากรไทย ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสากล
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6 (10) แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
1. ให้ยกเลิกความในลำดับที่ 28 ปริมาณที่แนะนำต่อวัน (Thai RDI) ของโซเดียม (Sodium) ในบัญชีสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคประจำวันสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป (Thai Recommended Daily Intakes ? Thai RDI) ในบัญชีหมายเลข 3 แนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 182) พ.ศ.2541 เรื่อง ฉลากโภชนาการ ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2541 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
ลำดับที่ สารอาหาร ปริมาณที่แนะนำต่อวัน หน่วย
28 โซเดียม 2,000 มิลลิกรัม
2. อาหารที่มีการแสดงฉลากโภชนาการไว้ก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับและมีการแสดงปริมาณโซเดียมไม่สอดคล้องกับปริมาณโซเดียมที่แนะนำต่อวันตามประกาศฉบับนี้ยังคงจำหน่ายได้ต่อไป ทั้งนี้ ต้องไม่เกินสองปีนับแต่วันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ
3. ประกาศนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/THA/18_2477_00_x.pdf
วันที่มีผลบังคับใช้ : วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
-
G/TBT/N/THA/513
16 พฤษภาคม 2561
มาตรการปกติ
สินค้า : ฉลากโภชนาการ
สาระสำคัญ : ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ฉลากโภชนาการ ฉบับที่ 3 โดยแก้ไขปริมาณโซเดียมที่แนะนำต่อวันของคนไทย (Thai RDI) ในบัญชีสารอาหารที่แนะนําให้บริโภคประจําวันสําหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป ที่ปริมาณ 2,000 mg ทั้งนี้ ได้กำหนดระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน 2 ปีสำหรับอาหารที่แสดงฉลากโภชนาการก่อนที่ประกาศฉบับนี้บังคับใช้ ประกาศนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป ค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่https://members.wto.org/crnattachments/2018/SPS/THA/18_2475_00_x.pdf ทั้งนี้ได้ดำเนินการแจ้ง มาตรการ SPS ตามหมายเลข G/SPS/N/THA/248 วันที่ 18 พฤษภาคม 2561
วันที่มีผลบังคับใช้ : นับแต่วันถัดจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประเทศคู่ค้า
G/TBT/N/THA/215/Rev.2
07 พฤษภาคม 2561
มาตรการปกติ
สินค้า : ติดฉลาก GDAs
สาระสำคัญ : ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อาหารที่ต้องแสดงฉลากโภชนาการ และ ค่าพลังงาน น้าตาล ไขมัน และโซเดียมแบบจีดีเอ โดยร่างฉบับนี้ แก้ไขรฉบับเดิม ดังนี้
(1) ความหมายของ GDAs หมายถึงการแสดงปริมาณพลังงาน น้ำตาล ไขมันและโซเดียมสูงสุดต่อวันเป็นร้อยละที่บริโภคได้ต่อวัน ตามรูปแบบ เงื่อนไขที่กำหนดท้ายประกาศนี้
(2) เพิ่มกลุ่มอาหาร 8 กลุ่ม ตามข้อ 6-13 ของร่างประกาศฯ เช่น เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุปิดสนิท ชาปรุงสำเร็จ กาแฟปรุงสำเร็จ นมปรุงแต่ง นมเปรี้ยว ผลิตภัณฑ์นม น้ำนมถั่วเหลือง ไอครีม
ของเดิม 5 กลุ่มได้แก่ อาหารขบเคี้ยว (มันฝรั่ง ข้าวโพดคั่ว ข้าวเกรียบทอด ถั่วนัตทอด สาหร่ายทอด เนื้อสัตว์แผ่นกรอบ ) ช็อกโกแลต ขนมอบ (เวเฟอร์ ขนมปังอบ แครกเกอร์ บิสกิต คุ๊กกี้ เค้ก พาย เพสตรี) อาหารกึ่งสำเร็จรูป อาหารมื้อจานเดียวที่เก็บรักษาไว้ในตู้เย็น
ถ้ากรณีไม่สามารถแสดงฉลากได้ ให้แสดงผ่านโปรแกรมประยุกต์ของโทรศัพท์เคลื่อนที่ร่วมกับการแสดงไว้บริเวณที่จำหน่วยสินค้าหรือบริเวณร้านจำหน่ายอาหารนั้น เงื่อนไขรายละเอียดดูได้จากร่างประกาศ สธ.
(3) มีผลบังคับใช้เมื่อพ้น 180 วันนับตั้งแต่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ได้ดำเนินการแจ้ง มาตรการ SPS ตามหมายเลข G/TBT/N/THA/155/Rev.2 วันที่ 7 พฤษภาคม 2561
วันที่มีผลบังคับใช้ : 180 วันหลังประกาศราชกิจจาฯ
ประเทศคู่ค้า
G/TBT/N/THA/507
24 มกราคม 2561
มาตรการปกติ
สินค้า : อาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก
สาระสำคัญ : ประกาศสาธารณสุขเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข รายละเอียด การจัดทำข้อมูลและช่องทางการให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาหารสำหรับทารก โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ปริมาณการใช้อาหารสำหรับทารก คิดเป็นหน่วย กระป๋อง/กล่อง ต่อเดือน
2.การจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับอาหารสำหรับทารกของผู้ผลิต ผู้นำเข้า หรือผู้จำหน่ายอาหารสำหรับทารก หรือตัวแทน ต้องมีข้อระวังจากการเตรียมการ หรือการใช้อาหารสำหรับทารก
3.ช่องทางการให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาหารสำหรับทารก ให้ผู้ผลิต ผู้นำเข้า หรือผู้จำหน่าอาหารสำหรับทารก หรือตัวแทน จัดทำเป็นเอกสารเผยแพร่ ณ จุดจำหน่ายนั้น
4.การให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาหารสำหรับทารก นอกจากการให้ข้อมูลตามช่องทางที่กำหนด ให้ผู้ผลิต ผู้นำเข้า หรือตัวแทนจำหน่ายอาหารสำหรับทารก กระทำได้ในกรณีที่หญิงตั้งครรภ์หรือหญิงที่มีบุตรเป็นทารก หรือเด็กเล็กหรือบุคคลในครอบครัวที่มีทารกหรือเด็กเล็ก เป็นผู้ติดต่อขอข้อมูล
รายละเอียดเพิ่มสามารถดูได้ที่ https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/THA/18_0497_00_x.pdf
วันที่มีผลบังคับใช้ : วันถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
-
G/TBT/N/THA/508
24 มกราคม 2561
มาตรการปกติ
สินค้า : อาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก
สาระสำคัญ : ประกาศสาธารณสุขเรื่อง หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ประกอบการให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาหารสำหรับทารก อาหารสำหรับเด็กเล็ก หรืออาหารเสริมสำหรับทารกแก่บุคลากรด้านสาธารณสุข โดยกำหนดให้ผู้ผลิตผู้นำเข้าหรือผู้จำหน่ายอาหารสำหรับทารกหรือเด็กเล็กหรืออาหารเสริมสำหรับทารกหรือเด็กเล็ก จะต้องมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ในการให้ข้อมูลเกี่ยวอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กหรืออาหารเสริมสำหรับทารกและเด็กเล็กแก่บุคลากรด้านสาธารณสุข ซึ่งต้องมาจากแหล่งข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 1. บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้องและเป็นที่ยอมรับในวงการวิชาการ
2. ฐานข้อมูลอื่นที่มีความน่าเชื่อถื่อโดยเป็นข้อมูลที่มาจากวารสารทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ
3.รายงานของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ
รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/THA/18_0498_00_x.pdf
วันที่มีผลบังคับใช้ : วันถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
-
G/TBT/N/THA/509
24 มกราคม 2561
มาตรการปกติ
สินค้า : อาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก
สาระสำคัญ : ประกาศสาธารณสุขเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ตามประเพณีหรือธรรมจรรยาแก่บุคลากรด้านสาธารณสุข โดยห้ามผู้ผลิต ผู้นำเข้าหรือผู้จำหน่ายอาหารสำหรับทารกหรือเด็กเล็ก หรืออาหารเสริมสำหรับทารกหรือเด็กเล็ก ให้หรือเสนอว่าจะให้ของขวัญ เงิน หรือสิ่งจูงใจ หรือประโยนช์อื่นใดแก่บุคลากรด้านสาธารณสุข เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้
1. มูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท
2. เป็นลักษณะที่ให้บุคคลทั่วไป
3. ต้องเป็นการให้เปล่า
4. ต้องไม่มีชื่อหรือสัญลักษณ์ที่ทำให้เกิดความเชื่อมโยงกับอาหารสำหรับทารกหรือเด็กเล็กหรืออาหารเสริมสำหรับทารก
รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/THA/18_0499_00_x.pdf
วันที่มีผลบังคับใช้ : วันถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
-
G/TBT/N/THA/510
24 มกราคม 2561
มาตรการปกติ
สินค้า : อาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก
สาระสำคัญ : จากพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก ตามความในมาตรา 4 วรรคหนึ่ง มาตรา 29 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสนับสนุนองค์กรวิชาชีพด้านสาธารณสุขและสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีการเรียนเกี่ยวกับสุขภาพแม่และเด็กในการจัดประชุม อบรม หรือสัมมนาด้านวิชาการเกี่ยวกับอาหารสำหรับทารก อาหารสำหรับเด็กเล็ก หรืออาหารเสริมสำหรับทารก
1) ผู้ให้การสนับสนุน สามารถสนับสนุนการประชุม ตามประกาศนี้ได้ในกรณีที่องค์กรวิชาชีพด้านสาธารณสุขหรือสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีการเรียนที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพแม่และเด็ก ทำแผนงานหรือโครงการการประชุมเป็นหนังสือส่งให้ผู้ให้การสนับสนุนเท่านั้น ทั้งนี้แผนงานหรือโครงการดังกล่าวต้องเป็นประโยชน์ทางวิชาการ
2) การให้การสนับสนุนการประชุมตามประกาศนี้ต้องไม่มีเงื่อนไขผูกมัดเพื่อการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารก อาหารสำหรับเด็กเล็กหรืออาหารเสริมสำหรับทารก รวมทั้งไม่มีลักษณะเป็นการศึกษาดูงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการประชุมนั้น
3) ให้ผู้ให้การสนับสนุนจัดทำรายงานการสนับสนุนในการประชุม อบรม หรือสัมมนาด้านวิชาการเกี่ยวกับอาหารสำหรับทารก อาหารสำหรับเด็กเล็ก หรืออาหารเสริมสำหรับทารก ต่อคณะกรรมการควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก

วันที่มีผลบังคับใช้ : ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
-
G/TBT/N/THA/511
24 มกราคม 2561
มาตรการปกติ
สินค้า : อาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก
สาระสำคัญ : จากพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก ตามความในมาตรา 4 วรรคหนึ่ง มาตรา 23 วรรคสองและสาม ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการบริจาคอาหารสำหรับทารก หรืออาหารสำหรับเด็กเล็ก แก่หน่วยบริการสาธารณสุข หรือบุคลากรด้านสาธารณสุข
1) ?ผู้บริจาค? หมายความว่า ผู้ผลิต ผู้นำเข้า หรือผู้จำหน่ายอาหารสำหรับทารก หรืออาหารสำหรับเด็กเล็กหรือตัวแทนที่ประสงค์บริจาคอาหารสำหรับทารก หรืออาหารสำหรับเด็กเล็ก
2) ?อาหารทารกหรืออาหารเด็กเล็กที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ? หมายความว่า อาหารสำหรับทารกหรืออาหารสำหรับเด็กเล็กที่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้สำหรับผู้ป่วยเฉพาะโรคพันธุกรรมเมตาบอลิก
3) การบริจาคอาหารสำหรับทารกหรืออาหารสำหรับเด็กเล็กที่มีวัตถุประสงค์พิเศษผู้บริจาคสามารถบริจาคให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขที่มีทารกหรือเด็ดเล็กซึ่งเป็นผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยโดยแพทย์ว่าเป็นโรคพันธุกรรมเมตาบอลิก
4) การบริจาคอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กในกรณีจำเป็น ผู้บริจาคสามารถบริจาคได้ในกรณีดังต่อไปนี้
? บริจาคให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขที่มีทารกซึ่งเป็นกำพร้า หรือทารกถูกทอดทิ้ง หรือทารกที่แม่ได้รับการวินิจฉัยโดยแพทย์ว่าไม่สามารถให้นมบุตรได้
? การบริจาคใกรณีมีการประกาศตามกฎหมายว่าด้วย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ตามที่มีการร้องขอจากหน่วยบริการสาธารณสุข
5) ให้ผู้บริจาคสรุปรายงานต่อคณะกรรมการควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก

วันที่มีผลบังคับใช้ : วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
-
G/TBT/N/THA/490/Add.1
08 ธันวาคม 2559
มาตรการปกติ
สินค้า : ผักหรือผลไม้สดบางชนิด
สาระสำคัญ : ประกาศขยายระยะเวลาการให้ข้อคิดเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง กำหนดวิธีการผลิต เครื่องมือ เครื่องใช้ในการผลิตและเก็บรักษาผัก หรือผลไม้สดบางชนิดและการแสดงฉลาก โดยขยายการให้ข้อคิดเห็นจนไปถึงวันที่ 30 ธ.ค. 59
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า
G/TBT/N/THA/471/Rev.1/Add.1
01 ธันวาคม 2559
มาตรการปกติ
สินค้า : ผลิตภัณฑ์สำหรับทารกและเด็ก
สาระสำคัญ : แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้ข้อมูล : ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ และเว็บไซต์ของหน่วยงานประสานงานกลางของไทย สำหรับประกาศแจ้งเวียน G/TBT/N/THA/471/Rev.1
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า
G/TBT/N/THA/492
30 พฤศจิกายน 2559
มาตรการปกติ
สินค้า : สัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ (IUU)
สาระสำคัญ : กรมประมงแจ้งเวียนร่างประกาศเรื่อง กำหนดชนิดและประเภทเอกสารที่จะต้องใช้ประกอบการขออนุญาตนำเข้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ สาระสำคัญกำหนดว่าเจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือต้องพิสูจน์ว่าเรือประมงมีใบอนุญาตทำการประมง มีหลักฐานแสดงให้เห็นว่าไม่ได้มีการทำประมงที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ประกาศฉบับนี้จึงกำหนดชนิดและประเภทเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการขออนุญาตนำเข้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ รายละเอียดศึกษาจาก https://members.wto.org/crnattachments/2016/TBT/THA/16_4915_00_x.pdf
เอกสารฉบับเต็ม: 


วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า
G/TBT/N/THA/471/Rev.1
24 พฤศจิกายน 2559
มาตรการปกติ
สินค้า : นมและผลิตภัณฑ์จากนม
สาระสำคัญ : กรมอนามัยแจ้งเวียนร่างพ.ร.บ. ควบคุมการส่งเสริมการตลาดสำหรับทารกและเด็กเล็ก ซึ่งได้ปรับปรุงแก้ไขในบางประการ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลว่าด้วยการตลาดอาหารทดแทนนมแม่ เช่น กำหนดนิยามของทารก เด็กเล็ก อาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก อาหารเสริมสำหรับทารกและเด็กเล็ก ที่มาของคณะกรรมการควบคุมการส่งเสริมการตลาดฯ ข้อกำหนดในการควบคุมการส่งเสริมการตลาดสำหรับอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กและอาหารเสริมสำหรับทารกและเด็กเล็ก เช่น ห้ามผู้ผลิต ผู้นำเข้าและผู้จำหน่ายโฆษณาอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก ห้ามแจกคูปองลดราคา ตัวอย่างอาหารฯ ห้ามมิให้สนับสนุนหญิงตั้งครรภ์ให้ใช้อาหารฯ รวมถึงบทลงโทษกรณีที่มีการฝ่าฝืนข้อกำหนดตาม พ.ร.บ. ฉบับนี้ เป็นต้น รายละเอียดศึกษาจาก https://members.wto.org/crnattachments/2016/TBT/THA/16_4772_00_x.pdf
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า
G/TBT/N/THA/474/Add.1
06 ตุลาคม 2559
มาตรการปกติ
สินค้า : อาหารใหม่ (Novel food)
สาระสำคัญ : ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง อาหารใหม่ (Novel food) ที่ได้ประกาศตาม Notification หมายเลข G/TBT/N/THA/474 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ได้ประกาศลงราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 และได้มีผลบังคับใช้แล้วเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2559
วันที่มีผลบังคับใช้ : 16 ก.ค. 59
ประเทศคู่ค้า
G/TBT/N/THA/215/Rev.1/ Add.1
22 มิถุนายน 2559
มาตรการปกติ
สินค้า : อาหารที่ต้องแสดงฉลากโภชนาการ และค่าพลังงาน น้ำตาล ไขมัน และโซเดียมแบบ GDA
สาระสำคัญ : ร่างประกาศกระทรวง สธ. ร่างประกาศกระทรวง สธ. เรื่อง อาหารที่ต้องแสดงฉลากโภชนาการ และค่าพลังงาน น้ำตาล ไขมัน และโซเดียมแบบ GDA ที่ได้ประกาศตามG/TBT/N/THA/215/Rev.1 ได้ประกาศในราชกิจนุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ 21 เม.ย.59 โดยมีผลบังคับใช้ 180 วัน หลังจากประกาศในราชกิจฯ (18 ต.ค.59) รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้จากhttps://members.wto.org/crnattachments/2016/TBT/THA/16_2417_00_e.pdf
วันที่มีผลบังคับใช้ : 18 ต.ค.59
ประเทศคู่ค้า
G/TBT/N/THA/473/Add.1
02 พฤษภาคม 2559
มาตรการปกติ
สินค้า : การแสดงสัญลักษณ์โภชนาการบนฉลากอาหาร
สาระสำคัญ : ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแสดงสัญลักษณ์โภชนาการบนฉลากอาหาร ตามหมายเลข Notification G/TBT/N/THA/473 ซึ่งได้ประกาศเมื่อวันที่ 29 ม.ค.59 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันทื่ 24 ก.พ.59 ทั้งนี้มีผลบังคับใช้หลังจากวันประกาศในราชกิจจาฯ (25 ก.พ.59) รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้จาก: https://members.wto.org/crnattachments/2016/TBT/THA/16_1645_00_x.pdf https://members.wto.org/crnattachments/2016/TBT/THA/16_1645_01_x.pdf
วันที่มีผลบังคับใช้ : 25 ก.พ.59
ประเทศคู่ค้า
G/TBT/N/THA/474
01 กุมภาพันธ ์ 2559
มาตรการปกติ
สินค้า : อาหารใหม่(Novel food)
สาระสำคัญ : กระทรวงสาธารณสุขเสนอร่างประกาศประทรวงสาธารณสุข พ.ศ..... เรื่องอาหารใหม่ (Novel food) เนื่องจากเห็นว่ามีการนำวัตถุที่ไม่เคยบริโภคมาเป็นอาหารจึงกำหนดมาตรการประเมินความปลอดภัยเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค สาระสำคัญกล่าวถึง (1) นิยามอาหารใหม่ หมายถึง 1.1 วัตถุที่ใช้เป็นอาหารหรือส่วนประกอบของอาหารน้อยกว่า 15 ปี หรือ 1.2 วัตถุที่ใช้เป็นอาหารหรือส่วนประกอบของอาหารที่ได้จากกระบวนการผลิตที่ไม่ใช่กระบวนการทั่วไป ทำให้โครงสร้างอาหารเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลต่อคุณค่าทางโภชนาการ 1.3 ผลิตภัณฑ์ที่มีวัตถุ 1.1 และ 1.2 เป็นส่วนประกอบ (2) อาหารใหม่ต้องผ่านการประเมินและอนุมัติจากคณะกรรมการอาหารและยา (3) การแสดงฉลากอาหารใหม่ให้แสดงชื่อสาระสำคัญ วิธีการบริโภคหรือเงื่อนไขการใช้ (4) ผู้ผลิต/ผู้นำเข้าอาหารใหม่ต้องปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ (5) ประกาศฉบับนี้ไม่ใช้บังคับกับอาหารใหม่ที่ผลิตเพื่อการส่งออก (6) ประกาศฉบับนี้ไม่ใช้บังคับแก่ผู้ผลิต/ผู้นำเข้าที่ได้รับอนุญาตให้ผลิต/นำเข้าก่อนประกาศนี้ใช้บังคับ
วันที่มีผลบังคับใช้ : วันถัดจากวันประกาศราชกิจจาฯ
-
G/TBT/N/THA/473
29 มกราคม 2559
มาตรการปกติ
สินค้า : อาหาร
สาระสำคัญ : ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 373 พ.ศ. 2559 เรื่องการแสดงสัญลักษณ์โภชนาบนฉลากอาหาร กล่าวถึง 1) นิยามคำว่า ?สัญลักษณ์โภชนาการ? หมายถึงเครื่องหมายแสดงทางเลือกสุขภาพที่ช่วยให้ผู้บริโภคสามารถตัดสินใจเลือกซื้ออาหาร เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการมีภาวะโภชนาการที่เหมาะสม 2) ผู้ผลิต/จำหน่าย/นำเข้า ที่ประสงค์จะแสดงสัญลักษณ์บนฉลากอาหาร ต้องนำอาหารไปขอรับการตรวจสอบจากหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายก่อน จึงจะสามารถแสดงสัญลักษณ์โภชนาได้ 3) รูปแบบที่ใช้แสดงนั้นต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ
เอกสารฉบับเต็ม: 


วันที่มีผลบังคับใช้ : -
-
G/TBT/N/THA/469/Add.1
06 มกราคม 2559
มาตรการปกติ
สินค้า : วัตถุเจือปนอาหาร
สาระสำคัญ : ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร ฉบับที่ 3 ตามประกาศใน G/TBT/N/THA/469 (เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559) โดยได้ประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ 3 ธ.ค.58 และมีผลบังคับใช้วันที่ 4 ธ.ค. 58
วันที่มีผลบังคับใช้ : 4 ธ.ค.58
-
G/TBT/N/THA/469
09 ธันวาคม 2558
มาตรการปกติ
สินค้า : วัตถุเจือปนอาหาร
สาระสำคัญ : กระทรวงสาธารณสุขประกาศกฎระเบียบเรื่องวัตถุเจือปนอาหาร (ฉบับที่ 3) โดยกล่าวถึงการแสดงฉลากวัตถุเจือปนอาหารหรือกลุ่มหน้าที่ (functional classes) ในอาหารกำกับไว้ เลขสารบบอาหาร สาระสำคัญสรุปได้ดังนี้ ให้มีข้อความที่สำคัญ เช่น ชื่อผู้ผลิต ผู้นำเข้า หรือสำนักงานใหญ่ ปริมาณวัตถุเจือปนอาหารเป็นระบบเมตริก วัน เดือน ปีที่ผลิต/หมดอายุ ส่วนประกอบของอาหาร วิธีการใช้ วิธีการเก็บรักษา ข้อจำกัดในการใช้
วันที่มีผลบังคับใช้ : นับถัดจากวันประกาศในราชกิจจาฯ
-
G/TBT/N/THA/471
09 ธันวาคม 2558
มาตรการปกติ
สินค้า : นมผงสำหรับเด็กแรกเกิดถึง 3 ปี
สาระสำคัญ : ร่างพระราชบัญญติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กและผลิตที่เกี่ยวข้อง พ.ศ. ... ซึ่งสอดคล้องกับคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO) โดยประกอบด้วย 33 มาตรา สาระสำคัญได้แก่
1) การกำหนดนิยาม เช่น คำว่า ทารก เด็กเล็ก อาหารสำหรับเด็กและทารก ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
2) กำหนดที่มาคุณสมบัติ และอำนาจที่หน้าที่ของคณะกรรมการควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
3) หลักเกณฑ์การควบคุมส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ห้ามผู้ผลิต ผู้นำเข้า และผู้จำหน่าย กระทำการทางการตลาดในรูปแบบต่างๆ เช่น โฆษณา จำหน่ายหรือส่งเสริมการขาย แจกตัวอย่างผลิตภัณฑ์ บริจาคผลิตภัณฑ์ เว้นแต่อาหารทางการแพทย์ หรือให้นมผง (นมดัดแปลงสำหรับทารก นมดัดแปลงสูตรต่อเนื่องสำหรับเด็กเล็ก)
4) ห้ามกระทำการส่งเสริมการตลาดแก่หญิงตั้งครรภ์ แม่ หรือสมาชิกในครอบครัวที่มีทารก
5) การให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์หรือฉลากในลักษณะเป็นเท็จ โอ้อวด
6) มีระบบบริการสุขภาพ กล่าวคือ บุคลากรวิชาชีพมีหน้าที่ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พรบ.นี้
7) บทกำหนดโทษในกรณีที่มีผู้ฝ่าฝืนกฎหมาย
8) กฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้ภายหลัง 180 วัน นับแต่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
-
G/TBT/N/THA/1/Rev.1/Add.1
01 ธันวาคม 2558
มาตรการปกติ
สินค้า : การติดฉลากอาหารบรรจุเสร็จ
สาระสำคัญ : ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เกี่ยวกับการแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2557 และจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 3 ธันวาคม 2557
วันที่มีผลบังคับใช้ : 3 ธ.ค.57
-
G/TBT/N/THA/435/Add.1
23 มิถุนายน 2558
มาตรการปกติ
สินค้า : ขวดนม และภาชนะบรรจุนมสำหรับทารกและเด็กเล็ก
สาระสำคัญ : ประกาศใช้ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ขวดนม และภาชนะบรรจุนมสาหรับทารกและเด็กเล็ก (G/TBT/N/THA/435 ซึ่งประกาศเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 57) ทั้งนี้ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 และจะมีผลบังคับใช้ภายใน 180 วัน หลังจากปรากศในราชกิจจานุเบกษา ( 1 สิงหาคม 2558)
วันที่มีผลบังคับใช้ : 1 ส.ค.58
-
G/TBT/N/THA/437/Add.1
27 เมษายน 2558
มาตรการปกติ
สินค้า : ฉลากของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
สาระสำคัญ : ประกาศใช้ร่างประกาศคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เกี่ยวกับฉลากของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (G/TBT/N/THA/437 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2557) ทั้งนี้ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 โดยมีผลบังคับใช้ 90 วัน หลังจากประกาศในราชกิจจาฯ (22 เม.ย.58)
วันที่มีผลบังคับใช้ : 22 เม.ย.58
-
G/TBT/N/THA/1/Rev.1/Add.1
01 ธันวาคม 2557
มาตรการปกติ
สินค้า : การติดฉลากอาหารบรรจุเสร็จ
สาระสำคัญ : ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เกี่ยวกับการแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2557 และจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 3 ธันวาคม 2557
วันที่มีผลบังคับใช้ : 3 ธ.ค.57
-
G/TBT/N/THA/434
27 มีนาคม 2557
มาตรการปกติ
สินค้า : นมโคสดและนมโคพาสเจอร์ไรส์ชนิดเต็มมันเนย
สาระสำคัญ : ร่างประกาศ สธ. เรื่อง การแสดงข้อความ” ?พรีเมียม?” บนฉลากน้ำนมโคสดและน้ำนมโค ที่ผ่านกรรมวิธีพาสเจอร์ไรส์ชนิดเต็มมันเนย ดังต่อไปนี้ 1. การแสดงข้อความ ?พรีเมียม?” บนฉลากต้องได้รับอนุญาตจาก อย. 2. น้ำนมโคสดและน้ำนมโค ที่ผ่านกรรมวิธีพาสเจอร์ไรส์ชนิดเต็มมันเนยที่แสดงข้อความ ?พรีเมียม?” บนฉลากต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้ - มีคุณภาพหรือมาตรฐานตามประกาศ สธ. ว่าด้วยเรื่อง นมโค - มีระบบการตรวจสอบรับรองกระบวนการผลิตตามหลักการสากลหรือเทียบเท่าตั้งแต่วัตถุดิบจนถึงผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป และมีระบบตามสอบสินค้า - สถานที่ผลิตนมโคดิบต้องผ่าน GAP, GMP , HACCP และหน่วยงานที่รัฐให้การยอมรับ - มีคุณภาพหรือมาตรฐาน หรือลักษณะเด่นเป็นพิเศษกว่าน้ำนมโคสดและน้ำนมโคที่ผ่านกรรมวิธีพาสเจอร์ไรส์ชนิดเต็มมันเนยโดยทั่วไป ดังนี้ (1) ผลิตจากนมโคดิบที่มีจำนวนจุลินทรีย์ทั้งหมดไม่เกิน 200,000 โคโลนี/มล. และเซลล์เม็ดเลือดขาวไม่เกิน 300,000 เซลล์/มล. (2) มีปริมาณโปรตีนนม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3.1 โดยน้ำหนัก (3) มีปริมาณมันเนย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4.0 โดยน้ำหนัก (4) มีปริมาณเนื้อไม่รวมมันเนย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 8.5 โดยน้ำหนัก (5) ตรวจพบจุลินทรีย์ทั้งหมดในน้ำนมโคสดและน้ำนมโคที่ผ่านกรรมวิธีพาสเจอร์ไรส์ได้ไม่เกิน 1,000 โคโลนี/มล. ณ แหล่งผลิตและไม่เกิน 10,000 โคโลนี/มล. ตลอดระยะเวลาเมื่อออกจากแหล่งผลิต 3. ให้ผู้ผลิตหรือนำเข้าน้ำนมโคสดและน้ำนมโคที่ผ่านกรรมวิธีพาสเจอร์ไรส์ชนิดเต็มมันเนยที่แสดงข้อความว่า ?พรีเมียม?” บนฉลาก อยู่ก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ ภายใน 2 ปี นับแต่วันที่มีผลบังคับใช้ 4. ประกาศฉบับนี้ ให้ใช้บังคับ 1ปี นับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
วันที่มีผลบังคับใช้ : 1ปี นับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจฯ
-
G/TBT/N/THA/435
27 มีนาคม 2557
มาตรการปกติ
สินค้า : ขวดนม และภาชนะบรรจุนมสาหรับทารกและเด็กเล็ก
สาระสำคัญ : ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ขวดนม และภาชนะบรรจุนมสาหรับทารกและเด็กเล็ก แทนประกาศกระทรวงสาธารณสุข No.117 B.E. 2532 (1989) เรื่องขวดนม โดยร่างฉบับนี แก้ไขร่างเดิม ดังนี้ 1. ร่างประกาศฉบับนี้ มีผลบังคับใช้กับ - ขวด (feeding bottle) ฝาครอบ (protective cover) หัวนมยาง (feeding teat) ฝายึดหัวนมยาง (locking ring) และอาจมีลิ นปิดปากขวด (sealing disc) - ภาชนะสาหรับใช้บรรจุนมหรือของเหลวอื่นเพื่อการบริโภคของทารกและเด็กเล็ก ทั้งแบบใช้ซ้ำหรือใช้ครั้งเดียว 2. วัสดุที่อนุญาตให้ใช้ในการผลิตขวดนม และภาชนะบรรจุนมสาหรับทารกและเด็กเล็ก 3. ข้อกำหนดทั่วไปของขวดนมและส่วนประกอบรวมทั้งภาชนะบรรจุนมสำหรับทารกและเด็กเล็ก 4. ข้อกาหนดเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับวัสดุที่ใช้ผลิตขวดนม และภาชนะบรรจุนมสาหรับทารกและเด็กเล็ก 5. ขวดนม ที่จำหน่ายอยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้ ใช้บังคับ ให้ยังคงจำหน่ายต่อไปได้ ไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 180 วัน นับจากวันประกาศในราชกิจจา-นุเบกษาเป็นต้นไป
วันที่มีผลบังคับใช้ : 180 วัน นับจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
-
G/TBT/N/THA/436
27 มีนาคม 2557
มาตรการปกติ
สินค้า : การแสดงข้อความ ?พรีเมียม?” บนฉลากอาหาร
สาระสำคัญ : ร่างประกาศ สธ. เรื่องการแสดงข้อความ พรีเมียม” บนฉลากอาหาร สรุปสาระสำคัญดังนี้ 1. พรีเมียม” หมายความว่า ข้อความที่แสดงคุณภาพหรือมาตรฐานหรือคุณลักษณะเด่นเป็นพิเศษกว่าอาหารนั้นๆโดยทั่วไป 2. การแสดงข้อความ พรีเมียม” ต้องได้รับอนุญาตจาก อย. 3. อาหารที่แสดงข้อความ ?พรีเมียม?” บนฉลาก ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขดังนี้ - มีหลักคุณภาพและมาตรฐาน ตามประกาศ สธ. ได้แก่ ; - มีระบบการตรวจสอบรับรองกระบวนการผลิต และระบบตามสอบสินค้า - สถานที่ผลิตวัตถุดิบที่เป็นผลิตผลทางการเกษตร ต้องผ่านการตรวจประเมิน GAPและ GMP มีระบบ HACCP ตามมาตรฐาน Codex หรือ ISO 22000 หรือหน่วยงานที่รัฐให้การยอมรับ - ผลิตภัณฑ์อาหารต้องมีคุณภาพหรือมาตรฐานหรือคุณลักษณะที่เด่นเป็นพิเศษตามประกาศ สธ. ดังนี้ (1) ผ่านการรับรองด้านเกษตรอินทรีย์ จากหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานที่รัฐให้การยอมรับ (2) ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) จากกระทรวงพาณิชย์ (3) ใช้วัตถุดิบหรือส่วนผสมที่สำคัญที่มีคุณภาพหรือมาตรฐานที่พิเศษกว่าวัตถุดิบโดยทั่วไป (4) มีกระบวนการผลิตวิธีพิเศษที่ทำให้อาหารมีคุณภาพหรือมาตรฐานหรือคุณลักษณะที่เด่นเป็นพิเศษแตกต่างจากอาหารนั้นๆโดยทั่วไป 4. ให้ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าอาหารที่แสดงข้อความว่า “?พรีเมียม?” บนฉลากอาหาร อยู่ก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ ปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ ภายใน 2 ปี นับแต่วันที่มีผลบังคับใช้ ประกาศฉบับนี้ ให้ใช้บังคับนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
วันที่มีผลบังคับใช้ : นับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจาฯ
-
G/TBT/N/THA/Rev.1
09 กันยายน 2556
มาตรการปกติ
สินค้า : การแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ
สาระสำคัญ : ร่างประกาศ สธ. เกี่ยวกับการแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ ดังต่อไปนี้ 1 .การแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุที่ผลิตเพื่อจำหน่าย นำเข้าเพื่อจำหน่าย หรือที่จำหน่าย ต้องแสดงข้อความเป็นภาษาไทย ดังนี้ (1) ชื่ออาหาร (2) เลขสารบบอาหาร (3) ชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิตหรือผู้แบ่งบรรจุหรือผู้นำเข้า (4) ปริมาณของอาหารในระบบเมตริก (5) รายการส่วนประกอบ (6) ระบุข้อมูลสำหรับสารก่อภูมิแพ้บนฉลาก ซึ่งกำหนดไว้ 8 ชนิด ดังนี้ (6.1) ธัญชาติ ที่มีส่วนประกอบของกลูเตน เช่น ข้าวสาลี ไรน์ บาร์เลย์ โอ๊ต สเปล หรือสายพันธ์ลูกผสมของธัญชาติดังกล่าว และผลิตภัณฑ์ธัญชาติดังกล่าว (6.2) สัตว์น้ำที่มีเปลือกแข็ง และผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำที่มีเปลือกแข็ง (6.3)ไข่ และผลิตภัณฑ์จากไข่ (6.4) ปลา และผลิตภัณฑ์จากปลา (6.5) ถั่วลิสง ถั่วเหลือง และผลิตภัณฑ์จากถั่วลิสง ถั่วเหลือง (6.6) นม และผลิตภัณฑ์จากนม (รวมถึงแลคโตส) (6.7) ถั่วที่มีเปลือกแข็ง และผลิตภัณฑ์จากถั่วที่มีเปลือกแข็ง ถั่วจำพวกนัท และผลิตภัณฑ์จากถั่วจำพวกนัท เช่น อัลมอนต์ วอลนัท พีแคน (6.8) ซัลไฟต์ ที่มีปริมาณ มากกว่า หรือเท่ากับ 10 mg/kg (7) แสดงชื่อกลุ่มของวัตถุเจือปนอาหารร่วมกับชื่อเฉพาะ หรือแสดงชื่อกลุ่มของวัตถุเจือปนอาหารร่วมกับการใช้ตัวเลขภายใต้หลักเกณฑ์ของระบบเลขสากล INS System (8) แสดง วันเดือน และปี วันหมดอายุในรูปแบบ วัน-เดือน-ปี สำหรับอาหารที่มีอายุการเก็บไม่เกิน 90 วัน หรือแสดงวัน เดือน และปี สำหรับอาหารที่มีอายุการเก็บเกิน 90 วัน โดยมีข้อความว่า “ควรบริโภค” กำกับไว้ด้วย (9) ข้อกำหนดข้อมูลอื่นๆ เช่น คำสั่ง การปรุง การเก็บรักษา การนำเข้าอาหารบรรจุเสร็จ หรืออาหารสัตว์ซึ่งไม่ใช่เพื่อจำหน่าย อาจแสดงข้อความในฉลากเป็นภาษาอังกฤษได้ 2. ชื่อของผลิตภัณฑ์อาหารต้องมีขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร และมีเนื้อที่ฉลากไม่น้อยกว่า 35 ตารางเซนติเมต 3. ข้อความในฉลากต้องมีลักษณะเห็นได้ชัดเจน และอ่านได้ง่าย ขนาดของตัวอักษรต้องสัมพันธ์กับขนาดของพื้นที่ฉลาก โดยไม่น้อยกว่า 1 มิลลิเมตร สำหรับขนาดพื้นที่ฉลากไม่เกิน 100 ตารางเซ
วันที่มีผลบังคับใช้ : 180 วัน นับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจาฯ
-
G/TBT/N/THA/215/Rev.1
02 เมษายน 2556
มาตรการปกติ
สินค้า : อาหารติดฉลาก GDA
สาระสำคัญ : ร่างประกาศกระทรวง สธ. เรื่อง อาหารที่ต้องแสดงฉลากโภชนการ และค่าพลังงาน น้ำตาล ไขมัน และโซเดียมแบบ GDA สรุปสาระสำคัญดังนี้ 1.ยกเลิกประกาศ สธ. ฉบับที่ 305 พ.ศ. 2550 เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารสำเร็จรูปพร้อมบริโภคทันทีบางชนิด และ ประกาศ สธ. เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารสำเร็จรูปพร้อมบริโภคทันทีบางชนิด ฉบับที่ 2 2. ให้อาหาร ดังต่อไปนี้ ต้องแสดงฉลากโภชนาการ และค่าพลังงาน น้ำตาล ไขมันและโซเดียม ตามแบบ GDA (Guideline Daily Amount) 2.1 ขนมขบเคี้ยว ได้แก่ มันฝรั่งทอดหรืออบกรอบ ข้าวโพดคั่วทอดหรืออบกรอบ ข้าวเกรียบหรืออาหารขบเคี้ยวขนิดอบพอง ถั่วหรือนัตอบ หรืออบเกลือ หรือเคลือบปรุงรส สาหร่ายทอด หรืออบกรอบ หรือเคลือบปรุงรส และปลาเส้นอบกรอบ หรือทอดกรอบ หรือปรุงรส 2.2 ช็อกโกแลต และผลิตภัณฑ์ในทำนองเดียวกัน 2.3 ผลิตภัณฑ์ขนมอบ ได้แก่ ขนมปังอบกรอบ หรือแครกเกอร์ หรือบิสกิต เวอร์เฟอร์สอดไส้ คุกกี้ เค้ก และพาย เพสตรี้ ทั้งชนิดที่มีและไม่มีไส้
วันที่มีผลบังคับใช้ : 180 วันหลังประกาศในราชกิจจานุเบกษา
-
G/TBT/N/THA/401
02 พฤษภาคม 2555
มาตรการปกติ
สินค้า : GMP
สาระสำคัญ : เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่าย สรุปสาระสำคัญดังนี้ ข้อ 1 คำนิยาม อาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่าย (pre-packaged food) หมายความว่า อาหารที่ผ่านกระบวนการแปรรูป เช่น ตัดแต่งในลักษณะที่นำไปปรุงหรือบริโภค คั่ว ทำให้แห้ง หมักดอง เป็นต้น หรือทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของอาหาร หรืออาหารที่ผ่านกระบวนการผลิตเรียบร้อยแล้ว และบรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่ายต่อผู้บริโภค แต่ทั้งนี้ไม่รวมถึงอาหารควบคุมเฉพาะ หรืออาหารที่กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน และอาหารที่ต้องมีฉลากที่มีประกาศกระทรวงสาธารณสุขกำหนดให้ ต้องปฏิบัติตามวิธีการผลิตเครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิตและการเก็บรักษาอาหารแล้ว” ข้อ 2 ให้อาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่ายเป็นอาหารที่ต้องกำหนดวิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร ข้อ 3 ผู้ผลิตอาหารตามข้อ 2 เพื่อจำหน่ายต้องปฏิบัติตามวิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่ายที่กำหนดไว้ในบัญชีหมายเลข 1 ท้ายประกาศนี้ หรือไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ดังกล่าว การตรวจสถานที่ผลิตอาหารตามวรรคหนึ่งให้ใช้บันทึกและหลักเกณฑ์ตามบัญชีหมายเลข 2 และ 3 ท้ายประกาศนี้ ข้อ 4 ผู้นำเข้าอาหารตามข้อ 2 เพื่อจำหน่าย ต้องจัดให้มีใบรับรองวิธีการผลิต เครื่องมือ เครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่ายที่กำหนดไว้ในบัญชีหมายเลข 1 ท้ายประกาศนี้ หรือไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ดังกล่าว ข้อ 5 ให้ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตผลิตอาหาร หรือได้รับเลขสถานที่ผลิตอาหารหรือได้รับใบอนุญาตนำเข้าอาหาร สำหรับอาหารตามข้อ 2 แล้วแต่กรณี ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับที่ปฏิบัติ ไม่เป็นไปตาม ข้อ 3 และ ข้อ 4 ปรับปรุง แก้ไข หรือจัดให้มีใบรับรองแล้วแต่กรณี ให้ถูกต้องตามประกาศนี้ ภายใน 3 ปี นับแต่วันที่ประกาศนี้บังคับใช้ ข้อ 6 ประกาศนี้ ไม่ใช้บังคับกับอาหารตามข้อ 2 ซึ่งผู้ปรุงหรือผู้ผลิตเป็นผู้จำหน่ายโดยตรงให้กับผู้บริโภค
เอกสารฉบับเต็ม: 
http://members.wto.org/crnattachments/2012/sps/THA/12_1584_00_x.pdf

วันที่มีผลบังคับใช้ : 180 วันหลังจากที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
-
G/TBT/N/THA/1/Add.1
02 พฤษภาคม 2555
มาตรการปกติ
สินค้า : ฉลากอาหาร
สาระสำคัญ : แก้ไขประกาศสาธารณสุขฉบับที่ 194 ปี 2543 ยกเลิกความในข้อ 8 ของประกาศสาธารณสุข (ฉบับที่ 194) เรื่อง ฉลาก และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “ การแสดงเลขสารบบอาหารสำหรับอาหารตามควบคุมเฉพาะ อาหารที่กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน อาหารที่รัฐมนตรีประกาศให้เป็นอาหารที่ต้องมีฉลาก ให้เป็นไปตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากำหนด ” การขอรับเลขสารบบอาหารของอาหารที่นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น ให้ปฏิบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และ การเก็บรักษาอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่าย
เอกสารฉบับเต็ม: 
http://members.wto.org/crnattachments/2012/tbt/THA/12_1594_00_x.pdf

วันที่มีผลบังคับใช้ : หลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา
-
G/TBT/N/THA/394
21 พฤศจิกายน 2554
มาตรการปกติ
สินค้า : วัตถุอันตรายทางการเกษตร (สารกำจัดศัตรูพืช)
สาระสำคัญ : ประกาศข้อกำหนดรายละเอียด หลักเกณฑ์ และวิธีการขึ้นทะเบียน การออกใบสำคัญและการต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายที่กรมวิชาการเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบ พ.ศ. 2552 1. การผลิตหรือนำเข้าซึ่งวัตถุอันตรายให้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายวัตถุมีพิษ สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร 2. การขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายทางการเกษตร มี 3 ขั้นตอน a ขั้นตอนที่ 1 การลงทะเบียนเบื้องต้น (trials clearance) b ขั้นตอนที่ 2 การทดลองชั่วคราว (Provisional clearance) c ขั้นตอนที่ 3 การประเมินผลสุดท้ายเพื่อรับการขึ้นทะเบียน 3. การต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายวัตถุมีพิษ สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร ภายใน 180 วัน ก่อนที่ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายสิ้นอายุ
เอกสารฉบับเต็ม: 
http://docsonline.wto.org/DDFDocuments/t/G/Tbtn11/THA394.doc
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2552/E/166/3.PDF

วันที่มีผลบังคับใช้ : 14 พ.ย. 52
-
G/TBT/N/THA/389/ Add.1
19 ตุลาคม 2554
มาตรการปกติ
สินค้า : วัตถุเจือปนอาหาร
สาระสำคัญ : ขยายระยะเวลาแสดงข้อคิดเห็นใน (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องวัตถุเจือปนอาหาร (ฉบับที่ 2) จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2554
เอกสารฉบับเต็ม: 

วันที่มีผลบังคับใช้ : -
-
G/TBT/N/THA/389
17 สิงหาคม 2554
มาตรการปกติ
สินค้า : วัตถุเจือปนอาหาร
สาระสำคัญ : (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องวัตถุเจือปนอาหาร (ฉบับที่ 2) ซึ่งกำหนดเรื่องการติดฉลาก สรุปได้ดังนี้ 1. การติดฉลากวัตถุเจือปนอาหารต้องติดเป็นภาษาไทย (แต่จะมีภาษาต่างประเทศด้วยก็ได้) และต้องมีข้อความแสดงรายละเอียด เช่น ชื่ออาหาร (มีคำว่า “วัตถุเจือปนอาหาร” กำกับด้วย เลขสาระบบอาหาร ชื่อและที่ตั้งผู้ผลิต รุ่นที่ผลิต ปริมาณวัตถุเจือปนอาหารเป็นระบบเมตริก เป็นต้น 2. การติดฉลากวัตถุเจือปนอาหารสำหรับส่งออกต้องแสดงข้อความเป็นภาษาใดก็ได้ แต่ต้องระบุประเทศผู้ผลิต เลขสาระบบอาหาร และรุ่นที่ผลิต
เอกสารฉบับเต็ม: 
http://members.wto.org/crnattachments/2011/tbt/THA/11_2707_00_e.pdf

วันที่มีผลบังคับใช้ : 90 วันหลังจากประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา
-
G/TBT/N/THA/358
06 ธันวาคม 2553
มาตรการปกติ
สินค้า : น้ำปลา
สาระสำคัญ : เพื่อให้สนองนโยบายการควบคุมและป้องกันการขาดสารไอโอดีน กระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศ เรื่อง น้ำปลา (ฉบับที่ 2) โดยให้เพิ่มเติมข้อความต่อไปนี้ในประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 203 พ.ศ. 2543 ซึ่งกำหนดให้น้ำปลาต้อง 1) มีปริมาณไอโอดีนไม่น้อยกว่า 2 มิลลิกรัม/ลิตร และไม่เกิน 3 มิลลิกรัม/ลิตร ในระหว่างกระบวนการผลิต 2) น้ำปลาที่มีวัตถุประสงค์สำหรับผู้ที่ต้องการจำกัดการบริโภคไอโอดีนให้แสดงฉลากข้อความว่า สำหรับผู้ที่จำกัดการบริโภคไอโอดีน 3) ประกาศฉบับนี้ไม่ใช้บังคับกับน้ำปลาที่ผลิตเพื่อการส่งออก
เอกสารฉบับเต็ม: 
http://members.wto.org/crnattachments/2010/sps/THA/10_4524_00_x.pdf

วันที่มีผลบังคับใช้ : 28 ม.ค. 54
-
G/TBT/N/THA/359
06 ธันวาคม 2553
มาตรการปกติ
สินค้า : ซอสถั่วเหลืองปรุงรส
สาระสำคัญ : เพื่อให้สนองนโยบายการควบคุมและป้องกันการขาดสารไอโอดีน กระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศ เรื่อง ผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่ได้จากการย่อยโปรตีนของถั่วเหลือง ดังนี้ 1) มีปริมาณไอโอดีนไม่น้อยกว่า 2 มิลลิกรัมและไม่เกิน 3 มิลลิกรัมต่อซอสถั่วเหลืองปรุงรส 1 ลิตร ในระหว่างกระบวนการผลิต 2) ผลิตภัณฑ์ซอสถั่วเหลืองปรุงรสมีวัตถุประสงค์สำหรับผู้ที่ต้องการจำกัดการบริโภคไอโอดีนให้แสดงฉลากข้อความว่า สำหรับผู้ที่จำกัดการบริโภคไอโอดีน 3) ประกาศฉบับนี้ไม่ใช้บังคับกับซอสถั่วเหลืองปรุงรสที่ผลิตเพื่อการส่งออก
เอกสารฉบับเต็ม: 
http://members.wto.org/crnattachments/2010/sps/THA/10_4522_00_x.pdf

วันที่มีผลบังคับใช้ : 28 ม.ค. 54
-
G/TBT/N/THA/360
06 ธันวาคม 2553
มาตรการปกติ
สินค้า : น้ำเกลือปรุงอาหาร
สาระสำคัญ : เพื่อให้สนองนโยบายการควบคุมและป้องกันการขาดสารไอโอดีน กระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศ เรื่อง น้ำเกลือปรุงอาหาร ต้องมีคุณภาพดังนี้ 1) มีปริมาณไอโอดีนไม่น้อยกว่า 2 มิลลิกรัมและไม่เกิน 3 มิลลิกรัม ในระหว่างกระบวนการผลิต 2) น้ำเกลือปรุงอาหารที่มีวัตถุประสงค์สำหรับผู้ที่ต้องการจำกัดการบริโภคไอโอดีนให้แสดงฉลากข้อความว่า สำหรับผู้ที่จำกัดการบริโภคไอโอดีน 3) ประกาศฉบับนี้ไม่ใช้บังคับกับน้ำเกลือปรุงอาหารที่ผลิตเพื่อการส่งออก
เอกสารฉบับเต็ม: 
http://members.wto.org/crnattachments/2010/sps/THA/10_4523_00_x.pdf

วันที่มีผลบังคับใช้ : 28 ม.ค. 54
-
G/TBT/N/THA/356
15 พฤศจิกายน 2553
มาตรการปกติ
สินค้า : วัตถุเจือปนอาหาร
สาระสำคัญ : ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุขกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการใช้โพรไบโอติกเป็นส่วนผสมในอาหาร ดังต่อไปนี้: ข้อ 1 ให้จุลินทรีย์ บักเตรี แบคทีเรีย หรือยีสต์ ที่กำหนดจำนวนเป็นคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารตามรายชื่อประกาศกระทรวงสาธารณสุขในบัญชีเลข 1 แนบท้ายประกาศนี้ ไม่รวมถึงโพรไบโอติก ข้อ 2 ในประกาศนี้ “โพรไบโอติก (Probiotic)” หมายความว่า จุลินทรีย์ที่มีชีวิตซึ่งเมื่อรายกายได้รับในปริมาณที่เพียงพอ จะทำให้เกิดผลที่เป็นประโยชน์ด้านสุขภาพ ทั้งนี้ไม่รวมถึง จุลินทรีย์ที่ใช้เป็นสารชีวภาพบำบัด (biotherapeutic agents) และจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ (beneficial microorganisms) ที่ไม่ใช้ในอาหาร และจุลินทรีย์ที่ได้จากการดัดแปลงพันธุกรรม (Genetically Modified Microorganisms) “การกล่าวอ้างทางสุขภาพ (Health Claim)” หมายความว่า การแสดงรูป รูปภาพ รอยประดิษฐ์ เครื่องหมาย เครื่องหมายการค้า หรือข้อความใดๆบนฉลาก ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร ส่วนประกอบของอาหาร หรือสารอาหาร ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพทั้งทางตรงและทางอ้อม ข้อ 3 การใช้โพรไบโอติกเป็นส่วนผสมในอาหาร ต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 3.1 โพรไบโอติกที่จะใช้เป็นส่วนผสมในอาหาร ต้องเป็นไปตามรายชื่อในบัญชีหมายเลข 2 แนบท้ายประกาศนี้ โพรไบโอติกชนิดอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ใน บัญชีหมายเลข 2 ต้องผ่านการประเมินคุณภาพความปลอดภัยตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศ 3.2 ต้องมีคุณภาพหรือมาตรฐานโดยมีจุลินทรีย์โพรไบโอติกที่ยังคงมีชีวิตอยู่ ไม่น้อยกว่า 106 ต่ออาหาร 1 กรัม ตลอดอายุการเก็บรักษาของอาหารนั้น ข้อ 4 การใช้โพรไบโอติกเป็นส่วนผสมตามข้อ 3 หากจะกล่าวอ้างทางสุขภาพจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศกำหนด ข้อ 5 การแสดงฉลากของอาหารที่มีโพรไบโอติกเป็นส่วนผสม ต้อง (1) ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง ฉลาก (2) ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องของอาหารนั้น กรณีที่มีการกล่าวอ้างทางสุขภาพ ตามข้อ 4 ต้องแสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้ -สกุล (Genus) ชนิด (Species) และสายพันธุ์ (Strain) ของโพรไบโอติกที่เป็นส่วนผสม -ปริมาณและช่วงระยะเวลาที่แนะนำให้บริโภคซึ่งให้ผลต่อสุขภาพตามกล่าวอ้าง -ข้อความการกล่าวอ้างท
เอกสารฉบับเต็ม: 
http://members.wto.org/crnattachments/2010/tbt/THA/10_4283_00_e.pdf

วันที่มีผลบังคับใช้ : ต.ค. 53
-
G/TBT/N/THA/357
15 พฤศจิกายน 2553
มาตรการปกติ
สินค้า : เกลือบริโภค
สาระสำคัญ : ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 153 พ.ศ. 2537 เรื่อง เกลือบริโภค และแทนที่โดยร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เกลือบริโภค ซึ่งได้กำหนดปริมาณสารไอโอดีนในเกลือบริโภค รวมถึงกำหนดในเรื่องการรับรองการผลิตที่ถูกสุขลักษณะ และการติดฉลาก
เอกสารฉบับเต็ม: 
http://members.wto.org/crnattachments/2010/tbt/THA/10_4284_00_e.pdf

วันที่มีผลบังคับใช้ : ต.ค. 53
-
G/TBT/N/THA/332/ Add.1
30 มีนาคม 2553
มาตรการปกติ
สินค้า : เครื่องดื่มแอลกอฮอลล์
สาระสำคัญ : ประกาศขยายระยะเวลาแสดงข้อคิดเห็นเพิ่ม 30 วัน ต่อประกาศ G/TBT/N/THA/332 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ ฉลากพร้อมทั้งข้อความเตือนสำหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ผลิตหรือนำเข้า พ.ศ. ... โดยขยายจนถึงวันที่ 21 เม.ย. 53
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
-
G/TBT/N/THA/282/ Add.1
22 ธันวาคม 2551
มาตรการปกติ
สินค้า : สุรา
สาระสำคัญ : ขยายระยะเวลาให้ข้อคิดเห็น 30 วัน ใน”ร่าง ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องสุรา” G/TBT/N/THA/282 ปิดรับข้อคิดเห็น 30 มกราคม 2552
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
-
G/TBT/N/THA/268
28 เมษายน 2551
มาตรการปกติ
สินค้า : อาหารทุกชนิด
สาระสำคัญ : ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 304 เรื่อง การห้าม การผลิตหรือจำหน่ายอาหารที่มีการบรรจุสิ่งอื่นหรือวัตถุอื่นที่มิใช่อาหารในภาชนะบรรจุ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 30 สิงหาคม 251 และมีการแก้ไขเป็น ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การห้าม การผลิตหรือจำหน่ายอาหารที่มีการบรรจุสิ่งอื่นหรือวัตถุอื่นที่มิใช่อาหารในภาชนะบรรจุและหีบห่อ ดังนี้ 1. การบรรจุสิ่งอื่นหรือวัตถุอื่นมิใช่อาหารในภาชนะบรรจุอาหาร สำหรับอาหารที่ผลิตเพื่อจำหน่าย นำเข้าเพื่อจำหน่ายให้กระทำได้เฉพาะกรณีที่สิ่งอื่นหรือวัตถุอื่นนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหาร หรือเพื่อเป็นเครื่องปรุงหรือประกอบอาหาร หรือใช้เป็นอุปกรณ์ในการบริโภคหรือเตรียมอาหาร 2. การบรรจุสิ่งอื่นหรือวัตถุอื่นที่มิใช่อาหารในหีบห่อของภาชนะบรรจุอาหาร สำหรับอาหารที่ผลิตเพื่อจำหน่าย นำเข้าเพื่อจำหน่ายให้กระทำได้เฉพาะกรณีที่สิ่งอื่นหรือวัตถุอื่นนั้นไม่ก่อให้เกิดความเสียต่อสุขภาพหรือสำคัญผิดแก่บริโภคว่าอาจรับประทานได้เช่นเดียวกับอาหาร แจ้งในมาตรการ SPS ด้วย ( G/SPS/N/THA/165 Add.1 )
วันที่มีผลบังคับใช้ : หนึ่งวันนับจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ทุกประเทศ
G/TBT/N/THA/246 /Add.1
30 ตุลาคม 2550
มาตรการปกติ
สินค้า : ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฉบับที่ 2
สาระสำคัญ : ขยายเวลาระยะเสนอข้อคิดเห็นร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (ฉบับที่2) ไปอีก 1 เดือน ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2550
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
-
G/TBT/N/THA/245 /Add.1
30 ตุลาคม 2550
มาตรการปกติ
สินค้า : อาหารทารกและอาหารสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็ก ฉบับที่ 4
สาระสำคัญ : ขยายระยะเวลาเสนอข้อคิดเห็นร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง อาหารทารกและอาหารสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็ก (ฉบับที่ 4) ไปอีก 1 เดือน ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2550
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
-
G/TBT/N/THA/247 /Add.1
30 ตุลาคม 2550
มาตรการปกติ
สินค้า : นมดัดแปลงสำหรับทารกและนมดัดแปลงสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็ก ฉบับที่ 3
สาระสำคัญ : ขยายระยะเวลาเสนอข้อคิดเห็นร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง นมดัดแปลงสำหรับทารกและนมดัดแปลงสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็ก (ฉบับที่ 3) ไปอีก 1 เดือน ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2550
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
-

Copyright © 2015. www.acfs.go.th All Rights Reserved.
หน่วยประสานงานกลางด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชของประเทศไทย(Thailand SPS Contact Point)
กลุ่มความตกลงสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชและอื่นๆ (SPS Section)
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)
ที่อยู่ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ. 10900
โทร. 02-561-4204 โทรสาร 02-561-4034
E-mail : spsthailand@gmail.com, sps@acfs.go.th