TBT Notification เดือนล่าสุด

ประเทศ Notification No. มาตรการ สินค้า/สาระสำคัญ ประเทศที่ได้รับผลกระทบ รายละเอียด
เคนยา G/TBT/N/KEN/845
14 มีนาคม 2562
ปกติ สินค้า :เนื้อ และผลิตภัณฑ์เนื้อ  
สาระสำคัญ : ร่างมาตรฐานระบุข้อกำหนดวิธีการสุ่มตัวอย่างและการทดสอบสำหรับสำหรับไส้กรอกที่ทำจากเนื้อโค, เนื้อลูกแกะ/เนื้อแกะ, เนื้อแพะ, เนื้ออูฐ, เนื้อหมูและเนื้อสัตว์ปีกเพื่อการบริโภค
วันที่มีผลบังคับใช้ : เมื่อประกาศในกฎกระทรวงฯ
ประเทศคู่ค้า  
แคนาดา G/SPS/N/CAN/1243
14 มีนาคม 2562
ปกติ สินค้า :สารกำจัดศัตรูพืช dithianon  
สาระสำคัญ : ประกาศ PMRL2019-07 เกี่ยวกับการจำกัดปริมาณสารตกค้างสูงสุด (MRLs) ที่ระบุไว้สำหรับ dithianon โดย PMRA ได้เสนอค่า MRLs ดังนี้
MRL (ppm)1 สินค้าเกษตรสด (RAC) และ /หรือสินค้าเกษตรแปรรูป
300 Hops (แห้ง)
12 ลูกเกด
8.0 องุ่น, ลูกแพร์
5.0 แอปเปิ้ล
3.0 Sweet cherries, tart cherries
0.5 พลัม
1 ppm = parts per million

วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
เคนยา G/TBT/N/KEN/850
14 มีนาคม 2562
ปกติ สินค้า :กาแฟและสารใช้แทนกาแฟ  
สาระสำคัญ : ร่างมาตรฐานระบุข้อกำหนดวิธีการสุ่มตัวอย่างและการทดสอบสำหรับเมล็ดกาแฟคั่วและกาแฟคั่วบด โดยมาตรฐานนี้ใช้กับกาแฟคั่วบดที่สกัดคาเฟอีนออก
วันที่มีผลบังคับใช้ : เมื่อประกาศในกฎกระทรวงฯ
ประเทศคู่ค้า  
เคนยา G/TBT/N/KEN/846
14 มีนาคม 2562
ปกติ สินค้า :สัตว์ปีกและไข่ไก่  
สาระสำคัญ : ร่างมาตรฐานระบุข้อกำหนดวิธีการสุ่มตัวอย่างและการทดสอบสำหรับสัตว์ปีกปรุงรส ซึ่งใช้กับสัตว์ปีกที่เลี้ยงเพื่อการบริโภค
วันที่มีผลบังคับใช้ : เมื่อประกาศในกฎกระทรวงฯ
ประเทศคู่ค้า  
เคนยา G/TBT/N/KEN/851
14 มีนาคม 2562
ปกติ สินค้า :กาแฟและสารใช้แทนกาแฟ  
สาระสำคัญ : ร่างมาตรฐานระบุข้อกำหนดวิธีการสุ่มตัวอย่างและการทดสอบสำหรับกาแฟสำเร็จรูป โดยมาตรฐานนี้ใช้กับกาแฟสำเร็จรูปที่สกัดกาเฟอีนออก
วันที่มีผลบังคับใช้ : เมื่อประกาศในกฎกระทรวงฯ
ประเทศคู่ค้า  
เคนยา G/TBT/N/KEN/847
14 มีนาคม 2562
ปกติ สินค้า :เนื้อ และผลิตภัณฑ์เนื้อ  
สาระสำคัญ : ร่างมาตรฐานระบุวิธีการสำหรับการคัดเกรดเนื้อ รวมถึงเนื้อลูกวัว, ข้อกำหนดด้านคุณภาพและความปลอดภัย, วีธีการสุ่มตัวอย่างและการทดสอบสำหรับซาก, เนื้อสำหรับการบริโภค โดยมาตรฐานนี้ยังกำหนดส่วนสำคัญของการตัดเนื้อสัตว์จากซากเพื่อจำหน่าย
วันที่มีผลบังคับใช้ : เมื่อประกาศในกฎกระทรวงฯ
ประเทศคู่ค้า  
เคนยา G/TBT/N/KEN/848
14 มีนาคม 2562
ปกติ สินค้า :เนื้อ และผลิตภัณฑ์เนื้อ  
สาระสำคัญ : ร่างมาตรฐานระบุข้อกำหนดวิธีการทดสอบและการสุ่มตัวอย่างสำหรับเนื้อแช่เกลือกระป๋อง (canned corned beef)
วันที่มีผลบังคับใช้ : เมื่อประกาศในกฎกระทรวงฯ
ประเทศคู่ค้า  
เคนยา G/TBT/N/KEN/844
14 มีนาคม 2562
ปกติ สินค้า :เนื้อ และผลิตภัณฑ์เนื้อ  
สาระสำคัญ : ร่างมาตรฐานระบุข้อกำหนดการผลิตผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์บรรจุเสร็จที่แปรรูปหรือผลิตในโรงงานแปรรูปเนื้อสัตว์ที่ได้รับอนุญาต
วันที่มีผลบังคับใช้ : เมื่อประกาศในกฎกระทรวงฯ
ประเทศคู่ค้า  
เคนยา G/TBT/N/KEN/849
14 มีนาคม 2562
ปกติ สินค้า :กาแฟและสารใช้แทนกาแฟ  
สาระสำคัญ : ร่างมาตรฐานระบุข้อกำหนดวิธีการสุ่มตัวอย่างและการทดสอบสำหรับเมล็ดกาแฟดิบ โดยมาตรฐานนี้ใช้กับเมล็ดกาแฟอาราบิก้า (Coffea Arabica) และโรบัสต้า (Coffea canephora)
วันที่มีผลบังคับใช้ : เมื่อประกาศในกฎกระทรวงฯ
ประเทศคู่ค้า  
บราซิล G/SPS/N/BRA/1485
12 มีนาคม 2562
ปกติ สินค้า :สารกำจัดศัตรูพืช  
สาระสำคัญ : แก้ไขค่า MRL ของสารกำจัดศัตรูพืช Azoxistrobina (คลุกเมล็ดฆ่าเชื้อโรค) ในข้าวโพด ข้าวฟ่าง ที่ 0.01 mg/kg ไม่กำหนดระยะปลอดภัย เนื่องจากวิธีการใช้คลุกเมล็ด
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
แอฟริกาใต้ G/TBT/N/ZAF/235
11 มีนาคม 2562
ปกติ สินค้า :ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์บรรจุกระป๋อง  
สาระสำคัญ : ประกาศข้อกำหนดบังคับผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์บรรจุกระป๋องเพื่อการบริโภค ซึ่งผู้จำหน่ายต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้และข้อกำหนดของ Standard National National Standard (SANS) 1675 ฉบับล่าสุด ที่ใช้กับโรงงานผลิต, การผลิต, การแปรรูป, และการฆ่าเชื้อของผลิตภัณฑ์ ข้อกำหนดด้านสุขอนามัยสำหรับผลิตภัณฑ์ ข้อกำหนดด้าน chemical และ microbiological สำหรับผลิตภัณฑ์ และข้อกำหนดสำหรับพนักงานที่โรงคัดบรรจุต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของ SANS 1675 ฉบับล่าสุด
วันที่มีผลบังคับใช้ : 6 เดือนหลังจากวันที่ประกาศครั้งสุดท้าย
ประเทศคู่ค้า  
สหรัฐอเมริกา G/TBT/N/USA/1445
07 มีนาคม 2562
ปกติ สินค้า :เกษตรอินทรีย์  
สาระสำคัญ : ประกาศแก้ไขรายชื่อสารที่ได้รับอนุญาตและต้องห้าม (National List) ของกฎระเบียบอินทรีย์ของ USDA โดยเพิ่มองค์ประกอบ elemental sulfur สำหรับใช้เป็น molluscicide ในการผลิตพืชอินทรีย์ เพิ่ม polyoxin D zinc salt เพื่อควบคุมโรคที่เกิดจากเชื้อราในการผลิตพืชอินทรีย์และจัดประเภท magnesium chloride จากประเภทสารสังเคราะห์ที่ได้รับอนุญาตเปลี่ยนเป็นประเภทไม่ใช่สารสังเคราะห์ที่ได้รับอนุญาต เพื่อเป็นส่วนผสมในการจัดการอินทรีย์
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
ยูกันดา G/TBT/N/UGA/1037
07 มีนาคม 2562
ปกติ สินค้า :สัตว์ปีกปรุงรส  
สาระสำคัญ : ร่างมาตรฐานระบุข้อกำหนดวิธีการสุ่มตัวอย่างและการทดสอบสำหรับสัตว์ปีกปรุงรส โดยใช้กับสัตว์ปีกที่เลี้ยงเพื่อการบริโภค
วันที่มีผลบังคับใช้ : เมื่อประกาศในกฎกระทรวงฯ
ประเทศคู่ค้า  
ยูกันดา G/TBT/N/UGA/1038
07 มีนาคม 2562
ปกติ สินค้า :ไส้กรอกเนื้อ  
สาระสำคัญ : ร่างมาตรฐานระบุข้อกำหนดวิธีการสุ่มตัวอย่างและการทดสอบสำหรับสำหรับไส้กรอกที่ทำจากเนื้อโค, เนื้อลูกแกะ/เนื้อแกะ, เนื้อแพะ, เนื้ออูฐ, เนื้อหมูและเนื้อสัตว์ปีกเพื่อการบริโภค
วันที่มีผลบังคับใช้ : เมื่อประกาศในกฎกระทรวงฯ
ประเทศคู่ค้า  
ยูกันดา G/TBT/N/UGA/1039
07 มีนาคม 2562
ปกติ สินค้า :ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ในภาชนะบรรจุ  
สาระสำคัญ : ร่างมาตรฐานระบุข้อกำหนดการผลิตผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูปในภาชนะบรรจุหรือผลิตในโรงงานแปรรูปเนื้อสัตว์
วันที่มีผลบังคับใช้ : เมื่อประกาศในกฎกระทรวงฯ
ประเทศคู่ค้า  
ยูกันดา G/TBT/N/UGA/1035
07 มีนาคม 2562
ปกติ สินค้า :เนื้อแช่เกลือกระป๋อง (canned corned beef)  
สาระสำคัญ : ร่างมาตรฐานระบุข้อกำหนดวิธีการทดสอบและการสุ่มตัวอย่างสำหรับผลิตภัณฑ์เนื้อแช่เกลือกระป๋อง (canned corned beef)
วันที่มีผลบังคับใช้ : เมื่อประกาศในกฎกระทรวงฯ
ประเทศคู่ค้า  
สหรัฐอเมริกา G/TBT/N/USA/1444
07 มีนาคม 2562
ปกติ สินค้า :มันฝรั่ง, ผลไม้, ผัก  
สาระสำคัญ : เปิดรับฟังความคิดเห็นเพื่อแก้ไขข้อกำหนดเกี่ยวกับขนาดสำหรับมันฝรั่งไอริชที่ปลูกในโคโลราโด ซึ่งจะแก้ไขข้อกำหนดขนาดต่ำสุดสำหรับ U.S. No. 2 หรือมันฝรั่งที่เกรดดีกว่าเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดขนาดในปัจจุบันสำหรับ U.S. No. 2 ทุกประเภทหรือมันฝรั่งที่เกรดดีกว่า นอกจากนี้ข้อกำหนดนี้จะแก้ไขข้อกำหนดเกี่ยวกับขนาดสำหรับมันฝรั่งไอริชขนาดเล็กของเกรด U.S. Commercial หรือมันฝรั่งที่ดีกว่า
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
ยูกันดา G/TBT/N/UGA/1036
07 มีนาคม 2562
ปกติ สินค้า :เกรดเนื้อโคและการตัดแต่งเนื้อโค  
สาระสำคัญ : ร่างมาตรฐานระบุวิธีการสำหรับการคัดเกรดเนื้อ รวมถึงเนื้อลูกวัว, ข้อกำหนดด้านคุณภาพและความปลอดภัย, วีธีการสุ่มตัวอย่างและการทดสอบสำหรับซาก, เนื้อสำหรับการบริโภค โดยมาตรฐานนี้ยังกำหนดส่วนสำคัญของการตัดเนื้อสัตว์จากซากเพื่อจำหน่าย
วันที่มีผลบังคับใช้ : เมื่อประกาศในกฎกระทรวงฯ
ประเทศคู่ค้า  
โคลัมเบีย G/TBT/N/COL/121/Add.7
05 มีนาคม 2562
ปกติ สินค้า :เครื่องดื่มแอลกอฮอล์  
สาระสำคัญ : ประกาศคำสั่งที่ 1686 ปี 2012 กฎระเบียบทางเทคนิคเกี่ยวกับข้อกำหนดด้านสุขอนามัยในการผลิต การแปรรูป กระบวนการไฮเดรชัน (hydration) บรรจุภัณฑ์ การจัดเก็บ การจัดจำหน่าย การขนส่ง การตลาด การขาย การส่งออกและนำเข้า สำหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อการบริโภคตามประกาศแจ้งเวียนหมายเลขG/TBT/N/COL/121/Add.5 วันที่ 24 สิงหาคม 2012 ทั้งนร้โคลอมเบียได้ออกประกาศพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 219 ของปี 2019 เพื่อขยายระยะเวลาสำหรับการได้รับการรับรองระบบการผลิตที่ดีถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
เคนยา G/TBT/N/KEN/835
05 มีนาคม 2562
ปกติ สินค้า :น้ำตาลและผลิตภัณฑ์น้ำตาล  
สาระสำคัญ : ประกาศมาตรฐานระบุข้อกำหนดและวิธีการทดสอบสำหรับน้ำตาลไอซิ่ง (icing) เพื่อการบริโภค
วันที่มีผลบังคับใช้ : เมื่อประกาศในกฎกระทรวงฯ
ประเทศคู่ค้า  
เคนยา G/TBT/N/KEN/833
04 มีนาคม 2562
ปกติ สินค้า :เครื่องเทศและเครื่องปรุงรส  
สาระสำคัญ : ร่างมาตรฐานระบุข้อกำหนดและวิธีการสุ่มตัวอย่างและการทดสอบสำหรับผักดองเพื่อการบริโภค
วันที่มีผลบังคับใช้ : เมื่อประกาศในกฎกระทรวงฯ
ประเทศคู่ค้า  
เคนยา G/TBT/N/KEN/834
04 มีนาคม 2562
ปกติ สินค้า :ผลไม้และผลิตภัณฑ์ที่ได้  
สาระสำคัญ : ร่างมาตรฐานระบุข้อกำหนดและวิธีการสุ่มตัวอย่างและการทดสอบสำหรับน้ำผลไม้, น้ำหวาน, น้ำผลไม้เข้มข้น, น้ำผลไม้จากน้ำผลไม้เข้มข้น (Fruit juice from concentrate), น้ำสกัดจากผลไม้ (Water extracted fruit juice), น้ำผลไม้อบแห้ง (dehydrated fruit juice), น้ำผลไม้ผง (powdered fruit juice), น้ำผลไม้ข้น (Fruit puree ), และเนื้อผลไม้เข้มข้น (concentrated fruit puree ) เพื่อการบริโภคหรือแปรรูปต่อ
วันที่มีผลบังคับใช้ : เมื่อประกาศในกฎกระทรวงฯ
ประเทศคู่ค้า  
เคนยา G/TBT/N/KEN/830
04 มีนาคม 2562
ปกติ สินค้า :ผลไม้และผลิตภัณฑ์ที่ได้  
สาระสำคัญ : ร่างมาตรฐานระบุข้อกำหนดและวิธีการสุ่มตัวอย่างและการทดสอบสำหรับเครื่องดื่มผลไม้ไม่ว่าจะเป็นแบบพร้อมดื่มหรือน้ำผลไม้สำหรับผสมให้เจือจางก่อนดื่ม
วันที่มีผลบังคับใช้ : เมื่อประกาศในกฎกระทรวงฯ
ประเทศคู่ค้า  
เคนยา G/TBT/N/KEN/831
04 มีนาคม 2562
ปกติ สินค้า :ผลไม้และผลิตภัณฑ์ที่ได้  
สาระสำคัญ : ร่างมาตรฐานระบุข้อกำหนดและวิธีการสุ่มตัวอย่างและการทดสอบสำหรับแยม, เจลลี่ และ แยมผิวส้ม (marmalades) เพื่อการบริโภค
วันที่มีผลบังคับใช้ : เมื่อประกาศในกฎกระทรวงฯ
ประเทศคู่ค้า  
เคนยา G/TBT/N/KEN/832
04 มีนาคม 2562
ปกติ สินค้า :ผลไม้และผลิตภัณฑ์ที่ได้  
สาระสำคัญ : ร่างมาตรฐานระบุข้อกำหนดและวิธีการสุ่มตัวอย่างและการทดสอบสำหรับมะม่วงอบแห้งจาก Mangifera indica สำหรับการบริโภคโดยตรงหรือเพื่อการใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร
วันที่มีผลบังคับใช้ : เมื่อประกาศในกฎกระทรวงฯ
ประเทศคู่ค้า  
ไต้หวัน G/TBT/N/TPKM/364
01 มีนาคม 2562
ปกติ สินค้า :ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์  
สาระสำคัญ : ประกาศพระราชบัญญัติส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์ประกาศเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 และมีผลบังคับใช้ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ตามวรรค 1 ของมาตรา 14 "รายการข้อบังคับและข้อห้ามในสัญญาระหว่างหน่วยรับรองและผู้ประกอบการสินค้าเกษตร" ร่างกฎระเบียบประกอบด้วย 18 ข้อ ซึ่งสรุปได้ดังนี้ >BR< 1. คำอธิบายของข้อกำหนดที่ใช้ในสัญญา (ข้อ 2) >BR< 2. เอกสารที่ต้องส่งโดยผู้ประกอบการสินค้าเกษตร ขั้นตอนการรับรอง เงื่อนไขการปฏิเสธการรับรอง (ข้อ 3 ถึง 6)>BR< 3. ข้อควรปฏิบัติของผู้ประกอบการสินค้าเกษตรที่ได้รับการรับรองเพื่อใช้สำหรับการเพิ่มหรือลดขอบเขตการรับรอง การใช้งานช่วงเวลาที่ถูกต้องและการขยายใบรับรองการรับรอง (ข้อ 7 ถึง 11) >BR< 4. การกำกับดูแลและเฝ้าระวังผู้ปฏิบัติงานที่ผ่านการรับรองโดยหน่วยงานรับรอง (ข้อ 12 ถึง 13) >BR< 5. ระยะเวลาเก็บรักษาบันทึกของผู้ประกอบการสินค้าเกษตรและการจัดการเครื่องหมายอินทรีย์ (ข้อ 14 ถึง 15) >BR< 6. การคำนวณการสูญเสียและความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้ประกอบการสินค้าเกษตรโดยการประพฤติมิชอบของหน่วยรับรองในการดำเนินกิจกรรมการรับรอง (ข้อ 16-18) >BR< 7. เงื่อนไขการยกเลิกใบรับรองของผู้ประกอบการสินค้าเกษตร (ข้อ 19)>BR<
วันที่มีผลบังคับใช้ : 30 พ.ค. 62
ประเทศคู่ค้า  
ไต้หวัน G/TBT/N/TPKM/365
01 มีนาคม 2562
ปกติ สินค้า :ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์  
สาระสำคัญ : พระราชบัญญัติส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์ประกาศเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 และมีผลบังคับใช้ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ตามวรรค 5 ของมาตรา 11 "ระเบียบว่าด้วยการอนุมัติและการจัดการหน่วยรับรองสำหรับผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์" ร่างขึ้นเพื่อกำหนดบทบัญญัติสำหรับการอนุมัติและการกำกับดูแลของหน่วยงานรับรอง ข้อมูลที่จะแสดงรายการในเอกสารการอนุมัติ ฯลฯ ร่างกฎระเบียบประกอบด้วย 19 มาตรา ซึ่งสรุปได้ดังนี้ >BR< 1. คำอธิบายของข้อกำหนด (มาตรา 2) >BR< 2. คุณสมบัติของหน่วยงานที่ได้รับการรับรอง ขั้นตอนการสมัครเพื่อขออนุมัติ และเอกสารที่จะอื่นเพื่อขอรับการรับรอง (มาตรา 3 และ 4) >BR< 3. ข้อมูลที่จะแสดงในเอกสารการอนุมัติขั้นตอนสำหรับการเปลี่ยนแปลงและการขยายระยะเวลาการมีผลบังคับใช้ของเอกสารการอนุมัติ รวมถึงข้อตกลงในการรายงานการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับเอกสารภายในที่ส่งมาพร้อมกับใบสมัครการอนุมัติ (มาตรา 5 ถึง 7) >BR< 4. ข้อมูลที่แสดงอยู่ในใบรับรองการรับรอง ระยะเวลาที่ใช้ได้ของใบรับรองการรับรองและการจัดการ/การกำกับดูแลของหน่วยรับรองที่ได้รับการรับรอง (มาตรา 8 ถึง 11) >BR< 5. ข้อกำหนดสำหรับการเพิ่มหรือลดขอบเขตการรับรองและการถอนสถานะการรับรองสำหรับหน่วยรับรองที่ได้รับการรับรอง (มาตรา 12 ถึง 14)>BR< 6. ระยะเวลาการเก็บรักษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการรับรอง (มาตรา 15) >BR< 7. การเสนอรายงานประจำปี โดยหน่วยงานที่ได้รับการรับรองการเปิดเผยกิจกรรมการรับรองและการจัดการ/การกำกับดูแลของหน่วยงานที่ได้รับการรับรองรวมทั้งหน่วยงานที่ได้รับการรับรอง (มาตรา 16-18) 8. วันที่มีผลใช้บังคับ: 30 มีนาคม 2562 (มาตรา 19)
วันที่มีผลบังคับใช้ : 30 พ.ค. 62
ประเทศคู่ค้า  
ไต้หวัน G/TBT/N/TPKM/366
01 มีนาคม 2562
ปกติ สินค้า :ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์  
สาระสำคัญ : ร่างการกำหนดเอกสารที่จะถูกเก็บไว้โดยหน่วยงานรับรองที่ดำเนินการรับรองผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ โดยเอกสารดังกล่าวรวมถึงคู่มือคุณภาพ, ขั้นตอนการดำเนินการรับรอง, บันทึก คำร้อง, คุณสมบัติของบุคลากร, รายงานการตรวจสอบภายใน, บันทึกการรับเหมาช่วง ฯลฯ ระยะเวลาการเก็บรักษาคือ 6 ปี โดยคู่มือและเอกสารอาจถูกเก็บไว้ในรูปแบบเอกสารหรือรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
วันที่มีผลบังคับใช้ : 30 พ.ค. 62
ประเทศคู่ค้า  
รวันดา G/TBT/N/RWA/217
01 มีนาคม 2562
ปกติ สินค้า :น้ำตาลและผลิตภัณฑ์น้ำตาล  
สาระสำคัญ : ร่างมาตรฐานระบุข้อกำหนดวิธีการสุ่มตัวอย่างและวิธีการทดสอบทอฟฟี่ (toffee)
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
รวันดา G/TBT/N/RWA/218
01 มีนาคม 2562
ปกติ สินค้า :น้ำตาลและผลิตภัณฑ์น้ำตาล  
สาระสำคัญ : ร่างมาตรฐานระบุข้อกำหนดวิธีการสุ่มตัวอย่างและวิธีการทดสอบสำหรับหมากฝรั่ง
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  

Copyright © 2015. www.acfs.go.th All Rights Reserved.