TBT Notification เดือนล่าสุด

ประเทศ Notification No. สินค้า/สาระสำคัญ ประเทศที่ได้รับผลกระทบ รายละเอียด
ญี่ปุ่น G/TBT/N/JPN/667
31 กรกฎาคม 2563
มาตรการปกติ
สินค้า :น้ำเชื้อและเอ็มบริโอของโค ม้า และสุกร เพื่อการขยายพันธุ์  
สาระสำคัญ : MAFF จัดทำร่างกฤษฎีกาสำหรับบังคับใช้พระราชบัญญัติการพัฒนาและการเพิ่มจำนวนผลผลิตทางปศุสัตว์ (Act on Improvement and Increased Production of Livestock) (ฉบับแก้ไข) ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการซื้อขายที่หลอกลวงและการจำหน่ายที่ไม่ได้รับอนุญาต โดยสร้างความเชื่อมันในการตรวจสอบย้อนกลับได้จากแหล่งผลิตจนถึงการผสมเทียมและการย้ายตัวอ่อน ร่างกฤษฎีกาฉบับนี้ระบุข้อกำหนดสำหรับการติดฉลากบนหลอดพลาสติก ให้มีข้อความ "การระบุน้ำเชื้อ (Semen) หรือตัวอ่อน (Embryo)" เพื่อใช้ในงานผสมเทียมหรือย้ายตัวอ่อน โดยข้อมูลดังต่อไปนี้จำเป็นที่จะต้องระบุบนหลอดพลาสติก
a) น้ำเชื้อ: (a.1) ชื่อของผู้ให้น้ำเชื้อ (a.2) วันที่เก็บน้ำเชื้อ
- หมายเลขประจำตัว (โค) ของน้ำเชื้อสามารถติดบนฉลากทดแทน (a.1) ได้ ในกรณีที่การระบุชื่อของผู้ให้น้ำเชื้อเป็นการไม่เหมาะสม
b) ตัวอ่อน: (b.1) ชื่อของผู้ให้น้ำเชื้อและไข่ หรือหมายเลขประจำตัว (โค) (b.2) วันที่เก็บน้ำเชื้อหรือไข่ (b.3) หมายเลขการขึ้นทะเบียนของศูนย์ผสมเทียม
- หมายเลขใบรับรองตัวอ่อนสามารถแสดงบนฉลากทดแทน (b.1) และ (b.2) ได้
หมายเหตุ: การแก้ไขนี้จะต้องดำเนินการตามกฤษฎีกาที่ว่า "การระบุน้ำเชื้อและตัวอ่อน" จะต้องระบุสำหรับ 4 สายพันธุ์ ได้แก่ Japanese Black, Japanese Brown, Japanese Shorthorn, Japanese Polled และสายพันธุ์ผสมของ 4 สายพันธุ์นี้ การซื้อขายที่ไม่เหมาะสมสำหรับ "การระบุน้ำเชื้อและตัวอ่อน" จะถูกยับยั้งโดยพระราชบัญญัติการป้องกันการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมของทรัพยากรพันธุกรรมของปศุสัตว์ (Act on Prevention of Unfair Competition on Genetic Resources of Livestock) ประกาศใช้เมื่อเดือน เม.ย. 63
โดยเปิดรับข้อคิดเห็นถึงวันที่ 16 ก.ย. 63 และจะมีผลบังคับใช้ในเดือน ต.ค. 63
วันที่มีผลบังคับใช้ : ต.ค. 63
ประเทศคู่ค้า  
กัวเตมาลา G/TBT/N/GTM/39/Add.1
31 กรกฎาคม 2563
มาตรการปกติ
สินค้า :อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม  
สาระสำคัญ : กำหนดระยะเวลาเปิดรับข้อคิดเห็น 60 วัน นับจากวันประกาศแจ้งเวียนกฎระเบียบ RTCA 067-06/RTCA 67.01.31: 06 เรื่อง อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม เกี่ยวกับขั้นตอนปฏิบัติการขอขึ้นทะเบียนสุขอนามัยและการขึ้นทะเบียนสุขอนามัยสำหรับอาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม รวมถึงอาหารแปรรูปที่มีจำหน่ายอยู่ในตลาดของรัฐภาคี (States Party) ทั้งนี้ ไม่มีผลครอบคลุมอาหารที่ไม่มีการแปรรูป วัตถุดิบ และวัตถุเจือปนอาหาร อีกทั้งอาหารแปรรูปพร้อมบริโภคที่มีการบรรจุภัณฑ์ตามคำขอหรือการสั่งซื้อโดยผู้บริโภคก็เป็นข้อยกเว้นเช่นกันโดยเปิดรับข้อคิดเห็นถึงวันที่ 28 ก.ย. 63
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
ฮอนดูรัส G/TBT/N/HND/27/Add.2
31 กรกฎาคม 2563
มาตรการปกติ
สินค้า :อาหารแปรรูป  
สาระสำคัญ : กำหนดระยะเวลาเปิดรับข้อคิดเห็น 60 วัน นับจากวันประกาศแจ้งเวียนกฎระเบียบ Central American Technical Regulation (RTCA) 67.01.31: 20 เรื่อง อาหารแปรรูป ซึ่งเป็นกฎระเบียบที่ปรับแก้ข้อมูลจากกฎระเบียบ RTCA 67.01.31: 06 เกี่ยวกับอาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม ให้ทันสมัยยิ่งขึ้น โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับขั้นตอนปฏิบัติการขอขึ้นทะเบียนสุขอนามัยและการขึ้นทะเบียนสุขอนามัยสำหรับอาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม โดยเปิดรับข้อคิดเห็นถึงวันที่ 28 ก.ย. 63
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
บราซิล G/TBT/N/BRA/923/Add.1
31 กรกฎาคม 2563
มาตรการปกติ
สินค้า :Minas cheese  
สาระสำคัญ : ประกาศมาตรฐานเกี่ยวกับการระบุลักษณะเฉพาะและคุณภาพสำหรับชีส Minas (ฉบับสมบูรณ์) ทั้งนี้ เป็นผลมาจากการตีพิมพ์กฎระเบียบด้านเทคนิค No. 66 ลงวันที่ 21 ก.ค. 63 ในราชกิจจานุเบกษา เลขที่ 140 เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 63 โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 ส.ค. 63
วันที่มีผลบังคับใช้ : 3 ส.ค. 63
ประเทศคู่ค้า  
อาร์เจนตินา G/TBT/N/ARG/403
30 กรกฎาคม 2563
มาตรการปกติ
สินค้า :วัสดุเซลลูโลส ภาชนะ และอุปกรณ์เพื่อใช้สัมผัสกับอาหาร  
สาระสำคัญ : จัดทำร่างมติ GMC No. 04/20 เรื่อง วัสดุเซลลูโลส ภาชนะ และอุปกรณ์เพื่อใช้สัมผัสกับอาหาร (ฉบับปรับปรุง จาก GMC Resolution No. 40/15) มีสาระสำคัญ คือ การรวมข้อมูลข้อ 4.2.27, 4.2.28 และ 4.5.2.45 รวมถึงการแก้ไขข้อ 4.5.2.30 ในภาคผนวกของ GMC Resolution No. 40/15 เรื่อง วัสดุ ภาชนะ และอุปกรณ์ที่สัมผัสกับอาหาร เพื่อเป็นการปรับแก้ข้อมูลให้ทันสมัย โดยเปิดรับข้อคิดเห็นถึงวันที่ 27 ก.ย. 63
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
นิคารากัว G/TBT/N/NIC/65/Add.2
30 กรกฎาคม 2563
มาตรการปกติ
สินค้า :อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม  
สาระสำคัญ : จัดทำมาตรฐานบังคับด้านเทคนิคของนิคารากัว (NTON) No. 03 067-06 หรือ Central American Technical Regulation (RTCA) No. 67.01.31.06: อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม รายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนปฏิบัติสำหรับการขึ้นทะเบียนสุขอนามัยและการได้รับอนุญาต โดยเปิดรับข้อคิดเห็นถึงวันที่ 27 ก.ย. 63
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
รวันดา G/TBT/N/RWA/360
29 กรกฎาคม 2563
มาตรการปกติ
สินค้า :แตงโม  
สาระสำคัญ : จัดทำร่างมาตรฐานรวันดา DRS 206: 2020 เรื่อง แตงโม - คุณลักษณะเฉพาะ (Specification) โดยระบุข้อกำหนดและวิธีการทดสอบสำหรับสายพันธุ์ของแตงโม Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum และ Nakai เพื่อให้ได้ผลผลิตที่สดเมื่อถึงผู้บริโภค ทั้งนี้ มาตรฐานฉบับนี้ไม่มีผลบังคับใช้กับแตงโมที่ใช้สำหรับการแปรรูปทางอุตสาหกรรม โดยเปิดรับข้อคิดเห็นถึงวันที่ 26 ก.ย. 63
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
รวันดา G/TBT/N/RWA/361
29 กรกฎาคม 2563
มาตรการปกติ
สินค้า :ผลไม้แห้ง  
สาระสำคัญ : จัดทำมาตรฐาน DRS 207: 2020 เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติทางสุขลักษณะสำหรับผลไม้แห้ง (Code of hygienic practice for dried fruits) ที่มีผลต่อผลไม้ทุกชนิดที่ถูกทำให้แห้งโดยวิธีธรรมชาติหรือวิธีที่จัดทำขึ้นหรือวิธีผสมผสานของทั้งสองแบบ ผลไม้ถูกทำให้แห้งโดยการนำส่วนที่มีความชื้นมากที่สุดออกจากผลไม้และจะต้องผ่านกรรมวิธีการรักษา (Treatment) ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมพร้อมต่อการบรรจุภัณฑ์ และได้รับอนุญาตให้จำหน่ายได้ในช่องทางการค้า ผลไม้ชนิดอื่นนอกเหนือจากผลองุ่นก่อนการทำแห้ง การเตรียมผลไม้ให้มีความเหมาะสมในผลไม้บางชนิด จะต้องมีการคว้านไส้ คว้านเมล็ด หั่นเป็นชิ้นบางๆ หั่นเป็นลูกเต๋า หั่นเป็นเสี้ยว ผ่ากลาง หรือการตัดแบ่งแบบอื่นๆ ทั้งนี้ มาตรฐานนี้ไม่มีผลบังคับใช้กับผลไม้ที่เป็นที่ทราบกันว่าเป็น "ผลไม้อบแห้ง" (Dehydrated fruits) ที่มีค่าความชื้นไม่เกิน 5 เปอร์เซ็นต์ โดยเปิดรับข้อคิดเห็นถึงวันที่ 26 ก.ย. 63
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
รวันดา G/TBT/N/RWA/345
29 กรกฎาคม 2563
มาตรการปกติ
สินค้า :ปลาและผลิตภัณฑ์ประมง  
สาระสำคัญ : จัดทำร่างมาตรฐานรวันดา DRS 46-1: 2020 เรื่อง การจัดการ กระบวนการผลิต และการกระจายปลา - หลักการปฏิบัติ - ส่วนที่ 1: การเพาะเลี้ยงพืชและสัตว์น้ำ โดยระบุแนวทางและข้อเสนอแนะสำหรับการเพาะเลี้ยง การเก็บเกี่ยว การจัดการ และการผลิตปลาสด ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการบริโภคของมนุษย์ โดยเปิดรับข้อคิดเห็นถึงวันที่ 26 ก.ย. 63
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
สหรัฐอเมริกา G/TBT/N/USA/1364/Add.7
29 กรกฎาคม 2563
มาตรการปกติ
สินค้า :อาหารพันธุวิศวกรรม (Bioengineered (BE) food)  
สาระสำคัญ : Agricultural Marketing Service (AMS) ของ USDA ตอบข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงข้อมูลรายการอาหารพันธุวิศวกรรม (Bioengineered Foods) ให้ทันสมัย โดยเปิดรับข้อคิดเห็นถึงวันที่ 24 ส.ค. 63
วันที่มีผลบังคับใช้ : 7 ก.ค. 63
ประเทศคู่ค้า  
รวันดา G/TBT/N/RWA/347
29 กรกฎาคม 2563
มาตรการปกติ
สินค้า :ปลาและผลิตภัณฑ์ประมง  
สาระสำคัญ : จัดทำร่างมาตรฐานรวันดา DRS 46-2: 2020 เรื่อง การจัดการ กระบวนการผลิต และการกระจายปลา - หลักการปฏิบัติ - ส่วนที่ 2: กระบวนการผลิตปลาบรรจุกระป๋อง โดยระบุแนวทางและข้อเสนอแนะสำหรับกระบวนการผลิตปลาบรรจุกระป๋อง ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการบริโภคของมนุษย์ โดยเปิดรับข้อคิดเห็นถึงวันที่ 26 ก.ย. 63
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
รวันดา G/TBT/N/RWA/348
29 กรกฎาคม 2563
มาตรการปกติ
สินค้า :ปลาและผลิตภัณฑ์ประมง  
สาระสำคัญ : จัดทำร่างมาตรฐานรวันดา DRS 46-3: 2020 เรื่อง การจัดการ กระบวนการผลิต และการกระจายปลา - หลักการปฏิบัติ - ส่วนที่ 3: การค้าปลีก โดยระบุแนวทางและข้อเสนอแนะสำหรับการค้าปลีกปลาและผลิตภัณฑ์จากปลา ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการบริโภคของมนุษย์ โดยเปิดรับข้อคิดเห็นถึงวันที่ 26 ก.ย. 63
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
คอสตาริกา G/TBT/N/CRI/38/Add.2
29 กรกฎาคม 2563
มาตรการปกติ
สินค้า :กระบวนการในอุตสาหกรรมอาหาร  
สาระสำคัญ : ปรับแก้เนื้อหาหรือขอบเขตกฎระเบียบ RTCA 67.01.31 : 06 เกี่ยวกับการจัดทำวิธีการปฏิบัติการขอขึ้นทะเบียนสุขอนามัยและการขึ้นทะเบียนอาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม ซึ่งมีผลบังคับใช้กับอาหารแปรรูปและเครื่องดื่มที่มีจำหน่ายอยู่ในตลาดของรัฐภาคี ทั้งนี้ กฎระเบียบนี้ไม่มีผลบังคับใช้กับอาหารที่ไม่ผ่านการแปรรูป วัตถุดิบ และวัตถุเจือปนอาหาร อีกทั้งอาหารแปรรูปพร้อมบริโภคที่มีการบรรจุภัณฑ์ตามคำขอหรือการสั่งซื้อโดยผู้บริโภคก็เป็นข้อยกเว้นเช่นกัน
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
รวันดา G/TBT/N/RWA/349
29 กรกฎาคม 2563
มาตรการปกติ
สินค้า :น้ำตาลและผลิตภัณฑ์จากน้ำตาล  
สาระสำคัญ : จัดทำร่างมาตรฐานรวันดา DRS 65-2: 2020 เรื่อง ผลิตภัณฑ์ที่มีน้ำตาลเป็นส่วนผสมหลัก - คุณลักษณะเฉพาะ (Specification) ส่วนที่ 2: คาราเมล โดยระบุข้อกำหนด การสุ่มตัวอย่าง และวิธีการทดสอบสำหรับคาราเมลที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการบริโภคของมนุษย์หรือใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร โดยเปิดรับข้อคิดเห็นถึงวันที่ 26 ก.ย. 63
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
รวันดา G/TBT/N/RWA/358
29 กรกฎาคม 2563
มาตรการปกติ
สินค้า :ถั่วแขกฝักสด  
สาระสำคัญ : จัดทำร่างมาตรฐานรวันดา DRS 204: 2020 เรื่อง ถั่วฝักสด (Fresh beans) - คุณลักษณะเฉพาะ (Specification) โดยระบุข้อกำหนดและวิธีการทดสอยบสายพันธุ์ของถั่วฝักสด Phaseolus vulgrais L. และ Phaseolus coccineus L. เพื่อให้ได้ผลผลิตที่สดเมื่อถึงผู้บริโภค ทั้งนี้ มาตรฐานฉบับนี้ไม่มีผลบังคับใช้กับถั่วฝักเขียวสดที่ใช้สำหรับการแปรรูปทางอุตสาหกรรม โดยเปิดรับข้อคิดเห็นถึงวันที่ 26 ก.ย. 63
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
อาร์เจนตินา G/TBT/N/ARG/401
29 กรกฎาคม 2563
มาตรการปกติ
สินค้า :ภาชนะและอุปกรณ์พลาสติกที่มีการสัมผัสกับอาหาร  
สาระสำคัญ : จัดทำร่างมติ GMC No. 02/20 เรื่อง กฎระเบียบด้านเทคนิค Mercosur เกี่ยวกับบทบัญญัติทั่วไปสำหรับภาชนะและอุปกรณ์พลาสติกที่มีการสัมผัสกับอาหาร (ฉบับปรับปรุง จาก GMC Resolution No. 56/92) มีสาระสำคัญ คือ การปรับแก้ข้อมูลในข้อ 5 และ 7 ของ GMC Resolution No. 56/92 เพื่อเป็นการปรับแก้ข้อมูลให้ทันสมัย โดยเปิดรับข้อคิดเห็นถึงวันที่ 26 ก.ย. 63
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
อาร์เจนตินา G/TBT/N/ARG/402
29 กรกฎาคม 2563
มาตรการปกติ
สินค้า :โมโนเมอร์และสารเริ่มต้น และโพลิเมอร์ที่ใช้ในการผลิตภาชนะพลาสติกและอุปกรณ์ที่สัมผัสอาหาร  
สาระสำคัญ : จัดทำร่างมติ GMC No. 03/20 เรื่อง เรื่อง กฎระเบียบด้านเทคนิค Mercosur เกี่ยวกับ Positive List ของโมโนเมอร์และสารเริ่มต้น และพอลิเมอร์ที่ได้รับอนุญาตในการผลิตภาชนะและอุปกรณ์พลาสติกที่สัมผัสกับอาหาร (ฉบับปรับปรุง จาก GMC Resolution No. 02/12) มีสาระสำคัญ คือ การปรับแก้ข้อมูลใหม่ในข้อที่ 4 และการรวมข้อมูลข้อที่ 12 รวมด้วยการปรับแก้ส่วนที่ 1, 3 และ 4 ในภาคผนวกของ GMC Resolution No. 02/12 เพื่อเป็นการปรับแก้ข้อมูลให้ทันสมัย โดยเปิดรับข้อคิดเห็นถึงวันที่ 26 ก.ย. 63
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
รวันดา G/TBT/N/RWA/359
29 กรกฎาคม 2563
มาตรการปกติ
สินค้า :ถั่วลันเตา  
สาระสำคัญ : จัดทำร่างมาตรฐานรวันดา DRS 205: 2020 เรื่อง ถั่วลันเตาสด (Fresh peas) - คุณลักษณะเฉพาะ (Specification) โดยระบุข้อกำหนดและวิธีการทดสอบสายพันธุ์ของถั่วลันเตา Pisum sativum L. เพื่อให้ได้ผลผลิตที่สดเมื่อถึงผู้บริโภค ทั้งนี้ มาตรฐานฉบับนี้ไม่มีผลบังคับใช้กับถั่วลันเตาสดที่ใช้สำหรับการแปรรูปทางอุตสาหกรรม โดยเปิดรับข้อคิดเห็นถึงวันที่ 26 ก.ย. 63
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
กลุ่มประเทศความร่วมมืออ่าวอาหรับ G/TBT/N/ARE/483
28 กรกฎาคม 2563
มาตรการปกติ
สินค้า :น้ำปรุงแต่งรสชาติ (Flavored water and Enhanced water)  
สาระสำคัญ : จัดทำร่างกฎระเบียบด้านเทคนิค UAE/GCC เกี่ยวกับข้อกำหนดสำหรับน้ำปรุงแต่งรสชาติ (Flavored water and Enhanced water) ซึ่งไม่รวมถึงเครื่องดื่มที่ถูกจัดจำแนกเป็น น้ำผลไม้ น้ำหวาน น้ำอัดลม เครื่องดื่มที่มาจากผลไม้ (Fruit drinks) หรือเครื่องดื่มปรุงแต่งรสชาติ (Flavoured drinks) โดยเปิดรับข้อคิดเห็นถึงวันที่ 25 ก.ย. 63
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
ไต้หวัน G/TBT/N/TPKM/424
28 กรกฎาคม 2563
มาตรการปกติ
สินค้า :ส่วนประกอบอาหารที่ใช้ในอาหาร  
สาระสำคัญ : จัดทำร่างกฎระเบียบเกี่ยวกับข้อกำหนดของข้อจำกัดการใช้งานและการติดฉลากสำหรับสาร 2-fucosyllactose ที่ผลิตจากจุลินทรีย์ดัดแปรพันธุกรรม Eschericia coli BL21 (DE3)#1540 เพื่อเป็นส่วนประกอบอาหาร โดยเปิดรับข้อคิดเห็นถึงวันที่ 25 ก.ย. 63
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
ปารักวัย G/TBT/N/PRY/118
27 กรกฎาคม 2563
มาตรการปกติ
สินค้า :วัสดุ ภาชนะ และอุปกรณ์ที่มีการสัมผัสกับอาหาร  
สาระสำคัญ : จัดทำร่างมติของ Common Market Group เรื่อง กฎระเบียบด้านเทคนิค Mercosur เกี่ยวกับวัสดุ ภาชนะ และอุปกรณ์ที่สัมผัสกับอาหาร (ฉบับปรับปรุง จาก GMC Resolution No. 40/15) มีสาระสำคัญ คือ การปรับปรุงภาคผนวกของ GMC Resolution No. 40/15 โดยเปิดรับข้อคิดเห็นถึงวันที่ 24 ก.ย. 63
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
อุรุกวัย G/TBT/N/URY/41
27 กรกฎาคม 2563
มาตรการปกติ
สินค้า :อุปกรณ์และวัสดุที่สัมผัสกับอาหาร  
สาระสำคัญ : จัดทำร่างมติของ GMC No. 02-20 เรื่อง กฎระเบียบด้านเทคนิค Mercosur เกี่ยวกับบทบัญญัติทั่วไปสำหรับภาชนะและอุปกรณ์พลาสติกที่สัมผัสกับอาหาร (ฉบับปรับปรุง จาก GMC Resolution No. 56/92) มีสาระสำคัญ คือ การจัดทำการปรับแก้รายการที่ 5 และ 7 ในภาคผนวกของ GMC Resolution No. 56/92 โดยเปิดรับข้อคิดเห็นถึงวันที่ 24 ก.ย. 63
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
กัวเตมาลา G/TBT/N/GTM/99
27 กรกฎาคม 2563
มาตรการปกติ
สินค้า :ผลิตภัณฑ์จากนม : เนย  
สาระสำคัญ : จัดทำ Central American Technical Regulation (RTCA) No. 67.04.77:20: ผลิตภัณฑ์จากนม เนย คุณลักษณะเฉพาะ (Specification) ดังระบุในมาตรา 4 โดยมีผลบังคับใช้กับเนยเพื่อการบริโภคของมนุษย์หรือใช้ในกระบวนการแปรรูปต่อไป ภายในอาณาเขตของรัฐภาคี (States Parties) โดยเปิดรับข้อคิดเห็นถึงวันที่ 24 ก.ย. 63
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
ปารักวัย G/TBT/N/PRY/119
27 กรกฎาคม 2563
มาตรการปกติ
สินค้า :สารปนเปื้อนอนินทรีย์ในอาหาร  
สาระสำคัญ : จัดทำร่างมติของ Common Market Group เรื่อง กฎระเบียบด้านเทคนิค Mercosur เกี่ยวกับค่าสูงสุดของสารอนินทรีย์ปนเปื้อนในอาหาร (ฉบับปรับปรุง จาก GMC Resolution No. 12/11) มีสาระสำคัญ คือ การปรับปรุงภาคผนวก Part II ค่าสูงสุดของสารอนินทรีย์ปนเปื้อนในข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าวยกเว้นน้ำมัน ของตารางค่าสารหนู (Arsenic) ในส่วนที่ 2 ของกฎระเบียบ โดยเปิดรับข้อคิดเห็นถึงวันที่ 24 ก.ย. 63
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
อิสราเอล G/TBT/N/ISR/1151
27 กรกฎาคม 2563
มาตรการปกติ
สินค้า :สาร: Dioxin และสาร PCBs  
สาระสำคัญ : จัดทำร่างกฎระเบียบฉบับใหม่ที่ประกาศโดยหน่วยงานสาธารณสุขของอิราเอล เรื่อง กฎระเบียบการปกป้องด้านการสาธารณสุข (อาหาร) เรื่อง ระดับสารไดออกซินและสาร PCBs ในอาหาร 5780-2020 ที่จะมาแทนแนวการปฏิบัติ (Guidlines) ที่เกี่ยวข้องและมีความคล้ายคลึงกัน โดยกฎระเบียบเหล่านี้กำหนดระดับสารไดออกซินและสารเสมือนไดออกซิน PCBs สูงสุดที่พบในอาหาร ซึ่งสอดคล้องกับกฎระเบียบของสหภาพยุโรปและ WHO ค่า TEFs (Toxic Equivalency Factors) แสดงรายละเอียดในภาคผนวก 1 กฎระเบียบข้อ 2 และ 4 การดำเนินการจะทำการทดสอบในห้องปฏิบัติการของอิสราเอลที่ได้รับการรับรองโดยกระทรวงสาธารณสุขหรือในห้องปฏิบัติการระดับสากลที่มีความเฉพาะทางในการทดสอบนี้ ซึ่งมีความสอดคล้องกับข้อกำหนดดังที่ระบุไว้ใน พ.ร.บ. การปกป้องสาธารณสุข (อาหาร) พระราชบัญญัติการปกป้องสาธารณสุข (อาหาร) (Public Health Protection Act (Food)) ระบุให้คำสั่งใดๆ และคำแนะนำขั้นตอนปฏิบัติของ The National Food Service ที่มีการจัดทำขึ้นเพื่อความปลอดภัยและข้อกำหนดด้านคุณภาพสำหรับอาหาร ที่มีการประกาศผ่านทางเว็บไซต์ตั้งแต่วันก่อนการประกาศใช้ พ.ร.บ. นี้ ควรจะดำเนินการใช้ต่อไปและให้คำนึงว่าเป็นกฎระเบียบอาหาร (Food Regulations) ทั้งนี้ จนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง โดยเปิดรับข้อคิดเห็นถึงวันที่ 24 ก.ย. 63
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
อิสราเอล G/TBT/N/ISR/1152
27 กรกฎาคม 2563
มาตรการปกติ
สินค้า :อาหาร: ระดับเมลามีนและอนาลอกของเมลามีน  
สาระสำคัญ : จัดทำร่างกฎระเบียบฉบับใหม่ที่ประกาศโดยหน่วยงานสาธารณสุขของอิราเอล เรื่อง กฎระเบียบการปกป้องด้านการสาธารณสุข (อาหาร) (ระดับสารเมลามีนและอนาลอกของสารเมลามีนที่อนุญาตให้พบในอาหาร) 5780-2020 ที่จะมาแทนแนวปฏิบัติ (Guidlines) ที่เกี่ยวข้องและมีความคล้ายคลึงกัน โดยกฎระเบียบเหล่านี้กำหนดระดับสารเมลามีนและอนาลอกของเมลามีนที่อนุญาตให้พบในอาหาร ซึ่งสอดคล้องกับโคเด็กซ์และแบ่งอาหารออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่
1. ในนมผงสูตรทารกและสูตรต่อเนื่องสำหรับเด็กเล็ก มีค่าไม่เกิน 1 mg/kg ของผลิตภัณฑ์
2. ในอาหารพร้อมบริโภคสูตรทารก มีค่าไม่เกิน 0.15 mg/kg ของผลิตภัณฑ์
3. ในอาหารประเภทอื่นๆ มีค่าไม่เกิน 2.5 mg/kg ของผลิตภัณฑ์พระราชบัญญัติการปกป้องสาธารณสุข (อาหาร) (Public Health Protection Act (Food)) ระบุให้คำสั่งใดๆ และคำแนะนำขั้นตอนปฏิบัติของ The National Food Service ที่มีการจัดทำขึ้นเพื่อความปลอดภัยและข้อกำหนดด้านคุณภาพสำหรับอาหาร ที่มีการประกาศผ่านทางเว็บไซต์ตั้งแต่วันก่อนการประกาศใช้ พ.ร.บ. นี้ ควรจะดำเนินการใช้ต่อไปและให้คำนึงว่าเป็นกฎระเบียบอาหาร (Food Regulations) ทั้งนี้ จนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง โดยเปิดรับข้อคิดเห็นถึงวันที่ 24 ก.ย. 63
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
บราซิล G/TBT/N/BRA/1047
27 กรกฎาคม 2563
มาตรการปกติ
สินค้า :- ปุ๋ยจากสัตว์หรือพืช - ปุ๋ยที่ผลิตจากการผสมหรือทรีตเมนต์ด้วยสารเคมีของผลิตภัณฑ์สัตว์หรือพืช  
สาระสำคัญ : จัดทำกฎระเบียบด้านเทคนิค ประกอบด้วย คำนิยาม ข้อกำหนด คุณสมบัติชี้เฉพาะ การรับรอง ค่าตกค้าง การขึ้นทะเบียน การบรรจุภัณฑ์ และการติดฉลาก สำหรับปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ เพื่อใช้ในการเกษตร ซึ่งมายกเลิกกฎระเบียบด้านเทคนิค No. 25 ลงวันที่ 23 ก.ค. 2009 โดยการปรับปรุงขั้นตอนปฏิบัติการลงทะเบียนสำหรับปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ พร้อมทั้ง update ตัวแปรด้านเทคนิคสืบเนื่องมาจากการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยวัตถุประสงค์หลักของมาตรการนี้ คือ 1) เพื่อปรับเปลี่ยนให้ขั้นตอนปฏิบัติง่ายขึ้น โดยการลดขั้นตอนดำเนินการ 2) ปรับเพิ่มความเร็วในการออกเอกสารรับรอง และ 3) การอธิบายปัญหาอันเกิดจากขั้นตอนการดำเนินการ โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 3 ส.ค. 63
วันที่มีผลบังคับใช้ : 3 ส.ค. 63
ประเทศคู่ค้า  
อิสราเอล G/TBT/N/ISR/1153
27 กรกฎาคม 2563
มาตรการปกติ
สินค้า :อาหาร: Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs)  
สาระสำคัญ : จัดทำร่างกฎระเบียบฉบับใหม่ที่ประกาศโดยหน่วยงานสาธารณสุขของอิราเอล เรื่อง กฎระเบียบการปกป้องด้านการสาธารณสุข (อาหาร) (ค่าสูงสุดของ Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) ในอาหาร) 5780-2020 ที่จะมาแทนแนวปฏิบัติ (Guidlines) ที่เกี่ยวข้อง โดยกฎระเบียบเหล่านี้กำหนดค่าสูงสุดของ PAHs ที่อนุญาตให้พบได้ในอาหารแต่ละกลุ่ม โดยกฎระเบียบเหล่านี้กำหนดให้ผู้ใดที่ดำเนินการเกี่ยวกับอาหารจะต้องไม่ผลิต นำเข้า หรือจำหน่ายอาหารที่ถูกรมควันโดยการทำให้ไหม้ เว้นแต่
- ในระหว่างกระบวนการรมควัน จะต้องไม่มีการใช้ไม้แปรรูป รวมถึงขี้เลื่อยหรือเศษไม้ ที่ผ่านการทำทรีตเมนต์ด้วยสารเคมี
- ในระหว่างกระบวนการรมควัน จะต้องไม่มีการใช้เชื้อเพลิงเหล่านี้: น้ำมันดีเซล ยางรถเก่า และ/หรือผลิตภัณฑ์ปิโตเลียม
ภาคผนวกของกฎระเบียบ (กฎระเบียบที่ 2) กำหนดระดับ PAHs ในอาหาร (ug/kg) ที่ได้รับอนุญาต พระราชบัญญัติการปกป้องสาธารณสุข (อาหาร) (Public Health Protection Act (Food)) ระบุให้คำสั่งใดๆ และคำแนะนำขั้นตอนปฏิบัติของ The National Food Service ที่มีการจัดทำขึ้นเพื่อความปลอดภัยและข้อกำหนดด้านคุณภาพสำหรับอาหาร ที่มีการประกาศผ่านทางเว็บไซต์ตั้งแต่วันก่อนการประกาศใช้ พ.ร.บ. นี้ ควรจะดำเนินการใช้ต่อไปและให้คำนึงว่าเป็นกฎระเบียบอาหาร (Food Regulations) ทั้งนี้ จนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง โดยเปิดรับข้อคิดเห็นถึงวันที่ 24 ก.ย. 63
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
ปารักวัย G/TBT/N/PRY/116
27 กรกฎาคม 2563
มาตรการปกติ
สินค้า :ภาชนะพลาสติกที่ใช้สัมผัสกับอาหาร  
สาระสำคัญ : จัดทำร่างมติของ Common Market Group เรื่อง กฎระเบียบด้านเทคนิค Mercosur เกี่ยวกับบทบัญญัติทั่วไปสำหรับภาชนะและอุปกรณ์พลาสติกที่ใช้สัมผัสกับอาหาร (ฉบับปรับปรุง จาก GMC Resolution No. 56/92) มีสาระสำคัญ คือ การจัดทำการปรับแก้รายการที่ 5 และ 7 ในภาคผนวกของ GMC Resolution No. 56/92 โดยเปิดรับข้อคิดเห็นถึงวันที่ 24 ก.ย. 63
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
อุรุกวัย G/TBT/N/URY/37
27 กรกฎาคม 2563
มาตรการปกติ
สินค้า :ข้าว ข้าวกล้อง ข้าวขัดสี  
สาระสำคัญ : จัดทำร่างมติ GMC No. 20/19 เรื่อง ค่าสูงสุดของสารอนินทรีย์ปนเปื้อนในอาหาร (ฉบับปรับปรุง จาก GMC Resolution No. 12/11) มีสาระสำคัญ คือ การปรับปรุงข้อมูลปริมาณสูงสุดของสารหนู (Arsenic) ที่ปนเปื้อนในข้าว ให้ทันสมัยและเป็นไปตามบทบัญญัติของ Codex โดยเปิดรับข้อคิดเห็นถึงวันที่ 24 ก.ย. 63
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
อิสราเอล G/TBT/N/ISR/1154
27 กรกฎาคม 2563
มาตรการปกติ
สินค้า :อาหาร: สารกัมมันตรังสี  
สาระสำคัญ : จัดทำร่างกฎระเบียบฉบับใหม่ที่ประกาศโดยหน่วยงานสาธารณสุขของอิราเอล เรื่อง กฎระเบียบการปกป้องด้านการสาธารณสุข (อาหาร) (ค่าสูงสุดของสารกัมมันตรังสีที่อนุญาตให้พบได้ในอาหาร) 5780-2020 ที่จะมาแทนแนวปฏิบัติ (Guidlines) ที่เกี่ยวข้องและมีความคล้ายคลึงกัน โดยกฎระเบียบเหล่านี้กำหนดให้ไม่มีผู้ใดผลิต นำเข้า หรือจำหน่ายอาหารที่มีแหล่งกำเนิดจากบริเวณที่มีอุบัติเหตุเกี่ยวกับนิวเคลียร์หรือกรณีใดๆ ที่เป็นเหตุฉุกเฉินของกัมมันตรังสีเกิดขึ้น พร้อมทั้งกำหนดรายละเอียด ดังนี้
- กำหนดค่าความเข้มข้นสูงสุดที่อนุญาต (Bq/kg) ของสารกัมมัตรังสี 4 กลุ่ม ในผลิตภัณฑ์อาหารและผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภค (Ready-to-feed food products) สำหรับทารก
- ข้อกำหนดสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารที่มีการปนเปื้อนสารกัมมันตรังสีมากกว่า 1 ชนิด โดยผลรวมของทุกกัมมันตรังสีจะต้องสอดคล้องกับค่าสูงสุดที่ได้รับอนุญาตของกลุ่มนั้นๆ
พระราชบัญญัติการปกป้องสาธารณสุข (อาหาร) (Public Health Protection Act (Food)) ระบุให้คำสั่งใดๆ และคำแนะนำขั้นตอนปฏิบัติของ The National Food Service ที่มีการจัดทำขึ้นเพื่อความปลอดภัยและข้อกำหนดด้านคุณภาพสำหรับอาหาร ที่มีการประกาศผ่านทางเว็บไซต์ตั้งแต่วันก่อนการประกาศใช้ พ.ร.บ. นี้ ควรจะดำเนินการใช้ต่อไปและให้คำนึงว่าเป็นกฎระเบียบอาหาร (Food Regulations) ทั้งนี้ จนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง โดยเปิดรับข้อคิดเห็นถึงวันที่ 24 ก.ย. 63
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
ปารักวัย G/TBT/N/PRY/117
27 กรกฎาคม 2563
มาตรการปกติ
สินค้า :โมโนเมอร์และสารเริ่มต้น และโพลิเมอร์ที่ใช้ในการผลิตภาชนะพลาสติกและอุปกรณ์ที่สัมผัสอาหาร  
สาระสำคัญ : จัดทำร่างมติของ Common Market Group เรื่อง กฎระเบียบด้านเทคนิค Mercosur เกี่ยวกับ Positive List ของโมโนเมอร์และสารเริ่มต้น และพอลิเมอร์ที่ได้รับอนุญาตในการผลิตภาชนะและอุปกรณ์พลาสติกที่สัมผัสกับอาหาร (ฉบับปรับปรุง จาก GMC Resolution No. 02/12) มีสาระสำคัญ คือ การปรับปรุงหลายรายการในภาคผนวกของ GMC Resolution No. 02/12 โดยเปิดรับข้อคิดเห็นถึงวันที่ 24 ก.ย. 63
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
เอลซัลวาดอร์ G/TBT/N/SLV/84/Add.2
24 กรกฎาคม 2563
มาตรการปกติ
สินค้า :อาหาร  
สาระสำคัญ : จัดทำร่าง Central American Technical Regulation (RTCA) No. 67.01.31:06: ผลิตภัณฑ์อาหาร ขั้นตอนการปฏิบัติสำหรับการขึ้นทะเบียนสุขอนามัยและการได้รับอนุญาต สำหรับอาหารในภาชนะบรรจุและเครื่องดื่ม ประกาศแจ้งเวียนเมื่อวันที่ 23 ส.ค. 49 กฎระเบียบฉบับนี้มีผลบังคับใช้กับอาหารในภาชนะบรรจุที่อยู่ในตลาดของรัฐภาคีสมาชิก จำหน่ายให้แก่ผู้บริโภค ทังนี้ ไม่มีผลบังคับใช้กับ non-processed foods วัตถุดิบสด หรือวัตถุเจือปนอาหาร และไม่รวมถึงอาหารสำเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันทีในภาชนะบรรจุที่มีการบรรจุตามคำสั่งซื้อ คำขอ หรือซื้อ โดยผู้บริโภค เช่นกัน โดยเปิดรับข้อคิดเห็นถึงวันที่ 21 ก.ย. 63
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
เม็กซิโก G/TBT/N/MEX/472
24 กรกฎาคม 2563
มาตรการปกติ
สินค้า :เตกิลา (Tequila)  
สาระสำคัญ : จัดทำร่างขั้นตอนปฏิบัติสำหรับการประเมินผลการฏิบัติตามมาตรฐานเม็กซิกัน NOM 006-SCFI-2012 เรื่อง เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ - เตกิลา - ข้อกำหนดเฉพาะ ที่ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 55 มีสาระสำคัญ ประกอบด้วย การสุ่มตัวอย่าง วิธีการทดสอบ การสอบเทียบวิธีการทดสอบ (Calibration) การรับรอง และการตรวจสอบขั้นตอนปฏิบัติว่ามีความสอดคล้องกับมาตรฐานของเม็กซิโกตามที่มีการบังคับใช้ โดยเปิดรับข้อคิดเห็นถึงวันที่ 21 ก.ย. 63
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
เกาหลีใต้ G/TBT/N/KOR/908
24 กรกฎาคม 2563
มาตรการปกติ
สินค้า :อาหาร  
สาระสำคัญ : เสนอการแก้ไขพระราชบัญญัติการติดฉลากและการโฆษณาอาหาร (Act on Labelling and Advertising of Foods) โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้
- ยกเว้นอาหารที่มีฉลากหรือโฆษณาเฉพาะข้อมูลบังคับที่เป็นไปตาม พ.ร.บ. จากการทบทวนโดยสมัครใจของการติดฉลากและการโฆษณา
- กำหนดบทลงโทษสำหรับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งการติดฉลากและการโฆษณา โดยไม่รับการยื่นข้อมูลเพื่อยืนยันตามที่ร้องขอ
โดยเปิดรับข้อคิดเห็นถึงวันที่ 21 ก.ย. 63
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
จีน G/TBT/N/CHN/1439
23 กรกฎาคม 2563
มาตรการปกติ
สินค้า :เมล็ดพันธุ์ธัญพืชและเมล็ดธัญพืช  
สาระสำคัญ : จัดทำ National Standard of the P.R.C. (ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 1) เรื่อง เมล็ดพันธุ์พืชอาหาร - ส่วนที่ 1: ธัญพืช (Cereals) โดยเพิ่มเติมข้อกำหนดด้านคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเพื่อการเพาะปลูก โดยเปิดรับข้อคิดเห็นถึงวันที่ 21 ก.ย. 63
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
จีน G/TBT/N/CHN/1444
23 กรกฎาคม 2563
มาตรการปกติ
สินค้า :วัตถุเจือปนอาหารสัตว์ : Phytase  
สาระสำคัญ : จัดทำ National Standard of the P.R.C. เรื่อง วัตถุเจือปนอาหารสัตว์ - ส่วนที่ 4: เอนไซม์ - Phytase โดยระบุข้อกำหนดด้านเทคนิค วิธีการทดสอบ กฎเกณฑ์การตรวจสอบ (Inspection rules) การติดฉลาก การบรรจุภัณฑ์ การขนส่ง การเก็บรักษา และอายุการเก็บรักษา สำหรับวัตถุเจือปนอาหารสัตว์ผลิตภัณฑ์ Phytase โดยเปิดรับข้อคิดเห็นถึงวันที่ 21 ก.ย. 63
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
จีน G/TBT/N/CHN/1445
23 กรกฎาคม 2563
มาตรการปกติ
สินค้า :วัตถุเจือปนอาหารสัตว์ : Sodium glutamate  
สาระสำคัญ : จัดทำ National Standard of the P.R.C. เรื่อง วัตถุเจือปนอาหารสัตว์ - ส่วนที่ 10: สารปรุงแต่งกลิ่นรส (Flavouring substances) และสารกระตุ้นการเจริญอาหาร (Appetising substances) - Sodium glutamate โดยระบุข้อกำหนดด้านเทคนิค วิธีการทดสอบ กฎเกณฑ์การตรวจสอบ (Inspection rules) การติดฉลาก การบรรจุภัณฑ์ การขนส่ง และการเก็บรักษา สำหรับวัตถุเจือปนอาหารสัตว์ Sodium glutamate โดยเปิดรับข้อคิดเห็นถึงวันที่ 21 ก.ย. 63
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
จีน G/TBT/N/CHN/1438
23 กรกฎาคม 2563
มาตรการปกติ
สินค้า :เนื้อสัตว์ (ปศุสัตว์) และเนื้อสัตว์ปีก  
สาระสำคัญ : จัดทำ National Standard of the P.R.C. เรื่อง ระดับความชื้นในเนื้อสัตว์ (ปศุสัตว์) และเนื้อสัตว์ปีกที่ได้รับอนุญาต โดยกำหนดดัชนีความชื้นและวิธีการทดสอบเนื้อสัตว์ (ปศุสัตว์) และเนื้อสัตว์ปีก โดยเปิดรับข้อคิดเห็นถึงวันที่ 21 ก.ย. 63
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
นิคารากัว G/TBT/N/NIC/163
22 กรกฎาคม 2563
มาตรการปกติ
สินค้า :ผลิตภัณฑ์จากนม : เนย (Butter)  
สาระสำคัญ : จัดทำ Central American Technical Regulation (RTCA) No. 67.04.77:20: ผลิตภัณฑ์จากนม เนย คุณลักษณะเฉพาะ (Specification) ดังระบุในมาตรา 4 โดยมีผลบังคับใช้กับเนยเพื่อการบริโภคของมนุษย์หรือใช้ในกระบวนการแปรรูปต่อไป ภายในอาณาเขตของรัฐภาคี (States Parties) โดยเปิดรับข้อคิดเห็นถึงวันที่ 19 ก.ย. 63
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
สหภาพยุโรป G/TBT/N/EU/729
21 กรกฎาคม 2563
มาตรการปกติ
สินค้า :วัตถุอันตราย  
สาระสำคัญ : จัดทำร่าง Commission Delegated Regulation เพื่อปรับปรุงความก้าวหน้าทางด้านเทคนิคของRegulation (EC) 1272/2008 เกี่ยวกับการจำแนกประเภท การติดฉลาก และการบรรจุภัณฑ์ของสารและสารผสม โดยแก้ไขตารางที่ 3 ของส่วนที่ 3 ภาคผนวก 6 ของ CLP Regulation โดยเพิ่มเติมข้อมูลใหม่และแก้ไขข้อมูลทั้งหมด โดยรวมการจำแนกประเภทของสารและการติดฉลากเข้าด้วยกันสำหรับสาร 63 ชนิด และลบสาร 1 ชนิด ออกจากรายการ โดยเปิดรับข้อคิดเห็นถึงวันที่ 18 ก.ย. 63
วันที่มีผลบังคับใช้ : 20 วัน หลังจากตีพิมพ์ใน OJ EU (ประมาณ 2 เดือน หลังการประกาศใช้ปฏิบัติ)
ประเทศคู่ค้า  
ฮอนดูรัส G/TBT/N/HND/96
20 กรกฎาคม 2563
มาตรการปกติ
สินค้า :ผลิตภัณฑ์จากนม : เนย  
สาระสำคัญ : จัดทำ Central American Technical Regulation (RTCA) No. 67.04.77:20: ผลิตภัณฑ์จากนม เนย รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) ดังระบุในมาตรา 4 โดยมีผลบังคับใช้กับเนยเพื่อการบริโภคของมนุษย์หรือใช้ในกระบวนการแปรรูปต่อไป ภายในอาณาเขตของรัฐภาคี (States Parties) โดยเปิดรับข้อคิดเห็นถึงวันที่ 17 ก.ย. 63
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
อาร์เจนตินา G/TBT/N/ARG/398/Add.1
20 กรกฎาคม 2563
มาตรการปกติ
สินค้า :ผลิตภัณฑ์ชูกำลัง  
สาระสำคัญ : จัดทำร่างมติร่วม "Argentine Food Code - บทที่ 15: ผลิตภัณฑ์ชูกำลัง - มาตรา 1174: กาแฟสำเร็จรูป (Soluble coffee/Instant coffee) สารสกัดกาแฟชนิดผง และการแฟเข้มข้นชนิดผง" โดยเปิดรับข้อคิดเห็นถึงวันที่ 31 ส.ค. 63
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
ปานามา G/TBT/N/PAN/110
20 กรกฎาคม 2563
มาตรการปกติ
สินค้า :ผลิตภัณฑ์จากนม : เนย (Butter)  
สาระสำคัญ : จัดทำ Central American Technical Regulation (RTCA) No. 67.04.77:20: ผลิตภัณฑ์จากนม เนย คุณลักษณะเฉพาะ (Specification) ดังระบุในมาตรา 4 โดยมีผลบังคับใช้กับเนยเพื่อการบริโภคของมนุษย์หรือใช้ในกระบวนการแปรรูปต่อไป ภายในอาณาเขตของรัฐภาคี (States Parties) โดยเปิดรับข้อคิดเห็นถึงวันที่ 17 ก.ย. 63
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
อาร์เจนตินา G/TBT/N/ARG/400
17 กรกฎาคม 2563
มาตรการปกติ
สินค้า :- นมและครีมชนิดไม่เข้มข้นหรือไม่มีน้ำตาลหรือสารแทนความหวานอื่นๆ - นมและครีมชนิดเข้มข้นหรือมีน้ำตาลหรือสารแทนความหวานเป็นส่วนประกอบ  
สาระสำคัญ : จัดทำร่างมติร่วม "Argentine Food Code - บทที่ 8: ผลิตภัณฑ์นม" มาตรา 585 bis: Ultra-Pasteurized Cream (ครีม UHT) มีรายละเอียดสำคัญ คือ การระบุคุณลักษณะ (Identification) และมาตรฐานคุณภาพสำหรับครีม UHT รวมถึงคำนิยาม การทำทรีตเมนต์ การบรรจุหีบห่อ และเกณฑ์ทางจุลชีววิทยา ฯลฯ เพื่อเป็นการสร้างบรรทัดฐานทางการตลาดของสินค้าชนิดนี้ โดยเปิดรับข้อคิดเห็นถึงวันที่ 30 ส.ค. 63
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
อัลบาเนีย G/BT/N/ALB/96
16 กรกฎาคม 2563
มาตรการปกติ
สินค้า :อาหารอินทรีย์แปรรูป อาหารสัตว์ และยีสต์  
สาระสำคัญ : จัดทำร่างข้อมติ เรื่อง การได้รับอนุมัติกฎเกณฑ์ในรายละเอียดสำหรับการผลิตอาหารอินทรีย์แปรรูป อาหารสัตว์ และยีสต์ มีสาระสำคัญ ดังนี้
1. การผลิตอาหารและอาหารสัตว์ การแปรรูปและชนิดอินทรีย์
2. การผลิตยีสต์และผลิตภัณฑ์จากยีสต์
โดยเปิดรับข้อคิดเห็นถึงวันที่ 23 ก.ย. 63
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
เอลซัลวาดอร์ G/TBT/N/SLV/207
16 กรกฎาคม 2563
มาตรการปกติ
สินค้า :ผลิตภัณฑ์จากนม : เนย (Butter)  
สาระสำคัญ : จัดทำ Central American Technical Regulation (RTCA) No. 67.04.77:20: ผลิตภัณฑ์จากนม เนย คุณลักษณะเฉพาะ (Specification) ดังระบุในมาตรา 4 โดยมีผลบังคับใช้กับเนยเพื่อการบริโภคของมนุษย์หรือใช้ในกระบวนการแปรรูปต่อไป ภายในอาณาเขตของรัฐภาคี (States Parties) โดยเปิดรับข้อคิดเห็นถึงวันที่ 13 ก.ย. 63
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
คอสตาริกา G/TBT/N/CRI/188
16 กรกฎาคม 2563
มาตรการปกติ
สินค้า :ผลิตภัณฑ์จากนม : เนย (Butter)  
สาระสำคัญ : จัดทำ Central American Technical Regulation (RTCA) No. 67.04.77:20: ผลิตภัณฑ์จากนม เนย คุณลักษณะเฉพาะ (Specification) ดังระบุในมาตรา 4 โดยมีผลบังคับใช้กับเนยเพื่อการบริโภคของมนุษย์หรือใช้ในกระบวนการแปรรูปต่อไป ภายในอาณาเขตของรัฐภาคี (States Parties) โดยเปิดรับข้อคิดเห็นถึงวันที่ 13 ก.ย. 63
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
เม็กซิโก G/TBT/N/MEX/468/Add.1
15 กรกฎาคม 2563
มาตรการปกติ
สินค้า :อาหารสำเร็จรูป (Pre-packaged food) และเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ (Non-alcoholic beverages)  
สาระสำคัญ : ประกาศการตีพิมพ์ข้อตกลงสำหรับการจัดทำเกณฑ์การจำแนกเพื่อใช้ในการดำเนินงาน การสอบทวน การตรวจติดตาม และการตรวจรับรอง Mexican Official Standard NOM-051-SCFI/SSA1-2010: คำจำกัดความทั่วไปสำหรับการติดฉลากอาหารในภาชนะบรรจุและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ผสม - ข้อมูลเพื่อการค้าและสุขภาพ (ฉบับแก้ไข) ลงวันที่ 27 มี.ค. 63 ใน Official Journal เมื่อวันที่ 10 ก.ค. 63
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
สหรัฐอเมริกา G/TBT/N/USA/1364/Add.6
15 กรกฎาคม 2563
มาตรการปกติ
สินค้า :อาหารพันธุวิศวกรรม (Bioengineered (BE) food)  
สาระสำคัญ : The Agricultural Marketing Service (AMS) ของ USDA ประกาศเอกสารคำแนะนำ (Guidance) ฉบับสมบูรณ์ เพื่อการตรวจสอบกระบวนการกลั่นและคัดเลือกวิธีทดสอบ เนื่องจากเอกสารเกี่ยวกับมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลสำหรับอาหารพันธุวิศวกรรม (the National Bioengineered Food Disclosure Standard (Standard)) เอกสารคำแนะนำประกาศและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 7 ก.ค. 63 การทดสอบความสามารถในการตรวจวัด (Detectability Testing): กฎระเบียบสำหรับดำเนินการตามมาตรฐานระบุข้อกำหนดสำหรับการตรวจวัดสารดัดแปลพันธุกรรมที่ 7 CFR 66.9 และ AMS ระบุว่าต้องให้ข้อมูลวิธีการปฏิบัติแก่ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมรับทราบด้วย
วันที่มีผลบังคับใช้ : 7 ก.ค. 63
ประเทศคู่ค้า  
โคลอมเบีย G/TBT/N/COL/242
13 กรกฎาคม 2563
มาตรการปกติ
สินค้า :เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (เครื่องดื่ม สุรา และน้ำส้มสายชูหมัก)  
สาระสำคัญ : แก้ไข Decree No. 1686 ของปี ค.ศ. 2012 โดยให้ INVIMA ซึ่งเป็นผู้พิจารณาการขึ้นทะเบียนด้านสุขอนามัย สามารถร้องขอเอกสารและข้อมูลเพื่อรับรองความสอดคล้องกับมาตรฐานด้านเทคนิค กระบวนการผลิตและขั้นตอนปฏิบัติ สำหรับการการันตีคุณภาพของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระหว่างกระบวนการผลิต กระบวนการ Hydration และการบรรจุหีบห่อ ที่รู้จักกันในนามการปฏิบัติที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP) ของสถานประกอบการที่ผลิตในต่างประเทศ โดยเปิดรับข้อคิดเห็นถึงวันที่ 10 ต.ค. 63
วันที่มีผลบังคับใช้ : ณ วันที่ตีพิมพ์ใน OJ
ประเทศคู่ค้า  
เกาหลีใต้ G/TBT/N/KOR/906
13 กรกฎาคม 2563
มาตรการปกติ
สินค้า :อาหาร  
สาระสำคัญ : เสนอทบทวน "พระราชบัญญัติเกี่ยวกับการติดฉลากและการโฆษณาสำหรับอาหาร" (Act on Labelling and Advertising of Foods) ฉบับปรับปรุง โดยมีการแทนที่คำว่า "sell-by date" ด้วยคำว่า "use-by date" (วันหมดอายุของอาหาร) โดยเปิดรับข้อคิดเห็นถึงวันที่ 10 ก.ย. 63
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
ออสเตรเลีย G/TBT/N/AUS/121
10 กรกฎาคม 2563
มาตรการปกติ
สินค้า :อาหารเสริมทางการกีฬา  
สาระสำคัญ : Australian Therapeutic Goods Administration ขอประกาศให้อาหารเสริมทางการกีฬา (Sports supplements) ที่มีส่วนประกอบที่ไม่ถือว่าเป็นอาหาร (เช่น ส่วนประกอบของยาหรือสารที่อยู่ใน World Anti-Doping Code Prohibited List) และ/หรือ ที่มีรูปลักษณ์คล้ายยา (เช่น แคปซูล ยาเม็ด (Tablets or Pills) ถูกกำหนดให้เป็นยา แทนที่จะเป็นอาหาร อ้างอิงภายใต้ส่วนที่ 7 (Section 7) ของ Therapeutic Goods Act 1989 โดยเปิดรับข้อคิดเห็นถึงวันที่ 7 ก.ย. 63
วันที่มีผลบังคับใช้ : เดือน ก.ย. 63
ประเทศคู่ค้า  
เคนยา G/TBT/N/KEN/1003
09 กรกฎาคม 2563
มาตรการปกติ
สินค้า :อาหารสัตว์  
สาระสำคัญ : จัดทำร่างมาตรฐานเคนยา DKS 2921:2020 เรื่อง หลักการปฏิบัติ ซึ่งได้จัดทำข้อกำหนดการจัดตั้งและการดำเนินการเก็บเกี่ยวผลผลิตตามธรรมชาติหรือจากฟาร์มเลี้ยงแมลงเพื่อการค้าอย่างยั่งยืน วิธีการผลิต การเก็บเกี่ยว และการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว เช่น การแปรรูป การเก็บรักษา การบรรจุหีบห่อ การติดฉลาก และการขนส่ง สำหรับแมลงเพื่อการบริโภคของมนุษย์และป้อนเข้าโรงงานผลิตอาหารสัตว์ โดยเปิดรับข้อคิดเห็นถึงวันที่ 25 ส.ค. 63
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
เคนยา G/TBT/N/KEN/1004
09 กรกฎาคม 2563
มาตรการปกติ
สินค้า :เนื้อสัตว์ ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากสัตว์  
สาระสำคัญ : จัดทำร่างมาตรฐานเคนยา DKS 2922-1:2020 เรื่อง แมลงบริโภคได้ ส่วนที่ 1: ผลิตภัณฑ์แมลงเพื่อการบริโภค โดยมีรายละเอียด ได้แก่ ข้อกำหนด การสุ่มตัวอย่าง และวิธีการทดสอบ สำหรับผลิตภัณฑ์แมลงเพื่อการบริโภค ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการบริโภคของมนุษย์ โดยเปิดรับข้อคิดเห็นถึงวันที่ 25 ส.ค. 63
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
เคนยา G/TBT/N/KEN/1005
09 กรกฎาคม 2563
มาตรการปกติ
สินค้า :เนื้อสัตว์ ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากสัตว์  
สาระสำคัญ : จัดทำร่างมาตรฐานเคนยา DKS 2922-2:2020 เรื่อง แมลงบริโภคได้ ส่วนที่ 2: คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่มีแมลงบริโภคได้ โดยมีรายละเอียด ได้แก่ ข้อกำหนด การสุ่มตัวอย่าง และวิธีการทดสอบ สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีแมลงที่บริโภคได้เป็นส่วนประกอบ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการบริโภคของมนุษย์ โดยเปิดรับข้อคิดเห็นถึงวันที่ 25 ส.ค. 63
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
สหรัฐอเมริกา G/TBT/N/USA/608/Rev.2/Add.1
08 กรกฎาคม 2563
มาตรการปกติ
สินค้า :เมล็ดพันธุ์  
สาระสำคัญ : ประกาศบังคับใช้กฎเกณฑ์ฉบับสมบูรณ์ (Final rule) เพื่อแก้ไขพระราชบัญญัติเมล็ดพันธุ์ (Federal Seed Act : FSA) โดยกฎระเบียบ FSA (ฉบับปรับปรุง) นี้มีสาระสำคัญประกอบด้วย การติดฉลากเมล็ดพันธุ์ การทดสอบ และข้อกำหนดการออกใบรับรอง การเพิ่มรายชื่อสายพันธุ์ของเมล็ดพันธุ์เพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีรายชื่ออยู่ในรายการเมล็ดพันธุ์ที่ถูกควบคุมโดยกฎระเบียบฉบับนี้ พร้อมทั้งปรับปรุงชื่อวิทยาศาสตร์ของเมล็ดพันธุ์ให้เป็นปัจจุบัน ปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพเมล็ดพันธุ์ มาตรฐานการงอกของเมล็ดและความบริสุทธิ์ รวมถึงวิธีการทดสอบเมล็ดพันธุ์ที่ยอมรับได้ และปรับปรุงใบรับรองเมล็ดพันธุ์และข้อกำหนดการต่ออายุใบรับรอง ซึ่งประกอบด้วย มาตรฐานใหม่ที่เหมาะสมและได้รับการยอมรับของเทคนิคการปรับปรุงสายพันธุ์พืชในปัจจุบัน กฎระเบียบ (ฉบับปรับปรุง) เป็นในแนวเดียวกันกับกฎระเบียบ FSA ร่วมกับการปฏิบัติของโรงงานในปัจจุบัน ผสมผสานวิธีการทดสอบตามระบุใน FSA กับมาตรฐานของโรงงาน รวมทั้งชี้แจงในรายละเอียดเกี่ยวกับข้อสงสัยหรือความคุมเครือทางภาษาในกฎระเบียบฉบับเดิม โดยวัตถุประสงค์ของกฎระเบียบ (ฉบับปรับปรุง) นี้ จัดทำขึ้นเพื่อลดภาระทางการค้าเมล็ดพันธุ์ระหว่างรัฐ (Interstate) และส่งเสริมให้ดำเนินการตามกฎหมายของมลรัฐและกฎหมายสหพันธรัฐ (State and Federal laws) โดยกฎเกณฑ์ฉบับสมบูรณ์นี้มีผลบังคับใช้วันที่ 6 ส.ค. 63
วันที่มีผลบังคับใช้ : 6 ส.ค. 63
ประเทศคู่ค้า  
เอกวาดอร์ G/TBT/N/ECU/348/Rev.2
08 กรกฎาคม 2563
มาตรการปกติ
สินค้า :อุปกรณ์และวัสดุที่สัมผัสอาหาร : ภาชนะเซรามิกที่มีการสัมผัสกับอาหาร  
สาระสำคัญ : จัดทำกฎระเบียบด้านเทคนิคของเอกวาดอร์ PRTE INEN No. 010 เรื่อง ภาชนะเซรามิกทีมีการสัมผัสกับอาหาร โดยระบุข้อกำหนดสำหรับภาชนะเซรามิกที่มีการสัมผัสกับอาหาร ข้อกำหนดก่อนว่างจำหน่ายทั้งสินค้าที่ผลิตภายในประเทศและสินค้านำเข้าจากต่างประเทศ เพื่อเป็นการป้องกันสุขภาพและความปลอดภัยของมนุษย์ รวมถึงการป้องกันการปฏิบัติที่ไม่มีมาตรฐาน โดยเปิดรับข้อคิดเห็นถึงวันที่ 6 ส.ค. 63 กฎระเบียบนี้ มีผลบังคับใช้กับสินค้าดังต่อไปนี้ ได้แก่ ภาชนะเซรามิกแก้ว (Glass ceramic) ภาชนะเซรามิกกึ่งแก้ว (Semi-glass ceramic) และภาชนะเซรามิก (Ceramic) ที่มีการสัมผัสกับอาหารทั้งนี้ ไม่มีผลครอบคลุมถึง
- ผลิตภัณฑ์เซรามิกเพื่อใช้ในการประดับตกแต่งหรือเพื่อความสวยงามและงานฝีมือ
- ภาชนะเซรามิกที่ใช้เป็นของเล่น ซึ่งอยู่ภายใต้การบังคับของกฎระเบียบด้านเทคนิคของเอกวาดอร์ PRTE INEN No. 089 เรื่อง ความปลอดภัยของของเล่น ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้ว
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
ชิลี G/TBT/N/CHL/522
08 กรกฎาคม 2563
มาตรการปกติ
สินค้า :ผลิตภัณฑ์นม  
สาระสำคัญ : จัดทำ National Standard of the P.R.C. (ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 1) แก้ไขมาตราที่ 107(d)มาตรา 109 และหัวข้อที่ 8 เรื่อง นมและผลิตภัณฑ์นมภายใต้กฎระเบียบ Food Health มีสาระสำคัญ ประกอบด้วย คำอธิบายของคำนิยามใหม่ พร้อมการติดฉลากผลิตภัณฑ์นมและนมแปรรูป โดยเปิดรับข้อคิดเห็นถึงวันที่ 2 ก.ย. 63
วันที่มีผลบังคับใช้ : 9 เดือน นับจากวันที่ 3 ส.ค. 63
ประเทศคู่ค้า  
อาร์เจนตินา G/TBT/N/ARG/399
07 กรกฎาคม 2563
มาตรการปกติ
สินค้า :ผลิตภัณฑ์อาหาร  
สาระสำคัญ : จัดทำร่างมติร่วม "Argentine Food Code - บทที่ 5: การติดฉลากผลิตภัณฑ์อาหาร (มาตรา 220)" มีรายละเอียดสำคัญ คือ ฉลากของผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้รับอำนาจภายใต้ Argentine Food Code จะต้องแสดงเป็นรูปภาพ (Figure) ที่มีขนาดไม่น้อยกว่า 1 มม. และอยู่ติดกับข้อมูลแสดงแหล่งกำเนิดของผลิตภัณฑ์ หมายเลขการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์อาหารที่ออกโดยหน่วยงานที่มีอำนาจในการกำกับดูแลการอนุญาตด้านสุขอนามัยของผลิตภัณฑ์และใบรับรองการได้รับอนุญาตด้วย สำหรับผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้รับอนุญาตก่อนการมีผลบังคับใช้ของกฎระเบียบฉบับแก้ไขนี้ อนุญาตให้ระยะเวลา 1095 วัน นับจากวันที่มีผลบังคับใช้ สำหรับการแสดงหมายเลขการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์บนฉลากสุดท้าย โดยเปิดรับข้อคิดเห็นถึงวันที่ 5 ส.ค. 63
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
เม็กซิโก G/TBT/N/MEX/468
06 กรกฎาคม 2563
มาตรการปกติ
สินค้า :อาหารสำเร็จรูป (Pre-packaged food) และเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ (Non-alcoholic beverages)  
สาระสำคัญ : แก้ไข เพิ่มเติม และยกเลิก บทบัญญัติในกฎระเบียบการควบคุมสุขอนามัยของผลิตภัณฑ์และการให้บริการ และกฎระเบียบเสริมสำหรับกฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณา เพื่อเป็นการยืนยันความสอดคล้องกับบทบัญญัติเฉพาะกาล ฉบับที่ 2 ของการแก้ไขและเพิ่มเติมกฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับภาวะน้ำหนักเกิน อ้วน และการติดฉลากสำหรับอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 8 พ.ย. 62 โดยเปิดรับข้อคิดเห็นถึงวันที่ 3 ก.ย. 63
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
บราซิล G/TBT/N/BRA/1023/Corr.1
06 กรกฎาคม 2563
มาตรการปกติ
สินค้า :อาหารสัตว์  
สาระสำคัญ : ประกาศแก้ไขข้อความจาก "Ministerial Ordinance no. 975 ถูกยกเลิก" เป็น "Normative Instruction no. 40 ยกเลิก Ministerial Ordinance no. 795" ซึ่งถูกตีพิมพ์ใน Brazillian Official Gazette 121 หน้า 2 เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 63
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
โบลิเวีย G/TBT/N/BOL/3/Add.8
03 กรกฎาคม 2563
มาตรการปกติ
สินค้า :กระบวนการในอุตสาหกรรมอาหาร, อาหารทั่วไป  
สาระสำคัญ : ประกาศรายชื่อสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมฉบับปรับปรุงล่าสุดตาม Administrative Resolution No. 012/2020 ในกฎระเบียบด้านเทคนิคเกี่ยวกับการติดฉลากอาหารและผลิตภัณฑ์ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการบริโภคของมนุษย์ที่มีส่วนประกอบหรือที่มาจากสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
ยูกันดา G/TBT/N/UGA/906/Add.1
03 กรกฎาคม 2563
มาตรการปกติ
สินค้า :ไส้ธรรมชาติ (สำหรับทำไส้กรอก)  
สาระสำคัญ : ประกาศบังคับใช้มาตรฐาน US 1866:2020 เรื่อง คุณสมบัติของไส้จากธรรมชาติเพื่อใช้ทำไส้กรอก (Edible natural casing-sausages เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 63 (ร่างประกาศเดิม DUS 1866:2018)
วันที่มีผลบังคับใช้ : 16 มิ.ย. 63
ประเทศคู่ค้า  
ยูเครน G/TBT/N/UKR/166
03 กรกฎาคม 2563
มาตรการปกติ
สินค้า :สินค้าอินทรีย์  
สาระสำคัญ : จัดทำร่างกฎระเบียบเกี่ยวกับขั้นตอนการอนุมัติในการออกใบรับรองการผลิตสินค้าอินทรีย์และ/หรือการหมุนเวียนของสินค้าอินทรีย์เพื่อใช้ตัดสินใจในการออกใบรับรอง ข้อกำหนดสำหรับการออกใบรับรองสินค้าข้างต้น สำเนาใบรับรอง และรูปแบบของใบรับรอง โดยเปิดรับข้อคิดเห็นถึงวันที่ 31 ส.ค. 63
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
กลุ่มประเทศความร่วมมืออ่าวอาหรับ G/TBT/N/ARE/479
01 กรกฎาคม 2563
มาตรการปกติ
สินค้า :เครื่องดื่มทั่วไป  
สาระสำคัญ : จัดทำร่างกฎระเบียบทางเทคนิคเกี่ยวกับการติดฉลากน้ำดื่มและน้ำแร่ธรรมชาติบรรจุขวดพร้อมดื่ม โดยเปิดรับข้อคิดเห็นถึงวันที่ 29 ส.ค. 63
วันที่มีผลบังคับใช้ : หลังจาก 180 วัน นับจากวันตีพิมพ์
ประเทศคู่ค้า  

Copyright © 2015. www.acfs.go.th All Rights Reserved.
หน่วยประสานงานกลางด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชของประเทศไทย(Thailand SPS Contact Point)
กลุ่มความตกลงสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชและอื่นๆ (SPS Section)
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)
ที่อยู่ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ. 10900
โทร. 02-561-4204 โทรสาร 02-561-4034
E-mail : spsthailand@gmail.com, sps@acfs.go.th