TBT Notification เดือนล่าสุด

ประเทศ Notification No. มาตรการ สินค้า/สาระสำคัญ ประเทศที่ได้รับผลกระทบ รายละเอียด
อิสราเอล G/TBT/N/ISR/1027
31 ตุลาคม 2561
ปกติ สินค้า :เบียร์  
สาระสำคัญ : ประกาศการทบทวนมาตรฐานบังคับ SI 407 เกี่ยวกับเบียร์และเครื่องดื่มมอลต์ที่คล้ายกัน ความแตกต่างระหว่างมาตรฐานฉบับเก่ากับมาตรฐานฉบับปรับปรุงมีดังต่อไปนี้
- แทนที่ย่อหน้าทั้งหมดที่ระบุรายละเอียดของวัตถุเจือปนอาหารที่ได้รับอนุญาตโดยอ้างถึง Israel Public Health Regulations (อาหาร) (วัตถุเจือปนอาหาร) 2001 (ย่อหน้า 2.1.2)
- เพิ่มข้อกำหนดใหม่สำหรับขนาดตัวอักษรน้อยที่สุด ข้อกำหนดเหล่านี้แตกต่างจากข้อกำหนดของ SI 1145 เกี่ยวกับการติดฉลากอาหารสำเร็จรูป
- ลบข้อกำหนดสำหรับของเบียร์
- ลบข้อกำหนดสำหรับประกาศปริมาณของผลิตภัณฑ์
- เปลี่ยนประเภทของเบียร์มอลต์เป็นเครื่องดื่มมอลต์และเพิ่มหมวดหมู่ใหม่สำหรับเครื่องดื่มที่มีเครื่องดื่มเบียร์เป็นองค์ประกอบหลัก
วันที่มีผลบังคับใช้ : เมื่อประกาศบังคับใช้ 12 เดือน
ประเทศคู่ค้า  
อิสราเอล G/TBT/N/ISR/1028
31 ตุลาคม 2561
ปกติ สินค้า :แยม เยลลี่ และแยมผิวส้ม (marmalades)  
สาระสำคัญ : ประกาศปรับปรุงมาตรฐานบังคับ SI 34 เกี่ยวกับแยม แยมผิวส้ม เยลลี่ผลไม้ สารกันบูดและ povidle โดยมาตรฐานนี้จะถูกแทนที่ด้วยมาตรฐาน SI 7296 โดยความแตกต่างระหว่างมาตรฐานฉบับเก่ากับมาตรฐานฉบับปรับปรุงมีดังต่อไปนี้
- ลดปริมาณผลไม้ที่ต้องใช้สำหรับ povidle ที่เพิ่มน้ำตาล (ย่อหน้าที่ 3)
- เพิ่มการอ้างอิงถึง Israel Public Health Regulations (อาหาร) (วัตถุเจือปนอาหาร) 2001 (ย่อหน้า 4)
- เพิ่มย่อหน้าใหม่เกี่ยวกับสารปนเปื้อน (ย่อหน้าที่ 5)
- เพิ่มย่อหน้าใหม่เกี่ยวกับสุขอนามัยและเพิ่มข้อกำหนดด้านจุลชีววิทยาใหม่และวิธีการทดสอบ (ย่อหน้าที่ 6)
- กำหนดวิธีการติดฉลากสำหรับผลไม้และสำหรับน้ำผลไม้เข้มข้น ใน extra-confiture ผลไม้ 100% (ย่อหน้าที่ 8)
- เปลี่ยนวิธีการทดสอบ (ย่อหน้าที่ 9)
วันที่มีผลบังคับใช้ : หลังจาก 12 เดือน
ประเทศคู่ค้า  
ศรีลังกา G/TBT/N/LKA/38
31 ตุลาคม 2561
ปกติ สินค้า :การติดฉลาก ระเบียบการใช้สัญลักษณ์สี (น้ำตาล เกลือและไขมัน)  
สาระสำคัญ : ร่างกฎระเบียบเกี่ยวกับอาหาร (สัญลักษณ์สีสำหรับน้ำตาล เกลือ และไขมัน) อาหารที่เป็นของแข็งหรือกึ่งแข็งหรืออาหารเหลวแบบบรรจุในภาชนะควรติดฉลากตามที่กำหนดไว้ในระเบียบฉบับนี้ หากปริมาณน้ำตาลหรือเกลือหรือไขมันเกินกว่าที่กำหนดในกฎระบียบจะต้องติดฉลาก ซึ่งโลโก้ดังกล่าวต้องเป็นไปดังต่อไปนี้
- เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2 ซม
- มีสีแดง ใช้โทนแดง 230
- แสดงด้วยพื้นหลังสีขาว
- จะแสดงโลโก้ด้วยภาษา Sinhala ภาษา Tamil และภาษาอังกฤษมีสีขาวหนาและต้องมีขนาดตัวอักษรขั้นต่ำ 2 mm
- ตัวเลขแสดงปริมาณเกลือหรือน้ำตาลหรือไขมันในอาหารดังกล่าวต้องมีขนาดอักษรต่ำสุด 1.5 mm เป็นตัวหนาสีขาว
- ถ้าอาหารแข็งอาหารกึ่งแข็งหรืออาหารเหลวมีคุณสมบัติมากกว่าหนึ่งโลโก้ โลโก้ที่สอดคล้องกันจะต้องแสดงอยู่ใกล้กันในแผงหลักของภาชนะบรรจุหรือหีบห่อ อย่างไรก็ตามโลโก้ที่เกี่ยวข้องครอบคลุมพื้นที่ผิวของแผงหลักของภาชนะบรรจุหรือบรรจุภัณฑ์ดังกล่าวมากกว่า 25% โลโก้ดังกล่าวจะต้องแสดงในชุดบรรจุภัณฑ์ บทบัญญัติของข้อบังคับเหล่านี้จะไม่ใช้กับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรหลักใด ๆ
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
อิสราเอล G/TBT/N/ISR/1026
30 ตุลาคม 2561
ปกติ สินค้า :การติดฉลากอาหาร  
สาระสำคัญ : แก้ไขเพิ่มเติมมาตรฐานบังคับ SI 1145 ฉบับที่ 9 มีการแก้ไขดังต่อไปนี้
- ปรับปรุงข้อมูลอ้างอิงที่ปรากฏในวรรค 1a
- เพิ่มคำจำกัดความใหม่ของขอบเขตการมองเห็น (ย่อหน้า 2.21) และกำหนดให้เครื่องหมายทั้งหมดของชื่อและเนื้อหาของอาหารในภาษาฮีบรูต้องทำเครื่องหมายไว้ภายในขอบเขตการมองเห็น (ย่อหน้าที่ 3.13)
- แทนที่วรรค 8.3 ซึ่งประกาศแจ้งภายใต้การแก้ไขฉบับที่ No. 6 และใช้มาตรฐานใหม่ภาคผนวก D เกี่ยวกับการระบุปริมาณของส่วนผสม
- เพิ่มหลักเกณฑ์ใหม่ในภาคผนวก D เกี่ยวกับเครื่องหมายปริมาณส่วนผสมและการเปลี่ยนแปลงตามภาคผนวก D เป็นภาคผนวก E ตามกฎหมายว่าด้วยการกำหนดผลบังคับใช้ของข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำเครื่องหมายสำหรับอาหารสำเร็จรูป ข้อกำหนดในการทำเครื่องหมายใหม่นี้จะมีผลบังคับใช้ 2 ปีหลังจากสิ้นปีที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในช่วงเวลานี้อาหารที่ผ่านการบรรจุหีบห่อสามารถทำเครื่องหมายได้ตามข้อกำหนดในการทำเครื่องหมายฉบับเก่าหรือฉบับใหม่ได้
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
-  
สหรัฐอเมริกา G/TBT/N/USA/1408
30 ตุลาคม 2561
ปกติ สินค้า :สารเคมีในผลิตภัณฑ์อาหาร  
สาระสำคัญ : แก้ไขกฎระเบียบชี้แจงว่าผู้ประกอบการต้องแสดงหลักฐานสำหรับระดับ (level in question) ของสารเคมีที่ระบุว่าเป็นสาเหตุของความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์ในผลิตภัณฑ์อาหาร โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยของตัวอย่างอาหารหลายชนิด ซึ่งไม่สามารถคำนวณระดับความเข้มข้นของสารเคมีในผลิตภัณฑ์อาหารจากผู้ผลิตรายต่างๆ หรือที่ผลิตขึ้นในโรงงานที่แตกต่างจากผลิตภัณฑ์ที่เป็นปัญหา
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
ฟิลิปปินส์ G/TBT/N/PHL/207
29 ตุลาคม 2561
ปกติ สินค้า :ผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองที่ไม่ผ่านการหมัก นมและผลิตภัณฑ์นม  
สาระสำคัญ : ร่างระเบียบฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้มาตรฐาน codex อย่างเป็นทางการตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ IV.A ข้อ 1-10 (คำแนะนำทั่วไป) เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการจำแนกและระบุผลิตภัณฑ์อาหาร
วันที่มีผลบังคับใช้ : 15 วันหลังจากประกาศใน national newspaper of general circulation
ประเทศคู่ค้า  
บราซิล G/TBT/N/BRA/846
29 ตุลาคม 2561
ปกติ สินค้า :ผลิตภัณฑ์สัตว์สำหรับบริโภค  
สาระสำคัญ : ประกาศกฎระเบียบทางเทคนิคกำหนดขั้นตอนการอนุมัติก่อนการตรวจสอบซ้ำและการควบคุมพิเศษเพื่อนำเข้าผลิตภัณฑ์สัตว์สำหรับบริโภค และยกเลิกคำสั่ง Portaria SDA / MAPA n? 183 วันที่ 9 ตุลาคม 1998 ,Portaria SDA / MAPA n? 126 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2016
วันที่มีผลบังคับใช้ : 27 พ.ย. 61
-  
ฟิลิปปินส์ G/TBT/N/PHL/208
29 ตุลาคม 2561
ปกติ สินค้า :เครื่องดื่มที่มีรสหวาน  
สาระสำคัญ : ร่างระเบียบกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประกาศข้อมูลฉลากบังคับเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทของสารให้ความหวานที่ใช้ และขนาดเครื่องดื่มที่ให้ความหวานเทียบเท่า (SB) แบบผงจากปริมาณลิตรต่อปริมาตร เพื่อเป็นแนวทางให้แก่ผู้ผลิตอาหาร ผู้จัดจำหน่าย และผู้ค้า
วันที่มีผลบังคับใช้ : 15 วันหลังจากประกาศใน national newspaper of general circulation
ประเทศคู่ค้า  
สหรัฐอเมริกา G/TBT/N/USA/1404
25 ตุลาคม 2561
ปกติ สินค้า :ส้มและส้มเขียวหวาน  
สาระสำคัญ : ประกาศรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อกำหนดเกรดต่ำสุดสำหรับส้มและส้มเขียวหวาน และลบข้อกำหนดเกี่ยวกับเกรดและขนาดสำหรับส้ม Ambersweet และ ส้ม Temple และลดความซับซ้อนของตารางที่ระบุข้อกำหนดเกรดและขนาดสำหรับการขนส่งระหว่างรัฐ และการส่งออกสำหรับส้ม เกรฟฟรุต ส้มเขียวหวาน และ Pummelos ที่ปลูกในฟลอริด้า รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
แทนซาเนีย G/TBT/N/TZA/218
23 ตุลาคม 2561
ปกติ สินค้า :ธัญพืช พัลส์และผลิตภัณฑ์ที่ได้  
สาระสำคัญ : ร่างมาตรฐานระบุข้อกำหนดการสุ่มตัวอย่างและวิธีกาทดสอบสำหรับเมล็ดข้าวฟ่างของสายพันธุ์ Eleusine coracana (L.) Gaertner ที่ผลิตเพื่อการบริโภค
วันที่มีผลบังคับใช้ : เมื่อประกาศในกฎกระทรวงฯ
ประเทศคู่ค้า  
แทนซาเนีย G/TBT/N/TZA/219
23 ตุลาคม 2561
ปกติ สินค้า :ธัญพืช พัลส์และผลิตภัณฑ์ที่ได้  
สาระสำคัญ : ร่างมาตรฐานระบุข้อกำหนดการสุ่มตัวอย่างและวิธีการทดสอบสำหรับข้าวฟ่างของสายพันธุ์ Sorghum bicolor (L.) Moench ที่ผลิตเพื่อการบริโภค
วันที่มีผลบังคับใช้ : เมื่อประกาศในกฎกระทรวงฯ
ประเทศคู่ค้า  
แทนซาเนีย G/TBT/N/TZA/220
23 ตุลาคม 2561
ปกติ สินค้า :ธัญพืช พัลส์และผลิตภัณฑ์ที่ได้  
สาระสำคัญ : ร่างมาตรฐานระบุข้อกำหนดการสุ่มตัวอย่างและวิธีการทดสอบสำหรับธัญพืชแห้งของถั่วเขียว (Vigna radiata) ที่ผลิตเพื่อการบริโภค
วันที่มีผลบังคับใช้ : เมื่อประกาศในกฎกระทรวงฯ
ประเทศคู่ค้า  
บราซิล G/TBT/N/BRA/691/Add.2/Corr.1
23 ตุลาคม 2561
ปกติ สินค้า :น้ำผลไม้และผลไม้  
สาระสำคัญ : แก้ไขกฎระเบียบทางเทคนิคฉบับที่ 37 วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เกี่ยวกับมาตรฐานด้านลักษณะและคุณภาพที่ใช้เฉพาะกับน้ำผลไม้และเนื้อผลไม้
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
-  
แทนซาเนีย G/TBT/N/TZA/216
23 ตุลาคม 2561
ปกติ สินค้า :ธัญพืช พัลส์และผลิตภัณฑ์ที่ได้  
สาระสำคัญ : ร่างมาตรฐานระบุข้อกำหนดการสุ่มตัวอย่าง และวิธีการทดสอบสำหรับแป้งถั่วเหลืองไขมันเต็มจากถั่วเหลือง (Glycine max (L.) Merr) ที่ผลิตเพื่อการบริโภค
วันที่มีผลบังคับใช้ : เมื่อประกาศในกฎกระทรวงฯ
ประเทศคู่ค้า  
แทนซาเนีย G/TBT/N/TZA/221
23 ตุลาคม 2561
ปกติ สินค้า :ธัญพืช พัลส์และผลิตภัณฑ์ที่ได้  
สาระสำคัญ : ร่างมาตรฐานระบุข้อกำหนดการสุ่มตัวอย่าง และวิธีการทดสอบสำหรับ ข้าวโพดฝัก, เมล็ดข้าวโพด, ข้าวโพดผง, ข้าวโพดบด และแป้งข้าวโพดจากธัญพืชของข้าวโพดทั่วไป (Zea mays L.) ที่ผลิตเพื่อการบริโภค ซึ่งไม่ครอบคลุมข้าวโพดบดสำหรับผลิตเบียร์ อุตสาหกรรมอาหารจำพวกแป้งและการใช้ประโยชน์ในทางอุตสาหกรรมอื่น ๆ
วันที่มีผลบังคับใช้ : เมื่อประกาศในกฎกระทรวงฯ
ประเทศคู่ค้า  
บราซิล G/TBT/N/BRA/737/Add.1
23 ตุลาคม 2561
ปกติ สินค้า :นมผง  
สาระสำคัญ : ประกาศกำหนดกฎระเบียบทางเทคนิคเกี่ยวกับโดยกำหนดด้านลักษณะคุณภาพขั้นต่ำสำหรับนมผง ในส่วนที่เกี่ยวกับการเปิดรับฟังความคิดเห็นตามประกาศแจ้งเวียนหมายเลข G/TBT/N/BRA/737
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
-  
แทนซาเนีย G/TBT/N/TZA/217
23 ตุลาคม 2561
ปกติ สินค้า :ธัญพืช พัลส์และผลิตภัณฑ์ที่ได้  
สาระสำคัญ : ร่างมาตรฐานระบุข้อกำหนดการสุ่มตัวอย่างและวิธีการทดสอบสำหรับแป้งผสมที่ผลิตเพื่อการบริโภค
วันที่มีผลบังคับใช้ : เมื่อประกาศในกฎกระทรวงฯ
ประเทศคู่ค้า  
แทนซาเนีย G/TBT/N/TZA/222
23 ตุลาคม 2561
ปกติ สินค้า :ธัญพืช พัลส์และผลิตภัณฑ์ที่ได้  
สาระสำคัญ : ร่างมาตรฐานระบุข้อกำหนดการสุ่มตัวอย่างและวิธีการทดสอบสำหรับแป้งข้าวสาลีสำเร็จจากข้าวสาลีชนิดคอมมอน(Triticum aestivum L.) หรือข้าวสาลีชนิดคลับ (Triticum compactum Host) หรือส่วนผสมของข้าวสาลีที่ผลิตเพื่อการบริโภค
วันที่มีผลบังคับใช้ : เมื่อประกาศในกฎกระทรวงฯ
ประเทศคู่ค้า  
อาร์เจนตินา G/TBT/N/ARG/290/Add.2
22 ตุลาคม 2561
ปกติ สินค้า :เนื้อเค็ม ขนมปัง ผลิตภัณฑ์ขนมปัง บิสกิตแครกเกอร์ และขนมขบเคี้ยว  
สาระสำคัญ : แก้ไขเพิ่มเติมบทที่ 6 (เนื้อสัตว์และอาหารที่คล้ายกัน) และบทที่ 9 (ธัญพืช แป้งและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากแป้ง) ของกฎระเบียบ Food Code ว่าด้วยการลดโซเดียม ตามประกาศแจ้งเวียนหมายเลข G/TBT/ARG/290/Add.1
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
-  
อาร์เจนตินา G/TBT/N/ARG/290/Add.3
22 ตุลาคม 2561
ปกติ สินค้า :ซุป น้ำซุป มายองเนส ซอสมะเขือเทศ  
สาระสำคัญ : แก้ไขเพิ่มเติมบทที่ 6 (เนื้อสัตว์และอาหารที่คล้ายกัน,น้ำซุปและซุป) และบทที่ 16I (น้ำซอสและน้ำสลัด) ของกฎระเบียบ Food Code ว่าด้วยการลดโซเดียม โดยเปิดรับฟังความคิดเห็นเป็นระยะเวลา 30 วันนับจากวันที่ประกาศแจ้งเวียนนี้
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
-  
ฮอนดูรัส G/TBT/N/HND/64/Add.2
22 ตุลาคม 2561
ปกติ สินค้า :วัตถุเจือปนอาหาร  
สาระสำคัญ : ประกาศแจ้งขยายวันสุดท้ายสำหรับการแสดงความคิดเห็น ตามประกาศแจ้งเวียนหมายเลข G/TBT/N/HND/64/Add.1 ลงวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ได้รับการขยายระยะเวลาแสดงความเห็นเป็นวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
-  
ฮอนดูรัส G/TBT/N/HND/92/Add.1
22 ตุลาคม 2561
ปกติ สินค้า :ผลิตภัณฑ์นม นมผง และผงครีม  
สาระสำคัญ : ประกาศแจ้งขยายวันสุดท้ายสำหรับการแสดงความคิดเห็นตามประกาศแจ้งเวียนหมายเลข G/TBT/N/HND/92 ลงวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ได้รับการขยายไปจนถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
-  
บราซิล G/TBT/N/BRA/795/Add.1
22 ตุลาคม 2561
ปกติ สินค้า :โค และกระบือ  
สาระสำคัญ : ประกาศราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2561 กฎกระทรวงฉบับที่ 51 วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เรื่องการเปิดรับฟังความคิดเห็น ตามประกาศแจ้งเวียนหมายเลข G/TBT/N/BRA/795 และยกเลิกกฎระเบียบดังต่อไปนี้
กฎระเบียบทางเทคนิคฉบับที่ 17, 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2549
กฎระเบียบทางเทคนิคฉบับที่ 25, 12 มิถุนายน พ.ศ. 2550
กฎระเบียบทางเทคนิคฉบับที่ 30, 4 กรกฎาคม 2550
กฎระเบียบทางเทคนิคฉบับที่ 51, 5 พฤศจิกายน 2550
กฎระเบียบทางเทคนิคฉบับที่ 24, 30 เมษายน 2551
กฎระเบียบทางเทคนิคฉบับที่ 14, 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2552
กฎระเบียบทางเทคนิคฉบับที่ 48, 4 พฤศจิกายน 2552
กฎระเบียบทางเทคนิคฉบับที่ 65, 16 ธันวาคม พ.ศ. 2552
คำสั่งแผนเลขที่ 390 วันที่ 30 เมษายน 2551
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
-  
บราซิล G/TBT/N/BRA/622/Add.1
19 ตุลาคม 2561
ปกติ สินค้า :อาหารและเครื่องดื่มแคลอรี่ต่ำ  
สาระสำคัญ : แก้ไขข้อกำหนดทางเทคนิคฉบับที่ 05 ลงวันที่ 29 มกราคม 2015 ตามประกาศแจ้งเวียนหมายเลข G/ TBT/N/BRA/622 ซึ่งกำหนดมาตรฐานด้านลักษณะและคุณภาพสำหรับอาหาร และเครื่องดื่มแคลอรี่ต่ำของกฎระเบียบทางเทคนิคฉบับที่ 36 ลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2561 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2561
วันที่มีผลบังคับใช้ : 27 ก.ย. 61
-  
บราซิล G/TBT/N/BRA/691/Add.2
19 ตุลาคม 2561
ปกติ สินค้า :น้ำผลไม้  
สาระสำคัญ : ประกาศปรับปรุงกฎระเบียบทางเทคนิคฉบับที่ 49 วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2561 ตามประกาศแจ้งเวียนหมายเลข G/TBT/N/BRA/691/Add เกี่ยวกับการกำหนดมาตรฐานว่าด้วยคุณลักษณะและคุณภาพที่ใช้เฉพาะสำหรับน้ำผลไม้ที่นำเข้าสู่กระบวนการอุตสาหกรรม และสำหรับการบริโภคเป็นเครื่องดื่ม ผ่านกฎกระทรวงฉบับที่ 37 ลงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2561
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
-  
สหรัฐอเมริกา G/TBT/N/USA/1398
18 ตุลาคม 2561
ปกติ สินค้า :พีแคน ผลไม้ ผัก  
สาระสำคัญ : แก้ไขมาตรฐานเกรดถั่วแบบเอาเปลือกออก และมาตรฐานสำหรับเกรดของถั่วทั้งเปลือก รวมถึงการแทนที่คำว่า "midget" ด้วย "extra small" ในมาตรฐานถั่วพีแคน
วันที่มีผลบังคับใช้ : 10 ธ.ค. 61
ประเทศคู่ค้า  
อาร์เจนตินา G/TBT/N/ARG/348
18 ตุลาคม 2561
ปกติ สินค้า :เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เหล้าและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์อื่น ๆ  
สาระสำคัญ : แก้ไขมติที่ 77/94 เรื่อง คำนิยามเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (อื่น ๆ ที่ไม่หมัก) ซึ่งรวมอยู่ในบทที่ 14 เครื่องดื่ม Spirituous แอลกอฮอล์ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์กลั่นและ Liqueurs ดังต่อไปนี้ (a) ยกเลิกข้อ 1 เรื่องกากน้ำตาลหรือ cachaza และข้อ 2 เรื่อง น้ำตาลที่ได้จากอ้อย หรือ caninha ในข้อ 18 เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ได้มาจากน้ำตาลอ้อย (b) แก้ไขข้อ 5 เรื่อง Paraguayan rum ของรายการที่ 18เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ได้จากน้ำตาลอ้อย
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
-  
อาร์เจนตินา G/TBT/N/ARG/349
18 ตุลาคม 2561
ปกติ สินค้า :ผลิตภัณฑ์อาหาร  
สาระสำคัญ : แก้ไขบทที่ 20 เรื่องวิธีการวิเคราะห์อย่างเป็นทางการ โดยให้รวมถึงมาตรา 1414 ter ซึ่งกำหนดเกณฑ์มาตรฐานสำหรับการกำหนดโซเดียมในผลิตภัณฑ์อาหารบรรจุกระป๋อง
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
-  
สหภาพยุโรป G/TBT/N/EU/602/Corr.1
17 ตุลาคม 2561
ปกติ สินค้า :ไขมันทรานส์ในอาหาร  
สาระสำคัญ : แก้ไขข้อผิดพลาดตามประกาศแจ้งเวียนหมายเลข G/TBT/N/EU/602 ปีที่กล่าวถึงตอนท้ายของประโยคในกรอบข้อความที่ 9 ไม่ถูกต้อง ควรจะเป็นวันที่ 1 เมษายน 2021 ไม่ใช่วันที่ 1 เมษายน 2020 และวันที่เสนอให้มีผลบังคับใช้ (กรอบข้อความที่ 9) ควรเป็น 20 วันนับจากวันประกาศใน the Official Journal of the EU (ข้อกำหนดนี้จะใช้บังคับทันที และมีระยะเวลาเปลี่ยนผ่านจนถึงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2021)
วันที่มีผลบังคับใช้ : 20 วันนับจากวันประกาศใน the Official Journal of the EU
-  
เกาหลีใต้ G/TBT/N/KOR/793
16 ตุลาคม 2561
ปกติ สินค้า :อาหาร  
สาระสำคัญ : ประกาศบังคับใช้กฎระเบียบว่าด้วยการติดฉลากและการโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหาร ฯลฯ ได้รับการจัดทำขึ้นใหม่ (พระราชบัญญัติฉบับที่ 15483, 13 มีนาคม พ.ศ. 2561) โดยรวมกฎระเบียบที่เกี่ยวกับการติดฉลากและการโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหาร ฯลฯ 3 ฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัติการสุขอนามัยอาหาร พระราชบัญญัติอาหารเพื่อสุขภาพ และพระราชบัญญัติควบคุมสุขอนามัยผลิตภัณฑ์จากปศุสัตว์ รวมเข้าไว้ในพระราชบัญญัติฉบับเดียว และมีข้อกำหนดใหม่สำหรับวิธีการติดฉลาก ดังนี้ ตามภาคผนวก 3 ความกว้างที่ของตัวอักษรจากซ้ายไปขวาต้องมากกว่า 90% ตามความยาวของตัวอักษรจากบนลงล่าง ช่องว่างระหว่างตัวอักษรจะต้องมากกว่า -5% อย่างไรก็ตามหากพื้นที่ของแผงข้อมูลน้อยกว่า 100cm2 ความกว้างของตัวอักษรจากซ้ายไปขวาจะต้องมากกว่า 50% ตามความยาวของตัวอักษรจากบนลงล่าง ช่องว่างระหว่างตัวอักษรจะต้องมากกว่า -5%
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
อียิปต์ G/TBT/N/EGY/2/Add.6
15 ตุลาคม 2561
ปกติ สินค้า :ผลิตภัณฑ์นม  
สาระสำคัญ : ประกาศพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 403/2018 ยกเลิกมาตรฐานการผลิตของอียิปต์เลขที่ ES 154-8 เรื่องนมและผลิตภัณฑ์นม ส่วนที่ 8: local - Natural Buffalo Butterfat
วันที่มีผลบังคับใช้ : 24 มิ.ย. 61
-  
อียิปต์ G/TBT/N/EGY/28/Add.1
15 ตุลาคม 2561
ปกติ สินค้า :ธัญพืช  
สาระสำคัญ : ประกาศราชกิจจานุเบกษาฉบับที่ 654/2018 ซึ่งขยายระยะเวลาปรับตัวสำหรับการบังคับใช้ข้อที่ 4/3/1 เรื่องเปอร์เซ็นต์ความชื้นจะต้องไม่มากกว่า 13.5% (โดยน้ำหนัก) ในมาตรฐานอียิปต์ ES 1601-1/2010 ไปจนถึง 3 เมษายน 2019 ซึ่งมาตรฐานนี้สอดคล้องกับมาตรฐานดังต่อไปนี้: - ISO 7970-2000 ข้าวสาลี (Triticum aestivum L.) -ข้อกำหนด - Codex Stan 199-1995 ข้าวสาลีและข้าวสาลีดูรัม
วันที่มีผลบังคับใช้ : 27 ส.ค. 61
-  
ยูกันดา G/TBT/N/UGA/929
10 ตุลาคม 2561
ปกติ สินค้า :เครื่องดื่มธัญพืชที่ไม่มีแอลกอฮอล์หมัก เครื่องดื่มหมักอื่นๆ ส่วนผสมของเครื่องดื่มหมัก และเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์  
สาระสำคัญ : ร่างมาตรฐานระบุข้อกำหนดและวิธีการสุ่มตัวอย่างและการทดสอบสำหรับการดองเครื่องดื่มธัญพืช (ไม่มีแอลกอฮฮล์)
วันที่มีผลบังคับใช้ : เมื่อประกาศในกฎกระทรวงฯ
-  
ไต้หวัน G/TBT/N/TPKM/283/Rev.1/Add.1
10 ตุลาคม 2561
ปกติ สินค้า :อาหารและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง  
สาระสำคัญ : ประกาศใช้กฎระเบียบเกี่ยวกับการตรวจสอบย้อนกลับของอาหารและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ตามที่ประกาศแจ้งเวียนหมายเลข 1/TBT/N/TPKM/283/Rev.1 โดยมรผลบังคับใช้ในวันที่ 3 ตุลาคม 2561
วันที่มีผลบังคับใช้ : 3 ต.ค. 61
-  
ยูกันดา G/TBT/N/UGA/930
10 ตุลาคม 2561
ปกติ สินค้า :คอมบูชา (Kombucha)  
สาระสำคัญ : ร่างมาตรฐานระบุข้อกำหนดและวิธีการสุ่มตัวอย่างและการทดสอบสำหรับเครื่องดื่มคอมบูชา (Kombucha)
วันที่มีผลบังคับใช้ : เมื่อประกาศในกฎกระทรวงฯ
-  
ยูกันดา G/TBT/N/UGA/926
10 ตุลาคม 2561
ปกติ สินค้า :ปุ๋ยแบบผสม  
สาระสำคัญ : ร่างมาตรฐานระบุข้อกำหนดสำหรับปุ๋ยแบบผสม (หรือส่วนผสมทางกายภาพของปุ๋ย) มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นปุ๋ย
วันที่มีผลบังคับใช้ : เมื่อประกาศในกฎกระทรวงฯ
-  
ยูกันดา G/TBT/N/UGA/931
10 ตุลาคม 2561
ปกติ สินค้า :เครื่องดื่มธัญพืช เครื่องดื่มหมักอื่นๆ ส่วนผสมของเครื่องดื่มหมัก และเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์  
สาระสำคัญ : ร่างมาตรฐานระบุข้อกำหนดและวิธีการสุ่มตัวอย่างและการทดสอบสำหรับเครื่องดื่มธัญพืช
วันที่มีผลบังคับใช้ : เมื่อประกาศในกฎกระทรวงฯ
-  
ยูกันดา G/TBT/N/UGA/927
10 ตุลาคม 2561
ปกติ สินค้า :ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยสารอนินทรีย์  
สาระสำคัญ : ร่างมาตรฐานระบุข้อกำหนดการสุ่มตัวอย่างและวิธีการทดสอบสำหรับ ปุ๋ยอินทรีย์-ปุ๋ยอนินทรีย์
วันที่มีผลบังคับใช้ : เมื่อประกาศในกฎกระทรวงฯ
-  
ยูกันดา G/TBT/N/UGA/928
10 ตุลาคม 2561
ปกติ สินค้า :ปุ๋ยหมักจุลินทรีย์  
สาระสำคัญ : ร่างมาตรฐานระบุข้อกำหนดและวิธีการสุ่มตัวอย่าง และการทดสอบสำหรับปุ๋ยหมักจุลินทรีย์ รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่
วันที่มีผลบังคับใช้ : เมื่อประกาศในกฎกระทรวงฯ
-  
ยูกันดา G/TBT/N/UGA/924
08 ตุลาคม 2561
ปกติ สินค้า :น้ำสิ่งแวดล้อม น้ำเสีย น้ำน้ำแร่ธรรมชาติหรือเทียมและน้ำอัดลม ไม่เติมน้ำตาลหรือสารให้ความหวานหรือรสหวานอื่น ๆ น้ำแข็งและหิมะ  
สาระสำคัญ : ร่างมาตรฐานระบุวิธีการสำหรับการตรวจหาสารประกอบอินทรีย์บริสุทธิ์ในน้ำดื่มที่ต้มที่อุณหภูมิต่ำกว่า 200 องศาเซลเซียสและละลายได้น้อยกว่า 2% ในน้ำ ร่างมาตรฐานฉบับนี้ยังครอบคลุมถึงระดับต่ำ?g/L ถึงระดับความเข้มข้นต่ำ mg/L วิธีทดสอบนี้ได้รับการพัฒนาเพื่อการวิเคราะห์น้ำดื่มนอกจากนี้ ยังสามารถใช้ได้กับแหล่งน้ำในสิ่งแวดล้อมและน้ำเสียได้ -
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
-  
ยูกันดา G/TBT/N/UGA/925
08 ตุลาคม 2561
ปกติ สินค้า :น้ำผิวดิน น้ำเกลือ ขยะภายในประเทศและอุตสาหกรรม น้ำแร่และน้ำอัดลม น้ำดื่ม  
สาระสำคัญ : ร่างมาตรฐานระบุวิธีการทดสอบสำหรับการตรวจหาสารที่กรองได้ ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) และสิ่งที่ไม่สามารถกรองได้ สารแขวนลอยทั้งหมด (TSS) ในน้ำดื่ม น้ำพื้นผิว และน้ำเกลือ ของเสียภายในประเทศและของเสียจากอุตสาหกรรม ช่วงของการตรวจหาอนุภาคที่ไม่สามารถกรองได้คือ 4 ถึง 20,000 มิลลิกรัมต่อลิตร
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
-  
ยูกันดา G/TBT/N/UGA/923
08 ตุลาคม 2561
ปกติ สินค้า :น้ำ น้ำแร่ธรรมชาติหรือเทียม และน้ำอัดลม น้ำไม่เติมน้ำตาลหรือสารให้ความหวานหรือรสหวานอื่น ๆ น้ำแข็งและหิมะ  
สาระสำคัญ : ร่างมาตรฐานระบุวิธีการทดสอบสำหรับการกำหนดปริมาณยูเรเนียมที่ละลายน้ำได้ทั้งหมดในน้ำดื่มในช่วง 0.037 Bq/l (1pCi/l) หรือมากกว่าโดยการคัดเลือกตัวทำละลายที่มีความละเอียดสูง alpha-liquid-scintillation spectrometry ความละเอียดพลังงานที่สามารถหาได้ด้วยเทคนิคนี้ยังช่วยในการประมาณค่า 238U ถึง 234U ได้
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
-  
สหรัฐอเมริกา G/TBT/N/USA/1366/Add.1
05 ตุลาคม 2561
ปกติ สินค้า :มันฝรั่งไอริช  
สาระสำคัญ : ประกาศกฎระเบียบสุดท้ายสำหรับการจำแนกประเภทพันธุ์ข้อกำหนดด้านขนาดของมันฝรั่งไอริชที่ปลูกในมณฑลที่กำหนดไว้บางส่วนของ Idaho และมณฑล Malheur, Oregon การปรับเปลี่ยนกฎระเบียบนี้ยังใช้กับมันฝรั่งไอริชชนิดยาวที่นำเข้าด้วย
วันที่มีผลบังคับใช้ : 2 พ.ย. 61
-  
ยูกันดา G/TBT/N/UGA/921
05 ตุลาคม 2561
ปกติ สินค้า :นื้อโคสดหรือแช่เย็น เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์  
สาระสำคัญ : เร่างมาตรฐานระบุข้อกำหนดวิธีการสำหรับทดสอบ และการสุ่มตัวอย่างสำหรับโค (เนื้อโค) ซาก และเนื้อตัดแต่งสำหรับการบริโภค
วันที่มีผลบังคับใช้ : เมื่อประกาศในกฎกระทรวงฯ
-  
ยูกันดา G/TBT/N/UGA/922
05 ตุลาคม 2561
ปกติ สินค้า :เครื่องในเนื้อสัตว์ โค สุกร แพะ แกะ ม้า ลา ล่อหรือม้าล่อ สด แช่เย็นหรือแช่แข็ง เนื้อและเครื่องในที่รับประทานได้ของเนื้อสัตว์ปีกที่หั่นเป็นชิ้น สด แช่เย็นหรือแช่แข็ง  
สาระสำคัญ : ร่างมาตรฐานระบุข้อกำหนดวิธีการสำหรับการวิเคราะห์ และการสุ่มตัวอย่างสำหรับเครื่องในสัตว์เพื่อการบริโภคจากโค กระบือ แกะ แพะ กวาง ม้า สุกร นกกระจอกเทศ (ratites) ยามา(camelids) และสัตว์ปีก
วันที่มีผลบังคับใช้ : เมื่อประกาศในกฎกระทรวงฯ
-  
บราซิล G/TBT/N/BRA/823/Add.1
03 ตุลาคม 2561
ปกติ สินค้า :Kombucha (คอมบูชา)  
สาระสำคัญ : ประกาศแก้ไขคำแนะนำตามที่ประกาศแจ้งเวียนหมายเลข G/TBT/N/BRA/823 และเปิดรับฟังความคิดเห็น 75 วัน ตามประกาศในคำสั่งรัฐมนตรีฉบับที่ 103 วันที่ 20 กันยายน 2018 ที่กำหนดเอกลักษณ์และคุณภาพสำหรับ Kombucha
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
-  
อาร์เจนตินา G/TBT/N/ARG/165/Add.6
03 ตุลาคม 2561
ปกติ สินค้า :เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไวน์  
สาระสำคัญ : ประกาศ National Institute of Vitiviniculture (INV) No.1/2018 ได้มีการเพิ่มหมวดย่อย 2 หมวด (l) และ (m) ลงในส่วน II ("ข้อมูลบังคับ") ของภาคผนวก INV เกี่ยวกับข้อกำหนดการติดฉลากสำหรับผลิตภัณฑ์ไวน์ ตามที่ประกาศแจ้งเวียนหมายเลข (G/TBT/N/ARG/165) โดยการระบุฉลากผลิตภัณฑ์ไวน์ต้องระบุว่าผลิตภัณฑ์มีซัลไฟต์ นม อนุพันธ์ของนม ไข่ หรืออนุพันธ์ไข่ และมีระยะปรับตัว 90 วัน เพื่อให้การติดฉลากสอดคล้องกับข้อกำหนดใหม่
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
-  
โบลิเวีย G/TBT/N/BOL/11
03 ตุลาคม 2561
ปกติ สินค้า :นมผงและนม  
สาระสำคัญ : ประกาศกฎระเบียบด้านเทคนิคมีผลบังคับใช้กับนมผงและนมข้นจืดที่วางจำน่ายในรัฐ Plurinational ของโบลิเวีย
วันที่มีผลบังคับใช้ : 5 ธ.ค. 61
-  
สหภาพยุโรป G/TBT/N/EU/602
03 ตุลาคม 2561
ปกติ สินค้า :อาหาร  
สาระสำคัญ : ร่างกฎระเบียบกำหนดเกณฑ์สูงสุดของปริมาณไขมันทรานส์ในอาหารสำหรับผู้บริโภคขั้นสุดท้าย ซึ่งสอดคล้องกับคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก
วันที่มีผลบังคับใช้ : 20 วันหลังจากประกาศใน Official Journal of the EU
-  
สหภาพยุโรป G/TBT/N/EU/600
02 ตุลาคม 2561
ปกติ สินค้า :อาหาร  
สาระสำคัญ : ร่างกฎระเบียบการอนุมัติคำกล่าวอ้างด้านสุขภาพในอาหารที่กล่าวอ้างว่าสามารถช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคตามมาตรา 17 (3) ของกฎระเบียบ (EC) No 1924/2006 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2006 เกี่ยวกับโภชนาการและการกล่าวอ้างด้านสุขภาพในสินค้าอาหาร
วันที่มีผลบังคับใช้ : 20 วันหลังจากประกาศใน Official Journal of the EU
-  
สหรัฐอเมริกา G/TBT/N/USA/419/Add.2
02 ตุลาคม 2561
ปกติ สินค้า :ฉลากอาหาร  
สาระสำคัญ : ประกาศยกเลิกข้อกำหนดฉลากสำหรับอาหารที่ได้รับการปฏิเสธการนำเข้ามาในสหรัฐอเมริกา ซึ่งประกาศไว้ใน Federal Register และได้ถอดถอนออกในวันที่ 28 กัยายน 2561
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
-  

Copyright © 2015. www.acfs.go.th All Rights Reserved.