TBT Notification เดือนล่าสุด

ประเทศ Notification No. สินค้า/สาระสำคัญ ประเทศที่ได้รับผลกระทบ รายละเอียด
อิสราเอล G/TBT/N/ISR/1134
29 เมษายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า :ผลิตภัณฑ์โกโก้  
สาระสำคัญ : แก้ไขมาตรฐานบังคับเกี่ยวกับโกโก้ผสม (Cocoa compound) โดย
1. เพิ่มประเภทของผลิตภัณฑ์ช็อคโกแลตผสม (compound chocolate) และเพิ่มไวท์ช็อคโกแลตผสม (white compound chocolate) (ข้อ 4, ตารางที่ 1)
2. เพิ่มข้อกำหนดด้านเชื้อจุลินทรีย์ใหม่เพื่อส่งเสริมสุขอนามัยด้านอาหาร (ข้อ 7, ตารางที่ 12)
3. เพิ่มข้อ 8 ซึ่งเกี่ยวข้องกับสารปนเปื้อน
วันที่มีผลบังคับใช้ : 60 วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ประเทศคู่ค้า  
แทนซาเนีย G/TBT/N/TZA/456
28 เมษายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า :เครื่องดื่มชูกำลัง  
สาระสำคัญ : ประกาศมาตรฐานเกี่ยวกับข้อกำหนดวิธีการสุ่มตัวอย่างและการทดสอบเครื่องดื่มชูกำลังเพื่อการบริโภค หมายเหตุ: มาตรฐานนี้ครอบคลุมเครื่องดื่มแคลอรี่ต่ำด้วย
วันที่มีผลบังคับใช้ : เมื่อประกาศในกฎกระทรวงฯ
ประเทศคู่ค้า  
อิสราเอล G/TBT/N/ISR/1130
28 เมษายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า :ส่วนผสมแบบแห้งสำหรับซุป  
สาระสำคัญ : แก้ไขมาตรฐานบังคับเกี่ยวกับผงซุป โดย
1. เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเกี่ยวกับวัตถุเจือปนอาหารและอนุญาตสำหรับอาหารทุกชนิดที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ปกป้องสุขภาพ
2. เพิ่มเอกสารอ้างอิงเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุขสำหรับสารสกัดอาหารในส่วน 4.2.4 เกี่ยวกับส่วนประกอบในอาหาร (ingredients)
3. ยกเลิกข้อกำหนดสำหรับ dish compliance
4. ยกเลิกข้อกำหนดการแสดงฉลาก Kosher สำหรับบรรจุภัณฑ์ที่มีขนาดใหญ่กว่า 150 กรัม
5. ยกเลิกข้อกำหนดการแสดงฉลากที่มีการกำหนดในมาตรฐานบังคับอิสราเอล SI 1145
6. ยกเลิกข้อกำหนดสำหรับปริมาณเกลือและเถ้าที่ไม่ละลายในกรด และวิธีการทดสอบที่เกี่ยวข้อง
7. เพิ่มข้อกำหนดใหม่สำหรับค่า water activity (Aw) และวิธีการทดสอบที่เกี่ยวข้อง
8. เพิ่มข้อกำหนดใหม่สำหรับสารปนเปื้อนในอาหาร
9. เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดด้านเชื้อจุลินทรีย์และวิธีการทดสอบที่เกี่ยวข้อง
วันที่มีผลบังคับใช้ : 12 เดือนหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ประเทศคู่ค้า  
ไต้หวัน G/TBT/N/TPKM/413
28 เมษายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า :ช็อคโกแลต  
สาระสำคัญ : ประกาศพระราชบัญญัติว่าด้วยความปลอดภัยและสุขอนามัยอาหาร MOHW เรื่อง ข้อกำหนดการติดฉลากของช็อคโกแลตและผลิตภัณฑ์ช็อคโกแลตเพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ผู้บริโภคสำหรับการเลือก
วันที่มีผลบังคับใช้ : 1 ม.ค. 65
ประเทศคู่ค้า  
แทนซาเนีย G/TBT/N/TZA/455
28 เมษายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า :ผงซุป (dehydrated soup ) ซุปกระป๋องและน้ำซุป  
สาระสำคัญ : ประกาศมาตรฐานเกี่ยวกับวิธีการสุ่มตัวอย่างและการทดสอบผงซุป (dehydrated soup ) ซุปกระป๋องและน้ำซุป
วันที่มีผลบังคับใช้ : 26 มิ.ย. 63
ประเทศคู่ค้า  
แทนซาเนีย G/TBT/N/TZA/435
27 เมษายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า :เกลืออุตสหกรรม  
สาระสำคัญ : ร่างมาตรฐานเกี่ยวกับข้อกำหนดและวิธีการสุ่มตัวอย่างและการทดสอบเกลืออุตสาหกรรมทั่วไป
วันที่มีผลบังคับใช้ : 25 มิ.ย. 63
ประเทศคู่ค้า  
สหรัฐอเมริกา G/TBT/N/USA/1118/Add.6
27 เมษายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า :สินค้าปศุสัตว์และสัตว์ปีกอินทรีย์  
สาระสำคัญ : เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อรายงานผลการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับกฎระเบียบแนวทางการปฏิบัติสำหรับสินค้าปศุสัตว์และสัตว์ปีกอินทรีย์ (OLPP Rule) ซึ่งประกาศเมื่อวันที่ 19 ม.ค. 60 และกฎระเบียบยกเลิก OLPP Rule ซึ่งประกาศเมื่อวันที่ 13 มี.ค. 61
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
แทนซาเนีย G/TBT/N/TZA/439
27 เมษายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า :มะม่วงหิมพานต์เหลว  
สาระสำคัญ : ประกาศมาตรฐานฉบับร่างเกี่ยวข้อกำหนดวิธีการสุ่มตัวอย่างและการทดสอบมะม่วงหิมพานต์เหลว (CNSL) สำหรับใช้ในอุตสาหกรรม หมายเหตุ: ของเหลวในมะม่วงหิมพานต์ (CNSL) ถูกใช้เป็นส่วนประกอบฟีนอลิก (pheolic) ในเรซินเชิงพาณิชย์หลายชนิดองค์ประกอบที่เป็นเรซินส่วนประกอบในการขึ้นรูปการเคลือบป้องกันการเคลือบฉนวนและอื่น ๆ
วันที่มีผลบังคับใช้ : เมื่อประกาศในกฎกระทรวงฯ
ประเทศคู่ค้า  
แทนซาเนีย G/TBT/N/TZA/442
27 เมษายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า :มายองเนส  
สาระสำคัญ : ประกาศมาตรฐานเกี่ยวกับข้อกำหนดหารสุ่มตัวอย่างและวิธีการทดสอบสำหรับมายองเนสเพื่อการบริโภค
วันที่มีผลบังคับใช้ : เมื่อประกาศในกฎกระทรวงฯ
ประเทศคู่ค้า  
แทนซาเนีย G/TBT/N/TZA/443
27 เมษายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า :ขิงบดละเอียด  
สาระสำคัญ : ประกาศมาตรฐานเกี่ยวกับข้อกำหนดการสุ่มตัวอย่างและการทดสอบสำหรับขิงบดละเอียด (Zingiber officinale) เพื่อการบริโภค
วันที่มีผลบังคับใช้ : เมื่อประกาศในกฎกระทรวงฯ
ประเทศคู่ค้า  
บราซิล G/TBT/N/BRA/962/Add.1
27 เมษายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า :ไวน์และเครื่องดื่มที่ผลิตจากองุ่น  
สาระสำคัญ : ขยายระยะเวลาให้ข้อคิดเห็นต่อประกาศแจ้งเวียน G/TBT/N/BRA/962 อีก 60 วัน (ถึง 8 มิ.ย. 63) ซึ่งการแจ้งเวียนดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการจัดทำร่างกฎระเบียบด้านเทคนิคเกี่ยวกับขั้นตอนการควบคุมและวิธีการตรวจสอบไวน์ และเครื่องดื่มที่ผลิตจากองุ่น
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
แทนซาเนีย G/TBT/N/TZA/444
27 เมษายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า :เมล็ดผักชี (coriander seed )  
สาระสำคัญ : ประกาศมาตรฐานเกี่ยวกับข้อกำหนดวิธีการสุ่มตัวอย่างและการทดสอบเมล็ดผักชี (coriander seed : (Coriandrum sativum L.)) ในรูปแบบเม็ดและผงเพื่อการบริโภค
วันที่มีผลบังคับใช้ : เมื่อประกาศในกฎกระทรวงฯ
ประเทศคู่ค้า  
บราซิล G/TBT/N/BRA/967/Add.1
27 เมษายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า :เครื่องดื่ม  
สาระสำคัญ : ขยายระยะเวลาให้ข้อคิดเห็นต่อประกาศแจ้งเวียน G/TBT/N/BRA/967 อีก 75 วัน (ถึง 23 ก.ค. 63) ซึ่งการแจ้งเวียนดังกล่าวเกี่ยวข้องกับร่างกฎระเบียบเชิงเทคนิคเกี่ยวกับการกำหนดคุณลักษณะ (identity) และมาตรฐานคุณภาพของน้ำ quinine tonic (quinine tonic water) เครื่องดื่มผสม ชา น้ำอัดลม โซดา รวมทั้งสารตั้งต้นชนิดของแข็งและของเหลวของสารเหล่านี้
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
แทนซาเนีย G/TBT/N/TZA/445
27 เมษายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า :วานิลลา  
สาระสำคัญ : ประกาศมาตรฐานเกี่ยวกับข้อกำหนดวิธีการสุ่มตัวอย่างและการทดสอบวานิลลา (Vanilla fragrans (Salisbury) Ames, syn. Vanilla planifolia Andrews) มาตรฐานนี้ใช้ได้กับฝักวานิลลาหรือผงวานิลลาและไม่ใช้กับสารสกัดวานิลลา
วันที่มีผลบังคับใช้ : เมื่อประกาศในกฎกระทรวงฯ
ประเทศคู่ค้า  
แทนซาเนีย G/TBT/N/TZA/446
27 เมษายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า :ผงลูกเบาบับ (Baobab)  
สาระสำคัญ : ประกาศมาตรฐานเกี่ยวกับข้อกำหนดวิธีการสุ่มตัวอย่างและการทดสอบผงลูกเบาบับ (Baobab Adansonia digitata) เพื่อการบริโภคและการใช้ในอุตสาหกรรม
วันที่มีผลบังคับใช้ : เมื่อประกาศในกฎกระทรวงฯ
ประเทศคู่ค้า  
สวิตเซอร์แลนด์ G/TBT/N/CHE/246
24 เมษายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า :อาหารที่จำหน่ายในสวิตเซอร์แลนด์  
สาระสำคัญ : เนื่องจากสถานการ์โควิด19 ทำให้ส่วนผสมอาหาร (food ingredients) และวัสดุที่ใช้ในการบรรจุอาหารขาดแคลน จึงกำหนดมาตรการผ่อนปรนเพื่อลดผลกระทบต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค รวมทั้งข้อกำหนดเกี่ยวกับการแสดงฉลากอาหารจะได้รับการผ่อนปรนเป็นเวลา 6 เดือน ซึ่งมาตรการนี้จะอนุญาตให้ผู้ผลิตอาหารสามารถใช้วัตถุดิบทางเลือกหรือวัสดุที่ใช้ในการบรรจุที่ทดแทนส่วนผสมหรือวัสดุที่ขาดแคลนโดยไม่ต้องแก้ไขข้อมูลที่แสดงบนบรรจุภัณฑ์ ซึ่งต้องเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
1. ผู้ผลิตต้องแสดงให้เห็นว่าการขาดแคลนวัตถุดิบเกิดจากโรคระบาดโควิด19 โดยตรง
2. วัตถุดิบทางเลือกที่ใช้ต้องไม่แสดงข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพบนบรรจุภัณฑ์ (เช่น ส่วนประกอบที่เป็นสารก่อภูมิแพ้ เป็นต้น)
3. อาหารที่ผลิตตามมาตรการผ่อนผันนี้ต้องแสดงฉลากที่ติดด้วยสติ๊กเกอร์วงกลมสีแดง พร้อมด้วยข้อมูลการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตเพื่อผู้บริโภคสามารถที่จะรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสมและวัสดุที่ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ และข้อมูลมีความแตกต่างจากข้อมูลที่ระบุอยู่บนบรรจุภัณฑ์ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 16 เม.ย. 63
วันที่มีผลบังคับใช้ : 16 เม.ย. 63
ประเทศคู่ค้า  
สหภาพยุโรป G/TBT/N/EU/713
22 เมษายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า :ชิ้นส่วนพืชอินทรีย์สำหรับขยายพันธุ์  
สาระสำคัญ : จัดทำร่างกฎระเบียบ Commission Delegated Regulation แก้ไขส่วนที่ 1 ภาคผนวก 2 ของ Regulation (EU) 2018/848 ว่าด้วยการใช้ชิ้นส่วนพืชที่ไม่ใช่พืชอินทรีย์สำหรับขยายพันธุ์ โดยแก้ไขให้มีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์สำหรับการ derogating จากพันกรณีในการใช้ชิ้นส่วนพืชอินทรีย์สำหรับขยายพันธุ์ ซึ่งจะต้องได้รับการรับรองโดยหน่วยงาน CA ของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป ทั้งนี้ บทบัญญัติจะมีผลต่อผู้ผลิตชิ้นส่วนอินทรีย์ (organic operators) จากประเทศที่สามด้วย
วันที่มีผลบังคับใช้ : 1 ม.ค. 64
ประเทศคู่ค้า  
สหภาพยุโรป G/TBT/N/EEC/101/Add.4
22 เมษายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า :ผลิตภัณฑ์อินทรีย์  
สาระสำคัญ : ประกาศใช้กฎระเบียบ Commission Implementing Regulation (EU) 2020/479 ลงวันที่ 1 เม.ย. 63 แก้ไขกฎระเบียบ Regulation (EC) No 1235/2008 ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์สำหรับการปฏิบัติตาม Council Regulation (EC) No 834/2007 เกี่ยวกับการจัดการการนำเข้าผลิตภัณฑ์อินทรีย์จากประเทศที่สาม โดยกฎระเบียบดังกล่าวจัดทำขึ้นเนื่องจากที่ผ่านมาข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่ง (Transport information) ซึ่งต้องระบุในใบรับรองการตรวจประเมิน (Certificate of Inspection) ไม่ได้แจ้งมายังหน่วยงานควบคุมของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปก่อนที่สินค้าจะออกมาจากประเทศที่สาม จึงกำหนดให้สามารถระบุข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่งในใบรับรองการตรวจประเมินที่ออกโดยหน่วยงาน CA หรือ CB ของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปภายใน 10 วันหลังจากออกใบรับรอง และก่อนที่หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปจะให้การยอมรับใบรับรองดังกล่าว
วันที่มีผลบังคับใช้ : 1 เม.ย. 63
ประเทศคู่ค้า  
สหรัฐอเมริกา G/TBT/N/USA/119/Add.2
21 เมษายน 2563
มาตรการฉุกเฉิน
สินค้า :อาหาร  
สาระสำคัญ : ขยายระยะเวลาแสดงข้อคิดเห็นต่อกฎระเบียบ เรื่อง มาตรฐานอาหาร หลักปฏิบัติทั่วไปและการมาตรฐานอาหารฉบับใหม่ (Food Standards; General Principles and Food Standards Modernization) โดยสามารถแสดงข้อคิดเห็นได้ถึงวันที่ 20 ก.ค. 63
วันที่มีผลบังคับใช้ : 20 ก.ค. 63
ประเทศคู่ค้า  
เคนยา G/TBT/N/KEN/738/Add.1
20 เมษายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า :ปุ๋ยโมโนแอมโมเนียมฟอสเฟต และปุ๋ยไดแอมโมเนียมฟอสเฟต  
สาระสำคัญ : ประกาศบังคับใช้มาตรฐานเรื่องข้อกำหนดสำหรับปุ๋ยโมโนแอมโมเนียมฟอสเฟต และปุ๋ยไดแอมโมเนียมฟอสเฟต. ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 9 เม.ย. 63
วันที่มีผลบังคับใช้ : 9 เม.ย. 63
ประเทศคู่ค้า  
เคนยา G/TBT/N/KEN/739/Add.1
20 เมษายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า :ปุ๋ยโมโนโพแทสเซียมฟอสเฟต  
สาระสำคัญ : ประกาศบังคับใช้มาตรฐานเรื่องข้อกำหนดสำหรับปุ๋ยโมโนโพแทสเซียมฟอสเฟต ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 9 เม.ย. 63
วันที่มีผลบังคับใช้ : 9 เม.ย. 63
ประเทศคู่ค้า  
แทนซาเนีย G/TBT/N/TZA/429
20 เมษายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า :คาชาตา (Kashata)  
สาระสำคัญ : ประกาศมาตรฐานเกี่ยวกับข้อกำหนดวิธีการสุ่มตัวอย่างและการทดสอบสำหรับคาชาตา (Kashata) เพื่อการบริโภค
วันที่มีผลบังคับใช้ : เมื่อประกาศในกฎกระทรวงฯ
ประเทศคู่ค้า  
แทนซาเนีย G/TBT/N/TZA/430
20 เมษายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า :น้ำแข็งที่บริโภคได้ (lollies)  
สาระสำคัญ : ประกาศมาตรฐานเกี่ยวกับข้อกำหนดวิิธีการสุ่มตัวอย่างและการทดสอบสำหรับน้ำแข็งที่บริโภคได้ (lollies)
วันที่มีผลบังคับใช้ : เมื่อประกาศในกฎกระทรวงฯ
ประเทศคู่ค้า  
อิสราเอล G/TBT/N/ISR/1124
20 เมษายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า :น้ำมะเขือเทศเข้มข้นแปรรูป  
สาระสำคัญ : แก้ไขมาตรฐานบังคับเกี่ยวกับน้ำมะเขือเทศเข้มข้นแปรรูป (Processed tomato concentrates) โดยได้ใช้ข้อกำหนดตามมาตรฐานโคเด็กซ์ มีการปรับเพียงเล็กน้อยในส่วนของมาตรฐานฮิบบรู โดยมาตรฐานฉบับเดิมทั้งสองฉบับ ได้แก่ SI 41 (May 1991) และ SI 41 (August 2019) ยังคงมีผลบังคับใช้จนถึงวันที่ 17 พ.ย. 64 ในระหว่างนี้ผลิตภัณฑ์อาจจะได้รับการทดสอบตามมาตรฐานทั้งสามฉบับ
วันที่มีผลบังคับใช้ : 90 วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ประเทศคู่ค้า  
เคนยา G/TBT/N/KEN/899/Add.1
20 เมษายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า :อาหารที่ผ่านกระบวนการเติมสารอาหาร  
สาระสำคัญ : ประกาศบังคับใช้มาตรฐานเรื่องข้อกำหนดสำหรับอาหารที่ผ่านการเติมสารอาหาร (food fortification) ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 17 ม.ค. 63
วันที่มีผลบังคับใช้ : 17 ม.ค. 63
ประเทศคู่ค้า  
แทนซาเนีย G/TBT/N/TZA/431
20 เมษายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า :ไอศกรีมและขนมหวานเย็น  
สาระสำคัญ : ประกาศมาตรฐานเกี่ยวกับวิธีการสุ่มตัวอย่างและการทดสอบสำหรับกรวยไอศกรีมที่เหมาะสำหรับเติมไอศกรีม
วันที่มีผลบังคับใช้ : เมื่อประกาศในกฎกระทรวงฯ
ประเทศคู่ค้า  
แทนซาเนีย G/TBT/N/TZA/432
20 เมษายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า :แผ่นห่อซาโมซ่า (manda) และแผ่นปอเปี้ย (spring roll)  
สาระสำคัญ : ประกาศมาตรฐานเกี่ยวกับข้อกำหนดการสุ่มตัวอย่างและวิธีการทดสอบสำหรับแผ่นห่อซาโมซ่า (manda) และแผ่นปอเปี้ย (spring roll)
วันที่มีผลบังคับใช้ : เมื่อประกาศในกฎกระทรวงฯ
ประเทศคู่ค้า  
เคนยา G/TBT/N/KEN/733/Add.1
20 เมษายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า :ปุ๋ยผสมชนิดละลายน้ำได้  
สาระสำคัญ : ประกาศบังคับใช้มาตรฐานเรื่องข้อกำหนดสำหรับปุ๋ยผสมชนิดละลายน้ำได้ (Soluble Compound fertilizer ) ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 9 เม.ย. 63
วันที่มีผลบังคับใช้ : 9 เม.ย. 63
ประเทศคู่ค้า  
แทนซาเนีย G/TBT/N/TZA/433
20 เมษายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า :ผลิตภัณฑ์พาสต้า  
สาระสำคัญ : ประกาศมาตรฐานเกี่ยวกับข้อกำหนดวิธีการสุ่มตัวอย่างและการทดสอบสำหรับผลิตภัณฑ์พาสต้า ซึ่งเป็นมักกะโรนี สปาเกตตี vermicelli ก๋วยเตี๋ยว และผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน เพื่อการบริโภค
วันที่มีผลบังคับใช้ : เมื่อประกาศในกฎกระทรวงฯ
ประเทศคู่ค้า  
เคนยา G/TBT/N/KEN/806/Add.1
17 เมษายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า :สลัดผลไม้เขตร้อนบรรจุกระป๋อง (canned tropical fruit salad)  
สาระสำคัญ : ประกาศบังคับใช้มาตรฐานเรื่องข้อกำหนดสำหรับสลัดผลไม้เขตร้อนบรรจุกระป๋อง (canned tropical fruit salad) ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 9 ส.ค. 62
วันที่มีผลบังคับใช้ : 9 ส.ค. 62
ประเทศคู่ค้า  
เคนยา G/TBT/N/KEN/802/Add.1
17 เมษายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า :ชีสบรี (Brie cheese)  
สาระสำคัญ : ประกาศบังคับใช้มาตรฐานเรื่องข้อกำหนดสำหรับชีสบรี (Brie cheese) ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 9 ส.ค. 62
วันที่มีผลบังคับใช้ : 9 ส.ค. 62
ประเทศคู่ค้า  
เคนยา G/TBT/N/KEN/791/Add.1
17 เมษายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า :เนยโกโก้  
สาระสำคัญ : ประกาศบังคับใช้มาตรฐานเรื่องข้อกำหนดสำหรับเนยโกโก้ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 9 ส.ค. 62
วันที่มีผลบังคับใช้ : 9 ส.ค. 62
ประเทศคู่ค้า  
เคนยา G/TBT/N/KEN/706/Add.1
17 เมษายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า :โยเกิร์ต  
สาระสำคัญ : ประกาศบังคับใช้มาตรฐานเรื่องข้อกำหนดสำหรับโยเกิร์ต ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 1 พ.ย. 62
วันที่มีผลบังคับใช้ : 1 พ.ย. 62
ประเทศคู่ค้า  
แทนซาเนีย G/TBT/N/TZA/426
17 เมษายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า :สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม (GMOs)  
สาระสำคัญ : ประกาศมาตรฐานข้อกำหนดสำหรับการตรวจสอบ GMOs และผลิตภัณฑ์ที่ได้จาก GMOs นอกจากนี้ยังใช้กับการตรวจสอบเฝ้าระวัง GMOs และผลิตภัณฑ์การบำบัดที่ได้ ซึ่งมาตรฐานใช้กับการกำหนดขอบเขตการเฝ้าระวังตรวจสอบ
วันที่มีผลบังคับใช้ : เมื่อประกาศในกฎกระทรวงฯ
ประเทศคู่ค้า  
สหภาพยุโรป G/TBT/N/EU/710
17 เมษายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า :สารกำจัดศัตรูพืช  
สาระสำคัญ : จัดทำร่างกฎระเบียบ Commission Implementing Regulation เกี่ยวกับการไม่ต่ออายุการขึ้นทะเบียนอนุญาตให้ใช้สาร bromoxynil โดยยกเลิกการอนุญาตให้ใช้ผลิตภัณฑ์อารักขาพืชที่มีส่วนผสมของสาร bromoxynil และห้ามจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในสหภาพยุโรป
วันที่มีผลบังคับใช้ : 20 วันหลังจากประกาศใน OJ
ประเทศคู่ค้า  
เคนยา G/TBT/N/KEN/834/Add.1
17 เมษายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า :น้ำผลไม้และผลิตภัณฑ์จากน้ำผลไม้  
สาระสำคัญ : ประกาศบังคับใช้มาตรฐานเรื่องข้อกำหนดสำหรับน้ำผลไม้และผลิตภัณฑ์จากน้ำผลไม้ (Fruit, Juices and Nectars) ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 1 พ.ย. 62
วันที่มีผลบังคับใช้ : 1 พ.ย. 62
ประเทศคู่ค้า  
สหภาพยุโรป G/TBT/N/EU/711
17 เมษายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า :วิตามินและเกลือแร่  
สาระสำคัญ : จัดทำร่างกฎระเบียบ Commission Implementing Regulation เกี่ยวกับการเพิ่มสารบางชนิดในรายชื่อที่อนุญาตให้ใช้ภายใต้ Directive 2002/46/EC โดยเพิ่มวิตามินและเกลือแร่ชนิดใหม่ ได้แก่ Magnesium citrate malate และ nicotinamide riboside chloride สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมอาหารเสริม (food Supplements) นอกจากนี้ ได้แก้ไขหน่วยวัดปริมาณของทองแดงสำหรับแสดงบนฉลากด้วย
วันที่มีผลบังคับใช้ : 20 วันหลังจากประกาศใน OJ
ประเทศคู่ค้า  
เคนยา G/TBT/N/KEN/835/Add.1
17 เมษายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า :น้ำตาลไอซิง  
สาระสำคัญ : ประกาศวันบังคับใช้มาตรฐานเรื่องข้อกำหนดสำหรับน้ำตาลไอซิง (Icing sugar) ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 9 ส.ค. 62
วันที่มีผลบังคับใช้ : 9 ส.ค. 62
ประเทศคู่ค้า  
เคนยา G/TBT/N/KEN/809/Add.1
17 เมษายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า :ผลิตภัณฑ์ใบมะรุม (moringa leaf product)  
สาระสำคัญ : ประกาศบังคับใช้มาตรฐานสำหรับผลิตภัณฑ์ใบมะรุม (moringa leaf product) ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 9 ส.ค. 62
วันที่มีผลบังคับใช้ : 9 ส.ค. 62
ประเทศคู่ค้า  
เคนยา G/TBT/N/KEN/803/Add.1
17 เมษายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า :ชีสในน้ำเกลือ (cheeses in brine)  
สาระสำคัญ : ประกาศบังคับใช้มาตรฐานเรื่องข้อกำหนดสำหรับชีสในน้ำเกลือ (cheeses in brine) ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 9 ส.ค. 62
วันที่มีผลบังคับใช้ : 9 ส.ค. 62
ประเทศคู่ค้า  
เคนยา G/TBT/N/KEN/792/Add.1
17 เมษายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า :ผงโกโก้ผสม  
สาระสำคัญ : ประกาศบังคับใช้มาตรฐานเรื่องข้อกำหนดสำหรับผงโกโก้ผสม ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 9 ส.ค. 62
วันที่มีผลบังคับใช้ : 9 ส.ค. 62
ประเทศคู่ค้า  
เคนยา G/TBT/N/KEN/707/Add.1
17 เมษายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า :นมผงและครีมผง  
สาระสำคัญ : ประกาศบังคับใช้มาตรฐานเรื่องข้อกำหนดสำหรับนมผงและครีมผง ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 1 พ.ย. 62
วันที่มีผลบังคับใช้ : 1 พ.ย. 62
ประเทศคู่ค้า  
แทนซาเนีย G/TBT/N/TZA/427
17 เมษายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า :สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม (GMOs)  
สาระสำคัญ : ประกาศมาตรฐานข้อกำหนดสำหรับการติดฉลากสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม (GMOs) และผลิตภัณฑ์ที่ได้สำหรับใช้เป็นอาหารสัตว์หรือส่วนผสม โดยมาตรฐานจะไม่ใช้กับอาหาร และอาหารสัตว์หรือส่วนผสมที่ประกอบด้วยสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมและผลิตภัณฑ์ที่ได้ ในสัดส่วนน้อยกว่า 0.9% ของน้ำหนักรวมของผลิตภัณฑ์
วันที่มีผลบังคับใช้ : เมื่อประกาศในกฎกระทรวงฯ
ประเทศคู่ค้า  
เคนยา G/TBT/N/KEN/708/Add.1
17 เมษายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า :นมโคดิบ  
สาระสำคัญ : ประกาศบังคับใช้มาตรฐานเรื่องข้อกำหนดสำหรับนมโคดิบ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 1 พ.ย. 62
วันที่มีผลบังคับใช้ : 1 พ.ย. 62
ประเทศคู่ค้า  
แทนซาเนีย G/TBT/N/TZA/428
17 เมษายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า :สิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม (GMOs)  
สาระสำคัญ : ประกาศมาตรฐานเกี่ยวกับข้อกำหนดสำหรับการจัดการสินค้าอย่างปลอดภัย การขนย้าย และการใช้สิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม (GMOs) และผลิตภัณฑ์ที่ได้อย่างปลอดภัย โดยมาตรฐานฉบับนี้จะบังคับใช้กับสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมและผลิตภัณฑ์ที่ได้เพื่อการใช้งานเฉพาะ การนำเข้าสู่สภาพแวดล้อม การวางจำหน่ายในตลาด การนำเข้า การเคลื่อนผ่านและการส่งออก การใช้เพื่อเป็นอาหารมนุษย์ อาหารสัตว์โดยตรง หรือสำหรับแปรรูป ทั้งนี้ มาตรฐานดังกล่าวจะไม่ใช้กับสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมและผลิตภัณฑ์จากสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมเพื่อเป็นยารักษาโรค
วันที่มีผลบังคับใช้ : เมื่อประกาศในกฎกระทรวงฯ
ประเทศคู่ค้า  
สหภาพยุโรป G/TBT/N/EU/712
17 เมษายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า :สารกำจัดศัตรูพืช  
สาระสำคัญ : จัดทำร่างกฎระเบียบ Commission Implementing Regulation เกี่ยวกับการยกเลิกการต่ออายุการอนุญาตให้ใช้สาร Mancozeb โดยยกเลิกการอนุญาตให้ใช้ผลิตภัณฑ์อารักขาพืชที่มีส่วนผสมของสาร Mancozeb และห้ามจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในสหภาพยุโรป
วันที่มีผลบังคับใช้ : 20 วันหลังจากประกาศใน OJ
ประเทศคู่ค้า  
เคนยา G/TBT/N/KEN/847/Add.1
17 เมษายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า :เนื้อและผลิตภัณฑ์เนื้อ  
สาระสำคัญ : ประกาศวันบังคับใช้มาตรฐานเรื่องข้อกำหนดสำหรับการคัดเกรดเนื้อ และการตัดแต่งเนื้อ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 17 ม.ค. 63
วันที่มีผลบังคับใช้ : 17 ม.ค. 63
ประเทศคู่ค้า  
เคนยา G/TBT/N/KEN/810/Add.1
17 เมษายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า :ผลไม้บรรจุกระป๋อง (canned fruits)  
สาระสำคัญ : ประกาศบังคับใช้มาตรฐานเรื่องข้อกำหนดสำหรับผลไม้บรรจุกระป๋อง (canned fruits) ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 9 ส.ค. 62
วันที่มีผลบังคับใช้ : 9 ส.ค. 62
ประเทศคู่ค้า  
เคนยา G/TBT/N/KEN/804/Add.1
17 เมษายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า :ชีส Danbo  
สาระสำคัญ : ประกาศบังคับใช้มาตรฐานเรื่องข้อกำหนดสำหรับชีส Danbo ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 9 ส.ค. 62
วันที่มีผลบังคับใช้ : 9 ส.ค. 62
ประเทศคู่ค้า  
เคนยา G/TBT/N/KEN/796/Add.1
17 เมษายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า :เชดดาร์ชีส  
สาระสำคัญ : ประกาศบังคับใช้มาตรฐานเรื่องข้อกำหนดสำหรับเชดดาร์ชีส ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 9 ส.ค. 62
วันที่มีผลบังคับใช้ : 9 ส.ค. 62
ประเทศคู่ค้า  
เคนยา G/TBT/N/KEN/781/Add.1
17 เมษายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า :ใยป่านศรนารายณ์  
สาระสำคัญ : ประกาศบังคับใช้มาตรฐานเรื่องข้อกำหนดสำหรับใยป่านศรนารายณ์ (ทางอุตสาหกรรม) ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 9 ส.ค. 62
วันที่มีผลบังคับใช้ : 9 ส.ค. 62
ประเทศคู่ค้า  
เคนยา G/TBT/N/KEN/782/Add.1
17 เมษายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า :ฝ้าย  
สาระสำคัญ : ประกาศบังคับใช้มาตรฐานเรื่องข้อกำหนดสำหรับฝ้าย (ทางอุตสาหกรรม) ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 9 ส.ค. 62
วันที่มีผลบังคับใช้ : 9 ส.ค. 62
ประเทศคู่ค้า  
เคนยา G/TBT/N/KEN/709/Add.1
17 เมษายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า :น้ำนมพาสเจอไรซ์  
สาระสำคัญ : ประกาศบังคับใช้มาตรฐานเรื่องข้อกำหนดสำหรับน้ำนมพาสเจอไรซ์ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 1 พ.ย. 62
วันที่มีผลบังคับใช้ : 1 พ.ย. 62
ประเทศคู่ค้า  
เคนยา G/TBT/N/KEN/848/Add.1
17 เมษายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า :เนื้อแช่เกลือกระป๋อง (canned corned beef)  
สาระสำคัญ : ประกาศบังคับใช้มาตรฐานเรื่องข้อกำหนดสำหรับเนื้อแช่เกลือกระป๋อง (canned corned beef) ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 17 ม.ค. 63
วันที่มีผลบังคับใช้ : 17 ม.ค. 63
ประเทศคู่ค้า  
เคนยา G/TBT/N/KEN/811/Add.1
17 เมษายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า :ผักแช่แข็ง (quick frozen vegetables)  
สาระสำคัญ : ประกาศบังคับใช้มาตรฐานเรื่องข้อกำหนดสำหรับผักแช่แข็ง (quick frozen vegetables) ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 9 ส.ค. 62
วันที่มีผลบังคับใช้ : 9 ส.ค. 62
ประเทศคู่ค้า  
เคนยา G/TBT/N/KEN/805/Add.1
17 เมษายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า :ชีส  
สาระสำคัญ : ประกาศบังคับใช้มาตรฐานเรื่องข้อกำหนดสำหรับชีส ส่วนที่ 1 ข้อกำหนดทั่วไป ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 9 ส.ค. 62
วันที่มีผลบังคับใช้ : 9 ส.ค. 62
ประเทศคู่ค้า  
เคนยา G/TBT/N/KEN/797/Add.1
17 เมษายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า :เกาด้าชีส  
สาระสำคัญ : ประกาศบังคับใช้มาตรฐานเรื่องข้อกำหนดสำหรับเกาด้าชีส ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 9 ส.ค. 62
วันที่มีผลบังคับใช้ : 9 ส.ค. 62
ประเทศคู่ค้า  
สหรัฐอเมริกา G/TBT/N/USA/149/Add.4
17 เมษายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า :ชีสและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับชีส  
สาระสำคัญ : เปิดรับฟังความเห็นต่อการอนุญาตให้ใช้นมชนิด ultrafiltered สำหรับอุตสาหกรรมชีสและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับชีส โดยเปิดรับฟังข้อคิดเห็นถึงวันที่ 13 ส.ค. 63
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
เคนยา G/TBT/N/KEN/798/Add.1
17 เมษายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า :ชีส Tilsiter/Tilste  
สาระสำคัญ : ประกาศบังคับใช้มาตรฐานเรื่องข้อกำหนดสำหรับชีส Tilsiter/Tilster ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 9 ส.ค. 62
วันที่มีผลบังคับใช้ : 9 ส.ค. 62
ประเทศคู่ค้า  
เคนยา G/TBT/N/KEN/787/Add.1
17 เมษายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า :มันเทศ  
สาระสำคัญ : ประกาศบังคับใช้มาตรฐานเรื่องข้อกำหนดสำหรับการผลิตและการจัดการมันเทศ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 9 ส.ค. 62
วันที่มีผลบังคับใช้ : 9 ส.ค. 62
ประเทศคู่ค้า  
เคนยา G/TBT/N/KEN/710/Add.1
17 เมษายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า :ไอศครีมนม  
สาระสำคัญ : ประกาศบังคับใช้มาตรฐานเรื่องข้อกำหนดสำหรับไอศครีมนม ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 1 พ.ย. 62
วันที่มีผลบังคับใช้ : 1 พ.ย. 62
ประเทศคู่ค้า  
เคนยา G/TBT/N/KEN/812/Add.1
17 เมษายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า :ซอสแอปเปิลบรรจุกระป๋อง (canned applesauce)  
สาระสำคัญ : ประกาศบังคับใช้มาตรฐานเรื่องข้อกำหนดสำหรับซอสแอปเปิลบรรจุกระป๋อง (canned applesauce) ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 9 ส.ค. 62
วันที่มีผลบังคับใช้ : 9 ส.ค. 62
ประเทศคู่ค้า  
เคนยา G/TBT/N/KEN/799/Add.1
17 เมษายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า :ชีสแปรรูป  
สาระสำคัญ : ประกาศบังคับใช้มาตรฐานเรื่องข้อกำหนดสำหรับชีสแปรรูป ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 9 ส.ค. 62
วันที่มีผลบังคับใช้ : 9 ส.ค. 62
ประเทศคู่ค้า  
เคนยา G/TBT/N/KEN/788/Add.1
17 เมษายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า :มันเทศพูเร (Sweet potato puree)  
สาระสำคัญ : ประกาศบังคับใช้มาตรฐานเรื่องข้อกำหนดสำหรับมันเทศพูเร (Sweet potato puree) ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 9 ส.ค. 62
วันที่มีผลบังคับใช้ : 9 ส.ค. 62
ประเทศคู่ค้า  
เคนยา G/TBT/N/KEN/711/Add.1
17 เมษายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า :นมข้นหวาน  
สาระสำคัญ : ประกาศบังคับใช้มาตรฐานเรื่องข้อกำหนดสำหรับนมข้นหวาน ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 1 พ.ย. 62
วันที่มีผลบังคับใช้ : 1 พ.ย. 62
ประเทศคู่ค้า  
เคนยา G/TBT/N/KEN/813/Add.1
17 เมษายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า :ผลไม้เมล็ดแข็งบรรจุกระป๋อง (canned stone fruits)  
สาระสำคัญ : ประกาศบังคับใช้มาตรฐานเรื่องข้อกำหนดสำหรับผลไม้เมล็ดแข็งบรรจุกระป๋อง (canned stone fruits) ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 9 ส.ค. 62
วันที่มีผลบังคับใช้ : 9 ส.ค. 62
ประเทศคู่ค้า  
เคนยา G/TBT/N/KEN/800/Add.1
17 เมษายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า :นมข้นจืด  
สาระสำคัญ : ประกาศบังคับใช้มาตรฐานเรื่องข้อกำหนดสำหรับนมข้นจืด ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 9 ส.ค. 62
วันที่มีผลบังคับใช้ : 9 ส.ค. 62
ประเทศคู่ค้า  
เคนยา G/TBT/N/KEN/789/Add.1
17 เมษายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า :ขนมปังมันเทศ  
สาระสำคัญ : ประกาศบังคับใช้มาตรฐานเรื่องข้อกำหนดสำหรับขนมปังมันเทศ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 9 ส.ค. 62
วันที่มีผลบังคับใช้ : 9 ส.ค. 62
ประเทศคู่ค้า  
เคนยา G/TBT/N/KEN/712/Add.1
17 เมษายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า :กี (Ghee)  
สาระสำคัญ : ประกาศบังคับใช้มาตรฐานเรื่องข้อกำหนดสำหรับกี (Ghee) ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 1 พ.ย. 62
วันที่มีผลบังคับใช้ : 1 พ.ย. 62
ประเทศคู่ค้า  
แทนซาเนีย G/TBT/N/TZA/424
17 เมษายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า :ปลา และผลิตภัณฑ์ประมง  
สาระสำคัญ : ประกาศมาตรฐานเกี่ยวกับข้อกำหนดและวิธีการสุ่มตัวอย่างและการทดสอบสาหร่ายทะเลแห้ง รวมถึง Spinosum (Eucheuma denticulatum) และ Cottonii (Kappaphycus alvarezii) สายพันธุ์ที่มีไว้สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมหรือการบริโภค
วันที่มีผลบังคับใช้ : เมื่อประกาศในกฎกระทรวงฯ
ประเทศคู่ค้า  
เคนยา G/TBT/N/KEN/832/Add.1
17 เมษายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า :มะม่วงอบแห้ง (Dried Mango)  
สาระสำคัญ : ประกาศบังคับใช้มาตรฐานเรื่องข้อกำหนดสำหรับมะม่วงอบแห้ง (Dried mango) ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 1 พ.ย. 62
วันที่มีผลบังคับใช้ : 1 พ.ย. 62
ประเทศคู่ค้า  
เคนยา G/TBT/N/KEN/801/Add.1
17 เมษายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า :ชีส Camembert  
สาระสำคัญ : ประกาศบังคับใช้มาตรฐานเรื่องข้อกำหนดสำหรับชีส Camembert ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 9 ส.ค. 62
วันที่มีผลบังคับใช้ : 9 ส.ค. 62
ประเทศคู่ค้า  
เคนยา G/TBT/N/KEN/790/Add.1
17 เมษายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า :ช็อคโกแลต  
สาระสำคัญ : ประกาศบังคับใช้มาตรฐานเรื่องข้อกำหนดสำหรับช็อคโกแลต ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 9 ส.ค. 62
วันที่มีผลบังคับใช้ : 9 ส.ค. 62
ประเทศคู่ค้า  
เคนยา G/TBT/N/KEN/705/Add.1
17 เมษายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า :นม UHT  
สาระสำคัญ : ประกาศบังคับใช้มาตรฐานเรื่องข้อกำหนดสำหรับนม UHT ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 1 พ.ย. 62
วันที่มีผลบังคับใช้ : 1 พ.ย. 62
ประเทศคู่ค้า  
แทนซาเนีย G/TBT/N/TZA/425
17 เมษายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า :ปลา และผลิตภัณฑ์ประมง  
สาระสำคัญ : ประกาศมาตรฐานเกี่ยวกับข้อกำหนดและวิธีการสุ่มตัวอย่างและการทดสอบผลิตภัณฑ์ปลาซาร์ดีนผงที่ผลิตจากปลาซาร์ดีนตระกูล cyprinidae รวมทั้งสายพันธุ์ Rastrineobola argentea, Engraulicypris sardella, Stolephorus commersonii, Stolephorus devis Limnothrissa miodon, Stolothrissa tanganicae
วันที่มีผลบังคับใช้ : เมื่อประกาศในกฎกระทรวงฯ
ประเทศคู่ค้า  
เคนยา G/TBT/N/KEN/833/Add.1
17 เมษายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า :ผักดอง (Pickles)  
สาระสำคัญ : ประกาศบังคับใช้มาตรฐานเรื่องข้อกำหนดสำหรับผักดอง (Pickles) ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 1 พ.ย. 62
วันที่มีผลบังคับใช้ : 1 พ.ย. 62
ประเทศคู่ค้า  
อินโดนีเซีย G/TBT/N/IDN/1/Add.4
15 เมษายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า :แป้งสาลี  
สาระสำคัญ : ประกาศ Circular Letter ฉบับที่ 5 เกี่ยวกับการยกเลิกการเติมสารอาหาร (Fortifying Substances) ในแป้งสาลีชั่วคราว เนื่องจากการระบาดของโควิด-19 โดย (1) ยกเลิกการเติมสาร Premix (ธาตุเหล็ก สังกะสี วิตามินบี 1 วิตามินบี 2 และกรดโฟลิค) ในแป้งสาลี (2) กำหนดให้ใช้บรรจุภัณฑ์ที่เขียนว่า "มีการใช้ธาตุเหล็ก สังกะสี วิตามินบี 1 วิตามินบี 2 และกรดโฟลิค"ได้จนกว่าจะหมดระยะเวลาบังคับใช้ของ ประกาศฉบับนี้ ทั้งนี้ ข้อกำหนดดังกล่าวข้างต้นจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
วันที่มีผลบังคับใช้ : 7 เม.ย. - 31 ธ.ค. 63
ประเทศคู่ค้า  
อินโดนีเซีย G/TBT/N/IDN/70/Add.1
15 เมษายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า :น้ำตาลทรายขาว  
สาระสำคัญ : ประกาศแจ้งเวียน Decree ฉบับที่ 13 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2563 ว่าด้วยการระงับการบังคับใช้มาตรฐานสำหรับน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ชั่วคราวจนกว่าการระบาดของโรคโควิด-19 จะสิ้นสุด ซึ่งหากการระบาดสิ้นสุดลงอินโดนีเซียจะบังคับใช้มาตรฐานบังคับสำหรับน้ำตาลทรายขาวอีกครั้ง
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
อินโดนีเซีย G/TBT/N/IDN/77/Add.5
15 เมษายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า :น้ำมันปาล์ม  
สาระสำคัญ : ประกาศ Circular Letter ฉบับที่ 6 เกี่ยวกับการยกเลิกการเติมวิตามินเอ และสาร Pro Vitamin A ลงในน้ำมันปาล์มชั่วคราว เนื่องจากการระบาดของโควิด-19 โดย (1) ยกเลิกการเติมวิตามินเอ และสาร Pro Vitamin A ลงในน้ำมันปาล์มชั่วคราว (2) กำหนดให้ผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
วันที่มีผลบังคับใช้ : 7 เม.ย. - 31 ธ.ค. 63
ประเทศคู่ค้า  
ยูเครน G/TBT/N/UKR/146/Add.1
15 เมษายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า :น้ำผลไม้  
สาระสำคัญ : ประกาศขยายระยะเวลาเปลี่ยนผ่านสำหรับการบังคับใช้กฎระเบียบเรื่องการวางจำหน่ายน้ำผลไม้และผลิตภัณฑ์ใกล้เคียงจนถึงวันที่ 1 มกราคม 2568
วันที่มีผลบังคับใช้ : 1 ม.ค. 68
ประเทศคู่ค้า  
เคนยา G/TBT/N/KEN/1001
15 เมษายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า :น้ำผลไม้้ปรุงแต่ง  
สาระสำคัญ : ประกาศมาตรฐานเกี่ยวกับข้อกำหนดวิธีการสุุ่่มตัวอย่างและการทดสอบสำหรับผลไม้ (water-based) เครื่องดื่มปรุงแต่ง รายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่มีผลบังคับใช้ : เมื่อประกาศในกฎกระทรวงฯ
ประเทศคู่ค้า  
ยูเครน G/TBT/N/UKR/148/Add.1
15 เมษายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า :สารสกัดจากกาแฟและสารสกัดจากชิโครี่  
สาระสำคัญ : ประกาศขยายระยะเวลาเปลี่ยนผ่านสำหรับการบังคับใช้กฎระเบียบเรื่อการวางจำหน่ายสารสกัดจากกาแฟและสารสกัดจากชิโครี่จนถึงวันที่ 1 มกราคม 2566
วันที่มีผลบังคับใช้ : 1 ม.ค .66
ประเทศคู่ค้า  
กลุ่มประเทศความร่วมมืออ่าวอาหรับ G/TBT/N/ARE/474
14 เมษายน 2563
มาตรการฉุกเฉิน
สินค้า :วัตถุดิบอาหารสัตว์  
สาระสำคัญ : ร่างประกาศกฎระเบียบเชิงเทคนิคเกี่ยวกับอาหารสัตว์ฮาลาล (Halal Feedstuff) ข้อกำหนดที่ต้องปฏิบัติตามในการผลิต การจัดเตรียม การควบคุม การขนส่ง และการเก็บรักษาอาหารสัตว์ฮาลาลเพื่อใช้เลี้ยงสัตว์เพื่อนำมาบริโภค
วันที่มีผลบังคับใช้ : 180 หลังจากวันที่ประกาศ
ประเทศคู่ค้า  
สหรัฐอเมริกา G/TBT/N/USA/1429/Add.2/Corr.1
14 เมษายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า :เครื่องดื่มแอลกอฮอล์  
สาระสำคัญ : ปรับแก้ไขมาตราภายใต้กฎระเบียบฉบับที่ 2020-05939 ในหน้า 18704 - 18726
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
บราซิล G/TBT/N/BRA/999
14 เมษายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า :อาหารที่มีธัญพืชเป็นส่วนประกอบ  
สาระสำคัญ : ร่างข้อกำหนดเชิงเทคนิคเกี่ยวกับการติดฉลาก ส่วนประกอบและส่วนประกอบที่สำคัญในการทำฉลากอาหารที่มีธัญพืชเป็นส่วนประกอบ
วันที่มีผลบังคับใช้ : ในวันประกาศ
ประเทศคู่ค้า  
คูเวต G/TBT/N/KWT/537
14 เมษายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า :อาหาร  
สาระสำคัญ : กฎระเบียบเชิงเทคนิคเกี่ยวข้องกับช่วงเวลาบังคับใช้สำหรับผลิตภัณฑ์อาหาร
วันที่มีผลบังคับใช้ : 180 วัน
ประเทศคู่ค้า  
ซาอุดิอาระเบีย G/TBT/N/SAU/1135
14 เมษายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า :อาหารใหม่ (Novel food)  
สาระสำคัญ : ประกาศกฎระเบียบฉบับร่างเกี่ยวกับข้อกำหนดสำหรับการวางจำหน่ายอาหารใหม่ในตลาด โดยถึงกำหนดปกป้องในระดับสูงเพื่อความปลอดภัยอาหารและการคุ้มครองผู้บริโภค
วันที่มีผลบังคับใช้ : 180 วันหลังจากประกาศ
ประเทศคู่ค้า  
สิงคโปร์ G/TBT/N/SGP/53
09 เมษายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า :อาหาร  
สาระสำคัญ : ทบทวนและปรับแก้ร่างกฎระเบียบอาหารโดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้ (1) ทบทวนคำนิยาม วัตถุดิบและองค์ประกอบที่อนุญาตให้ใช้ในผลิตภัณฑ์เนยแข็งตามมาตรฐานโคเด็กซ์ (CODEX STAN 279-1971) (2) ปรับแก้ชื่อวัตถุเจือปนอาหารที่อนุญาตให้ใช้ จาก "Hydrogenated glucose syrup (maltitol and maltitol-based products)" เป็น "Maltitol" และ "Maltitol syrup (hydrogenated glucose syrup)" และ (3) ยกเลิกกฎระเบียบ 204 (2) เรื่องแหล่งกำเนิดทางภูมิศาสตร์ของสก็อตวิสกี้
วันที่มีผลบังคับใช้ : วัันประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา
ประเทศคู่ค้า  
เคนยา G/TBT/N/KEN/760/Add.1
09 เมษายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า :แป้งถั่วเหลืองไขมันเต็ม  
สาระสำคัญ : ประกาศมาตรฐาน KS EAS 799: 2019 เรื่อง แป้งถั่วเหลืองไขมันเต็ม ตามประกาศแจ้งเวียนหมายเลข G/TBT/N/KEN/760 โดย DEAS 799 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาฉบับที่ 10377 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562
วันที่มีผลบังคับใช้ : 1 พ.ย. 62
ประเทศคู่ค้า  
เคนยา G/TBT/N/KEN/662/Add.1
09 เมษายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า :อาหารสุกรผสม  
สาระสำคัญ : ประกาศมาตรฐาน KS EAS 55: 2019 เรื่องอาหารสุกรแบบผสม ตามประกาศแจ้งเวียนหมายเลข G/TBT/N/KEN/662 โดย DEAS 55 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาฉบับที่ 8111 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2562
วันที่มีผลบังคับใช้ : 30 ส.ค. 62
ประเทศคู่ค้า  
เคนยา G/TBT/N/KEN/663/Add.1
09 เมษายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า :อาหารสัตว์ปีกผสม  
สาระสำคัญ : ประกาศมาตรฐาน KS EAS 90: 2019 เรื่องอาหารสัตว์ปีกแบบผสม ตามประกาสแจ้งเวียนหมายเลข G/TBT/N/KEN/663 โดย DEAS 90 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาฉบับที่ 8111 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2562
วันที่มีผลบังคับใช้ : 30 ส.ค. 62
ประเทศคู่ค้า  
เคนยา G/TBT/N/KEN/668/Add.1
09 เมษายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า :อาหารโคกระบือผสมเสริมสารอาหาร  
สาระสำคัญ : ประกาศมาตรฐาน KS EAS 75: 2019 เรื่องอาหารโคกระบือผสมเสริมสารอาหาร ตามประกาศแจ้งเวียนหมายเลข G/TBT/N/KEN/668 โดย DEAS 75 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาฉบับ 8111 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2562
วันที่มีผลบังคับใช้ : 30 ส.ค. 62
ประเทศคู่ค้า  
เคนยา G/TBT/N/KEN/704/Add.1
09 เมษายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า :เนยแข็ง  
สาระสำคัญ : ประกาศมาตรฐาน KS EAS 22: 2019 เรื่องเนยแข็ง ตามประกาศแจ้งเวียนหมายเลข G/TBT/N/KEN/704 โดย DEAS 22 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาฉบับ 10377 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562
วันที่มีผลบังคับใช้ : 1 พ.ย. 62
ประเทศคู่ค้า  
เคนยา G/TBT/N/KEN/756/Add.1
09 เมษายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า :ข้าวฟ่างเมล็ดเต็ม (Whole sorghum grains)  
สาระสำคัญ : ประกาศมาตรฐาน KS EAS 757: 2019 เรื่องข้าวฟ่างเมล็ดเต็ม ตามประกาศแจ้งเวียนหมายเลข G/TBT/N/KEN/756 โดย DEAS 757 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาฉบับที่ 8111 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2562
วันที่มีผลบังคับใช้ : 30 ส.ค. 62
ประเทศคู่ค้า  
เคนยา G/TBT/N/KEN/757/Add.1
09 เมษายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า :แป้งสาลี  
สาระสำคัญ : ประกาศมาตรฐาน KS EAS 1: 2019 เรื่องแป้งสาลี ตามประกาศแจ้งเวียนหมายเลข G/TBT/N/KEN/757 โดย DEAS 1 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาฉบับที่ 10377 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562
วันที่มีผลบังคับใช้ : 1 พ.ย. 62
ประเทศคู่ค้า  
เคนยา G/TBT/N/KEN/758/Add.1
09 เมษายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า :ผลิตภัณฑ์ข้าวโพด (ข้าวโพด)  
สาระสำคัญ : ประกาศมาตรฐาน KS EAS 44: 2019 เรื่องผลิตภัณฑ์ข้าวโพด (ข้าวโพด) ตามประกาศแจ้งเวียนหมายเลข G/TBT/N/KEN/758 โดย DEAS 44 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาฉบับที่ 10377 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562
วันที่มีผลบังคับใช้ : 1 พ.ย. 62
ประเทศคู่ค้า  
เคนยา G/TBT/N/KEN/759/Add.1
09 เมษายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า :แป้้งผสม (Composite flour)  
สาระสำคัญ : ประกาศมาตรฐาน KS EAS 782: 2019 เรื่องแป้งผสม ตามประกาศแจ้งเวียนหมายเลข G/TBT/N/KEN/759 โดย DEAS 782 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาฉบับที่ 10377 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน2562
วันที่มีผลบังคับใช้ : 1 พ.ย. 62
ประเทศคู่ค้า  
เคนยา G/TBT/N/KEN/997
08 เมษายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า :ปุ๋ยแมกนีเซียมซัลเฟต  
สาระสำคัญ : มาตรฐานเกี่ี่ยวกับข้อกำหนด วิธีการสุ่มตัวอย่างและการทดสอบสำหรับปุ๋ยแมกนีเซียมซัลเฟต
วันที่มีผลบังคับใช้ : 7 มิ.ย. 63
ประเทศคู่ค้า  
เคนยา G/TBT/N/KEN/998
08 เมษายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า :ปุ๋ยอนินทรีย์ใช้ฉีดพ่นทางใบ  
สาระสำคัญ : มาตรฐานเกี่ยวกับข้อกำหนด วิธีการทดสอบปุ๋ยอนินทรีย์ใช้ฉีดพ่นทางใบ (inorganic foliar)
วันที่มีผลบังคับใช้ : เมื่อประกาศในกฎกระทรวงฯ
ประเทศคู่ค้า  
แทนซาเนีย G/TBT/N/TZA/419
06 เมษายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า :วัตถุเจือปนอาหาร  
สาระสำคัญ : ร่างมาตรฐานเกี่ยวกับข้อกำหนดวิธีการสุ่มตัวอย่างและวิธีการทดสอบสำหรับเกลือที่บริโภคได้สำหรับการบริโภคโดยตรง (เกลือบริโภค) และใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหาร
วันที่มีผลบังคับใช้ : เมื่อประกาศในกฎกระทรวงฯ
ประเทศคู่ค้า  
แทนซาเนีย G/TBT/N/TZA/420
06 เมษายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า :ธัญพืช ถั่วพัลส์ และผลิตภัณฑ์ที่ได้  
สาระสำคัญ : ร่างมาตรฐานเกี่ยวกับข้อกำหนดการสุ่มตัวอย่างและวิธีการทดสอบสำหรับอาหารที่ทำจากธัญพืชแปรรูปสำหรับเป็นอาหารของทารก ซึ่งเป็นอาหารเสริมตั้งแต่อายุ 6 เดือนขึ้นไป โดยคำนึงถึงข้อกำหนดด้านโภชนาการของทารกและสำหรับเด็กเล็ก
วันที่มีผลบังคับใช้ : เมื่อประกาศในกฎกระทรวงฯ
ประเทศคู่ค้า  
เคนยา G/TBT/N/KEN/993
06 เมษายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า :กาแฟพรีมิกซ์  
สาระสำคัญ : มาตรฐานเกี่ยวกับข้อกำหนด วิธีการสุ่มตัวอย่างและวิธีทดสอบสำหรับกาแฟพรีมิกซ์
วันที่มีผลบังคับใช้ : เมื่อประกาศในกฎกระทรวงฯ
ประเทศคู่ค้า  
แทนซาเนีย G/TBT/N/TZA/421
06 เมษายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า :อาหาร  
สาระสำคัญ : ร่างมาตรฐานเกี่ยวกับข้อกำหนดวิธีการสุ่มตัวอย่างและวิธีการทดสอบสำหรับพรีมิกซ์อาหารเติมสารอาหารและสารเสริมอาหารสำหรับใช้ในแป้งสาลี แป้งข้าวโพด แป้งผสม แป้งผสมน้ำตาล เกลือ ผลิตภัณฑ์เนยเทียม และไขมันที่บริโภคได้และน้ำมัน
วันที่มีผลบังคับใช้ : เมื่อประกาศในกฎกระทรวงฯ
ประเทศคู่ค้า  
แทนซาเนีย G/TBT/N/TZA/422
06 เมษายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า :ธัญพืช ถั่วพัลส์ และผลิตภัณฑ์ที่ได้  
สาระสำคัญ : ร่างมาตรฐานเกี่ยวกับข้อกำหนดวิธีการสุ่มตัวอย่างและวิธีการทดสอบสำหรับแป้งผสมเสริมสารอาหารสำหรับการบริโภค
วันที่มีผลบังคับใช้ : เมื่อประกาศในกฎกระทรวงฯ
ประเทศคู่ค้า  
ญี่ปุ่น G/TBT/N/JPN/662
06 เมษายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า :ปุ๋ย  
สาระสำคัญ : ประกาศแก้ไขกฎระเบียบสำหรับการบังคับใช้พระราชบัญญัติกฎระเบียบปุ๋ยเพื่อแก้ไขแบบฟอร์มผู้ผลิตปุ๋ยจะต้องส่งข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นก่อนที่จะเริ่มการผลิตปุ๋ยผสมโดยเฉพาะ เพื่อให้ MAFF การแก้ไขนี้คำนึงถึงการผลิตเพื่อการจัดจำหน่าย นโยบาย การแก้ไขจะเพิ่มรายการ "ชนิดของปุ๋ย" ใหม่ลงในแบบฟอร์ม ปัจจุบัน ผู้ผลิตปุ๋ยจะต้องแจ้งชื่อปุ๋ยผสม ชื่อและที่อยู่ของผู้ผลิต โรงงาน และสถานที่เก็บรักษาอย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนเริ่มผลิตปุ๋ยผสม
วันที่มีผลบังคับใช้ : ธ.ค. 63
ประเทศคู่ค้า  
แทนซาเนีย G/TBT/N/TZA/423
06 เมษายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า :อาหาร  
สาระสำคัญ : ร่างมาตรฐานเกี่ยวกับแนวทางสำหรับการตรวจสอบ การสุ่มตัวอย่างและการจัดทำเอกสารเกี่ยวกับพรีมิกซ์สารอาหาร และอาหารเสริมสารอาหาร ซึ่งสามารถนำไปใช้กับพรีมิกซ์ แป้งเสริมสารอาหาร เกลือบริโภค น้ำตาล ไขมัน3 ไขมันและน้ำมันที่บริโภคได้ สามารถใช้สำหรับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมอื่น ๆ ทั้งหมด
วันที่มีผลบังคับใช้ : เมื่อประกาศในกฎกระทรวงฯ
ประเทศคู่ค้า  
ญี่ปุ่น G/TBT/N/JPN/663
06 เมษายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า :อาหารสัตว์และวัตถุเจือปนอาหารสัตว์  
สาระสำคัญ : ปรับแก้กฎระเบียบว่าด้วยคุณสมบัติและมาตรฐานอาหารสัตว์และวัตถุเจือปนอาหาร ค่าสารปนเปื้อนสูงสุดในอาหารสัตว์ โดยกำหนดส่วนประกอบ การผลิตและการติดฉลากอาหารสำหรับม้าเพื่อการบริโภค ทั้งนี้ ได้ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมลงในภาคผนวก อย่างไรก็ตามญี่ปุ่นได้แจ้งเวียนกฎระเบียบฉบับแก้ไขนี้ภายใต้กรอบ SPS ตามประกาศแจ้งเวียนหมายเลข G/SPS/N/JPN/732 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563
วันที่มีผลบังคับใช้ : 1 ธ ค 63
ประเทศคู่ค้า  
สหรัฐอเมริกา G/TBT/N/USA/1429/Add.2
03 เมษายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า :เครื่องดื่มแอลกอฮอล์  
สาระสำคัญ : ปรับแก้ไขกฎระเบียบการติดฉลากและการโฆษณาสำหรับผลิตภัณฑ์ไวน์ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เครื่องดื่มจากมอลต์ เพื่อผ่อนผันกฎระเบียบบางมาตราให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมดังกล่าวสามารถปฏิบัติได้ง่ายขึ้น รวมถึงบังคับใช้นโยบายทั่วไปเพื่อใช้กับสินค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หลากหลายชนิด โดยมีผลบังคับใช้ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2563
วันที่มีผลบังคับใช้ : 4 พ.ค. 63
ประเทศคู่ค้า  
เคนยา G/TBT/N/KEN/831/Add.1
02 เมษายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า :แยม เยลลี่ และมาร์มาเลด  
สาระสำคัญ : ประกาศมาตรฐาน KS EAS 947: 2019 เรื่อง แยม เยลลี่ และมาร์มาเลด ตามประกาศแจ้งเวียนหมายเลข G/TBT/N/KEN/831 มีผลบังคับเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาฉบับที่ 10377 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562
วันที่มีผลบังคับใช้ : 1 พ.ย. 62
ประเทศคู่ค้า  
สหรัฐอเมริกา G/TBT/N/USA/424/Add.5
01 เมษายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า :พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช  
สาระสำคัญ : เผยแพร่กำหนดการบังคับใช้แนวทางสำหรับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ Lacey Act เพื่อการนำเข้าพืชและผลิตภัณฑ์จากพืขบางชนิด
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
นิวซีแลนด์ G/TBT/N/NZL/99
01 เมษายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า :ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ที่อยู่ภายใต้มาตรฐานบังคับสำหรับการผลิตสินค้าอินทรีย์  
สาระสำคัญ : เสนอร่างพระราชบัญญัติเพื่อปรับปรุงมาตรฐานบังคับสำหรับสินค้าอินทรีย์ โดยกำหนดแนวทางการควบคุมสินค้าอินทรีย์
วันที่มีผลบังคับใช้ : มิ.ย. 64
ประเทศคู่ค้า  

Copyright © 2015. www.acfs.go.th All Rights Reserved.
หน่วยประสานงานกลางด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชของประเทศไทย(Thailand SPS Contact Point)
กลุ่มความตกลงสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชและอื่นๆ (SPS Section)
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)
ที่อยู่ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ. 10900
โทร. 02-561-4204 โทรสาร 02-561-4034
E-mail : spsthailand@gmail.com, sps@acfs.go.th