TBT Notification เดือนล่าสุด

ประเทศ Notification No. มาตรการ สินค้า/สาระสำคัญ ประเทศที่ได้รับผลกระทบ รายละเอียด
อาร์เจนตินา G/TBT/N/ARG/351/Add.3
27 สิงหาคม 2562
ปกติ สินค้า :ผลิตภัณฑ์ไวน์  
สาระสำคัญ : กำหนดให้ผลิตภัณฑ์น้ำอัดลมองุ่นธรรมชาติและน้ำอัดลมองุ่นรวมอยู่ในมาตราที่ 17 (m) ของมติที่ 31/2019 ของ National Institute of Vitiviniculture
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
จีน G/TBT/N/CHN/1349
26 สิงหาคม 2562
ปกติ สินค้า :ปุ๋ย  
สาระสำคัญ : ประกาศมาตรฐานเกี่ยวกับข้อกำหนดคำจำกัดความ ข้อกำหนดวิธีการทดสอบและกฎระเบียบการตรวจสอบสำหรับองค์ประกอบที่เป็นพิษและเป็นอันตรายในปุ๋ย
วันที่มีผลบังคับใช้ : 6 เดือนหลังจากบังคับใช้
ประเทศคู่ค้า  
มาเลเซีย G/TBT/N/MYS/96
26 สิงหาคม 2562
ปกติ สินค้า :เครื่องดื่มแอลกอฮอล์  
สาระสำคัญ : ประกาศแก้ไขกฎระเบียบ 386A ของกฎระเบียบอาหารปี 1985 โดยมีสาระสำคัญดังนี้
1.ยกเลิกข้อกำหนดที่ว่า Compounded Hard Liquor จะต้องประกอบด้วยสุราหนึ่งประเภทขึ้นไป
2.ปรับข้อบังคับเรื่อง Compounded Hard Liquor เพื่อให้มีความชัดเจนมากขึ้น
3. เพิ่มsubregulation ใหม่เพื่ออนุญาตให้ใช้สารให้ความหวานที่ได้รับอนุญาตและสารแต่งกลิ่นที่ได้รับอนุญาต
4. แก้ไขปริมาตรขั้นต่ำของขวดแก้วแข็งของ Compounded Hard Liquorจาก 700 มล. เป็น 350 มล.
5.ยกเลิก subregulation 386A(5).
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
มาเลเซีย G/TBT/N/MYS/97
26 สิงหาคม 2562
ปกติ สินค้า :เครื่องดื่มแอลกอฮอล์  
สาระสำคัญ : ประกาศกฎระเบียบใหม่เกี่ยวกับมาตรฐานและข้อกำหนดการติดฉลากสำหรับเครื่องดื่ม dealcoholized alcoholic และแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎระเบียบ 361 มาตรฐานทั่วไปสำหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หลังจากการเพิ่มเติมกฎระเบียบใหม่
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
25 ต.ค.62  
บราซิล G/TBT/N/BRA/906
22 สิงหาคม 2562
ฉุกเฉิน สินค้า :ปลาสวยงาม  
สาระสำคัญ : ประกาศเปิดรับฟังข้อคิดเห็นเป็นระยะเวลา 30 วันกี่ยวกับร่างกฎระเบียบเชิงเทคนิคเกี่ยวกับข้อกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานสำหรับการค้าขายปลาพื้นเมืองหรือปลาพันธุ์ต่างถิ่นจากน้ำทะเลและน้ำเค็มเพื่อการประดับหรือสำหรับพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
บราซิล G/SPS/N/BRA/1530/Corr.1
22 สิงหาคม 2562
ปกติ สินค้า :ยกเลิกประกาศ  
สาระสำคัญ : ยกเลิกประกาศหมายเลข G/SPS/N/BRA/1530
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
-  
กัวเตมาลา G/TBT/N/GTM/97/Add.1
21 สิงหาคม 2562
ปกติ สินค้า :เนย, ชีสแปรรูป, ชีสมอสซาเรลลา, นมข้นจืดและนมข้น  
สาระสำคัญ : ประกาศเปลี่ยนแปลงวันสุดท้ายในการแสดงความคิดเห็นของกฎระเบียบเกี่ยวกับข้อกำหนดสำหรับเนย, ชีสแปรรูป, ชีสมอสซาเรลลา, นมข้นจืดและนมข้นหวาน เป็นวันที่ 17 กันยายน 2562
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
ชิลี G/TBT/N/CHL/495
21 สิงหาคม 2562
ปกติ สินค้า :อาหารสำหรับควบคุมน้ำหนัก  
สาระสำคัญ : ปรับปรุงกฎระเบียบด้านอาหารเพื่อให้สอดคล้องกับ codex โดยกำหนดให้มีการควบคุมการใช้อาหารสำหรับควบคุมน้ำหนัก
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
เอกวาดอร์ G/TBT/N/ECU/243/Add.1
16 สิงหาคม 2562
ปกติ สินค้า :เครื่องดื่มแอลกอฮอล์  
สาระสำคัญ : ประกาศยกเลิกร่างกฎระเบียบเชิงเทคนิค RTE INEN เลขที่ 189 เรื่องการติดฉลากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตามประกาศแจ้งเวียน G/TBT/N/ECU/243 วันที่ 28 เมษายน 2014
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
บราซิล G/TBT/N/BRA/898
15 สิงหาคม 2562
ปกติ สินค้า :ผลิตภัณฑ์จากสัตว์อื่นๆ (HS300290)  
สาระสำคัญ : แจ้งเวียนเปิดรับฟังข้อคิดเห็นเป็นระยะเวลา 45 วัน สำหรับร่างของกฎระเบียบเชิงเทคนิคเกี่ยวกับข้อกำหนดการผลิต การควบคุมคุณภาพ และการติดฉลากผลิตภัณฑ์ที่ใช้บำรุงความงามและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัยสำหรับสัตว์
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
อุรุกวัย G/TBT/N/URY/32
14 สิงหาคม 2562
ปกติ สินค้า :เคซีน (casein)  
สาระสำคัญ : ประกาศร่างกฎระเบียบเชิงเทคนิคเกี่ยวกับข้อกำหนดขั้นต่ำและคุณภาพเอกลักษณ์เคซีน (casein) เพื่อการบริโภค
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
สหรัฐอเมริกา G/TBT/N/USA/1501/Add.1
13 สิงหาคม 2562
ปกติ สินค้า :เครื่องดื่มแอลกอฮอล์  
สาระสำคัญ : ประกาศขยายระยะเวลารับฟังข้อคิดเห็นเป็นระยะเวลา 60 วัน สำหรับกฎระเบียบต่อไปนี้ 1) การยกเลิกมาตรฐานการบรรจุไวน์ และ 2) การยกเลิกมาตรฐานการบรรจุสุรากลั่นและการแก้ไขเพิ่มเติมกฎระเบียบการติดฉลากสุราแช่ (malt beverages)
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
สหรัฐอเมริกา G/TBT/N/USA/1502/Add.1
13 สิงหาคม 2562
ปกติ สินค้า :เครื่องดื่มแอลกอฮอล์  
สาระสำคัญ : ประกาศขยายระยะเวลารับฟังข้อคิดเห็นเป็นระยะเวลา 60 วันสำหรับกฎระเบียบต่อไปนี้ 1) การยกเลิกมาตรฐานการบรรจุไวน์ และ 2) การยกเลิกมาตรฐานการบรรจุสุรากลั่นและการแก้ไขเพิ่มเติมกฎระเบียบการติดฉลากสุราแช่ (malt beverages)
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
บราซิล G/TBT/N/BRA/895
12 สิงหาคม 2562
ปกติ สินค้า :ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนผสมของ Casein  
สาระสำคัญ : แจ้งเวียนร่างกฎระเบียบเชิงเทคนิค เรื่องคุณลักษและข้อกำหนดขั้นพื้นฐานสำหรับคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนผสมของ Casein โดยเปิดให้ประเทศสมาชิกสามารถแสดงข้อคิดเห็นต่อร่างกฎระเบียบฉบับนี้ได้เป็นระยะเวลา 75 วัน (22 ต.ค. 62)
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
บราซิล G/TBT/N/BRA/893
09 สิงหาคม 2562
ปกติ สินค้า :อาหาร (HS 2106)  
สาระสำคัญ : จัดทำร่างข้อกำหนดสำหรับการใช้ไขมันทรานส์ในอุตสาหกรรมอาหารทุกประเภทเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมสารเติมแต่งการใช้ technology adjuvants ในการผลิตรวมถึงการแปรรูปอาหารในอุตสาหกรรมและบริการอาหาร โดยบราซิลจะแจ้งเวียนกฎระเบียบภายใต้ขอบข่าย SPS ด้วย
วันที่มีผลบังคับใช้ : ในวันเผยแพร่กฎระเบียบ
ประเทศคู่ค้า  
เคนยา G/TBT/N/KEN/621/Add.1
08 สิงหาคม 2562
ปกติ สินค้า :ฉลากอาหารเสริมและผลิตภัณฑ์ที่กำหนด  
สาระสำคัญ : ประกาศใช้มาตรฐาน KS2775: 2018 เรื่องการติดฉลากอาหารเสริมและผลิตภัณฑ์ที่กำหนดตามประกาศแจ้งเวียนหมายเลข G/TBT/N/KEN/621 โดยมีผลบังคับใช้ตามประกาศของราชกิจจานุเบกษาหมายเลข 8455 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2561
วันที่มีผลบังคับใช้ : 17 ส.ค. 61
ประเทศคู่ค้า  
เคนยา G/TBT/N/KEN/609/Add.1
07 สิงหาคม 2562
ปกติ สินค้า :การัม มะสะลา (Garam Masala)  
สาระสำคัญ : ประกาศใช้มาตรฐาน KS2432-2561 เรื่องข้อกำหนดการัม มะสะลา (Garam Masala) ตามประกาศแจ้งเวียนหมายเลข G/TBT/N/KEN/609 โดยมีผลบังคับใช้ตามประกาศของราชกิจจานุเบกษาหมายเลข 8455 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2561
วันที่มีผลบังคับใช้ : 17 ส.ค. 61
ประเทศคู่ค้า  
เคนยา G/TBT/N/KEN/604/Add.1
07 สิงหาคม 2562
ปกติ สินค้า :สินค้าปศุสัตว์  
สาระสำคัญ : ประกาศใช้มาตรฐาน KS 2773: 2018 เรื่องตลาดสินค้าปศุสัตว์ตามประกาศแจ้งเวียนหมายเลข G/TBT/N/KEN/604 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561
วันที่มีผลบังคับใช้ : 17 ส.ค. 61
ประเทศคู่ค้า  
เคนยา G/TBT/N/KEN/610/Add.1
07 สิงหาคม 2562
ปกติ สินค้า :กระเทียมบดละเอียด  
สาระสำคัญ : ประกาศใช้มาตรฐาน KS 2431-2018 เรื่องข้อกำหนดสำหรับกระเทียมบดละเอียด ตามประกาศแจ้งเวียนหมายเลข G/TBT/N/KEN/610 โดยมีผลบังคับใช้ตามประกาศของราชกิจจานุเบกษาหมายเลข 8455 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2561
วันที่มีผลบังคับใช้ : 17 ส.ค. 61
ประเทศคู่ค้า  
บราซิล G/TBT/N/BRA/802/Add.1
07 สิงหาคม 2562
ปกติ สินค้า :สารกำจัดศัตรูพืช ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในครัวเรือน และยารักษาเนื้อไม้  
สาระสำคัญ : ประกาศใช้กฎระเบียบเกี่ยวกับแนวทางการแสดงรายละเอียดข้อมูลทางพิษวิทยาสำหรับฉลากและแผ่นพับของสารกำจัดศัตรูพืช ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในครัวเรือน และยารักษาเนื้อไม้ ตามประกาศแจ้งเวียนหมายเลข G/TBT/N/BRA/802 โดยบราซิลจะแจ้งเวียนกฎระเบียบฉบับนี้ภายใต้ขอบข่าย SPS ด้วย
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
เคนยา G/TBT/N/KEN/624/Add.1
07 สิงหาคม 2562
ปกติ สินค้า :อาหารเสริมสารอาหาร  
สาระสำคัญ : ประกาศใช้มาตรฐาน KS 2765: 2018 เรื่องการตรวจสอบและการสุ่มตัวอย่างอาหารเสริมสารอาหาร ตามประกาศแจ้งเวียนหมายเลข G/TBT/N/KEN/624 โดยมีผลบังคับใช้ตามประกาศของราชกิจจานุเบกษาหมายเลข 8455 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2561
วันที่มีผลบังคับใช้ : 17 ส.ค. 61
ประเทศคู่ค้า  
เคนยา G/TBT/N/KEN/605/Add.1
07 สิงหาคม 2562
ปกติ สินค้า :สัตว์มีชีวิตที่ใช้เนื้อเพื่อการค้า  
สาระสำคัญ : ประกาศใช้มาตรฐาน KS 2774-2: 2018 เรื่อง การคัดเกรดสัตว์มีชีวิตเพื่อการค้าเนื้อสัตว์ (ข้อกำหนดส่วนที่ 2: แพะ) ตามประกาศแจ้งเวียนหมายเลข G/TBT/N/KEN/605 มีผลบังคับใช้ในวันที่ 17 สิงหาคม 2561
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
17 ส.ค. 61  
เคนยา G/TBT/N/KEN/611/Add.1
07 สิงหาคม 2562
ปกติ สินค้า :วัตถุที่ใช้แทนน้ำส้มสายชู  
สาระสำคัญ : ประกาศใช้มาตรฐาน KS 1284-2018 เรื่องข้อกำหนดสำหรับวัตถุที่ใช้แทนน้ำส้มสายชู ตามประกาสแจ้งเวียนหมายเลข G/TBT/N/KEN/611 โดยมีผลบังคับใช้ตามประกาศของราชกิจจานุเบกษาหมายเลข 8455 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2561
วันที่มีผลบังคับใช้ : 17 ส.ค. 61
ประเทศคู่ค้า  
บราซิล G/TBT/N/BRA/892
07 สิงหาคม 2562
ปกติ สินค้า :สารกำจัดศัตรูพืช ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในครัวเรือน และยารักษาเนื้อไม้  
สาระสำคัญ : ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์สำหรับการประเมินและการจำแนกทางพิษวิทยา การจัดลำดับความสำคัญของการวิเคราะห์และการเปรียบเทียบลักษณะทางพิษวิทยาของสารกำจัดศัตรูพืช ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในครัวเรือน และยารักษาเนื้อไม้ โดยให้ระยะเวลา 90 วัน หลังจากประกาศเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถส่งข้อมูลการประเมินผลทางเทคนิค โดยบราซิลจะแจ้งเวียนกฎระเบียบนี้ภายใต้ขอบข่าย SPS ด้วย
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
เคนยา G/TBT/N/KEN/606/Add.1
07 สิงหาคม 2562
ปกติ สินค้า :สัตว์มีชีวิตที่ใช้เนื้อเพื่อการค้า  
สาระสำคัญ : ประกาศใช้มาตรฐาน KS 2774-3: 2018 เรื่องการคัดเกรดสัตว์มีชีวิตเพื่อการค้าเนื้อสัตว์ (ข้อกำหนดส่วนที่ 3: แกะ) ตามประกาศแจ้งเวียนหมายเลข G/TBT/N/KEN/606 มีผลบังคับเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561
วันที่มีผลบังคับใช้ : 17 ส.ค. 61
ประเทศคู่ค้า  
เคนยา G/TBT/N/KEN/612/Add.1
07 สิงหาคม 2562
ปกติ สินค้า :สัตว์มีชีวิตที่ใช้เนื้อเพื่อการค้า  
สาระสำคัญ : ประกาศใช้มาตรฐาน KS 2774-4: 2018 เรื่องการคัดเกรดสัตว์มีชีวิตเพื่อการค้าเนื้อสัตว์ (ข้อกำหนดส่วนที่ 4: อูฐ) ตามประกาศแจ้งเวียนหมายเลข G/TBT/N/KEN/612 โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561
วันที่มีผลบังคับใช้ : 17 ส.ค. 61
ประเทศคู่ค้า  
เคนยา G/TBT/N/KEN/602/Add.1
07 สิงหาคม 2562
ปกติ สินค้า :เนื้อสัตว์  
สาระสำคัญ : ประกาศใช้มาตรฐาน KS 2761: 2018 เรื่อง หลักการปฏิบัติสำหรับสุขอนามัยเนื้อตามประกาศแจ้งเวียนหมายเลข G/TBT/N/KEN/602 และประกาศบังคับใช้ในราชกิจจานุเบกษาหมายเลข 8455 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2561
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
เคนยา G/TBT/N/KEN/608/Add.1
07 สิงหาคม 2562
ปกติ สินค้า :ขิงบดละเอียด  
สาระสำคัญ : ประกาศใช้มาตรฐาน KS 2430-2561 เรื่องข้อกำหนดสำหรับขิงบดละเอียด ตามประกาศแจ้งเวียนหมายเลข G/TBT/N/KEN/608 โดยมีผลบังคับใช้ตามประกาศของราชกิจจานุเบกษาหมายเลข 8455 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2561
วันที่มีผลบังคับใช้ : 17 ส.ค. 61
ประเทศคู่ค้า  
เคนยา G/TBT/N/KEN/613/Add.1
07 สิงหาคม 2562
ปกติ สินค้า :เนื้อสัตว์ตัดแต่ง และซากสัตว์ (ส่วนที่ 4 : อูฐ)  
สาระสำคัญ : ประกาศใช้มาตรฐาน KS 317-4: 2018 เรื่องข้อกำหนดซากและเนื้อสัตว์ตัดแต่ง (ข้อกำหนดส่วนที่ 4: อูฐ) ตามประกาศแจ้งเวียนหมายเลข G/TBT/N/KEN/613 โดยมีผลบังคับใช้ตามประกาศของราชกิจจานุเบกษาหมายเลข 8455 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2561
วันที่มีผลบังคับใช้ : 17 ส.ค. 61
ประเทศคู่ค้า  
เคนยา G/TBT/N/KEN/603/Add.1
07 สิงหาคม 2562
ปกติ สินค้า :สัตว์มีชีวิตที่ใช้เนื้อเพื่อการค้า  
สาระสำคัญ : ประกาศใช้มาตรฐาน KS 2774-1: 2018 เรื่อง การคัดเกรดสัตว์ที่มีชีวิตเพื่อการค้าเนื้อสัตว์ ซึ่ง(ข้อกำหนด PT 1 โค) ตามประกาศแจ้งเวียนหมายเลข G/TBT/N/KEN/603 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561
วันที่มีผลบังคับใช้ : 17 ส.ค. 61
ประเทศคู่ค้า  
รวันดา G/TBT/N/RWA/269
06 สิงหาคม 2562
ปกติ สินค้า :แป้งเนื้อฟักทอง  
สาระสำคัญ : ประกาศร่างมาตรฐานเกี่ยวกับข้อกำหนดการสุ่มตัวอย่างและวิธีการทดสอบสำหรับแป้งเนื้อฟักทองเพื่อการบริโภคหรือการใช้รูปแบบอื่นๆ ในอุตสาหกรรมอาหาร โดยมาตรฐานนี้ไม่ใช้กับแป้งเมล็ดฟักทอง
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
รวันดา G/TBT/N/RWA/265
06 สิงหาคม 2562
ปกติ สินค้า :เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์  
สาระสำคัญ : ประกาศร่างมาตรฐานเกี่ยวกับข้อกำหนดการสุ่มตัวอย่างและการทดสอบสำหรับน้ำอ้อยเพื่อการบริโภค
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
รวันดา G/TBT/N/RWA/270
06 สิงหาคม 2562
ปกติ สินค้า :แป้งงา  
สาระสำคัญ : ประกาศร่างมาตรฐานเกี่ยวกับข้อกำหนดการสุ่มตัวอย่างและวิธีการทดสอบสำหรับแป้งงาสายพันธุ์ Sesamun indicum.L. เพื่อการบริโภค
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
รวันดา G/TBT/N/RWA/266
06 สิงหาคม 2562
ปกติ สินค้า :เมล็ดงา  
สาระสำคัญ : ประกาศร่างมาตรฐานเกี่ยวกับข้อกำหนดการสุ่มตัวอย่างและวิธีการทดสอบสำหรับเมล็ดงาสายพันธุ์ Sesamum indicum L. เพื่อการบริโภค โดยร่างมาตรฐานนี้ใช้กับเมล็ดงาดิบและเมล็ดงาคั่ว
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
รวันดา G/TBT/N/RWA/271
06 สิงหาคม 2562
ปกติ สินค้า :กล้วยกรอบ  
สาระสำคัญ : ประกาศร่างมาตรฐานเกี่ยวกับข้อกำหนดการสุ่มตัวอย่างและวิธีการทดสอบสำหรับกล้วยกรอบเพื่อการบริโภค
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
รวันดา G/TBT/N/RWA/267
06 สิงหาคม 2562
ปกติ สินค้า :แป้งถั่วลิสง  
สาระสำคัญ : ประกาศร่างมาตรฐานเกี่ยวกับข้อกำหนดการสุ่มตัวอย่างและวิธีการทดสอบสำหรับแป้งถั่วลิสงสายพันธุ์ Arachis hypogaea L เพื่อการบริโภค
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
รวันดา G/TBT/N/RWA/272
06 สิงหาคม 2562
ปกติ สินค้า :กล้วยทอดกรอบ  
สาระสำคัญ : ประกาศร่างมาตรฐานเกี่ยวกับข้อกำหนดการสุ่มตัวอย่างและวิธีการทดสอบสำหรับกล้วยทอดกรอบทำมาจากกล้วยในสกุล Musa
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
รวันดา G/TBT/N/RWA/268
06 สิงหาคม 2562
ปกติ สินค้า :แป้งเมล็ดฟักทอง  
สาระสำคัญ : ประกาศร่างมาตรฐานเกี่ยวกับข้อกำหนดการสุ่มตัวอย่างและวิธีการทดสอบสำหรับแป้งเมล็ดฟักทองเพื่อการบริโภค โดยร่างมาตรฐานนี้ไม่ใช้กับแป้งเนื้อฟักทอง
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
รวันดา G/TBT/N/RWA/273
06 สิงหาคม 2562
ปกติ สินค้า :กล้วยแผ่นทอดกรอบ  
สาระสำคัญ : ประกาศร่างมาตรฐานเกี่ยวกับข้อกำหนดการสุ่มตัวอย่างและวิธีการทดสอบสำหรับกล้วยแผ่นทอดกรอบ
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
เกาหลีใต้ G/TBT/N/KOR/851
05 สิงหาคม 2562
ปกติ สินค้า :อาหาร  
สาระสำคัญ : ประกาศแก้ไข "พระราชบัญญัติพิเศษเกี่ยวกับการจัดการความปลอดภัยเกี่ยวกับรุปแบบการบริโภคอาหารของเด็ก" โดยจำกัดการโฆษณาขายอาหารที่มีแคลอรีสูงอาหารที่มีสารอาหารต่ำและอาหารที่มีคาเฟอีนสูงบนอินเทอร์เน็ต หนังสือพิมพ์ เป็นต้น
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
จีน G/TBT/N/CHN/1344
05 สิงหาคม 2562
ปกติ สินค้า :นมผงสูตรสำหรับทารกที่วางจำหน่ายในร้านค้าปลีก  
สาระสำคัญ : ทบทวนกฎระเบียบสำหรับการขึ้นทะเบียนสูตรผลิตภัณฑ์นมผงสำหรับทารก เพื่อรับประกันคุณภาพและความปลอดภัยของนมผงสำหรับทารกและเสริมสร้างในการตรวจสอบด้านวิทยาศาสตร์และความปลอดภัยสำหรับผลิตภัณฑ์ โดยได้แก้ไขกฎระเบียบฉบับปี 2016 ดังนี้ (1) กำหนดให้มีการขึ้นทะเบียนสูตรโดย ผู้ยื่นขอขึ้นทะเบียนจะต้องแนบกระบวนการผลิตฉบับสมบูรณ์ และระบุรายละเอียดกรณีที่ไม่ต้องขอรับการขึ้นทะเบียน 7 กรณี รวมถึงปรับปรุงข้อห้ามสำหรับการแสดงฉลากและข้อกำหนด (2) เพิ่มความรุนแรงของบทลงโทษกรณีที่มีการละเมิด (3) ลดระยะเวลาการทดสอบตัวอย่างจาก 30 เป็น 20 วันทำการ (4) กำหนดขั้นตอนการยอมรับและความรับผิดชอบ
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
ไต้หวัน G/TBT/N/TPKM/385
02 สิงหาคม 2562
ปกติ สินค้า :ผลิตภัณฑ์อาหาร  
สาระสำคัญ : ประกาศข้อกำหนดการติดฉลากสำหรับอาหารรอการบรรจุ (bulk food) ตามบทบัญญัติวรรค 2 มาตรา 25 ของพระราชบัญญัติว่าด้วยความปลอดภัยและสุขอนามัยอาหาร
วันที่มีผลบังคับใช้ : 1 ม.ค. 64 สำหรับผลิตภัณฑ์(ส่วนที่ 1) และ 1 ม.ค. 65 สำหรับผลิตภัณฑ์(ส่วนที่ 2)
ประเทศคู่ค้า  
ยูกันดา G/TBT/N/UGA/1102
01 สิงหาคม 2562
ปกติ สินค้า :เมล็ดทานตะวัน  
สาระสำคัญ : ประกาศร่างมาตรฐานเกี่ยวกับข้อกำหนดการสุ่มตัวอย่างและวิธีการทดสอบสำหรับเมล็ดทานตะวัน Helianthus annuus L. เพื่อการแปรรูปต่อ
วันที่มีผลบังคับใช้ : เมื่อประกาศคับใช้โดยรัฐมนตรีกระทรวงการค้าและสหกรณ์
ประเทศคู่ค้า  
ยูกันดา G/TBT/N/UGA/1103
01 สิงหาคม 2562
ปกติ สินค้า :เต้าหู้  
สาระสำคัญ : ประกาศร่างมาตรฐานเกี่ยวกับการสุ่มตัวอย่างและวิธีการทดสอบสำหรับเต้าหู้เพื่อการบริโภค
วันที่มีผลบังคับใช้ : เมื่อประกาศคับใช้โดยรัฐมนตรีกระทรวงการค้าและสหกรณ์
ประเทศคู่ค้า  
ยูกันดา G/TBT/N/UGA/1104
01 สิงหาคม 2562
ปกติ สินค้า :ขาไก่  
สาระสำคัญ : ประกาศร่างมาตรฐานเกี่ยวกับข้อกำหนดการทดสอบและวิธีการสุ่มตัวอย่างสำหรับขาไก่รวมถึงอุ้งเท้าที่ใช้สำหรับอุตสาหกรรมอาหารและการบริโภคของมนุษย์
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  

Copyright © 2015. www.acfs.go.th All Rights Reserved.