TBT Notification เดือนล่าสุด

ประเทศ Notification No. สินค้า/สาระสำคัญ ประเทศที่ได้รับผลกระทบ รายละเอียด
ชิลี G/TBT/N/CHL/544
30 พฤศจิกายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า : เนี้อโค  
สาระสำคัญ : จัดทำร่างแก้ไขกฎระเบียบ Decree No. 239 (1993) เกี่ยวกับข้อบังคับการติดฉลากผลิตภัณฑ์แพ็คเนื้อโคในประเทศ การจัดจำแนก กำหนดประเภท การทำฉลากและการค้าขายของเนื้อโค โดยยกเลิกข้อกำหนดเกี่ยวกับการระบุชนิดบนฉลากของผลิตภัณฑ์แพ็คเนื้อชำแหละขนาดเล็ก (Minor cuts) และเพิ่มเติมการบังคับใช้ตราประทับ (Seal) ที่ระบุเฉพาะโคที่มีการเกิด เลี้ยง และเชือดภายในประเทศชิลี และเพิ่มเติมตราสัญลักษณ์ที่ไม่บังคับ 2 ตราสำหรับเนื้อโคที่มีตราประทับบังคับ
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น/คัดค้าน : 28 ม.ค. 64
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
ไต้หวัน G/TBT/N/TPKM/419/Add.1
30 พฤศจิกายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า : เมล็ดโกโก้ทั้งเปลือก (Theobroma cacao L.)  
สาระสำคัญ : ประกาศบังคับใช้กฎระเบียบเกี่ยวกับการจำกัดการใช้และข้อกำหนดการติดฉลากสำหรับเมล็ดโกโก้ทั้งเปลือก (Theobroma cacao L.) ที่ใช้เป็นวัตถุดิบประกอบอาหารในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม

https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/TPKM/final_measure/20_7354_00_e.pdf
วันที่มีผลบังคับใช้ : 24 พ.ย. 63
ประเทศคู่ค้า  
ไต้หวัน G/TBT/N/TPKM/443
30 พฤศจิกายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า : เนื้อสุกรและชิ้นส่วนของสุกรเพื่อการบริโภค  
สาระสำคัญ : จัดทำข้อกำหนดการติดฉลากระบุประเทศแหล่งกำเนิด (Country of origin) สำหรับผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรและชิ้นส่วนเนื้อสุกรเพื่อการบริโภค เพื่อให้ข้อมูลทางเลือกให้แก่ผู้บริโภค
รายละเอียดเพิ่มเติม

https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/TPKM/20_7324_00_e.pdf
วันที่มีผลบังคับใช้ : 1 ม.ค. 64
ประเทศคู่ค้า  
อิสราเอล G/TBT/N/ISR/927/Rev.1
30 พฤศจิกายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า : มายองเนส(Mayonnaise) ซอสต่างๆ เช่น ซอสมะเขือเทศ ซอสถั่วเหลือง เป็นต้น ไขมันจากพืชและสัตว์ อาหารสำเร็จรูป  
สาระสำคัญ : จัดทำร่างข้อกำหนดแก้ไขมาตรฐานภาคบังคับ SI 431 เกี่ยวกับมายองเนส โดยมีการนำเอา European rules collection - FIC Europe - Code of practice - Mayonnaise - ตุลาคม 2558 มาประยุกต์ใช้
มาตรฐานใหม่มีความแตกต่างกับมาตรฐานฉบับเก่าดังนี้
1. กำหนดให้มาตรฐานนี้มีผลเฉพาะผลิตภัณฑ์มายองเนส และไม่รวมถึงผลิตภัณฑ์สเปรดชนิด Oil emulsion
2. อนุญาตให้ใช้วัตถุดิบเพิ่มเติม
3. เพิ่มเติมวรรคที่ 2.3 เกี่ยวกับวัตถุปรุงแต่งอาหาร อ้างอิงจากข้อบังคับ Isarael’s Public health Regulation (Food) (Food additives)
4. เพิ่มวรรคที่ 4 เกี่ยวกับสารปนเปื้อนในอาหาร
5. เพิ่มวรรค ที่ 5 เกี่ยวกับสุขอนามัย และเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดด้านจุลชีววิทยา โดยมาตรฐานทั้งเก่าและใหม่จะมีผลบังคับใช้ร่วมกันตั้งแต่วันที่ประกาศใช้ร่างแก้ไขกฏระเบียบดังกล่าวอย่างน้อยเป็นเวลา 2 ปี และในช่วงเวลาดังกล่าวผลิตภัณฑ์ไวน์จะถูกตรวจตามข้อบังคับเก่าหรือใหม่ก็ได้
ทุกมาตราในการแก้ไขครั้งนี้จะถูกประกาศใช้เป็นภาคบังคับ
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น/คัดค้าน : 28 ม.ค. 64
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
บราซิล G/TBT/N/BRA/760/Add.3
30 พฤศจิกายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า : สารกำจัดศัตรูพืช: Paraquat  
สาระสำคัญ : ตามที่บราซิลได้แจ้งเวียนกฎระเบียบ Resolution RDC number 428 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2563 เกี่ยวกับการห้ามใช้สารพาราควอตเป็นสารกำจัดศัตรูพืชในประเทศ และกำหนดมาตรการจำกัดความเสี่ยงในช่วงเปลี่ยนผ่านและข้อกำหนดของการใช้สารพาราควอตที่มีอยู่ของเกษตรกรบราซิลในการจัดการการเกษตรและเก็บเกี่ยวในช่วงปี 2563/2564 โดบราซิลได้แก้ไขในมาตรา 2a และตีพิมพ์ใน Official Gazette No. 194 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2563 บทที่ 1 หน้า 67
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น/คัดค้าน : 11 ธ.ค. 63
วันที่มีผลบังคับใช้ : 13 ต.ค. 63
ประเทศคู่ค้า  
บราซิล G/TBT/N/BRA/760/Add.4
30 พฤศจิกายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า : สารกำจัดศัตรูพืช: Paraquat  
สาระสำคัญ : ประกาศ Resolution RDC number 436 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เพื่อแก้ไข Resolution RDC number 428 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2563 เกี่ยวกับการห้ามใช้สารพาราควอตเป็นสารกำจัดศัตรูพืชในประเทศ และกำหนดมาตรการจำกัดความเสี่ยงในช่วงเปลี่ยนผ่านและข้อกำหนดของการใช้สารพาราควอตที่มีอยู่ของเกษตรกรบราซิลในการจัดการการเกษตรและเก็บเกี่ยวในช่วงปี 2563/2564
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
อิสราเอล G/TBT/N/ISR/1179
27 พฤศจิกายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า : น้ำผึ้ง  
สาระสำคัญ : จัดทำการทบทวนมาตรฐานบังคับ SI 373 เกี่ยวกับน้ำผึ้ง โดยในร่างแก้ไขฉบับนี้ได้นำมาตรฐาน Codex Alimentarius 12-1981 รวมไปถึงฉบับแก้ไขในปี 2530 และ 2544 มาใช้
โดยการแก้ไขมีสาระสำคัญดังนี้
1. เพิ่มมาตราใหม่ที่มาหลังมาตรา 1 และเพิ่มการอ้างอิง
2. เพิ่มเติมในมาตรา 2.1 ที่กำหนดว่า the honey shall not be the product of bee feeding during Honey storage period unless it’s done it the nest level
3. เพิ่มมาตรา 2.1.3 เกี่ยวกับน้ำผึ้งที่มีการเติมสารเพิ่มเติมและสารปรุงแต่ง
4. แก้ไขมาตรา 3.1
5. แก้ไขมาตรา 3.5.2 เกี่ยวกับปริมาณน้ำตาลซูโครส
6. ยกเลิกคำอธิบายเพิ่มเติม และเพิ่มเติมข้อความในมาตรา 4.1 เกี่ยวกับโลหะหนัก
7. แก้ไขการอ้างอิงในมาตรา 4.2 เกี่ยวกับการตกค้างของสารกำจัดศัตรูพืชและยาสัตว์
8. ยกเลิกมาตรา 5.2
9. แก้ไขข้อกำหนดฉลากที่ปรากฎในมาตรา 6
10. แก้ไขมาตรา 7 และมาตราย่อย 7.3 และ 7.5 เกี่ยวกับวิธีการสุ่มตัวอย่างและการวิเคราะห์
11. แก้ไขภาคผนวกและแก้ไขมาตรา 1.2 เอ็นไซน์ไดแอสแตส (Diastase activity), 1.3 ปริมาณ hydroximethylfurfural, 1.4 สภาพการนำไฟฟ้า (Electrical conductivity)
12. ยกเลิกส่วนที่ 2 และนำกฎระเบียบส่วนที่เกี่ยวกับน้ำผึ้งที่มีการเติมสารเพิ่มเติมและสารปรุงแต่งของประเทศใหม่มาใช้แทน
โดยมาตรฐานทั้งเก่าและใหม่จะมีผลบังคับใช้ร่วมกันตั้งแต่วันที่ประกาศใช้ร่างแก้ไขกฏระเบียบดังกล่าวอย่างน้อยเป็นเวลา 2 ปี และในช่วงเวลาดังกล่าวผลิตภัณฑ์น้ำผึ้งจะถูกตรวจตามข้อบังคับเก่าหรือใหม่ก็ได้
ทุกมาตราในมาตรฐานฉบับแก้ไขจะถูกประกาศใช้เป็นภาคบังคับ ยกเว้นในมาตรา 1.4 สภาพการนำไฟฟ้า (Electrical conductivity) ที่ระบุในภาคผนวก
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น/คัดค้าน : 25 ม.ค. 64
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
นิคารากัว G/TBT/N/NIC/166
26 พฤศจิกายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า : เกลือบริโภค  
สาระสำคัญ : จัดทำร่างกฏระเบียบ NTON 03 112 - 20 เกลือ เกี่ยวกับมาตรฐานเกลือบริโภคสำหรับการค้าภายในประเทศนิการากัว ทั้งที่ผลิตภายในประเทศ หรือนำเข้าจากต่างประเทศ *โดยเกลือบาร์บีคิว (Barbecue Salt) จะถูกยกเว้นจากการเติมในอาหาร
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น/คัดค้าน : 25 ธ.ค. 63
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
นิคารากัว G/TBT/N/NIC/167
26 พฤศจิกายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า : น้ำตาลและผลิตภัณฑ์จากน้ำตาล  
สาระสำคัญ : จัดทำร่างกฏระเบียบ NTON 03 113 - 20 น้ำตาล เกี่ยวกับมาตรฐานของน้ำตาลทุกชนิดที่มีการค้าขายภายในประเทศนิการากัว ตามการจัดจำแนกและกำหนดชื่อในข้อกำหนด NTN 03 011-20
โดยข้อกำหนดนี้จะมีผลต่อน้ำตาลทุกชนิดที่ผลิตเพื่อการบริโภคที่มีการค้าในประเทศทั้งที่ผลิตภายในประเทศ หรือนำเข้าจากต่างประเทศ
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น/คัดค้าน : 25 ธ.ค. 63
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
เอกวาดอร์ G/TBT/N/ECU/401/Add.1
25 พฤศจิกายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า : ไอศกรีม  
สาระสำคัญ : ประกาศบังคับใช้กฎระเบียบทางเทคนิคฉบับแก้ไขครั้งที่ 1 RTE INEN 070 (1R) "ไอศกรีม" ลงในประกาศ Resolution No MPCEIP-SC-2020-0292-R ลงวันที่ 25 กันยายน 2563
วันที่มีผลบังคับใช้ : 24 มี.ค. 64
ประเทศคู่ค้า  
อินเดีย G/TBT/N/IND/179
25 พฤศจิกายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า : ผลิตภัณฑ์อาหาร  
สาระสำคัญ : จัดทำร่างประกาศการแก้ไขกฎระเบียบความปลอดภัยอาหารและมาตรฐานอาหาร (การห้ามและจำกัดการใช้) ปี 2563 เกี่ยวกับการห้ามใช้น้ำมันมัสตาร์ด (Mustard Oil) เป็นส่วนประกอบในน้ำมันพืชแบบผสมเพื่อการบริโภค (Blended edible vegetable oil)
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น/คัดค้าน : 23 ม.ค. 64
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
อินเดีย G/TBT/N/IND/180
25 พฤศจิกายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า : ผลิตภัณฑ์อาหาร  
สาระสำคัญ : จัดทำร่างแก้ไขกฎระเบียบความปลอดภัยอาหารและมาตรฐานอาหาร (การนำเข้า) ปี 2563 เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนและการตรวจสอบโรงงานผู้ผลิตอาหารในต่างประเทศ
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น/คัดค้าน : 23 ม.ค. 64
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
เอกวาดอร์ G/TBT/N/ECU/367/Add.1
25 พฤศจิกายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า : อาหารขบเคี้ยว (Snack) หรืออาหารสำเร็จรูปที่ผลิตจากธัญพืชที่ผ่านการปิ้งหรือการทำให้พอง (Swelling)  
สาระสำคัญ : ประกาศบังคับใช้กฎระเบียบทางเทคนิคฉบับแก้ไขครั้งที่ 2 RTE INEN 060 (2R) "อาหารขบเคี้ยว (Snack)" ลงในประกาศ Resolution No MPCEIP-SC-2020-0331-R ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563
วันที่มีผลบังคับใช้ : 28 เม.ย. 64
ประเทศคู่ค้า  
เอกวาดอร์ G/TBT/N/ECU/370/Add.1
25 พฤศจิกายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า : ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์  
สาระสำคัญ : ประกาศบังคับใช้กฎระเบียบทางเทคนิคฉบับแก้ไขครั้งที่ 3 RTE INEN 056 (3R) เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ ลงในประกาศ Resolution No MPCEIP-SC-2020-0332-R ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563
วันที่มีผลบังคับใช้ : 28 เม.ย. 64
ประเทศคู่ค้า  
อินเดีย G/TBT/N/IND/181
25 พฤศจิกายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า : ผลิตภัณฑ์อาหาร  
สาระสำคัญ : จัดทำร่างแก้ไขข้อกำหนดความปลอดภัยทางอาหารและมาตรฐาน (การบรรจุหีบห่อและการติดฉลาก) ปี 2563 เพื่อแก้ไขขนาดตัวอักษรบนฉลากของน้ำมันและไขมันเพื่อการบริโภค
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น/คัดค้าน : 23 ม.ค. 64
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
เอกวาดอร์ G/TBT/N/ECU/371/Add.1
25 พฤศจิกายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า : ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปในกลุ่มอาหารเหลว (Broth), กงซอเม (Consomme), ซุปและครีม  
สาระสำคัญ : ประกาศบังคับใช้กฎระเบียบทางเทคนิคฉบับแก้ไขครั้งที่ 1 RTE INEN 063 (1R) "อาหารเหลว (Broth), กงซอเม (Consomme), ซุปและครีมลงในประกาศ Resolution No MPCEIP-SC-2020-0288-R ลงวันที่ 24 กันยายน 2563
วันที่มีผลบังคับใช้ : 24 มี.ค. 64
ประเทศคู่ค้า  
แอฟริกาใต้ G/TBT/N/ZAF/241/Add.1
25 พฤศจิกายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า : กาแฟ, ชิโครี และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า  
สาระสำคัญ : ประกาศบังคับใช้ข้อกำหนดเกี่ยวกับกาแฟ, ชิโครี และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้าในวันที่ 31 สิงหาคม 2564
วันที่มีผลบังคับใช้ : 31 ส.ค. 64
ประเทศคู่ค้า  
อิสราเอล G/TBT/N/ISR/1177
25 พฤศจิกายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า : ไวน์  
สาระสำคัญ : จัดทำการทบทวนมาตรฐานบังคับ SI 1318 ส่วนที่ 1 เกี่ยวกับคำนิยาม, การกำหนด (Designation) และการผลิตไวน์และเครื่องดื่มที่มีส่วนประกอบของไวน์เป็นหลัก โดยบังคับมาตรฐานนี้จะใช้ควบคู่กับมาตรฐานบังคับ SI 1318 ส่วนที่ 2
โดยมีความแตกต่างระหว่างร่างแก้ไขและมาตรฐานบังคับฉบับเดิมดังนี้
1. เพิ่มชื่อเรียกของไวน์ใหม่สำหรับผลิตภัณฑ์ไวน์ที่แต่งกลิ่น (Aromatized wine) ตามปริมาณน้ำตาลที่เป็นส่วนประกอบ
2. เพิ่มการอ้างอิงสำหรับรายการของสปาร์คกลิ้งไวน์ (Sparkling wine) ที่ผลิตด้วยวิธี Continuous method
3. เพิ่มเติมรายการของวิธีการผลิต และส่วนประกอบที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ในขั้นตอนการผลิตไวน์
4. เปลี่ยนแปลงคำนิยามของเครื่องดื่มที่มีส่วนประกอบของไวน์เป็นหลัก และเครื่องดื่มที่ได้จากผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากองุ่น (Vitivincultural products) ให้สอดคล้องกับกฎระเบียบ European Commission 251/2014
โดยมาตรฐานทั้งเก่าและใหม่จะมีผลบังคับใช้ร่วมกันตั้งแต่วันที่ประกาศใช้ร่างแก้ไขกฏระเบียบดังกล่าวอย่างน้อยเป็นเวลา 2 ปี และในช่วงเวลาดังกล่าวผลิตภัณฑ์ไวน์จะถูกตรวจตามข้อบังคับเก่าหรือใหม่ก็ได้
ทุกมาตราในการแก้ไขครั้งนี้จะถูกประกาศใช้เป็นภาคบังคับ
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น/คัดค้าน : 23 ม.ค. 64
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
เอกวาดอร์ G/TBT/N/ECU/383/Add.1
25 พฤศจิกายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า : น้ำแร่และน้ำบริสุทธิ์  
สาระสำคัญ : ประกาศบังคับใช้กฎระเบียบทางเทคนิคฉบับแก้ไขครั้งที่ 2 RTE INEN 055 (2R) "น้ำแร่และน้ำบริสุทธิ์" ลงในประกาศ Resolution No MPCEIP-SC-2020-0355-R ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563
วันที่มีผลบังคับใช้ : 23 พ.ค. 64
ประเทศคู่ค้า  
แอฟริกาใต้ G/TBT/N/ZAF/242/Add.1
25 พฤศจิกายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า : ชาและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า  
สาระสำคัญ : ประกาศบังคับใช้ข้อกำหนดเกี่ยวกับชาและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้าเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564
วันที่มีผลบังคับใช้ : 31 ส.ค. 64
ประเทศคู่ค้า  
อิสราเอล G/TBT/N/ISR/1178
25 พฤศจิกายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า : ไวน์  
สาระสำคัญ : จัดทำการทบทวนมาตรฐานบังคับ SI 1318 ส่วนที่ 2 เกี่ยวกับข้อกำหนด และวิธีการทดสอบผลิตภัณฑ์ไวน์ และเครื่องดื่มที่ผลิตมาจากไวน์เป็นหลัก โดยมาตรฐานนี้ต้องถูกใช้ควบคู่กับมาตรฐาน SI 1318 ส่วนที่ 1
โดยมีความแตกต่างระหว่างร่างแก้ไขและมาตรฐานบังคับฉบับเดิมดังนี้
1. ยกเลิกข้อกำหนดการทำเครื่องหมายสีของไวน์ และการกำหนดชื่อของเครื่องดื่มที่ได้จากผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากองุ่น (Vitivincultural products) ตามปริมาณน้ำตาลที่เป็นส่วนประกอบ
2. แก้ไขข้อกำหนดการทำฉลากที่เกี่ยวกับเครื่องหมายผู้ผลิต และเครื่องหมายโคเชอร์ (Kosher)
3. เพิ่มชื่อสำหรับการเรียกผลิตภัณฑ์ไวน์ที่แต่งกลิ่น (Aromatized wine) ตามปริมาณน้ำตาลที่เป็นส่วนประกอบ
โดยมาตรฐานทั้งเก่าและใหม่จะมีผลบังคับใช้ร่วมกันตั้งแต่วันที่ประกาศใช้ร่างแก้ไขกฏระเบียบดังกล่าวอย่างน้อยเป็นเวลา 2 ปี และในช่วงเวลาดังกล่าวผลิตภัณฑ์ไวน์จะถูกตรวจตามข้อบังคับเก่าหรือใหม่ก็ได้
ทุกมาตราในการแก้ไขครั้งนี้จะถูกประกาศใช้เป็นภาคบังคับ
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น/คัดค้าน : 23 ม.ค. 64
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
เอกวาดอร์ G/TBT/N/ECU/396/Add.1
25 พฤศจิกายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า : ผลิตภัณฑ์มันฝรั่งทอดแช่แข็ง  
สาระสำคัญ : ประกาศบังคับใช้กฎระเบียบทางเทคนิคฉบับแก้ไขครั้งที่ 1 RTE INEN 085 (1R) "ผลิตภัณฑ์มันฝรั่งทอดแช่แข็ง" ลงในประกาศ Resolution No MPCEIP-SC-2020-0293-R ลงวันที่ 25 กันยายน 2563
วันที่มีผลบังคับใช้ : 25 มี.ค. 64
ประเทศคู่ค้า  
แทนซาเนีย G/TBT/N/TZA/501
24 พฤศจิกายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า : น้ำฝรั่ง (Guava juice)  
สาระสำคัญ : จัดร่างมาตรฐานแทนซาเนีย AFDC 12 (540) P3 น้ำฝรั่ง (Guava juice) โดยได้ระบุข้อกำหนด วิธีการสุ่มตัวอย่างและทดสอบน้ำฝรั่ง (Guava juice)
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น/คัดค้าน : 22 ม.ค. 64
รายละเอียดเพิ่มเติม

https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/TZA/20_7235_00_e.pdf
วันที่มีผลบังคับใช้ : 6 เดือนหลังจากมีการเริ่มนำมาใช้
ประเทศคู่ค้า  
แทนซาเนีย G/TBT/N/TZA/497
24 พฤศจิกายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า : น้ำผลไม้และเนกต้า (Nectar)  
สาระสำคัญ : จัดร่างมาตรฐานแทนซาเนีย AFDC 12 (6597) P3 น้ำผลไม้และเนกต้า (Nectar) โดยได้ระบุข้อกำหนด วิธีการสุ่มตัวอย่างและทดสอบผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้ เนกต้า (Nectar) พูเรจากผลไม้ (Fruit puree) พูเรจากผลไม้เข้มข้น (Concentrated fruit puree) ที่ผลิตขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อการบริโภคของมนุษย์หรือการนำไปแปรรูป
โดยมาตรฐานนี้มีผลครอบคลุมถึงสินค้าดังต่อไปนี้
1. น้ำผลไม้เข้มข้น (Concentrated fruit juices)
2. น้ำผลไม้ทำจากการน้ำผลไม้เข้มข้น (Fruit juice from concentrate)
3. น้ำผลไม้ที่สกัดด้วยน้ำ (Water extracted fruit juice)
4. น้ำผลไม้จากผลไม้แห้ง (Dehydrate fruit juice)
5. ผงผลไม้ (Powdered fruit)
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น/คัดค้าน : 22 ม.ค. 64
รายละเอียดเพิ่มเติม

https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/TZA/20_7231_00_e.pdf
วันที่มีผลบังคับใช้ : 6 เดือนหลังจากมีการเริ่มนำมาใช้
ประเทศคู่ค้า  
เม็กซิโก G/TBT/N/MEX/376/Add.2
24 พฤศจิกายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า : เนื้อโค  
สาระสำคัญ : ประกาศบังคับใช้มาตรฐานเม็กซิโก NOM-004-SAGARPA-2018 เนื้อวัว - การจัดจำแนกซากโคโดยพิจารณาความสมบูรณ์ทางกายภาพ และระดับไขมันที่แทรกเนื้อ (Marbling) โดยมีผลบังคับใช้ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2564
วันที่มีผลบังคับใช้ : 22 พ.ค. 64
ประเทศคู่ค้า  
แทนซาเนีย G/TBT/N/TZA/502
24 พฤศจิกายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า : มะเขือเทศแห้ง (Dried tomatoes)  
สาระสำคัญ : จัดร่างมาตรฐานแทนซาเนีย AFDC 12 (568) P3 มะเขือเทศแห้ง (Dried tomatoes) โดยได้ระบุข้อกำหนด วิธีการสุ่มตัวอย่างและทดสอบมะเขือเทศแห้ง (Dried tomatoes) ที่ได้ผลิตจากผลมะเขือเทศที่มาจากสายพันธุ์ Solanum lycopersicum L. ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการบริโภคของมนุษย์
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น/คัดค้าน : 22 ม.ค. 64
รายละเอียดเพิ่มเติม

https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/TZA/20_7236_00_e.pdf
วันที่มีผลบังคับใช้ : 6 เดือนหลังจากมีการเริ่มนำมาใช้
ประเทศคู่ค้า  
แทนซาเนีย G/TBT/N/TZA/498
24 พฤศจิกายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า : เครื่องดื่มพร้อมรับประทานที่ไม่มีส่วนประกอบของแอลกอฮอล์ หรือเป็นเครื่องดื่มอัดลม (Carbonated)  
สาระสำคัญ : จัดร่างมาตรฐานแทนซาเนีย AFDC 12 (532) P3 Rev. TZS 585:2011 เครื่องดื่มพร้อมรับประทานที่ไม่มีส่วนประกอบของแอลกอฮอล์ หรือเป็นเครื่องดื่มอัดลม โดยได้ระบุข้อกำหนด วิธีการสุ่มตัวอย่างและทดสอบเครื่องดื่มพร้อมรับประทานที่ไม่มีส่วนประกอบของแอลกอฮอล์ หรือเป็นเครื่องดื่มอัดลม ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการบริโภคของมนุษย์โดยตรง
โดยมาตรฐานนี้จะไม่มีผลบังคับใช้กับผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้ น้ำแร่ เครื่องดื่มนมถั่วเหลือง นมและมิลค์เชค (Milk shake) เครื่องดื่มชูกำลัง น้ำผลไม้เข้มข้น เครื่องดื่มอัดลม กาแฟ ชา ชิโครี (Chicory) โกโก้และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น/คัดค้าน : 22 ม.ค. 64
รายละเอียดเพิ่มเติม

https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/TZA/20_7232_00_e.pdf
วันที่มีผลบังคับใช้ : 6 เดือนหลังจากมีการเริ่มนำมาใช้
ประเทศคู่ค้า  
แทนซาเนีย G/TBT/N/TZA/503
24 พฤศจิกายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า : น้ำผลไม้  
สาระสำคัญ : จัดร่างมาตรฐานแทนซาเนีย AFDC 12 (6595) P3 น้ำผลไม้ โดยได้ระบุข้อกำหนด วิธีการสุ่มตัวอย่างและทดสอบน้ำผลไม้พร้อมดื่ม และน้ำผลไม้เข้มข้นสำหรับการเจือจาง
โดยมาตรฐานนี้จะไม่มีผลบังคับใช้กับผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้เนื่องจากมีมาตรฐานอื่นๆ ควบคุมอยู่แล้ว
1. น้ำผลไม้และเนกต้าจากผลไม้ (Nectar)
2. น้ำผักและเนกต้าจากผัก (Nectar)
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น/คัดค้าน : 22 ม.ค. 64
รายละเอียดเพิ่มเติม

https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/TZA/20_7237_00_e.pdf
วันที่มีผลบังคับใช้ : 6 เดือนหลังจากมีการเริ่มนำมาใช้
ประเทศคู่ค้า  
แทนซาเนีย G/TBT/N/TZA/499
24 พฤศจิกายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า : น้ำอ้อย (Sugarcane juice)  
สาระสำคัญ : จัดร่างมาตรฐานแทนซาเนีย AFDC 12 (537) P3 Rev. TZS 558:2015 น้ำอ้อย (Sugarcane juice) โดยได้ระบุข้อกำหนด วิธีการสุ่มตัวอย่างและทดสอบน้ำอ้อยที่ได้ผลิตจากต้นอ้อย (Saccharum officinarum L.) มีวัตถุประสงค์เพื่อการบริโภคของมนุษย์โดยตรง
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น/คัดค้าน : 22 ม.ค. 64
รายละเอียดเพิ่มเติม

https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/TZA/20_7233_00_e.pdf
วันที่มีผลบังคับใช้ : 6 เดือนหลังจากมีการเริ่มนำมาใช้
ประเทศคู่ค้า  
สหรัฐอเมริกา G/TBT/N/USA/1654/Add.1
24 พฤศจิกายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า : ถั่วเลนทิล (Lentils)  
สาระสำคัญ : ขยายเวลารับข้อคิดเห็นจนถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2563 เกี่ยวกับวิธีการกำหนดเกรด "Green" สำหรับถั่วในกลุ่ม Lentils ตามที่ประกาศแจ้งเวียนใน G/TBT/N/USA/1654
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น/คัดค้าน : 23 ธ.ค. 63
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
แทนซาเนีย G/TBT/N/TZA/500
24 พฤศจิกายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า : น้ำแอปเปิล  
สาระสำคัญ : จัดร่างมาตรฐานแทนซาเนีย AFDC 12 (539) P3 น้ำแอปเปิล โดยได้ระบุข้อกำหนด วิธีการสุ่มตัวอย่างและทดสอบน้ำแอปเปิลที่ได้ผลิตจากผลแอปเปิล (Malus domestica Borkh / Pyrus malus L. (Syn)) ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการบริโภคของมนุษย์
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น/คัดค้าน : 22 ม.ค. 64
รายละเอียดเพิ่มเติม

https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/TZA/20_7234_00_e.pdf
วันที่มีผลบังคับใช้ : 6 เดือนหลังจากมีการเริ่มนำมาใช้
ประเทศคู่ค้า  
แทนซาเนีย G/TBT/N/TZA/496
20 พฤศจิกายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า : น้ำมันอัลมอนด์ (Almond oil)  
สาระสำคัญ : จัดร่างมาตรฐานแทนซาเนีย AFDC 4 (293) CD 3 น้ำมันอัลมอนด์ที่สามารถบริโภคได้ (Edible Almond oil) โดยได้ระบุข้อกำหนด วิธีการสุ่มตัวอย่างและทดสอบน้ำมันอัลมอนด์ (Almond oil) มีวัตถุประสงค์เพื่อการบริโภคของมนุษย์
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น/คัดค้าน : 18 ม.ค. 64
รายละเอียดเพิ่มเติม

https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/TZA/20_7216_00_e.pdf
วันที่มีผลบังคับใช้ : 6 เดือนหลังจากการนำมาปฎิบัติใช้
ประเทศคู่ค้า  
รวันดา G/TBT/N/RWA/417
20 พฤศจิกายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า : ปุ๋ย  
สาระสำคัญ : จัดทำร่างมาตรฐานรวันดา DRS 72: 2020 ปุ๋ย Superphosphate ชนิดเม็ด (Granulated) โดยได้ระบุข้อกำหนด วิธีการสุ่มตัวอย่างและทดสอบปุ๋ย Superphosphate ชนิดเม็ด (Granulated) โดยจะมีผลครอบคลุมถึงชนิด Single Superphosphate และ Triple Superphosphate
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น/คัดค้าน : 18 ม.ค. 64
รายละเอียดเพิ่มเติม

https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/RWA/20_7123_00_e.pdf
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
รวันดา G/TBT/N/RWA/404
20 พฤศจิกายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า : หนอนไหมใบหม่อน ((Bombyx mori)  
สาระสำคัญ : จัดทำร่างมาตรฐานรวันดา DRS 357-2: 2020 การผลิตรังไหม (Silk cocoon production) - หลักปฏิบัติ - ส่วนที่ 2 : หลักการเลี้ยงหนอนไหมใบหม่อนเพื่อการผลิตรังไหม กำหนดแนวทางในการการเลี้ยงหนอนไหมใบหม่อน (Bombyx mori) เพื่อการผลิตรังไหมที่เหมาะสม
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น/คัดค้าน : 18 ม.ค. 64
รายละเอียดเพิ่มเติม

https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/RWA/20_7143_00_e.pdf
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
รวันดา G/TBT/N/RWA/394
20 พฤศจิกายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า : ปูนขาวสำหรับการเกษตร (agricultural liming materials)  
สาระสำคัญ : จัดทำร่างมาตรฐานรวันดา DRS 280: 2020 ปูนขาวสำหรับการเกษตร (agricultural liming materials) ได้ระบุข้อกำหนด, วิธีการสุ่มตัวอย่างและทดสอบปูนขาวสำหรับการเกษตร (agricultural liming materials)
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น/คัดค้าน : 18 ม.ค. 64
รายละเอียดเพิ่มเติม

https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/RWA/20_7133_00_e.pdf
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
รวันดา G/TBT/N/RWA/385
20 พฤศจิกายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า : ผลิตภัณฑ์ธัญพืชและถั่ว (Cereals and Pulses) และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง  
สาระสำคัญ : จัดทำร่างมาตรฐานรวันดา DRS 58: 2020 ธัญพืชแผ่นสำหรับเป็นอาหารเช้า (Flaked breakfast cereals) ได้ระบุข้อกำหนด, วิธีการสุ่มตัวอย่างและทดสอบธัญพืชพร้อมรับประทานชนิดแผ่นสำหรับเป็นอาหารเช้า ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการบริโภคสำหรับมนุษย์
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น/คัดค้าน : 18 ม.ค. 64
รายละเอียดเพิ่มเติม

https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/RWA/20_7122_00_e.pdf
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
แคนาดา G/TBT/N/CAN/571/Add.1
20 พฤศจิกายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า : ปุ๋ย  
สาระสำคัญ : หน่วยงานตรวจสอบอาหารของแคนาดา (CFIA) ได้ตีพิมพ์กฎระเบียบล่าสุดเกี่ยวกับการแก้ไขกฎระเบียบปุ๋ยลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 โดยมีการแก้ไขดังต่อไปนี้
1. ปรับปรุงคำนิยามของผลิตภัณฑ์ และเกณฑ์ของส่วนผสมที่เป็นวัสดุหลัก (Primary Materials) เพื่อให้สอดคล้องตามหลักวิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรม และมาตรฐานระหว่างประเทศในปัจจุบัน
2. รวบรวมข้อมูลจากแหล่งอ้างอิง (Incorporation by reference) เพื่อให้เกิดการปรับปรุงข้อมูลรายการวัสดุ (List of Materials) ให้ทันสมัยเมื่อมีการปรากฎของข้อมูลใหม่
3. เพิ่มความชัดเจนเกี่ยวกับข้อยกเว้นของบทบัญญัติทั้งหมดในพระราชบัญญัติปุ๋ยและข้อบังคับ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับการนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการส่งออกและการผลิต
4. ใช้แนวทางปฎิบัติบนพื้นฐานความเสี่ยง (Risk-based approach) เพื่อสนับสนุนนวัตกรรม และเร่งเวลาการเข้าสู่ตลาดของสินค้าปุ๋ยและสารเสริม (Supplement) ที่ปลอดภัย โดยที่ยังรักษามาตรฐานความปลอดภัยของสินค้าที่ดี
5. กำหนดให้มีการควบคุมบังคับให้เป็นแนวทางเดียวกันสำหรับความเสี่ยงด้านสุขภาพและความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้น (แก้ไขข้อยกเว้นจากการลงทะเบียน)
6. ปรับลดภาระด้านการควบคุมและการบริหารจัดการของหน่วยงานที่ควบคุมดูแล โดยการปรับปรุงกระบวนการลงทะเบียน การลงทะเบียนใหม่ (Re-registration) และการแก้ไขกระบวนการลงทะเบียน
7. ปรับข้อกำหนดด้านฉลากให้ทันสมัยเพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นและจำกัดข้อมูลการติดฉลาก โดยข้อมูลที่กำหนดจะปรากฏอยู่บนฉลากในภาษาทางการทั้งสองภาษา
การแก้ไขครั้งนี้จะมีข้อกำหนดเกี่ยวกับระยะเวลาเปลี่ยนผ่านที่เปิดให้หน่วยงานผู้ควบคุมปฏิบัติตามข้อกำหนดเก่า หรือใหม่อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นเวลา 3 ปี โดยจะมีผลกับผู้ผลิต ผู้ขาย ผู้นำเข้าและส่งออกของปุ๋ย ที่อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติปุ๋ย โดยผลิตภัณฑ์จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดใดข้อกำหนดหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถใช้ร่วมกันได้
รายละเอียดเพิ่มเติม

http://canadagazette.gc.ca/rp-pr/p2/2020/2020-11-11/html/sor-dors232-eng.html
วันที่มีผลบังคับใช้ : 26 ตุลาคม 2563
ประเทศคู่ค้า  
รวันดา G/TBT/N/RWA/418
20 พฤศจิกายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า : ข้าวสาลี (Triticum aestivum L.)  
สาระสำคัญ : จัดทำร่างมาตรฐานรวันดา DRS 275-2: 2020 เมล็ดพันธุ์พืช - ข้อกำหนดสำหรับการรับรอง - ส่วนที่ 3: ข้าวสาลี โดยระบุข้อกำหนดการรับรองสำหรับการผลิตข้าวสาลี ((Triticum aestivum L.) ในกลุ่มของเมล็ดพันธุ์คัด (Pre-basic), เมล็ดพันธุ์หลัก (Basic seed) และเมล็ดพันธุ์จำหน่าย (Certified seed)
รวมไปถึงข้อกำหนดสายพันธุ์ที่ได้รับอนญาต ข้อกำหนดด้านพื้นที่การปลูกและการตรวจสอบพื้นที่การปลูก ข้อกำหนดวิธีการสุ่มตัวอย่างและการทดสอบทางห้องปฎิบัติการ ใบรับรอง การบรรจุและการติดฉลาก และการตรวจสอบหลังจากการควบคุม (Post-contol tests)
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น/คัดค้าน : 18 ม.ค. 64
รายละเอียดเพิ่มเติม

https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/RWA/20_7130_00_e.pdf
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
รวันดา G/TBT/N/RWA/405
20 พฤศจิกายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า : รังไหม  
สาระสำคัญ : จัดทำร่างมาตรฐานรวันดา DRS 357-3: 2020 การผลิตรังไหม (Silk cocoon production) - หลักปฏิบัติ - ส่วนที่ 3 : การจัดการรังไหม กำหนดแนวทางหลักปฏิบัติที่ดีสำหรับการจัดการหลังเก็บเกี่ยวรังไหม เช่น การเก็บเกี่ยวเส้นไย (De-flossing), การบรรจุรังไหมสด, รูปแบบการขนส่งรังไหมสดไปยังแหล่งรวบรวม การคัดแยก การตากแห้งและการเก็บรักษา
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น/คัดค้าน : 18 ม.ค. 64
รายละเอียดเพิ่มเติม

https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/RWA/20_7144_00_e.pdf
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
รวันดา G/TBT/N/RWA/395
20 พฤศจิกายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า : ธัญพืชและถั่ว  
สาระสำคัญ : จัดทำร่างมาตรฐานรวันดา DRS 285: 2020 หลักปฏิบัติด้านสุขอนามัยสำหรับการจัดการ การขนส่ง และการเก็บรักษาถั่วลิสง (Peanut/Groundnut) สำหรับถั่วที่ยังไม่แกะเปลือกและแกะเปลือกในทางการค้า
โดยมาตรฐานนี้มีผลครอบคลุมถั่วลิสงทุกชนิดทั้งแบบดิบและแบบแห้งที่ยังไม่แกะเปลือกและแกะเปลือก
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น/คัดค้าน : 18 ม.ค. 64
รายละเอียดเพิ่มเติม

https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/RWA/20_7134_00_e.pdf
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
อินเดีย G/TBT/N/IND/178
20 พฤศจิกายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า : ผลิตภัณฑ์อาหาร  
สาระสำคัญ : จัดทำร่างแก้ไขกฎระเบียบมาตรฐานและความปลอดภัยทางอาหารของผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ ปี 2563 เกี่ยวกับการยกเว้นผู้รวบรวมหรือพ่อค้าคนกลางที่รับสินค้าเกษตรอินทรีย์จากเกษตรกรหรือกลุ่มผู้ผลิตรายย่อย เพื่อขายแก่ผู้บริโภคลำดับสุดท้าย (Final consumer) โดยตรง และบทบัญญัติสำหรับผลิตภัณฑ์ "ในช่วงปรับเปลี่ยนเป็นอินทรีย์" (In-conversion products)
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น/คัดค้าน : 18 ม.ค. 64
รายละเอียดเพิ่มเติม

https://www.fssai.gov.in/upload/uploadfiles/files/Draft_WTO_TBT_Notification_Organic_03_09_2020.pdf
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
รวันดา G/TBT/N/RWA/387
20 พฤศจิกายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า : อาหารสัตว์  
สาระสำคัญ : จัดทำร่างมาตรฐานรวันดา DRS 98: 2020 กำหนดการผลิตอาหารสัตว์ แปรรูป เก็บรักษา และการกระจายสินค้า - หลักปฏิบัติ ระบุข้อกำหนดสำหรับแหล่งที่มาของวัตถุดิบอาหารสัตว์ การผลิต และการใช้วัสดุทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับอาหารสัตว์และวัตถุดิบอาหารสัตว์ในการผลิตทุกระดับทั้งในอุตสาหกรรมและฟาร์ม และรวมไปถึงการให้อาหารแบบทุ่งปศุสัตว์ (Grazing) และการเลี้ยงแบบปล่อย (Free range feeding) การปลูกพืชอาหารสัตว์ การทำฟาร์มแมลง และการเลี้ยงสัตว์น้ำ
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น/คัดค้าน : 18 ม.ค. 64
รายละเอียดเพิ่มเติม

https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/RWA/20_7125_00_e.pdf
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
รวันดา G/TBT/N/RWA/410
20 พฤศจิกายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า : ผ้าไหมที่ผลิตจากการทอ (Spun silk woven fabric) และแผ่นไยไหม (Silk Sheet)  
สาระสำคัญ : จัดทำร่างมาตรฐานรวันดา DRS 444: 2020 ผ้าไหมที่ผลิตจากการทอ (Spun silk woven fabric) และแผ่นไยไหม (Silk Sheet) ได้ระบุข้อกำหนด, วิธีการสุ่มตัวอย่างและทดสอบสำหรับผ้าไหมที่ผลิตจากการทอ (Spun silk woven fabric) และแผ่นไยไหม (Silk Sheet)
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น/คัดค้าน : 18 ม.ค. 64
รายละเอียดเพิ่มเติม

https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/RWA/20_7149_00_e.pdf
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
นิคารากัว G/TBT/N/NIC/165
20 พฤศจิกายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า : คลอไพริฟอส  
สาระสำคัญ : ประกาศบังคับใช้ CNRCST Resolution 002-2020 มีสาระสำคัญดังนี้
1. ยกเลิกการลงทะเบียนสารคลอไพริฟอสทั้งแบบสารบริสุทธิ์และสารประกอบ และห้ามการนำเข้าสารคลอไพริฟอส
2. กำหนดระยะเวลา 1 ปีหลังมีผลบังคับใช้กฏหมายนี้เพื่อให้ผู้ส่งออก ผู้ค้า และผู้ที่ใช้คลอไพริฟอสได้ใช้สารดังกล่าวที่มีอยู่ภายในประเทศให้หมด
3. กำหนดระยะเวลาให้ผู้ถือครองสารคลอไพริฟอสต้องมีการแจ้งให้ National Commission for Registration and Control of toxic Substances ทราบภายใน 15 วันทำการหลังจากมีการบังคับใช้กฏระเบียบ
4. กำหนดให้ National Commission for Registration and Control of toxic Substances ทำหน้าที่ร่วมกับหน่วยงาน MINSA, MARENA และ IPSA เพื่อกำหนดความสอดคล้องของมาตรการที่ Resolution กำหนดขึ้น
5. การยกเลิก Resolution No. 006-20 I S ออกโดย National Commission for Registration and Control of toxic Substances
วันที่มีผลบังคับใช้ : 1 ต.ค. 63
ประเทศคู่ค้า  
รวันดา G/TBT/N/RWA/396
20 พฤศจิกายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า : ธัญพืชและถั่ว  
สาระสำคัญ : จัดทำร่างมาตรฐานรวันดา DRS 286: 2020 เพื่อป้องกันและลดการปนเปื้อนของ Alfatoxin ในถั่วลิสง (Peanut/Groundnut) โดยหลักการปฏิบัติ ได้ระบุถึงหลักปฏิบัติทั่วไปที่แนะนำบนพื้นฐานของหลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agriculture Practices: GAP) หลักการปฏิบัติที่ดีสำหรับการผลิต (Good Manufacturing Practices: GMP) และหลักการจัดการลดปริมาณสาร Alfatoxin ในถั่วลิสง (Groundnut)
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น/คัดค้าน : 18 ม.ค. 64
รายละเอียดเพิ่มเติม

https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/RWA/20_7135_00_e.pdf
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
รวันดา G/TBT/N/RWA/388
20 พฤศจิกายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า : ปุ๋ย  
สาระสำคัญ : จัดทำร่างมาตรฐานรวันดา DRS 192: 2020 Monoammonium Phosphate (MAP) ได้ระบุข้อกำหนด, วิธีการสุ่มตัวอย่างและทดสอบปุ๋ย Monoammonium Phosphate และ ปุ๋ย Diammonium Phosphate (DAP)
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น/คัดค้าน : 18 ม.ค. 64
รายละเอียดเพิ่มเติม

https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/RWA/20_7126_00_e.pdf
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
รวันดา G/TBT/N/RWA/411
20 พฤศจิกายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า : ธัญพืชและถั่ว  
สาระสำคัญ : จัดทำร่างมาตรฐานรวันดา DRS 445: 2020 ธัญพืชพองพร้อมทาน (Ready-to-eat Puffed Cereals) ได้ระบุข้อกำหนด, วิธีการสุ่มตัวอย่างและทดสอบธัญพืชพองพร้อมทาน (Ready-to-eat Puffed Cereals) ที่ผลิตขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อการบริโภคของมนุษย์
*มาตรฐานนี้ไม่มีผลกับข้าวโพดคั่ว (Popcorn)
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น/คัดค้าน : 18 ม.ค. 64
รายละเอียดเพิ่มเติม

https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/RWA/20_7150_00_e.pdf
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
รวันดา G/TBT/N/RWA/397
20 พฤศจิกายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า : ธัญพืชและถั่ว  
สาระสำคัญ : จัดทำร่างมาตรฐานรวันดา DRS 287: 2020 เพื่อป้องกันและการลดการปนเปื้อนของสารพิษจากเชื้อรา (Mycotoxin) ในธัญพืชโดยหลักการปฏิบัติ ได้ระบุถึงหลักปฏิบัติทั่วไปที่แนะนำบนพื้นฐานของหลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agriculture Practices: GAP) หลักการปฏิบัติที่ดีสำหรับการผลิต (Good Manufacturing Practices: GMP) และหลักการจัดการลดปริมาณสารพิษจากเชื้อรา (Mycotoxin) ในธัญพืช
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น/คัดค้าน : 18 ม.ค. 64
รายละเอียดเพิ่มเติม

https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/RWA/20_7136_00_e.pdf
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
รวันดา G/TBT/N/RWA/389
20 พฤศจิกายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า : กาแฟ  
สาระสำคัญ : จัดทำร่างมาตรฐานรวันดา DRS 259: 2020 การป้องกัน และการลดปริมาณสารพิษจากเชื้อรา (Mycotoxin) ในกาแฟ - หลักปฏิบัติ ระบุถึงแนวทางในการป้องกันและลดปริมาณสารพิษจากเชื้อรา (Mycotoxin) ในการผลิตกาแฟ (Coffea arabica และ Coffea canephora)
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น/คัดค้าน : 18 ม.ค. 64
รายละเอียดเพิ่มเติม

https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/RWA/20_7127_00_e.pdf
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
รวันดา G/TBT/N/RWA/390
20 พฤศจิกายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า : ถั่วแขก (Common bean: Phaseolus vulgaris L.)  
สาระสำคัญ : จัดทำร่างมาตรฐานรวันดา DRS 275-1: 2020 เมล็ดพืช - ข้อกำหนดสำหรับการรับรอง - ส่วนที่ 1: ถั่วแขก (Common bean) ระบุถึงข้อกำหนดสำหรับการรับรองสำหรับการผลิตเมล็ดของถั่วแขก (Common bean: Phaseolus vulgaris L.) ในกลุ่มของเมล็ดพันธุ์คัด (Pre-basic), เมล็ดพันธุ์หลัก (Basic seed) และเมล็ดพันธุ์จำหน่าย (Certified seed) รวมไปถึงข้อกำหนดสายพันธุ์ที่ได้รับอนุญาต ข้อกำหนดด้านพื้นที่การปลูก และการตรวจสอบพื้นที่การปลูก วิธีการการสุ่มตัวอย่างและการทดสอบทางห้องปฎิบัติการ ใบรับรอง การทำบรรจุภัณฑ์และฉลาก และการตรวจสอบหลังจากการควบคุม (Post-contol tests)
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น/คัดค้าน : 18 ม.ค. 64
รายละเอียดเพิ่มเติม

https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/RWA/20_7128_00_e.pdf
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
แทนซาเนีย G/TBT/N/TZA/136/Rev.1
20 พฤศจิกายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า : เครื่องดื่ม: เบียร์สด (Draught beer)  
สาระสำคัญ : จัดร่างมาตรฐานแทนซาเนีย AFDC 13 (530) P3 Rev TZS 1245:2020 เบียร์สด (Draught beer) โดยได้ระบุข้อกำหนด วิธีการสุ่มตัวอย่างและทดสอบเบียร์สด
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น/คัดค้าน : 18 ม.ค. 64
รายละเอียดเพิ่มเติม

https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/TZA/20_7172_00_e.pdf
วันที่มีผลบังคับใช้ : 6 เดือนหลังจากการนำมาปฎิบัติใช้
ประเทศคู่ค้า  
รวันดา G/TBT/N/RWA/412
20 พฤศจิกายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า : ไอศกรีมจากนมไขมันต่ำ และผลิตภัณฑ์ของหวานที่ต้องแช่แข็ง (Ice confectionery)  
สาระสำคัญ : จัดทำร่างมาตรฐานรวันดา DRS 446: 2020 ไอศกรีมที่ผลิตจากนมไขมันต่ำ และไอศกรีมที่มีส่วนผสมของนม (Dairy ices) ได้ระบุข้อกำหนด วิธีการสุ่มตัวอย่างและทดสอบไอศกรีมที่ผลิตจากนมไขมันต่ำ และไอศกรีมที่มีส่วนผสมของนม (Dairy ices)
*มาตรฐานนี้ไม่มีผลกับผลิตภัณฑ์ที่กำหนดใน I RS EAS 70
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น/คัดค้าน : 18 ม.ค. 64
รายละเอียดเพิ่มเติม

https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/RWA/20_7151_00_e.pdf
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
รวันดา G/TBT/N/RWA/399
20 พฤศจิกายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า : ผลิตภัณฑ์เห็ดแปรรูป (Processed mushrooms)  
สาระสำคัญ : จัดทำร่างมาตรฐานรวันดา DRS 302: 2020 ผลิตภัณฑ์เห็ดแปรรูป (Processed mushrooms) ได้ระบุข้อกำหนด วิธีการสุ่มตัวอย่างและทดสอบผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเห็ดชนิดสายพันธุ์ที่บริโภคได้ (Processed mushrooms)
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น/คัดค้าน : 18 ม.ค. 64
รายละเอียดเพิ่มเติม

https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/RWA/20_7138_00_e.pdf
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
รวันดา G/TBT/N/RWA/391
20 พฤศจิกายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า : ข้าว (Oryza sativa L.)  
สาระสำคัญ : จัดทำร่างมาตรฐานรวันดา DRS 275-2: 2020 เมล็ดพืช - ข้อกำหนดสำหรับการรับรอง - ส่วนที่ 2: ข้าว ระบุถึงข้อกำหนดการรับรองสำหรับการผลิตข้าว ((Oryza sativa L.) ในกลุ่มของเมล็ดพันธุ์คัด (Pre-basic), เมล็ดพันธุ์หลัก (Basic seed), เมล็ดพันธุ์จำหน่าย (Certified seed) และเมล็ดพันธุ์ที่ประกันคุณภาพ (Quanlity declared seed)
รวมไปถึงข้อกำหนดสายพันธุ์ที่ได้รับอนุญาต ข้อกำหนดด้านพื้นที่การปลูก และการตรวจสอบพื้นที่การปลูก วิธีการการสุ่มตัวอย่างและการทดสอบทางห้องปฎิบัติการ ใบรับรอง การบรรจุและการติดฉลาก และการตรวจสอบหลังจากการควบคุม (Post-contol tests)
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น/คัดค้าน : 18 ม.ค. 64
รายละเอียดเพิ่มเติม

https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/RWA/20_7129_00_e.pdf
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
แทนซาเนีย G/TBT/N/TZA/139/Rev.1
20 พฤศจิกายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า : เครื่องดื่ม: สุรากลั่นที่ปรุงแต่งรสชาติ (Liqueur)  
สาระสำคัญ : จัดร่างมาตรฐานแทนซาเนีย AFDC 13 (531) P3 Rev TZS 1654:2013 สุรากลั่นที่ปรุงแต่งรสชาติ (Liqueur) โดยได้ระบุข้อกำหนด วิธีการสุ่มตัวอย่างและทดสอบสุรากลั่นที่ปรุงแต่งรสชาติ
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น/คัดค้าน : 18 ม.ค. 64
รายละเอียดเพิ่มเติม

https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/TZA/20_7173_00_e.pdf
วันที่มีผลบังคับใช้ : 6 เดือนหลังจากการนำมาปฎิบัติใช้
ประเทศคู่ค้า  
รวันดา G/TBT/N/RWA/413
20 พฤศจิกายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า : เนย Macadamia  
สาระสำคัญ : จัดทำร่างมาตรฐานรวันดา DRS 447: 2020 เนยแมคคาเดเมีย ได้ระบุข้อกำหนด วิธีการสุ่มตัวอย่างและทดสอบเนยแมคคาเดเมีย ที่ผลิตขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อการบริโภคของมนุษย์
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น/คัดค้าน : 18 ม.ค. 64
รายละเอียดเพิ่มเติม

https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/RWA/20_7152_00_e.pdf
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
รวันดา G/TBT/N/RWA/383
20 พฤศจิกายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า : แป้งข้าวโพด (Maize starch)  
สาระสำคัญ : จัดทำร่างมาตรฐานรวันดา DRS 25: 2020 แป้งข้าวโพดเพื่อการบริโภค ได้ระบุข้อกำหนด, วิธีการสุ่มตัวอย่างและทดสอบแป้งข้าวโพดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการบริโภค
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น/คัดค้าน : 18 ม.ค. 64
รายละเอียดเพิ่มเติม

https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/RWA/20_7120_00_e.pdf
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
รวันดา G/TBT/N/RWA/400
20 พฤศจิกายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า : พริกสด (Fresh Chillies)  
สาระสำคัญ : จัดทำร่างมาตรฐานรวันดา DRS 304-1: 2020 พริก - ข้อกำหนดเฉพาะ - ส่วนที่ 1 : พริกสด (Fresh Chillies) ได้ระบุข้อกำหนด วิธีการสุ่มตัวอย่างและทดสอบพริกสดที่ได้จากการเก็บเกี่ยวพืชในสกุลพริก (Capsicum spp.)
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น/คัดค้าน : 18 ม.ค. 64
รายละเอียดเพิ่มเติม

https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/RWA/20_7139_00_e.pdf
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
รวันดา G/TBT/N/RWA/384
20 พฤศจิกายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า : ชีส Paneer  
สาระสำคัญ : จัดทำร่างมาตรฐานรวันดา DRS 50-8: 2020 ชีส Paneer ได้ระบุข้อกำหนด, วิธีการสุ่มตัวอย่างและทดสอบชีส Paneer ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการบริโภคสำหรับมนุษย์
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น/คัดค้าน : 18 ม.ค. 64
รายละเอียดเพิ่มเติม

https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/RWA/20_7121_00_e.pdf
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
รวันดา G/TBT/N/RWA/401
20 พฤศจิกายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า : พริกแห้ง (Dried) และพริกป่น (Ground)  
สาระสำคัญ : จัดทำร่างมาตรฐานรวันดา DRS 304-2: 2020 พริก - ข้อกำหนดเฉพาะ - ส่วนที่ 2 : พริกแห้งและพริกป่น ได้ระบุข้อกำหนด วิธีการสุ่มตัวอย่างและทดสอบพริกแห้ง (Dried) และพริกป่น (Ground) ที่ผลิตจากพืชในพริก (Capsicum spp.)
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น/คัดค้าน : 18 ม.ค. 64
รายละเอียดเพิ่มเติม

https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/RWA/20_7140_00_e.pdf
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
รวันดา G/TBT/N/RWA/392
20 พฤศจิกายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า : ถั่วลันเตา (Pisum sativum)  
สาระสำคัญ : จัดทำร่างมาตรฐานรวันดา DRS 275-4: 2020 เมล็ดพืช - ข้อกำหนดสำหรับการรับรอง - ส่วนที่ 4: ถั่ว (Pea) ระบุถึงข้อกำหนดการรับรองสำหรับการผลิตถั่วลันเตา ((Pisum sativum) ในกลุ่มของเมล็ดพันธุ์คัด (Pre-basic), เมล็ดพันธุ์หลัก (Basic seed) และเมล็ดพันธุ์จำหน่าย (Certified seed)
รวมไปถึงข้อกำหนดด้านสายพันธุ์ที่ได้รับอนุญาต ข้อกำหนดด้านพื้นที่การปลูกและการตรวจสอบพื้นที่การปลูก วิธีการการสุ่มตัวอย่างและการทดสอบทางห้องปฎิบัติการ ใบรับรอง การบรรจุและการติดฉลาก และการตรวจสอบหลังจากการควบคุม (Post-contol tests)
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น/คัดค้าน : 18 ม.ค. 64
รายละเอียดเพิ่มเติม

https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/RWA/20_7131_00_e.pdf
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
แทนซาเนีย G/TBT/N/TZA/494
20 พฤศจิกายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า : เนยจากเมล็ดมะม่วงหิมพานต์  
สาระสำคัญ : จัดทำร่างมาตรฐานแทนซาเนีย AFDC 4 (292) CD3 เนยจากเมล็ดมะม่วงหิมพานต์โดยได้ระบุข้อกำหนด วิธีการสุ่มตัวอย่างและทดสอบเนยผลิตจากเนยจากเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ (Anacardium occidentale L.) มีวัตถุประสงค์เพื่อการบริโภคของมนุษย์
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น/คัดค้าน : 18 ม.ค. 64
รายละเอียดเพิ่มเติม

https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/TZA/20_7214_00_e.pdf
วันที่มีผลบังคับใช้ : 6 เดือนหลังจากการนำมาปฎิบัติใช้
ประเทศคู่ค้า  
รวันดา G/TBT/N/RWA/414
20 พฤศจิกายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า : ผลิตภัณฑ์ผงผัก (Vegetable powder)  
สาระสำคัญ : จัดทำร่างมาตรฐานรวันดา DRS 448: 2020 ผลิตภัณฑ์ผงผัก (Vegetable powder) ได้ระบุข้อกำหนด วิธีการสุ่มตัวอย่างและทดสอบผลิตภัณฑ์ผงผัก (Vegetable powder) ที่ผลิตขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อการบริโภคของมนุษย์
โดยมาตรฐานฉบับนี้จะไม่มีผลกับผลิตภัณฑ์ผงหรือแป้งผัก (Vegetable flour) ตามที่ระบุในมาตรฐาน
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น/คัดค้าน : 18 ม.ค. 64
รายละเอียดเพิ่มเติม

https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/RWA/20_7153_00_e.pdf
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
รวันดา G/TBT/N/RWA/415
20 พฤศจิกายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า : ซอสจากผลไม้ (Fruit Ketchup)  
สาระสำคัญ : จัดทำร่างมาตรฐานรวันดา DRS 449: 2020 ซอสจากผลไม้ (Fruit Ketchup) ได้ระบุข้อกำหนด วิธีการสุ่มตัวอย่างและทดสอบซอสจากผลไม้ (Fruit Ketchup) ที่ผลิตขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อการบริโภคของมนุษย์ผ่านการใช้เป็นสารปรุงแต่งอาหาร และวัตถุดิบประกอบอาหาร
โดยมาตรฐานฉบับนี้จะไม่มีผลกับซอสมะเขือเทศที่ถูกกำหนดไว้ใน RS EAS 66-2 และซอสที่ถูกใช้ในโภชนาการพิเศษ (Special dietary)
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น/คัดค้าน : 18 ม.ค. 64
รายละเอียดเพิ่มเติม

https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/RWA/20_7154_00_e.pdf
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
รวันดา G/TBT/N/RWA/403
20 พฤศจิกายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า : ใบหม่อน (Mulberry)  
สาระสำคัญ : จัดทำร่างมาตรฐานรวันดา DRS 357-1: 2020 การผลิตรังไหม (Silk cocoon production) - หลักปฏิบัติ - ส่วนที่ 1 : การผลิตใบหม่อน (Mulberry) กำหนดแนวทางในการผลิตใบหม่อนเพื่อการเลี้ยงหนอนไหมใบหม่อน
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น/คัดค้าน : 18 ม.ค. 64
รายละเอียดเพิ่มเติม

https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/RWA/20_7142_00_e.pdf
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
รวันดา G/TBT/N/RWA/393
20 พฤศจิกายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า : ปุ๋ยอินทรีย์ (Organic Fertilizer)  
สาระสำคัญ : จัดทำร่างมาตรฐานรวันดา DRS 279: 2020 ปุ๋ยอินทรีย์ (Organic Fertilizer) ได้ระบุข้อกำหนด วิธีการสุ่มตัวอย่างและทดสอบปุ๋ยอินทรีย์ (Organic Fertilizer)
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น/คัดค้าน : 18 ม.ค. 64
รายละเอียดเพิ่มเติม

https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/RWA/20_7132_00_e.pdf
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
แทนซาเนีย G/TBT/N/TZA/495
20 พฤศจิกายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า : ไขมันวัวที่สามารถบริโภคได้ (Edible Tallow)  
สาระสำคัญ : จัดร่างมาตรฐานแทนซาเนีย AFDC 4 (299) CD 3 ไขมันวัวที่สามารถบริโภคได้ (Edible Tallow) โดยได้ระบุข้อกำหนด วิธีการสุ่มตัวอย่างและทดสอบไขมันวัวที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการบริโภคของมนุษย์
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น/คัดค้าน : 18 ม.ค. 64
รายละเอียดเพิ่มเติม

https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/TZA/20_7215_00_e.pdf
วันที่มีผลบังคับใช้ : 6 เดือนหลังจากการนำมาปฎิบัติใช้
ประเทศคู่ค้า  
จีน G/TBT/N/CHN/1522
16 พฤศจิกายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า : อาหาร  
สาระสำคัญ : ปรับปรุงข้อกำหนดภายใต้ร่างกฎระเบียบจีนเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการขึ้นทะเบียนผู้ผลิตอาหารนำเข้าจากต่างประเทศ
โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย
1. รูปแบบการยื่นขอขึ้นทะเบียน
2. เงื่อนไขการยื่นขอทะเบียน
3. เอกสารและวิธีการยื่นขอขึ้นทะเบียน
4. เลขทะเบียนและอายุทะเบียน
5. มาตรการการจัดการผู้ผลิตในต่างประเทศที่ลงทะเบียนแล้ว (การปรับข้อมูลให้ทันสมัย, การระงับและยกเลิก)
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น/คัดค้าน : 14 ม.ค 64
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
แทนซาเนีย G/TBT/N/TZA/493
13 พฤศจิกายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า : เครื่องดื่ม (Beverage): เบียร์คราฟ (Craft beer)  
สาระสำคัญ : จัดร่างมาตรฐานแทนซาเนีย AFDC 13 (490) P3 เบียร์คราฟ (Craft beer) ได้ระบุข้อกำหนด, วิธีการสุ่มตัวอย่างและทดสอบเบียร์คราฟ
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น/คัดค้าน : 11 ม.ค. 64
รายละเอียดเพิ่มเติม

https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/TZA/20_7019_00_e.pdf
วันที่มีผลบังคับใช้ : 6 เดือนหลังจากการนำมาปฎิบัติใช้
ประเทศคู่ค้า  
แทนซาเนีย G/TBT/N/TZA/487
12 พฤศจิกายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า : แฮม  
สาระสำคัญ : จัดทำร่างมาตรฐานแอฟริกันตะวันออก DEAS 1028:2020 แฮม โดยระบุข้อกำหนด, วิธีการสุ่มตัวอย่างและทดสอบแฮม โดยมาตรฐานนี้จะมีผลต่อผลิตภัณฑ์เนื้อที่ผ่านการถนอมอาหาร ถูกรมควันหรือปรุงสุก ผสมเครื่องเทศหรือแต่งกลิ่น
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น/คัดค้าน : 10 ม.ค. 64
รายละเอียดเพิ่มเติม

https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/TZA/20_6982_00_e.pdf
วันที่มีผลบังคับใช้ : 6 เดือนหลังจากการนำมาปฎิบัติใช้
ประเทศคู่ค้า  
แทนซาเนีย G/TBT/N/TZA/488
12 พฤศจิกายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า : ผลิตภัณฑ์อาหาร  
สาระสำคัญ : จัดร่างมาตรฐานแทนซาเนีย AFDC 21 (385) CD3 แป้งผสมที่ผลิตจากมันสำปะหลัง (Cassava) และข้าวโพด (Maize) - โดยระบุข้อกำหนด, วิธีการสุ่มตัวอย่างและทดสอบแป้งผสมที่ผลิตจากมันสำปะหลัง (Cassava) และข้าวโพด (Maize) ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการบริโภคของมนุษย์
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น/คัดค้าน : 10 ม.ค. 64
รายละเอียดเพิ่มเติม

https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/TZA/20_6983_00_e.pdf
วันที่มีผลบังคับใช้ : 6 เดือนหลังจากการนำมาปฎิบัติใช้
ประเทศคู่ค้า  
แทนซาเนีย G/TBT/N/TZA/492
12 พฤศจิกายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า : น้ำผึ้งจากผึ้งไม่มีเหล็กในหรือชันโรง (สกุล Melipona, Scaptotrigona และ Trigona)  
สาระสำคัญ : จัดร่างมาตรฐานแทนซาเนีย AFDC 17 (593) P3 น้ำผึ้งจากผึ้งไม่มีเหล็กในหรือชันโรง (Stingless bee honey) โดยระบุข้อกำหนด, วิธีการสุ่มตัวอย่างและทดสอบน้ำผึ้งจากผึ้งไม่มีเหล็กในหรือชันโรง (Stingless bee honey) ที่ผลิตจากผึ้ง Subfamily Meliponinae ในสกุล Melipona, Scaptotrigona และ Trigona ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการบริโภคของมนุษย์
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น/คัดค้าน : 10 ม.ค. 64
รายละเอียดเพิ่มเติม

https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/TZA/20_6987_00_e.pdf
วันที่มีผลบังคับใช้ : 6 เดือนหลังจากการนำมาปฎิบัติใช้
ประเทศคู่ค้า  
โบลิเวีย G/TBT/N/BOL/3/Add.9
12 พฤศจิกายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า : สิ่งมีชีวิตที่มีการตัดต่อพันธุกรรม (Genetic Modified Organisms: GMOs)  
สาระสำคัญ : เพิ่มเติมรายการสิ่งมีชีวิตที่มีการตัดต่อพันธุกรรม (Genetic Modified Organisms) ที่ต้องมีฉลากระบุตามประกาศ Adminstrative Resolution VMABCCGDF No. 035.2020 ประกาศโดยรองรัฐมนตรีกระทรวงสิ่งแวดล้อม, ความหลากหลายทางชีวภาพ, การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ, การจัดการป่าไม้ และการพัฒนาป่าไม้ เพื่อให้สอดคล้องกับกฏระเบียบทางเทคนิคของ Supreme Decree No. 2452 เกี่ยวกัฉลากอาหารและผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นเพื่อการบริโภคของมนุษย์ ที่มีส่วนประกอบหรือผลิตจากสิ่งมีชีวิตที่มีการตัดต่อพันธุกรรม (Genetic Modified Organisms)
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
แทนซาเนีย G/TBT/N/TZA/489
12 พฤศจิกายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า : ผลิตภัณฑ์อาหาร  
สาระสำคัญ : จัดร่างมาตรฐานแทนซาเนีย AFDC 21 (388) CD3 แป้งผสมที่ผลิตจากมันสำปะหลัง (Cassava) และข้าวฟ่าง (Millet) โดยระบุข้อกำหนด, วิธีการสุ่มตัวอย่างและทดสอบแป้งผสมที่ผลิตจากมันสำปะหลัง (Cassava) และข้าวฟ่าง (Millet) ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการบริโภคของมนุษย์
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น/คัดค้าน : 10 ม.ค. 64
รายละเอียดเพิ่มเติม

https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/TZA/20_6984_00_e.pdf
วันที่มีผลบังคับใช้ : 6 เดือนหลังจากการนำมาปฎิบัติใช้
ประเทศคู่ค้า  
แทนซาเนีย G/TBT/N/TZA/490
12 พฤศจิกายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า : ผลิตภัณฑ์อาหาร  
สาระสำคัญ : จัดร่างมาตรฐานแทนซาเนีย AFDC 21 (389) CD3 มันเทศกึ่งแห้งแบบแผ่นบางที่ยังไม่ผ่านการปรุงสุก (Pre-cocked semi-dry sweet potato chips: Matobolwa) โดยระบุข้อกำหนด, วิธีการสุ่มตัวอย่างและทดสอบมันเทศกึ่งแห้งแบบแผ่นบางที่ยังไม่ผ่านการปรุงสุกที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการบริโภคของมนุษย์
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น/คัดค้าน : 10 ม.ค. 64
รายละเอียดเพิ่มเติม

https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/TZA/20_6985_00_e.pdf
วันที่มีผลบังคับใช้ : 6 เดือนหลังจากการนำมาปฎิบัติใช้
ประเทศคู่ค้า  
ยูกันดา G/TBT/N/UGA/1257
12 พฤศจิกายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า : มายองเนส (Mayonnaise)  
สาระสำคัญ : จัดทำร่างมาตรฐานยูกันดา DUS 51:2020 มายองเนส (Mayonnaise) โดยระบุข้อกำหนด, วิธีการสุ่มตัวอย่างและทดสอบมายองเนสที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการบริโภคของมนุษย์
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น/คัดค้าน : 10 ม.ค. 64
รายละเอียดเพิ่มเติม

https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/UGA/20_6976_00_e.pdf
วันที่มีผลบังคับใช้ : หลังจากการประกาศเป็นข้อกำหนด โดยรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์, อุตสาหกรรม และสหกรณ์
ประเทศคู่ค้า  
แทนซาเนีย G/TBT/N/TZA/491
12 พฤศจิกายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า : ผลิตภัณฑ์อาหาร  
สาระสำคัญ : จัดร่างมาตรฐานแทนซาเนีย AFDC 21 (395) CD3 มันสำปะหลังอัดเม็ดแบบแห้ง (Dried cassava pellets) โดยระบุข้อกำหนด, วิธีการสุ่มตัวอย่างและทดสอบมันสำปะหลังอัดเม็ดแบบแห้ง
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น/คัดค้าน : 10 ม.ค. 64
รายละเอียดเพิ่มเติม

https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/TZA/20_6986_00_e.pdf
วันที่มีผลบังคับใช้ : 6 เดือนหลังจากการนำมาปฎิบัติใช้
ประเทศคู่ค้า  
แทนซาเนีย G/TBT/N/TZA/484
12 พฤศจิกายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า : เนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์  
สาระสำคัญ : จัดทำร่างมาตรฐานแอฟริกันตะวันออก DEAS 1026:2020 เนื้อสัตว์บด โดยระบุข้อกำหนด วิธีการสุ่มตัวอย่าง และทดสอบเนื้อสัตว์บดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการบริโภคของมนุษย์
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น/คัดค้าน : 10 ม.ค. 64
รายละเอียดเพิ่มเติม

https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/TZA/20_6979_00_e.pdf
วันที่มีผลบังคับใช้ : 6 เดือนหลังจากการนำมาปฎิบัติใช้
ประเทศคู่ค้า  
แทนซาเนีย G/TBT/N/TZA/485
12 พฤศจิกายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า : เบคอน  
สาระสำคัญ : จัดทำร่างมาตรฐานแอฟริกันตะวันออก DEAS 1027:2020 เบคอน โดยระบุข้อกำหนด, วิธีการสุ่มตัวอย่างและทดสอบเบคอน
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น/คัดค้าน : 10 ม.ค. 64
รายละเอียดเพิ่มเติม

https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/TZA/20_6980_00_e.pdf
วันที่มีผลบังคับใช้ : 6 เดือนหลังจากการนำมาปฎิบัติใช้
ประเทศคู่ค้า  
แทนซาเนีย G/TBT/N/TZA/486
12 พฤศจิกายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า : ซาก และชิ้นเนื้อกระต่าย  
สาระสำคัญ : จัดทำร่างมาตรฐานแอฟริกันตะวันออก DEAS 1029:2020 เนื้อกระต่าย (ซากและชิ้นเนื้อ) โดยระบุข้อกำหนด, วิธีการสุ่มตัวอย่างและทดสอบเนื้อกระต่าย (ซากและชิ้นเนื้อ) ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการบริโภคของมนุษย์
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น/คัดค้าน : 10 ม.ค. 64
รายละเอียดเพิ่มเติม

https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/TZA/20_6981_00_e.pdf
วันที่มีผลบังคับใช้ : 6 เดือนหลังจากการนำมาปฎิบัติใช้
ประเทศคู่ค้า  
ยูกันดา G/TBT/N/UGA/1254
11 พฤศจิกายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า : เมล็ดโกโก้ (Theobroma cacao)  
สาระสำคัญ : จัดทำร่างมาตรฐานยูกันดา DUS DARS 1000-1:2020 โกโก้ (Sustainable cocoa) - ส่วนที่ 1 ได้ระบุข้อกำหนดสำหรับเกษตรกรผู้ผลิตโกโก้ แบบรายบุคคล/ กลุ่มเกษตรกร/ สหกรณ์ - ระบบการจัดการ และการดำเนินงาน (ฉบับแรก) เกี่ยวกับข้อกำหนดแก่เกษตรกรผู้ผลิตโกโก้ แบบรายบุคคล/ กลุ่มเกษตรกร หรือสหกรณ์ โดยสอดคล้องกับระบบการจัดการ และการดำเนินงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานการปลูกโกโก้ (Theobroma cacao) อย่างยั่งยืน ทั้งในแง่ของหลักเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น/คัดค้าน : 9 ม.ค. 64
รายละเอียดเพิ่มเติม

https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/UGA/20_6938_00_e.pdf
วันที่มีผลบังคับใช้ : หลังจากการประกาศเป็นข้อกำหนด โดยรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์, อุตสาหกรรม และสหกรณ์
ประเทศคู่ค้า  
ยูกันดา G/TBT/N/UGA/1255
11 พฤศจิกายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า : เมล็ดโกโก้ (Theobroma cacao L.)  
สาระสำคัญ : จัดทำร่างมาตรฐานยูกันดา DUS DARS 1000-2:2020 โกโก้ (Sustainable cocoa) - ส่วนที่ 2 ได้ระบุข้อกำหนดสำหรับคุณภาพโกโก้ และการตรวจสอบย้อนกลับ มีเนื้อความเกี่ยวกับการจัดจำแนก, วิธีการสุ่มตัวอย่างและวิธีการทดสอบ, การทำบรรจุภัณฑ์ และฉลาก สำหรับเมล็ดโกโก้ (Theobroma cacao L.)
นอกจากนี้มาตรฐานดังกล่าวยังกำหนดข้อกำหนดพื้นฐานสำหรับการออกแบบและจัดทำระบบการตรวจสอบย้อนกลับโกโก้ในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) สำหรับการผลิตโกโก้อย่างยั่งยืน ตั้งแต่ฟาร์มผู้ผลิตจนไปถึงจุดส่งออก รวไปถึงโรงงานแปรรูปผลผลิต
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น/คัดค้าน : 9 ม.ค. 64
รายละเอียดเพิ่มเติม

https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/UGA/20_6939_00_e.pdf
วันที่มีผลบังคับใช้ : หลังจากการประกาศเป็นข้อกำหนด โดยรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์, อุตสาหกรรม และสหกรณ์
ประเทศคู่ค้า  
จาไมกา G/TBT/N/JAM/95
11 พฤศจิกายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า : อาหารแปรรูป (Processed foods)  
สาระสำคัญ : จัดทำร่างมาตรฐานเกี่ยวกับข้อกำหนดพื้นฐานสำหรับอาหารแปรรูป และสถานที่ที่ใช้ผลิตอาหารแปรรูป
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น/คัดค้าน : 6 ม.ค. 64
วันที่มีผลบังคับใช้ : 5 ธ.ค. 64
ประเทศคู่ค้า  
ยูกันดา G/TBT/N/UGA/1256
11 พฤศจิกายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า : เมล็ดโกโก้ (Theobroma cacao L.)  
สาระสำคัญ : จัดทำร่างมาตรฐานยูกันดา DUS DARS 1000-3:2020 โกโก้ (Sustainable cocoa) - ส่วนที่ 3 ข้อกำหนดสำหรับการออกใบประกาศรับรองการผลิตโกโก้อย่างยั่งยืน มีเนื้อความเกี่ยวกับการกำหนดคุณสมบัติของผู้ที่สามารถออกใบประกาศรับรองการผลิตโกโก้อย่างยั่งยืน (Certification Bodies) โดยที่ผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่มาตรฐานฉบับนี้กำหนดเท่านั้นจึงสามารถออกใบรับรองดังกล่าว แก่บุคคล/ กลุ่มเกษตรกร/ สหกรณ์ได้ และในขณะเดียว บุคคล/ กลุ่มเกษตรกร/ สหกรณ์ ที่มาขอออกใบรับรองนั้นก็ต้องมีคุณสมบัติตรงตามข้อหนดเท่านั้น
โดยมาตรฐานฉบับนี้จะใช้บังคับร่วมกับ ARS 1000-1 และ ARS 1000-2 เท่านั้น
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น/คัดค้าน : 9 ม.ค. 64
รายละเอียดเพิ่มเติม

https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/UGA/20_6940_00_e.pdf
วันที่มีผลบังคับใช้ : หลังจากการประกาศเป็นข้อกำหนด โดยรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์, อุตสาหกรรม และสหกรณ์
ประเทศคู่ค้า  
เดนมาร์ก G/TBT/N/DNK/104
11 พฤศจิกายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า : ตัวมิ้งค์ (Mink) ที่มีชีวิต  
สาระสำคัญ : จัดทำร่างกฎหมายเกี่ยวกับการระงับการเลี้ยงตัวมิ้งค์ (Mink) ชั่วคราว รวมถึงข้อกำหนดสำหรับการฆ่าตัวมิ้งค์ทั้งหมด ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การจำกัดโดยกฎหมายอื่นๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในมิ้งค์ภายในประเทศ
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น/คัดค้าน : 27 พ.ย. 63
วันที่มีผลบังคับใช้ : 1 ธ.ค. 63
ประเทศคู่ค้า  
สหภาพยุโรป G/TBT/N/EU/756
10 พฤศจิกายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า : ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ (Organic Products)  
สาระสำคัญ : เนื่องจากการเลื่อนวันบังคับใช้จาก 1 มกราคม 2564 เป็น 1 มกราคม 2565 ของกฎระเบียบ (EU) 2018/848 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เกี่ยวกับการผลิตผลิตภัณฑ์ และการติดฉลากผลิตภัณฑ์อินทรีย์ และยกเลิก Council Regulation (EC) หมายเลข 834/2007 ซึ่งมีความจำเป็นให้ขยายเวลาให้ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์อินทรีย์ ให้สามารถใช้ข้อยกเว้นโดยใช้ไก่สาวที่ยังไม่วางไข่ (Pullet) ในการผลิตไข่ และอนุญาตให้ใช้ข้อยกเว้นเกี่ยวกับการใช้โปรตีนที่ไม่เป็นอินทรีย์ได้สูงสุด 5 % ในอาหารสัตว์สำหรับการเลี้ยงสัตว์ปีกและสุกร นอกจากนี้ถ้ามีการใช้ผลิตภัณฑ์ใหม่ต้องได้รับอนุญาตให้ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์อินทรีย์
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น/คัดค้าน : 10 ธ.ค. 63
รายละเอียดเพิ่มเติม

https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/EEC/20_6910_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/EEC/20_6910_01_e.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1601280799755&uri=CELEX:02008R0889-20200107
วันที่มีผลบังคับใช้ : ประกาศลง Official Joirnal of EU /เริ่มบังคับใช้ 1 ม.ค. 64 มีผลจนถึง 31 ธ.ค. 64
ประเทศคู่ค้า  
เคนยา G/TBT/N/KEN/1027
10 พฤศจิกายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า : เบคอน  
สาระสำคัญ : จัดทำร่างมาตรฐานแอฟริกันตะวันออก (East African Standard) DEAS 1027:2020 เบคอน - ข้อกำหนดเฉพาะ วิธีสุ่มตัวอย่าง และวิธีการทดสอผลิตภัณฑ์เบคอน
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น/คัดค้าน : 10 ม.ค. 64
รายละเอียดเพิ่มเติม

https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/KEN/20_6858_00_e.pdf
วันที่มีผลบังคับใช้ : เมื่อประกาศใช้โดยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ประเทศคู่ค้า  
ยูกันดา G/TBT/N/UGA/1250
10 พฤศจิกายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า : เนื้อบด เนื้อวัวสดทั้งในรูปแบบสด หรือแช่เย็น และผลิตภัณฑ์จากเนื้อ  
สาระสำคัญ : จัดทำร่างมาตรฐาน DUS DEAS 1206:2020 เนื้อบด โดยระบุข้อกำหนด วิธีการสุ่มตัวอย่าง และทดสอบเนื้อวัวบดเพื่อการบริโภคของมนุษย์
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น/คัดค้าน : 8 ม.ค. 64
รายละเอียดเพิ่มเติม

https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/UGA/20_6872_00_e.pdf
วันที่มีผลบังคับใช้ : ประกาศโดยรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ อุตสาหกรรม และสหกรณ์
ประเทศคู่ค้า  
เคนยา G/TBT/N/KEN/1028
10 พฤศจิกายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า : แฮม  
สาระสำคัญ : จัดทำร่างมาตรฐานแอฟริกันตะวันออก (East African Standard) DEAS 1028:2020 แฮม - ข้อกำหนดเฉพาะ, วิธีการสุ่มตัวอย่าง และวิธีการทดสอบผลิตภัณฑ์แฮม โดยมาตรฐานนี้จะมีผลต่อผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์เนื้อที่ผ่านถนอมอาหาร, ถูกรมควันหรือปรุงสุก, ผสมเครื่องเทศหรือแต่งกลิ่น
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น/คัดค้าน : 10 ม.ค. 64
รายละเอียดเพิ่มเติม

https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/KEN/20_6859_00_e.pdf
วันที่มีผลบังคับใช้ : เมื่อประกาศใช้โดยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ประเทศคู่ค้า  
ยูกันดา G/TBT/N/UGA/1251
10 พฤศจิกายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า : เบคอน  
สาระสำคัญ : จัดทำร่างมาตรฐาน DUS DEAS 1027:2020 เบคอน โดยระบุข้อกำหนด, วิธีการสุ่มตัวอย่างและทดสอบเบคอน
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น/คัดค้าน : 8 ม.ค. 64
รายละเอียดเพิ่มเติม

https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/UGA/20_6876_00_e.pdf
วันที่มีผลบังคับใช้ : ประกาศโดยรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ อุตสาหกรรม และสหกรณ์
ประเทศคู่ค้า  
เคนยา G/TBT/N/KEN/1029
10 พฤศจิกายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า : เนื้อกระต่าย  
สาระสำคัญ : จัดทำร่างมาตรฐานแอฟริกันตะวันออก (East African Standard) DEAS 1029:2020 เนื้อกระต่าย (ซากและชิ้นเนื้อ) - ข้อกำหนดเฉพาะ วิธีการสุ่มตัวอย่าง และวิธีการทดสอบผลิตภัณฑ์เนื้อกระต่าย เพื่อการบริโภคของมนุษย์
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น/คัดค้าน : 10 ม.ค. 64
รายละเอียดเพิ่มเติม

https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/KEN/20_6860_00_e.pdf
วันที่มีผลบังคับใช้ : เมื่อประกาศใช้โดยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ประเทศคู่ค้า  
ยูกันดา G/TBT/N/UGA/1252
10 พฤศจิกายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า : แฮม  
สาระสำคัญ : จัดทำร่างมาตรฐาน DUS DEAS 1028:2020 แฮม โดยระบุข้อกำหนด, วิธีการสุ่มตัวอย่างและทดสอบแฮม โดยมาตรฐานนี้จะมีผลต่อผลิตภัณฑ์เนื้อที่ผ่านการถนอมอาหาร ถูกรมควันหรือปรุงสุก ผสมเครื่องเทศหรือแต่งกลิ่น
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น/คัดค้าน : 8 ม.ค. 64
รายละเอียดเพิ่มเติม

https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/UGA/20_6880_00_e.pdf
วันที่มีผลบังคับใช้ : ประกาศโดยรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ อุตสาหกรรม และสหกรณ์
ประเทศคู่ค้า  
ยูกันดา G/TBT/N/UGA/1253
10 พฤศจิกายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า : ซาก และชิ้นเนื้อกระต่าย  
สาระสำคัญ : จัดทำร่างมาตรฐาน DUS DEAS 1029:2020 เนื้อกระต่าย (ซากและชิ้นเนื้อ) โดยระบุข้อกำหนด วิธีการสุ่มตัวอย่าง และทดสอบเนื้อกระต่ายเพื่อการบริโภคของมนุษย์
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น/คัดค้าน : 8 ม.ค. 64
รายละเอียดเพิ่มเติม

https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/UGA/20_6881_00_e.pdf
วันที่มีผลบังคับใช้ : ประกาศโดยรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ อุตสาหกรรม และสหกรณ์
ประเทศคู่ค้า  
อินเดีย G/TBT/N/IND/174
09 พฤศจิกายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า : อาหาร  
สาระสำคัญ : FSSAI จัดทำร่างข้อบังคับเพื่อปรับปรุงหรือจัดทำมาตรฐานใหม่ของอาหารหลายชนิด ได้แก่ น้ำมันดิบสำหรับการบริโภค, น้ำมันพืชที่ผลิตจากพืชหลายชนิด (Multisource vegetable oil) สำหรับการบริโภค, ผลิตภัณฑ์ผักอบแห้ง (Dehydrated vegetable), แป้งอาต้าที่มีโปรตีนในปริมาณมาก (Protein rich atta), แป้งมัลติเกรนอัทต้า (Multigrain atta), แป้งข้าวฟ่างผสม (Mixed millet flour), น้ำผึ้ง, ข้อกำหนดของอาหารสัตว์, ใบโหระพาแห้ง (Dry sweet basil), เมล็ดกัญชง (Hemp seed), การใช้วัตถุเจือปนอาหารในชาเย็น (Iced tea) และมาตรฐานจุลชีพในเมล็ดพืชที่ใช้เป็นอาหาร
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น/คัดค้าน : 7 ม.ค. 64
รายละเอียดเพิ่มเติม

https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/IND/20_6866_00_e.pdf
https://www.fssai.gov.in/upload/uploadfiles/files/Draft_Notification_Oil_Atta_Flour_Grain_28_10_2020.pdf
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
แทนซาเนีย G/TBT/N/TZA/481
09 พฤศจิกายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า : เครื่องเทศ และเครื่องปรุงสำหรับอาหาร: กรดเบนโซอิก (Benzoic acid)  
สาระสำคัญ : จัดทำมาตรฐานของประเทศกำหนดวิธีการสำหรับปริมาณการใช้กรดเบนโซอิก (Benzoic acid) และเกลือของกรดเบนโซอิก ในการถนอมอาหาร
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น/คัดค้าน : 7 ม.ค. 64
รายละเอียดเพิ่มเติม

https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/TZA/20_6887_00_e.pdf
วันที่มีผลบังคับใช้ : 6 เดือนจากการเริ่มนำมาใช้
ประเทศคู่ค้า  
จีน G/TBT/N/CHN/1502
09 พฤศจิกายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า : บรรจุภัณฑ์ของอาหารและเครื่องสำอาง ที่ทำมาจากไม้, กระดาษ และเซลลูโลส  
สาระสำคัญ : จัดทำร่างมาตรฐานกำหนดคำศัพท์ทางเทคนิคและความหมาย, ข้อกำหนด, การตรวจสอบ และวิธีการตัดสินเพื่อจำกัดการใช้บรรจุภัณฑ์ของอาหารและเครื่องสำอางที่เกินความจำเป็น
โดยมาตรฐานดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้เฉพาะบรรจุภัณฑ์ของอาหารและเครื่องสำอางเพื่อการค้า และไม่มีผลบังคับใช้กับสินค้าที่ไม่ได้ใช้เพื่อการจำหน่าย
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น/คัดค้าน : 8 ม.ค. 64
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
แทนซาเนีย G/TBT/N/TZA/482
09 พฤศจิกายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า : เครื่องเทศ และเครื่องปรุงสำหรับอาหาร: กรดโพรพิโอนิก (Propionic acid)  
สาระสำคัญ : จัดทำมาตรฐานของประเทศกำหนดวิธีการสำหรับปริมาณการใช้กรดโพรพิโอนิก (Propionic acid) และเกลือของกรดโพรพิโอนิก ในการถนอมอาหาร
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น/คัดค้าน : 7 ม.ค. 64
รายละเอียดเพิ่มเติม

https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/TZA/20_6889_00_e.pdf
วันที่มีผลบังคับใช้ : 6 เดือนจากการเริ่มนำมาใช้
ประเทศคู่ค้า  
แทนซาเนีย G/TBT/N/TZA/483
09 พฤศจิกายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า : เครื่องเทศ และเครื่องปรุงสำหรับอาหาร: กรดซอร์บิก (Sorbic acid)  
สาระสำคัญ : จัดทำมาตรฐานของประเทศกำหนดวิธีการสำหรับปริมาณการใช้กรดซอร์บิก (Sorbic acid) และเกลือของกรดซอร์บิก ในการถนอมอาหาร
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น/คัดค้าน : 7 ม.ค. 64
รายละเอียดเพิ่มเติม

https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/TZA/20_6891_00_e.pdf
วันที่มีผลบังคับใช้ : 6 เดือนจากการเริ่มนำมาใช้
ประเทศคู่ค้า  
บราซิล G/TBT/N/BRA/781/Add.4
09 พฤศจิกายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า : ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร  
สาระสำคัญ : ปรับแก้ข้อมูลใน Normative Instruction หมายเลข 28 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เกี่ยวกับรายการสารอาหาร, สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ (Bioactive Compound), เอ็นไซม์ และสารโปรไบโอติก, การแสดงข้อมูลการจำกัดการใช้, การแสดงการมีอยู่ของสารเหล่านั้น และการติดฉลากเพิ่มเติมของการเสริมอาหารเสริม ให้ถูกต้อง
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
อียิปต์ G/TBT/N/EGY/276
09 พฤศจิกายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า : อาหาร  
สาระสำคัญ : หน่วยงานด้านความปลอดภัยแห่งชาติ (NFSA) จัดทำ Decision of Board of Directors of the National Food Safety Authority หมายเลข 7/2020 เกี่ยวข้องกับระบบการควบคุมอาหารนำเข้า โดยทำให้ขั้นตอนการนำเข้าสินค้าเกิดความสะดวกและง่ายมากขึ้นบนพื้นฐานของระดับความเสี่ยง
Decision นี้ได้รวบรวมข้อกำหนดด้านการควบคุม โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. เงื่อนไขการยอมรับมาตรการควบคุมของ CA ด้านอาหารของประเทศผู้ส่งออกสินค้า เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินสำหรับอาหารนำเข้า
2. สินค้าที่นำเข้าจะต้องมีการการแจ้งเตือนก่อนสินค้าจะมาถึง (Pre-arrival notification) และมีการใช้กฎหมายเกี่ยวกับการตรวจสอบสินค้าที่มาถึง โดยอยู่บนพื้นฐานของระดับความสี่ยงที่อาจจะมากับสินค้านั้นๆ
โดยเงื่อนไขสำหรับการตรวจปล่อยสินค้านำเข้าจะมีการสุ่มตัวอย่างและวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ และตรวจปล่อยตามกฎระเบียบ
รายละเอียดเพิ่มเติม

https://www.nfsa.gov.eg/Images/App_PP/DeskTop/App_Web/1/MyWebMedia/PDF/decisions_en/DecisionNo.6of2020(2)(11).pdf
วันที่มีผลบังคับใช้ : 13 ก.พ. 64
ประเทศคู่ค้า  
บราซิล G/TBT/N/BRA/823/Add.3
09 พฤศจิกายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า : ชาหมัก (Kombucha)  
สาระสำคัญ : MAPA ได้ประกาศใช้กฎระเบียบทางเทคนิคหมายเลข 54 ลงวันที่ 17 กันยายน 2563 ซึ่งแก้ไขกฎระเบียบทางเทคนิคหมายเลข 41 ลงวันที ่17 กันยายน 2562 ที่ได้แจ้งเวียนผ่านประกาศ G/TBT/N/BRA/823 โดยขยายระยะเวลาให้ผู้ประกอบการสามารถปรับกระบวนการผลิตให้สอดคล้องกับที่กฎระเบียบกำหนด เป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 และกำหนดให้ผลิตภัณฑ์ชาหมักที่ผลิตในช่วงเวลาที่เปลี่ยนผ่านดังกล่าว สามารถวางจำหน่ายได้จนถึงวันที่สินค้าดังกล่าวหมดอายุ
วันที่มีผลบังคับใช้ : 18 ก.ย. 63
ประเทศคู่ค้า  
อียิปต์ G/TBT/N/EGY/277
09 พฤศจิกายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า : อาหาร  
สาระสำคัญ : หน่วยงานด้านความปลอดภัยแห่งชาติ (NFSA) จัดทำ Decision of Board of Directors of the National Food Safety Authority หมายเลข 6/2020 เกี่ยวกับขั้นตอน และข้อกำหนด การขอใบอนุญาตเพื่อนำเข้าอาหารมายังประเทศอียิปต์ โดยมีการกำหนดเงื่อนไขทางด้านการเงินและการบริหารสำหรับผู้ที่จะนำเข้าอาหาร, มาตรการทางกฏหมายและหน้าที่ของ NFSA
- Decision นี้ได้กำหนดระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน 6 เดือนสำหรับผู้ประกอบการนำเข้าอาหารเพื่อให้ขอใบอนุญาต และขึ้นทะเบียนกับ NFSA
- มาตรการนี้จะเพิ่มประสิทธิภาพและความชัดเจนของขั้นตอนการตรวจปล่อยสินค้านำเข้า โดยกำหนดให้ผู้นำเข้าต้องตรวจสอบความถูกต้องของการใช้มาตรการป้องกันที่เกี่ยวข้องโดยผู้ส่งออกสินค้าในต่างประเทศ และรวมไปถึงความสามารถในการตรวจสอบย้อนกลับที่เหมาะสมของสินค้านั้นๆ
โดยการที่ NFSA จัดทำ Decision ฉบับนี้ขึ้น จะเป็นการเพิ่มความสามารถในการควบคุมและประเมินผู้นำเข้าสินค้า และยืนยันว่าผู้นำเข้ายังคงได้มาตรฐานความปลอดภัยทางอาหาร
รายละเอียดเพิ่มเติม

https://www.nfsa.gov.eg/Images/App_PP/DeskTop/App_Web/1/MyWebMedia/PDF/decisions_en/DecisionNo.6of2020(2)(11).pdf
วันที่มีผลบังคับใช้ : 17 ก.ค. 63
ประเทศคู่ค้า  
บราซิล G/TBT/N/BRA/948/Add.1
09 พฤศจิกายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า : ผลิตภัณฑ์เนื้อวัวตากแห้ง เนื้อเค็มตากแห้ง และเครื่องในเค็มตากแห้ง  
สาระสำคัญ : MAPA ได้้ประกาศบังคับใช้กฎระเบียบทางเทคนิคหมายเลข 92 ลงวันที่ 18 กันยายน 2563 ที่ได้มีการตีพิมพ์ใน Official Gazette หมายเลข 182 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2563 เกี่ยวกับการระบุคุณลักษณะ และข้อกำหนดขั้นต่ำทางคุณภาพ สำหรับผลิตภัณฑ์เนื้อวัวตากแห้ง เนื้อเค็มตากแห้ง และเครื่องในเค็มตากแห้ง
วันที่มีผลบังคับใช้ : 1 ต.ค. 63
ประเทศคู่ค้า  
ยูเครน G/TBT/N/UKR/166/Add.1
06 พฤศจิกายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า : ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ (Organic Products)  
สาระสำคัญ : ประกาศบังคับใช้ Resolution of Cabinet of Minister of Ukraine เกี่ยวกับขั้นตอนการขอใบรับรองการผลิตผลิตภัณฑ์อินทรีย์ และ/หรือ การหมุนเวียนผลิตภัณฑ์อินทรีย์ และการแก้ไข Resolution of Cabinet of Minister of Ukraine ลงวันที่ 23 ตุลาคม 2562 หมายเลข 970 โดยจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 3 พ.ย. 63
วันที่มีผลบังคับใช้ : 3 พ.ย. 63
ประเทศคู่ค้า  
สหรัฐอเมริกา G/TBT/N/USA/1543/Add.1
06 พฤศจิกายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า : สารกำจัดศัตรูพืช: Tamarind seed gum  
สาระสำคัญ : USDA ประกาศบังคับใช้กฎระเบียบฉบับแก้ไขเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อินทรีย์สำหรับรายการสารกำจัดศัตรูพืชที่ได้รับอนุญาต และห้ามใช้ (National List) โดยได้เพิ่ม non-organic Tamarind seed gum ในรายการสารที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ในการผลิตแบบอินทรีย์ เมื่อไม่มี Tamarind seed gum ที่ได้รับการรับรองว่าเป็นอินทรีย์วางขายในตลาด
รายละเอียดเพิ่มเติม

https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2020-11-05/html/2020-22784.htm
https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2020-11-05/pdf/2020-22784.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/USA/final_measure/20_6826_00_e.pdf
วันที่มีผลบังคับใช้ : 7 ธ.ค. 63
ประเทศคู่ค้า  
ตรินิแดด G/TBT/N/TTO/126
05 พฤศจิกายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า : วัสดุและบรรจุภัณฑ์สัมผัสอาหารที่สามารถย่อยสลายได้ (Compostable and Biodegradable), เครื่องใช้บนโต๊ะอาหารที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง เช่น บรรจุภัณฑ์และวัสดุ, รวมไปถึงมีด, จาน, หลอด, ถ้วย, รวมไปถึงบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารและเครื่องดื่มที่ใช้แล้วทิ้ง และฝา  
สาระสำคัญ : จัดทำร่างมาตรฐานของประเทศ ที่มีผลต่อสินค้าในกลุ่มวัสดุและบรรจุภัณฑ์สัมผัสอาหาร ที่สามารถย่อยสลายได้ (Compostable and Biodegradable), เครื่องใช้บนโต๊ะอาหารที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง เช่น บรรจุภัณฑ์และวัสดุ, รวมไปถึงมีด, จาน, หลอด, ถ้วย, รวมไปถึงบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารและเครื่องดื่มที่ใช้แล้วทิ้ง และฝา ทั้งที่ผลิตในประเทศ และนำเข้าจากต่างประเทศ
โดยมาตรฐานดังกล่าวจะมีผลบังคับต่อทั้งผลิตภัณฑ์ข้างต้นและระบบการผลิต โดยที่ต้องมีการแสดงว่าไม่ขัดต่อมาตรฐานที่กำหนดขึ้นนี้ และมีการกำหนดมาตรการที่ต้องดำเนินการในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม
มาตรฐานฉบับนี้จะไม่มีผลต่อบรรจุภัณฑ์ภายนอกที่ไม่ได้สัมผัสกับอาหารโดยตรง
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น/คัดค้าน : 3 ม.ค 64
วันที่มีผลบังคับใช้ : 4 มี.ค. 65 ; โดยการประกาศโดยรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรม
ประเทศคู่ค้า  
กลุ่มประเทศความร่วมมืออ่าวอาหรับ G/TBT/N/ARE/488
05 พฤศจิกายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า : อาหาร  
สาระสำคัญ :
G/TBT/N/BHR/585
G/TBT/N/KWT/557
G/TBT/N/OMN/422
G/TBT/N/QAT/578
G/TBT/N/SAU/1161
G/TBT/N/YEM/184
SASO จัดทำร่างกฎระเบียบทางเทคนิคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารเสริม (Food Suplement Products) ที่ผลิตขึ้นเฉพาะเพื่อการเพิ่มสารอาหารหนึ่งชนิดหรือมากกว่าหนึ่งชนิด ลงในมื้ออาหารปกติ โดยอาหารเสริมเหล่านี้อาจมีส่วนประกอบของวิตามิน, แร่ธาตุ, กรดไขมัน, กรดอะมิโน, เอ็นไซม์, โพรไบโอติกส์ (Probiotics) และพรีไบโอติกส์ (Prebiotics), คอลลาเจน (Collagen), เส้นไยอาหาร (Dietary fiber), เมลาโทนิน (Melatonin), พรอพโพลิส (Propolis), เกสรดอกไม้ (Pollen), สมุนไพรหรือสารสกัดสมุนไพรเพื่อการบริโภค เป็นต้น
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น/คัดค้าน : 4 ม.ค. 64
รายละเอียดเพิ่มเติม

https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/SAU/20_6775_00_e.pdf
วันที่มีผลบังคับใช้ : 6 เดือนหลังจากการนำมาปฎิบัติใช้
ประเทศคู่ค้า  
โคลอมเบีย G/TBT/N/COL/175/Add.2
05 พฤศจิกายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า : สินค้าทั่วไป  
สาระสำคัญ : ประกาศบังคับใช้ Resolution No. 1057 of 2020 โดยยกเลิก Resolution No.497 of 2020 และ No. 2574 of 2018 เกี่ยวกับข้อบังคับทางเทคนิคสำหรับการติดฉลากของผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขพิเศษของ มาตรา 15 ของกฎหมาย No. 1480 of 12 ตุลาคม 2554
กฎหมายฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้ 24 เดือนภายหลังจากการตีพิมพ์ใน Official Journal
วันที่มีผลบังคับใช้ : มีผลบังคับใช้ 24 เดือนภายหลังจากการตีพิมพ์ใน OJ
ประเทศคู่ค้า  
บราซิล G/TBT/N/BRA/760/Add.1/Corr.1
05 พฤศจิกายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า : สารกำจัดศัตรูพืช  
สาระสำคัญ : ยกเลิกการประกาศแจ้งเวียน G/TBT/N/BRA/760/Add.1
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
บราซิล G/TBT/N/BRA/966/Add.1
04 พฤศจิกายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า : ผลิตภัณฑ์หางนม หรือเวย์ (Whey) และเวย์กรด (Acid whey)  
สาระสำคัญ : MAPA ได้ประกาศใช้กฎระเบียบทางเทคนิคหมายเลข 80 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2563 ที่ได้ตีพิมพ์ลงใน Official Gazette หมายเลข 157 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2563 เกี่ยวกับข้อกำหนดขั้นต่ำทางคุณภาพ ของผลิตภัณฑ์หางนม หรือเวย์ (Whey) และเวย์กรด (Acid whey) ทั้งแบบที่เป็นของเหลว และชนิดผง
วันที่มีผลบังคับใช้ : 1 ก.ย. 63
ประเทศคู่ค้า  
กลุ่มประเทศความร่วมมืออ่าวอาหรับ G/TBT/N/ARE/487
04 พฤศจิกายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า : อาหารพร้อมบริโภค (RTE)  
สาระสำคัญ :
G/TBT/N/BHR/584
G/TBT/N/KWT/556
G/TBT/N/OMN/418
G/TBT/N/QAT/577
G/TBT/N/SAU/1160
G/TBT/N/YEM/183
SASO จัดทำร่างกฎระเบียบทางเทคนิคเกี่ยวกับการจัดการ การเตรียมการ และข้อกำหนด อายุการเก็บรักษา สำหรับผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภค (Ready-to-eat-foods)
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น/คัดค้าน : 3 ม.ค. 63
วันที่มีผลบังคับใช้ : 6 เดือนจากการเริ่มนำมาใช้
ประเทศคู่ค้า  
บราซิล G/TBT/N/BRA/966/Add.2
04 พฤศจิกายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า : ผลิตภัณฑ์หางนม หรือเวย์ (Whey) และเวย์กรด (Acid whey)  
สาระสำคัญ : MAPA จัดทำกฎระเบียบทางเทคนิคหมายเลข 94 ลงวันที่ 22 กันยายน 2563เพื่อกำหนดคุณลักษณะ และข้อกำหนดคุณภาพที่เหมาะสม สำหรับผลิตภัณฑ์หางนม หรือเวย์ (Whey) และเวย์กรด (Acid whey) โดยจะใช้แทนที่ ข้อบังคับทางเทคนิคหมายเลข 80 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2563 ที่ได้แจ้งเวียนให้ทราบในประกาศ G/TBT/N/BRA/966/Add.1
วันที่มีผลบังคับใช้ : 1 ต.ค. 63
ประเทศคู่ค้า  
ตุรกี G/TBT/N/TUR/86/Add.1
04 พฤศจิกายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า : น้ำมันมะกอก (Olive oil) และน้ำมันกากมะกอก (Olive promace oil)  
สาระสำคัญ : ทำการเพิ่มแผนภาพ Decision tree สำหรับน้ำมันมะกอกกลั่น (Refinded olive oil) และน้ำมันมะกอก (ผสมระหว่างน้ำมันมะกอกกลั่นและน้ำมันมะกอกธรรมชาติ) ซึ่งสอดคล้องมาตรฐาน International Olive Council Trade ที่ใช้กับน้ำมันมะกอก และน้ำมันกากมะกอก
วันที่มีผลบังคับใช้ : 31 ธ.ค. 63
ประเทศคู่ค้า  
บราซิล G/TBT/N/BRA/840/Add.2
04 พฤศจิกายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า : ผลิตภัณฑ์ปลาซาดีนในน้ำมัน  
สาระสำคัญ : ประกาศยกเลิก Inmetro Ordinance หมายเลข 256 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เกี่ยวกับการกำหนดระยะเวลา 18 เดือน เพื่อให้ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ปลาซาดีนในน้ำมันปรับตัว โดยออกประกาศ Inmetro Ordinance หมายเลข 300 ลงวันที่ 18 กันยายน 2563
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
สเปน G/TBT/N/ESP/43
03 พฤศจิกายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า : สารกำจัดศัตรูพืช  
สาระสำคัญ : จัดทำร่างพระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับข้อกำหนดสำหรับการจำหน่าย, การควบคุมโดยรัฐ และการอนุญาตขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์กำจัดศัตรูพืช มีสาระสำคัญดังนี้
a) จัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับเงื่อนไขการเก็บรักษา การค้ากับประเทศที่สาม (ทั้งนำเข้าและส่งออก) และการขายผ่านทางไกล (Distance selling/Mail Order) ของสารกำจัดศัตรูพืช
b) จัดทำข้อกำหนดในการบันทึกข้อมูลและการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับสารกำจัดศัตรูพืช
c) จัดทำบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการนำ "Regulation (EU) 2017/625, of the European Parliament and of the Council ลงวันที่ 15 มีนาคม 2560 เกี่ยวกับการควบคุมของรัฐในการค้าขายสารกำจัดศัตรูพืช และการพัฒนาระบบการควบคุมการค้าขายสารกำจัดศัตรูพืช" มาปรับใช้ในสเปน
d) จัดทำระบบการลงทะเบียนและข้อกำหนดสำหรับการจัดตั้งหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการตรวจสอบสารกำจัดศัตรูพืช
วันสุดท้ายที่แสดงความเห็น/คัดค้าน : 1 ม.ค. 64
วันที่มีผลบังคับใช้ : 15 พ.ย. 64
ประเทศคู่ค้า  
เม็กซิโก G/TBT/N/MEX/64/Add.1
02 พฤศจิกายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า : สินค้าที่จำหน่ายปริมาณมาก (Bulk goods)  
สาระสำคัญ : ประกาศคำแนะนำในการประยุกต์ใช้มาตรฐานเม็กซิโก NOM 050 SCFI 2004 ข้อมูลทางการค้า : การจัดทำฉลากทั่วไปของสินค้า ดังนี้
- แนวทางปฏิบัติสำหรับการใช้ NOM 050 SCFI 2004 กับสินค้าที่จำหน่ายปริมาณมาก (Bulk goods)
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
เม็กซิโก G/TBT/N/MEX/178/Add.15
02 พฤศจิกายน 2563
มาตรการปกติ
สินค้า : อาหารสำเร็จรูป และเครื่องดื่มที่ไม่มีส่วนประกอบของแอลกอฮอล์  
สาระสำคัญ : ประกาศคำแนะนำในการประยุกต์ใช้มาตรฐานเม็กซิโก NOM-051-SCFI/SSA1-2010 ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับฉลากของอาหารสำเร็จรูปและเครื่องดื่มที่ไม่มีส่วนประกอบของแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสม - ข้อมูลทางการค้าและสุขภาพ ดังนี้
- คำแนะนำการประยุกต์ใช้สำหรับ NOM 051 SCFI/SSA1 2010 (2020 amendment) กับสินค้าที่จำหน่ายปริมาณมาก (Bulk goods)
- คำแนะนำการประยุกต์ใช้สำหรับ NOM 051 SCFI/SSA1 2010 (2020 amendment) กับอาหารที่ไม่ได้ผลิตเพื่อผู้บริโภคสุดท้าย (Final consumer)
- คำแนะนำการประยุกต์ใช้ NOM 050 SCFI 2004 กับสินค้าที่จำหน่ายปริมาณมาก (Bulk goods)
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  

Copyright © 2015. www.acfs.go.th All Rights Reserved.
หน่วยประสานงานกลางด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชของประเทศไทย(Thailand SPS Contact Point)
กลุ่มความตกลงสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชและอื่นๆ (SPS Section)
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)
ที่อยู่ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ. 10900
โทร. 02-561-4204 โทรสาร 02-561-4034
E-mail : spsthailand@gmail.com, sps@acfs.go.th