SPS Notification ของไทย

ประเทศ Notification No. มาตรการ สินค้า/สาระสำคัญ ประเทศที่ได้รับผลกระทบ รายละเอียด
ไทย G/SPS/N/THA/268
26 กันยายน 2562
ปกติ
สินค้า : สับปะรดที่ปอกเปลือกคว้านและไม่ผ่านการคว้านซึ่งถูกเก็บไว้ในภาชนะที่ปิดสนิทและผ่านกระบวนการกำจัดหรือยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ด้วยความร้อน
สาระสำคัญ : สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ได้จัดทำร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง สับปะรดในภาชนะบรรจุปิดสนิท ประกอบด้วย 10 ข้อกำหนด ได้แก้ ขอบข่าย คำนิยาม ประเภทและชนิด คุณลักษณะที่ต้องการ วัตถุเจือปนอาหาร สารปนเปื้อน สุขลักษณะ การบรรจุ เครื่องหมายและฉลาก การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน การทดสอบ
โดย สมอ. ได้เยกเลิกมาตรฐาน มอก. 51-2530: สับปะรดกระป๋องและแทนที่ด้วยมาตรฐานฉบับนี้ มอก. 51-25XX (20XX): สับปะรดในภาชนะบรรจุที่ปิดผนึกแบบ Hermetically Sealed Containers ) เป็นมาตรฐานบังคับ
มาตรฐานนี้ครอบคลุมเฉพาะสับปะรดที่ปอกเปลือกคว้านและไม่ผ่านการคว้านซึ่งถูกเก็บไว้ในภาชนะที่ปิดสนิทและผ่านกระบวนการกำจัดหรือยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ด้วยความร้อน
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
ไทย G/SPS/N/THA/273
26 กันยายน 2562
ปกติ
สินค้า : โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever)
สาระสำคัญ : ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสุกร หมูป่า หรือซากสุกร ซากหมูป่าจากสาธารณรัฐฮังการี เนื่องจากยังมีรายงานการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever) ในหลายพื้นที่ของฮังการี ทั้งนี้ อาศัยอำนาจตามมาตรา 6 และมาตรา 33 ของพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 อธิบดีกรมปศุสัตว์จึงประกาศต่อไปนี้
1. ให้ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสุกร หมูป่า หรือซากสุกร ซากหมูป่าจากฮังการี
2. ประกาศนี้มีผลบังคับใช้เป็นเวลา 90 วันหลังประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
วันที่มีผลบังคับใช้ : 5 ก.ย. 62 ? 3 ธ.ค. 62
ฮังการี  
ไทย G/SPS/N/THA/269
26 กันยายน 2562
ฉุกเฉิน
สินค้า : โรคไข้หวัดนกสายพันธุ์รุนแรง (HPAI)
สาระสำคัญ : ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์ปีกและซากสัตว์ปีกจากสาธารณรัฐประชาชนจีน เนื่องจากยังมีรายงานการระบาดของโรคไข้หวัดนกสายพันธุ์รุนแรง (HPAI) ในหลายพื้นที่ของจีนจากองค์การสุขภาพสัตว์โลก (OIE) ทั้งนี้อาศัยอำนาจตามมาตรา 6 และมาตรา 33 ของพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 อธิบดีกรมปศุสัตว์จึงประกาศต่อไปนี้
1. ให้ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอารณาจักรซึ่งสัตว์ปีกและซากสัตว์ปีกยกเว้นขนสัตว์ปีกที่มาจากแหล่งที่ได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์ และผ่านกระบวนการทำลายเชื้อไข้หวัดนก ตามที่ระบุในคำแนะนำของ OIE : Terrestrial Animal Health Code ข้อ 10.4.22 และ 10.4.23 ที่มีแหล่งกำเนิดจากจีน ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้ ก. ล้างและอบแห้งที่อุณหภูมิ 100 (?C) เป็นเวลา 30 นาที หรือ
ข. รมควันด้วยฟอร์มาลิน (10%ฟอร์มาดีไฮด์) เป็นเวลา 8 ชั่วโมง หรือ
ค. ฉายรังสีด้วยขนาด 20 กิโลเกรย์
2. ประกาศนี้มีผลบังคับใช้เป็นเวลา 90 วันหลังประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
วันที่มีผลบังคับใช้ : 5 ก.ย. 62 ? 3 ธ.ค. 62
จีน  
ไทย G/SPS/N/THA/274
26 กันยายน 2562
ฉุกเฉิน
สินค้า : โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever)
สาระสำคัญ : ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสุกร หมูป่า หรือซากสุกร ซากหมูป่าจากราชอาณาจักรเบลเยียม เนื่องจากยังมีรายงานการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever) ในหลายพื้นที่ของเบลเยียม ทั้งนี้ อาศัยอำนาจตามมาตรา 6 และมาตรา 33 ของพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 อธิบดีกรมปศุสัตว์จึงประกาศต่อไปนี้
1. ให้ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสุกร หมูป่า หรือซากสุกร ซากหมูป่าจากเบลเยียม
2. ประกาศนี้มีผลบังคับใช้เป็นเวลา 90 วันหลังประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
วันที่มีผลบังคับใช้ : 5 ก.ย. 62 ? 3 ธ.ค. 62
ประเทศคู่ค้า  
ไทย G/SPS/N/THA/270
26 กันยายน 2562
ฉุกเฉิน
สินค้า : โรคไข้หวัดนกสายพันธุ์รุนแรง (HPAI)
สาระสำคัญ : ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์ปีกและซากสัตว์ปีกจากไต้หวัน เนื่องจากยังมีรายงานการระบาดของโรคไข้หวัดนกสายพันธุ์รุนแรง (HPAI) ในหลายพื้นที่ของจีนจากองค์การสุขภาพสัตว์โลก (OIE) ทั้งนี้ อาศัยอำนาจตามมาตรา 6 และมาตรา 33 ของพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 อธิบดีกรมปศุสัตว์จึงประกาศต่อไปนี้
1. ให้ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอารณาจักรซึ่งสัตว์ปีกและซากสัตว์ปีกยกเว้นขนสัตว์ปีกที่มาจากแหล่งที่ได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์ และผ่านกระบวนการทำลายเชื้อไข้หวัดนก ตามที่ระบุในคำแนะนำของ OIE : Terrestrial Animal Health Code ข้อ 10.4.22 และ 10.4.23 ที่มีแหล่งกำเนิดจากไต้หวัน ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้
ก. ล้างและอบแห้งที่อุณหภูมิ 100 (?C) เป็นเวลา 30 นาที หรือ
ข. รมควันด้วยฟอร์มาลิน (10% ฟอร์มาดีไฮด์) เป็นเวลา 8 ชั่วโมง หรือ
ค. ฉายรังสีด้วยขนาด 20 กิโลเกรย์
2. ประกาศนี้มีผลบังคับใช้เป็นเวลา 90 วันหลังประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
วันที่มีผลบังคับใช้ : 5 ก.ย. 62 ? 3 ธ.ค. 62
ไต้หวัน  
ไทย G/SPS/N/THA/271
26 กันยายน 2562
ฉุกเฉิน
สินค้า : โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever)
สาระสำคัญ : ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสุกร หมูป่า หรือซากสุกร ซากหมูป่าจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เนื่องจากมีรายงานการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever) ในหมู่บ้านรัฐฉานของเมียนมาร์ ทั้งนี้ อาศัยอำนาจตามมาตรา 6 และมาตรา 33 ของพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 อธิบดีกรมปศุสัตว์จึงประกาศต่อไปนี้
1. ให้ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสุกร หมูป่า หรือซากสุกร ซากหมูป่าจากเมียนมาร์
2. ประกาศนี้มีผลบังคับใช้เป็นเวลา 90 วันหลังประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

วันที่มีผลบังคับใช้ : 5 ก.ย. 62 ? 3 ธ.ค. 62
เมียนมาร์  
ไทย G/SPS/N/THA/272
26 กันยายน 2562
ฉุกเฉิน
สินค้า : โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever)
สาระสำคัญ : ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสุกร หมูป่า หรือซากสุกร ซากหมูป่าจากสาธารณรัฐโปแลนด์ เนื่องจากยังมีรายงานการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever) ในหลายพื้นที่ของโปแลนด์ ทั้งนี้ อาศัยอำนาจตามมาตรา 6 และมาตรา 33 ของพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 อธิบดีกรมปศุสัตว์จึงประกาศต่อไปนี้
1. ให้ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสุกร หมูป่า หรือซากสุกร ซากหมูป่าจากโปแลนด์
2. ประกาศนี้มีผลบังคับใช้เป็นเวลา 90 วันหลังประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป กรมปศุสัตว์ 5 ก.ย. 62 ? 3 ธ.ค. 62
วันที่มีผลบังคับใช้ : 5 ก.ย. 62 ? 3 ธ.ค. 62
โปแลนด์  
ไทย G/SPS/N/THA/246/Add.1
18 กรกฎาคม 2562
ปกติ
สินค้า : นมโค
สาระสำคัญ : ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง นมโค (ฉบับที่ 2) โดยร่างประกาศฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อปรับแก้ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 350) พ.ศ. 2556 เรื่อง นมโค ในมาตรา 7(13) ดังนี้
1. ให้ยกเลิกความใน (13) ของข้อ 7 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 350) พ.ศ. 2556 เรื่อง นมโค ลงวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2556 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
?(13) ตรวจพบแบคทีเรียชนิดโคลิฟอร์มได้ไม่เกิน 10 ในน้านมโคสดและน้านมโคพาสเจอร์ไรส์ 1 มิลลิลิตร (CFU/mL) ณ แหล่งผลิต
2. ให้ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าน้ำนมโคสดหรือน้ำนมโคพาสเจอร์ไรส์ที่ได้รับอนุญาตอยู่แล้วก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับต้องดาเนินการให้เป็นไปตามประกาศนี้ภายในหนึ่งปี นับแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ
วันที่มีผลบังคับใช้ : 26 พ.ย. 62
รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/139/T_0021.PDF (ภาษาไทย)
http://food.fda.moph.go.th/law/data/announ_moph/V.English/No.406.pdf (ภาษาอังกฤษ) อย.
วันที่มีผลบังคับใช้ : 26 พ.ย. 62
ประเทศคู่ค้า  
ไทย G/SPS/N/THA/252/Add.1
18 กรกฎาคม 2562
ปกติ
สินค้า : นมปรุงแต่ง
สาระสำคัญ : ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง นมปรุงแต่ง (ฉบับที่ 2)โดยร่างประกาศฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อปรับแก้ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 407) พ.ศ. 2556 เรื่อง นมปรุงแต่ง ในมาตรา 7(13) ดังนี้
1. ให้ยกเลิกความใน (13) ของข้อ 7 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 351) พ.ศ. 2556 เรื่อง นมปรุงแต่ง ลงวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2556 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
?(13) ตรวจพบแบคทีเรียชนิดโคลิฟอร์มได้ไม่เกิน 10 ในน้ำนมปรุงแต่งที่ผ่านกรรมวิธีพาสเจอร์ไรส์ 1 มิลลิลิตร (CFU/mL) ณ แหล่งผลิต
2. ให้ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้านมปรุงแต่งที่ผ่านกรรมวิธีพาสเจอร์ไรส์ที่ได้รับอนุญาตอยู่แล้วก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับต้องดาเนินการให้เป็นไปตามประกาศนี้ภายในหนึ่งปี นับแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ
วันที่มีผลบังคับใช้ : 26 พ.ย. 62
รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/139/T_0022.PDF (ภาษาไทย)
http://food.fda.moph.go.th/law/data/announ_moph/V.English/No.407.pdf (ภาษาอังกฤษ)
วันที่มีผลบังคับใช้ : 26 พ.ย. 62
ประเทศคู่ค้า  
ไทย G/SPS/N/THA/253/Add.1
18 กรกฎาคม 2562
ปกติ
สินค้า : ผลิตภัณฑ์ของนม
สาระสำคัญ : ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง ผลิตภัณฑ์ของนม (ฉบับที่ 2) โดยร่างประกาศฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อปรับแก้ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 350) พ.ศ. 2556 เรื่อง ผลิตภัณฑ์ของนม ในมาตรา 7(13) ดังนี้
1. ให้ยกเลิกความใน (13) ของข้อ 7 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 352) พ.ศ. 2556 เรื่อง ผลิตภัณฑ์ของนม ลงวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2556 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
?(13) ตรวจพบแบคทีเรียชนิดโคลิฟอร์มได้ไม่เกิน 10 ในผลิตภัณฑ์ของนมชนิดเหลวที่ผ่านกรรมวิธีพาสเจอร์ไรส์ 1 มิลลิลิตร (CFU/ML) ณ แหล่งผลิต
2. ให้ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์ของนมชนิดเหลวที่ผ่านกรรมวิธีพาสเจอร์ไรส์ที่ได้รับอนุญาตอยู่แล้วก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับต้องดาเนินการให้เป็นไปตามประกาศนี้ภายในหนึ่งปี นับแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ
วันที่มีผลบังคับใช้ : 26 พ.ย. 62
รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/139/T_0023.PDF (ภาษาไทย)
http://food.fda.moph.go.th/law/data/announ_moph/V.English/No.408.pdf (ภาษาอังกฤษ)
วันที่มีผลบังคับใช้ : 26 พ.ย. 62
ประเทศคู่ค้า  
ไทย G/SPS/N/THA/267
07 กรกฎาคม 2562
ปกติ
สินค้า : เมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ
สาระสำคัญ : กรมวิชาการเกษตร ได้จัดทำร่างเงื่อนไขการนำเข้าเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศเพื่อการเพาะปลูก (Solanum lycopersicum) เพื่อเป็นการป้องกันศัตรูพืชจากต่างประเทศติดมากับเมล็ดพันธุ์ที่มีการนำเข้ามายังไทย โดยเมล็ดพันธุ์จะต้องผลิตจากแปลงที่ปลอดจากศัตรูพืชกักกันที่กำหนด เช่น Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis, Pepino mosaic virus, Tomato brown rugose fruit virus, Potato spindle tuber viroid, Tomatoapical stunt viroid, Tomato chlorotic dwarf viroid, Tomato planta macho viroid และ Columnea latent viroid และได้กำหนดเกณฑ์การสุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ทุกชนิดพืชที่ 3,000 เมล็ด และเมล็ดพันธุ์ต้องผ่านการฆ่าเชื้อด้วยวิธี dry heatที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 72 ชั่วโมง
วันที่มีผลบังคับใช้ : 60 วันนับจากประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา
ประเทศคู่ค้า  
ไทย G/SPS/N/THA/265
07 กรกฎาคม 2562
ปกติ
สินค้า : เมล็ดพันธุ์พริก
สาระสำคัญ : กรมวิชาการเกษตร ได้จัดทำร่างเงื่อนไขการนำเข้าเมล็ดพันธุ์พริก (Capsicum annuum, Capsicum baccatum, Capsicum chinense, Capsicum frutescens, Capsicum pubescens) เพื่อการเพาะปลูก เพื่อเป็นการป้องกันศัตรูพืชจากต่างประเทศติดมากับเมล็ดพันธุ์ที่มีการนำเข้ามายังไทย โดยเมล็ดพันธุ์จะต้องผลิตจากแปลงที่ปลอดจากศัตรูพืชกักกันที่กำหนด เช่น Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis, Tomato brown rugose fruit virus, Columnea latent viroid and Potato spindle tuber viroid และได้กำหนดเกณฑ์การสุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ทุกชนิดพืชที่ 3,000 เมล็ด (หรืออย่างน้อยร้อยละ 10 หากล๊อตเล็ก)
วันที่มีผลบังคับใช้ : 60 วันนับจากประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา
ประเทศคู่ค้า  
ไทย G/SPS/N/THA266
07 กรกฎาคม 2562
ปกติ
สินค้า : เมล็ดพันธุ์มะเขือ
สาระสำคัญ : กรมวิชาการเกษตร ได้จัดทำร่างเงื่อนไขการนำเข้าเมล็ดพันธุ์มะเขือ (Solanum melongena) เพื่อการเพาะปลูก เพื่อเป็นการป้องกันศัตรูพืชจากต่างประเทศติดมากับเมล็ดพันธุ์ที่มีการนำเข้ามายังไทย โดยเมล็ดพันธุ์จะต้องผลิตจากแปลงที่ปลอดจากศัตรูพืชกักกันที่กำหนดเช่น Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis, Pepino mosaic virus, Potato spindle tuber viroid and Columnea latent viroid;และได้กำหนดเกณฑ์การสุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ทุกชนิดพืชที่ 3,000เมล็ดหรืออย่างน้อยร้อยละ 10 หากล๊อตเล็ก)
วันที่มีผลบังคับใช้ : 60 วันนับจากประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา
ประเทศคู่ค้า  
ไทย G/SPS/N/THA/264
05 กรกฎาคม 2562
ปกติ
สินค้า : พืช สัตว์ จุลินทร์ดัดแปรพันธุกรรม
สาระสำคัญ : อย.แจ้งร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อาหารที่ได้จากสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม โดย
1) กำหนดให้อาหารที่ได้จากสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมเป็นอาหารที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่าย ยกเว้นพืชดัดแปรพันธุกรรมที่ผ่านการประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพแล้วประกาศโดย อย. ได้แก่ ข้าวโพด 21 ชนิด และถั่วเหลือง 5 ชนิด และอาหารที่ผ่านการประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพตามเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด
2) กำหนดให้อาหารที่ได้จากสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมที่ผลิตหรือนำเข้าต้องได้รับการประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพด้านอาหารตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขโดยต้องส่งมอบหลักฐาน (พืช จุลทรีย์ และสัตว์ดัดแปลงพันธุกรรม) รวมถึง
3) กำหนดให้การแสดงฉลากต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ และ เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารที่ได้จากสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมที่ต้องแสดงข้อความ ข้อห้าม ข้อระมัดระวังในการบริโภค รายละเอียดค้นได้จาก
https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/THA/19_3773_00_x.pdf
วันที่มีผลบังคับใช้ : 90 วันนับจากประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา
ประเทศคู่ค้า  
ไทย G/SPS/N/THA/248/Add.2
19 มีนาคม 2562
ปกติ
สินค้า : อาหาร
สาระสำคัญ : ประกาศใช้ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ฉลากโภชนาการ ฉบับที่ 3 เป็นการกำหนดค่าปริมาณSodiumที่แนะนำให้บริโภคต่อวัน ซึ่งได้กำหนดปริมาณโซเดียม 2,000 มิลลิกรัมต่อวัน โดยอาหารที่มีการแสดงฉลากโภชนาการไว้ก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ และมีการแสดงปริมาณโซเดียมไม่สอดคล้องกับปริมาณโซเดียมที่แนะนาต่อวันตามประกาศฉบับนี้ยังคงจาหน่ายต่อไปได้ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน2ปีนับแต่วันที่มีผลบังคับใช้ : 20 เม.ย. 62 รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/264/T_0009.PDF (ภาษาไทย)
http://food.fda.moph.go.th/law/data/announ_moph/V.English/No.392.pdf (ภาษาอังกฤษ)
วันที่มีผลบังคับใช้ : 20 เม.ย. 62
ประเทศคู่ค้า  
ไทย G/SPS/N/THA/250/Add.1
19 มีนาคม 2562
ปกติ
สินค้า : อาหาร
สาระสำคัญ : ประกาศใช้ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อาหารที่ห้ามผลิต, นำเข้า หรือเพื่อจำหน่าย โดยกำหนดสาร 13 ชนิดรวมอาหารที่มีการใช้สาร ทั้ง 13 ชนิด เช่น น้ำมันพืชที่ผ่านกรรมวิธีเติมโบรมีน กรดซาลิซิลิค กรดบอร์ริค บอร์แรกซ์ โพแทสเซียมคลอเรต คูมาริน ฟอร์มาลดีไฮด์ สารเมลามีน เป็นต้น เป็นอาหารที่ห้ามผลิต ห้ามนำเข้า ห้ามจำหน่าย รายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่มีผลบังคับใช้ : 26 ก.ย. 61
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/237/T_0018.PDF (ภาษาไทย)
http://food.fda.moph.go.th/law/data/announ_moph/V.English/No.391.pdf (ภาษาอังกฤษ)
วันที่มีผลบังคับใช้ : 26 ก.ย. 61
ประเทศคู่ค้า  
ไทย G/SPS/N/THA/155/Rev.2/Add.1
19 มีนาคม 2562
ปกติ
สินค้า : อาหาร
สาระสำคัญ : ประกาศใช้ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ผลิตภัณฑ์อาหารที่ต้องติดฉลากโภชนาการและข้อแนะนำในการบริโภค (GDAs Labelling) รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/264/T_0012.PDF (ภาษาไทย)
http://food.fda.moph.go.th/law/data/announ_moph/V.English/No.394.pdf (ภาษาอังกฤษ)
วันที่มีผลบังคับใช้ : 20 เม.ย. 62
ประเทศคู่ค้า  
ไทย G/SPS/N/THA/247/Add.1
19 มีนาคม 2562
ปกติ
สินค้า : อาหาร
สาระสำคัญ : ประกาศใช้ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อาหารที่มีสารกำจัดศัตรูพืชตกค้าง ฉบับที่ 2 โดยได้เพิ่มการกำหนดค่า MRLs สำหรับสาร Carbosulfan สารกลุ่มDithiocarbamates สาร Imidacloprid และสาร Dinotefuran ในมะม่วง มังคุด ลำไย รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/264/T_0010.PDF (ภาษาไทย)
http://food.fda.moph.go.th/law/data/announ_moph/V.English/No.393.pdf (ภาษาอังกฤษ)
วันที่มีผลบังคับใช้ : 23 ต.ค. 61
ประเทศคู่ค้า  
ไทย G/SPS/N/THA/249/Add.1
19 มีนาคม 2562
ปกติ
สินค้า : อาหาร
สาระสำคัญ : ประกาศใช้ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการใช้วัตถุในอาหารเพื่อการจำหน่ายหรือที่จำหน่าย เกี่ยวกับการกำหนดการใช้แคลเซียมไอโอเดทหรือโพแทสเซียมไอโอเดท การอนุญาตให้ใช้เมทธิลแอลกอฮอล์ในการผลิตอาหาร การอนุญาตให้ใช้หญ้าหวานและผลิตภัณฑ์จากหญ้าหวานในอาหารที่กำหนด
วันที่มีผลบังคับใช้ : 26 ก.ย. 61
รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/237/T_0016.PDF (ภาษาไทย)
http://food.fda.moph.go.th/law/data/announ_moph/V.English/No.390.pdf (ภาษาอังกฤษ)
วันที่มีผลบังคับใช้ : 26 ก.ย. 61
ประเทศคู่ค้า  
ไทย G/SPS/N/THA/263
14 กุมภาพันธ ์ 2562
ปกติ
สินค้า : สารปนเปื้อน
สาระสำคัญ : ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปื้อน
สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศ สธ ฉบับที่ 98 (พ.ศ. 2529) เรื่อง มาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปื้อน และประกาศ สธ. (ฉบับที่ 273) พ.ศ. 2546 เรื่อง มาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปื้อน (ฉบับที่ 2)
ข้อ 2 ให้ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับสารปนเปื้อนตามระบุไว้ในบัญชีหมายเลข 1 แนบท้ายประกาศนี้
ข้อ 3 ให้อาหารที่มีสารปนเปื้อนเป็นอาหารที่กำหนดมาตรฐานตามที่กำหนดในบัญชีหมายเลข 2 แบ่งเป็น 4 กลุ่ม
ได้แก่ (1) โลหะหนัก ได้แก่ แคดเมียม ดีบุก ตะกั่ว ปรอท และสารหนู
(2) สารพิษจากเชื้อรา ได้แก่ อะฟลาทอกซิน ดีออกซีนิวาลีนอล ฟูโมนิซินบี 1 และบี 2 โอคราทอกซินเอ พาทูลิน
(3) สารอื่นๆ เช่น กรดไฮโดรไชยานิก เมลามีน และ 3-เอ็มซีพีดี เป็นต้น
(4) สารกัมมันตรังสี เช่น Pu-238, I-129, Cs-137 C-14
ข้อ 6 วิธีการตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อนให้เป็นไปตามที่กำหนดในบัญชีหมายเลข 3 แนบท้ายประกาศนี้
ข้อ 7 ประกาศนี้ ไม่บังคับใช้กับ
(1) วัตถุเจือปนอาหาร และสารช่วยในการผลิต ตามประกาศว่าด้วยเรื่องวัตถุเจือปนอาหาร
(2) น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุปิดสนิท ตามประกาศว่าด้วยเรื่องน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
(3) น้ำแร่ธรรมชาติ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องน้ำแร่ธรรมชาติ
(4) วัตถุแต่งกลิ่นรส ตามประกาศว่าด้วยเรื่องวัตถุแต่งกลิ่นรส
(5) อาหารอื่นที่มีประกาศกระทรวงสาธารณสุขกำหนดสารปนเปื้อนไว้เป็นการเฉพาะ
ข้อ 8 ให้ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าซึ่งอาหารที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศนี้อยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามประกาศฉบับนี้ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ
ข้อ 9 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
รายละเอียดค้นได้จาก https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/THA/19_0847_00_x.pdf
วันที่มีผลบังคับใช้ : วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ประเทศคู่ค้า  
ไทย G/SPS/N/THA/262
31 มกราคม 2562
ปกติ
สินค้า : อาหาร
สาระสำคัญ : ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรฐานอาหารด้านจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้
ข้อ 1 ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 364) พ.ศ. 2556 เรื่อง มาตรฐานอาหาร ด้านจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค
ข้อ 2 อาหารตามบัญชีหมายเลข 1 ท้ายประกาศนี้ที่ผลิตเพื่อจำหน่าย นำเข้าเพื่อจำหน่าย หรือที่ จำหน่าย ต้องไม่มีจุลินทรีย์ที่ให้เกิดโรค เว้นแต่จุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคตามชนิดและปริมาณที่ระบุไว้ในบัญชี หมายเลข 2 แนบท้ายประกาศนี้
ข้อ 3 วิธีการตรวจวิเคราะห์ทางวิชาการ ให้เป็นไปตามบัญชีหมายเลข 3 แนบท้ายประกาศนี้
ข้อ 4 ประกาศนี้ ไม่ใช้บังคับกับ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร วัตถุเจือปนอาหาร และอาหารอื่น ซึ่งได้มีประกาศกระทรวงสาธารณสุขกำหนดชนิดและปริมาณจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค ไว้โดยเฉพาะ
ข้อ 5 ประกาศนี้ ให้ใช้บังคับถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
วันที่มีผลบังคับใช้ : วันถัดจากประกาศในราชกิจจาฯ
ประเทศคู่ค้า  
ไทย G/SPS/N/THA/261
11 ธันวาคม 2561
ปกติ
สินค้า : ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดหรือฆ่าเชื้อที่ใช้สำหรับอาหาร
สาระสำคัญ : ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 เรื่อง ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดหรือฆ่าเชื้อที่ใช้สำหรับอาหาร ดังต่อไปนี้
1. ให้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดหรือฆ่าเชื้อที่ใช้สำหรับเป็นอาหารควบคุม
2. ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดหรือฆ่าเชื้อที่ใช้สำหรับอาหาร หมายความว่า วัตถุเจือปนอาหารที่มีวัตถุประสงค์การใช้เป็นสารช่วยในการผลิตสำหรับการชะล้างทำความสะอาดขจัดหรือลดปริมาณสิ่งที่อาจเป็นอันตรายในอาหาร ทั้งอันตรายทางกายภาพ ชีวภาพ และเคมี แล้วแต่กรณี
3. ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดหรือฆ่าเชื้อที่ใช้สำหรับอาหาร ดังต่อไปนี้
(1.) ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด (2.) ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ (3.) ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ ข้อที่ 4 - 6 ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพหรือมาตรฐานดังต่อไปนี้
? สารที่ใช้เป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดหรือฆ่าเชื้อที่ใช้สำหรับอาหารหรือสารที่ใช้เป็นสารสำคัญหรือออกฤทธิ์ในผลิตภัณฑ์ดังกล่าต้องไม่เป็นอันตรายหรือก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ และต้องมีคุณภาพหรือมาตรฐานตามร่างประกาศฉบับนี้ ? สารปนเปื้อน ดังต่อไปนี้
- สารหนุ ไม่เกิน 3 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
- ตะกั่วไม่เกิน 10 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
? การใช้สารสำคัญหรือสารออกฤทธิ์ต้องเป็นไปตามรายชื่อของสารที่ใช้ ชนิดอาหาร หน้าที่ทางด้านเทคโนดลยีการผลิต ปริมาณสุงสุดที่อนุญาต และปริมาณการตกค้างในอาหาร ตาม ที่กำหนดไว้ในบัญชีแนบท้ายประกาศนี้
? ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดสำหรับล้างผักและผลไม้ที่มีสารลดแรงตึงผิวเป็นส่วนประกอบ
7. การแสดงฉลากให้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร
8. การใช้สาระสำคัญหรือสารออกฤทธิ์ในผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดหรือฆ่าเชื้อที่ใช้สำหรับอาหารที่มิได้กำหนดไว้ในบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจาก อย.
9.ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดหรือฆ่าเชื้อที่ช้สำหรับอาหาร เพื่อจำหน่ายต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร 10. การใช้ภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดหรือฆ่าเชื้อที่ใช้สำหรับอาหารให้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเรื่องภาชนะ
11. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

วันที่มีผลบังคับใช้ : วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษ
ประเทศคู่ค้า  
ไทย G/SPS/N/THA/258
29 พฤศจิกายน 2561
ปกติ
สินค้า : น้ำปลา
สาระสำคัญ : ร่างประกาศ สธ. เรื่อง น้ำปลา (ฉบับที่ 3) สรุปสาระสำคัญ ดังนี้
1) ให้ยกเลิกข้อ 10 (3) ของประกาศ สธ. ฉบับที่ 203 เรื่อง น้ำปลา ลงวันที่ 19 ก.ย.43 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
?(3) น้ำปลาที่มีเกลือบริโภคเป็นส่วนผสมและเติมไอโอดีนในกระบวนการผลิต หรือน้ำปลาที่ ใช้เกลือบริโภคเสริมไอโอดีนเป็นส่วนผสมแล้วแต่กรณี ต้องแสดงข้อความ ดังนี้
(3.1) กรณีที่มีเกลือบริโภคเป็นส่วนผสมและเติมไอโอดีนในกระบวนการผลิต ให้ใช้ ข้อความ?ไอโอดีน มิลลิกรัมต่อลิตร? หรือ ?ใช้ไอโอดีนเป็นส่วนผสม? หรือ ?ผสมไอโอดีน? ไว้ใน ตำแหน่งที่เห็นได้ง่าย
(3.2) กรณีที่ใช้เกลือบริโภคเสริมไอโอดีนเป็นส่วนผสม ให้ใช้ข้อความอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
(3.2.1) ?เกลือบริโภคเสริมไอโอดีน ........ %? หรือ ?เกลือเสริมไอโอดีน ....... %? หรือ ?เกลือไอโอดีน ....... %? ไว้ที่สูตรส่วนประกอบของอาหาร
(3.2.2) ?ใช้เกลือบริโภคเสริมไอโอดีน? หรือ ?ใช้เกลือเสริมไอโอดีน? หรือ ?ใช้เกลือ ไอโอดีน? หรือ ?ผสมเกลือบริโภคเสริมไอโอดีน? หรือ ?ผสมเกลือเสริมไอโอดีน? หรือ ?ผสมเกลือไอโอดีน? ไว้ในตำแหน่ง ที่เห็นได้ง่าย
ทั้งนี้ อาจระบุชนิดของเกลือ เช่น ?เกลือสมุทร? หรือ ?เกลือสินเธาว์? ประกอบข้อความดังกล่าวด้วยก็ได้
2) ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจาฯ
รายละเอียดค้นได้จาก https://members.wto.org/crnattachments/2018/SPS/THA/18_6144_00_x.pdf
วันที่มีผลบังคับใช้ : วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจาฯ
ประเทศคู่ค้า  
ไทย G/SPS/N/THA/259
29 พฤศจิกายน 2561
ปกติ
สินค้า : ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
สาระสำคัญ : ร่างประกาศ สธ. เรื่อง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (ฉบับที่ 3) สรุปสาะสำคัญ ดังนี้
1) ให้ยกเลิกความในข้อ 4 ของประกาศ สธ. (ฉบับที่ 293) พ.ศ.2548 เรื่อง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ลงวันที่ 15 ธ.ค. 48 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
?ข้อ 4 ให้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เป็นอาหารที่กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน?
2) ให้ยกเลิกข้อ 9 และข้อ 10 ของประกาศ สธ. ฉบับที่ 293 เรื่อง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ลงวันที่ 15 ธ.ค.48 และแก้ไขเพิ่มเติมตาม
ประกาศ สธ. ฉบับที่ 309 เรื่อง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 7 พ.ย. 50 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
?ข้อ 9 การแสดงฉลากของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ให้ปฏิบัติตามประกาศ สธ. เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ และให้แสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้ ด้วย แล้วแต่กรณี
(1) ชื่ออาหาร โดยมีคำว่า ?ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร? เป็นส่วนหนึ่งของชื่ออาหาร หรือ กำกับชื่ออาหาร
(2) ปริมาณของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่บรรจุ ให้แสดงแล้วแต่กรณี ดังนี้
(2.1) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่อยู่ในรูปเม็ดหรือแคปซูล ให้แสดงจำนวนบรรจุ
(2.2) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เป็นของเหลว ให้แสดงปริมาตรสุทธิ
(2.3) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เป็นของแข็งหรืออื่นๆ ให้แสดงน้ำหนักสุทธิ
(3) ชื่อและปริมาณของส่วนประกอบสำคัญของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และ
ส่วนประกอบที่มีการกล่าวอ้างสรรพคุณ คุณประโยชน์ ในฉลากของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโดยให้แสดง เรียงลำดับปริมาณจากมากไปน้อย
ข้อ 10 ข้อความคำเตือนหรือข้อความอื่นสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ตามบัญชี แนบท้ายประกาศนี้?
3) ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจาฯ รายละเอียดค้นได้จาก
https://members.wto.org/crnattachments/2018/SPS/THA/18_6145_00_x.pdf
วันที่มีผลบังคับใช้ : วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
ประเทศคู่ค้า  
ไทย G/SPS/N/THA/255
29 พฤศจิกายน 2561
ปกติ
สินค้า : การแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ
สาระสำคัญ : ร่างประกาศ สธ. เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ (ฉบับที่ 3) สรุปสาะสำคัญ ดังนี้
1) ให้ยกเลิก (1) ประกาศ สธ. ฉบับที่ 244 เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารที่มีวัตถุที่ใช้เพื่อรักษาคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารรวมอยู่ในภาชนะบรรจุ ลงวันที่ 26 ก.ย. 44 ยกเลิก (2) ประกาศ สธ. ฉบับที่ 245 เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารที่มีส่วนผสมว่านหางจระเข้ ลงวันที่ 2 ต.ค. 44 และยกเลิก (3) ประกาศ สธ. ฉบับที่ 255 เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารที่มีใบแป๊ะก๊วยและสารสกัดจากใบแป๊ะก๊วย ลงวันที่ 30 พ.ค. 45
2) ให้ยกเลิกบัญชีแนบท้ายประกาศ สธ. ฉบับที่ 367 เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ ลงวันที่ 8 พ.ค.57 และให้ใช้บัญชีแนบท้ายประกาศ สธ. ฉบับนี้แทน
3) ให้เพิ่มความต่อไปนี้ เป็น (16) ของข้อ 14 ประกาศ สธ. ฉบับที่ 367 เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ ลงวันที่ 8 พ.ค.57 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศ สธ. ฉบับที่ 383 เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 27 ก.พ. 60
?(16) ข้อความอื่นที่ อย. กำหนดโดยคำแนะนำของ คณะกรรมการอาหาร? 4) ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจาฯ รายละเอียดค้นได้จาก

https://members.wto.org/crnattachments/2018/SPS/THA/18_6141_00_x.pdf
วันที่มีผลบังคับใช้ : วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจาฯ
ประเทศคู่ค้า  
ไทย G/SPS/N/THA/260
29 พฤศจิกายน 2561
ปกติ
สินค้า : ไอศกรีม
สาระสำคัญ : ร่างประกาศ สธ. เรื่อง ไอศกรีม (ฉบับที่ 2) สรุปสาะสำคัญ ดังนี้
1) ยกเลิกข้อ 10 ของประกาศ สธ. (ฉบับที่ 354) พ.ศ. 2556 เรื่อง ไอศกรีม ลงวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2556 และให้ใช้ความดังต่อไปนี้
2) การแสดงฉลากของไอศกรีม ให้ปฏิบัติตามประกาศ สธ. เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ สำหรับไอศกรีมที่มีการใช้วัตถุเจือปนอาหารเพื่อช่วยให้โครงสร้าง ผลึกน้ำแข็งมีความคงตัวให้แสดงข้อความว่า ?ใช้โปรตีนจับโครงสร้างน้ำแข็งชนิด 3 เอช พี แอล ซี 12? หรือ ?ใช้ Ice Structuring Protein type III HPLC 12? และต้องแสดงหมายเลขโทรศัพท์ หรือเว็บไซต์สำหรับการติดต่อ กรณีที่ผู้บริโภคต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัตถุเจือปนอาหารดังกล่าว
3) ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจาฯ รายละเอียดค้นได้จาก
https://members.wto.org/crnattachments/2018/SPS/THA/18_6146_00_x.pdf
วันที่มีผลบังคับใช้ : วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจาฯ
ประเทศคู่ค้า  
ไทย G/SPS/N/THA/256
29 พฤศจิกายน 2561
ปกติ
สินค้า : เอนไซม์ Protien-glutaminase
สาระสำคัญ : ร่างประกาศ สธ. เรื่อง ผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่ได้จากการย่อยโปรตีนของถั่วเหลือง (ฉบับที่ 3) สรุปสาระสำคัญ ดังนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกความในข้อ 9 ของประกาศ สธ. เรื่อง ผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่ได้จากการย่อยโปรตีนของถั่วเหลืองลงวันที่ 6 พ.ค. 53 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
?ข้อ 9 การแสดงฉลากของผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่ได้จากการย่อยโปรตีนของถั่วเหลือง ให้ปฏิบัติตาม ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง การแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ และให้แสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้ด้วย แล้วแต่กรณี
(1) ผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่ได้จากการย่อยโปรตีนของถั่วเหลืองที่มีเกลือบริโภคเป็นส่วนผสม และเติมไอโอดีนในกระบวนการผลิต หรือผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่ได้จากการย่อยโปรตีนของถั่วเหลืองที่ใช้เกลือบริโภคเสริมไอโอดีนเป็นส่วนผสมแล้วแต่กรณี ต้องแสดงข้อความ ดังนี้
(1.1) กรณีที่มีเกลือบริโภคเป็นส่วนผสมและเติมไอโอดีนในกระบวนการผลิต ให้ใช้ ข้อความ?ไอโอดีน ....... มิลลิกรัม ต่อ ลิตร? หรือ ?ใช้ไอโอดีนเป็นส่วนผสม? หรือ ?ผสมไอโอดีน?ไว้ในตำแหน่งที่เห็นได้ง่าย
(1.2) กรณีที่ใช้เกลือบริโภคเสริมไอโอดีนเป็นส่วนผสม ให้ใช้ข้อความอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
(1.2.1) ?เกลือบริโภคเสริมไอโอดีน ........ %? หรือ ?เกลือเสริมไอโอดีน ....... %? หรือ ?เกลือไอโอดีน ....... %? ไว้ที่สูตรส่วนประกอบของอาหาร
(1.2.2) ?ใช้เกลือบริโภคเสริมไอโอดีน? หรือ ?ใช้เกลือเสริมไอโอดีน? หรือ ?ใช้เกลือไอโอดีน? หรือ ?ผสมเกลือบริโภคเสริมไอโอดีน? หรือ ?ผสมเกลือเสริมไอโอดีน? หรือ ?ผสมเกลือไอโอดีน?ไว้ในตำแหน่ง ที่เห็นได้ง่าย
ทั้งนี้อาจระบุชนิดของเกลือ เช่น ?เกลือสมุทร? หรือ ?เกลือสินเธาว์?ประกอบข้อความดังกล่าวด้วยก็ได้
2) ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจาฯ รายละเอียดค้นได้จาก
https://members.wto.org/crnattachments/2018/SPS/THA/18_6142_00_x.pdf
วันที่มีผลบังคับใช้ : วันถัดจากประกาศราชกิจจาฯ
ประเทศคู่ค้า  
ไทย G/SPS/N/THA/257
29 พฤศจิกายน 2561
ปกติ
สินค้า : เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ฉบับที่ 2)
สาระสำคัญ : ร่างประกาศ สธ. เรื่อง เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ฉบับที่ 2)สรุปสาระสำคัญ ดังนี้
ข้อ 1 ยกเลิกความในวรรคท้ายของข้อ 8 ของประกาศ สธ. ฉบับที่ 356 เรื่อง เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ลงวันที่ 26 มิ.ย.56
ข้อ 2 ให้เพิ่มความต่อไปนี้ เป็น วรรคสองของข้อ 9 ของประกาศ สธ. ฉบับที่ 356 ดังนี้
?เครื่องดื่มที่ผสมกาเฟอีนที่มิใช่ตามวรรคหนึ่ง ให้แสดงข้อความว่า ?ห้ามดื่มเกินวันละ
2 (ระบุภาชนะที่ใช้บรรจุ เช่น กระป๋อง ขวด เป็นต้น) เพราะอาจทำให้ใจสั่น นอนไม่หลับ เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรดื่ม ผู้มีโรคประจำตัวหรือผู้ป่วยปรึกษาแพทย์ก่อน? ด้วยตัวอักษรเส้นทึบสีแดง ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 2 mm ในกรอบสี่เหลี่ยมพื้นขาว สีของกรอบตัดกับสีของพื้นฉลาก?
3) ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าเครื่องดื่มที่ผสมกาเฟอีนที่ได้จัดทำฉลากไว้ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ
ให้ทำการแก้ไขฉลากให้ถูกต้องตามประกาศฉบับนี้ และให้จำหน่ายต่อไปได้ไม่เกิน 2 ปีนับจากวันที่ประกาศนี้ ใช้บังคับ
4) ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจาฯ รายละเอียดค้นได้จาก
https://members.wto.org/crnattachments/2018/SPS/THA/18_6143_00_x.pdf
วันที่มีผลบังคับใช้ : วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจาฯ
ประเทศคู่ค้า  
ไทย G/SPS/N/THA/254
12 พฤศจิกายน 2561
ปกติ
สินค้า : เอนไซม์ที่ใช้ในการผลิตอาหาร
สาระสำคัญ : อย. ประกาศกำหนดให้เอนไซม์สำหรับใช้ในกระบวนการผลิตอาหารเป็นวัตถุเจือปนอาหารและได้กำหนดคุณสมบัติดังนี้ (กำหนดสำหรับ industrial enzyme)
1 เอนไซม์สำหรับใช้ในการผลิตอาหารต้องได้จากพืช สัตว์หรือจุลินทรีย์ที่มีรายชื่อตามภาคผนวกที่ 1หรือตามโคเด็กซ์กำหนด กรณีไม่มีรายชื่อให้ อย. พิจารณาอนุญาต โดย อย. ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าต้องส่งรายงานผลการประเมินความปลอดภัย พร้อมรายละเอียดตามภาคผนวกที่ 2 เพื่อประกอบการพิจารณา
2 เอนไซม์มีค่าแอกทิวิตี Aw ไม่น้อยกว่า 85% ของเอนไซม์
3 ตรวจไม่พบจุลินทรีย์ดัดแปรพันธุกรรม ใน 1 กรัม กรณีเป็นเอนไซม์ได้จากจุลินทรีย์ดัดแปรพันธุกรรม
4 ตรวจพบโคลิฟอร์มไม่เกิน 30 MPN/g
ตรวจไม่พบ E. coli ใน 25 g
ตรวจไม่พบ Salmonella ใน 25 g
ตรวจพบตะกั่วไม่เกิน 5 mg/kg
ตรวจไม่พบสารปฏิชีวนะ
5. การใช้เอนไซม์ต้องตามข้อกำหนดใดข้อหนึ่งต่อไปนี้
1) ตามภาคผนวกที่ 1 หรือตามโคเด็กซ์กำหนดล่าสุด
2) ตามประกาศ สธ เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร
3) นอกเหนือข้อ 1) และ 2) ต้องได้รับความเห็นชอบจาก อย. โดยผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าต้องส่งมอบข้อมูลความจำเป็นทางเทคโนโลยีการผลิต พร้อมรายละเอียดข้อมูลตามภาคผนวกที่ 3
4) การใช้วัตถุเจือนปนอาหารในเอนไซม์สำหรับผลิตอาหารให้ใช้เกณฑ์ตามภาคผนวกที่ 4
5) วิธีการตรวจวิเคราะห์ให้เป็นไปตามที่กำหนดตามภาคผนวกที่ 5
6. การแสดงฉลากของเอนไซม์สำหรับผลิตอาหารให้ปฎิบัติตามประกาศ สธ เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร
7. ให้ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าเอนไซม์สำหรับผลิตอาหาร และที่ได้รับอนุญาตอยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้บังคับใช้ต้องปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ภายใน 2 ปี นับแต่มีผลใช้บังคับ
8. ไม่ใช้บังคับกับเอนไซม์ที่เป็นส่วนประกอบของอาหารเพื่อวัตถุประสงค์ด้านโภชนาการหรือผลทางสุขภาพอื่นๆ
และไม่ใช้กับเอนไซม์ที่ใช้ในการผลิตวัตถุเจือปนอาหาร รายละเอียดค้นได้จาก
https://members.wto.org/crnattachments/2018/SPS/THA/18_5683_00_e.pdf
วันที่มีผลบังคับใช้ : วันถัดจากประกาศราชกิจจาฯ
ประเทศคู่ค้า  
ไทย G/SPS/N/THA/252
02 ตุลาคม 2561
ปกติ
สินค้า : นมปรุงแต่ง
สาระสำคัญ : ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง นมปรุงแต่ง (ฉบับที่ 2) โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ยกเลิกข้อความใน ข้อ 8 (13) ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 351) พ.ศ. 2556 (2013) เรื่อง นมปรุงแต่ง ลงวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2556 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน
?(13) ตรวจพบแบคทีเรียชนิดโคลิฟอร์มได้ไม่เกิน 10 ในนมปรุงแต่งที่ผ่านกรรมวิธีพาสเจอร์ไรส์ 1 มิลลิลิตร ณ แหล่งผลิต?
2. ผู้ผลิตและผู้นำเข้านมปรุงแต่งที่ผ่านกรรมวิธีพาสเจอร์ไรส์ที่ได้รับอนุญาตก่อนที่ประกาศฉบับนี้บังคับใช้ ต้องทำการปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปข้อ 8 (13) ของประกาศนี้ ภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ประกาศนี้บังคับใช้
3. ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ 180 วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา
วันที่มีผลบังคับใช้ : 180 วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ประเทศคู่ค้า  
ไทย G/SPS/N/THA/253
02 ตุลาคม 2561
ปกติ
สินค้า : ผลิตภัณฑ์นมอื่นๆ
สาระสำคัญ : ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ผลิตภัณฑ์นม (ฉบับที่ 2) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. ให้ยกเลิกข้อความใน 8 (6) ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 352) พ.ศ.2556 เรื่อง ผลิตภัณฑ์ของนม ลงวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2556 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน
?(6) ตรวจพบแบคทีเรียชนิดโคลิฟอร์มได้ไม่เกิน 10 ในผลิตภัณฑ์ของนมชนิดเหลวที่ผ่านกรรมวิธีพาสเจอร์ไรส์ 1 มิลลิลิตร ณ แหล่งผลิต?
2. ผู้ผลิตและผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์ของนมชนิดเหลวที่ผ่านกรรมวิธีพาสเจอร์ไรส์ที่ได้รับอนุญาตก่อนที่ประกาศนี้บังคับใช้ต้องทำการปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปข้อ 8 (6) ของประกาศนี้ ภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ประกาศนี้บังคับใช้
3. ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ 180 วันหลังจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
https://members.wto.org/crnattachments/2018/SPS/THA/18_5135_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2018/SPS/THA/18_5135_00_e.pdf
วันที่มีผลบังคับใช้ : 180 วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ประเทศคู่ค้า  
ไทย G/SPS/N/THA/245/Add.1
08 สิงหาคม 2561
ปกติ
สินค้า : วัตถุเจือปนอาหาร
สาระสำคัญ : กำหนดวันบังคับใช้ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร (ฉบับที่ 5) (ฉบับทบทวน) โดยไทยได้ทบทวนปริมาณสูงสุดที่อนุญาตให้ใช้วัตถุเจือปนอาหารในอาหาร ทั้งนี้ ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 และมีผลบังคับใช้ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 รายละเอียดสามารถค้นได้จาก http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/178/1.PDF
วันที่มีผลบังคับใช้ : 26 ก.ค. 61
ประเทศคู่ค้า  
ไทย G/SPS/N/THA/248/Add.1
08 สิงหาคม 2561
ปกติ
สินค้า : ฉลากโภชนาการ
สาระสำคัญ : ขยายระยะเวลารับฟังข้อคิดเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องฉลากโภชนาการ (ฉบับที่ 3) จนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2561
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
ไทย G/SPS/N/THA/251
02 สิงหาคม 2561
ปกติ
สินค้า : ฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่
สาระสำคัญ : ร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มไก่ไข่ โดยกำหนดเป็นมาตรฐานบังคับ เพื่อการจัดการสำหรับฟาร์มไก่ไข่ที่เลี้ยงเพื่อการค้า ครอบคลุมองค์ประกอบฟาร์ม การจัดการฟาร์ม อาหาร นํ้า การจัดการบุคลากร การจัดการสุขภาพสัตว์การจัดการด้านสวัสดิภาพสัตว์การจัดการไก่รุ่น ไก่ระยะไข่ และไข่ไก่ การจัดการสิ่งแวดล้อม การบันทึกข้อมูล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ไข่ไก่ที่ปลอดภัย มีคุณภาพเหมาะสมในการนำไปบริโภคเป็นอาหาร มาตรฐานฉบับนี้ไม่ครอบคลุมฟาร์มไก่ไข่ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการเลี้ยงระบบอื่น ที่รับรองโดยกรมปศุสัตว์ เช่น มาตรฐานเกษตรอินทรีย์เล่ม 2: ปศุสัตว์อินทรีย์ (มกษ.9000 เล่ม 2) ฟาร์มไก่ไข่แบบเลี้ยงปล่อยอิสระ ค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://members.wto.org/crnattachments/2018/SPS/THA/18_4143_00_x.pdf https://members.wto.org/crnattachments/2018/SPS/THA/18_4143_00_e.pdf
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
ไทย G/SPS/N/THA/242/Add.1
25 กรกฎาคม 2561
ปกติ
สินค้า : น้ำมัน PHOs
สาระสำคัญ : ประกาศวันบังคับใช้ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 388 พ.ศ. 2561 เรื่อง กำหนดอาหารที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่าย เกี่ยวกับกรดไขมันทรานส์ (Trans Fatty Acids) จากน้ำมันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วน (Partially Hydrogenated Oils: PHOs) โดยกำหนดให้มีผลบังคับใช้ในวันที่ 9 มกราคม 2562 (รวมระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน 180 วัน)
วันที่มีผลบังคับใช้ : 9 ม.ค. 62
ประเทศคู่ค้า  
ไทย G/SPS/N/THA/155/Rev.2 /Corr.1
24 กรกฎาคม 2561
ปกติ
สินค้า : การติดฉลาก GDA
สาระสำคัญ : แก้ไขประกาศแจ้งเวียนเกี่ยวกับร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อาหารที่ต้องแสดงฉลากโภชนาการ และ ค่าพลังงาน น้ำตาล ไขมัน และโซเดียมแบบจีดีเอโดยกำหนดให้รายการอาหารดังต่อไปนี้
(1) อาหารขบเคี้ยว (มันฝรั่ง ข้าวโพดคั่ว ข้าวเกรียบทอด ถั่วนัททอด สาหร่ายทอด เนื้อสัตว์แผ่นกรอบ )
(2) ช็อกโกแลตและขนมหวานรสช็อกโกแลต
(3) ขนมอบ (เวเฟอร์สอดไส้ ขนมปังอบ แครกเกอร์ บิสกิต คุกกี้ เค้ก พาย เพสตรี)
จะต้องแสดงข้อความว่า ?บริโภคแต่น้อยและออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ? ด้วยตัวอักษรหนาทึบเห็นได้ชัด โดยกำหนดให้สีของตัวอักษรจะต้องตัดกับสีพื้นของกรอบและสีของกรอบตัดกับสีพื้นของฉลาก
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
ไทย G/SPS/N/THA/248
18 พฤษภาคม 2561
ปกติ
สินค้า : ติดฉลากโภชนาการ
สาระสำคัญ : ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ฉลากโภชนาการ ฉบับที่ 3 โดยแก้ไขปริมาณโซเดียมที่แนะนำต่อวันของคนไทย (Thai RDI) ในบัญชีสารอาหารที่แนะนําให้บริโภคประจําวันสําหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป ที่ปริมาณ 2,000 mg ทั้งนี้ ได้กำหนดระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน 2 ปีสำหรับอาหารที่แสดงฉลากโภชนาการก่อนที่ประกาศฉบับนี้บังคับใช้ ประกาศนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป ค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่https://members.wto.org/crnattachments/2018/SPS/THA/18_2475_00_x.pdf ทั้งนี้ได้ดำเนินการแจ้ง มาตรการ TBT ตามหมายเลข G/TBT/N/THA/513 วันที่ 16 พฤษภาคม 2561
วันที่มีผลบังคับใช้ : นับแต่วันถัดจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประเทศคู่ค้า  
ไทย G/SPS/N/THA/249
18 พฤษภาคม 2561
ปกติ
สินค้า : วัตถุที่ห้ามนำเข้า จำหน่าย
สาระสำคัญ : ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการใช้วัตถุในอาหารที่ผลิตเพื่อจําหน่าย นําเข้าเพื่อจําหน่าย หรือที่จําหน่าย สำหรับสารต่อไปนี้ 1) แคลเซียมไอโอเดตหรือโพแทสเซียมไอโอเดต 2) เมทิลแอลกอฮอล์หรือเมทานอล 3) หญ้าหวานและผลิตภัณฑ์จากหญ้าหวาน มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
วันที่มีผลบังคับใช้ : นับแต่วันถัดจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประเทศคู่ค้า  
ไทย G/SPS/N/THA/250
18 พฤษภาคม 2561
ปกติ
สินค้า : อาหารที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่าย
สาระสำคัญ : ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดอาหารที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่าย โดยกำหนดรายชื่ออาหารที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่ายตามประกาศ ดังนี้
1. น้ำมันพืชที่ผ่านกรรมวิธีเติมโบรมีน (Brominated vegetable oil)
2. กรดซาลิซิลิค (Salicylic acid)
3. กรดบอร์ริค (Boric acid)
4. บอแรกซ์ (Borax)
5. โพแทสเซียมคลอเรต (Potassium chlorate)
6. คูมาริน (coumarin) หรือ 1,2-เบนโซไพโรน (1,2-benzopyrone) หรือ 5,6-เบนโซแอลฟา-ไพโรน (5,6-benzo-pyrone) หรือ ซิส-ออร์โธ-คูมาริค แอซิด แอนไฮไดรด์ (cis-o-coumaric acid anhydride) หรือ ออร์โธ-ไฮดรอกซีซินนามิค แอซิด แลคโตน (o-hydroxycinnamic acid lactone)
7. ไดไฮโดรคูมาริน (dihydrocoumarin) หรือเบนโซไดไฮโดรไพโรน (benzodihydropyrone) หรือ 3,4-ไดไฮโดรคมูารนิ (3,4-dihydrocoumarin) หรอืไฮโดรคูมารนิ (hydrocoumarin)
8. ไดเอทธลินีไกลคอล (diethylene glycol) หรือไดไฮดรอกซีไดเอทธิล-อีเธอ (dihydroxydiethyl ether) หรือไดไกลคอล (diglycol) หรือ 2,2-ออกซีบิส-เอทานอล (2,2-oxybisethanol) หรือ 2,2?-ออกซีไดเอทานอล (2,2?-oxydiethanol)
9. ดัลซิน (dulcin) หรือ 4-อีทอกซิฟนิลยูเรีย (4-ethoxyphenylurea) หรือ พารา-เฟนทอลคาร์บาไมด์ (para-phenetolcarbamide)
10. เอเอฟ-2 (AF-2) หรือ 2-(2-ฟูริล)-3-(5-ไนโตร-2-ฟูริล) อะคริลาไมด์ (2-(2-furyl)-3-(5nitro-2-furyl) acrylamide) หรอื ฟูริลฟูราไมด์
(furylfuramide)
11. โพแทสเซียมโบรเมต (Potassium bromate)
12. ฟอร์มาลดีไฮด์ (Formaldehyde) สารละลายฟอร์มาลดีไฮด์ (formaldehyde solution) และพาราฟอร์มาลดีไฮด์ (paraformaldehyde)
13. สารเมลามีน (melamine) และสารในกลุ่มเมลามีน (กรดซัยยานูริก (cyanuric acid)
14. อาหารที่มีส่วนผสมของสารข้อ 1 - 13
ค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://members.wto.org/crnattachments/2018/SPS/THA/18_2479_00_x.pdf
วันที่มีผลบังคับใช้ : นับแต่วันถัดจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประเทศคู่ค้า  
ไทย G/SPS/N/THA/155/Rev.2
07 พฤษภาคม 2561
ปกติ
สินค้า : ติดฉลาก GDAs
สาระสำคัญ : ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อาหารที่ต้องแสดงฉลากโภชนาการ และ ค่าพลังงาน น้าตาล ไขมัน และโซเดียมแบบจีดีเอ โดยร่างฉบับนี้ แก้ไขรฉบับเดิม ดังนี้
(1) ความหมายของ GDAs หมายถึงการแสดงปริมาณพลังงาน น้ำตาล ไขมันและโซเดียมสูงสุดต่อวันเป็นร้อยละที่บริโภคได้ต่อวัน ตามรูปแบบ เงื่อนไขที่กำหนดท้ายประกาศนี้
(2) เพิ่มกลุ่มอาหาร 8 กลุ่ม ตามข้อ 6-13 ของร่างประกาศฯ เช่น เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุปิดสนิท ชาปรุงสำเร็จ กาแฟปรุงสำเร็จ นมปรุงแต่ง นมเปรี้ยว ผลิตภัณฑ์นม น้ำนมถั่วเหลือง ไอครีม
ของเดิม 5 กลุ่มได้แก่ อาหารขบเคี้ยว (มันฝรั่ง ข้าวโพดคั่ว ข้าวเกรียบทอด ถั่วนัตทอด สาหร่ายทอด เนื้อสัตว์แผ่นกรอบ ) ช็อกโกแลต ขนมอบ (เวเฟอร์ ขนมปังอบ แครกเกอร์ บิสกิต คุ๊กกี้ เค้ก พาย เพสตรี) อาหารกึ่งสำเร็จรูป อาหารมื้อจานเดียวที่เก็บรักษาไว้ในตู้เย็น
ถ้ากรณีไม่สามารถแสดงฉลากได้ ให้แสดงผ่านโปรแกรมประยุกต์ของโทรศัพท์เคลื่อนที่ร่วมกับการแสดงไว้บริเวณที่จำหน่วยสินค้าหรือบริเวณร้านจำหน่ายอาหารนั้น เงื่อนไขรายละเอียดดูได้จากร่างประกาศ สธ.
(3) มีผลบังคับใช้เมื่อพ้น 180 วันนับตั้งแต่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ได้ดำเนินการแจ้ง มาตรการ TBT ตามหมายเลข G/TBT/N/THA/215/Rev.2 วันที่ 7 พฤษภาคม 2561
วันที่มีผลบังคับใช้ : 180 วันหลังประกาศราชกิจจาฯ
ประเทศคู่ค้า  
ไทย G/SPS/N/THA/247
19 เมษายน 2561
ปกติ
สินค้า : ค่า MRLs
สาระสำคัญ : ได้ประกาศเพิ่มชนิดสารกำจัดศัตรูพืชและชนิดอาหาร ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 387 พ.ศ. 2560 เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกค้าง ดังนี้
ลำดับที่ 5 คาร์โบซัลแฟน ในมังคุด

ลำดับที่ 15 กลุ่มไดไทโอคาร์บาเมต ในลำใย

ลำดับที่ 47 อิมิดาโคลพริด ในมังคุด

ลำดับที่ 53 ไดโนทิฟูแรน ในมะม่วง

วันที่มีผลบังคับใช้ : นับแต่วันถัดจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประเทศคู่ค้า  
ไทย G/SPS/N/THA/246
23 มีนาคม 2561
ปกติ
สินค้า : นมโค
สาระสำคัญ : จัดทำร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง นมโค (ฉบับที่ 2) โดยร่างประกาศฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อปรับแก้ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 350) พ.ศ. 2556 เรื่อง นมโค ในมาตรา 7(13) ดังนี้ ตรวจพบแบคทีเรียชนิดโคลิฟอร์มได้ไม่เกิน 10 ในน้ำนมโคสดหรือน้ำนมโคพลาสเจอร์ไรซ์ 1 มิลลิลิตร ณ แหล่งผลิต
วันที่มีผลบังคับใช้ : 180 วันนับจากวันที่ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
ประเทศคู่ค้า  
ไทย G/SPS/N/THA/245
20 มีนาคม 2561
ปกติ
สินค้า : วัตถุเจือปนอาหาร
สาระสำคัญ : กระทรวงสาธารณสุขแก้ไขกฎระเบียบวัตถุเจือปนอาหาร ดังนี้ - ยกเลิกภาคผนวก I และ II ของประกาศฯ ฉบับที่ 381 พ.ศ. 2559 เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร ฉบับที่ 4 และให้ใช้ภาคผนวก I และ II ของประกาศฉบับนี้แทน - ยกเลิกบทที่ 5 ของประกาศฯ ฉบับที่ 381 พ.ศ. 2559 เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร ฉบับที่ 4 - ผู้ผลิตและผู้นำเข้าอาหารที่มีส่วนผสมของวัตถุเจือปนอาหารที่ได้รับการอนุญาตก่อนที่ประกาศฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้และแตกต่างจากภาคผนวกของประกาศฉบับนี้ จะต้องปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ ดังนี้ 1. ผลิตภัณฑ์อาหารที่ใช้วัตถุเจือปนอาหารตามภาคผนวก I ของประกาศฯ ฉบับที่ 381 พ.ศ. 2559 จะต้องปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ ภายใน 2 ปี หลังจากที่ประกาศฯ ฉบับที่ 381 มีผลบังคับใช้ 2. ผลิตภัณฑ์อาหารที่ใช้วัตถุเจือปนอาหารตามภาคผนวก I ของประกาศฉบับนี้ จะต้องปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ ภายใน 2 ปี หลังจากมีผลบังคับใช้ - ประกาศฯ จะมีผลบังคับใช้หลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา ค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://members.wto.org/crnattachments/2018/SPS/THA/18_1496_00_e.pdf
วันที่มีผลบังคับใช้ : ในวันถัดจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ประเทศคู่ค้า  
ไทย G/SPS/N/THA/242/ corr.1
20 กุมภาพันธ ์ 2561
ปกติ
สินค้า : น้ำมัน PHOs
สาระสำคัญ : ได้ปรับแก้ไขชื่อจาก ?กำหนดวัตถุที่ห้ามใช้ในอาหาร (ฉบับที่ 3)? เป็น ?กำหนดอาหารที่ห้ามผลิต นำเข้าหรือจำหน่าย? เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 กำหนดให้น้ำมันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วนซึ่งจะก่อให้เกิดไขมันทรานส์เป็นอาหารที่ห้ามผลิต นำเข้าหรือจำหน่ายเว้นแต่การผลิตอาหารเพื่อการส่งออกตามที่ได้รับอนุญาตจาก อย.
วันที่มีผลบังคับใช้ : 1 ปีหลังประกาศราชกิจจาฯ
ประเทศคู่ค้า  
ไทย G/SPS/N/THA/244
18 มกราคม 2561
ปกติ
สินค้า : อาหารสัตว์
สาระสำคัญ : กรมปศุสัตว์เสนอร่างขั้นตอนในการเปิดตลาดสินค้าอาหารสัตว์มายังประเทศไทย ดังนี้
1. หน่วยงานที่กำกับดูแลของประเทศผู้ส่งออก ส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ขอส่งสินค้ามายังไทย
2. เสนอคณะทำงานกำหนดทิศทางการดำเนินการค้าสินค้าปศุสัตว์เพื่อพิจารณาคำร้องขอ
3. หากไม่มีประเด็นจากการพิจารณา กรมปศุสัตว์จัดส่งแบบสอบถามเพื่อประเมินการควบคุมด้านสุขอนามัยสัตว์และระบบการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์
4. หน่วยงานที่กำกับดูแลของประเทศผู้ส่งออก ส่งคำตอบแบบสอบถามให้กรมปศุสัตว์พิจารณาและให้ความคิดเห็น โดยคณะกรรมการด้านความปลอดภัยอาหารและประเมินความเสี่ยงสินค้าปศุสัตว์ และคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาปศุสัตว์ 5. คณะผู้ตรวจประเมินของกรมปศุสัตว์เดินทางไปตรวจรับรอง ณ แหล่งผลิต ประเทศผู้ส่งออก โดยพิจารณาตามความเสี่ยง ความน่าเชื่อถือของระบบ และการกำกับดูแลของภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งนี้ ประเทศผู้ส่งออกต้องดำเนินการตอบ pre-onsite questionnaire ก่อนเจ้าหน้าที่เดินทางไปตรวจรับรอง
6. เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานการตรวจประเมินเสนอแก่คณะกรรมการด้านความปลอดภัยอาหารและประเมินความเสี่ยงสินค้าปศุสัตว์ 7. หากผลการประเมินเป็นที่น่าพอใจ กรมปศุสัตว์จะส่งanimal health requirement ไปยังหน่วยงานสัตวแพทย์ของประเทศผู้ส่งออก
8. หน่วยงานสัตวแพทย์ของประเทศผู้ส่งออกส่งร่าง Health Certificate ให้กรมปศุสัตว์พิจารณา
9. กรมปศุสัตว์แจ้งรายชื่อสถานประกอบการและรูปแบบใบรับรองสุขภาพที่ยอมรับในการส่งออกสินค้าให้หน่วยงานที่กำกับดูแลของประเทศผู้ส่งออกทราบ
10. ผู้นำเข้าจะต้องขึ้นทะเบียนและขอใบอนุญาตนำเข้าจากกรมปศุสัตว์
https://members.wto.org/crnattachments/2018/SPS/THA/18_0208_00_x.pdf
วันที่มีผลบังคับใช้ : หลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ประเทศคู่ค้า  
ไทย G/SPS/N/THA/243
18 มกราคม 2561
ปกติ
สินค้า : สัตว์มีชีวิตและผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ไข่ฟัก ไม่รวมไข่สำหรับบริโภคน้ำผึ้ง นม ผลิตภัณฑ์แปรรูป
สาระสำคัญ : กรมปศุสัตว์แจ้งร่างทบทวนขั้นตอนในการเปิดตลาดสำหรับการนำเข้าสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์เข้ามายังไทย โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1. หน่วยงานที่กำกับดูแลของประเทศผู้ส่งออก ส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ขอส่งสินค้ามายังไทย โดยระบุประเภทสินค้าหรือชนิดสัตว์ที่จะส่งออก
2. เสนอคณะทำงานกำหนดทิศทางการดำเนินการค้าสินค้าปศุสัตว์เพื่อพิจารณาคำร้องขอ
3. หากไม่มีประเด็นจากการพิจารณา กรมปศุสัตว์จัดทำหนังสือแจ้งขั้นตอนการนำเข้าสินค้าปศุสัตว์ พร้อมทั้งจัดส่งแบบสอบถามเพื่อประเมินความเสี่ยงในการนำเข้าสินค้าหรือสัตว์ชนิดนั้น ๆ
4. หน่วยงานที่กำกับดูแลของประเทศผู้ส่งออก ส่งคำตอบแบบสอบถามให้กรมปศุสัตว์พิจารณาและให้ความคิดเห็น โดยคณะกรรมการด้านความปลอดภัยอาหารและประเมินความเสี่ยงสินค้าปศุสัตว์ และคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาปศุสัตว์ (รายชนิดสัตว์)
5. คณะผู้ตรวจประเมินของกรมปศุสัตว์เดินทางไปตรวจรับรอง ณ แหล่งผลิต ประเทศผู้ส่งออก โดยพิจารณาตามความเสี่ยง ความน่าเชื่อถือของระบบ และการกำกับดูแลของภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งนี้ ประเทศผู้ส่งออกต้องดำเนินการตอบ pre-onsite questionnaire ก่อนเจ้าหน้าที่เดินทางไปตรวจรับรอง
6. เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานการตรวจประเมินเสนอแก่คณะกรรมการด้านความปลอดภัยอาหารและประเมินความเสี่ยงสินค้าปศุสัตว์ 7. หากผลการประเมินเป็นที่น่าพอใจ กรมปศุสัตว์จะส่งร่างเงื่อนไขการนำเข้า (Import requirement) ไปยังหน่วยงานที่กำกับดูแลของประเทศผู้ส่งออก
8. หน่วยงานที่กำกับดูแลของประเทศผู้ส่งออกส่งร่าง Health Certificate ให้กรมปศุสัตว์พิจารณา
9. กรมปศุสัตว์แจ้งรายชื่อสถานประกอบการและรูปแบบ Health Certificate ที่ยอมรับในการส่งออกสินค้าให้หน่วยงานที่กำกับดูแลของประเทศผู้ส่งออกทราบ
https://members.wto.org/crnattachments/2018/SPS/THA/18_0207_00_x.pdf
วันที่มีผลบังคับใช้ : หลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ประเทศคู่ค้า  
ไทย G/SPS/N/THA/183/Rev.1/Add.1
15 มกราคม 2561
ปกติ
สินค้า : สารกำจัดศัตรูพืชตกค้าง
สาระสำคัญ : ประกาศใช้ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 387 เรื่อง อาหารที่มีสารกำจัดศัตรูพืชตกค้าง มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 ก.ย. 60 รายละเอียดค้นได้จาก https://members.wto.org/crnattachments/2018/SPS/THA/18_0352_00_x.pdf
วันที่มีผลบังคับใช้ : 19 ก.ย. 60
ประเทศคู่ค้า  
ไทย G/SPS/N/THA/238/Add.1
22 พฤศจิกายน 2559
ปกติ
สินค้า : พืช สัตว์ ส่วนของพืชหรือสัตว์
สาระสำคัญ : กระทรวงสาธารณสุขแจ้งเวียนการบังคับใช้ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดพืช สัตว์ หรือส่วนของพืชหรือสัตว์ที่ห้ามใช้ในอาหาร โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 59 รายละเอียดศึกษาจาก
https://members.wto.org/crnattachments/2016/SPS/THA/16_4835_00_x.pdf
วันที่มีผลบังคับใช้ : 1 พ.ย. 59
ประเทศคู่ค้า  
ไทย G/SPS/N/THA/228/Add.1
11 พฤศจิกายน 2559
ปกติ
สินค้า : ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ
สาระสำคัญ : สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติแจ้งเวียนการประกาศใช้กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรสำหรับการปฏิบัตืที่ดีสำหรับศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบเป็นมาตรฐานบังคับ โดยให้มีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด 365 วันนับแต่วันที่ 17 ต.ค. 59 รายละเอียดศึกษาจาก
https://members.wto.org/crnattachments/2016/SPS/THA/16_4696_00_x.pdf
วันที่มีผลบังคับใช้ : 18 ต.ค. 60
ประเทศคู่ค้า  
ไทย G/SPS/N/THA/239
08 พฤศจิกายน 2559
ปกติ
สินค้า : ผลไม้ ผัก 47 ชนิด ได้แก่ กล้วย แก้วมังกร แคนาลูป เงาะ ชมพู่ แตงโม ทับทิม ฝรั่ง พุทธรา มะม่วง มะละกอ ละมุด ลำไย สตรอเบอร์รี่ ส้มเขียวหวาน ส้มเช้ง สาลี่ องุ่น แอปปิ้ล กระเทียม กะหล่ำดอก กะหลำ่ปลี กุยช่าย ข่า คะน้า แครอท ต้นหอม ถั่วงอก ตำลึง แตงกวา ถั่วฟักยาว ถั่วลันเตา บร๊อคโคลี่ ใบกะเพราะ ใบบัวบก ปวยเล้ง ผักกาดขาว ผักโขม ผักบุ้งจีน พริกและพริกหวาน ฟักทอง มะเขือเทศ มะเขือเปราะ มันฝรั่ง หอมแดง เห็ดเพาะ ใบโหระพา
สาระสำคัญ : ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดวิธีการผลิต เครื่องมือ เครื่องใช้ในการผลิตและการเก็บรักษาผัก หรือผลไม้สดบางชนิด และการแสดงฉลาก มีข้อกำหนดที่สำคัญดังนี้
1. ประกาศฯ บังคับใช้ในผักและผลไม้ที่ระบุในภาคผนวก 1
2. กำหนดหลักเกณฑ์ขั้นต่ำสำหรับการปฏิบัติที่ดีสำหรับสถานที่ตัดแต่งและแบ่งบรรจุผักและผลไม้สดบางชนิด ในผาคผนวก 2
3. ข้อกำหนดของการแสดงรายละเอียดในฉลาก เช่น ชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิตหรือผู้นำเข้า เลขที่ของสถานที่ผลิตอาหารหรือสถานที่นำเข้าอาหาร รหัสหรือสัญลักษณ์ที่บ่งชี้รุ่นการผลิต โดยต้องติดฉลากสินค้าบนบรรจุภัณฑ์หรือที่ๆ สามารถสังเกตได้ง่าย (หากไม่มีบรรจุภัณฑ์)
4. กำหนดช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านให้แก่ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าที่มีใบรับรองการนำเข้าก่อนประกาศฯ ฉบับนี้ใช้บังคับ ให้ไม่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดใหม่ทันที โดยจะเริ่มบังคับใช้ข้อกำหนดใหม่ภายหลังพ้นจากเวลา 1 ปีนับแต่วันที่ประกาศฯ มีผลบังคับใช้
เอกสารฉบับเพิ่มเติมหาได้จาก : 


วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
ไทย G/SPS/N/THA/227/Add.1
11 ตุลาคม 2559
ปกติ
สินค้า : แนวทางการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี
สาระสำคัญ : ร่างประกาศมาตรฐานสินค้าเกษตรสำหรับการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มผลิตลูกกุ้งขาว ให้ประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลกทราบตาม Notification หมายเลข G/SPS/N/THA/277 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558ร่างประกาศดังกล่าวได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ 21กันยายน ๒๕๕๙ โดยจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 18 มิถุนายน 2560 สรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้
1) มารตรฐานนี้ครอบคลุมฟาร์มผลิตลูกกุ้งในระยะนอเพลียส
2) กำหนดหลักปฎิบัติที่ดีสำหรับเพาะลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมในระยะนอเพลียสตั้งแต่รับพ่อแม่พันธุ์กุ้งขาวแวนนาไมไปถึงก่อนเคลื่อนย้ายออกจากบ่อฟักเพื่อให้ได้ลูกกุ้งปลอดโรค ดังต่อไปนี้
(1) โรคจุดขาว [White Spot Disease]
(2) โรคหัวเหลือง [Yellow Head Disease]
(3) โรคทอราซินโดรม [Taura Syndrome]
(4) โรค IHHNV [Infectious Hypodermal and Haematopoietic Virus Disease]
(5) โรค IMN [Infectious Myonecrosis
] (6) โรคตายด่วน [Early Mortality Syndrome; EMS หรือ Acute Heptatopancretic Necrosis Disease]
วันที่มีผลบังคับใช้ : 18 มิ.ย. 60
ประเทศคู่ค้า  
ไทย G/SPS/N/THA/235/Add.1
07 ตุลาคม 2559
ปกติ
สินค้า : อาหารใหม่ (novel food)
สาระสำคัญ : ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อาหารใหม่ ได้แจ้งเวียนประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลกทราบ โดยได้แจ้งเวียนองค์การการค้าโลกแล้วตาม Notification หมายเลข G/SPS/N/THA/235 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 และ G/TBT/N/THA/474 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ต่อมาร่างประกาศดังกล่าวได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 โดยจะมีผลบังคับใช้ถัดจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือ ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2559 ซึ่งประกาศนี้ไม่บังคับใช้กับอาหารใหม่ที่ผลิตเพื่อการส่งออก หรืออาหารใหม่ที่ผลิตหรือนำเข้าก่อนได้รับอนุญาตก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ สรุปสาระได้ดังนี้ (ประกาศ สธ. ฉบับที่ 376)
1. ในประกาศนี้ ?อาหารใหม่ (Novel food)? หมายความว่า
1) วัตถุที่ใช้เป็นอาหารหรือเป็นส่วนประกอบของอาหารที่ปรากฏหลักฐานทางวิชาการว่ามีประวัติ การบริโภคเป็นอาหารน้อยกว่า 15 ปี หรือ
2) วัตถุที่ใช้เป็นอาหารหรือเป็นส่วนประกอบของอาหารที่ได้จากกระบวนการผลิตที่มิใช่ กระบวนการผลิตโดยทั่วไปของอาหารนั้น ๆ ที่ทำให้ส่วนประกอบ โครงสร้างของอาหาร รูปแบบ ของอาหารนั้นเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลต่อคุณค่าทางโภชนาการ กระบวนการทางเคมี ภายในร่างกายของสิ่งมีชีวิต (metabolism) หรือระดับของสารที่ไม่พึงประสงค์ 3) ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีวัตถุ 1) หรือ 2) เป็นส่วนประกอบ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงวัตถุเจือปนอาหาร และอาหารที่ได้จากเทคนิคการดัดแปรพันธุกรรม
2. ให้อาหารใหม่ เป็นอาหารที่ต้องผ่านการประเมินความปลอดภัยก่อนและต้องส่งมอบฉลาก ให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาตรวจอนุมัติก่อนนำไปใช้
3. การประเมินความปลอดภัยของอาหารใหม่ ต้องยื่นผลการประเมินความปลอดภัย จากหน่วยงานประเมินความปลอดภัยที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาให้การยอมรับและหลักฐานอื่น
วันที่มีผลบังคับใช้ : 16 ก.ค. 59
ประเทศคู่ค้า  
ไทย G/SPS/N/THA/155/Rev.1/ Add.2
22 มิถุนายน 2559
ปกติ
สินค้า : ฉลากแบบ GDA
สาระสำคัญ : ประกาศใช้ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 374 เรื่อง อาหารที่ต้องแสดงฉลากโภชนาการและค่าพลังงาน น้ำตาล ไขมัน และโซเดียมแบบจีดีเอ มีผลบังคับใช้ 18 ตุลาคม 2559 และได้แจ้งประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ถึงแนวทางการปฏิบัติตามประกาศดังกล่าว
วันที่มีผลบังคับใช้ : 18 ธ.ค. 59
ประเทศคู่ค้า  
ไทย G/SPS/N/THA/232/Rev.1
20 มิถุนายน 2559
ปกติ
สินค้า : อาหารที่มีความเสี่ยงต่อโรควัวบ้า
สาระสำคัญ : ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการนำเข้าอาหารที่มีความเสี่ยงจากโรควัวบ้า (ฉบับปรับปรุง) ได้แจ้งยกเลิกประกาศ สธ. ฉบับที่ 296 และแจ้งเวียนร่างนี้ใหม่ ทั้งนี้ได้ปรับให้สอดคล้องกับ OIE แล้ว เช่น ไม่ต้อง stun ก่อนฆ่า และแก้ไขกลุ่มที่ 1 เดิมไม่อนุญาตให้นำเข้า SRM ปัจจุบันแก้ให้กลุ่ม 1 นำเข้าได้แล้ว ส่วนเรื่องการตรวจสอบซากเป็นไปตามกฎหมายกรมปศุสัตว์ ทั้งนี้จะมีผลบังคับใช้ 21 กรกฎาคม 2559
วันที่มีผลบังคับใช้ : 21 ก.ค. 59
ประเทศคู่ค้า  
ไทย G/SPS/N/THA/237
24 พฤษภาคม 2559
ปกติ
สินค้า : การผลิตเชื้อเห็ด
สาระสำคัญ : กระทรวงเกษตรจัดทำมาตรฐานสินค้าเกษตรเรื่องหลักปฏิบัติสำหรับการผลิตเชื้อเห็ดทุกชนิดเพื่อการค้า ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบ การผลิตเชื้อเห็ดบริสุทธิ์ การถ่ายเชื้อลงในวัสดุเลี้ยงเชื้อ การผลิตเห็ดเพื่อขาย จนถึงการเก็บรักษาเพื่อรอการจำหน่าย เพื่อให้ได้เชื้อเห็ดที่มีคุณภาพ ตรงตามชนิด ไม่มีศัตรูเห็ดปนเปื้อน http://members.wto.org/crnattachments/2016/SPS/THA/16_2024_00_e.pdf
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
ไทย G/SPS/N/THA/232/Add.1
02 พฤษภาคม 2559
ปกติ
สินค้า : BSE
สาระสำคัญ : ประกาศใช้ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 375 เกี่ยวกับข้อกำหนดการนำเข้าอาหารที่มีความเสี่ยงต่อโรควัวบ้า (BSE) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 รายละเอียดค้นได้จาก http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/093/8.PDF
วันที่มีผลบังคับใช้ : 21 ก.ค. 59
ประเทศคู่ค้า  
ไทย G/SPS/N/THA/236
28 กุมภาพันธ ์ 2559
ปกติ
สินค้า : ปลาสดและหอย
สาระสำคัญ : (ร่าง) มาตรฐานบังคับเรื่องการปฏิบัติทางสุขลักษณะที่ดีสำหรับสะพานปลาโดยมาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ ครอบคลุมข้อกำหนดการปฏิบัติทางสุขลักษณะที่ดีสำหรับสะพานปลา ที่มีการประกอบกิจกรรมการขนถ่ายสัตว์น้ำเพื่อดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง อันได้แก่ การคัดแยก การขนย้าย การซื้อขาย และการจัดเตรียมวัตถุดิบเบื้องต้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการรักษาคุณภาพของสัตว์น้ำให้เหมาะสมและปลอดภัยสำหรับการนำไปบริโภค หรือแปรรูปต่อไป ทั้งนี้ ในส่วนของการจัดการเพื่อวัตถุประสงค์ด้านอื่น เช่น สิ่งแวดล้อม ให้ดำเนินการอย่างถูกต้องและเหมาะสมภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยไม่ระบุรายละเอียดในมาตรฐานนี้
เอกสารฉบับเพิ่มเติมหาได้จาก : 


วันที่มีผลบังคับใช้ : 2 ปีภายหลังการตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
ประเทศคู่ค้า  
ไทย G/SPS/N/THA/216/Add.1
03 กุมภาพันธ ์ 2559
ปกติ
สินค้า : เมล็ดถั่วลิสงแห้งดิบ
สาระสำคัญ : ประกาศใช้กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรสำหรับเมล็ดถั่วลิสง ว่าด้วยข้อกำหนดปริมาณอะฟลาทอกซินเป็นมาตรฐานบังคับโดยให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 365 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา สาระสำคัญกล่าวถึง 1) การกำหนดปริมาณและควบคุมอะฟลาทอกซินในเมล็ดแห้งถั่วลิสงดิบที่นำมาใช้เป็นอาหาร เพื่อบังคับใช้ในการผลิต การค้า การนำเข้า ส่งออก และการควบคุมตรวจสอบ 2) กำหนดนิยามว่า ถั่วลิสงแห้งทั้งเปลือกซึ่งหมายถึงฝักถั่วลิสงที่ปลิดออกจากต้นและนำไปตากหรืออบให้แห้งแล้ว/ เมล็ดถั่วลิสงหมายถึงเมล็ดที่ได้หลังจากการนำถั่วลิสงทั้งเปลือกไปกะเทาะเปลือก /ผู้ผลิตถั่วลิสง หมายถึงผู้ที่นำถั่วลิสงมากะเทาะแยกเมล็ดออก ได้ถั่วลิสงแห้งดิบเพื่อการค้า ทั้งนี้รวมถึงผู้รวบรวม ผู้บรรจุหีบห่อ และคลังสินค้าเมล็ดถั่วลิสง เพื่อการค้า 3) ปริมาณอะฟลาทอกซินในเมล็ดถั่วลิสงต้องไม่เกิน 20 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม 4) กำหนดวิธีชักตัวอย่างตาม CODEX STAN 193 5) วิธีวิเคราะห์อะฟลาทอกซิน มีผลบังคับใช้ 6 มกราคม 2560
เอกสารฉบับเพิ่มเติมหาได้จาก : 


วันที่มีผลบังคับใช้ : 6 ม.ค. 60
ประเทศคู่ค้า  
ไทย G/SPS/N/THA/234
08 มกราคม 2559
ปกติ
สินค้า : วัตถุเจือปนอาหาร
สาระสำคัญ : กระทรวงสาธารณสุขร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่...) เรื่องวัตถุเจือปนอาหาร (ฉบับที่ 4) สาระสำคัญ ดังนี้ 1) ยกเลิกประกาศฯ ฉบับที่ 359 พ.ศ. 2556 เรื่อง ซัยคลาเมต และประกาศฯ ฉบับที่ 360 พ.ศ. 2556 เรื่องสตีวิออลไกลโคไซด์ 2) ยกเลิกความในข้อ 6 ของประกาศฯ ฉบับที่ 281 เรื่องวัตถุเจือปนอาหาร และให้ใช้ความตามประกาศฉบับนี้แทน 3) ให้ยกเลิกความในข้อ ๗ ของประกาศฯ ฉบับที่ 281 พ.ศ. 2547 เรื่องวัตถุเจือปนอาหาร 4) ให้ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าอาหารที่ได้รับอนุญาตอยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามประกาศฉบับนี้ภายใน ๑ ปีนับแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ
เอกสารฉบับเพิ่มเติมหาได้จาก : 
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
ไทย G/SPS/N/THA/230/Add.1
05 มกราคม 2559
ปกติ
สินค้า : วัตถุเจือปนอาหาร
สาระสำคัญ : กระทรวงสาธารณสุขประกาศบังคับใช้ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 372 พ.ศ. 2558 เรื่องวัตถุเจือปนอาหาร (ฉบับที่ 3) เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2558
วันที่มีผลบังคับใช้ : 4 ธ.ค. 58
ประเทศคู่ค้า  
ไทย G/SPS/N/THA/232
02 ธันวาคม 2558
ปกติ
สินค้า : เนื้อโคและผลิตภัณฑ์เนื้อโค
สาระสำคัญ : กระทรวงสาธารณสุขเสนอร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการนำเข้าอาหารที่มีความเสี่ยงจากโรควัวบ้า โดยมีสาระสำคัญดังนี้ 1)ประกาศฉบับนี้ยกเลิกฉบับเดิมที่ประกาศเมื่อปี พ.ศ. 2549 2)แบ่งสถานะความเสี่ยงจากโรควัวบ้าได้เป็น 3 กลุ่มคือ ความเสี่ยงน้อยมาก ความเสี่ยงที่ควบคุมได้ และความเสี่ยงที่ยังไม่มีการประเมิน 3)กำหนดนิยามของ ?เนื้อโค? ?เนื้อโคสด? และ ?ผลิตภัณฑ์เนื้อโค? 4)กำหนดหลักเกณฑ์ของเนื้อโค เนื้อโคสด และผลิตภัณฑ์เนื้อโค ที่นำเข้าเป็นอาหารได้ ซึ่งสอดคล้องกับหลัก OIE 5)กำหนดหลักเกณฑ์อาหารที่ห้ามนำเข้าในชิ้นส่วนต่อไปนี้ ต่อมทอมซิน ลำไส้เล็กส่วนปลาย สมอง ลูกตา ไขสันหลัง กะโหลก กระดูกสันหลัง รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่ได้จากชิ้นส่วนดังกล่าว
เอกสารฉบับเพิ่มเติมหาได้จาก : 


วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
ไทย G/SPS/N/THA/230
01 ธันวาคม 2558
ปกติ
สินค้า : วัตถุเจือปนอาหาร
สาระสำคัญ : กระทรวงสาธารณสุขประกาศกฎระเบียบเรื่องวัตถุเจือปนอาหาร (ฉบับที่ 3) โดยกล่าวถึงการแสดงฉลากวัตถุเจือปนอาหารหรือกลุ่มหน้าที่ (functional classes) ในอาหารกำกับไว้ เลขสารบบอาหาร สาระสำคัญสรุปได้ดังนี้ ให้มีข้อความที่สำคัญ เช่น ชื่อผู้ผลิต ผู้นำเข้าหรือสำนักงานใหญ่ ปริมาณวัตถุเจือปนอาหารเป็นระบบเมตริก วันเดือนปีที่ผลิต/หมดอายุ ส่วนประกอบของอาหาร วิธีการใช้ วิธีการเก็บรักษา ข้อจำกัดในการใช้
เอกสารฉบับเพิ่มเติมหาได้จาก : 


วันที่มีผลบังคับใช้ : นับวันถัดประกาศรากิจจา
ประเทศคู่ค้า  
ไทย G/SPS/N/THA/231
01 ธันวาคม 2558
ปกติ
สินค้า : เชื้อโรคและพิษจากสัตว์
สาระสำคัญ : ประกาศใช้พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558 ซึ่งมีผลเป็นการยกเลิกฉบับเดิม สาระสำคัญสรุปได้ดังนี้ 1)กำหนดให้มีคณะกรรมการเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ 2)กำหนดอำนาจของกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศ กฎ ระเบียบ เพื่อป้องกันเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ 3)ปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบในการควบคุมการผลิต จำหน่าย ครอบครอง นำเข้า ส่งออก ส่งผ่าน หรือขนส่งเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ซึ่งสอดคล้องตามมาตรฐาน WHO 4)ปรับปรุงแก้ไขบทบัญญัติว่าด้วยเรื่องความรับผิดทางแพ่ง 5)ปรับปรุงแก้ไขอัตราค่าธรรมเนียม
เอกสารฉบับเพิ่มเติมหาได้จาก : 


วันที่มีผลบังคับใช้ : 22 ก.พ. 59
ประเทศคู่ค้า  
ไทย G/SPS/N/THA/223/Add.1
20 พฤศจิกายน 2558
ปกติ
สินค้า : มาตรฐานเรื่องการรมซัลเฟอร์ไดออกไซด์
สาระสำคัญ : ประกาศประมวลกฎหมายแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการรมซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในผลไม้สดลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 และให้มีผลบังคับใช้ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2559
วันที่มีผลบังคับใช้ : 4 พ.ค. 59
ประเทศคู่ค้า  
ไทย G/SPS/N/THA/229/Corr.1
03 พฤศจิกายน 2558
ปกติ
สินค้า : มาตรการฉุกเฉินห้ามนำเข้าสัตว์ปีกมีชีวิตหรือซากสัตว์ปีก
สาระสำคัญ : ประกาศมาตรการฉุกเฉินห้ามนำเข้าสัตว์ปีกมีชีวิตหรือซากสัตว์ปีกชั่วคราวจากเวียดนามตั้งแต่วันที่ 22 ก.ย. 58 ถึงวันที่ 20 ธ.ค. 58
วันที่มีผลบังคับใช้ : 22 ก.ย. 58
เวียดนาม  
ไทย G/SPS/N/THA/229
29 ตุลาคม 2558
ฉุกเฉิน
สินค้า : สัตว์ปีกและซากสัตว์ปีก
สาระสำคัญ : กรมปศุสัตว์ห้ามนำเข้าชั่วคราวสำหรับสัตว์ปีกและซากสัตว์ปีกที่มาจากเวียดนาม เพื่อป้องกันเชื้อโรคไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N6 H5N1 โดยจะระงับเป็นเวลา 90 วันนับประกาศราชกิจจาฯ (22 ก.ย. 58- 20 ธ.ค. 58) ตามอำนาจของ พรบ.โรคระบาดสัตว์
วันที่มีผลบังคับใช้ : 22 ก.ย. 58- 20 ธ.ค. 58
ประเทศคู่ค้า  
ไทย G/SPS/N/THA/221/Add.1
15 เมษายน 2558
ปกติ
สินค้า : เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
สาระสำคัญ : ร่างประกาศคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับฉลากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 โดยจะมีผลบังคับใช้ 90 วันนับจากประกาศราชกิจจานุเบกษา สาระสำคัญ ได้กำหนดข้อความฉลากต้องไม่เป็นในลักษณะ - ข้อความเกินจริงหรือเป็นเท็จ - ข้อความเชิญชวนให้บริโภคหรืออวดอ้างสรรพคุณฯ (ข้อความที่ทำให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อสังคม ต่อทางเพศ ต่อร่างกาย ข้อความหรือภาพนักกีฬา นักร้อง นักแสดง ข้อความที่ใช้ภาพการ์ตูน ข้อความที่โน้มน้าวต่องานการกุศล ข้อความที่ชักชวนให้ร่วมกิจกรรมด้านดนตรี กีฬา) เป็นต้น
วันที่มีผลบังคับใช้ : 22 เม.ย. 58
ประเทศคู่ค้า  
ไทย G/SPS/N/THA/202/Rev.4
14 เมษายน 2558
ปกติ
สินค้า : ค่า MRLs
สาระสำคัญ : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ติดตามสถานการณ์การปนเปื้อนสารกัมมันตรังสีในอาหารของประเทศญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่องพบว่าสถานการณ์มีการปรับเปลี่ยนไป จึงได้มีการปรับกฎระเบียบเกี่ยวกับอาหารที่มีการปนเปื้อนสารกัมมันตรังสี โดยให้เนื้อหมูป่า (boar meat) เนื้อไก่ฟ้า (copper pheasant meat) และเนื้อกวางซีกา (Sika deer meat) ที่ผลิตจากจังหวัดฟุกูชิมะ กุมมะ และมิยางิ ต้องได้รับจากการตรวจสอบการปนเปื้อนกัมมันตรังสี และต้องตรวจพบไม่เกินปริมาณที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้
เอกสารฉบับเพิ่มเติมหาได้จาก : 


วันที่มีผลบังคับใช้ : นับแต่วันประกาศราขกิจจาฯ
ประเทศคู่ค้า  
ไทย G/SPS/N/THA/220/Add.1
17 มีนาคม 2558
ปกติ
สินค้า : ขวดนมและบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารเด็กและทารก
สาระสำคัญ : ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง ขวดนม และภาชนะบรรจุนมสำหรับทารกและเด็กเล็ก ได้ลงประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้ว และมีผลบังคับใช้ 1 สิงหาคม 2558
วันที่มีผลบังคับใช้ : 1 สิงหาคม 2558
ประเทศคู่ค้า  
ไทย G/SPS/N/THA/228
16 มีนาคม 2558
ปกติ
สินค้า : โรงนมดิบ
สาระสำคัญ : ร่างมาตรฐานสินค้าเกษตรบังคับ เรื่อง หลักปฏิบัติที่ดีสำหรับศูนย์รวบรวมน้ำนมโคดิบ คลอบคุมตั้งแต่รับน้ำนมดิบ การทำเย็น การเก็บรักษาในขณะขนส่ง รวมทั้งขยายไปถึงฟาร์มเพื่อได้รับน้ำนมที่มีคุณภาพเหมาะสมในการผลิต เพื่อความปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรฐาน
เอกสารฉบับเพิ่มเติมหาได้จาก : วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
ไทย G/SPS/N/THA/227
13 กุมภาพันธ ์ 2558
ปกติ
สินค้า : Litopenaeus vannamei nauplii
สาระสำคัญ : ร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มผลิตลูกกุ้งขาวแวนนาไมปลอดโรค โดยควบคุมตั้งแต่การรับพ่อแม่พันธุ์กุ้งขาวแวนนาไมไปจนถึงก่อนการเคลื่อนย้ายลูกกุ้งขาวแวนนาไมระยะนอเพลียสออกจากบ่อฟักเพื่อให้ได้ลูกกุ้งขาวแวนนาไมระยะนอเพลียสปลอดโรคที่กำหนดได้แก่ โรคจุดขาว (WSSV) โรคหัวเหลือง (YHV) โรคทอราซินโดรม (TS) โรคไอเอชเอ็นวี (IHHNV) โรคไอเอ็มเอ็น (IMN) และโรคตายด่วน (EMS)
เอกสารฉบับเพิ่มเติมหาได้จาก : วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
ไทย G/SPS/N/THA/226
23 มกราคม 2558
ปกติ
สินค้า : สัตว์ปีก ผลิตภัณฑ์สัตว์ปีก และวัตถุดิบ
สาระสำคัญ : กรมปศุสัตว์แจ้งว่าได้มีคำสั่งถึงด่านกักกันสัตว์ระหว่างประเทศของไทยทุกด่านให้ชะลอการนำเข้าสัตว์ปีกและซากสัตว์ปีกจากประเทศญี่ปุ่น และอิตาลี เนื่องจากมีรายงานจากองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ ว่าเกิดโรคไข้หวัดนกชนิดรุนแรง (H5N8) ระบาดตั้งแต่วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ และ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ แต่สัตว์ปีกสวยงามยังคงสามารถนำเข้ามายังไทยได้โดยต้องระบุในใบอนุญาตนำเข้าหรือเงื่อนไขการนำเข้าว่าต้องตรวจโรคไข้หวัดนกก่อนการนำเข้า
วันที่มีผลบังคับใช้ : 25 ธ.ค.57
ญี่ปุ่น อิตาลี  
ไทย G/SPS/N/THA/202/Rev.3/Add.1
08 มกราคม 2558
ปกติ
สินค้า : อาหารที่มีการปนเปื้อนกัมมันตรังสี
สาระสำคัญ : ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 370 เรื่อง กำหนดเงื่อนไขการนำเข้าอาหารที่มีความเสี่ยงจากการปนเปื้อนสารกัมมันตรังสี กำหนดให้อาหารทุกประเภทยกเว้นวัตถุเจือปนอาหาร วัตถุแต่งกลิ่นรส วัตถุที่ใช้รักษา คุณภาพอาหาร และสุราที่ผลิตจากประเทศญี่ปุ่นในเขตพื้นที่จังหวัดฟูกูชิมะ กุมมะ และมิยางิ ที่นําเข้ามาในไทยต้องเป็นไปตามมาตรฐานอาหารที่ปนเปื้อนสารกัมมันตรังสี ซึ่งตรวจพบได้ไม่เกินปริมาณที่กําหนด โดยผู้นําเข้าต้องจัดให้มีหลักฐานระบุประเภท ชนิดอาหารปริมาณกัมมันตรังสี และพื้นที่ที่ผลิตอาหารจากหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งดังต่อไปนี้ แสดงที่ด่านนําเข้าทุกครั้งที่นําเข้า รายละเอียดค้นจาก
เอกสารฉบับเพิ่มเติมหาได้จาก : วันที่มีผลบังคับใช้ : 15 พ.ย. 57
ญี่ปุ่น  
ไทย G/SPS/N/THA/223/Add.1
16 ธันวาคม 2557
ฉุกเฉิน
สินค้า : สัตว์ปีกและซากสัตว์ปีก
สาระสำคัญ : กรมปศุสัตว์มีคำสั่งห้ามนำเข้าชั่วคราวสำหรับสัตว์ปีกและซากสัตว์ปีกจากประเทศเยอรมนี สหราชอาณาจักรและเนเธอร์แลนด์ เพื่อป้องกันโรคระบาดของ AI สายพันธุ์ H5N8, H5 และ H5N8 ตามลำดับจากประเทศดังกล่าว
วันที่มีผลบังคับใช้ : 24 พ.ย.57
เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ และสหราชอาณาจักร  
ไทย G/SPS/N/THA/224
01 ธันวาคม 2557
ปกติ
สินค้า : ปลาคาร์พ ปลาไน ปลาตะเพียนเทศ ปลาลิ่น ปลาซ่ง ปลาเฉา ปลาทอง กุ้ง/ปูสวยงาม ปลากะพง ปลาเก๋า กบ กุ้งขาว กุ้งกุลาดำ กุ้งก้ามกราม จระเข้ ตะพาบน้ำ ปลานิล
สาระสำคัญ : ประกาศกรมประมงว่าด้วยการขอหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์เพื่อการส่งออกสัตว์น้ำออกนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2557 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2557 มีผลให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในการออกหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้ำ (HC) เพื่อการส่งออกของประเทศไทยต้องเปลี่ยนแบบฟอร์มหนังสือ HC จากเดิมมาเป็นแบบ HC 2 HC3 HC4 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1ตุลาคม 2557 รายละเอียดใบรับรองมีดังนี้ 1.HC2 หรือ แบบ กปม. สส 2 เป็นแบบที่มีใบ HC ทั่วไป รับรองสถานะปลอดโรคของแหล่งที่มาของสัตว์น้ำตามหลัก OIE และรับรองเรื่องการขนส่งและการติดฉลากบรรจุภัณฑ์ซึ่งใช้กับการส่งออกสัตว์น้ำไปยังประเทศที่ไม่กำหนดให้แนบ HC ของประเทศนั้น 2.HC3 หรือ แบบ กปม. สส 3 เป็นแบบที่มีใบ HC และรับรองเรื่องการขนส่งและการติดฉลากบรรจุภัณฑ์ซึ่งใช้สำหรับการส่งออกสัตว์น้ำไปยังประเทศที่ไม่กำหนดให้แนบ HC 3.HC4 หรือ แบบ กปม. สส 4 เป็นแบบที่ระบุข้อมูลทั่วไปของสินค้าสัตว์น้ำใช้สำหรับการส่งออกสัตว์น้ำไปยังประเทศที่กำหนดให้แนบ HC ของประเทศนั้นๆ การรับรอง
เอกสารฉบับเพิ่มเติมหาได้จาก : 

วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
ไทย G/SPS/N/THA/219/Add.1
10 พฤศจิกายน 2557
ปกติ
สินค้า : อาหารบรรจุเสร็จ
สาระสำคัญ : ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เกี่ยวกับการแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ ได้ประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2557 และจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 3 ธันวาคม 2557
วันที่มีผลบังคับใช้ : 6 มิ.ย. 57
ประเทศคู่ค้า  
ไทย G/SPS/N/THA/202
08 กันยายน 2557
ปกติ
สินค้า : อาหารที่มีความเสี่ยงการปนเปื้อนสารกัมมันตรังสี
สาระสำคัญ : องค์การอาหารและยาปรับปรุงเงื่อนไขการนำเข้าอาหารที่มีความเสี่ยงจากการปนเปื้อนสารกัมมันตรังสี จากประเทศญี่ปุ่นให้มีความเหมาะสม ดังนี้ ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 341) พ.ศ. 2555 เรื่อง กำหนดเงื่อนไขการนำเข้าอาหารที่มีความเสี่ยงจากการปนเปื้อนสารกัมมันตรังสี ลงวันที่ 5 มี.ค. 2555 ข้อ 2 ให้อาหารทุกประเภท ยกเว้น วัตถุเจือปนอาหาร วัตถุแต่งกลิ่นรส วัตถุที่ใช้รักษาคุณภาพอาหาร และสุรา ที่ผลิตจากประเทศญี่ปุ่นในเขตพื้นที่จังหวัดฟูกฺชิมะ กุมมะ และมิยางิ ที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร ต้องเป็นไปตามมาตรฐานอาหารปนเปื้อนสารกัมมันตรังสี ซึ่งตรวจพบได้ไม่เกินปริมาณที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรฐานอาหารที่ปนเปื้อนสารกัมมันตรังสี ลงวันที่ 11 เม.ย. 2554 โดยผู้นำเข้าต้องจัดให้มีหลักฐานระบุประเภท ชนิดอาหาร ปริมาณกัมมันตรังสี และพื้นที่ที่ผลิตอาหาร จากหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง ดังต่อไปนี้ แสดงที่ด่านนำเข้าทุกครั้งที่นำเข้า 1.)หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบของประเทศญี่ปุ่น 2.)หน่วยงานอื่นที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบของประเทศญี่ปุ่น 3.)ห้องปฏิบัติการของหน่วยงานของรัฐ 4.)ห้องปฏิบัติการที่ได้รับมอบหมายหรือได้รับการรับรองจากหน่วยงานรัฐ 5.)ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐานสากล ข้อ 3ให้ผู้นำเข้าอาหารทุกประเภท ยกเว้นวัตถุเจือปนอาหาร วัตถุแต่งกลิ่นรส วัตถุที่ใช้รักษาคุณภาพอาหารและสุรา จากประเทศญี่ปุ่นที่ผลิตจากเขตพื้นที่อื่น นอกเหนือเขตพื้นที่ตามข้อ 2 ต้องมีหนังสือรับรองแหล่งกำเนิดของสินค้าที่มีการเพาะปลูกหรือเพาะเลี้ยงหรือผลิตในเขตดังกล่าว ซึ่งออกโดยหน่วยงานของรัฐของประเทศญี่ปุ่น หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบของประเทศญี่ปุ่น หรือ สภาหอการค้าและอุตสาหกรรม (Chamber of Commerce and Industry) ของประเทศญี่ปุ่น แสดงที่ด่านนำเข้าทุกครั้งที่นำเข้า กรณีที่ไม่มีหนังสือรับรองแหล่งกำเนิดของสินค้าตามวรรคหนึ่ง ผู้นำเข้าอาจใช้หลักฐานแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ระบุประเภท ชนิดอาหารและปริมาณกัมมันตรังสีจากหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งตามข้อ 2(1) ถึง 2(5) แทนได้
วันที่มีผลบังคับใช้ : วันถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจาฯ
ญี่ปุ่น  
ไทย G/SPS/N/THA/223
14 กรกฎาคม 2557
ปกติ
สินค้า : ผลไม้สด
สาระสำคัญ : กำหนดร่างมาตรฐานบังคับ ซึ่งได้กำหนดเรื่องการรมซัลเฟอร์ไดออกไซด์ผลิตผลสด เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและมีคุณภาพเหมาะสมในการบริโภค รวมทั้งไม่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม ข้อกำหนดในการรมซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ระบุเกี่ยวกับ 1.การผลิต (ที่ตั้ง พื้นที่ปฏิบัติงาน ห้องรม ระบบบำบัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ เครื่องมือและอุปกรณ์ ความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน) 2.การควบคุมการปฏิบัติงาน (วัตถุดิบ ภาชนะบรรจุผลไม้สด กระบวนการรมซัลเฟอร?ไดออกไซด์ การปฏิบัติหลังการรม การเก็บรักษา การจัดการของเสีย 3.การฝึกอบรม 4.เอกสารและบันทึกข้อมูล
เอกสารฉบับเพิ่มเติมหาได้จาก : วันที่มีผลบังคับใช้ : 6 เดือนหลังประกาศราชกิจจาฯ
ประเทศคู่ค้า  
ไทย G/TBT/N/THA/437
28 มีนาคม 2557
ปกติ
สินค้า : ฉลากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
สาระสำคัญ : ร่างประกาศคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เกี่ยวกับ ฉลากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ดังต่อไปนี้ 1.ฉลากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ต้องไม่ใช้ข้อความที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ -ข้อความที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหรือใช้ข้อความที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม ทั้งนี้ ไม่ว่าข้อความนั้นดังกล่าวนั้นจะเป็นข้อความที่เกี่ยวกับแหล่งกำเนิด สภาพ คุณภาพ หรือลักษณะของสินค้าหรือบริการ ตลอดจนการส่งมอบ การจัดหา หรือการใช้สินค้าหรือบริการ -ข้อความดังต่อไปนี้ ถือว่าเป็นข้อความที่เป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค หรือเป็นข้อความที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม (1)ข้อความที่เป็นเท็จหรือเกินความจริง (2)ข้อความที่จะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการไม่ว่าจะกระทำโดยใช้อ้างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันไม่เป็นความจริงหรือเกินความจริงหรือไม่ก็ตาม (3)ข้อความที่เป็นการสนับสนุนโดยตรงหรือโดยอ้ออมให้มีการกระทำผิดกฎหมายหรือศีลธรรม หรือนำไปสู่ความเสื่อมเสียในวัฒธรรมของชาติ (4)ข้อความที่จะทำให้เกิดความแตกแยกหรือเสื่มเสียความสามัคคีในหมู่ประชาชน 2.ข้อความที่เชิญชวนให้บริโภคหรืออวดอ้างสรรพคุณ คุณประโยชน์ หรือคุณภาพของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยทางตรงหรือทางอ้อม 3.การกระทำที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นลักษณะตามข้อ 1(2) (1) ข้อความที่ทำให้เกิดทัศนคติว่า จะทำให้ประสบความสำเร็จในทางสังคมหรือทางเพศ หรือทำให้สมรรถภาพทางร่างกายดีขึ้น (2) ข้อความหรือภาพที่มีนักกีฬา (3) ข้อความหรือภาพที่ดารา นักร้อง หรือนักแสดง (4) ข้อความที่ใช้ภาพการ์ตูน (5) ข้อความที่ชักจูงหรือโน้มน้าวให้เข้าร่วมิจกรรมทางดนตรี กีฬา การประกวด หรือนันทนาการอื่นๆ 4.ร่างประกาศฉบับนี้มิให้ใช้บังคับแก่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ผลิตหรือนำเข้าเพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร หรือผลิตหรือนำเข้าเพื่อเป็นตัวอย่างในการทดสอบ วิเคราะห์ หรือวิจัย โดยมีรายละเอียดในการผลิตหรือนำเข้าพื่อการดังกล่าวอย่างชัดเจน และมิได้กระทำเพื่อประโยชน์ในทางการค้าในราชอณาจักร 5.ฉลากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ผลิตหรือนำเข้าที่ได้จัดทำขึ้นไว้ก่อนวันที่ปร
วันที่มีผลบังคับใช้ : วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
-  
ไทย G/SPS/N/THA/222
24 มีนาคม 2557
ปกติ
สินค้า : ผลิตภัณฑ์เกษตรแช่แข็ง
สาระสำคัญ : มาตรฐานนี้เพื่อควบคุมอุณหภูมิในการผลิต การเก็บรักษาและการขนส่งสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็ง เป็นหลักสำคัญในการดำเนินการให้ผลิตภัณฑ์ปลอดภัยและมีคุณภาพ คณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรจึงเห็นสมควรจัดทำมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่องหลักเกณฑ์การปฏิบัติที่ดีในการผลิตสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็ง เพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องในการผลิต การเก็บรักษาและการขนส่งสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็ง ซึ่งเป็นสินค้าที่ทำรายได้ให้กับประเทศไทยเป็นมูลค่ามหาศาล
เอกสารฉบับเพิ่มเติมหาได้จาก : 


วันที่มีผลบังคับใช้ : 18 เดือนหลังประกาศราชกิจจา
ประเทศคู่ค้า  
ไทย G/SPS/N/THA/221
20 มกราคม 2557
ปกติ
สินค้า : เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
สาระสำคัญ : ประกาศคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เกี่ยวกับ ฉลากของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ... ได้ระบุดังนี้ 1.ฉลากของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ต้องไม่ใช้ข้อความที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ 1).ข้อความที่เป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหรือใช้ข้อความที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม ทั้งนี้ไม่ว่าข้อความดังกล่าวนั้นจะเป็นข้อความที่เกี่ยวกับแหล่งกำเนิด สภาพ คุณภาพหรือลักษณะของสินค้าหรือบริการ ตลอดจนการส่งมอบ การจัดหา หรือการใช้สินค้าหรือบริการ ข้อความดังต่อไปนี้ ถือว่าเป็นข้อความที่เป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหรือเป็นข้อความที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม (a)ข้อความที่เป็นเท็จหรือเกินความจริง (b)ข้อความที่จะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการไม่ว่าจะกระทำโดยใช้หรืออ้างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันไม่เป็นความจริงหรือเกินความจริงหรือไม่ก็ตาม (c)ข้อความที่เป็นการสนับสนุนโดยตรงหรือโดยอ้อมให้มีการกระทำผิดกฎหมายหรือศีลธรรม หรือนำไปสู่ความเสื่อมเสียในวัฒนธรรมของชาติ (d)ข้อความที่จะทำให้เกิดความแตกแยกหรือเสื่อมเสียความสามัคคีในหมู่ประชาชน 2).ข้อความที่เชิญชวนให้บริโภคหรืออวดอ้างสรรพคุณ คุณประโยชน์ หรือคุณภาพของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยทางตรงหรือทางอ้อม 2.การกระทำที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นลักษณะตามข้อ 1 (2) 1).ข้อความที่ทำให้เกิดทัศนคติว่า จะทำให้ประสบความสำเร็จในทางสังคมหรือทางเพศหรือทำให้สมรรถภาพทางร่างกายดีขึ้น 2).ข้อความหรือภาพที่มีนักกีฬา 3).ข้อความหรือภาพที่มีดารา นักร้อง หรือนักแสดง 4).ข้อความที่ใช้ภาพการ์ตูน 5).ข้อความที่ชักจูงหรือโน้มน้าวให้ซื้อหรือบริโภคเพื่อนำรายได้ไปบริจาคเป็นสาธารณกุศล 6).ข้อความที่ชักจูงหรือโน้มน้าวให้เข้าร่วมกิจกรรมทางด้านดนตรี กีฬา การประกวดหรือนันทนาการอื่นๆ 3.ประกาศฉบับนี้มิให้ใช้บังคับแก่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ผลิตหรือนำเข้าเพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักรหรือผลิตหรือนำเข้าเพื่อเป็นตัวอย่างในการทดสอบ วิเคราะห์ หรือวิจัย โดยมีรายละเอียดในการผลิตหรือนำเข้าเพื่อการดังกล่าวอย่างชัดเจน และมิได้กระทำ เพื่อประโยชน์ในทางการค้าในราชอาณาจักร 4.ฉลากเครื่องดื่มแอล
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
ไทย G/SPS/N/THA/220
03 ธันวาคม 2556
ปกติ
สินค้า : ขวดนม และภาชนะบรรจุนมสาหรับทารกและเด็กเล็ก
สาระสำคัญ : ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ขวดนม และภาชนะบรรจุนมสาหรับทารกและเด็กเล็ก แทนประกาศกระทรวงสาธารณสุข No.117 B.E. 2532 (1989) เรื่องขวดนม โดยร่างฉบับนี แก้ไขร่างเดิม ดังนี (1)ร่างนี มีผลบังคับใช้กับ -ขวด (feeding bottle) ฝาครอบ (protective cover) หัวนมยาง (feeding teat) ฝายึดหัวนมยาง (locking ring) และอาจมีลิ นปิดปากขวด (sealing disc) -ภาชนะสาหรับใช้บรรจุนมหรือของเหลวอื่นเพื่อการบริโภคของทารกและเด็กเล็ก ทั งแบบใช้ซาหรือใช้ครั งเดียว (2)วัสดุที่อนุญาตให้ใช้ในการผลิตขวดนม และภาชนะบรรจุนมสาหรับทารกและเด็กเล็ก (3)ข้อกาหนดทั่วไปของขวดนมและส่วนประกอบรวมทั งภาชนะบรรจุนมสาหรับทารกและเด็กเล็ก (4)ข้อกาหนดเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับวัสดุที่ใช้ผลิตขวดนม และภาชนะบรรจุนมสาหรับทารกและเด็กเล็ก (5)ขวดนม ที่จาหน่ายอยู่ก่อนวันที่ประกาศนี ใช้บังคับ ให้ยังคงจาหน่ายต่อไปได้ ไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่ประกาศนี ใช้บังคับ (6)ประกาศฉบับนี ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
วันที่มีผลบังคับใช้ : 180 วันหลังประกาศราชกิจจาฯ
ประเทศคู่ค้า  
ไทย G/SPS/N/THA/219/Add.1
11 พฤศจิกายน 2556
ปกติ
สินค้า : ฉลากอาหารบรรจุเสร็จ (The Labelling of Pre-Packaged foods)
สาระสำคัญ : ขยายเวลาในการเสนอข้อคิดเห็นต่อร่างฉลากอาหารบรรจุเสร็จ จนถึงวันที่ 30 พ.ย. 56
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
ไทย G/SPS/N/THA/183/Add.2
02 กันยายน 2556
ปกติ
สินค้า : ข้าวสาร
สาระสำคัญ : ร่างประกาศ สธ. เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกค้าง (ฉบับที่2) ดังต่อไปนี้ ข้อ 1 ในประกาศนี้ “ข้าวสาร” หมายความว่า ข้าวเจ้าหรือข้าวเหนียวที่เอาเปลือกออก และบรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่าย ข้อ 2 เพิ่มชนิดและปริมาณสารพิษตกค้างจากวัตถุอันตรายทางการเกษตร ในบัญชีหมายเลข 1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด ในข้าวสาร ดังนี้ สาร Hydrogen Phosphide ที่ 0.1 ppm สาร Methyl Bromide ที่ 0.01 ppm สาร Bromide Ion ที่ 50 ppm และสาร Sulfuryl Fluoride ที่ 0.1 ppm ข้อ 2 ประกาศนี้มีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
เอกสารฉบับเพิ่มเติมหาได้จาก : 
http://members.wto.org/crnattachments/2013/sps/THA/13_3482_00_e.pdf
http://members.wto.org/crnattachments/2013/sps/THA/13_3482_00_x.pdf

วันที่มีผลบังคับใช้ : นับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจาฯ
ประเทศคู่ค้า  
ไทย G/SPS/N/THA/219
22 สิงหาคม 2556
ปกติ
สินค้า : อาหารบรรจุเสร็จ
สาระสำคัญ : ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เกี่ยวกับการแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ ดังต่อไปนี้ 1.ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 194) พ.ศ.2543 เรื่อง ฉลาก ลงวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2543 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 252) พ.ศ.2545 ลงวันที่ 30พฤษภาคม พ.ศ.2545 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 343) พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2555 2.การแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุที่ผลิตเพื่อจำหน่าย นำเข้าเพื่อจำหน่าย หรือที่จำหน่าย ต้องแสดงข้อความเป็นภาษาไทย ดังนี้ (1)ชื่ออาหาร (2)เลขสารบบอาหาร (3)ชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิตหรือผู้แบ่งบรรจุหรือผู้นำเข้า (4)ปริมาณของอาหารในระบบเมตริก (5)รายการส่วนประกอบ (6)ระบุข้อมูลสำหรับสารก่อภูมิแพ้บนฉลาก ซึ่งกำหนดไว้ 8 ชนิด ดังนี้ (6.1)ธัญชาติ ที่มีส่วนประกอบของกลูเตน เช่น ข้าวสาลี ไรน์ บาร์เลย์ โอ๊ต สเปล หรือสายพันธ์ลูกผสมของธัญชาติดังกล่าว และผลิตภัณฑ์ธัญชาติดังกล่าว (6.2)สัตว์น้ำที่มีเปลือกแข็ง และผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำที่มีเปลือกแข็ง (6.3)ไข่ และผลิตภัณฑ์จากไข่ (6.4)ปลา และผลิตภัณฑ์จากปลา (6.5)ถั่วลิสง ถั่วเหลือง และผลิตภัณฑ์จากถั่วลิสง ถั่วเหลือง (6.6)นม และผลิตภัณฑ์จากนม (รวมถึงแลคโตส) (6.7)ถั่วที่มีเปลือกแข็ง และผลิตภัณฑ์จากถั่วที่มีเปลือกแข็ง ถั่วจำพวกนัท และผลิตภัณฑ์จากถั่วจำพวกนัท (The nuts and nuts products) เช่น อัลมอนต์ วอลนัท พีแคน (6.8) ซัลไฟต์ ที่มีปริมาณ มากกว่า หรือเท่ากับ 10 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (7) แสดงชื่อกลุ่มของวัตถุเจือปนอาหารร่วมกับชื่อเฉพาะ หรือแสดงชื่อกลุ่มของวัตถุเจือปนอาหารร่วมกับการใช้ตัวเลขภายใต้หลักเกณฑ์ของระบบเลขสากล INS (International Numbering System) (8)แสดง วันเดือน และปี วันหมดอายุในรูปแบบ วัน-เดือน-ปี สำหรับอาหารที่มีอายุการเก็บไม่เกิน 90 วัน หรือแสดงวัน เดือน และปี สำหรับอาหารที่มีอายุการเก็บเกิน 90 วัน โดยมีข้อความว่า “ควรบริโภค” กำกับไว้ด้วย (9) ข้อกำหนดข้อมูลอื่นๆ เช่น คำสั่ง การปรุง การเก็บรักษา การนำเข้าอาหารบรรจุเสร็จ หรืออาหารสัตว์ซึ่งไม่ใช่เพื่อจำหน่าย อาจแสดงข้อความในฉลากเป็นภาษาอังกฤษได้ 3.ชื่อของผลิตภัณฑ์
วันที่มีผลบังคับใช้ : 180 วัน หลังประกาศในราชกิจจาฯ
ประเทศคู่ค้า  
ไทย G/SPS/N/THA/217
14 สิงหาคม 2556
ปกติ
สินค้า : อาหารทั่วไป
สาระสำคัญ : ร่างประกาศ สธ.เรื่องการแสดงข้อความ “พรีเมียม” บนฉลากอาหาร สรุปสาระสำคัญดังนี้ ข้อ 1 “พรีเมียม” หมายความว่า ข้อความที่แสดงคุณภาพหรือมาตรฐานหรือคุณลักษณะเด่นเป็นพิเศษกว่าอาหารนั้นๆโดยทั่วไป การแสดงข้อความ “พรีเมียม” ต้องได้รับอนุญาตจาก อย. ข้อ 3 อาหารที่แสดงข้อความ “พรีเมียม” บนฉลาก ต้องเป็นไปตามหลักมีคุณภาพหรือมาตรฐานตามประกาศ สธ. ได้แก่ - มีระบบการตรวจสอบรับรองกระบวนการผลิต และระบบตามสอบสินค้า - สถานที่ผลิตวัตถุดิบที่เป็นผลิตผลทางการเกษตร ต้องผ่านการตรวจประเมิน GAP และ GMP มีระบบ HACCP ตามมาตรฐาน Codex หรือ ISO 22000 หรือหน่วยงานที่รัฐให้การยอมรับ 3.4 ผลิตภัณฑ์อาหารต้องมีคุณภาพหรือมาตรฐานหรือคุณลักษณะที่เด่นเป็นพิเศษตามประกาศ สธ. ดังนี้ - ผ่านการรับรองด้านเกษตรอินทรีย์ จากหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานที่รัฐให้การยอมรับ - ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) จากกระทรวงพาณิชย์ - ใช้วัตถุดิบหรือส่วนผสมที่สำคัญที่มีคุณภาพหรือมาตรฐานที่พิเศษกว่าวัตถุดิบโดยทั่วไป - มีกระบวนการผลิตวิธีพิเศษที่ทำให้อาหารมีคุณภาพหรือมาตรฐานหรือคุณลักษณะที่เด่นเป็นพิเศษแตกต่างจากอาหารนั้นๆโดยทั่วไป ข้อ 4 ให้ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าอาหารที่แสดงข้อความว่า “พรีเมียม” บนฉลากอาหาร อยู่ก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ ปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ ภายใน 2 ปี นับแต่วันที่มีผลบังคับใช้ ข้อ 5 ประกาศฉบับนี้ ให้ใช้บังคับนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
วันที่มีผลบังคับใช้ : นับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจาฯ
ประเทศคู่ค้า  
ไทย G/SPS/N/THA/218
14 สิงหาคม 2556
ปกติ
สินค้า : นมโคสดและนมโคพาสเจอร์ไรส์ชนิดเต็มมันเนย
สาระสำคัญ : ร่างประกาศ สธ. เรื่อง การแสดงข้อความ”พรีเมียม” บนฉลากน้ำนมโคสดและน้ำนมโค ที่ผ่านกรรมวิธีพาสเจอร์ไรส์ชนิดเต็มมันเนย ดังต่อไปนี้ ข้อ 1 การแสดงข้อความ “พรีเมียม” บนฉลากต้องได้รับอนุญาตจาก อย. ข้อ 2 น้ำนมโคสดและน้ำนมโค ที่ผ่านกรรมวิธีพาสเจอร์ไรส์ชนิดเต็มมันเนยที่แสดงข้อความ “พรีเมียม” บนฉลากต้องเป๋นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้ - มีคุณภาพหรือมาตรฐานตามประกาศ สธ. ว่าด้วยเรื่อง นมโค - มีระบบการตรวจสอบรับรองกระบวนการผลิตตามหลักการสากลหรือเทียบเท่า ตั้งแต่วัตถุดิบจนถึงผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป และมีระบบตามสอบสินค้า - สถานที่ผลิตนมโคดิบต้องผ่าน GAP, GMP , HACCP และหน่วยงานที่รัฐให้การยอมรับ - มีคุณภาพหรือมาตรฐาน หรือลักษณะเด่นเป็นพิเศษกว่าน้ำนมโคสดและน้ำนมโคที่ผ่านกรรมวิธีพาสเจอร์ไรส์ชนิดเต็มมันเนยโดยทั่วไป ดังนี้ 1.ผลิตจากนมโคดิบที่มีจำนวนจุลินทรีย์ทั้งหมดไม่เกิน 200,000 โคโลนี/มล. และเซลล์เม็ดเลือดขาวไม่เกิน 300,000 เซลล์/มล. 2.มีปริมาณโปรตีนนม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3.1 โดยน้ำหนัก 3.มีปริมาณมันเนย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4.0 โดยน้ำหนัก 4.มีปริมาณเนื้อไม่รวมมันเนย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 8.5 โดยน้ำหนัก 5.ตรวจพบจุลินทรีย์ทั้งหมดในน้ำนมโคสดและน้ำนมโคที่ผ่านกรรมวิธีพาสเจอร์ไรส์ได้ไม่เกิน 1,000 โคโลนี/มล. ณ แหล่งผลิตและไม่เกิน 10,000 โคโลนี/มล. ตลอดระยะเวลาเมื่อออกจากแหล่งผลิต ข้อ 3 ให้ผู้ผลิตหรือนำเข้าน้ำนมโคสดและน้ำนมโคที่ผ่านกรรมวิธีพาสเจอร์ไรส์ชนิดเต็มมันเนยที่แสดงข้อความว่า “พรีเมียม” บนฉลาก อยู่ก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ ปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ ภายใน 2 ปี นับแต่วันที่มีผลบังคับใช้ ข้อ 4 ประกาศฉบับนี้ ให้ใช้บังคับนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
วันที่มีผลบังคับใช้ : นับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจาฯ
ประเทศคู่ค้า  
ไทย G/SPS/N/THA/216
23 กรกฎาคม 2556
ปกติ
สินค้า : เมล็ดถั่วลิสงแห้งดิบ
สาระสำคัญ : มาตรฐานสินค้าเกษตรนี้กําหนดปริมาณและการควบคุมอะฟลาทอกซินในเมล็ดถั่วลิสงแห้งดิบที่นํามาใช้?เป็นอาหารเพื่อบังคับใช้?ในการผลิตการค้า และการควบคุมตรวจสอบเมล็ดถั่วลิสงแห้งดิบที่ผลิต นําเข้าหรือส่งออก ปริมาณอะฟลาทอกซินทั้งหมด (total aflatoxins) ในเมล็ดถั่วลิสงต้องไม่เกิน 20 ppb (ไมโครกรัมต่อ กิโลกรัม) ผู้ผลิตเมล็ดถั่วลิสงต้องมีมาตรการควบคุมการผลิต ดังต่อไปนี 1.คัดแยกเมล็ดขึ้นรา เมล็ดแตกหัก เมล็ดเสียหาย และสิ่งแปลกปลอมก่อนส่งจําหน่าย และบันทึก ข้อมูลการคัดแยกเมล็ดไวเป็นหลักฐาน โดยเมล็ดที่มี ข้อบกพร่องที่คัดออกต้องแยกเก็บในภาชนะที่ติดป้าย บ่งชี้อย่างชัดเจน และห้ามนําไปจําหน่ายเพื่อบริโภคหรือแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ถั่วลิสงที่ใช้เป็นอาหาร 2.เพื่อให้มั่นใจว่าเมล็ดถั่วลิสงที่สูงจําหน่ายมีปริมาณอะฟลาทอกซินไม่เกินปริมาณที่กําหนด ผู้ผลิตเมล็ดถั่วลิสง ในกรณีของโรงกะเทาะต้องตรวจสอบปริมาณอะฟลาทอกซินในเมล็ดถั่วลิสงทุกรุ่นก่อนจําหน่ายในกรณีของผู้รวบรวม ผู้บรรจุหีบห่อ และคลังสินค้า ให้สุ่มตรวจสอบปริมาณอะฟลาทอกซินในเมล็ดถั่วลิสงที่อยู่ระหว่างเก็บรักษา และเก็บบันทึก ข้อมูลผลการตรวจสอบนั้นไว้เพื่อให้ผู้?ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน หรือให้พนักงานเจ้าหน้?าที่ตรวจประเมินเมื่อได้รับการร้องขอ 3.2.3 ให้เก็บบันทึกข้อมูลตามข้อ 1 และ 2 ไว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี 3.3 ผู้ส่งออกเมล็ดถั่วลิสงต้องแสดงหลักฐานว่าเมล็ดถั่วลิสงที่ส่งออกเป็นเมล็ดถั่วลิสงที่ผลิตมาจากผู้ผลิต เมล็ดถั่วลิสงที่ได้รับใบอนุญาตและใบรับรองตามมาตรฐานสินค้าเกษตรฉบับนี้พร้อมผลการตรวจสอบ ปริมาณอะฟลาทอกซินซึ่งมีปริมาณไม่เกินมาตรฐานที่กําหนดของประเทศคู่ค้า 4.ผู้นําเข้าเมล็ดถั่วลิสงต้องแสดงหลักฐานว่าเมล็ดถั่วลิสงที่นําเข้าผลิตมาจากผู้ผลิตที่มีการควบคุมการผลิตตามข้อ 2 และมีผลการตรวจสอบอะฟลาทอกซินไม่เกินปริมาณที่กําหนดในข้อ 1 จากหน่วยราชการที่มีอํานาจหน้าที่หรือห้องปฏิบัติการที่เป็นที่ยอมรับ
เอกสารฉบับเพิ่มเติมหาได้จาก : 
hhttp://members.wto.org/crnattachments/2013/sps/THA/13_2920_00_x.pdf
http://members.wto.org/crnattachments/2013/sps/THA/13_2920_00_e.pdf

วันที่มีผลบังคับใช้ : 12 เดือนหลังประกาศราชกิจจาฯ
ประเทศคู่ค้า  
ไทย G/SPS/N/THA/166/Add.2
21 มิถุนายน 2556
ปกติ
สินค้า : ร่างประกาศกระทรวง สาธารณสุข เรื่อง มาตรฐานอาหารด้านจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค
สาระสำคัญ : ร่างประกาศ สธ. เรื่อง มาตรฐานอาหารด้านจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค ฉบับที่ 2 สรุปสาระสำคัญ ดังนี้ ให้ยกเลิกข้อ 2 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรฐานอาหารด้านจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค ลงวันที่ 10 ก.พ. 52 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “ ข้อ 2 อาหารตามบัญชีหมายเลข 3 ต้องไม่มีจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค เว้นแต่จุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคตามชนิดและปริมาณที่ระบุไว้ในบัญชีดังกล่าว” ข้อ 3 ประกาศนี้ ให้ใช้บังคับถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
ไทย G/SPS/N/THA/155/Rev.1
30 พฤษภาคม 2556
ปกติ
สินค้า : ขนมขบเคี้ยว ช็อกโกแลต ขนมอบ อาหารกึ่งสำเร็จรูป อาหารมื้อหลักจานเดียวแช่เย็น
สาระสำคัญ : ขยายเวลาต่อการแสดงความเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อาหารที่ต้องแสดงฉลากโภชนาการและค่าพลังงาน น้ำตาล ไขมัน และโซเดียมแบบจีดีเอ ออกไปถึง 15 มิ.ย. 56
วันที่มีผลบังคับใช้ : 180 วันหลังประกาศราชกิจจาฯ
ประเทศคู่ค้า  
ไทย G/SPS/N/THA/215
12 เมษายน 2556
ปกติ
สินค้า : น้ำนมโคดิบ
สาระสำคัญ : ร่างประกาศ สธ. เรื่อง น้ำนมโคดิบ สรุปสาระสำคัญดังนี้ 1.น้ำนมโคดิบ หมายถึง น้ำนมที่รีดได้จากแม่โคและไม่ผ่านกรรมวิธีการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน 2.น้ำนมโคดิบมีคุณภาพหรือมาตรฐานดังนี้ 2.1 ได้จากแม่โคที่มีสุขภาพดีไม่เป็นโรคที่ติดต่อถึงคน ผ่านกระบวนการรีด การบรรจุ การเก็บรักษาที่ปฏิบัติอย่างถูกสุขลักษณะ 2.2 ตรวจพบแบคทีเรียไม่เกิน 500,000 colony/ml 2.3 ตรวจพบเซลล์เม็ดเลือดขาวน้อยกว่า 500,000 cell/ml 2.4 ตรวจพบยาสัตว์ตกค้างได้ไม่เกินข้อกำหนดตามประกาศ สธ. เรื่อง อาหารที่มียาสัตว์ตกค้าง 2.5 ตรวจพบสารพิษจากเชื้อราและสารปนเปื้อนไม่เกินข้อกำหนดตามประกาศ สธ.เรื่อง มาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปื้อน 2.6 ตรวจพบสารพิษตกค้างไม่เกินข้อกำหนดตามประกาศ สธ.เรื่อง สารพิษตกค้าง 3. ผู้ผลิตหรือนำเข้า นมโค นมปรุงแต่ง และผลิตภัณฑ์ของนมชนิดเหลวที่ผ่านกรรมวิธีการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนเฉพาะที่ใช้น้ำนมโคดิบเป็นวัตถุดิบ ต้องใช้น้ำนมโคดิบที่มีคุณภาพหรือมาตรฐานตามข้อ 2
วันที่มีผลบังคับใช้ : 1 ปี หลังประกาศราชกิจจา
ประเทศคู่ค้า  
ไทย G/SPS/N/THA/155/Rev.1
02 เมษายน 2556
ปกติ
สินค้า : การติดฉลากอาหารแบบ GDA
สาระสำคัญ : ร่างประกาศกระทรวง สธ. เรื่อง อาหารที่ต้องแสดงฉลากโภชนาการ และค่าพลังงาน น้ำตาล ไขมัน และโซเดียมแบบ GDA สรุปสาระสำคัญดังนี้ 1.ยกเลิกประกาศ สธ. ฉบับที่ 305 พ.ศ. 2550 เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารสำเร็จรูปพร้อมบริโภคทันทีบางชนิด และ ประกาศ สธ. เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารสำเร็จรูปพร้อมบริโภคทันทีบางชนิด ฉบับที่2 2. ให้อาหาร ดังต่อไปนี้ ต้องแสดงฉลากโภชนาการ และค่าพลังงาน น้ำตาล ไขมันและโซเดียม ตามแบบ GDA(GuidelineDailyAmount) 2.1 ขนมขบเคี้ยว ได้แก่ มันฝรั่งทอดหรืออบกรอบ ข้าวโพดคั่วทอดหรืออบกรอบ ข้าวเกรียบหรืออาหารขบเคี้ยวขนิดอบพอง ถั่วหรือนัตอบ หรืออบเกลือ หรือเคลือบปรุงรส สาหร่ายทอด หรืออบกรอบ หรือเคลือบปรุงรส และปลาเส้นอบกรอบ หรือทอดกรอบ หรือปรุงรส 2.2 ช็อกโกแลต และผลิตภัณฑ์ในทำนองเดียวกัน 2.3 ผลิตภัณฑ์ขนมอบ ได้แก่ ขนมปังอบกรอบ หรือแครกเกอร์ หรือบิสกิต เวอร์เฟอร์สอดไส้ คุกกี้ เค้ก และพาย เพสตรี้ ทั้งชนิดที่มีและไม่มีไส้ ทั้งนี้ได้ดำเนินการแจ้ง มาตรการ TBT ตามหมายเลข G/TBT/N/THA/215/Rev.1 วันที่ 2 เม.ย. 56
วันที่มีผลบังคับใช้ : 180 วันหลังประกาศราชกิจจาฯ
ประเทศคู่ค้า  
ไทย G/SPS/N/THA/31/Rev.1/Add.2
14 มีนาคม 2556
ปกติ
สินค้า : เครื่องดื่มที่มีฝาปิดสนิท
สาระสำคัญ : MOPH ขยายช่วงเวลารับข้อคิดเห็นต่อร่างประกาศสาธารณสุข เรื่อง เครื่องดื่มที่มีฝาปิดสนิท (ฉบับ 5) เป็นวันที่ 21 มี.ค. 56
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
ไทย G/SPS/N/THA/214/Add.1
14 มีนาคม 2556
ปกติ
สินค้า : อาหารมีวัตถุประสงค์พิเศษ
สาระสำคัญ : MOPH ขยายช่วงเวลารับข้อคิดเห็นต่อร่างประกาศสาธารณสุข เรื่อง อาหารมีวัตถุประสงค์พิเศษ (ฉบับที่ 2) เป็นวันที่ 21 มี.ค. 56
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
ไทย G/SPS/N/THA/213/Add.1
14 มีนาคม 2556
ปกติ
สินค้า : ไอศครีม
สาระสำคัญ : MOPH ขยายช่วงเวลารับข้อคิดเห็นต่อร่างประกาศสาธารณสุข เรื่อง ไอศครีม (ฉบับที่ 3) เป็นวันที่ 21 มี.ค. 56
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
ไทย G/SPS/N/THA/211/Corr.1
11 มีนาคม 2556
ปกติ
สินค้า : วัตถุเจือปนอาหาร
สาระสำคัญ : MOPH แก้ไขร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร (ฉบับที่ 4) สตีวิออลไกลโคไซต์ ข้อ 3 ดังนี้ สตีวิออลไกลโคไซต์ หมายความว่า สารสกัดบริสุทธิ์จากใบหญ้าหวาน ประกอบด้วย stevioside, rebaudioside A, rebaudioside B, rebaudioside C, rebaudioside D,rebaudioside F, dulcoside A, rubusoside และ steviolbioside
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
ไทย G/SPS/N/THA/209/Add.1
04 กุมภาพันธ ์ 2556
ปกติ
สินค้า : สารให้ความหวานแทนน้ำตาล
สาระสำคัญ : ไทยได้ขยายเวลาให้ความเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับการกำหนดสารให้ความหวานแทนน้ำตาลชนิดต่างๆรวมหญ้าหวานโดยกำหนดให้เป็นอาหารที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือ จัดจำหน่าย จนถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
ไทย G/SPS/N/THA/119/Rev.1/Add.1
11 มกราคม 2556
ปกติ
สินค้า : นมโค
สาระสำคัญ : ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง นมโค ฉบับที่ ..... สรุปสาระสำคัญดังนี้ 1. ให้นมโคเป็นอาหารที่กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน 2. การแสดงฉลากของนมโค ต้องปฏิบัติตามประกาศ สธ. ว่าด้วยเรื่องฉลาก ตามข้อ 19 ของร่างประกาศนี้ 3. ให้ผู้ผลิตหรือนำเข้านมเปรี้ยวที่ได้รับใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร หรือใบสำคัญการใช้ฉลากอาหารซึ่งออกก่อนวันที่ประกาศนี้บังคับใช้ สามารถให้เลขสารบบต่อไปได้โดยถือว่าได้ จดทะเบียนอาหารตามประกาศฉบับนี้แล้ว
วันที่มีผลบังคับใช้ : 180 วันหลังประกาศราชกิจจานุเบกษาฯ
ประเทศคู่ค้า  
ไทย G/SPS/N/THA/148/Add.1
11 มกราคม 2556
ปกติ
สินค้า : อาหารในภาชนะที่ปิดสนิท
สาระสำคัญ : ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อาหารในภาชนะที่ปิดสนิท ฉบับที่ 5 สรุปสาระสำคัญดังนี้ 1. ยกเลิกข้อ 2 ใน ประกาศ สธ. ฉบับที่ 144 เรื่อง อาหารในภาชนะที่ปิดสนิท ปี 2535 และให้ใช้ข้อความนี้แทน คือ ให้อาหารในภาชนะที่ปิดสนิทเป็นอาหารที่กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน 2. ยกเลิกข้อ 7 (1) ใน ประกาศ สธ. ฉบับที่ 144 เรื่องการตรวจพบจุลินทรีย์ที่เจริญเติบโต โดยแก้ไขอุณหภูมิจาก 37 เป็น 30 องศาเซลเซียส ซึ่งพบจุลินทรีย์ได้ไม่เกิน 1,000 ต่ออาหาร 1 กรัม 3. ให้ผู้ผลิตหรือนำเข้าอาหารในภาชนะที่ปิดสนิทที่ได้รับใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร หรือใบสำคัญการใช้ฉลากอาหารซึ่งออกก่อนวันที่ประกาศนี้บังคับใช้ สามารถให้เลขสสารบบต่อไปได้โดยถือว่าได้จดทะเบียนอาหารตามประกาศฉบับนี้แล้ว
วันที่มีผลบังคับใช้ : 180 วันหลังประกาศราชกิจจานุเบกษาฯ
ประเทศคู่ค้า  
ไทย G/SPS/N/THA/31/Rev.1/Add.1
11 มกราคม 2556
ปกติ
สินค้า : เครื่องดื่มในภาชนะที่ปิดสนิท
สาระสำคัญ : ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เครื่องดื่มในภาชนะที่ปิดสนิท ฉบับที่ 5 สรุปสาระสำคัญดังนี้ 1. ยกเลิกข้อ 2 ใน ประกาศ สธ.ฉบับที่ 214 เรื่อง เครื่องดื่มในภาชนะที่ปิดสนิท ปี 2543 และให้ใช้ข้อความนี้แทนคือ ให้เครื่องดื่มในภาชนะที่ปิดสนิทเป็นอาหารที่กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน 2. ให้ผู้ผลิตหรือนำเข้าเครื่องดื่มในภาชนะที่ปิดสนิทที่ได้รับใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร หรือใบสำคัญการใช้ฉลากอาหารซึ่งออกก่อนวันที่ประกาศนี้บังคับใช้ สามารถให้เลขสสารบบต่อไปได้โดยถือว่าได้จดทะเบียนอาหารตามประกาศฉบับนี้แล้ว
วันที่มีผลบังคับใช้ : 180 วันหลังประกาศราชกิจจานุเบกษาฯ
ประเทศคู่ค้า  
ไทย G/SPS/N/THA/212
11 มกราคม 2556
ปกติ
สินค้า : ผลิตภัณฑ์นมโค
สาระสำคัญ : ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ผลิตภัณฑ์นมโค ฉบับที่ 2 สรุปสาระสำคัญดังนี้ 1. ยกเลิกข้อ 2 ใน ประกาศ สธ. ฉบับที่ 267 เรื่อง ผลิตภัณฑ์นมโค ปี 2545 และให้ใช้ข้อความนี้แทน คือ ให้ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์นมโคเป็นอาหารที่กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน 2. ให้ผู้ผลิตหรือนำเข้าผลิตภัณฑ์นมโคที่ได้รับใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร หรือใบ สำคัญการใช้ฉลากอาหารซึ่งออกก่อนวันที่ประกาศนี้บังคับใช้ สามารถให้เลขสสารบบต่อไปได้โดยถือว่าได้จดทะเบียนอาหารตามประกาศฉบับนี้ ผลิตภัณฑ์นมโค
วันที่มีผลบังคับใช้ : 180 วันหลังประกาศราชกิจจานุเบกษาฯ
ประเทศคู่ค้า  
ไทย G/SPS/N/THA/104/Add.1
11 มกราคม 2556
ปกติ
สินค้า : นมปรุงแต่ง
สาระสำคัญ : ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง นมปรุงแต่ง ฉบับที่ 2 สรุปสาระสำคัญดังนี้ 1. ยกเลิกข้อ 2 ใน ประกาศ สธ. ฉบับที่ 266 เรื่อง นมปรุงแต่ง ปี 2545 และให้ใช้ข้อความนี้แทนคือ ให้นมปรุงแต่งเป็นอาหารที่กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน 2. ให้ผู้ผลิตหรือนำเข้านมปรุงแต่งที่ได้รับใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร หรือใบสำคัญการใช้ฉลากอาหารซึ่งออกก่อนวันที่ประกาศนี้บังคับใช้ สามารถให้เลขสารบบต่อไปได้โดยถือว่าได้จดทะเบียนอาหารตามประกาศฉบับนี้แล้ว
วันที่มีผลบังคับใช้ : 180 วันหลังประกาศราชกิจจานุเบกษาฯ
ประเทศคู่ค้า  
ไทย G/SPS/N/THA/213
11 มกราคม 2556
ปกติ
สินค้า : ไอศกรีม
สาระสำคัญ : ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ไอศกรีม ฉบับที่ 3 สรุปสาระสำคัญดังนี้ 1. ยกเลิกข้อ 2 ใน ประกาศ สธ. ฉบับที่ 222 เรื่อง ไอศกรีม ปี 2544 และให้ใช้ข้อความนี้แทน คือ ให้ไอศกรีมเป็นอาหารที่กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน 2. ให้ผู้ผลิตหรือนำเข้าไอศกรีมที่ได้รับใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร หรือใบสำคัญการใช้ฉลากอาหารซึ่งออกก่อนวันที่ประกาศนี้บังคับใช้ สามารถให้เลขสสารบบต่อไปได้โดยถือว่าได้จดทะเบียนอาหารตามประกาศฉบับนี้แล้ว
วันที่มีผลบังคับใช้ : 180 วันหลังประกาศราชกิจจานุเบกษาฯ
ประเทศคู่ค้า  
ไทย G/SPS/N/THA/120/Add.1
11 มกราคม 2556
ปกติ
สินค้า : นมเปรี้ยว
สาระสำคัญ : ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง นมเปรี้ยว ฉบับที่ 2 สรุปสาระสำคัญดังนี้ 1. ยกเลิกข้อ 2 ใน ประกาศ สธ. ฉบับที่ 289 เรื่อง นมเปรี้ยว ปี 2548 และให้ใช้ข้อความนี้แทน คือ ให้นมเปรี้ยวเป็นอาหารที่กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน 2. ให้ผู้ผลิตหรือนำเข้านมเปรี้ยวที่ได้รับใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร หรือใบสำคัญการใช้ฉลากอาหารซึ่งออกก่อนวันที่ประกาศนี้บังคับใช้ สามารถให้เลขสารบบต่อไปได้โดยถือว่าได้จดทะเบียนอาหารตามประกาศฉบับนี้แล้ว
วันที่มีผลบังคับใช้ : 180 วันหลังประกาศราชกิจจานุเบกษาฯ
ประเทศคู่ค้า  
ไทย G/SPS/N/THA/214
11 มกราคม 2556
ปกติ
สินค้า : อาหารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ
สาระสำคัญ : ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อาหารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ฉบับที่ 2 สรุปสาระสำคัญ คือ ยกเลิกข้อ 2 ใน ประกาศ สธ. ฉบับที่ 238 เรื่อง อาหารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ปี 2544 และให้ใช้ข้อความนี้แทน คือ ให้อาหารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ต้องได้รับอนุญาตก่อนนำไปใช้
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
-  
ไทย G/SPS/N/THA/210
03 ธันวาคม 2555
ปกติ
สินค้า : วัตถุเจือปนอาหาร : ซัยคลาเมต
สาระสำคัญ : ร่างประกาส สธ. เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร ฉบับที่ 3 : ซัยคลาเมต โดยมีสาระสำคัญดังนี้ 1. ยกเลิกประกาศ สธ. ฉบับที่ 113 ปี 2531 เรื่อง โซเดียมซัยคลาเมตและอาหารที่มีส่วนผสมของโซเดียมซัยคลาเมต 2. การผลิตนำเข้าซัยคลาเมตต้องปฎิบัติตามประกาศ สธ. ฉบับที่ 281 เรื่องวัตถุเจือปนอาหาร (ยกเว้นข้อ 4 แ ละ 6) ให้ปฏิบัติตาม ข้อ 5 (เรื่องมาตรฐานหรือคุณภาพของโซเดียมซัยคลาเมต) และ ข้อ 6ของประกาศนี้ (เรื่องมาตรฐานหรือคุณภาพของแคลเซียมซัยคลาเมต) 3. การใช้ซัยคาเมตเป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลให้ใช้ตามข้อกำหนดตามชนิดและปริมาณตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้เท่านั้น
วันที่มีผลบังคับใช้ : นับแต่วันนับจากประกาศราชกิจจานุเบกษา
ประเทศคู่ค้า  
ไทย G/SPS/N/THA/209
03 ธันวาคม 2555
ปกติ
สินค้า : อาหารที่ห้ามผลิต ห้ามนำเข้า หรือจำหน่าย
สาระสำคัญ : ร่างประกาส สธ. เรื่อง อาหารที่ห้ามผลิต ห้ามนำเข้า หรือจำหน่าย โดยสาระสำคัญดังนี้ 1. ยกเลิกประกาศ สธ. ฉบับที่ 292 ปี 2548 เรื่อง อาหารที่ห้ามผลิต ห้ามนำเข้า หรือจำหน่าย 2. กำหนดอาหารต่อไปนี้เป็นอาหารที่ห้ามผลิต ห้ามนำเข้า หรือจำหน่าย – Dulcin (สารให้ความหวาน) AF2 (ใช้เฉพาะเป็นวัตถุเจือปนอาหาร) Potassuim bromate (ใช้เฉพาะเป็นวัตถุเจือปนอาหาร) – อาหารที่มี Dulcin, AF2, Cyclamic aicid และเกลือของ Cyclamic acid ยกเว้นเกลือของ Cyclamic acid ที่มีSodiumcyclamategเป็นส่วนผสม – อาหารที่มี Daminozide หรือ Succinic acid 2,2-dimetylhydrazide – หญ้าหวาน (Stevia rebaudiana) และผลิตภัณฑ์จากหญ้าหวาน ยกเว้นตามประกาศ สธ. เช่นใบหญ้าหวาน (เป็นชาสมุนไพร) สตีวิออลไกลโคไซด์(เป็นวัตถุเจือปนอาหาร) หญ้าหวานหรือผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งออก เป็นต้น
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
ไทย G/SPS/N/THA/207
08 ตุลาคม 2555
ปกติ
สินค้า : อาหาร
สาระสำคัญ : ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการตรวจวิเคราะห์ทางวิชาการสำหรับอาหาร วิธีการตรวจวิเคราะห์จะต้องเป็นไปตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด
วันที่มีผลบังคับใช้ : 180 วัน หลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ประเทศคู่ค้า ไทย  
ไทย G/SPS/N/THA/206
14 กันยายน 2555
ปกติ
สินค้า : อาหารในภาชนะที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ำและอาหารในภาชนะที่ปิดสนิทที่ปรับกรด
สาระสำคัญ : อุตสาหกรรมอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ำและอาหารในภาชนะที่ปิดสนิทชนิดที่ปรับกรด ต้องปฏิบัติตามวิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร ซึ่งต้องครอบคลุมรายการดังต่อไปนี้ (1) สถานที่ตั้ง และอาคารผลิต (2) เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ในการผลิต (3) การควบคุมกระบวนการผลิต (4) การทำความสะอาด การฆ่าเชื้อ การบำรุงรักษา และการสอบเทียบ (5) การสุขาภิบาล (6) บุคลากรและสุขลักษณะของผู้ปฏิบัติงาน (7) บันทึกและรายงานผล 2. เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ในกระบวนการผลิตจะต้องปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ 3. ผู้ผลิตอาหารจะจัด หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ควบคุมการผลิต และผู้กำหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน (Retort Supervisor) ในเอกสารแนบหมายเลข 3 ของร่างประกาศ MOPH 4. ผู้นำเข้าจะต้องมีใบรับรอง ซึ่งเป็นไปตามร่างประกาศ MOPH หรือไม่ต่ำกว่า ข้อกำหนดของร่างประกาศ MOPH 5. ให้ผู้มีใบอนุญาตผลิตอาหาร, หรือได้รับเลขสถานที่ผลิตอาหาร หรือได้รับใบอนุญาตนำเข้าอาหารก่อนวันที่ประกาศใช้บังคับหรือปรับปรุงแก้ไข ต้องแสดงใบรับรองมาตรฐานหรือรับรองการปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐาน ภายใน 1 ปี นับจากวันที่ร่างประกาศ MOPH นี้บังคับใช้แล้วแต่กรณี
เอกสารฉบับเพิ่มเติมหาได้จาก : 
http://members.wto.org/crnattachments/2012/sps/THA/12_3541_00_x.pdf

วันที่มีผลบังคับใช้ : 180 วันหลังจากประกาศใน Official Gazette
ประเทศคู่ค้า  
ไทย G/SPS/N/THA/119/Rev.1
13 กันยายน 2555
ปกติ
สินค้า : นมโค
สาระสำคัญ : ปรับปรุงประกาศ สธ. เรื่อง นมโค สรุปสาระสำคัญ - นมโคกำหนดให้เป็นอาหารควบคุมเฉพาะการจัดประเภทและคำนิยามนมโค มาตรฐานและคุณสมบัตินมโค อาจมีการเติมสารอาหารอื่นซึ่งต้องปฏิบัติตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ (ตามแนวทางของ Codex) - ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้านมโคเพื่อจำหน่าย ต้อง (1) ปฏิบัติตามประกาศ สธ. เรื่องผลิตภัณฑ์นมพร้อมบริโภคชนิดเหลวที่ผ่านกรรมวิธีฆ่าเชื้อด้วยความร้อนโดยวิธีพาสเจอร์ไรส์ สำหรับน้ำนมโคสดหรือน้ำนมโคพาสเจอร์ไรส์ (2) ประกาศ สธ. เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร สำหรับนมโคที่ไม่ไช่น้ำนมโคสดหรือน้ำนมโคพาสเจอร์ไรส์ - การใช้ภาชนะบรรจุนมโค ให้ปฏิบัติตามประกาศ สธ. เรื่อง ภาชนะบรรจุ - การแสดงฉลาก ต้องปฏิบัติตามประกาศ สธ.เรื่องฉลาก ยกเว้นแต่การใช้ชื่ออาหารของนมโค การแสดงข้อความสำหรับนมโคบางชนิด การแสดงส่วนประกอบของนมโค และสำหรับการแสดงวันเดือนปีที่ผลิต วันเดือนปีที่หมดอายุเฉพาะของน้ำนมโคสดหรือน้ำนมโคพาสเจอร์ไรส์ - ข้อ 25 ผู้ที่ได้รับใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร อยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับให้ปฏิบัติ ยื่นคำขอแก้ไขรายละเอียดให้ถูกต้องตามประกาศนี้ ภายใน 180 วันนับแต่วันที่ประกาศนี้บังคับใช้ และเมื่อได้ยื่นคำขอดังกล่าวแล้วให้ใช้ฉลากเดิมที่เหลืออยู่ต่อไปได้ แต่ไม่เกิน 2 ปีนับแต่วันที่ประกาศนี้บังคับใช้
วันที่มีผลบังคับใช้ : ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประเทศคู่ค้า  
ไทย G/SPS/N/THA/205
10 พฤษภาคม 2555
ปกติ
สินค้า : เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑ์เนยเทียม และผลิตภัณฑ์เนยผสม
สาระสำคัญ : ประกาศ สธ. เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่าย สรุปสาระดังนี้ ข้อ 1 ยกเลิก ประกาศ สธ. (ฉบับที่ 207) พ.ศ. 2543 ข้อ 2 ให้ เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑ์เนยเทียม และผลิตภัณฑ์เนยผสม เป็นอาหารที่ต้องกำหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน ข้อ 3 คำนิยาม (1) เนยเทียม(Margarine) และ ผลิตภัณฑ์เนยเทียม (Fat spreads) (2) เนยผสม(Blends) และ ผลิตภัณฑ์เนยผสม (Blended fat spreads) ดูได้จากร่างประกาศ ข้อ 4 ถึง ข้อ 11 อาหารตามข้อ 3 ต้องมีคุณภาพดังนี้ 1) คุณภาพหรือมาตรฐาน เช่น ไม่มีกลิ่นหืน ปริมาณไขมันทั้งหมด โซเดียมคลอร์ ตะกั่ว สารหนู ไม่มีสารเป็นพิษจากจุลินทรีย์ในปริมาณที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 2) เงื่อนไข การเติมส่วนผสมอื่นที่เป็นวิตามิน Aเอสเทอร์ของวิตามิน A วิตามิน D วิตามิน E และเอสเทอร์ของวิตามิน E และ การเติมส่วนผสมอื่นที่มิใช่วิตามิน เช่น น้ำตาล โปรตีน และโซเดียมคลอไรด์ 3) ส่วนประกอบอาหารที่อนุญาตให้ใช้ 4) การใช้วัตถุเจือปนอาหาร ให้ใช้ได้ตามชนิดและปริมาณตามที่กำหนด 5) การอนุญาตให้ใช้วัตถุแต่งกลิ่นรส 6) ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าอาหาร ต้องปฏิบัติตามประกาศ สธ. เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร 7) การใช้ภาชนะบรรจุอาหาร ข้อ 12 การแสดงฉลากของอาหาร ให้ปฏิบัติตามประกาศ สธ.เรื่อง ฉลาก และต้องแสดงส่วนประกอบที่สำคัญ ข้อ 13 ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าอาหารตามที่ได้รับเลขสารบบอาหารอยู่ก่อนวันที่บังคับใช้ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ภายใน 1 ปีนับแต่วันบังคับใช้ เมื่อผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าอาหารได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้แล้ว ให้ถือว่าเลขสารบบอาหารเดิมเป็นเลขสารบบที่ได้รับอนุญาตตามประกาศฉบับนี้ด้วย
เอกสารฉบับเพิ่มเติมหาได้จาก : 
http://members.wto.org/crnattachments/2012/sps/THA/12_1779_00_x.pdf

วันที่มีผลบังคับใช้ : นับถัดจากวันประกาศราชกิจจาฯ
ประเทศคู่ค้า  
ไทย G/SPS/N/THA/204
04 พฤษภาคม 2555
ปกติ
สินค้า : GMP
สาระสำคัญ : เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่าย สรุปสาระสำคัญดังนี้ ข้อ 1 คำนิยาม อาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่าย (pre-packaged food) หมายความว่า อาหารที่ผ่านกระบวนการแปรรูป เช่น ตัดแต่งในลักษณะที่นำไปปรุงหรือบริโภค คั่ว ทำให้แห้ง หมักดอง เป็นต้น หรือทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของอาหาร หรืออาหารที่ผ่านกระบวนการผลิตเรียบร้อยแล้ว และบรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่ายต่อผู้บริโภค แต่ทั้งนี้ไม่รวมถึงอาหารควบคุมเฉพาะ หรืออาหารที่กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน และอาหารที่ต้องมีฉลากที่มีประกาศกระทรวงสาธารณสุขกำหนดให้ ต้องปฏิบัติตามวิธีการผลิตเครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิตและการเก็บรักษาอาหารแล้ว” ข้อ 2 ให้อาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่ายเป็นอาหารที่ต้องกำหนดวิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร ข้อ 3 ผู้ผลิตอาหารตามข้อ 2 เพื่อจำหน่ายต้องปฏิบัติตามวิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่ายที่กำหนดไว้ในบัญชีหมายเลข 1 ท้ายประกาศนี้ หรือไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ดังกล่าว การตรวจสถานที่ผลิตอาหารตามวรรคหนึ่งให้ใช้บันทึกและหลักเกณฑ์ตามบัญชีหมายเลข 2 และ 3 ท้ายประกาศนี้ ข้อ 4 ผู้นำเข้าอาหารตามข้อ 2 เพื่อจำหน่าย ต้องจัดให้มีใบรับรองวิธีการผลิต เครื่องมือ เครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่ายที่กำหนดไว้ในบัญชีหมายเลข 1 ท้ายประกาศนี้ หรือไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ดังกล่าว ข้อ 5 ให้ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตผลิตอาหาร หรือได้รับเลขสถานที่ผลิตอาหารหรือได้รับใบอนุญาตนำเข้าอาหาร สำหรับอาหารตามข้อ 2 แล้วแต่กรณี ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับที่ปฏิบัติ ไม่เป็นไปตาม ข้อ 3 และ ข้อ 4 ปรับปรุง แก้ไข หรือจัดให้มีใบรับรองแล้วแต่กรณี ให้ถูกต้องตามประกาศนี้ ภายใน 3 ปี นับแต่วันที่ประกาศนี้บังคับใช้ ข้อ 6 ประกาศนี้ ไม่ใช้บังคับกับอาหารตามข้อ 2 ซึ่งผู้ปรุงหรือผู้ผลิตเป็นผู้จำหน่ายโดยตรงให้กับผู้บริโภค
เอกสารฉบับเพิ่มเติมหาได้จาก : 
http://members.wto.org/crnattachments/2012/sps/THA/12_1584_00_x.pdf

วันที่มีผลบังคับใช้ : 180 นับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
ประเทศคู่ค้า  
ไทย G/SPS/N/THA/202/Rev.2
03 พฤษภาคม 2555
ปกติ
สินค้า : อาหารที่มีความเสี่ยงจากการปนเปื้อนสารกัมมันตรังสี
สาระสำคัญ : เรื่อง กำหนดเงื่อนไขการนำเข้าอาหารที่มีความเสี่ยงจากการปนเปื้อนสารกัมมันตรังสี ไทยได้ปรับปรุงเงื่อนไขการนำเข้าอาหารที่มีความเสี่ยงจากการปนเปื้อนสารกัมมันตรังสี จากประเทศญี่ปุ่นให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น ดังนี้ ข้อ 1 ยกเลิกประกาศ สธ. เรื่อง กำหนดเงื่อนไขการนำเข้าอาหารที่มีความเสี่ยงจากการปนเปื้อนสารกัมมันตรังสี พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ข้อ 2. ให้อาหารทุกประเภทยกเว้นวัตถุเจือปนอาหาร วัตถุแต่งกลิ่นรส วัตถุที่ใช้รักษาคุณภาพอาหาร ที่ผลิตจากประเทศญี่ปุ่นในเขตพื้นที่จังหวัด ฟูกูชิมะ กุมมะ อิบารากิ โทจิงิ มิยางิ ชิบะ คานากาวะ และชิซูโอกะ ที่นำเข้ามาในไทย ต้องเป็นไปตามมาตรฐานอาหารที่ปนเปื้อนสารกัมมันตรังสี ซึ่งตรวจพบได้ไม่เกินปริมาณที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรฐานอาหารที่ปนเปื้อนสารกัมมันตรังสี ลงวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2555 โดยผู้นำเข้าต้องจัดให้มีหลักฐานระบุประเภท ชนิดอาหาร ปริมาณกัมมันตรังสี และพื้นที่ที่ผลิตอาหาร จากหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งดังต่อไปนี้ แสดงที่ด่านนำเข้าทุกครั้งที่นำเข้า (1) หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบของประเทศญี่ปุ่น (2) หน่วยงานอื่นที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบของประเทศญี่ปุ่น (3) ห้องปฏิบัติการของหน่วยงานของรัฐ (4) ห้องปฏิบัติการที่ได้รับมอบหมายหรือได้รับการรับรองจากหน่วยงานของรัฐ (5)ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐานสากล ข้อ 3 ให้ผู้นำเข้าอาหารทุกประเภท ยกเว้นวัตถุเจือปนอาหาร วัตถุแต่งกลิ่นรส วัตถุที่ใช้รักษาคุณภาพอาหาร จากญี่ปุ่นที่ผลิตจากเขตพื้นที่อื่นนอกเหนือตามข้อ 2 ต้องมีหนังสือรับรองแหล่งกำเนิดของสินค้าที่มีการเพาะปลูกหรือเพาะเลี้ยงหรือผลิตในเขตดังกล่าว ซึ่งออกโดยหน่วยงานรัฐของญี่ปุ่น หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบของญี่ปุ่น หรือสภาหอการค้าและอุตสาหกรรม ของญี่ปุ่น แสดงที่ด่านนำเข้าทุกครั้งที่นำเข้า กรณีไม่มีหนังสือรับรองแหล่งกำเนิดของสินค้า ผู้นำเข้าอาจใช้หลักฐานแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ระบุประเภท ชนิดอาหารและปริมาณกัมมันตรังสีจากหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งตามข้อ 2(1) ถึง 2(5) แทนได้
วันที่มีผลบังคับใช้ : วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ญี่ปุ่น  
ไทย G/SPS/N/THA/203/ Add.1
02 สิงหาคม 2554
ปกติ
สินค้า : อาหารที่ห้ามผลิต นำเข้าหรือจำหน่าย
สาระสำคัญ : อย. ประกาศขยายเวลาเสนอข้อคิดเห็นต่อร่างกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อาหารที่ห้ามผลิต นำเข้าหรือจำหน่าย จนกระทั่งถึงวันที่ 1 ส.ค. 2554
เอกสารฉบับเพิ่มเติมหาได้จาก : 
http://members/wto.org/crnattachments/2011/ sps/THA//11_2585_00_e.pdf

วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
ไทย G/SPS/N/THA/202/ Rev.1
22 มิถุนายน 2554
ปกติ
สินค้า : มาตรฐานอาหารที่มีสารกัมมันตรังสี
สาระสำคัญ : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแจ้งการปรับลดจังหวัดที่มีความเสี่ยงจากการปนเปื้อนสารกัมมันตรังสี จาก 12 จังหวัดเป็น 8 จังหวัด
วันที่มีผลบังคับใช้ : หลังจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ประเทศคู่ค้า  
ไทย G/SPS/N/THA /203
26 พฤษภาคม 2554
ปกติ
สินค้า : ร่างประกาศการห้ามผลิตอาหาร นำเข้า หรือจำหน่าย
สาระสำคัญ : ประกาศกระทรวงสาธารณสุขไทยเลขที่ 311 พ.ศ. 2551 ขัอ 1 เรื่องการห้ามผลิตอาหาร นำเข้า หรือจำหน่าย ลงวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ให้ยกเลิก ข้อ 2 ห้ามผลิต นำเข้า หรือ จำหน่ายอาหารที่มีเมลามินและอนุพันธ์ของสารนั้น (Cyanuric acid)ตามเงื่อนไขที่ระบุใน (2.1) และ (2.2) (2.1) เกิน 1 ม.ล./ 1 กิโลกรัม ในนมผงดัดแปลงสำหรับทารก นมผงดัดแปลงนมสูตรต่อเนื่องสำหรับทารก และเด็กเล็ก อาหารสำหรับทารก อาหารสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็ก อาหารเสริมสำหรับทารกและเด็กเล็ก (2.2) เกิน 2.5 ม.ล./ 1 กิโลกรัม สำหรับอาหารชนิดอื่นๆ
วันที่มีผลบังคับใช้ : วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ประเทศคู่ค้า  
ไทย G/SPS/N/THA/200
28 เมษายน 2554
ปกติ
สินค้า : ข้าวโพดครายซีไนน์ซี
สาระสำคัญ : กำหนดให้อาหารที่ปนเปื้อนสารพันธุกรรมครายไนน์ซี หรือโปรตีนที่สร้างจากสารพันธุกรรมนี้ (ข้าวโพด) เป็นอาหารห้ามผลิต นำเข้าและจำหน่าย
วันที่มีผลบังคับใช้ : ถัดจากวันประกาศราชกิจจาฯ
ประเทศคู่ค้า  
ไทย G/SPS/N/THA/201
28 เมษายน 2554
ฉุกเฉิน
สินค้า : อาหารที่ปนเปื้อนสารกัมมันตรังสี
สาระสำคัญ : -กำหนดตมาตรฐานโดยตรวจพบการปนเปื้อนสารกัมมันตรังสีได้ไม่เกินปริมาณ ดังต่อไปนี้ 1 ไอโอดีน-131 ไม่เกิน ๑๐๐ Bq/kg 2 ซีเซียม-134 และซีเซียม-137 รวมกัน ไม่เกิน ๕๐๐ Bq/kg -ให้ผู้นำเข้าอาหารที่ปนเปื้อนสารกัมมันตรังสี ต้องแสดงหลักฐานระบุปริมาณกัมมันตรังสีและแหล่งที่ผลิตอาหาร ณ ด่านนำเข้าซึ่งออกโดยจากหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบของประเทศที่เป็นแหล่งต้นกำเนิด หรือจากหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบของประเทศที่เป็นแหล่งต้นกำเนิด หรือจากห้องปฏิบัติการของหน่วยงานของรัฐ หรือจากห้องปฏิบัติการที่ได้รับมอบหมายหรือได้รับการรับรองจากหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรมาตรฐานสากล
เอกสารฉบับเพิ่มเติมหาได้จาก : 
http://members.wto.org/crnattachments/2011/sps/THA/11_1314_00_e.pdf

วันที่มีผลบังคับใช้ : 12 เม.ย.54
ประเทศคู่ค้า  
ไทย G/SPS/N/THA/202
28 เมษายน 2554
ฉุกเฉิน
สินค้า : อาหารที่ปนเปื้อนสารกัมมันตรังสี
สาระสำคัญ : 1 ให้อาหารทุกประเภทที่ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น ในเขตพื้นที่จังหวัดฟูกูชิมะ กุมมะ อิบารากิ โทจิงิ มิยางิ ยามางาตะ นีงาตะ นางาโนะ ยามานาชิ ไซตามะ โตเกียว และชิบะ ต้องเป็นไปตามประกาศ สธ. เรื่อง มาตรฐานอาหารที่ปนเปื้อนสารกัมมันตรังสี ซึ่งตรวจพบได้ไม่เกินปริมาณที่กำหนด โดยผู้นำเข้าต้องแสดงหลักฐานระบุประเภท ชนิดอาหาร ปริมาณกัมมันตรังสีและแหล่ง ที่ผลิตอาหาร ณ ที่ด่านนำเข้าทุกครั้งจากหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งดังต่อไปนี้ (1) หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบของประเทศญี่ปุ่น (2) หน่วยงานอื่นที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบของประเทศญี่ปุ่น (3) ห้องปฏิบัติการของหน่วยงานของรัฐ (4) ห้องปฏิบัติการที่ได้รับมอบหมายหรือได้รับการรับรองจากหน่วยงานของรัฐ (5) ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐานสากล 2 ให้อาหารทุกประเภทที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรจากประเทศญี่ปุ่น ที่ผลิตจากเขตพื้นที่อื่นนอกเหนือเขตพื้นที่ตามข้อ 1 ต้องมีหนังสือรับรองแหล่งกำเนิดของสินค้าที่มีการเพาะปลูก หรือเพาะเลี้ยงหรือผลิตในเขตดังกล่าว ซึ่งออกโดยหน่วยงานของรัฐของประเทศญี่ปุ่น
เอกสารฉบับเพิ่มเติมหาได้จาก : 
http://members.wto.org/crnattachments/2011/sps/THA/11_1315_00_e.pdf

วันที่มีผลบังคับใช้ : 12 เม.ย.54
ญี่ปุ่น  
ไทย G/SPS/N/THA/199
18 มกราคม 2554
ฉุกเฉิน
สินค้า : สัตว์เคี้ยวเอื้องและซากที่อ่อนแอต่อโรคปากและเท้าเปื่อย
สาระสำคัญ : ระงับการนำเข้าสัตว์เคี้ยวเอื้องและซากที่อ่อนแอต่อโรคปากและเท้าเปื่อยชั่วคราวจาก Kyongsang-bukdo, Andong City สาธารณรัฐเกาหลีเนื่องจากมีรายงานจาก OIE ว่าพบโรคปากและเท้าเปื่อยระบาดในพื้นที่ดังกล่าว
วันที่มีผลบังคับใช้ : 17 ธ.ค. 53
Kyongsang-bukdo, Andong City สาธารณรัฐเกาหลี  
ไทย G/SPS/N/THA /198
15 ธันวาคม 2553
ปกติ
สินค้า : ไขมันสุกรแข็ง ไส้แกะ และไส้สุกร หนังโค และกระบือ
สาระสำคัญ : กรมปศุสัตว์แจ้งกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมเฉพาะกรณีตามฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2546 ดังต่อไปนี้ (1) ยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตนำเข้าผลิตภัณฑ์ ไขมันสุกรแข็ง ไส้แกะและไส้สุกรเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารเพื่อการส่งออกจำหน่ายนอกราชอาณาจักร (2) ยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตนำเข้าหนังโค กระบือ เพื่อการส่งออกหนังสัตว์
เอกสารฉบับเพิ่มเติมหาได้จาก : 
http://members.wto.org/crnattachments/2010/sps/THA/10_4576_00_x.pdf

วันที่มีผลบังคับใช้ : 11 ส.ค. 53
ประเทศคู่ค้า  
ไทย G/SPS/N/THA/40 /Add.1
30 พฤศจิกายน 2553
ปกติ
สินค้า : น้ำปลา
สาระสำคัญ : เพื่อให้สนองนโยบายการควบคุมและป้องกันการขาดสารไอโอดีน กระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศ เรื่อง น้ำปลา (ฉบับที่ 2) โดยให้เพิ่มเติมข้อความต่อไปนี้ฝนประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 203 พ.ศ. 2543 ซึ่งกำหนดให้น้ำปลาต้อง 1) มีปริมาณไอโอดีนไม่น้อยกว่า 2 มิลลิลิตรและไม่เกิน 3 มิลลิลิตรในระหว่างกระบวนการผลิต 2) น้ำปลาที่มีวัตถุประสงค์สำหรับผู้ที่ต้องการจำกัดการบริโภคไอโอดีนให้แสดงฉลากข้อความว่าสำหรับผู้ที่จำกัดการบริโภคไอโอดีน 3) ประกาศฉบับนี้ไม่ใช้บังคับกับน้ำปลาที่ผลิตเพื่อการส่งออก
เอกสารฉบับเพิ่มเติมหาได้จาก : 
http://members.wto.org/crnattachments/2010/sps/THA/10_4524_00_x.pdf

วันที่มีผลบังคับใช้ : 28 ม.ค.54
ประเทศคู่ค้า  
ไทย G/SPS/N/THA/177 /Add.1
30 พฤศจิกายน 2553
ปกติ
สินค้า : ซอสถั่วเหลืองปรุงรส
สาระสำคัญ : เพื่อให้สนองนโยบายการควบคุมและป้องกันการขาดสารไอโอดีน กระทรวงสารณสุขได้ออกประกาศ เรื่อง ผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่ได้จากการย่อยโปรตีนของถั่วเหลือง ดังนี้ 1) มีปริมาณไอโอดีนไม่น้อยกว่า 2 มิลลิลิตรและไม่เกิน 3 มิลลิลิตรต่อซอสถั่วเหลืองปรุงรส 1 ลิตร ในระหว่างกระบวนการผลิต 2) ผลิตภัณฑ์ซอสถั่วเหลืองปรุงรสมีวัตถุประสงค์สำหรับผู้ที่ต้องการจำกัดการบริโภคไอโอดีนให้แสดงฉลากข้อความว่า สำหรับผู้ที่จำกัดการบริโภคไอโอดีน 3) ประกาศฉบับนี้ไม่ใช้บังคับกับซอสถั่วเหลืองปรุงรสที่ผลิตเพื่อการส่งออก
เอกสารฉบับเพิ่มเติมหาได้จาก : 
http://members.wto.org/crnattachments/2010/sps/THA/10_4522_00_x.pdf

วันที่มีผลบังคับใช้ : 28 ม.ค.54
ประเทศคู่ค้า  
ไทย G/SPS/N/THA/197
30 พฤศจิกายน 2553
ปกติ
สินค้า : น้ำเกลือปรุงอาหาร
สาระสำคัญ : เพื่อให้สนองนโยบายการควบคุมและป้องกันการขาดสารไอโอดีน กระทรวงสารณสุขได้ออกประกาศ เรื่อง น้ำเกลือปรุงอาหาร ต้องมีคุณภาพดังนี้ 1) มีปริมาณไอโอดีนไม่น้อยกว่า 2 มิลลิลิตรและไม่เกิน 3 มิลลิลิตร ในระหว่างกระบวนการผลิต 2) น้ำเกลือปรุงอาหารที่มีวัตถุประสงค์สำหรับผู้ที่ต้องการจำกัดการบริโภคไอโอดีนให้แสดงฉลากข้อความว่า สำหรับผู้ที่จำกัดการบริโภคไอโอดีน 3) ประกาศฉบับนี้ไม่ใช้บังคับกับน้ำเกลือปรุงอาหารที่ผลิตเพื่อการส่งออก
เอกสารฉบับเพิ่มเติมหาได้จาก : 
http://members.wto.org/crnattachments/2010/sps/THA/10_4523_00_x.pdf

วันที่มีผลบังคับใช้ : 28 ม.ค.54
ประเทศคู่ค้า  
ไทย G/SPS/N/THA/190/ Add.1
03 พฤศจิกายน 2553
ปกติ
สินค้า : ม้า
สาระสำคัญ : กรมปศุสัตว์แจ้งยกเลิกมาตรการการชะลอการนำเข้าม้าจากจาก รัฐ Perak ประเทศมาเลเซีย ตามประกาศใน G/SPS/THA/190 ลงวันที่ 23 ก.ย. 2553 เนื่องจากประเทศมาเลเซียสามารถควบคุมโรคมงคล่อธรรมดาจนเข้าสู่ภาวะปกติได้แล้ว
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
รัฐ Perak ประเทศมาเลเซีย  
ไทย G/SPS/N/THA/195
01 ตุลาคม 2553
ปกติ
สินค้า : วัตถุเจือปนอาหาร
สาระสำคัญ : ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุขกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการใช้โพรไบโอติกเป็นส่วนผสมในอาหาร ดังต่อไปนี้: ข้อ 1 ให้จุลินทรีย์ บักเตรี แบคทีเรีย หรือยีสต์ ที่กำหนดจำนวนเป็นคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารตามรายชื่อประกาศกระทรวงสาธารณสุขในบัญชีเลข 1 แนบท้ายประกาศนี้ ไม่รวมถึงโพรไบโอติก ข้อ 2 ในประกาศนี้ “โพรไบโอติก (Probiotic)” หมายความว่า จุลินทรีย์ที่มีชีวิตซึ่งเมื่อรายกายได้รับในปริมาณที่เพียงพอ จะทำให้เกิดผลที่เป็นประโยชน์ด้านสุขภาพ ทั้งนี้ไม่รวมถึง จุลินทรีย์ที่ใช้เป็นสารชีวภาพบำบัด (biotherapeutic agents) และจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ (beneficial microorganisms) ที่ไม่ใช้ในอาหาร และจุลินทรีย์ที่ได้จากการดัดแปลงพันธุกรรม (Genetically Modified Microorganisms) “การกล่าวอ้างทางสุขภาพ (Health Claim)” หมายความว่า การแสดงรูป รูปภาพ รอยประดิษฐ์ เครื่องหมาย เครื่องหมายการค้า หรือข้อความใดๆบนฉลาก ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร ส่วนประกอบของอาหาร หรือสารอาหาร ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพทั้งทางตรงและทางอ้อม ข้อ 3 การใช้โพรไบโอติกเป็นส่วนผสมในอาหาร ต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 3.1 โพรไบโอติกที่จะใช้เป็นส่วนผสมในอาหาร ต้องเป็นไปตามรายชื่อในบัญชีหมายเลข 2 แนบท้ายประกาศนี้ โพรไบโอติกชนิดอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในบัญชีหมายเลข 2 ต้องผ่านการประเมินคุณภาพความปลอดภัยตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศ 3.2 ต้องมีคุณภาพหรือมาตรฐานโดยมีจุลินทรีย์โพรไบโอติกที่ยังคงมีชีวิตอยู่ ไม่น้อยกว่า 106 ต่ออาหาร 1 กรัม ตลอดอายุการเก็บรักษาของอาหารนั้น ข้อ 4 การใช้โพรไบโอติกเป็นส่วนผสมตามข้อ 3 หากจะกล่าวอ้างทางสุขภาพจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศกำหนด ข้อ 5 การแสดงฉลากของอาหารที่มีโพรไบโอติกเป็นส่วนผสม ต้อง (1)ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง ฉลาก (2)ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องของอาหารนั้น กรณีที่มีการกล่าวอ้างทางสุขภาพ ตามข้อ 4 ต้องแสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้ -สกุล (Genus) ชนิด (Species) และสายพันธุ์ (Strain) ของโพรไบโอติกที่เป็นส่วนผสม -ปริมาณและช่วงระยะเวลาที่แนะ
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
ไทย G/SPS/N/THA/194
01 ตุลาคม 2553
ปกติ
สินค้า : เกลือบริโภค
สาระสำคัญ : ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 153 พ.ศ. 2537 เรื่อง เกลือบริโภค และแทนที่โดยร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เกลือบริโภค ซึ่งได้กำหนดปริมาณสารไอโอดีนในเกลือบริโภค รวมถึงกำหนดในเรื่องการรับรองการผลิตที่ถูกสุขลักษณะ และการติดฉลาก
วันที่มีผลบังคับใช้ : 90 วันหลังประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ประเทศคู่ค้า  
ไทย G/SPS/N/THA/192
29 กันยายน 2553
ปกติ
สินค้า : เครื่องดื่มเกลือแร่
สาระสำคัญ : ยกเลิกความใน (จ) ของ (5) ของข้อ 4 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 195) พ.ศ. 2543 เรื่อง เครื่องดื่มเกลือแร่ ลงวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2543 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “ (จ) ตรวจพบยีสต์และเชื้อรา ดังนี้ (1) น้อยกว่า 1 ในเครื่องดื่มเกลือแร่ 1 มิลลิเมตร สำหรับเครื่องดื่มเกลือแร่ที่ผ่านกรรมวิธีสเตอริไลส์ หรือ ยู เอช ที (2) น้อยกว่า 100 ในเครื่องดื่มเกลือแร่ 1 มิลลิลิตร สำหรับเครื่องดื่มเกลือแร่ที่ผ่านกรรมวิธีอื่นนอกเหนือจากวิธีสเตอริไลส์ หรือ ยู เอช ที การตรวจวิเคราะห์ยีสต์และเชื้อราดังกล่าวให้ใช้วิธี Bacteriological Analytical Manual (BAM) Online, US Food and Drug Administration ที่เป็นปัจจุบัน (updated version) หรือวิธีที่มีความถูกต้องเทียบเท่า (or equivalent method)” ให้ยกเลิกความใน วรรคสองของข้อ 4 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 195) พ.ศ. 2543 เรื่อง เครื่องดื่มเกลือแร่ ลงวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2543 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “เครื่องดื่มเกลือแร่ชนิดแห้งมีความชื้นได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของน้ำหนัก และตรวจพบยีสต์และเชื้อราน้อยกว่า 100 ในเครื่องดื่มเกลือแร่ 1 กรัม และเมื่อละลายตามที่กำหนดไว้ในฉลากแล้วต้องมีคุณภาพหรือมาตรฐานตามข้อ 4 (1) (2) (3) (4) (5) (ก) (ข) (ค) (ง)
วันที่มีผลบังคับใช้ : 5 ก.ค. 53
ประเทศคู่ค้า  
ไทย G/SPS/N/THA/34/Rev.1
29 กันยายน 2553
ปกติ
สินค้า : กาแฟ
สาระสำคัญ : ยกเลิกความใน (7) ของข้อ 10 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 197) พ.ศ. 2543 เรื่อง กาแฟ ลงวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2543 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “ (7) ตรวจพบยีสต์และเชื้อรา (7.1) น้อยกว่า 1 ในกาแฟ 1 มิลลิเมตร สำหรับกาแฟตามวรรคสองของข้อ 3 ที่ผ่านกรรมวิธีการผลิตด้วยวิธีสเตอริไลส์ หรือ ยู เอช ที (7.2) น้อยกว่า 100 ในกาแฟ 1 มิลลิลิตร สำหรับกาแฟตามวรรคสองของข้อ 3 ที่ผ่านกรรมวิธีอื่นนอกเหนือจากวิธีสเตอริไลส์ หรือ ยู เอช ที ยกเลิกความใน (2) ของข้อ 11 “ (2) เมื่อละลายหรือผสมน้ำตามที่กำหนดไว้ในฉลาก ต้องมีคุณภาพหรือมาตรฐานตามข้อ 10(1)(2)(3)(4)(5)(6)(8) และ (9)” ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (3) ของข้อ 11 “ (3) ตรวจพบยีสต์และเชื้อราไม่เกิน 100 ในกาแฟ 1 กรัม การตรวจวิเคราะห์ยีสต์และเชื้อราดังกล่าวให้ใช้วิธี Bacteriological Analytical Manual (BAM) Online, US Food and Drug Administration ที่เป็นปัจจุบัน (updated version) หรือวิธีที่มีความถูกต้องเทียบเท่า (or equivalent method)”
วันที่มีผลบังคับใช้ : หลังจากประกาศอย่างเป็นทางการในราชกิจจานุเบกษา
ประเทศคู่ค้า  
ไทย G/SPS/N/THA/176/ Add.1
29 กันยายน 2553
ปกติ
สินค้า : ข้อกำหนดการใช้วัตถุเจือปนอาหาร
สาระสำคัญ : ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ข้อกำหนดการใช้วัตถุเจือปนอาหาร กำหนดการใช้สารแอล-ซีสเตอีนไฮโดรคลอไรด์ในแป้งและผลิตภัณฑ์ขนมอบแก้ไขจาก 30 mg/kg เป็น 90 mg/kg มีผลบังคับใช้วันที่ 5 กรกฏาคม พ.ศ. 2553
วันที่มีผลบังคับใช้ : 5 ก.ค. 53
ประเทศคู่ค้า  
ไทย G/SPS/N/THA/193
29 กันยายน 2553
ปกติ
สินค้า : อาหารสำหรับผู้ต้องการควบคุมน้ำหนัก
สาระสำคัญ : ยกเลิกความใน (4) ของข้อ 3 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 121 (พ.ศ.2532) เรื่อง อาหารสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “ (4) ตรวจพบยีสต์และเชื้อรา ดังนี้ (4.1) น้อยกว่า 1 ในอาหารควบคุมน้ำหนัก 1 มิลลิลิตร สำหรับอาหารสำหรับผู้ต้องการควบคุมน้ำหนักชนิดเหลวที่ผ่านกรรมวิธีสเตอริไลส์ หรือ ยู เอช ที (4.2) น้อยกว่า 10 ในอาหารควบคุมน้ำหนัก 1 กรัมสำหรับอาหารสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักชนิดเข้มข้น ชนิดกึ่งแข็งกึ่งเหลวที่ผ่านกรรมวิธีสเตอริไลส์ หรือ ยู เอช ที (4.3) น้อยกว่า 100 ในอาหารควบคุมน้ำหนัก 1 กรัมสำหรับอาหารสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักชนิดเหลว ชนิดเข้มข้น ชนิดแห้ง ชนิดกึ่งแข็งกึ่งเหลวที่ผ่านกรรมวิธีผลิตอื่นนอกเหนือจากสเตอริไลส์ หรือ ยู เอช ที
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
-  
ไทย G/SPS/N/THA/191
29 กันยายน 2553
ปกติ
สินค้า : ช็อกโกแลต
สาระสำคัญ : ยกเลิกความใน (4) ของข้อ 3 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2527) เรื่อง ช็อกโกแลต ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2527 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “(4) ตรวจพบยีสต์และเชื้อราน้อยกว่า 100 ในอาหาร 1 กรัม สำหรับช็อกโกแลต การตรวจวิเคราะห์ยีสต์และเชื้อราดังกล่าวให้ใช้วิธี Bacteriological Analytical Manual (BAM) Online, US Food and Drug Administration ที่เป็นปัจจุบัน (updated version) หรือวิธีที่มีความถูกต้องเทียบเท่า (or equivalent method)
วันที่มีผลบังคับใช้ : 5 ก.ค. 53
ประเทศคู่ค้า  
ไทย G/SPS/N/THA/31/Rev.1
28 กันยายน 2553
ปกติ
สินค้า : เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
สาระสำคัญ : ยกเลิกความใน (8) ของข้อ 4 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 214) พ.ศ. 2543 เรื่อง เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ลงวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2543 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “ (8) ตรวจพบยีสต์และเชื้อรา (8.1) น้อยกว่า 1 ในเครื่องดื่ม 1 มิลลิลิตร สำหรับ เครื่องดื่มตามข้อ 3 (1) (8.2) น้อยกว่า 1 ในเครื่องดื่ม 1 มิลลิลิตร สำหรับ เครื่องดื่มตามข้อ 3 (2) และข้อ 3 (3) (8.3) น้อยกว่า 10 ในเครื่องดื่ม 1 กรัม สำหรับ เครื่องดื่มตามข้อ 3 (4) ที่ผ่านกรรมวิธีสเตอริไลส์ หรือ ยู เอช ที (8.4) น้อยกว่า 100 ในเครื่องดื่ม 1 มิลลิลิตร สำหรับเครื่องดื่มตามข้อ 3 (2) และข้อ 3(3) ที่ผ่านกรรมวิธีอื่นนอกเหนือจากวิธีสเตอริไลส์ หรือ ยู เอช ที (8.5) น้อยกว่า 100 ในเครื่องดื่ม 1 กรัม สำหรับเครื่องดื่มตามข้อ 3(4) ที่ผ่านกรรมวิธีอื่นนอกเหนือจากวิธีสเตอริไลส์ หรือ ยู เอช ที (8.6) น้อยกว่า 100 ในเครื่องดื่ม 1 กรัม สำหรับเครื่องดื่มตามข้อ 3(5) การตรวจวิเคราะห์ยีสต์และเชื้อราดังกล่าวให้ใช้วิธี Bacteriological Analytical Manual (BAM) Online, US Food and Drug Administration ที่เป็นปัจจุบัน (updated version) หรือวิธีที่มีความถูกต้องเทียบเท่า (or equivalent method)
วันที่มีผลบังคับใช้ : หลังจากประกาศอย่างเป็นทางการในราชกิจจานุเบกษา
ประเทศคู่ค้า  
ไทย G/SPS/N/THA/33/Rev.1
28 กันยายน 2553
ปกติ
สินค้า : ชา
สาระสำคัญ : ยกเลิกความใน (8) ของข้อ 6 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 196) พ.ศ. 2543 เรื่อง ชา ลงวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2543 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “ (8) ตรวจพบยีสต์และเชื้อรา (8.1) น้อยกว่า 1 ในชา มิลลิเมตร สำหรับชาตามข้อ 3(3) ที่ผ่านกรรมวิธีการผลิตด้วยวิธีสเตอริไลส์ หรือ ยู เอช ที (8.2) น้อยกว่า 100 ในชา 1 มิลลิลิตร สำหรับชาตามข้อ 3(3) ที่ผ่านกรรมวิธีอื่นนอกเหนือจากวิธีสเตอริไลส์ หรือ ยู เอช ที “ (2) เมื่อละลายหรือผสมน้ำตามที่กำหนดไว้ในฉลาก ต้องมีคุณภาพหรือมาตรฐานตามข้อ 6(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(9)(10)(11) และ (12)” “ (3) ตรวจพบยีสต์และเชื้อราน้อยกว่า 100 ในชา 1 กรัม การตรวจวิเคราะห์ยีสต์และเชื้อราดังกล่าวให้ใช้วิธี Bacteriological Analytical Manual (BAM) Online, US Food and Drug Administration ที่เป็นปัจจุบัน (updated version) หรือวิธีที่มีความถูกต้องเทียบเท่า (or equivalent method)”
วันที่มีผลบังคับใช้ : หลังจากประกาศอย่างเป็นทางการในราชกิจจานุเบกษา
ประเทศคู่ค้า  
ไทย G/SPS/N/THA/185/ Add.1
07 กรกฎาคม 2553
ปกติ
สินค้า : พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช
สาระสำคัญ : ร่างประกาศของกรมวิชาการเกษตรตามG/SPS/N/THA/185(ลงวันที่ 5 ก.พ. 2553) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบรับรองสุขอนามัยพืชและใบรับรองสุขอนามัยพืชเพื่อการส่งต่อ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 ได้ผ่านความเห็นชอบและประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 2553 แล้ว วันที่มีผลบังคับใช้ : 60 วันหลังจากประกาศ
เอกสารฉบับเพิ่มเติมหาได้จาก : 
http://members.wto.org/crnattachments/2010/sps/THA/10_2629_00_x.pdf

วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
ไทย G/SPS/N/THA/189
19 พฤษภาคม 2553
ฉุกเฉิน
สินค้า : สัตว์เคี้ยวเอื้อง และซากสัตว์
สาระสำคัญ : เนื่องจากมีรายงานจากองค์การโรคระบาดสัตว์ (OIE) ว่าเกิดโรคปากและเท้าเปื่อยระบาดในจังหวัด Miyazaki ประเทศญี่ปุ่น ไทยจึงประกาศให้ชะลอการนำเข้าชั่วคราวสัตว์เคี้ยวเอื้องมีชีวิต และ.ซากสัตว์รวมถึงวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ จากพื้นที่ดังกล่าว
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
Miyazaki ญี่ปุ่น  
ไทย G/SPS/N/THA/187
18 กุมภาพันธ ์ 2553
ปกติ
สินค้า : สัตว์กลุ่มม้า ลา ล่อ
สาระสำคัญ : เนื่องจากมีรายงานจากองค์การโรคระบาดสัตว์ (OIE) ว่าเกิดโรคโลหิตจาง (Equine Infectious Anaemia) ระบาดในม้าที่ Swindon Town,Wiltshire ประเทศอังกฤษ ไทยจึงประกาศให้ชะลอการนำเข้าสัตว์กลุ่มม้า ลา ล่อ (Equidae) รวมถึงวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ จากพื้นที่ดังกล่าว
วันที่มีผลบังคับใช้ : 29 ม.ค. 2553
Swindon Town จังหวัด Wiltshire ประเทศอังกฤษ  
ไทย G/SPS/N/THA/186
18 กุมภาพันธ ์ 2553
ฉุกเฉิน
สินค้า : สัตว์กีบคู่และซากสัตว์กีบคู่
สาระสำคัญ : ไทยประกาศชะลอการนำเข้าสัตว์เท้ากีบคู่และซากสัตว์กีบคู่จากจีนเนื่องจากมีรายงานจากองค์การโรคระบาดสัตว์ (OIE) ว่าเกิดโรคปากและเท้าเปื่อย (Food and Mouth Disease Subtype A) ระบาดในสัตว์กลุ่มโค กระบือ ในหมู่บ้าน Longtou เมือง Lixian อำเภอ Daxin กรุงปักกิ่ง
วันที่มีผลบังคับใช้ : 29 ม.ค. 2553
Longtou Village, Lixian Town, Daxing District กรุง  
ไทย G/SPS/N/THA/185
05 กุมภาพันธ ์ 2553
ปกติ
สินค้า : พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช
สาระสำคัญ : ทบทวนแบบฟอร์มใบรับรองด้านสุขอนามัยและใบรับรองสุขอนามัยสำหรับการส่งต่อโดยกำหนดให้ต้องพิมพ์ตราของกรมวิชาการเกษตรในใบรับรองด้านสุขอนามัยและใบรับรองด้านสุขอนามัยสำหรับการส่งต่อรวมถึงในใบเอกสารแนบ (P.Q.7-2 และ P.Q.8-2 ด้วย
วันที่มีผลบังคับใช้ : 60 วันหลังจากประกาศ
ประเทศคู่ค้า  
ไทย G/SPS/N/THA/183 Add. 1
22 ตุลาคม 2552
ปกติ
สินค้า : อาหารที่มีสารพิษตกค้าง
สาระสำคัญ : แจ้งขยายเวลา ร่าง ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกค้าง ออกไปถึง 30 พ.ย.52
วันที่มีผลบังคับใช้ : นับจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ประเทศคู่ค้า  
ไทย G/SPS/N/THA/134/Rev.1
21 ตุลาคม 2552
ปกติ
สินค้า : ชาสมุนไพร
สาระสำคัญ : ร่างประกาศองค์การอาหารและยา เรื่อง กำหนดรายชื่อพืชหรือส่วนต่างๆ ของพืชที่ใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับชาสมุนไพร โดยได้กำหนดพืชที่ใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตชาสมุนไพรใหม่ ได้แก่ ใบหญ้าหวาน รากชะเอมเทศ และ ดอกอาร์ทิโชก
วันที่มีผลบังคับใช้ : นับจากวันที่องค์การอาหารและยาลงนาม
ประเทศคู่ค้า  
ไทย G/SPS/N/THA/30 /Add.1
16 ตุลาคม 2552
ปกติ
สินค้า : วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิตและการเก็บรักษาอาหาร
สาระสำคัญ : ร่างแก้ไขประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193) พ.ศ. 2543 (ฉบับที่ 2) โดยให้เพิ่มข้อความในประกาศฯ ดังนี้ (58) อาหารพร้อมปรุง และอาหารสำเร็จรูปพร้อมบริโภคทันที ดังนี้ (58.1) อาหารพร้อมปรุง ได้แก่ อาหารพร้อมปรุงที่ได้จัดเตรียมส่วนประกอบต่างๆ ที่แยกจากกันเป็นส่วนๆ ชัดเจนและจัดเป็นชุดไว้ในหน่วยภาชนะบรรจุ (58.2) อาหารสำเร็จรูปพร้อมบริโภคทันที ได้แก่ (58.2.1) ผลิตภัณฑ์ขนมอบ (Bakery product) นอกเหนือจากขนมปังตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องขนมปัง (58.2.2) ผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้จากสัตว์ นอกเหนือผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ (59) ก๋วยเตี๋ยว ได้แก่ ก๋วยเตี๋ยวเส้นสด ก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กกึ่งแห้ง และก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กแห้ง”
วันที่มีผลบังคับใช้ : วันที่อย. ลงนาม
ประเทศคู่ค้า  
ไทย G/SPS/N/THA/178 /Add.1/Corr.1
02 ตุลาคม 2552
ปกติ
สินค้า : น้ำดื่มบบรรจุภาชนะปิดสนิท
สาระสำคัญ : แก้ไข Notification หมายเลข G/SPS/N/THA/178/Add.1 เพิ่มเติมอีก 2 แห่ง เพื่อให้เกิดความชัดเจนดังนี้ 1. แก้ไข item 3.2 (s) เป็น item 3 (2) (s) 2. แก้ไข ข้อความสุดท้าย ภายใต้ (s) จาก".....…. , and not exceeding 1.5 mg per 1 litre for food processing." เป็น .....…., and not exceeding 1.5 mg per 1 litre of drinking water for use in food processing."
วันที่มีผลบังคับใช้ : นับจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ประเทศคู่ค้า  
ไทย G/SPS/N/THA/180/ Corr. 1
08 กันยายน 2552
ปกติ
สินค้า : กำหนดวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้เป็นสิ่งกำกัด พ.ศ. 2552
สาระสำคัญ : แก้ไขที่ติดต่อทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้ประสานงานกรมวิชาการเกษตร ดังนี้ preeyanooch.t@doa.in.th
วันที่มีผลบังคับใช้ : 6 เดือน หลังประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ทุกประเทศ  
ไทย G/SPS/N/THA/181/ Corr. 1
08 กันยายน 2552
ปกติ
สินค้า : หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการนำเข้าวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้ พ.ศ. 2552
สาระสำคัญ : แก้ไขประกาศกรมวิชาการเกษตร 2 แห่ง ดังนี้ 1. ที่ติดต่อทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้ประสานงานกรมวิชาการเกษตร แก้ไขเป็น preeyanooch.t@doa.in.th 2.วันที่ประกาศฯมีผลบังคับใช้แก้ไขเป็น “นับจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา”
วันที่มีผลบังคับใช้ : นับประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ประเทศคู่ค้า  
ไทย G/SPS/N/THA/183
03 กันยายน 2552
ปกติ
สินค้า : อาหารที่มีสารพิษตกค้าง
สาระสำคัญ : ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกค้าง เสนอให้มีการปรับปรุง ดังต่อไปนี้ 1. ให้ยกเลิกประกาศ สธ. ฉบับที่ 288 พ.ศ. 2548 เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกค้าง ลงวันที่ 17 มกราคม 2548 และให้ใช้ร่างประกาศ นี้แทน2. สารตกค้างจากสารกำจัดศัตรูพืชในอาหาร ต้องปฏิบัติตามค่า MRLs/ EMRLs ที่กำหนดตามบัญชีแนบท้ายประกาศ ในกรณีไม่มีรายชื่อในบัญชีแนบท้ายประกาศ 1 และ 2 ค่าสารพิษตกค้างต้องไม่เกินปริมาณที่กำหนดโดย Codex 3. วิธีการตรวจวิเคราะห์ให้เป็นไปตามที่ อย. กำหนด
เอกสารฉบับเพิ่มเติมหาได้จาก : 


วันที่มีผลบังคับใช้ : นับจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ประเทศคู่ค้า  
ไทย G/SPS/N/THA/182
03 กันยายน 2552
ปกติ
สินค้า : วิธีการตรวจวิเคราะห์ทางวิชาการสารพิษตกค้างในอาหารที่เกิดจากการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร
สาระสำคัญ : ร่าง ประกาศ อย. เรื่อง วิธีการตรวจวิเคราะห์ทางวิชาการสารพิษตกค้างในอาหาร ต้องเป็นไปตามวิธีใดวิธีหนึ่งที่กำหนดในร่างประกาศ ดังนี้ 1. วิธีการวิเคราะห์กำหนดโดย Codex ตามเอกสาร Codex Alimentarius: Recommended Methods of Analysis for Pesticide Residues ฉบับปรับปรุงล่าสุด 2. วิธีการวิเคราะห์โดยองค์กรระหว่างประเทศหรือองค์กรแห่งชาติ หรือตีพิมพ์ในคู่มือหรือสิ่งตีพิมพ์ที่ระดับสากลยอมรับ 3. วิธีวิเคราะห์ซึ่งมีความถูกต้องและเหมาะสม มีผลการประเมินความใช้ได้ (validation) ของผลการทดสอบ โดยเป็นห้องปฏิบัติการที่มีการศึกษาร่วมกับเครือข่ายตามหลักเกณฑ์ที่สอดคล้องกับองค์กรนานาชาติซึ่งเป็นที่ยอมรับทั่วไป หรือโดยห้องปฏิบัติการที่มีระบบคุณภาพเพียงแห่งเดียวซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ยอมรับระดับสากล และผลการประเมินดังกล่าว ต้องเป็นเอกสารที่สามารถตรวจสอบได้ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ฉบับล่าสุด ทั้งนี้ วิธีการตรวจวิเคราะห์ตามข้อ 2 และ 3 ต้องสามารถตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างสูงสุดที่กำหนดไว้ได้อย่างถูกต้อง
เอกสารฉบับเพิ่มเติมหาได้จาก : 
http://members.wto.org/crnatttachments/2009/sps/THA/09_3057_00_x.pdf


วันที่มีผลบังคับใช้ : หลังจากลงนามในประกาศ อย.
ประเทศคู่ค้า  
ไทย G/SPS/N/THA/178/Add.1
31 สิงหาคม 2552
ปกติ
สินค้า : น้ำดื่มบรรจุภาชนะปิดดสนิท
สาระสำคัญ : ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง น้ำดื่มบรรจุ้ภาชนะปิดสนิท ฉบับที่ 6 ตามคุณสมบัติทางเคมีของน้ำดื่ม ข้อ 3.2 กำหนดเพิ่มให้ ถ) ฟลูออไรด์โดยคำนวณเป็นฟลูออรีน ต้องไม่เกิน 0.7 มิลลิกรัมต่อน้ำบริโภค 1 ลิตร แต่ไม่เกิน 1.5 มิลลิกรัมต่อน้ำ 1 ลิตรสำหรับน้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิตอาหาร
วันที่มีผลบังคับใช้ : 1 วันนับจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ประเทศคู่ค้า  
ไทย G/SPS/N/THA/180
24 สิงหาคม 2552
ปกติ
สินค้า : ร่างประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้ เป็นสิ่งกำกัด พ.ศ .2552
สาระสำคัญ : พ.ร.บ. กักพืช พ.ศ. 2507 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. กักพืช ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2551 ได้กำหนดวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้เป็นสิ่งกำกัด การนำเข้าวัสดุบรจจุภัณฑ์ไม้ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขที่อธิบดีกรมวิชาการเกษตรกำหนด
วันที่มีผลบังคับใช้ : 6 เดือน หลังประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ประเทศคู่ค้า  
ไทย G/SPS/N/THA/181
24 สิงหาคม 2552
ปกติ
สินค้า : ร่างประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข นำเข้าวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้ พ.ศ. 2552
สาระสำคัญ : วัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้ รวมถึงสินค้าซึ่งใช้วัสดุบรรจุภัณฑ์เป็นภาชนะบรรจุที่จะนำเข้ามายังไทยจะต้องผ่านการตรวจสอบ และแนบใบรับรองศัตรูพืช (Phytosanitary certificate) และต้องประทับตรารับรองการกำจัดศัตรูพืชของประเทศต้นทาง โดยตรานั้นต้องได้รับการอนุมัติจากองค์กรอารักขาพืชแห่งชาติ วัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้ที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขจะต้องถูกดำเนินการตามมาตรการ
วันที่มีผลบังคับใช้ : 6 เดือน หลังประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ทุกประเทศ  
ไทย G/SPS/N/THA/179
20 สิงหาคม 2552
ปกติ
สินค้า : ร่างกฎกระทรวงฉบับที่ 13 (พ.ศ.2552) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522
สาระสำคัญ : กฎกระทรวงฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2552) ออกความตามในพ.ร.บ. อาหาร พ.ศ. 2522 กำหนดให้ผู้ได้รับอนุญาตนำเข้าซึ่งอาหารเพื่อจำหน่าย ต้องนำอาหารมาผ่านการตรวจสอบของพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ด่านนำเข้า การตรวจสอบให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศกำหนด และต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 1. ต้องรักษาความสะอาด จัดให้มีแสงสว่าง และการถ่ายเทอากาศเพียงพอ ตามความจำเป็นภายในสถานที่เก็บอาหาร 2. ต้องมีอุปกรณ์ในการเก็บและรักษาคุณภาพของอาหารแต่ละชนิดให้คงสภาพตามความจำเป็น และมีจำนวนเพียงพอกับปริมาณของอาหารที่เก็บ 3. ต้องแยกเก็บอาหารแต่ละชนิดเป็นสัดส่วน
วันที่มีผลบังคับใช้ : ภายใน 1 ปี หลังประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ประเทศคู่ค้า  
ไทย G/SPS/N/THA/178
04 สิงหาคม 2552
ปกติ
สินค้า : น้ำดื่มบรรจุภาชนะปิดดสนิท
สาระสำคัญ : ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง น้ำดื่มบรรจจภาชนะปิดสนิท ฉบับที่ 6 ตามคุณสมบัติทางเคมีของน้ำดื่ม ข้อ 3.2 กำหนดให้ ถ) ฟลูออไรด์โดยคำนวณเป็นฟลูออรีน ต้องไม่เกิน 0.7 มิลลิกรัมต่อน้ำบริโภค 1 ลิตร ผู้ผลิตและผู้นำเข้าที่ได้จดทะเบียนไว้ต้องยื่นแสดงการแก้ไขภายใน 90 วันนับจากวันที่มีผลบังคับใช้
วันที่มีผลบังคับใช้ : 1 วันนับจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ประเทศคู่ค้า  
ไทย G/SPS/N/THA/177
25 มิถุนายน 2552
ปกติ
สินค้า : (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่ได้จากการย่อยโปรตีนของถั่วเหลือง
สาระสำคัญ : ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 248) พ.ศ.2544 เรื่อง ผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่ได้จากการย่อยโปรตีนของถั่วเหลือง และแทนที่โดย ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 202) พ.ศ.2543 เรื่อง ผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่ได้จากการย่อยโปรตีนของถั่วเหลือง โดยเพิ่มข้อ 3.4 ภายใต้ข้อ 4 ดังนี้ (3.4) สาร 3-MCPD หรือ 3-Chloro-1,2-propanedio ในผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่ได้จากการย่อยโปรตีนของถั่วเหลือง แล้วแต่กรณี คือ (3.4.1) ไม่เกิน 0.4 มิลลิกรัมต่อ 1 กิโลกรัม ของผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่ได้จากการย่อยโปรตีนของถั่วเหลืองที่มีของแข็งที่เหลือหลังจากการระเหยน้ำ (Dry matter) ไม่เกินร้อยละ 40 (3.4.2) ไม่เกิน 1 มิลลิกรัมต่อ 1 กิโลกรัม ของผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่ได้จากการย่อยโปรตีนของถั่วเหลืองที่มีของแข็งที่เหลือหลังจากการระเหยน้ำ (Dry matter) เกินกว่าร้อยละ 40 แต่ทั้งนี้ ค่าของ 3- MCPD จะต้องคำนวณตามเกณฑ์สัดส่วนของของแข็งที่เหลือหลังจากการระเหยน้ำ (Dry matter) ตาม (3.4.1)
วันที่มีผลบังคับใช้ : หลังประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ประเทศคู่ค้า  
ไทย G/SPS/N/THA/174
03 ธันวาคม 2551
ปกติ
สินค้า : อาหารฉายรังสี
สาระสำคัญ : (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง วิธีการ เครื่องมือเครื่องใช้ในการฉายรังสีอาหาร และการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหารฉายรังสี ซึ่งจะการฉายรังสีอาหารในโรงงานฉายรังสีด้วยวิธีการที่ดีในการฉายรังสีอาหาร (Good Irradiation Practice :GIP) โดยมีข้อกำหนด 8 ข้อดังนี้ 1. สถานที่ตั้ง อาคารฉายรังสี และการออกแบบ 2. แหล่งกำเนิดรังสี และเครื่องจักรร่วมระบบในการฉายรังสี 3. กระบวนการฉายรังสี และการควบคุม 4. การวัดปริมาณรังสี และการควบคุม 5. บันทึกและรายงานผล 6. การสุขาภิบาล 7. การบำรุงรักษา และการทำความสะอาด 8. บุคลากรและสุขลักษณะผู้ปฏิบัติงาน ผู้นำเข้าอาหารฉายรังสีเข้ามายังไทย จะต้องมีใบรับรองสถานที่การฉายรังสีตามข้อกำหนด หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า จากหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรที่รับผิดชอบ มีผลบังคับใช้ 180 วันหลังประกาศในราชกิจจานุเบกษา
วันที่มีผลบังคับใช้ : นับแต่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ประเทศคู่ค้า  
ไทย G/SPS/N/THA/172/ Add.1
12 พฤศจิกายน 2551
ฉุกเฉิน
สินค้า : อาหารชนิดอื่นๆ ที่ไม่มีนมเป็นส่วนประกอบ
สาระสำคัญ : ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กำหนดเงื่อนไขอาหารที่ตรวจพบสารเมลามีนและสารในกลุ่มเมลามีน (ฉบับที่ 2) ซึ่งกำหนดค่าสารตกค้างของสารตกค้างของสารเมลามีน สารในกลุ่มเมลามีนและแอมมีลีน เพิ่มเติมในอาหารชนิดอื่นๆที่ไม่ได้มีนมเป็นส่วนประกอบต้องไม่เกิน 2.5 mg/kg (ppm)
วันที่มีผลบังคับใช้ : 18 ต.ค. 51
ประเทศคู่ค้า โดยเฉพาะจีน  
ไทย G/SPS/N/THA/173
27 ตุลาคม 2551
ฉุกเฉิน
สินค้า : อาหารทุกชนิด
สาระสำคัญ : ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 311) พ.ศ.2551 เรื่อง ห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่าย อาหารที่มีสารเมลามีน และสารในกลุ่มเมลามีน แอมมีไลด์ และแอมมีลีน ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 125 ตอนพิเศษ 162 ง วันที่ 9 ตุลาคม 2551 มีผลบังคับใช้วันที่ 10 ตุลาคม 2551
วันที่มีผลบังคับใช้ : 10 ต.ค. 51
ประเทศคู่ค้า  
ไทย G/SPS/N/THA/172
27 ตุลาคม 2551
ฉุกเฉิน
สินค้า : นมและผลิตภัณฑ์จากนม และอาหารที่ได้จากนม
สาระสำคัญ : ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กำหนดค่าสารตกค้างของสารเมลามีน สารในกลุ่มเมลามีนและแอมมีลีนในนมดัดแปลงสำหรับทารก นมดัดแปลงสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็ก นมผง นมผงแปลงไขมัน ต้องไม่เกิน 1.0 mg/kg ส่วนในอาหาร ที่มีนมเป็นส่วนประกอบ ต้องไม่เกิน 2.5 mg/kg โดยเฉพาะนมและอาหารที่มีส่วนประกอบนมจากจีนต้องแสดงผลวิเคราะห์ตามมาตรฐานสากลที่ด่านอาหารและยา ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 125 ตอนพิเศษ 166 ง วันที่ 17 ตุลาคม 2551
วันที่มีผลบังคับใช้ : 18 ต.ค. 51
ประเทศคู่ค้า โดยเฉพาะจีน  
ไทย G/SPS/N/THA/171
15 ตุลาคม 2551
ปกติ
สินค้า : สุรา
สาระสำคัญ : ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง สุรา กำหนดให้ใส่ข้อความเตือนในการติดฉลาก ดังนี้ 1.ห้ามจำหน่ายสุราแก่บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ 2.บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ไม่ควรดื่ม แจ้งเป็นมาตรการ TBT ด้วย ตาม G/TBT/N/THA/282
วันที่มีผลบังคับใช้ : หลังประกาศราชกิจจานุเบกษา
ประเทศคู่ค้า  
ไทย G/SPS/N/THA/142/ Rev.1
27 มิถุนายน 2551
ฉุกเฉิน
สินค้า : ปลาตระกูลคาร์พ
สาระสำคัญ : ประกาศปรับปรุงเงื่อนไขการอนุญาตให้นำเข้าปลาคาร์พเข้ามาในราชอาณาจักรภายใต้ระบบการกักกันโรค เพื่อป้องกันและควบคุมโรค KHV และโรค SVCV ให้สอดคล้องกับข้อแนะนำจากองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) กรมประมงจำมีเงื่อนไขในการอนุญาตให้นำเข้าปลาตระกูลคาร์พเพื่อการเพาะเลี้ยงภายใต้ระบบก่ารกักกันโรคไว้ ดังนี้ 1. ผู้น้ำข้าต้องมีสถานกักกันโรคสำหรับปลาตระกูลคาร์พที่จะนำเข้า โดยสถานกักกันต้องได้รับการตรวจรับรองจากกรมประมงก่อน 2. เมื่อนำเข้าปลาคาร์พเข้ามาแล้ว ผู้รับอนุญาตต้องนำปลานั้นไปกักกันโรคในสถานกักกันโรคที่กำหนด เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 21 วัน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบและพิสูจน์โรค 3. ปลาตระกูลคาร์พที่นำเข้าจะต้องมีหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้ำ เป็นภาษาอังกฤษที่ลงนามรับรองโดยสัตวแพทย์ ผู้มีอำนาจหน้าที่ของรัฐบาลประเทศผู้ส่งออก หรือเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานจากรัฐสภา
วันที่มีผลบังคับใช้ : 30 มิ.ย. 51
ทุกประเทศ  
ไทย G/SPS/N/THA/165 Add.1
28 เมษายน 2551
ปกติ
สินค้า : อาหารทุกชนิด
สาระสำคัญ : ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 304 เรื่อง การห้าม การผลิตหรือจำหน่ายอาหารที่มีการบรรจุสิ่งอื่นหรือวัตถุอื่นที่มิใช่อาหารในภาชนะบรรจุ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 30 สิงหาคม 251 และมีการแก้ไขเป็น ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การห้าม การผลิตหรือจำหน่ายอาหารที่มีการบรรจุสิ่งอื่นหรือวัตถุอื่นที่มิใช่อาหารในภาชนะบรรจุและหีบห่อ ดังนี้ 1. การบรรจุสิ่งอื่นหรือวัตถุอื่นมิใช่อาหารในภาชนะบรรจุอาหาร สำหรับอาหารที่ผลิตเพื่อจำหน่าย นำเข้าเพื่อจำหน่ายให้กระทำได้เฉพาะกรณีที่สิ่งอื่นหรือวัตถุอื่นนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหาร หรือเพื่อเป็นเครื่องปรุงหรือประกอบอาหาร หรือใช้เป็นอุปกรณ์ในการบริโภคหรือเตรียมอาหาร 2. การบรรจุสิ่งอื่นหรือวัตถุอื่นที่มิใช่อาหารในหีบห่อของภาชนะบรรจุอาหาร สำหรับอาหารที่ผลิตเพื่อจำหน่าย นำเข้าเพื่อจำหน่ายให้กระทำได้เฉพาะกรณีที่สิ่งอื่นหรือวัตถุอื่นนั้นไม่ก่อให้เกิดความเสียต่อสุขภาพหรือสำคัญผิดแก่บริโภคว่าอาจรับประทานได้เช่นเดียวกับอาหาร แจ้งในมาตรการ TBT ด้วย (G/TBT/N/THA/268)
วันที่มีผลบังคับใช้ : หนึ่งวันนับจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ทุกประเทศ  
ไทย G/SPS/N/THA/168
22 เมษายน 2551
ปกติ
สินค้า : พืช ศัตรูพืช และพาหะเป็นสิ่งต้องห้าม
สาระสำคัญ : พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 และ พระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 ได้มีการแก้ไขดังนี้ 1. เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ในการประกาศให้พืช ศัตรูพืช และพาหะเป็นสิ่งต้องห้าม 2.แก้ไขหลักเกณฑ์การนำเข้า หรือนำผ่านซึ่งต้องห้าม
วันที่มีผลบังคับใช้ : 28 มิถุนยาน 2551(180 วันหลังประกาศในราชกิจจานุเบกษา)
ทุกประเทศ  
ไทย G/SPS/N/THA/167
04 มีนาคม 2551
ปกติ
สินค้า : พืชดัดแปลงพันธุกรรม
สาระสำคัญ : ร่างประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องกำหนดพืช จากแหล่งที่กำหนดเป็นสิ่งต้องห้าม ข้อยกเว้นและเงื่อนไขตาม พรบ.กักพืช 2507 (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2551 ได้มีการปรับปรุงตามคำแนะนำของคณะกรรมการกักพืช ดังนี้ 1. ให้พืชที่ได้รับการตัดต่อพันธุกรรม จากทุกแหล่ง เป็นสิ่งต้องห้าม ตามท้ายประกาศนี้ 2. ในกรณีที่ได้รับอนุญาตให้นำเข้าสิ่งต้องห้ามตามข้อ 1 เข้ามาในประเทศไทยเพื่อทดลอง หรือวิจัย จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบายและเงื่อนไขที่อธิบดีกรมวิชาการเกษตรก่อนนำเข้า และระหว่างการทดลอง หรือการวิจัย
วันที่มีผลบังคับใช้ : 60 วันนับจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ทุกประเทศ  
ไทย G/SPS/N/THA/166
15 กุมภาพันธ ์ 2551
ปกติ
สินค้า : ร่างประกาศกระทรวง สาธารณสุข เรื้อง มาตรฐานอาหารด้านจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค
สาระสำคัญ : กระทรวงสาธารสุขเสนอให้มีการทบทวนมาตรการสำหรบการควบคุม จุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค 1) ข้อกำหนดเกี่ยวกับ “ไม่มีจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค” ซึ่งอธิบายไว้ใน อันดับที่ 33 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุขสำหรับกลุ่มของอาหารพิเศษที่ควบคุมและกำหนดคุณภาพ หรือมาตรฐานอาหาร ตามบัญชีหมายเลข 1 ของร่างประกาศนี้ จะต้องถูกยกเลิกและแทนที่โดย “ไม่มีจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค” ยกเว้นจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคบางชนิดตามที่ระบุในบัญชีหมายเลข 2 2) อาหารออื่นนอกเหนือจาก รายการที่ 1 ซึ่งผลิตในประเทศหรือนำเข้าเพื่อจำหน่าย หรือมีแนวโน้มเพื่อจำหน่ายตามบัญชีหมายเลข 3 ของร่างประกาศนี้ จะต้องมีระดับ จุลินทรีย์และชนิดจุลินทรีย์ตามที่กำหนดไว้ในบัญชีดังกล่าว 3) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจะต้องได้รับการยกเว้นจากร่างประกาศนี้ และ 4) วิธีการตรวจวิเคราะห์จุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคจะต้องให้เป็นไปตามที่กำหนดในบัญชีหมายเลย 4
วันที่มีผลบังคับใช้ : 90 วันหลังประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ทุกประเทศ  
ไทย G/SPS/N/THA/111 /Add.1
06 พฤศจิกายน 2550
ปกติ
สินค้า : สัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์ รวมซากสัตว์ปีก ตาม HS 0105, 0207, 0407 และ 0408
สาระสำคัญ : ยกเลิกมาตรการระงับนำเข้าชั่วคราวสัตว์ปีกและซากสัตว์ปีก จากไต้หวัน ตามที่ได้แจ้งประกาศของกรมปศุสัตว์ ที่ 0610/18468 เมื่อ 18 ตุลาคม 2550
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ไต้หวัน  
ไทย G/SPS/N/THA/164 /Add.1
31 ตุลาคม 2550
ปกติ
สินค้า : นมดัดแปลงสำหรับทารกและนมดัดแปลงสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็ก ฉบับที่ 3
สาระสำคัญ : ขยายระยะเวลาเสนอข้อคิดเห็นร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง นมดัดแปลงสำหรับทารกและนมดัดแปลงสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็ก (ฉบับที่ 3) ไปอีก 1 เดือน ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2550
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ทุกประเทศ  
ไทย G/SPS/N/THA/163 /Add.1
31 ตุลาคม 2550
ปกติ
สินค้า : อาหารทารกและอาหารสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็ก ฉบับที่ 4
สาระสำคัญ : ขยายระยะเวลาเสนอข้อคิดเห็นร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง อาหารทารกและอาหารสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็ก (ฉบับที่ 4) ไปอีก 1 เดือน ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2550
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ทุกประเทศ  
ไทย G/SPS/N/THA/162 /Add.1
31 ตุลาคม 2550
ปกติ
สินค้า : ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฉบับที่ 2
สาระสำคัญ : ขยายเวลาระยะเสนอข้อคิดเห็นร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (ฉบับที่2) ไปอีก 1 เดือน ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2550
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ทุกประเทศ  
ไทย G/SPS/N/THA/160 /Add.1
18 ตุลาคม 2550
ปกติ
สินค้า : หนอนไหม ไข่ และดักแด้
สาระสำคัญ : ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดพืชจากแหล่งที่กำหนดเป็นสิ่งต้องห้าม ข้อยกเว้นและเงื่อนไข ตามพระราชบัญญัติกักพืชพ.ศ. 2507 (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2550
วันที่มีผลบังคับใช้ : 4 พ.ย. 50
ทุกประเทศ  
ไทย G/SPS/N/THA/159 /Add.1
18 ตุลาคม 2550
ปกติ
สินค้า : กำหนดพืชพืชเป็นสิ่งต้องห้าม
สาระสำคัญ : ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องกำหนดศัตรูพืชเป็นสิ่งต้องห้าม ตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550
วันที่มีผลบังคับใช้ : 4 พ.ย. 50
ทุกประเทศ  
ไทย G/SPS/N/THA/164
30 สิงหาคม 2550
ปกติ
สินค้า : นมดัดแปลงสำหรับทารกและนมดัดแปลงสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็ก
สาระสำคัญ : ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 293 (พ.ศ. 2548 (2005)) เรื่องนมดัดแปลงสำหรับทารกและนมดัดแปลงสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็ก โดยให้ยกเลิกความใน (ก) ของ 11.2.10 ของข้อ 11 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน “(ก) “สิ่งสำคัญที่ควรทราบ - นมแม่เป็นอาหารที่ดีที่สุดสำหรับทารก เพราะมีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน - นมดัดแปลงสำหรับทารก ควรใช้ตามคำแนะนำของแพทย์พยาบาลหรือนักโภชนาการ - การเตรียมหรือใช้ส่วนผสมไม่ถูกต้องจะเป็นอันตรายต่อทารก” ทั้งนี้ การแสดงข้อความทั้ง 3 ข้อความให้เรียงกันมา โดยอยู่ในกรอบเดียวกัน สีของตัวอักษรตัดกับสีพื้นของกรอบ เฉพาะข้อความแรกให้แสดงด้วยตัวอักษรหนาทึบ เห็นได้ชัดเจน” ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้ว ยื่นแก้ไขรายละเอียดให้ถูกต้องตามประกาศฉบับนี้ ภายใน 180 วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ แล้วให้ใช้ฉลากเดิมที่เหลืออยู่จนกว่าจะหมดแต่ต้องไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ
วันที่มีผลบังคับใช้ : 90 วันนับจากวันประกาศในรา
ทุกประเทศ (รวมทั้งอาหารที่ผลิตในประเทศ)  
ไทย G/SPS/N/THA/163
30 สิงหาคม 2550
ปกติ
สินค้า : อาหารทารกและอาหารสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็ก
สาระสำคัญ : ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 293 (พ.ศ. 2548 (2005)) เรื่องอาหารทารกและอาหารสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็ก โดยให้ยกเลิกความใน (ก) ของ 11.2.10 ของข้อ 11 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน “(ก) “สิ่งสำคัญที่ควรทราบ - นมแม่เป็นอาหารที่ดีที่สุดสำหรับทารก เพราะมีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน - นมดัดแปลงสำหรับทารก ควรใช้ตามคำแนะนำของแพทย์พยาบาลหรือนักโภชนาการ - การเตรียมหรือใช้ส่วนผสมไม่ถูกต้องจะเป็นอันตรายต่อทารก” ทั้งนี้ การแสดงข้อความทั้ง 3 ข้อความให้เรียงกันมา โดยอยู่ในกรอบเดียวกัน สีของตัวอักษรตัดกับสีพื้นของกรอบ เฉพาะข้อความแรกให้แสดงด้วยตัวอักษรหนาทึบ เห็นได้ชัดเจน” ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้ว ยื่นแก้ไขรายละเอียดให้ถูกต้องตามประกาศฉบับนี้ ภายใน 180 วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ แล้วให้ใช้ฉลากเดิมที่เหลืออยู่จนกว่าจะหมดแต่ต้องไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ
วันที่มีผลบังคับใช้ : 90 วันนับจากวันประกาศในรา
ทุกประเทศ (รวมทั้งอาหารที่ผลิตในประเทศ)  
ไทย G/SPS/N/THA/162
30 สิงหาคม 2550
ปกติ
สินค้า : ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (ICS 67.040)
สาระสำคัญ : ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 293 (พ.ศ. 2548 (2005)) เรื่องผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ภายใต้การติดฉลาก หัวข้อ 10 (9) และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “(9) ข้อความชัดเจนว่า “ควรกินอาหารหลากหลาย ครบ 5 หมู่ ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ” และข้อความด้วยตัวอักษรหนาทึบ สีของตัวอักษรตัดกับสีของกรอบว่า ”ไม่มีผลในการป้องกัน หรือรักษาโรค” ผู้ผลิตและผู้นำเข้าที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ฉลากของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อยู่ก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ ปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศฉบับนี้ และให้ใช้ฉลากเดิมที่เหลืออยู่ต่อไปได้ แต่ต้องไม่เกินหนึ่งปี นับแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ
วันที่มีผลบังคับใช้ : หลังประกาศในราชกิจจานุเบก
ทุกประเทศ (รวมทั้งอาหารที่ผลิตในประเทศ)  
ไทย G/SPS/N/THA/155/
30 สิงหาคม 2550
ปกติ
สินค้า : อาหารระหว่างมื้อ (ICS 67.040)
สาระสำคัญ : ประกาศปรับปรุงการแสดงฉลากของอาหารสำเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันทีบางชนิด ดังนี้ (1) ให้อาหารสำเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันทีบางชนิดมนภาชนะบรรจุพร้อมจำหน่ายต่อผู้บริโภค เป็นอาหารที่ต้องแสดงฉลากโภชนาการ (2) อาหารระหว่างมื้อที่นอกเหนือจากที่ระบุ 5 ชนิด (มันฝรั่งทอดหรืออบกรอบ ข้าวโพดคั่วทอดหรืออบกรอบ ข้าวเกรียบ หรืออาหารขบเคี้ยวชนิดอบพอง ขนมปังกรอบหรือแครกเกอร์หรือบิสกิต เวเฟอร์สอดไส้) ให้รอการอนุมัติจากกระทรวงสาธารณสุข(3) ยกเลิกการแสดงสัญลักษณ์ทางโภชนาการของอาหารสำหรับพลังงาน, น้ำตาล, ไขมันและโซเดียมต้องแสดงสัญลักษณ์และตัวอักษรตามลำดับด้วยขนาดที่ชัดเจนในกรอบสี่เหลี่ยมและสีเขียวสำหรับสารอาหารต่ำ, สีเหลืองสำหรับสารอาหารปานกลางและสีแดงสำหรับสารอาหารสูง (4) การแสดงฉลากอาหารต้องแสดงข้อความว่า “บริโภคแต่น้อยและออกกำลังเพื่อสุขภาพ” ดัวยตัวอักษรหนาทึบเห็นได้ชัดเจน สีของตัวอักษรตัดกับสีพื้นของกรอบและสีของกรอบตัดกับสีพื้นฉลาก
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ทุกประเทศ (รวมทั้งอาหารที่ผลิตในประเทศ)  
ไทย G/SPS/N/THA/155/Add.1
30 สิงหาคม 2550
ปกติ
สินค้า : อาหารระหว่างมื้อ (ICS 67.040)
สาระสำคัญ : ประกาศปรับปรุงการแสดงฉลากของอาหารสำเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันทีบางชนิด ดังนี้ (1) ให้อาหารสำเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันทีบางชนิดมนภาชนะบรรจุพร้อมจำหน่ายต่อผู้บริโภค เป็นอาหารที่ต้องแสดงฉลากโภชนาการ (2) อาหารระหว่างมื้อที่นอกเหนือจากที่ระบุ 5 ชนิด (มันฝรั่งทอดหรืออบกรอบ ข้าวโพดคั่วทอดหรืออบกรอบ ข้าวเกรียบ หรืออาหารขบเคี้ยวชนิดอบพอง ขนมปังกรอบหรือแครกเกอร์หรือบิสกิต เวเฟอร์สอดไส้) ให้รอการอนุมัติจากกระทรวงสาธารณสุข (3) ยกเลิกการแสดงสัญลักษณ์ทางโภชนาการของอาหารสำหรับพลังงาน, น้ำตาล, ไขมันและโซเดียมต้องแสดงสัญลักษณ์และตัวอักษรตามลำดับด้วยขนาดที่ชัดเจนในกรอบสี่เหลี่ยมและสีเขียวสำหรับสารอาหารต่ำ, สีเหลืองสำหรับสารอาหารปานกลางและสีแดงสำหรับสารอาหารสูง (4) การแสดงฉลากอาหารต้องแสดงข้อความว่า “บริโภคแต่น้อยและออกกำลังเพื่อสุขภาพ” ดัวยตัวอักษรหนาทึบเห็นได้ชัดเจน สีของตัวอักษรตัดกับสีพื้นของกรอบและสีของกรอบตัดกับสีพื้นฉลาก
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ทุกประเทศ (รวมทั้งอาหารที่ผลิตในประเทศ)  
ไทย G/SPS/N/THA/165
30 สิงหาคม 2550
ฉุกเฉิน
สินค้า : อาหารทั้งหมด (ICS 67.040)
สาระสำคัญ : ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่ายอาหารที่มีการบรรจุสิ่งอื่นหรือวัตถุ
วันที่มีผลบังคับใช้ : ก่อน ก.ย. 50
ทุกประเทศ (รวมทั้งอาหารที่ผลิตในประเทศ)  
ไทย G/SPS/N/THA/158/Add.1
21 สิงหาคม 2550
ปกติ
สินค้า : พืช และพาหะ ที่เป็นสิ่งต้องห้าม
สาระสำคัญ : ประกาศบังคับใช้ร่างประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชจากการนำเข้าสิ่งต้องห้าม ซึ่งประเทศผู้ส่งออกต้องยื่นคำขออนุญาตต่ออธิบดีกรมวิชาการเกษตร
วันที่มีผลบังคับใช้ : 31 ก.ค. 50
ทุกประเทศ  
ไทย G/SPS/N/THA/152/Rev.1/Add.1
27 มิถุนายน 2550
ปกติ
สินค้า : กำหนดพืช และพาหะจากแหล่งที่กำหนดเป็นสิ่งต้องห้าม
สาระสำคัญ : ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดพืช และพาหะจากแหล่งที่กำหนดเป็น สิ่งต้องห้าม ข้อยกเว้น และเงื่อนไขตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ซึ่งลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 50 และมีผลบังคับใช้ในวันที่ 31 ก.ค. 50
วันที่มีผลบังคับใช้ : 31 ก.ค. 50
ทุกประเทศ  
ไทย G/SPS/N/THA/153/Rev.1/Add.1
27 มิถุนายน 2550
ปกติ
สินค้า : กำหนดพืชเป็นสิ่งกำกัด
สาระสำคัญ : ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องกำหนดพืชจากแหล่งที่กำหนด เป็นสิ่งกำกัด ข้อยกเว้นและเงื่อนไขตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 พ.ศ.2550 ซึ่งลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 50 และมีผลบังคับใช้ในวันที่ 31 ก.ค. 50
วันที่มีผลบังคับใช้ : 31 ก.ค. 50
ทุกประเทศ  
ไทย G/SPS/N/THA/151/Rev.1/Add.1
26 มิถุนายน 2550
ปกติ
สินค้า : กำหนดศัตรูพืชเป็นสิ่งต้องห้าม
สาระสำคัญ : ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องกำหนดศัตรูพืช เป็นสิ่งต้องห้ามตามพระราชบัญญัติกักพืช 2507 (ฉบับที่ 6)พ.ศ. 2550 ซึ่งลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 50 และมีผลบังคับใช้ในวันที่ 31 ก.ค. 50
วันที่มีผลบังคับใช้ : 31 ก.ค. 50
ทุกประเทศ  
ไทย G/SPS/N/THA/161
07 พฤษภาคม 2550
ปกติ
สินค้า : อาหารที่มียาสัตว์ตกค้าง
สาระสำคัญ : (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อาหารที่มียาสัตว์ตกค้าง กระทรวงสาธารณสุขได้แก้ไขประกาศเพื่อควบคุมยาสัตว์ในอาหารดังต่อไปนี้ 1 ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 231) พ.ศ. 2544 เรื่อง อาหารที่มียาสัตว์ตกค้าง ลงวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 2 ให้อาหารที่มียาสัตว์ตกค้าง ต้องควบคุมภายใต้มาตรฐานอาหาร 3 ส่วนที่บริโภคได้ของเนื้อเยื่อ อวัยวะหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากสัตว์ที่การปนเปื้อนยาสัตว์รวมทั้งยาสัตว์ที่เป็นสารตั้งต้น (Parent drugs) และเมตาโบไลต์ของสารดังกล่าว และสารอื่นที่ปนมากับยาสัตว์ที่พิจารณาเป็นอาหารที่มียาสัตว์ตกค้าง 4 ยาสัตว์ตกค้างสูงสุด (Maximum Residue Limit, MRL) ได้ไม่เกินปริมาณที่กำหนดไว้ในบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ 5 วิธีการวิเคราะห์ให้เป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศกำหนด
วันที่มีผลบังคับใช้ : หลังประกาศในราชกิจจานุเบก
ทุกประเทศ  
ไทย G/SPS/N/THA/153 /Rev.1/Corr.1
01 พฤษภาคม 2550
ปกติ
สินค้า : กำหนดพืชเป็นสิ่งกำกัด
สาระสำคัญ : ตามที่เคยแจ้ง Notification ฉบับแก้ไข G/SPS/N/THA/153 /Rev.1 ในส่วนของชื่อ พ.ร.บ.ในช่องที่ 5 โดยแก้ไขจาก"Specification of plant pests and carriers from certain sources as restricted articles, of exceptions and conditions under the Plant Quarantine Act, B.E. 2507 (1964) B.E. 2550 (2007)” เป็น "Specification of plants from certain sources as restricted articles, of exceptions and conditions under the Plant Quarantine Act, B.E. 2507 (1964) B.E. 2550 (2007)"
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ทุกประเทศ  
ไทย G/SPS/N/THA/152 /Rev.1/Corr.1
01 พฤษภาคม 2550
ปกติ
สินค้า : กำหนดพืชและพาหะเป็นสิ่งต้องห้าม
สาระสำคัญ : ตามที่เคยแจ้ง Notification ฉบับแก้ไข G/SPS/N/THA/152 /Rev.1 ในส่วนของชื่อ พ.ร.บ.ในช่องที่ 5 โดยแก้ไขจาก "Specification of plant pests and carriers from certain sources as prohibited articles, of exceptions and conditions under the Plant Quarantine Act, B.E. 2507 (1964) (No. 5) B.E. 2550 (2007)" เป็น "Specification of plants and carriers from certain sources as prohibited articles, of exceptions and conditions under the Plant Quarantine Act, B.E. 2507 (1964) (No. 5) B.E. 2550 (2007) "
วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ทุกประเทศ  
ไทย G/SPS/N/THA/160
27 เมษายน 2550
ปกติ
สินค้า : ตัวไหม ไข่ไหม และรังไหม
สาระสำคัญ : ร่างประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดพืชจากแหล่งที่กำหนดเป็นสิ่งต้องห้าม ข้อยกเว้นและเงื่อนไขตาม พ.ร.บ.กักพืช พ.ศ. 2057 (ฉบับที่...) พ.ศ. 2550 1. กำหนด ตัวไหม ไข่ไหม และรังไหม จากทุกแหล่งเป็นสิ่งต้องห้าม 2. ข้อยกเว้น สิ่งต้องห้ามในข้อ 1 ที่ได้ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงแล้วตามเงื่อนไขของกรมวิชาการเกษตรและได้ประกาศเพิกถอนจากการเป็นสิ่งต้องห้าม สิ่งต้องห้ามในข้อ 1 ที่เคยนำเข้ามาในราชอาณาจักรในลักษณะการค้าแล้วก่อนที่ประกาศมีผลบังคับใช้ จะได้รับการผ่อนผันจนกว่าการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชนั้นเสร็จสิ้น โดยประเทศผู้ส่งออกต้องแจ้งความประสงค์ขออนุญาตนำเข้าเป็นลายลักอักษร และแสดงหลักฐานที่เคยมีการนำเข้าภายใน 3 ปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งแสดงข้อมูลทางวิชาการประกอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงต่ออธิบดีกรมวิชาการเกษตรภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่ประกาศมีผลบังคับใช้
วันที่มีผลบังคับใช้ : 60 วันนับแต่ประกาศในราชกิ
ทุกประเทศ  
ไทย G/SPS/N/THA/159
27 เมษายน 2550
ปกติ
สินค้า : กำหนดศัตรูพืชเป็นสิ่งต้องห้าม
สาระสำคัญ : ร่างประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดศัตรูพืชเป็นสิ่งต้องห้ามตาม พ.ร.บ. กักพืช พ.ศ.2507 (ฉบับที่ ...) พ.ศ. 2550 กำหนดศัตรูพืชจากทุกแหล่งตามท้ายประกาศนี้เป็น สิ่งต้องห้าม เนื่องจากเป็นศัตรูพืชกักกัน (กำหนดศัตรูพืชเพิ่มเติม ได้แก่ เชื้อรา 15 ชนิด แบคทีเรีย 12 ชนิด ไวรัส 20 ชนิด ไฟโตพลาสมา 1 ชนิด แมลง 28 ชนิด ไร 24 ชนิด ไส้เดือนฝอย 3 ชนิด รวมเป็น 103 ชนิด )
วันที่มีผลบังคับใช้ : 60 วันนับแต่ประกาศในราชกิ
ทุกประเทศ  
ไทย G/SPS/N/THA/158
18 เมษายน 2550
ปกติ
สินค้า : พืช และพาหะ ที่เป็นสิ่งต้องห้าม
สาระสำคัญ : ร่างประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชจากการนำเข้าสิ่งต้องห้าม ซึ่งประเทศผู้ส่งออกต้องยื่นคำขออนุญาตต่ออธิบดีกรมวิชาการเกษตร
วันที่มีผลบังคับใช้ : วันที่ประกาศราชกิจจานุเบ
ทุกประเทศ  
ไทย G/SPS/N/THA/152 /Add.1
18 เมษายน 2550
ปกติ
สินค้า : พืชและพาหะที่เป็นสิ่งต้องห้าม
สาระสำคัญ : ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องกำหนดพืชและพาหะจากแหล่งที่กำหนดเป็นสิ่งต้องห้าม ข้อยกเว้นเละเงื่อนไข ตาม พ.ร.บ. กักพืช พ.ศ. 2507 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ช่วงเวลาที่กำหนดในอดีตเคยนำเข้าคือ 5 ปีที่ผ่านมาก่อนที่จะมีผลบังคับใช้จะอนุญาตให้นำเข้าได้จนกว่าจะมีการวิเคราะห์ความเสี่ยง โดยประเทศส่งออกจะต้องร้องขอสำหรับขออนุญาตนำเข้าด้วยหลักฐานที่กล่าวมาแล้วภายใน 60 วัน หลังประกาศมีผลบังคับใช้ ประกาศนี้ไม่รวมถึงสิ่งต้องห้ามที่อนุญาตให้นำเข้าตามข้อผูกพันทางการค้าที่กำหนดโดยภาครัฐ ที่เกิดขึ้นก่อนประกาศนี้มีผลบังคับใช้ ประเทศผู้ส่งออกต้องส่งข้อมูลทางวิชาการประกอบการวิเคราะห์ความเสียงภายใน 120 วันนับจากวันแจ้งความประสงค์ขออนุญาตนำเข้า
วันที่มีผลบังคับใช้ : 60 วันตั้งแต่ประกาศในราชก
ประเทศคู่ค้า  
ไทย G/SPS/N/THA/151 /Add.1
18 เมษายน 2550
ปกติ
สินค้า : ศัตรูพืชกักกัน
สาระสำคัญ : ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดศัตรูพืชเป็นสิ่งต้องห้ามตาม พ.ร.บ. กักพืช พ.ศ. 2507 (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2550-ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องกำหนดพืชเป็นสิ่งต้องห้าม ตาม พ.ร.บ. กักพืช พ.ศ. 2507 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546- ให้ศัตรูพืชจากทุกแหล่งตามประกาศนี้เป็นสิ่งต้องห้ามเนื่องจาก เป็นศัตรูพืชกักกัน (ทั้งหมด 369 ชนิด)
วันที่มีผลบังคับใช้ : 60 วันตั้งแต่ประกาศในราชก
ประเทศคู่ค้า  
ไทย G/SPS/N/THA/153 /Add.1
18 เมษายน 2550
ปกติ
สินค้า : พืชที่เป็นสิ่งกำกัด
สาระสำคัญ : ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องกำหนดพืช จากแหล่งที่กำหนดเป็นสิ่งกำกัด ข้อยกเว้นเละเงื่อนไข ตาม พ.ร.บ. กักพืช พ.ศ. 2507 พ.ศ. 2550สิ่งกำกัดได้แก่ ชา เมล็ดกาแฟดิบ ข้าวสาร ข้าวนึ่ง เห็ด พาลลีย์ แอสเทอร์ ถั่วมะแฮ ข้าวโอ๊ต ขิง เป็นต้น
วันที่มีผลบังคับใช้ : 60 วันตั้งแต่ประกาศในราชก
ประเทศคู่ค้า  
ไทย G/SPS/N/THA/157
27 กุมภาพันธ ์ 2550
ฉุกเฉิน
สินค้า : สัตว์ปีกและซากสัตว์ปีก
สาระสำคัญ : กรมปศุสัตว์ประกาศระงับการนำเข้าสัตว์ปีกและซากสัตว์ปีกจากประเทศอังกฤษ เพื่อป้องกันโรคไข้หวัดนก
วันที่มีผลบังคับใช้ : 6 ก.พ. 50
อังกฤษ  

Copyright © 2015. www.acfs.go.th All Rights Reserved.