SPS Notification เดือนล่าสุด

ประเทศ Notification No. มาตรการ สินค้า/สาระสำคัญ ประเทศที่ได้รับผลกระทบ รายละเอียด
สหภาพยุโรป G/SPS/N/EU/315
28 มีนาคม 2562
ปกติ
สินค้า :วัตถุเจือปนอาหารสัตว์  
สาระสำคัญ : อนุญาตให้มีการจำหน่าย Alpha-amylase ที่ผลิตจาก Bacillus amyloliquefaciens DSM 9553, Bacillus amyloliquefaciens NCIMB 30251 หรือ Aspergillus oryzae ATCC SD-5374 และ endo-1,4-beta-glucanase ที่ผลิตจาก Trichoderma reesei ATCC PTA-10001 เพื่อใส่เป็นวัตถุเจือปนอาหารสัตว์ รายละเอียดเพิ่มเติม
https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/EEC/19_1778_00_e.pdf

วันที่มีผลบังคับใช้ : 9 เม.ย. 62
ประเทศคู่ค้า  
ฮ่องกง G/SPS/N/HKG/40/Add.1
28 มีนาคม 2562
ฉุกเฉิน
สินค้า :ไขมันและน้ำมันจากสัตว์เพื่อการบริโภค  
สาระสำคัญ : ประกาศยกเลิกการระงับการนำเข้าสินค้าไขมันและน้ำมันจากสัตว์เพื่อการบริโภค

วันที่มีผลบังคับใช้ : 25 มี.ค. 62
ไต้หวัน  
ชิลี G/SPS/N/CHL/599
28 มีนาคม 2562
ปกติ
สินค้า :ม้า  
สาระสำคัญ : จัดทำข้อกำหนดทางด้านสุขภาพสำหรับม้าเพื่อการนำเข้า โดยข้อกำหนดดังกล่าจะมีผลบังคับใช้กับม้านำเข้าที่เคยมีการส่งออกไปนอกประเทศชั่วคราว ในระยะเวลาไม่เกิน 60 วัน ทั้งนี้ ข้อกำหนดดังกล่าวจะไม่มีผลบังคับใช้กับม้าที่ส่งออกจากชิลีเพื่อการขยายพันธุ์ ประเทศคู่ค้า

วันที่มีผลบังคับใช้ : ณ วันประกาศใน OJ ของชิลี
ประเทศคู่ค้า  
ไต้หวัน G/SPS/N/TPKM/488
28 มีนาคม 2562
ปกติ
สินค้า :สารปนเปื้อนและสารพิษในอาหาร  
สาระสำคัญ : จัดทำร่างมาตรฐานสุขอนามัยสำหรับสารปนเปื้อนและสารพิษในอาหาร โดยจัดทำให้สอดคล้องกับการแก้ไขกฎระเบียบเกี่ยวกับน้ำมันและไขมันเพื่อการบริโภคของโคเด็กซ์ โดยกำหนดปริมาณสารหนูอนินทรีย์ ที่ระดับ 0.1 มก./กก. สำหรับน้ำมันจากปลาและหอยและกำหนดปริมาณสูงสุดของสาร Benzopyrene (BaP) ในสินค้าที่ผ่านกระบวนการย่าง (roased) เช่น หอยสองฝาย่าง เนื้อ/ปลาย่าง เป็นต้น รายละเอียดเพิ่มเติม
https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/TPKM/19_1779_00_e.pdf

วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
ฟิลิปปินส์ G/SPS/N/PHL/436
28 มีนาคม 2562
ฉุกเฉิน
สินค้า :ไข้หวัดสุกร  
สาระสำคัญ : ระงับการนำเข้าชั่วคราวสุกรพื้นบ้าน สุกรป่าและผลิตภัณฑ์รวมเนื้อสุกร หนังสุกร และน้ำเชื้อที่มาจากเวียดนาม เนื่องจากพบการระบาดของไข้หวัดสุกร ตั้งแต่วันที่ 27 ก.พ. 62

วันที่มีผลบังคับใช้ : 27 ก.พ. 62
เวียดนาม  
นิวซีแลนด์ G/SPS/N/NZL/590
28 มีนาคม 2562
ฉุกเฉิน
สินค้า :ต้นอ่อนพืชสกุล Pelargonium และ Epipremnum (ทั้งต้น, กิ่งชำ และแบบเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ) ), พืชที่อยู่ในเงื่อนไขของตาราง Acacia และ Epipremnum รวมทั้งพืชอาศัยของ Ralstonia pseudosolanacearum  
สาระสำคัญ : จัดทำมาตรฐานเกี่ยวกับข้อกำหนดสำหรับการนำเข้าต้นอ่อนพืชสกุล Pelargonium และ Epipremnum (ทั้งต้น, กิ่งชำ และแบบเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ), พืชที่อยู่ในเงื่อนไขของตาราง Acacia และ Epipremnum รวมทั้งพืชอาศัยของ Ralstonia pseudosolanacearum เนื่องจากมีรายงานระบุว่า Ralstonia pseudosolanacearum สามารถก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อพันธุ์พืชเศรษฐกิจและระบบนิเวศน์ที่สำคัญของนิวซีแลนด์ได้ ซึ่งสถานะล่าสุดคือ ยังไม่พบการแพร่ระบาดของแบคทีเรียก่อโรคดังกล่าว และเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด จึงมีการแก้ไขกฎระเบียบการนำเข้าพืชอย่างเร่งด่วน รายละเอียดค้นได้จาก
https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/NZL/19_1642_00_e.pdf

วันที่มีผลบังคับใช้ : 7 มี.ค. 62
ประเทศคู่ค้า  
ไต้หวัน G/SPS/N/TPKM/487
28 มีนาคม 2562
ปกติ
สินค้า :วัตถุเจือปนอาหาร  
สาระสำคัญ : ปรับปรุงและมาตรฐานเกี่ยวกับ ขอบเขต การใช้และข้อจำกัดการใช้ วัตถุเจือปนอาหาร Potassium Dihydrogen Phosphate, Xylitol, Lycopene (Synthetic), Lycopene ที่ได้จาก Blakeslea trispora และ L-Theanine
รายละเอียดค้นได้จาก https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/TPKM/19_1727_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/TPKM/19_1727_01_e.pdf

วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
นิวซีแลนด์ G/SPS/N/NZL/591
28 มีนาคม 2562
ปกติ
สินค้า :เมล็ดพันธุ์พืชเพื่อการเพาะปลูก  
สาระสำคัญ : จัดทำมาตรฐานเกี่ยวกับข้อกำหนดสำหรับการนำเข้าเมล็ดพันธุ์เพื่อการเพาะปลูก โดยกำหนดเงื่อนไขสำหรับ Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) ดังนี้
1. กรณีเมล็ดพันธุ์พืชมาจากพื้นที่ปลอดศัตรูพืช กำหนดให้แสดงข้อความดังต่อไปนี้ลงในช่อง Additional declaration ?The (seed species) seeds were sourced from pest free area, free from Tomato brown rugose fruit virus? หรือ
2. กรณีเมล็ดพันธุ์พืชมาจากแหล่งผลิตที่ปลอดศัตรูพืช กำหนดให้แสดงข้อความดังต่อไปนี้ลงในช่อง Additional declaration ?The (seed species) seeds was sourced from a ?pest free place of production? free from Tomato brown rugose fruit virus?
หรือ
3. กรณีที่มีการสุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์พืชก่อนการส่งออก เพื่อยืนยันว่าเมล็ดพันธุ์พืชปลอดจาก ToBRFV กำหนดให้แสดงข้อความดังต่อไปนี้ลงในช่อง Additional declaration ?The (seed species) seed lot was officially tested, on a representative sample of a minimum of 3000 seeds officially drawn according to the ISTA or AOSA sampling methodology, using an approved ELISA NPPO testing method and found free from Tomato brown rugose fruit virus?
รายละเอียดเพิ่มเติม
https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/NZL/19_1643_00_e.pdf https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/NZL/19_1643_01_e.pdf

วันที่มีผลบังคับใช้ : 11 มี.ค. 62
ประเทศคู่ค้า  
ยูกันดา G/SPS/N/UGA/71
27 มีนาคม 2562
ปกติ
สินค้า :เมล็ดกาแฟคั่ว เมล็ดกาแฟคั่วบด  
สาระสำคัญ : กำหนดร่างมาตรฐาน DUS 105:2019 เกี่ยวกับเมล็ดกาแฟคั่ว เมล็ดกาแฟคั่วบด ได้ระบุข้อกำหนดคุณสมบัติ วิธีการสุ่มตัวอย่างและการทดสอบเมล็ดกาแฟคั่ว เมล็ดกาแฟคั่วบด โดยมาตรฐานนี้บังคับใช้กับเมล็ดกาแฟที่สกัดคาเฟอีนออก รายละเอียดเพิ่มเติม
https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/UGA/19_1688_00_e.pdf

วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
ญี่ปุ่น G/SPS/N/JPN/626
27 มีนาคม 2562
ปกติ
สินค้า :เนื้อสัตว์และซากที่บริโภคได้, ผลิตภัณฑ์จากสัตว์, ไขมันและน้ำมันจากสัตว์และพืช  
สาระสำคัญ : กำหนดค่า MRL ของยาสัตว์ Monepantel เช่น ในเนื้อโคที่ 0.3 ppm ซากโคที่สามารถบริโภคได้ ที่ 2.0 ppm ซากสัตว์อื่นๆ นอกจากโค ที่ 7.0 ppm รายละเอียดเพิ่มเติม
https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/JPN/19_1718_00_e.pdf

วันที่มีผลบังคับใช้ : 22 ม.ค. 62
ประเทศคู่ค้า  
บราซิล G/SPS/N/BRA/1486/Add.1
27 มีนาคม 2562
ปกติ
สินค้า :สารกำจัดศัตรูพืช  
สาระสำคัญ : ประกาศขยายระยะเวลารับฟังข้อคิดเห็นเพิ่มอีก 30 วัน สำหรับกฎระเบียบ Resolution No. 612 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง ร่างกฎระเบียบเกี่ยวกับสาร F53 ? FAMOXADONA (Famoxadone) ในรายการสารออกฤทธิ์ที่ใช้เป็นสารกำจัดศัตรูพืช ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด และผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ โดยกำหนดให้แสดงข้อคิดเห็นได้จนถึงวันที่ 18 เม.ย. 62 ประเทศคู่ค้า 18 เม.ย. 62

วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
ญี่ปุ่น G/SPS/N/JPN/581/Add.1
27 มีนาคม 2562
ปกติ
สินค้า :สารกำจัดศัตรูพืช  
สาระสำคัญ : ประกาศใช้ค่า MRL ของสารกำจัดศัตรูพืช Dimethenamid โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 ม.ค. 62 เป็นต้นไป รายละเอียดเพิ่มเติม
https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/JPN/19_1725_00_e.pdf

วันที่มีผลบังคับใช้ : 22 ม.ค. 62
ประเทศคู่ค้า  
บราซิล G/SPS/N/BRA/1502
27 มีนาคม 2562
ปกติ
สินค้า :สารกำจัดศัตรูพืช  
สาระสำคัญ : ประกาศแก้ไขร่างกฎระเบียบหมายเลข 615 เกี่ยวกับสาร C77 ? Cordyceps fumosorosea ในรายการสารออกฤทธิ์ที่ใช้เป็นสารกำจัดศัตรูพืช ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด และผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ โดย
- เพิ่มเติมจุลินทรีย์ดังกล่าวในทะเบียนรายการสารออกฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นสารกำจัดศัตรูพืชทางจุลชีววิทยา

วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
บราซิล G/SPS/N/BRA/1493
27 มีนาคม 2562
ปกติ
สินค้า :สารกำจัดศัตรูพืช  
สาระสำคัญ : จัดทำร่างกฎระเบียบฉบับที่ 627 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2561 เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงค่า MRLs ของสารกำจัดศัตรูพืช Fluroxypyr ในกาแฟ ที่ 0.01 mg/kg โดยไม่กำหนดระยะปลอดภัยสำหรับการเก็บเกี่ยว

วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
บราซิล G/SPS/N/BRA/1484/Add.1
27 มีนาคม 2562
ปกติ
สินค้า :สารกำจัดศัตรูพืช  
สาระสำคัญ : ประกาศขยายระยะเวลารับฟังข้อคิดเห็นเพิ่มอีก 30 วัน สำหรับกฎระเบียบ Resolution No. 610 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง ร่างกฎระเบียบเกี่ยวกับสาร E32 ? ESPINETORAM (Spinetoram) ในรายการสารออกฤทธิ์ที่ใช้เป็นสารกำจัดศัตรูพืช ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด และผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ โดยกำหนดให้แสดงข้อคิดเห็นได้จนถึงวันที่ 18 เม.ย. 62

วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
แคนาดา G/SPS/N/CAN/1212/Add.1
27 มีนาคม 2562
ปกติ
สินค้า :เอ็นไซม์ในอาหาร  
สาระสำคัญ : ประกาศอนุญาตให้ใช้ Protein-glutaminase ที่ผลิตจาก Chryseobacterium proteolyticum AE-PG ในอาหาร รายละเอียดเพิ่มเติม
https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/CAN/19_1744_00_e.pdf

วันที่มีผลบังคับใช้ : 18 มี.ค. 62
ประเทศคู่ค้า  
ยูกันดา G/SPS/N/UGA/70
27 มีนาคม 2562
ปกติ
สินค้า :เนื้อบด  
สาระสำคัญ : กำหนดร่างมาตรฐาน DUS 931:2019 เกี่ยวกับเนื้อบด โดยระบุข้อกำหนด วิธีการสุ่มตัวอย่างและการทดสอบสำหรับเนื้อบดที่ใช้เป็นอาหารหรือเป็นส่วนประกอบในอาหาร รายละเอียดเพิ่มเติม
https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/UGA/19_1687_00_e.pdf

วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
ญี่ปุ่น G/SPS/N/JPN/627
27 มีนาคม 2562
ปกติ
สินค้า :สารกำจัดศัตรูพืช  
สาระสำคัญ : ทบทวนรายการสารที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพมนุษย์ โดยได้กำหนดสาร Glyceryl caprlate เป็นที่ได้รับการยกเว้น (exempt substance) ตาม พรบ. สุขลักษณะอาหาร

วันที่มีผลบังคับใช้ : 22 ม.ค. 62
ประเทศคู่ค้า  
ญี่ปุ่น G/SPS/N/JPN/582/Add.1
27 มีนาคม 2562
ปกติ
สินค้า :สารกำจัดศัตรูพืช  
สาระสำคัญ : ประกาศใช้ค่า MRL ของสารกำจัดศัตรูพืช fluxapyroxad มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 ม.ค. 62 เป็นต้นไป รายละเอียดเพิ่มเติม
https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/JPN/19_1723_00_e.pdf

วันที่มีผลบังคับใช้ : 22 ม.ค. 62
ประเทศคู่ค้า  
บราซิล G/SPS/N/BRA/1503
27 มีนาคม 2562
ปกติ
สินค้า :สารกำจัดศัตรูพืช  
สาระสำคัญ : ประกาศแก้ไขร่างกฎระเบียบหมายเลข 618 เกี่ยวกับสาร M15 ? METIRAM ในรายการสารออกฤทธิ์ที่ใช้เป็นสารกำจัดศัตรูพืช ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด และผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ ที่ใช้ฉีดพ่นทางใบพืช โดย
- เพิ่มเติมค่า MRL ที่ 0.3 mg/kg และกำหนดระยะเวลาปลอดภัยสำหรับการเก็บเกี่ยวที่ 21 วัน สำหรับถั่วเหลือง
- เพิ่มเติมค่า MRL และระยะเวลาปลอดภัยสำหรับการเก็บเกี่ยวยูคาลิปตัสที่ใช้เป็นอาหารสัตว์

วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
ญี่ปุ่น G/SPS/N/JPN/628
27 มีนาคม 2562
ปกติ
สินค้า :สารกำจัดศัตรูพืช  
สาระสำคัญ : เสนอให้กำหนดค่า MRL ของสารกำจัดศัตรูพืช Fluxametamide เช่น ในถั่วเหลือง ที่ 0.02 ppm เผือก ที่ 0.05 ppm เมลอน ที่ 0.05 ppm แตงโม ที่ 0.02 ppm และปลา ที่ 0.02 ppm เป็นต้น รายละเอียดเพิ่มเติม
https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/JPN/19_1724_00_e.pdf

วันที่มีผลบังคับใช้ : 22 ม.ค. 62
ประเทศคู่ค้า  
ญี่ปุ่น G/SPS/N/JPN/583/Add.1
27 มีนาคม 2562
ปกติ
สินค้า :สารเร่งการเจริญเติบโตของพืช  
สาระสำคัญ : ประกาศใช้ค่า MRL ของสารเร่งการเจริญเติบโตของพืช Gibberellin โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 ม.ค.62 รายละเอียดเพิ่มเติม
https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/JPN/19_1722_00_e.pdf

วันที่มีผลบังคับใช้ : 22 ม.ค. 62
ประเทศคู่ค้า  
บราซิล G/SPS/N/BRA/1504
27 มีนาคม 2562
ปกติ
สินค้า :สารกำจัดศัตรูพืช  
สาระสำคัญ : ประกาศแก้ไขร่างกฎระเบียบหมายเลข 617 เกี่ยวกับสาร C47 ? CIPRODINIL (cyprodinil) ในรายการสารออกฤทธิ์ที่ใช้เป็นสารกำจัดศัตรูพืช ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด และผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ ที่ใช้ฉีดพ่นทางใบพืช (ในกรณีของกระเทียมจะใช้กับเมล็ดพันธุ์) โดย
- เพิ่มเติมค่า MRL ที่ 3.0 mg/kg และกำหนดระยะเวลาปลอดภัยสำหรับการเก็บเกี่ยวที่ 3 วัน สำหรับผักกาดหอม
- เพิ่มเติมค่า MRL ที่ 5.0 mg/kg และไม่กำหนดระยะเวลาปลอดภัยสำหรับการเก็บเกี่ยว สำหรับกระเทียม
- เพิ่มเติมค่า MRL ที่ 0.5 mg/kg และกำหนดระยะเวลาปลอดภัยสำหรับการเก็บเกี่ยวที่ 3 วัน สำหรับมะนาว
- เพิ่มเติมค่า MRL ที่ 1.0 mg/kg และกำหนดระยะเวลาปลอดภัยสำหรับการเก็บเกี่ยวที่ 1 วัน สำหรับสตอเบอร์รี
- เพิ่มเติมค่า MRL ที่ 1.0 mg/kg และกำหนดระยะเวลาปลอดภัยสำหรับการเก็บเกี่ยวที่ 7 วัน สำหรับลูกพีช
- เพิ่มเติมค่า MRL ที่ 2.0 mg/kg และกำหนดระยะเวลาปลอดภัยสำหรับการเก็บเกี่ยวที่ 3 วัน สำหรับองุ่น
- เปลี่ยนระยะเวลาปลอดภัยสำหรับการเก็บเกี่ยวจาก 7 วัน เป็น 5 วัน สำหรับถั่ว (bean culture)
- เปลี่ยนค่า MRL จาก 0.5 mg/kg และระยะเวลาปลอดภัยสำหรับการเก็บเกี่ยวจาก 7 วัน เป็น 2 วัน สำหรับมะเขือเทศ

วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
เกาหลีใต้ G/SPS/N/KOR/633
27 มีนาคม 2562
ปกติ
สินค้า :อาหาร  
สาระสำคัญ : จัดทำ พ.ร.บ. พิเศษเกี่ยวกับการควบคุมความปลอดภัยสำหรับอาหารนำเข้าโดยเพิ่มรวมกฎระเบียบใหม่เกี่ยวกับข้อกำหนดสำหรับการนำเข้าอาหารที่ต้องมีการจัดการด้านสุขอนามัยแบบพิเศษ โดย พ.ร.บ. ฉบับนี้ได้กำหนดรายการสินค้าที่เข้าข่ายอาหารที่ต้องมีการจัดการด้านสุขอนามัยพืชแบบพิเศษ

วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
บราซิล G/SPS/N/BRA/1500
27 มีนาคม 2562
ปกติ
สินค้า :สารกำจัดศัตรูพืช  
สาระสำคัญ : ประกาศแก้ไขร่างกฎระเบียบหมายเลข 620 เกี่ยวกับสาร T32 ? TEBUCONAZOL (tebuconazole) ในรายการสารออกฤทธิ์ที่ใช้เป็นสารกำจัดศัตรูพืช ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด และผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ โดย
- เปลี่ยนระยะเวลาปลอดภัยสำหรับการเก็บเกี่ยวจาก 35 วัน เป็น 30 วัน สำหรับการผลิตข้าวโอ๊ต, ไรย์, บาร์เลย์ และข้าวสาลี
- เพิ่มเติมค่า MRL และระยะเวลาปลอดภัยสำหรับการเก็บเกี่ยวของหญ้าที่ไม่ได้ใช้เป็นอาหารสัตว์

วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
บราซิล G/SPS/N/BRA/1490
27 มีนาคม 2562
ปกติ
สินค้า :สารกำจัดศัตรูพืช  
สาระสำคัญ : จัดทำร่างประกาศฉบับที่ 623 เกี่ยวกับสารออกฤทธิ์ Difenoconazole โดยแก้ไขค่า MRLs จาก 0.3 เป็น 0.4 mg/kg และแก้ไขระยะปลอดภัยจาก 14 วัน เป็น 3 วันในการปลูกอะโวกาโด

วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
บราซิล G/SPS/N/BRA/1278/Add.1
27 มีนาคม 2562
ปกติ
สินค้า :วัตถุเจือปนอาหาร  
สาระสำคัญ : ประกาศใช้กฎระเบียบ Resolution No. 272 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2562 เรื่อง การขึ้นทะเบียนวัตถุเจือปนอาหารที่อนุญาตให้ใช้ในเนื้อและผลิตภัณฑ์จากเนื้อ โดยกฎระเบียบได้กำหนดค่าเจือปนสูงสุด คุณสมบัติของสาร และวิธีการใช้สาร

วันที่มีผลบังคับใช้ : 14 มี.ค. 62
ประเทศคู่ค้า  
แอฟริกาใต้ G/SPS/N/ZAF/64
27 มีนาคม 2562
ปกติ
สินค้า :ยารักษาสัตว์เพื่อการบริโภค (stock remedies)  
สาระสำคัญ : แก้ไขร่างกฎระเบียบเกี่ยวกับยารักษาสัตว์เพื่อการบริโภค (stock remedies) โดยแบ่งประเภทยาสัตว์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเพื่อจำหน่าย นอกจากนี้กำหนดให้มีการควบคุมการติดฉลากสำหรับยาสัตว์ รายละเอียดเพิ่มเติม
https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/ZAF/19_1608_00_e.pdf

วันที่มีผลบังคับใช้ : 6 เดือน หลังจากประกาศใน ราชกิจจาฯ
ประเทศคู่ค้า  
ญี่ปุ่น G/SPS/N/JPN/629
27 มีนาคม 2562
ปกติ
สินค้า :วัตถุเจือปนอาหาร  
สาระสำคัญ : ทบทวนรายการสารที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพมนุษย์ โดยได้กำหนดให้สาร Citric acid esters of mono- and diglycerides of fatty acid.เป็นสารที่ได้รับการยกเว้น (exempt substance) ตาม พรบ. สุขลักษณะอาหาร

วันที่มีผลบังคับใช้ : 22 ม.ค. 62
ประเทศคู่ค้า  
ญี่ปุ่น G/SPS/N/JPN/584/Add.1
27 มีนาคม 2562
ปกติ
สินค้า :สารกำจัดศัตรูพืช  
สาระสำคัญ : ประกาศใช้ค่า MRL ของสารกำจัดศัตรูพืช Heptachlor โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 ม.ค. 62 เป็นต้นไป รายละเอียดเพิ่มเติม
https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/JPN/19_1723_00_e.pdf

วันที่มีผลบังคับใช้ : 22 ม.ค. 62
ประเทศคู่ค้า  
ชิลี G/SPS/N/CHL/590/Add.1
27 มีนาคม 2562
ปกติ
สินค้า :ชิ้นส่วนของไม้ประดับ  
สาระสำคัญ : ประกาศใช้กฎระเบียบฉบับแก้ไขของ Resolution No. 3.418 ปีค.ศ. 2002 เรื่อง ข้อกำหนดสำหรับการนำเข้าชิ้นส่วนใต้ดินของไม้ประดับเพื่อการเพาะพันธุ์

วันที่มีผลบังคับใช้ : 19 มี.ค. 62
ประเทศคู่ค้า  
บราซิล G/SPS/N/BRA/1505
27 มีนาคม 2562
ปกติ
สินค้า :สารกำจัดศัตรูพืช  
สาระสำคัญ : ประกาศแก้ไขร่างกฎระเบียบหมายเลข 616 เกี่ยวกับสาร F49 ? FLUDIOXONIL ในรายการสารออกฤทธิ์ที่ใช้เป็นสารกำจัดศัตรูพืช ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด และผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ ที่ใช้ฉีดพ่นทางใบหรือใช้กับเมล็ดพันธุ์ โดย
- เพิ่มเติมค่า MRL ที่ 5.0 mg/kg และกำหนดระยะเวลาปลอดภัยสำหรับการเก็บเกี่ยวที่ 3 วัน สำหรับผักกาดหอม
- เพิ่มเติมค่า MRL ที่ 0.05 mg/kg และกำหนดระยะเวลาปลอดภัยสำหรับการเก็บเกี่ยวที่ 25 วัน สำหรับฝ้าย
- เพิ่มเติมค่า MRL ที่ 3.0 mg/kg และไม่กำหนดระยะเวลาปลอดภัยสำหรับการเก็บเกี่ยว สำหรับกระเทียม
- เพิ่มเติมค่า MRL ที่ 0.07 mg/kg และกำหนดระยะเวลาปลอดภัยสำหรับการเก็บเกี่ยวที่ 7 วัน สำหรับหัวหอม
- เพิ่มเติมค่า MRL ที่ 0.3 mg/kg และกำหนดระยะเวลาปลอดภัยสำหรับการเก็บเกี่ยวที่ 3 วัน สำหรับผลไม้ตระกูลซิตรัส
- เพิ่มเติมค่า MRL ที่ 0.5 mg/kg และกำหนดระยะเวลาปลอดภัยสำหรับการเก็บเกี่ยวที่ 5 วัน สำหรับถั่ว (bean)
- เพิ่มเติมค่า MRL ที่ 0.2 mg/kg และกำหนดระยะเวลาปลอดภัยสำหรับการเก็บเกี่ยวที่ 21 วัน สำหรับทานตะวัน
- เพิ่มเติมค่า MRL ที่ 0.5 mg/kg และกำหนดระยะเวลาปลอดภัยสำหรับการเก็บเกี่ยวที่ 1 วัน สำหรับสตอเบอร์รี
- เพิ่มเติมค่า MRL ที่ 0.5 mg/kg และกำหนดระยะเวลาปลอดภัยสำหรับการเก็บเกี่ยวที่ 7 วัน สำหรับลูกพีช
- เพิ่มเติมค่า MRL และกำหนดระยะเวลาปลอดภัยสำหรับการเก็บเกี่ยวกุหลาบที่ไม่ได้ใช้เป็นอาหารสัตว์
- เพิ่มเติมค่า MRL ที่ 0.2 mg/kg และกำหนดระยะเวลาปลอดภัยสำหรับการเก็บเกี่ยวที่ 30 วัน สำหรับถั่วเหลือง
- เพิ่มเติมค่า MRL ที่ 0.3 mg/kg และกำหนดระยะเวลาปลอดภัยสำหรับการเก็บเกี่ยวที่ 2 วัน สำหรับมะเขือเทศ
- เพิ่มเติมค่า MRL ที่ 3.0 mg/kg และกำหนดระยะเวลาปลอดภัยสำหรับการเก็บเกี่ยวที่ 3 วัน สำหรับองุ่น

วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
ยูกันดา G/SPS/N/UGA/72
27 มีนาคม 2562
ปกติ
สินค้า :กาแฟสำเร็จรูป  
สาระสำคัญ : กำหนดร่างมาตรฐาน DUS 975:2019 เกี่ยวกับกาแฟสำเร็จรูป โดยได้ระบุข้อกำหนด วิธีการสุ่มตัวอย่างและการทดสอบกาแฟสำเร็จรูป โดยมาตรฐานนี้บังคับใช้กับกาแฟสำเร็จรูปที่เอาคาเฟอีนออก รายละเอียดเพิ่มเติม
https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/UGA/19_1689_00_e.pdf

วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
ญี่ปุ่น G/SPS/N/JPN/625
27 มีนาคม 2562
ปกติ
สินค้า :วัตถุเจือปนอาหาร  
สาระสำคัญ : ทบทวนมาตรฐานและข้อกำหนดของวัตถุเจือปนอาหาร Hypobromous acid water รายละเอียดเพิ่มเติม
https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/JPN/19_1717_00_e.pdf

วันที่มีผลบังคับใช้ : ณ วันประกาศในราชกิจจาฯ
ประเทศคู่ค้า  
อินเดีย G/SPS/N/IND/234
27 มีนาคม 2562
ปกติ
สินค้า :น้ำมันพืชเพื่อการบริโภค  
สาระสำคัญ : เสนอร่างกฎระเบียบความปลอดภัยอาหารและมาตรฐาน (การโฆษณาและการอ้างสิทธิ) ฉบับแก้ไข เรื่อง การอ้างสิทธิของน้ำมันพืชเพื่อการบริโภค รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.fssai.gov.in/home/fss-legislation/wto-notifications/wto-sps-notifications.html

วันที่มีผลบังคับใช้ : ณ วันประกาศในราชชกิจจาฯ
ประเทศคู่ค้า  
บราซิล G/SPS/N/BRA/1485/Add.1
27 มีนาคม 2562
ปกติ
สินค้า :สารกำจัดศัตรูพืช  
สาระสำคัญ : ประกาศขยายระยะเวลารับฟังข้อคิดเห็นเพิ่มอีก 30 วัน สำหรับกฎระเบียบ Resolution No. 611 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง ร่างกฎระเบียบเกี่ยวกับสาร A26 ? AZOXISTROBINA (Azoxystrobin) ในรายการสารออกฤทธิ์ที่ใช้เป็นสารกำจัดศัตรูพืช ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด และผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ โดยกำหนดให้แสดงข้อคิดเห็นได้จนถึงวันที่ 18 เม.ย. 62

วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
ชิลี G/SPS/N/CHL/585/Rev.1/Add.1
27 มีนาคม 2562
ปกติ
สินค้า :พืชสกุล Vitis spp. (องุ่น) ชนิดตัดราก  
สาระสำคัญ : ประกาศใช้กฎระเบียบด้านสุขอนามัยพืชสำหรับการนำเข้าพืชสกุล Vitis spp. ชนิดตัดราก จากสหรัฐอเมริกา โดยกฎระเบียบฉบับนี้มีผลบังคับใช้ในวันที่ 22 มี.ค. 62

วันที่มีผลบังคับใช้ : 22 มี.ค. 62
สหรัฐอเมริกา  
บราซิล G/SPS/N/BRA/1501
27 มีนาคม 2562
ปกติ
สินค้า :สารกำจัดศัตรูพืช  
สาระสำคัญ : ประกาศแก้ไขร่างกฎระเบียบหมายเลข 619 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2562 เกี่ยวกับสาร F71 ? FLORPIRAUXIFEN-BENZIL (florpyrauxifen-benzyl) ในทะเบียนรายการสารออกฤทธิ์ที่ใช้สำหรับสารกำจัดศัตรูพืช ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด และผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ โดย
- เพิ่มเติมสารดังกล่าวในทะเบียนรายการสารออกฤทธิ์

วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
บราซิล G/SPS/N/BRA/1483/Add.1
27 มีนาคม 2562
ปกติ
สินค้า :สารกำจัดศัตรูพืช  
สาระสำคัญ : ประกาศขยายระยะเวลารับฟังข้อคิดเห็นเพิ่มอีก 30 วัน สำหรับกฎระเบียบ Resolution No. 609 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง ร่างกฎระเบียบเกี่ยวกับสาร C09 ? CINOXANIL (Cymoxanil) ในรายการสารออกฤทธิ์ที่ใช้สำหรับสารกำจัดศัตรูพืช ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด และผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ โดยกำหนดให้แสดงข้อคิดเห็นได้จนถึวันที่ 18 เม.ย. 62

วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
ญี่ปุ่น G/SPS/N/JPN/585/Add.1
27 มีนาคม 2562
ปกติ
สินค้า :สารกำจัดศัตรูพืช  
สาระสำคัญ : ประกาศใช้ค่า MRL ของสารกำจัดศัตรูพืช Fluvalinate โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 ม.ค. 62เป็นต้นไป รายละเอียดเพิ่มเติม
https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/JPN/19_1723_00_e.pdf

วันที่มีผลบังคับใช้ : 22 ม.ค. 62
ประเทศคู่ค้า  
สหภาพยุโรป G/SPS/N/EU/314
27 มีนาคม 2562
ปกติ
สินค้า :ต้นไม้และพืช, ผัก รากและหัวพืชเพื่อการบริโภค, ผลไม้และถั่วเพื่อการบริโภค รวมถึงเปลือกผลไม้ในตระกูล Citrus หรือเมลอน, ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้  
สาระสำคัญ : เสนอกฎระเบียบ Commission Implementing Regulation (EU) 2019/66 เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับการควบคุมการนำเข้าพืช ผลิตภัณฑ์จากพืชและอื่นๆ โดยแนวทางดังกล่าวมีความสอดคล้องกับกฎระเบียบว่าด้วยมาตรการปกป้องประเทศจากการแพร่กระจายของศัตรูพืช รายละเอียดเพิ่มเติม
https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/EEC/19_1761_00_e.pdf

วันที่มีผลบังคับใช้ : 14 ธ.ค. 62
ประเทศคู่ค้า  
ชิลี G/SPS/N/CHL/591/Add.1
27 มีนาคม 2562
ปกติ
สินค้า :ถั่วพิสตาชิโอ (Pistacia vera)  
สาระสำคัญ : ประกาศใช้กฎระเบียบด้านสุขอนามัยพืชสำหรับการนำเข้าถั่วพิสตาชิโอ (Pistacia vera) จากสหรัฐอเมริกา

วันที่มีผลบังคับใช้ : 19 มี.ค. 62
สหรัฐอเมริกา  
แคนาดา G/SPS/N/CAN/1211/Add.1
27 มีนาคม 2562
ปกติ
สินค้า :วัตถุจือปนอาหาร  
สาระสำคัญ : ประกาศอนุญาตให้หินปูนผง (ground limestone) เป็นสารแต่งสีในลูกกวาด รายละเอียดเพิ่มเติม
https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/CAN/19_1743_00_e.pdf

วันที่มีผลบังคับใช้ : 20 มี.ค. 62
ประเทศคู่ค้า  
บราซิล G/SPS/N/BRA/1497
26 มีนาคม 2562
ปกติ
สินค้า :สารควบคุมชีวภัณฑ์  
สาระสำคัญ : จัดทำร่างกฎระเบียบฉบับที่ 614 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2561 เกี่ยวกับการกำหนดค่า MRLs ของสารกำจัดศัตรูพืชที่เป็นสารชีวภัณฑ์ที่ผลิตจาก Heterohabditis bacteriophora

วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
บราซิล G/SPS/N/BRA/1498
26 มีนาคม 2562
ปกติ
สินค้า :สารควบคุมชีวภัณฑ์  
สาระสำคัญ : จัดทำร่างกฎระเบียบฉบับที่ 631 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2561 เกี่ยวกับการกำหนดค่า MRLs ของสารกำจัดศัตรูพืชที่เป็นสารชีวภัณฑ์ที่ผลิตจาก Purpureocillium lilacinum

วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
บราซิล G/SPS/N/BRA/1488
26 มีนาคม 2562
ปกติ
สินค้า :สารกำจัดศัตรูพืช  
สาระสำคัญ : จัดทำร่างประกาศฉบับที่ 621 เกี่ยวกับสารออกฤทธิ์ Azoystrobin โดย 1) แก้ไขค่า MRL ในอะโวกาโดจาก 0.3 เป็น 1.0 mg/kg ระยะปลอดภัยหลังการเก็บเกี่ยว จาก 7 เป็น 3 วัน 2) แก้ไขค่า MRL ในเสาวรสจาก 0.3 เป็น 0.4 mg/kg ระยะปลอดภัยหลังการเก็บเกี่ยว จาก 7 เป็น 3 วัน ประเทศคู่ค้า 16 พ.ค. 62

วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
บราซิล G/SPS/N/BRA/1494
26 มีนาคม 2562
ปกติ
สินค้า :สารกำจัดศัตรูพืช  
สาระสำคัญ : จัดทำร่างกฎระเบียบฉบับที่ 628 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2561 เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงค่า MRLs ของสารกำจัดศัตรูพืช Methoxyfenozide ในกาแฟ ที่ 0.15 mg/kg ระยะปลอดภัย 7 วัน อ้อย ที่ 0.03 mg/kg โดยกำหนดระยะปลอดภัยสำหรับการเก็บเกี่ยวที่ 60 วัน

วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
บราซิล G/SPS/N/BRA/1499
26 มีนาคม 2562
ปกติ
สินค้า :สารควบคุมชีวภัณฑ์  
สาระสำคัญ : จัดทำร่างกฎระเบียบฉบับที่ 625 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2561 เกี่ยวกับการกำหนดค่า MRLs ของสารกำจัดศัตรูพืชที่เป็นสารชีวภัณฑ์ที่ผลิตจากReynoutria sachalinensis ในผักกาดหอม แครอท มะละกอ มะม่วง แตงโม พริกหวาน องุ่น โดยไม่กำหนดระยะปลอดภัยหลังการเก็บเกี่ยว

วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
บราซิล G/SPS/N/BRA/1489
26 มีนาคม 2562
ปกติ
สินค้า :สารกำจัดศัตรูพืช  
สาระสำคัญ : จัดทำร่างประกาศฉบับที่ 622 เกี่ยวกับสารออกฤทธิ์ Metominostrobin โดย 1) กำหนดค่า MRLในถั่วลิสง ข้าวโอ๊ต อ้อย ข้าวไรย์ ข้าวบาร์เลย์ ข้าวฟ่าง ที่ 0.01 mg/kg และระยะปลอดภัยหลังการเก็บเกี่ยว ที่ 30 วัน 2) กำหนดค่า MRL และระยะปลอดภัยสำหรับที่ไม่ใช่อาหาร 3) กำหนดค่า MRL ในกาแฟ ที่ 0.01 mg/kg และกำหนดระยะปลอดภัยหลังการเก็บเกี่ยว ที่ 45 วัน 4) แก้ไขค่า MRL ในข้าวจาก 0.5 เป็น 0.07 mg/kg 5) แก้ไขค่า MRL ในถั่ว (bean) จาก 0.01 เป็น 0.02 mg/kg และแก้ไขระยะปลอดภัยหลังการเก็บเกี่ยว ของข้าวสาลีจาก 35 เป็น 30 วัน

วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
บราซิล G/SPS/N/BRA/1495
26 มีนาคม 2562
ปกติ
สินค้า :สารกำจัดศัตรูพืช  
สาระสำคัญ : จัดทำร่างกฎระเบียบฉบับที่ 629 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2561 เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงค่า MRLs ของสารกำจัดศัตรูพืช Fenpropimorph ในฝ้าย ที่ 0.01 mg/kg โดยกำหนดระยะปลอดภัยสำหรับการเก็บเกี่ยวที่ 21 วัน

วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
บราซิล G/SPS/N/BRA/1496
26 มีนาคม 2562
ปกติ
สินค้า :สารกำจัดศัตรูพืช  
สาระสำคัญ : จัดทำร่างกฎระเบียบฉบับที่ 630 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2561 เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงค่า MRLs ของสารกำจัดศัตรูพืช Etofenprox ในดอกทานตะวัน คาโนลา เมล็ดละหุ่ง ที่ 0.04 mg/kg ระยะปลอดภัย 7 วัน ในหัวบีท แครอทและ มันสำปะหลัง ที่ 0.01 mg/kg โดยกำหนดระยะปลอดภัยสำหรับการเก็บเกี่ยวที่ 7 วัน
- แก้ไขรายการ ?j? เรื่องคำนิยามการตกค้างของสาร Etofenprox โดยกำหนดให้ใช้ปริมาณสาร Etofenprox และเมตาโบไลต์สำหรับการประเมินความเสี่ยงที่จะได้รับจากการตกค้างของสารนี้

วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
ไต้หวัน G/SPS/N/TPKM/486
26 มีนาคม 2562
ปกติ
สินค้า :พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช  
สาระสำคัญ : ร่างกฎระเบียบการกักกันพืชควบคุมสำหรับการนำเข้าและส่งออกทางไปรษณีย์ โดยร่างกฎระเบียบนี้จัดทำขึ้นภายใต้มาตรา 21.1 ของ พ.ร.บ.กักพืช
1. กรณีที่มีการส่งออกชิ้นส่วนพืชควบคุมทางไปรษณีย์ผู้ส่งออกสินค้าจะต้องยื่นคำขอส่งออกโดยเจ้าหน้าที่กักกันพืชจะเป็นผู้ออกแท็ก (quarantine tag) หรือใบรับรองสุขอนามัยพืช
2. กรณีนำเช้าชิ้นส่วนพืชควบคุมผู้นำเข้าจะต้องยื่นเพื่อขออนุญาตนำเข้าตามขั้นตอนที่กำหนดทั้งนี้ ระยะเวลาการขออนุญาตและระยะเวลาสิ้นสุดกำหรับการยื่นเอกสารเพิ่มเติม
3. กรณีการส่งชิ้นส่วนพืชควบคุมทางไปรษณีย์ กำหนดให้มีการแสดงข้อมูลหรือเอกสารบน/ภายในบรรจุภัณฑ์
4. กำหนดให้ผู้นำเข้าจะต้องยื่นคำขอสำหรับการนำเข้าพืชกักกันและหากชิ้นส่วนพืชควบคุมไม่เป็นไปตามข้อกำหนดจะต้องมีกระบวนการแก้ไขปัญหา
https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/TPKM/19_1684_00_e.pdf

วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
บราซิล G/SPS/N/BRA/1491
26 มีนาคม 2562
ปกติ
สินค้า :สารกำจัดศัตรูพืช  
สาระสำคัญ : จัดทำร่างกฎระเบียบฉบับที่ 624 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2561 เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงค่า MRLs ของสารกำจัดศัตรูพืช Clorfenapir ในถั่วลิสง ที่ 0.1 mg/kg โดยกำหนดระยะปลอดภัยสำหรับการเก็บเกี่ยวที่ 14 วัน

วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
เปรู G/SPS/N/PER/807
20 มีนาคม 2562
ปกติ
สินค้า :เมล็ดกัญชง-กัญชา (Cannabis sativa)  
สาระสำคัญ : จัดทำข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงสัตรูพืช (Pest risk analysis) สำหรับการนำเข้าเมล็ดกัญชง-กัญชา (Cannabis sativa) จากประเทศโคลัมเบีย และเสนอข้อกำหนดด้านสุขอนามัยพืชในการนำเข้าสินค้าดังกล่าว

วันที่มีผลบังคับใช้ : ณ วันประกาศใน OJ ของเปรู
โคลัมเบีย  
ชิลี G/SPS/N/CHL/598
20 มีนาคม 2562
ปกติ
สินค้า :วัสดุปลูกเพื่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ  
สาระสำคัญ : ประกาศแก้ไขข้อกำหนดการนำเข้าวัสดุปลูกเพื่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รายละเอียดสำคัญดังนี้
1. เพิ่มรายชื่อพืชและเชื้อที่ก่อให้เกิดโรคพืชในข้อ 4.3 ของ Regulation No. 633 (2003) ดังนี้
ชื่อพืช: Juglans microcarpa (สกุลวอลนัท)
ชื่อเชื้อก่อโรค: Xylella fastidiosa และ Cherry leaf roll virus

วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
ญี่ปุ่น G/SPS/N/JPN/624
20 มีนาคม 2562
ปกติ
สินค้า :สารกำจัดศัตรูพืช  
สาระสำคัญ : ญี่ปุ่นทบทวนระบบการขึ้นทะเบียนสารกำจัดศัตรูพืชเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้สารกำจัดศัตรูพืช โดยเพิ่มเรื่องการประเมินความปลอดภัยในผู้ใช้สารกำจัดศัตรูพืชและในผึ้ง (honeybee) และประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น สัตว์และพืชในสายพันธุ์ที่กำหนด รายละเอียดเพิ่มเติม
https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/JPN/19_1609_00_e.pdf

วันที่มีผลบังคับใช้ : 1 เม.ย. 63
ประเทศคู่ค้า  
สหภาพยุโรป G/SPS/N/EU/313
20 มีนาคม 2562
ปกติ
สินค้า :สารกำจัดศัตรูพืช  
สาระสำคัญ : ร่างกฎระเบียบเกี่ยวข้องกับการทบทวนค่า MRLs ของสาร amitrole, fipronil*, flufenoxuron, flupyrsulfuron-methyl, imazosulfuron, isoproturon, orthosulfamuron และ triasulfuron ในสินค้าบางรายการ เช่น สาร Fipronil ในผักสดและผักแช่แข็ง ผักที่บริโภคหัวและราก หอมใหญ่และหอมแดง ที่ 0.005 ppm เป็นต้น รายละเอียดเพิ่มเติม
https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/EEC/19_1614_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/EEC/19_1614_01_e.pdf

วันที่มีผลบังคับใช้ : 20 วันหลังจากประกาศใน OJ
ประเทศคู่ค้า  
มาเก๊า G/SPS/N/MAC/24
20 มีนาคม 2562
ปกติ
สินค้า :อาหาร  
สาระสำคัญ : มาตรฐานว่าด้วยการใช้วัตถุกันเสีย (Preservatives) และสารต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidants) ในอาหาร ซึ่งเป็นมาตรฐานความปลอดภัยอาหารที่กำหนดแนวทางและควบคุมการใช้วัตถุกันเสียและสารต้านอนุมูลอิสระของผู้ผลิตและผู้จำหน่ายอาหาร ซึ่งประกอบด้วยหลักการใช้วัตถุกันเสียและสารต้านอนุมูลอิสระ ขอบเขตการใช้วัตถุกันเสียและสารต้านอนุมูลอิสระที่ระดับสูงสุดที่อนุญาตให้ใช้ โดยได้กำหนดคำนิยามของคำว่าวัตถุกันเสียและสารต้านอนุมูลอิสระ ดังนี้
- "วัตถุกันเสีย" หมายถึง สารเติมแต่งอาหารที่ใช้ในการยืดอายุการเก็บรักษาอาหารโดยการป้องกันการเสื่อมสภาพที่เกิดจากจุลินทรีย์
- "สารต้านอนุมูลอิสระ" หมายถึง ประเภทของสารเติมแต่งอาหารที่ใช้ในการยืดอายุการเก็บรักษาอาหารโดยการป้องกันการเสื่อมสภาพที่เกิดจากออกซิเดชัน
โดยกฎระเบียบนี้จะไม่บังคับใช้สำหรับอาหารที่ควบคุมโภชนาการเฉพาะ (specific dietetic use) รวมทั้งผลิตภัณฑ์บางชนิดสำหรับทารกและเด็กเล็ก ทั้งนี้ อนุญาตให้ใช้วัตถุกันเสียและสารต้านอนุมูลอิสระตามรายชื่อที่กำหนดในกฎระเบียบฉบับนี้ โดยกฎระเบียบนี้การใช้สารกันบูดและสารต้านอนุมูลอิสระจะต้องเป็นไปตามหลักการของการผลิตที่ดี (GMP)

วันที่มีผลบังคับใช้ : 5 มี.ค. 62
ประเทศคู่ค้า  
เคนยา G/SPS/N/KEN/123
19 มีนาคม 2562
ปกติ
สินค้า :เนื้อวัว  
สาระสำคัญ : ประกาศร่างข้อกำหนดมาตรฐาน วิธีการสุ่มตัวอย่าง และวิธีทดสอบผลิตภัณฑ์เนื้อบดปรุงบรรจุกระป๋อง (Canned corned beef) รายละเอียดเพิ่มเติม
https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/KEN/19_1594_00_e.pdf

วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
เกาหลีใต้ G/SPS/N/KOR/212/Add.12
19 มีนาคม 2562
ปกติ
สินค้า :พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช  
สาระสำคัญ : เพิ่มเติมรายชื่อศัตรูพืชกักกัน 24 ชนิด ได้แก่ Candidatus phytoplasma phoenicium, Peach rosette phytoplasma, Lettuce infectious yellows virus, Peach masaic virus, Potato black ringspot virus, Raspberry leaf curl virus, Squash leaf curl virus, Strawberry latent C virus, Tomato mottle virus, Carduus tenuiflorus, Brassica tournefortii, Onopordum acanthium, Cerambyx cerdo, Hylobitelus xiaoi, Sternechus subsignatus, Camponotus compressus, Thaumetopoea pityocampa, Dargida procinctus, Acanthocoris scabrator, Cochlochila bullita, Dialeuropora dicempuncta, Matsucoccus feytaudi, Odonaspis saccharicaulis, Pseudococcus orchidicola

วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
สหรัฐอเมริกา G/SPS/N/USA/3052
19 มีนาคม 2562
ปกติ
สินค้า :ผักตระกูลกะหล่ำใบเขียว (subgroup 4-16B), เมล็ดฝ้าย (subgroup 20C), Kohlrabi, ผักที่มีก้านใบ (subgroup 22B), พืชหัวและลำต้น (subgroup 22A) ยกเว้น Kahlrabi, หญ้าหวานแห้ง, Swiss chard, ผักตระกูลกะหล่ำที่มีหัวและก้าน (group 5-16), ผักใบของพืชหัวที่เกิดจากส่วนรากและหัวที่เกิดจากลำต้น (group 2) ยกเว้น sugar beet  
สาระสำคัญ : ประกาศใช้กฎระเบียบเกี่ยวกับค่าสารตกค้าง S-Metolachlor ในสินค้าต่างๆ รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2019-03-11/html/2019-04251.htm

วันที่มีผลบังคับใช้ : 11 มี.ค. 62
ประเทศคู่ค้า  
เคนยา G/SPS/N/KEN/119
19 มีนาคม 2562
ปกติ
สินค้า :เนื้อสัตว์  
สาระสำคัญ : ประกาศร่างข้อกำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับวิธีการผลิตบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์เนื้อแปรรูปหรือการผลิตเนื้อแปรรูปในโรงงาน รายละเอียดเพิ่มเติม
https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/KEN/19_1590_00_e.pdf

วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
เคนยา G/SPS/N/KEN/124
19 มีนาคม 2562
ปกติ
สินค้า :เมล็ดกาแฟวสด  
สาระสำคัญ : ประกาศร่างข้อกำหนดมาตรฐาน วิธีการสุ่มตัวอย่าง และวิธีทดสอบเมล็ดกาแฟสด โดยมาตรฐานนี้บังคับใช้กับเมล็ดกาแฟสายพันธุ์อาราบิกา (Coffea arabica) และ สายพันธุ์โรบัสตา (Coffea canephora) รายละเอียดเพิ่มเติม
https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/KEN/19_1595_00_e.pdf

วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
เอกวาดอร์ G/SPS/N/ECU/217
19 มีนาคม 2562
ปกติ
สินค้า :เมล็ดหญ้าไรย์ (Lolium spp.)  
สาระสำคัญ : ประกาศข้อกำหนดด้านสุขอนามัยพืชสำหรับการนำเข้าเมล็ดหญ้าไรย์ (Lolium spp.) เพื่อการเพาะปลูกที่มีต้นกำเนิดจากประเทศอุรุกวัย

วันที่มีผลบังคับใช้ : -
อุรุกวัย  
เกาหลีใต้ G/SPS/N/KOR/632
19 มีนาคม 2562
ปกติ
สินค้า :วัตถุเจือปนอาหาร  
สาระสำคัญ : แก้ไขมาตรฐานและความจำเพาะสำหรับวัตถุเจือปนอาหาร (Standards and Specifications for Food Additives) สาระสำคัญดังนี้
1. จัดทำมาตรฐานเกี่ยวกับการผลิต Nitrous dioxide
2. จัดทำระดับการใช้เชื้อจุลินทรีย์เพื่อการใช้งานทั่วไป
3. แก้ไขข้อกำหนดเฉพาะสำหรับวัตถุเจือปนอาหาร 6 ชนิด ได้แก่ L-Glutamic acid, Monoammonium L-glutamate, Monopotassium L-glutamiate, Cyanocobalamin, Annatto (water-soluble) และวิธีการเตรียมวัตถุกันเสีย
4. แก้ไขชื่อสามัญและชื่อต้นกำเนิดของวัตถุปรุงแต่งกลิ่นรสจากธรรมชาติจำนวน 59 รายการ
5. แก้ไขมาตรฐานการใช้วัตถุเจือปนอาหารจำนวน 13 ชนิด ดังนี้ Copper gluconate, Manganese gluconate, Zinc gluconate, Ferrous gluconate, Phylloquinone, 5?-Cytidylic acid, Disodium 5?-cytidylate, 5?-Adenylic acid, Disodium
5?-uridylate, Cupric sulfate, Zinc sulfate, Potassium hydroxide, Heme iron
6. แก้ไขวิธีการวิเคราะห์เพื่อการทดสอบการทำงานของแบคทีเรีย
7. จัดทำข้อมูลเพิ่มเติมด้านพิษวิทยาสำหรับกรณีสารช่วยในการผลิต (Processing aid) ถูกใช้เป็นวัตถุเจือปนอาหาร

วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
เคนยา G/SPS/N/KEN/120
19 มีนาคม 2562
ปกติ
สินค้า :ไส้กรอกเนื้อสัตว์  
สาระสำคัญ : ประกาศร่างข้อกำหนดมาตรฐาน, วิธีการสุ่มตัวอย่าง และวิธีทดสอบผลิตภัณฑ์ไส้กรอกเนื้อวัว, เนื้อแกะ, เนื้อแพะ, เนื้ออูฐ, เนื้อสุกร, และเนื้อสัตว์ปีก เพื่อการบริโภคของมนุษย์ รายละเอียดเพิ่มเติม
https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/KEN/19_1591_00_e.pdf

วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
สหรัฐอเมริกา G/SPS/N/USA/3051
19 มีนาคม 2562
ปกติ
สินค้า :ชาแห้งและชาสำเร็จรูป  
สาระสำคัญ : ประกาศใช้กฎระเบียบเกี่ยวกับค่าสารตกค้าง Methoxyfenozide ในสินค้าชานำเข้า รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2019-03-12/html/2019-04458.htm

วันที่มีผลบังคับใช้ : 12 มี.ค. 62
ประเทศคู่ค้า  
เคนยา G/SPS/N/KEN/125
19 มีนาคม 2562
ปกติ
สินค้า :กาแฟสำเร็จรูป  
สาระสำคัญ : ประกาศร่างข้อกำหนดมาตรฐาน วิธีการสุ่มตัวอย่าง และวิธีทดสอบผลิตภัณฑ์กาแฟสำเร็จรูป โดยมาตรฐานนี้บังคับใช้กับกาแฟสำเร็จรูปชนิดปราศจากคาเฟอีน รายละเอียดเพิ่มเติม
https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/KEN/19_1596_00_e.pdf

วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
สหรัฐอเมริกา G/SPS/N/USA/2156/Add.9
19 มีนาคม 2562
ปกติ
สินค้า :อาหาร  
สาระสำคัญ : ประกาศขยายเวลาการปฏิบัติตามมาตรฐานเกี่ยวกับการเพาะปลูก, การเก็บเกี่ยว, การบรรจุ และการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ใดๆ นอกเหนือจากต้นอ่อนพืช เพื่อรับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานจริงและพิจารณาลดอุปสรรคในการปฏิบัติตามมาตรฐาน รายละเอียดเพิ่มเติม
https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/USA/19_1603_00_e.pdf

วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
เคนยา G/SPS/N/KEN/121
19 มีนาคม 2562
ปกติ
สินค้า :สัตว์ปีก  
สาระสำคัญ : ประกาศร่างข้อกำหนดมาตรฐาน, วิธีการสุ่มตัวอย่าง และวิธีทดสอบสัตว์ปีกตัดแต่ง (dressed poultry) โดยมาตรฐานนี้บังคับใช้กับสัตว์ปีกเพาะเลี้ยงเพื่อการบริโภค รายละเอียดเพิ่มเติม
https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/KEN/19_1592_00_e.pdf

วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
เคนยา G/SPS/N/KEN/122
19 มีนาคม 2562
ปกติ
สินค้า :เนื้อวัว  
สาระสำคัญ : ประกาศร่างข้อกำหนดมาตรฐาน วิธีการแบ่งระดับ (Grading) และระดับของเนื้อวัว (Grades of beef) รวมถึงเนื้อลูกวัว, คุณภาพและข้อกำหนดความปลอดภัย, วิธีการสุ่มตัวอย่าง และวิธีทดสอบ รวมถึงซากสัตว์เพื่อการบริโภค โดยมาตรฐานนี้บังคับใช้กับเนื้อที่ตัดจากซากสัตว์เพื่อการค้า รายละเอียดเพิ่มเติม
https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/KEN/19_1593_00_e.pdf

วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
ญี่ปุ่น G/SPS/N/JPN/622
18 มีนาคม 2562
ปกติ
สินค้า :วัตถุเจือปนอาหาร  
สาระสำคัญ : อนุญาตให้ใช้อาร์กอน (Argon) เป็นวัตถุเจือปนอาหาร พร้อมทั้งกำหนดมาตรฐานและข้อกำหนดของสารดังกล่าว รายละเอียดเพิ่มเติม
https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/JPN/19_1551_00_e.pdf

วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
ฟิลิปปินส์ G/SPS/N/PHL/435
18 มีนาคม 2562
ฉุกเฉิน
สินค้า :สุกรเลี้ยงและสุกรป่า และผลิตภัณฑ์สุกร  
สาระสำคัญ : ระงับการนำเข้าสุกรเลี้ยงและสุกรป่า รวมทั้งผลิตภัณฑ์สุกร ซึ่งประกอบไปด้วยเนื้อสุกรและน้ำเชื้อ ทั้งนี้ ยังรวมถึงกระบวนการตรวจสอบเอกสารและการออกเอกสารสำหรับการนำเข้าสินค้าเหล่านี้ด้วย สำหรับเนื้อสุกรแช่แข็งที่มาจากโรงงานที่ได้รับการรับรอง ยังคงอนุญาตให้นำเข้าได้ภายใต้กฎระเบียบด้านการกักกันสัตว์

วันที่มีผลบังคับใช้ : 18 ก.พ. 62
เวียดนาม  
ญี่ปุ่น G/SPS/N/JPN/623
18 มีนาคม 2562
ปกติ
สินค้า :วัตถุเจือปนอาหาร  
สาระสำคัญ : อนุญาตให้ใช้ Isobutylamine, Isopropylamine, sec-Butylamine, Propylamine, Hexylamine, Pentylamine และ 2-Methylbutylamine เป็นวัตถุเจือปนอาหาร พร้อมทั้งกำหนดมาตรฐานและข้อกำหนดของสารดังกล่าว รายละเอียดเพิ่มเติม
https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/JPN/19_1552_00_e.pdf

วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
สหภาพยุโรป G/SPS/N/EU/312
18 มีนาคม 2562
ปกติ
สินค้า :ยาสัตว์  
สาระสำคัญ : กฎระเบียบ Regulation (EU) 2019/6 เกี่ยวข้องกับการอนุญาตและการใช้ยาสัตว์ การยื่นขออนุญาต การอนุญาตให้จำหน่าย โดยจะบังคับใช้กฎระเบียบดังกล่าวในวันที่ 28 ม.ค. 2565 รายละเอียดเพิ่มเติม
https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/EEC/19_1546_00_e.pdf

วันที่มีผลบังคับใช้ : 28 ม.ค. 65
ประเทศคู่ค้า  
ซาอุดิอาระเบีย G/SPS/N/SAU/392
18 มีนาคม 2562
ปกติ
สินค้า :ม้า  
สาระสำคัญ : ระงับการนำเข้าชั่วคราวม้าที่มาจากเปรู เนื่องจากพบโรคโลหิตจางติดเชื้อในม้า (Equine infectious anaemia) ในเปรู

วันที่มีผลบังคับใช้ : 12 มี.ค. 62
เปรู  
แอฟริกาใต้ G/SPS/N/ZAF/63
18 มีนาคม 2562
ปกติ
สินค้า :ผลิตภัณฑ์เนื้อกระป๋อง  
สาระสำคัญ : ข้อกำหนดบังคับสำหรับผลิตภัณฑ์เนื้อกระป๋องเพื่อการบริโภคของมนุษย์ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานของแอฟริกาใต้ (SANS) 1675 โดยข้อกำหนดนี้บังคับใช้กับโรงงานผลิต กระบวนการผลิต การแปรรูป การฆ่าเชื้อผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ ข้อกำหนดด้านสุขอนามัย ข้อกำหนดการปนเปื้อนสารเคมีและจุลินทรีย์ รวมทั้งข้อกำหนดเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ ณ โรงงานบรรจุ จะต้องเป็นไปตาม SANS 1675 ด้วย รายละเอียดเพิ่มเติม
https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/ZAF/19_1487_00_e.pdf

วันที่มีผลบังคับใช้ : 6 เดือน หลังจากประกาศใน ราชกิจจาฯ
ประเทศคู่ค้า  
คาซัคสถาน G/SPS/N/KAZ/35
18 มีนาคม 2562
ปกติ
สินค้า :อาหาร  
สาระสำคัญ : ร่างแก้ไขกฎระเบียบสุขภาพสัตว์ (common veterinary) โดยกำหนดมาตรการด้านสุขภาพสัตว์สำหรับสินค้า ดังต่อไปนี้
- วัตถุดิบที่ขึ้นต้นด้วยรหัส 0401 ? 0404 ตามระบบ Common Commodity Nomenclature of Foreign Economic Activity of the Eurasian Economic Union (CN of FEA of the EAEU) ทั้งที่ไม่มีส่วนผสมและมีส่วนผสมของไขมันนมน้อยกว่า 1.5% โดยน้ำหนัก ยกเว้น สินค้าที่เป็นผง
- วัตถุดิบที่ขึ้นต้นด้วยรหัส 0401 ? 0404 ตามระบบ CN of FEA of the EAEU ที่มีส่วนผสมของไขมันนมตั้งแต่ 1.5% โดยน้ำหนัก ยกเว้น สินค้าที่เป็นแบบผงและสินค้าที่ไม่ได้ระบุไว้ในระบบ CN of FEA of the EAEU
- วัตถุดิบที่มีส่วนผสมของไขมันพืชหรือน้ำมันพืชที่มีส่วนผสมของไขมันนมน้อยกว่า 1.5% โดยน้ำหนัก
- ส่วนผสมที่เป็นเกรดสำหรับการบริโภคของมนุษย์หรือวัตถุดิบไขมันพืชหรือไขมันสัตว์ หรือน้ำมันจากพืชหรือจากสัตว์ ที่มีส่วนผสมของไขมันนมมากกว่า 15% โดยน้ำหนัก
- ฟองดูชีส (Cheese fondue)
- วัตถุดิบอาหารที่มีส่วนประกอบของนม ซึ่งไม่ได้ระบุรหัสไว้ใน CN of FEA of the EAEU
- สินค้าตามรหัส HS Code ดังนี้ 1901 90 910 0; 1901 90 990 04; 2106 90 920 0; 2106 90 980 4; 2106 90 980 5; 2106 90 980 9

วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
ซาอุดิอาระเบีย G/SPS/N/SAU/393
18 มีนาคม 2562
ปกติ
สินค้า :สัตว์ปีกมีชีวิต, ไข่ฟัก, ลูกไก่  
สาระสำคัญ : ระงับการนำเข้าชั่วคราวสัตว์ปีกมีชีวิต ไข่ฟัก และลูกไก่ที่มาจากอียิปต์ เนื่องจากมีการระบาดของเชื่อไข้หวัดนก HPAI

วันที่มีผลบังคับใช้ : 12 มี.ค. 62
อียิปต์  
เนปาล G/SPS/N/NPL/28
15 มีนาคม 2562
ปกติ
สินค้า :สารกำจัดศัตรูพืช  
สาระสำคัญ : กระทรวงเทคโนโลยีอาหารและการควบคุมคุณภาพ เสนอกำหนดค่า MRL ของสารกำจัดศัตรูพืชสำหรับแอปเปิล กล้วย มะระ มะเขือ กะหล่ำปลี กะหล่ำดอก กระเจี๊ยบเขียว มะเขือเทศ ชาเขียว ชาดำหมักและชาดำแห้ง โดยกำหนดเป็น 1) ข้อกำหนดบังคับภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบด้านความปลอดภัยอาหาร 2) เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง สินค้าอาหารนำเข้า/ส่งออก และ 3) เพื่อคงไว้ซึ่งความปลอดภัยของสินค้าอาหารเพื่อผู้บริโภค

วันที่มีผลบังคับใช้ : 1 มี.ค. 63
ประเทศคู่ค้า  
ชิลี G/SPS/N/CHL/587/Add.1
15 มีนาคม 2562
ปกติ
สินค้า :เนื้อเยื่อพืชเพื่อการเพาะเลี้ยง  
สาระสำคัญ : ประกาศใช้ข้อกำหนดด้านสุขอนามัยพืชสำหรับเนื้อเยื่อพืชเพื่อการเพาะเลี้ยง โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562

วันที่มีผลบังคับใช้ : 7 มี.ค. 62
ประเทศคู่ค้า  
ฟิลิปปินส์ G/SPS/N/PHL/432/Add.1
15 มีนาคม 2562
ปกติ
สินค้า :ศัตรูพืชควบคุม  
สาระสำคัญ : กรมวิชาการเกษตรได้เพิ่มเติมภาคผนวกที่ 1 ของประกาศกรมวิชาการเกษตรฉบับที่ 18 ปี 2561 เรือง รายชื่อศัตรูพืชควบคุม (Regulated Plant Pest) รายละเอียดเพิ่มเติม
https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/PHL/19_1482_00_e.pdf ประเทศคู่ค้า

วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
สหภาพยุโรป G/SPS/N/EU/311
15 มีนาคม 2562
ปกติ
สินค้า :สิ่งมีชีวิตต่างถิ่น (invasive allein species) HS code 01619, 010639, 0301, 0407, 051191, 060290 120999  
สาระสำคัญ : ร่างแก้ไขกฎระเบียบ Regulation (EU) no. 2016/1141 ได้ปรับปรุงรายชื่อสิ่งมีชีวิตต่างถิ่น (invasive allein species) ของสหกาพยุโรปในการกปฏิบัติตามกฎระเบียบ Regulation (EU) no. 1143/2014 เกี่ยวกับการจัดการและป้องกันการเข้ามาและแพร่ระบาดของสิ่งมีชีวิตต่างถิ่น โดยรายชื่อได้กำหนดเพิ่มเติมภายใต้กฎระเบียบ Regulation (EU) no. 2017/1236 รายละเอียดค้นได้จาก
https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/EEC/19_1483_00_e.pdf

วันที่มีผลบังคับใช้ : 20 วันหลังประกาศลง ราชกิจจานุเบกษา
ประเทศคู่ค้า  
นิวซีแลนด์ G/SPS/N/NZL/589
15 มีนาคม 2562
ปกติ
สินค้า :ช้างเอชียช้างสวนสัตว์  
สาระสำคัญ : แก้ไขมาตรฐานสุขภาพการนำเข้าช้างเอเชียช้างสวนสัตว์ที่มาจากออสเตรเลียและศรีลังกา การแก้ไขนี้อนุญาตให้นำเข้าช้างเอเชียเพื่อให้เป็นช้างในสวนสัตว์โดยการนำเข้าโดยตรงจากศรีลังกา ได้ขยายการกักกันและการทดสอบโดยไม่ต้องกักกันสำหรับประเทศที่ปลอดโรคปากและเท้าเปื่อย รายละเอียดค้นได้จาก
https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/NZL/19_1476_00_e.pdf

วันที่มีผลบังคับใช้ : 6 พ.ค. 62
ออสเตรเลีย ศรีลังกา  
ชิลี G/SPS/N/CHL/588/Add.1
15 มีนาคม 2562
ปกติ
สินค้า :อัลมอนด์แห้งชนิดมีเปลือกและชนิดกระเทาะเปลือก(Prunus dulcis)  
สาระสำคัญ : ประกาศใช้ข้อกำหนดด้านสุขอนามัยพืชสำหรับอัลมอนด์แห้งชนิดมีเปลือกและกระเทาะเปลือก (Prunus dulcis) โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562

วันที่มีผลบังคับใช้ : 7 มี.ค. 62
ออสเตรเลีย  
เคนยา G/SPS/N/KEN/117
15 มีนาคม 2562
ปกติ
สินค้า :น้ำตาล  
สาระสำคัญ : มาตรฐานเคนยากำหนดมาตรฐานน้ำตาลไอซิ่ง โดยได้ระบุข้อกำหนดและวิธีการทดสอบน้ำตาลไอซิ่งเพื่อนำมาบริโภค รายละเอียดเพิ่มเติม
https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/KEN/19_1502_00_e.pdf

วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
ชิลี G/SPS/N/CHL/589/Add.1
15 มีนาคม 2562
ปกติ
สินค้า :วอลนัทแห้งชนิดมีเปลือกและชนิดกระเทาะเปลือก (Juglans regia)  
สาระสำคัญ : ประกาศใช้ข้อกำหนดด้านสุขอนามัยพืชสำหรับวอลนัทแห้งชนิดมีเปลือกและชนิดกระเทาะเปลือก (Juglans regia) โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562

วันที่มีผลบังคับใช้ : 7 มี.ค. 62
อาร์เจนตินา  
ชิลี G/SPS/N/CHL/584/Add.2
15 มีนาคม 2562
ปกติ
สินค้า :ม้า  
สาระสำคัญ : ประกาศใช้ข้อกำหนดด้านสุขอนามัยในการนำเข้าม้า โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562

วันที่มีผลบังคับใช้ : 7 มี.ค. 62
ประเทศคู่ค้า  
ไต้หวัน G/SPS/N/TPKM/485
15 มีนาคม 2562
ปกติ
สินค้า :พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช  
สาระสำคัญ : ร่างกฎระเบียบการประเมินความเสี่ยงการนำเข้าสำหรับพืช (สินค้า) และวัสดุขยายพันธุ์ อ้างอิงหน้าที่ 4 มาตราที่ 14 ของ พรบ.อารักขาพืชและกักกัน กฎระเบียบนี้ได้รวมและปรับตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงการนำเข้า เนื้อหาหลักของกฎระเบียบนี้มีดังนี้
1. ขั้นตอนการสมัคร และเอกสารหรือข้อมูลที่จำเป็นต่อการประเมินศัตรูพืชในครั้งแรกที่จะนำเข้าวัตถุควบคุมเพื่อนำเข้าวัสดุขยายพันธุ์
2. วิธีการปฏิบัติของการประเมินความเสี่ยงศัตรูพืช
3. ดำเนินการประเมินความเสี่ยงอีกครั้ง (re-intiating) หากศัตรูพืชระบาด ที่มาจากวัตถุควบคุมเพื่อนำมาวัสดุขยายพันธุ์มีข้อมูลศัตรูพืชเปลี่ยนแปลงไป
4. การนำเข้านอกเหนือจากเพื่อขยายพันธุ์เพื่อทดสอบ วิจัย การสอน การนำเข้าที่ถูกกฎหมาย (legal depositing) การแสดงนิทรรศการ อื่นๆ หากจะจำเป็นต้องมีการนำเข้าวัตถุควบคุมเพื่อขยายพันธุ์จากประเทศหรือจังหวัดที่ไม่มีบันทึกการนำเข้า จะต้องยื่นเอกสารการสมัคร
รายละเอียดเพิ่มเติม
https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/TPKM/19_1530_00_e.pdf

วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
เคนยา G/SPS/N/KEN/118
15 มีนาคม 2562
ปกติ
สินค้า :เมล็ดกาแฟคั่วและกาแฟคั่วบด (roasted coffee bean and roasted ground coffee )  
สาระสำคัญ : ร่างมาตรฐานแอฟริกันตะวันออกกำหนดมาตรฐานเมล็ดกาแฟคั่วและกาแฟคั่วบด โดยได้ระบุข้อกำหนดและวิธีการสุ่มตัวอย่างและทดสอบเมล็ดกาแฟคั่วและกาแฟคั่วบด รายละเอียดเพิ่มเติม https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/KEN/19_1511_00_e.pdf

วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
สหรัฐอเมริกา G/SPS/N/USA/3050
14 มีนาคม 2562
ปกติ
สินค้า :สารกำจัดศัตรูพืช  
สาระสำคัญ : - EPA เสนอยกเลิกค่า MRL ของสารกำจัดศัตรูพืช fenoxaprop ethyl, flufenpyr-ethyl, maleic hydrazide, pyrazon และ quinclorac เนื่องจากไม่ได้ใช้เป็นอาหารสัตว์หรือไม่จำเป็นต้องกำหนดค่า MRLs
- นอกจากนี้เสนอให้ยกเลิกค่า MRL สำหรับสาร maleic hydrazide และปรับแก้ไขค่า MRL ของสาร quinclorac และ imazapyr รวมทั้งได้เสนอปรับปรุงศัพท์เฉพาะ (nomenclature) สำหรับการกำหนดค่า MRL ของสาร fenoxaprop-ethyl และ triflumizole
- พร้อมทั้งให้เพิกถอนค่า MRLs ของสารกำจัดศัตรูพืชที่หมดอายุ และเสนอให้ปฏิบัติตาม rounding class practice สำหรับค่า MRL ของสารออกฤทธิ์สารกำจัดศัตรูพืชกำหนดไว้แล้ว
รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2019-02-05/html/2019-00787.htm

วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
ไต้หวัน G/SPS/N/TPKM/484
14 มีนาคม 2562
ปกติ
สินค้า :อาหาร สารปรุงแต่งอาหาร อุปกรณ์ ภาชนะบรรจุอาหาร วัสดุสัมผัสอาหาร และบรรจุหีบห่ออาหาร  
สาระสำคัญ : ออกข้อกำหนดให้ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบการตรวจสอบอาหารนำเข้าและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง สำหรับอาหาร สารปรุงแต่งอาหาร อุปกรณ์ ภาชนะบรรจุอาหาร วัสดุสัมผัสอาหาร และบรรจุหีบห่ออาหาร ซึ่งผู้นำเข้าจะต้องยื่นขอรับการตรวจสอบไปที่หน่วยงาน อย. ภายใต้กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิภาพของไต้หวัน รายละเอียดเพิ่มเติม
https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/TPKM/19_1426_00_e.pdf

วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
อินเดีย G/SPS/N/IND/233
14 มีนาคม 2562
ปกติ
สินค้า :เมลอน (Citrus limon) แคนตาลูป (Citrus melo)  
สาระสำคัญ : ร่างกฎระเบียบกักกันพืชปี 2546 (แก้ไขครั้งที่ 3 ของ ปี 2562) สำหรับนำเข้าพืชมายังอินเดีย เพื่อกำหนดเงื่อนไขอนุญาตนำเข้าเมลอน (Citrus limon) แคนตาลูป (Citrus melo) จากอุซเบกิสถาน ภายใต้ตารางที่ 4 ของกฎระเบียบนี้

วันที่มีผลบังคับใช้ : -
อุซเบกิสถาน  
มาซิโดเนียเหนือ G/SPS/N/MKD/5
13 มีนาคม 2562
ปกติ
สินค้า :โรคนิวคลาสเซิล  
สาระสำคัญ : คำสั่งห้ามนำเข้าสัตว์ปีกมีชีวิต ไข่ฟัก เนื้อสัตว์ปีก และผลิตภัณฑ์สัตว์ปีก น้ำเชื้อสำหรับผสมเทียมสัตว์ปีก ขนนกจากเมือง V?stra G?talands ประเทศสวีเดนมายังมาซิโดเนียเหนือ เนื่องจากพบการระบาดของโรคนิวคลาสเซิล

วันที่มีผลบังคับใช้ : 30 ต.ค. 61
สวีเดน  
มาซิโดเนียเหนือ G/SPS/N/MKD/6
13 มีนาคม 2562
ปกติ
สินค้า :อาหาร  
สาระสำคัญ : เกณฑ์กำหนดมาตรการลดความเสี่ยง โดยใช้กับผู้ประกอบการธุรกิจอาหารเพื่อลดการพบการปนเปื้อนสาร acrylamide ในอาหาร และกำหนด ระดับเกณฑ์ (benchmark) ที่เป็นสมรรถนะชี้วัดใช้ทวนสอบประสิทธิผลของมาตการลดความเสี่ยง

วันที่มีผลบังคับใช้ : วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ประเทศคู่ค้า  
มาซิโดเนียเหนือ G/SPS/N/MKD/7
13 มีนาคม 2562
ปกติ
สินค้า :สัตว์มีชีวิต  
สาระสำคัญ : เกณฑ์กำหนดวิธีการควบคุมอย่างเป็นทางการและขั้นตอนการเฝ้าระวังภาวะการดื้อยาปฏิชีวนะ โดยระบุข้อกำหนดทั่วไปและข้อกำหนดเฉพาะสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจอาหารเพื่อป้องกันและลดการใช้ยาปฏิชีวนะ วิธีการตรวจสอบ การป้องกันและควบคุมยาปฏิชีวนะในสัตว์

วันที่มีผลบังคับใช้ : 8 วันหลังประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ประเทศคู่ค้า  
มาซิโดเนียเหนือ G/SPS/N/MKD/8
13 มีนาคม 2562
ปกติ
สินค้า :กฎหมายผลิตภัณฑ์ จากสัตว์  
สาระสำคัญ : กฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากสัตว์เกี่ยวข้อกำหนดเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อสุขภาพผู้บริโภคและสุขภาพสัตว์ที่เกิดจากผลิตภัณฑ์จากสัตว์

วันที่มีผลบังคับใช้ : 8 วันหลังประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ประเทศคู่ค้า  
บราซิล G/SPS/N/BRA/1487
13 มีนาคม 2562
ปกติ
สินค้า :สารกำจัดศัตรูพืช glyphosate  
สาระสำคัญ : ร่างกฎระเบียบ ฉบับที่ 613 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2652 เกี่ยวกับสารออกฤทธิ์ (active ingredients:ai) glyphosate ตามบัญชีรายชื่อสารออกฤทธิ์ของสารกำจัดศัตรูพืช ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดบ้านเรือน และผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ซึ่งได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาของบราซิล
ร่างกฎระเบียบนี้เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงสำหรับสาร Glyphosate มีการแก้ไข ดังนี้
-คนงานในชนบทและคนที่อยู่ใกล้ฟาร์ม 1. ห้ามใช้สารกำจัดศัตรูพืชสูตรที่เป็นสารละลายน้ำมันในน้ำ (WE: oil-in-water emulsion)
2. ให้มีการหมุนเวียนระหว่างคนงานที่พ่นสาร (การผสม การเติม การใช้)
3. อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) และช่วงเวลาสำหรับการกลับมาทำงานใหม่ของคนงานมายังพื้นที่ที่มีการใช้สารเคมี
4. ระยะปลอดภัยที่ 10 เมตร หากมีประชากรที่อาศัย 550 เมตร ห่างจากแปลงทำฟาร์ม
5. คำนิยามของข้อความ ?exposure and tolerance limit for rural worker? (ปริมาณรับสัมผัสและค่าสูงสุดที่จะรับได้สำหรับคนงานชนบท)
- การใช้ในเมืองและอาหารเพื่อการบริโภค
1. ปรับค่าสูงสุดต่อการได้รับพิษแบบต่อเนื่อง
2. คำนิยามของ ?acute exposure limits? (ค่าสูงสุดต่อการได้รับพิษแบบเฉียบพลัน)
3. ห้ามใช้สาร ployoxyethyleneamine มากกว่า 20 % ในผลิตภัณฑ์กำจัดศัตรูพืช Glyphosate

วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
มาเก๊า G/SPS/N/MAC/8 /Add.1
13 มีนาคม 2562
ปกติ
สินค้า :ไข้หวัดนก  
สาระสำคัญ : มาเก๊าได้ประกาศยกลิกการห้ามนำเข้าสัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์ ตามที่ได้เคยออกประกาศ G/SPS/N/MAC/8 เกี่ยวกับการแจ้งระงับห้ามนำเข้าชั่วคราวสัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์ที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศที่มีการระบาดของไข้หวัดนก ดังนี้ กัมพูชา, กว่างสี เขตปกครองตนเองกวางสีจ้วงมณฑลหูเป่ยจังหวัดหูหนานของจีน, อินโดนีเซีย, ญี่ปุ่น,ลาว, เกาหลีใต้,ไทเป,ไทย เมื่อปี 2004 เนื่องจากพบการระบาดของไข้หวัดนก

วันที่มีผลบังคับใช้ : 4 ก.พ. 62
กัมพูชา, กว่างสี เขตปกครองตนเองกวางสีจ้วงมณฑลหูเป่ยจังหวัดหูหนานของจีน, อินโดนีเซีย, ญี่ปุ่น,ลาว, เกาหลีใต้,ไทเป,ไทย  
บราซิล G/SPS/N/BRA/1483
12 มีนาคม 2562
ปกติ
สินค้า :สารกำจัดศัตรูพืช  
สาระสำคัญ : แก้ไขค่า MRL ของสารกำจัดศัตรูพืช Cimoxanil (ที่ใช้ฉีดพ่นทางใบ) ในผักชาร์ด วอเทอร์เคส ผักกาดหอม ชิโครี บรอคโคลี คะน้า กะหล่ำดอก ปวยเล้ง กะหล่ำปลี ผักอลูโกล่า ที่ 0.01 mg/kg ระยะปลอดภัย 3 วัน แก้ไขระยะปลอดภัยจาก 7 วันเป็น 3 วันสำหรับค่า MRL ในการปลูกฟักทอง ซูกินิและแตงกวา

วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
บราซิล G/SPS/N/BRA/1484
12 มีนาคม 2562
ปกติ
สินค้า :สารกำจัดศัตรูพืช  
สาระสำคัญ : แก้ไขค่า MRL ของสารกำจัดศัตรูพืช Esinetoram (ที่ใช้ฉีดพ่นทางใบ) ในองุ่น มะม่วงหิมพานต์ มะเฟือง มะเดื่อฝรั่ง mangaba ที่ 0.3 mg/kg ระยะปลอดภัย 3 วัน

วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
บราซิล G/SPS/N/BRA/1486
12 มีนาคม 2562
ปกติ
สินค้า :สารกำจัดศัตรูพืช  
สาระสำคัญ : แก้ไขค่า MRL ของสารกำจัดศัตรูพืช Famoxadona (ที่ใช้ฉีดพ่นทางใบ) ในผักชาร์ด วอเทอร์เคส ผักกาดหอม ชิโครี ปวยเล้ง ผักอลูโกล่า ที่ 2.0 mg/kg กำหนดระยะปลอดภัย 3 วัน ในฟักทอง ซักชินิและแตงกวา ที่ 0.1 mg/kg กำหนดระยะปลอดภัย 3 วัน ในบรอคโคลี คะน้า กะหล่ำดอก ที่ 0.05 mg/kg กำหนดระยะปลอดภัย 3 วัน

วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
โมร็อคโค G/SPS/N/MAR/56/Add.1
12 มีนาคม 2562
ปกติ
สินค้า :ผลิตภัณฑ์ผัก พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช และผลิตภัณฑ์อาหาร (ยกเว้นสินค้าจากสัตว์ที่จะต้องมีการรับรอง (Veterinary certification)  
สาระสำคัญ : ขยายระยะเวลาแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎระเบียบได้จนถึงวันที่ 11 พฤษภาคม 2562 และเปลี่ยนวันบังคับใช้กฎระเบียบเป็นวันที่ 1 ตุลาคม 2562

วันที่มีผลบังคับใช้ : 1 ต.ค. 62
ประเทศคู่ค้า  
ฟิลิปปินส์ G/SPS/N/PHL/434
08 มีนาคม 2562
ฉุกเฉิน
สินค้า :สัตว์ปีกป่าและสตว์ปีกเลี้ยงและผลิตภัณฑ์  
สาระสำคัญ : ประกาศมาตรการห้ามนำเข้าสัตว์ปีกเลี้ยงและสัตว์ปีกป่า รวมทั้งผลิตภัณฑ์ ซึ่งประกอบไปด้วยเนื้อสัตว์ปีก ลูกไก่ ไข่และน้ำเชื้อที่มาจากอินเดีย รวมทั้งกระบวนการแปรรูป การประเมินเอกสารคำขอ และประเด็นด้าน SPS ที่เกี่ยวข้อง โดยสินค้าทั้งหมดที่กล่าวมานั้นจะถูกตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่กักกันสัตว์/ผู้ตรวจประเมิน ณ จุดนำเข้าหลักทั้งหมด ยกเว้น สินค้าที่ผ่านความร้อน รายละเอียดเพิ่มเติม
https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/PHL/19_1384_00_e.pdf

วันที่มีผลบังคับใช้ : 25 ม.ค. 62
อินเดีย  
แคนาดา G/SPS/N/CAN/1241
08 มีนาคม 2562
ปกติ
สินค้า :สารกำจัดศัตรูพืช  
สาระสำคัญ : ร่างเสนอปรับค่า MRLs ของสาร cyantraniliprole ในแคนเบอร์รีที่ 4 ppm และสตรอเบอร์รีที่ 1.5 ppm รายละเอียดเพิ่มเติม

วันที่มีผลบังคับใช้ : ประมาณ 4 ? 5 เดือนหลังจากประกาศบนเว็บไซต์ของ Health Canada
ประเทศคู่ค้า  
แคนาดา G/SPS/N/CAN/1242
08 มีนาคม 2562
ปกติ
สินค้า :วัตถุเจือปนอาหาร  
สาระสำคัญ : Health Canada ได้ประเมินความปลอดภัยของสาร Potassium pyrophosphate, tetrabasic ในอาหารที่ไม่ได้กำหนดองค์ประกอบมาตรฐานไว้ (unstandardize food) โดยสารดังกล่าวได้รับการอนุญาตให้ใช้ในอาหารหลายชนิดตามที่ระบุไว้ใน List of Permitted Emulsifying, Gelling, Stabilizing or Thickening Agents, the List of Permitted Food Additives with Other Accepted Uses, and the List of Permitted Sequestering Agents เนื่องจากผลการประเมินของ Health Canada ไม่มีข้อกังวลด้านความปลอดภัยจึงอนุญาตให้ใช้สารชนิดนี้ได้ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 มี.ค. 62

วันที่มีผลบังคับใช้ : 5 มี.ค. 62
ประเทศคู่ค้า  
คอสตาริกา G/SPS/N/CRI/211
07 มีนาคม 2562
ปกติ
สินค้า :พืชเพื่อการเพาะปลูกซึ่งเป็นพืชอาศัยของ Chaetocnema confinis  
สาระสำคัญ : จัดทำข้อบังคับด้านมาตรการสุขอนามัยพืชเพื่อการนำเข้าพืชเพื่อการเพาะปลูกทุกชนิดที่เป็นพืชอาศัยของ Chaetocnema confinis ที่มีต้นกำเนิดจากประเทศที่มีรายงานการพบศัตรูพืชดังกล่าว

วันที่มีผลบังคับใช้ : 6 เดือน หลังจากประกาศใน ราชกิจจาฯ
ประเทศคู่ค้า  
ยูกันดา G/SPS/N/UGA/67
07 มีนาคม 2562
ปกติ
สินค้า :เนื้อโคคัดเกรดและตัดแต่ง  
สาระสำคัญ : ร่างมาตรฐานยูกันดาว่าด้วยวิธีการคัดเกรดและเกณฑ์การคัดเกรดของเนื้อโครวมทั้งเนื้อลูกวัว ข้อกำหนดด้านคุณภาพและความปลอดภัย วิธีการสุ่มตัวอย่างและการทดสอบ รายละเอียดเพิ่มเติม
https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/UGA/19_1353_00_e.pdf

วันที่มีผลบังคับใช้ : เมื่อประกาศบังคับใช้โดยกระทรวงการค้า อุตสาหกรรม และสหกรณ์
ประเทศคู่ค้า  
ยูกันดา G/SPS/N/UGA/68
07 มีนาคม 2562
ปกติ
สินค้า :เนื้อสัตว์ปีกปรุงรส  
สาระสำคัญ : ร่างมาตรฐานยูกันดาว่าด้วยข้อกำหนด วิธีการทดสอบและการสุ่มตัวอย่างเนื้อสัตว์ปีกปรุงรส โดยปรับใช้กับสัตว์ปีกเลี้ยงสำหรับการบริโภคของมนุษย์ รายละเอียดเพิ่มเติม
https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/UGA/19_1354_00_e.pdf

วันที่มีผลบังคับใช้ : เมื่อประกาศบังคับใช้โดยกระทรวงการค้า อุตสาหกรรม และสหกรณ์
ประเทศคู่ค้า  
ชิลี G/SPS/N/CHL/597
07 มีนาคม 2562
ปกติ
สินค้า :ต้นวอลนัทเพื่อการเพาะปลูก  
สาระสำคัญ : ประกาศปรับปรุงต้นฉบับข้อกำหนดด้านสุขอนามัยพืชสำหรับการนำเข้าต้นอ่อนวอลนัทเพื่อการเพาะปลูกจากบริษัท Micro Paradox Inc., สหรัฐอเมริกา

วันที่มีผลบังคับใช้ : 4 ก.พ. 62
สหรัฐอเมริกา  
ยูกันดา G/SPS/N/UGA/69
07 มีนาคม 2562
ปกติ
สินค้า :ไส้กรอกจากเนื้อสัตว์  
สาระสำคัญ : ร่างมาตรฐานยูกันดาว่าด้วยข้อกำหนด วิธีการทดสอบและการสุ่มตัวอย่างไส้กรอกที่ผลิตจากเนื้อโค เนื้อแกะ เนื้อแพะ เนื้ออูฐ เนื้อสุกร และเนื้อสัตว์ปีก สำหรับการบริโภคของมนุษย์ รายละเอียดเพิ่มเติม
https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/UGA/19_1355_00_e.pdf

วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
ยูกันดา G/SPS/N/UGA/66
07 มีนาคม 2562
ปกติ
สินค้า :เนื้อบรรจุกระป๋อง (canned corned beef)  
สาระสำคัญ : ร่างมาตรฐานยูกันดาว่าด้วยข้อกำหนด วิธีการทดสอบและการสุ่มตัวอย่างผลิตภัณฑ์เนื้อกระป๋อง (canned corned beef) รายละเอียดเพิ่มเติม
https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/UGA/19_1352_00_e.pdf

วันที่มีผลบังคับใช้ : เมื่อประกาศบังคับใช้โดยกระทรวงการค้า อุตสาหกรรม และสหกรณ์
ประเทศคู่ค้า  
สหรัฐอเมริกา G/SPS/N/USA/3048
06 มีนาคม 2562
ปกติ
สินค้า :สารกำจัดศัตรูพืช  
สาระสำคัญ : กำหนดค่า MRL ของสาร Trifloxystrobin ในเมล็ดป่าน (flax seed) ที่ 0.4 ppm และแก้ไขค่า MRL ของ aspirated grain fractions ที่ 10 ppm รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2019-02-15/html/2019-02523.htm

วันที่มีผลบังคับใช้ : 15 ก.พ. 62
ประเทศคู่ค้า  
จีน G/SPS/N/CHN/1129
06 มีนาคม 2562
ปกติ
สินค้า :วัตถุเจือปนอาหาร  
สาระสำคัญ : มาตรฐานกำหนดตัวชี้วัดทางด้านเทคนิค วิธีการทดสอบ ข้อกำหนดการตรวจประเมิน ฉลาก บรรจุภัณฑ์ การขนส่ง การเก็บรักษา วันหมดอายุ และข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาร Betaine โดยกำหนดให้บทที่ 1, 3 และ 5 เป็นมาตรการบังคับ ส่วนบทอื่นๆ ขึ้นอยู่กับความสมัครใจ

วันที่มีผลบังคับใช้ : 12 เดือนหลังจากได้รับการเห็นชอบ
ประเทศคู่ค้า  
แคนาดา G/SPS/N/CAN/1226/Add.1
06 มีนาคม 2562
ปกติ
สินค้า :สารกำจัดศัตรูพืช  
สาระสำคัญ : ประกาศใช้ค่า MRLs ของสาร Fenamidone ในใบกระเพราแห้งที่ 200 ppm ผักใบตระกูลกะหล่ำที่ 60 ppm และใบกระเพราสดที่ 30 ppm โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 ก.พ. 62

วันที่มีผลบังคับใช้ : 27 ก.พ. 62
ประเทศคู่ค้า  
แคนาดา G/SPS/N/CAN/1240
06 มีนาคม 2562
ปกติ
สินค้า :เอนไซม์สำหรับอาหาร  
สาระสำคัญ : Health Canada ได้ประเมินความปลอดภัยของเอนไซม์ Maltogenic alpha-amylase จากแบคทีเรีย Bacillus licheniformis MDT06-221 สำหรับใช้ในการผลิตขนมปัง แป้ง แป้งสาลี (Whole wheat flour) ผลิตภัณฑ์เบเกอร์รีที่ไม่ได้กำหนดองค์ประกอบมาตรฐานไว้ (unstandardized bakery products) และพาสต้า โดยเอนไซม์ Amylase จากจุลินทรีย์ชนิดอื่นได้รับการอนุญาตให้ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารของแคนาดา ยกเว้น พาสต้า เนื่องจากผลการประเมินของ Health Canada ไม่มีข้อกังวลด้านความปลอดภัยจึงอนุญาตให้ใช้เอนไซม์นี้ได้ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 ก.พ. 62

วันที่มีผลบังคับใช้ : 26 ก.พ. 62
ประเทศคู่ค้า  
สหรัฐอเมริกา G/SPS/N/USA/3049
06 มีนาคม 2562
ปกติ
สินค้า :สารกำจัดศัตรูพืช  
สาระสำคัญ : ประกาศคำร้องของหน่วยงานต่างๆ เกี่ยวกับการร้องขอให้มีการกำหนดหรือปรับแก้ไขกฎระเบียบเรื่องค่า MRLs ของสารกำจัดศัตรูพืชในสินค้าหลายชนิด รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2019-02-06/html/2019-01108.htm

วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
แคนาดา G/SPS/N/CAN/1227/Add.1
06 มีนาคม 2562
ปกติ
สินค้า :สารกำจัดศัตรูพืช  
สาระสำคัญ : ประกาศใช้ค่า MRLs ของสาร Clomazone ในใบผักชีแห้งที่ 0.3 ppm และใบผักชีสดที่ 0.05 ppm โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 ก.พ. 62

วันที่มีผลบังคับใช้ : 27 ก.พ. 62
ประเทศคู่ค้า  
ญี่ปุ่น G/SPS/N/JPN/621
06 มีนาคม 2562
ปกติ
สินค้า :วัตถุเจือปนอาหาร  
สาระสำคัญ : ประกาศเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อประกาศ MHLW No. 45 ลงวันที่ 28 ก.พ. 62 โดยประกาศดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการยกเลิกวัตถุเจือปนอาหาร 10 รายการที่ไม่มีการใช้ในญี่ปุ่น รายละเอียดเพิ่มเติม
https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/JPN/19_1263_00_e.pdf

วันที่มีผลบังคับใช้ : ก่อนวันที่ 27 ก.พ. 63
ประเทศคู่ค้า  
แคนาดา G/SPS/N/CAN/1228/Add.1
06 มีนาคม 2562
ปกติ
สินค้า :สารกำจัดศัตรูพืช  
สาระสำคัญ : ประกาศใช้ค่า MRLs ของสาร Spiromesifen ในแคนเบอร์รีที่ 5 ppm และผักตระกูลแตงที่ 0.3 ppm โดยมีผลบังคับใช้ 27 ก.พ. 62

วันที่มีผลบังคับใช้ : 27 ก.พ. 62
ประเทศคู่ค้า  
ฮอนดูรัส G/SPS/N/HND/58
06 มีนาคม 2562
ปกติ
สินค้า :ผลิตภัณฑ์ประมง  
สาระสำคัญ : SENASA จัดทำแนวปฏิบัติสำหรับการควบคุมความเสี่ยงของสินค้าประมงที่ส่งออกหรือมีแนวโน้มที่จะส่งออกจากประเทศในทวีปเอเชีย (รวมถึงไทย) ไปยังฮอนดูรัส

วันที่มีผลบังคับใช้ : -
จีน, ไต้หวัน, ฟิลิปปินส์, อินเดีย, อินโดนีเซีย, ญี่ปุ่น, มาเลเซีย, พม่า, สิงคโปร์, เกาหลีใต้, ไทย และเวียดนาม  
คอสตาริกา G/SPS/N/CRI/209/Add.1
06 มีนาคม 2562
ปกติ
สินค้า :องุ่นสด  
สาระสำคัญ : แจ้งเวียนเอกสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขข้อกำหนดมาตรการด้านสุขอนามัยพืชที่เกี่ยวข้องกับองุ่นสด (Vitis vinifera) เพื่อการบริโภคที่ผลิตจากเม็กซิโก

วันที่มีผลบังคับใช้ : -
เม็กซิโก  
สหรัฐอเมริกา G/SPS/N/USA/3047
06 มีนาคม 2562
ปกติ
สินค้า :สารกำจัดศัตรูพืช  
สาระสำคัญ : กำหนดค่า MRL ของสาร Trifluralin ในใบโรสแมรีสดและใบโรสแมรีแห้งที่ 0.1 ppm และน้ำมันโรสแมรีที่ 3 ppm รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2019-02-15/html/2019-02535.htm

วันที่มีผลบังคับใช้ : 15 ก.พ. 62
ประเทศคู่ค้า  
จีน G/SPS/N/CHN/1128
06 มีนาคม 2562
ปกติ
สินค้า :วัตถุเจือปนอาหาร  
สาระสำคัญ : มาตรฐานกำหนดตัวชี้วัดทางด้านเทคนิค วิธีการทดสอบ ข้อกำหนดการตรวจประเมิน ฉลาก บรรจุภัณฑ์ การขนส่ง การเก็บรักษา วันหมดอายุ และข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาร Allicin โดยกำหนดให้บทที่ 1, 3 และ 5 เป็นมาตรการบังคับ ส่วนบทอื่นๆ ขึ้นอยู่กับความสมัครใจ

วันที่มีผลบังคับใช้ : 12 เดือนหลังจากได้รับการเห็นชอบ
ประเทศคู่ค้า  
คอสตาริกา G/SPS/N/CRI/210
06 มีนาคม 2562
ฉุกเฉิน
สินค้า :เมล็ดพันธุ์  
สาระสำคัญ : กำหนดมาตรการฉุกเฉิน ในการนำเข้าพืชในวงศ์ Cucurbitaceae เพื่อการเพาะปลูก ได้แก่ Cucumis sativus, Cucurbita pepo, Citrullus lanatus และ Cucumis melo, Cucurbita maxima, Cucurbita moschata, Lagenaria siceraria, Trichosanthes cucumerina และพืชลูกผสมจากสายพันธุ์ข้างต้น เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรค Cucumber green mottle mosaic virus (CGMMV), Melon necrotic spot virus (MNSV), Zucchini green mottle mosaic virus (ZGMMV) และ Kyuri green mottle mosaic virus (KGMMV) ซึ่งถ่ายทอดจากพืชในวงศ์ Cucurbitaceae

วันที่มีผลบังคับใช้ : 18 ก.พ. 62
ประเทศคู่ค้า  
ฟิลิปปินส์ G/SPS/N/PHL/432
05 มีนาคม 2562
ปกติ
สินค้า :พืช  
สาระสำคัญ : Department of Agriculture (DA) ประกาศรายชื่อศัตรูพืชเพื่อเป็นแนวทาง (Guidance) ในการเฝ้าระวัง รายละเอียดเพิ่มเติม
https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/PHL/19_1203_00_e.pdf

วันที่มีผลบังคับใช้ : 12 พ.ย. 61
ประเทศคู่ค้า  
ฟิลิปปินส์ G/SPS/N/PHL/433
05 มีนาคม 2562
ฉุกเฉิน
สินค้า :สุกร สุกรป่า และผลิตภัณฑ์จากสุกร รวมถึงเนื้อและน้ำเชื้อสุกร  
สาระสำคัญ : ประกาศระงับการนำเข้าชั่วคราวสินค้าดังกล่าว เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรค African Swine Fever (ASF) ใน Gahain bair, Rashaant bag, Bulgan Soum, Bulgan และมองโกเลีย รายละเอียดเพิ่มเติม
https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/PHL/19_1204_00_e.pdf

วันที่มีผลบังคับใช้ : 25 ม.ค. 62
มองโกเลีย  
ญี่ปุ่น G/SPS/N/JPN/620
04 มีนาคม 2562
ปกติ
สินค้า :พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช  
สาระสำคัญ : ประกาศแก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับข้อบังคับสำหรับการอารักขาพืชและกฎระเบียบในการนำเข้าพืชภายใต้มาตรการสุขอนามัยพืช รายละเอียดสำคัญ ดังนี้
1. เสนอแก้ไขข้อมูล Quarantine Pests ตารางที่ 1 ในเอกสารแนบท้ายของ the Ordinance for Enforcement of the Plant Protection Act: Annex 1
2. เสนอแก้ไขข้อมูล the Plants Subject to Field Inspection in Exporting Countries ตารางที่ 1-2 ในเอกสารแนบท้ายของ the Ordinance for Enforcement of the Plant Protection Act: Annex 2
3. เสนอแก้ไขข้อมูล the Import Prohibited Plants on ตารางที่ 2 ในเอกสารแนบท้ายของ the Ordinance for Enforcement of the Plant Protection Act: Annex 3
4. เสนอแก้ไขข้อมูล the Plants Subject to Specific Phytosanitary Measures เป็น Carried Out in Exporting countries ตารางที่ 2-2 ในเอกสารแนบท้ายของ the Ordinancefor Enforcement of the Plant Protection Act และรายละเอียดกฎระเบียบสำหรับ Import Plant Quarantine Enforcement Concerning Plants Subject to Specifica Phytosanitary Measures เป็น Carried Out in Exporting Countries: Annex 4
รายละเอียดเพิ่มเติม
https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/JPN/19_1102_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/JPN/19_1102_01_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/JPN/19_1102_02_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/JPN/19_1102_03_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/JPN/19_1102_04_e.pdf

วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
เคนยา G/SPS/N/KEN/115
01 มีนาคม 2562
ปกติ
สินค้า :แตงกวาดอง  
สาระสำคัญ : จัดทำร่างมาตรฐาน วิธีสุ่มตัวอย่างและวิธีการทดสอบผลิตภัณฑ์แตงกวาดอง (Pickles) เพื่อการบริโภค รายละเอียดเพิ่มเติม
https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/KEN/19_1194_00_e.pdf

วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
คาซัคสถาน G/SPS/N/KAZ/34
01 มีนาคม 2562
ฉุกเฉิน
สินค้า :สัตว์ปีกมีชีวิต ไข่ฟัก ขนเป็ด (down and feathers) เนื้อสัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์ทุกประเภท อาหารสัตว์และวัตถุเจือปนอาหารสัตว์ สัตว์ที่ได้จากการล่า อุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการชำแหละสัตว์ปีก  
สาระสำคัญ : ประกาศมาตรการระงับการนำเข้าสินค้าดังกล่าวชั่วคราว (รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ไม่ผ่านกระบวนการความร้อนที่ 70 องศาเซลเซียส) เนื่องจากการระบาดของโรค HPAI ในอิหร่าน

วันที่มีผลบังคับใช้ : 23 ม.ค. 62
อิหร่าน  
โมร็อคโค G/SPS/N/MAR/58
01 มีนาคม 2562
ปกติ
สินค้า :นมและผลิตภัณฑ์จากนม  
สาระสำคัญ : จัดทำร่างพระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 2-18-709 โดยแก้ไขและเพิ่มเติมข้อมูลในพระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 2-00-425 เรื่อง การควบคุมการผลิตและการตลาดสำหรับนมและผลิตภัณฑ์นม มีสาระสำคัญ ดังนี้
- พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 2-00-425 กำหนดให้ห้ามผลิตนมพาสเจอร์ไรซ์จากนมผงผสมน้ำ โดยกำหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบใช้ตัวติดตาม (tracer) เพื่อป้องกันการผลิตนมพาสเจอร์ไรซ์ปลอม
- กำหนดให้โรงงานผลิตนมภายในประเทศรวบรวม ผลิต ใช้ หรือจัดเก็บเฉพาะนมผงหรือนมที่มีการเติมแป้ง (tracer) เป็นส่วนผสม 5 กรัม/กิโลกรัม ทั้งนี้ ข้อกำหนดดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้กับโรงงานแปรรูปนมที่ระบุในพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 2-00-425 และไม่มีผลบังคับใช้กับอุตสาหกรรมอาหารเกษตรอื่นๆ ที่ผลิตผลิตภัณฑ์นมในประเภทอื่นๆ

วันที่มีผลบังคับใช้ : 10 มิ.ย. 62
ประเทศคู่ค้า  
เคนยา G/SPS/N/KEN/116
01 มีนาคม 2562
ปกติ
สินค้า :ผลไม้ น้ำผลไม้ และน้ำหวานผลไม้  
สาระสำคัญ : จัดทำร่างมาตรฐาน วิธีสุ่มตัวอย่างและวิธีการทดสอบผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้ น้ำหวานผลไม้ น้ำผลไม้เข้มข้น น้ำผลไม้จากน้ำผลไม้เข้มข้น น้ำสกัดจากน้ำผลไม้ น้ำผลไม้ที่ผ่านการระเหยน้ำออก น้ำผลไม้ผง ผลไม้บด (Fruit puree) และผลไม้บดเข้มข้น (Concentrated fruit puree) เพื่อการบริโภคหรือเพื่อใช้ในการแปรรูปต่อ รายละเอียดเพิ่มเติม
https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/KEN/19_1195_00_e.pdf

วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
เคนยา G/SPS/N/KEN/112
01 มีนาคม 2562
ปกติ
สินค้า :เครื่องดื่มผลไม้  
สาระสำคัญ : จัดทำข้อกำหนดมาตรฐาน วิธีสุ่มตัวอย่างและวิธีการทดสอบสำหรับผลิตภัณฑ์ผลไม้เมล็ดแข็ง (Stone fruits) genus Prunus บรรจุกระป๋องเพื่อการบริโภค รวมถึงเพื่อการจำหน่ายแบบ catering และการบรรจุใหม่ รายละเอียดเพิ่มเติม
https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/KEN/19_1191_00_e.pdf

วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
โมร็อคโค G/SPS/N/MAR/59
01 มีนาคม 2562
ปกติ
สินค้า :ผลิตภัณฑ์จากอุตสาหกรรมโรงสี  
สาระสำคัญ : ONSSA จัดทำร่างพระราชกฤษฎีกาสำหรับผลิตภัณฑ์จากอุตสาหกรรมโรงสีเพื่อการค้า โดยมีวัตถุประสงค์หลัก ดังนี้
1. สร้างกรอบแนวทางการควบคุมสำหรับผลิตภัณฑ์ทุกชนิดจากอุตสาหกรรมโรงสีเพื่อการค้า (แป้ง บาร์เลย์ ข้าวโพด ฯลฯ)
2. ยกเลิกข้อกำหนดเกี่ยวกับการเติมสารอาหารในแป้ง ซึ่งรวมถึงแป้งที่ผลิตในประเทศและแป้งนำเข้าเพื่อการค้า
3. กำหนดโครงร่างที่ชัดเจนเกี่ยวกับข้อกำหนด เรื่อง การติดฉลากและบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าจากอุตสาหกรรมโรงสีเพื่อการค้า โดยพระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 2-04-52 เกี่ยวกับการเติมสารอาหารลงในแป้งจะถูกยกเลิกหลังจากมีการตีพิมพ์ใช้ร่างพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้

วันที่มีผลบังคับใช้ : 6 เดือน หลังจากประกาศใน ราชกิจจาฯ
ประเทศคู่ค้า  
คาซัคสถาน G/SPS/N/KAZ/33
01 มีนาคม 2562
ฉุกเฉิน
สินค้า :สัตว์มีชีวิต (วัว, สุกร, แกะ, นมและผลิตภัณฑ์จากนม) รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการปรุงสุกแล้ว ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่วัตถุดิบเพื่อการบริโภค เครื่องมือในการชำแหละ กระบวนการชำแหละ อาหารสัตว์และวัตถุเจือปนอาหารสัตว์  
สาระสำคัญ : ประกาศมาตรการระงับการนำเข้าชั่วคราวเนื้อโค เนื้อสุกร เนื้อแกะ นมและผลิตภัณฑ์นม รวมถึงผลิตภัณฑ์ปรุงสุก วัตถุดิบที่ไม่ใช่เพื่อการบริโภคและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการชำแหละสัตว์ที่ต้องสงสัยว่าจะเป็นโรคปากเท้าเปื่อย (Foot-and-Mouth Disease; FMD) อุปกรณ์ที่ใช้แล้ว อุปกรณ์ที่ใช้ในการชำแหละและแปรรูป รวมถึงอาหารอาหารสัตว์และวัตถุเจือปนอาหารสัตว์ที่มาจากประเทศอิสราเอล

วันที่มีผลบังคับใช้ : 23 ม.ค. 62
อิสราเอล  
ฟิลิปปินส์ G/SPS/N/PHL/431
01 มีนาคม 2562
ฉุกเฉิน
สินค้า :สุกรและสุกรป่า  
สาระสำคัญ : เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบสินค้าสุกรและผลิตภัณฑ์จากสุกรตามด่านนำเข้าสินค้า ด่านศุลกากร ณ สนามบินนานาชาติและท่าเรือ และทำลายสินค้าที่พบการปนเปื้อนภายใน 24 ชม. โดยเฉพาะสินค้าจากประเทศจีนและประเทศอื่นๆ ที่มีการแพร่ระบาดของโรค African Swine Fever (ASF) รายละเอียดเพิ่มเติม
https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/PHL/19_1196_00_e.pdf

วันที่มีผลบังคับใช้ : 28 ธ.ค. 61
เบลเยียม, บัลแกเรีย, จีน, สาธารณรัฐเช็ค, ฮังการี, ลัตเวีย, สาธารณรัฐมอลโดวา, มองโกเลีย, โปแลนด์, โรมาเนีย, รัสเซีย, แอฟริกาใต้, ยูเครน, เวียดนาม, แซมเบีย  
เคนยา G/SPS/N/KEN/113
01 มีนาคม 2562
ปกติ
สินค้า :แยม เจลลี่ และแยมส้ม (Marmalades)  
สาระสำคัญ : จัดทำร่างมาตรฐาน วิธีสุ่มตัวอย่างและวิธีการทดสอบผลิตภัณฑ์แยม เจลลี่ และแยมส้ม (Marmalades) เพื่อการบริโภค รายละเอียดเพิ่มเติม
https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/KEN/19_1192_00_e.pdf

วันที่มีผลบังคับใช้ : 21 เม.ษ. 62
ประเทศคู่ค้า  
อินเดีย G/SPS/N/IND/232
01 มีนาคม 2562
ปกติ
สินค้า :อาหาร  
สาระสำคัญ : แก้ไขร่างข้อกำหนดความปลอดภัยอาหารและมาตรฐาน สำหรับการเติมสารอาหารในผลิตภัณฑ์นม เครื่องดื่มธัญพืชผสม และผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป

วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
แคนาดา G/SPS/N/CAN/1230/Add.1
01 มีนาคม 2562
ปกติ
สินค้า :สารกำจัดศัตรูพืชตกค้าง  
สาระสำคัญ : ประกาศใช้ข้อกำหนดค่า MRLs ของสาร Flumioxazin ในทานตะวัน ที่ 0.5 ppm

วันที่มีผลบังคับใช้ : 25 ก.พ. 62
ประเทศคู่ค้า  
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ G/SPS/N/ARE/142/Add.2
01 มีนาคม 2562
ปกติ
สินค้า :หนอนกระทู้ในข้าวโพด (Fall armyworm)  
สาระสำคัญ : ประกาศใช้มาตรการฉุกเฉินเพื่อป้องกันความเสี่ยงในการรุกล้ำของแมลงศัตรูพืชหนอนกระทู้ในข้าวโพด (Fall armyworm) จากประเทศที่มีการระบาด ได้แก่ จีน พม่า และไทย โดยสินค้าจากประเทศดังกล่าวจะต้องปฏิบัติตามมาตรการสุขอนามัยพืชที่ประกาศในพระราชกฤษฎีกาและต้องแสดงเอกสารรับรองทางสุขอนามัยพืช (Phytosanitary certificate)

วันที่มีผลบังคับใช้ : -
จีน พม่า และไทย  
เคนยา G/SPS/N/KEN/114
01 มีนาคม 2562
ปกติ
สินค้า :มะม่วงแห้ง  
สาระสำคัญ : จัดทำร่างมาตรฐาน วิธีสุ่มตัวอย่างและวิธีการทดสอบผลิตภัณฑ์มะม่วงแห้ง (Mangifera indica) เพื่อการบริโภคหรือเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร รายละเอียดเพิ่มเติม
https://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/KEN/19_1193_00_e.pdf

วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
แคนาดา G/SPS/N/CAN/1239
01 มีนาคม 2562
ปกติ
สินค้า :สารกำจัดศัตรูพืชตกค้าง  
สาระสำคัญ : กำหนดค่า MRLs ของสาร Cyazofamid (PMRL2019-05) ในพืชตระกูลมะเขือเทศ (Tomatoes subgroup) ที่ 0.9 ppm

วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
ออสเตรเลีย G/SPS/N/AUS/470
01 มีนาคม 2562
ปกติ
สินค้า :อะโวกาโดสด  
สาระสำคัญ : ร่างรายงานการทบทวนข้อกำหนดความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity) การนำเข้าผลอาโวคาโดสดจากชิลี

วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ชิลี  

Copyright © 2015. www.acfs.go.th All Rights Reserved.