SPS Notification เดือนล่าสุด

ประเทศ Notification No. สินค้า/สาระสำคัญ ประเทศที่ได้รับผลกระทบ รายละเอียด
ไทย G/SPS/N/THA/418
15 มิถุนายน 2564
มาตรการปกติ
สินค้า :ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีสารสกัดแคนนาบิไดออลเป็นส่วนประกอบ  
สาระสำคัญ : ร่างประกาศ สธ. เรื่อง ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีสารสกัดแคนนาบิไดออลเป็นส่วนประกอบ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้ 1) สารสกัดแคนนาบิไดออล? หมายความว่า สารสกัดที่มีสารแคนนาบิไดออล (Cannabidiol, CBD) เป็นส่วนประกอบ ซึ่งสกัดจากพืชกัญชาหรือกัญชง และต้องมีสารเตตราโฮโดรแคนนาบินอล(Tetrahydrocannabinol, THC) ไม่เกินร้อยละ 0.2 โดยน้ำหนัก 2) สารสกัด CBD และ อาหารอาหารที่มีสารสกัด CBD ต้องมีคุณภาพหรือมาตรฐาน (1) สารสกัด CBD ต้องมีปริมาณ CBD ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 โดยน้ำหนัก (2) สารสกัด CBD ต้องมีปริมาณ THC ไม่เกินร้อยละ 0.2 โดยน้ำหนัก (3) สารสกัด CBD และ อาหารอาหารที่มีสารสกัด CBD ต้องเป็นไปตามประกาศ สธ. เช่น วัตถุเจือปนอาหาร สารพิษตกค้าง สารปนเปื้อนตกค้าง จุลินทรีย์ที่ทาให้เกิดโรค และต้องควบคุมการผลิตโดยต้องปฏิบัติตามประกาศ สธ. ด้าน GMP 3) ให้ใช้สารสกัด CBD เป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์อาหารตามที่กาหนดไว้ในบัญชีหมายเลข 1 ข้อ เช่น ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องดื่มแต่งกลิ่นรสอัดก๊าซและไม่อัดก๊าช เครื่องดื่มจากธัญชา (ชื่อผลิตภัณฑ์เต็มดูได้จากประกาศ) 4) การแสดงฉลากของอาหารที่มีสารสกัด CBD เป็นส่วนประกอบ ให้เป็นไปตามประกาศ สธ. การแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ และแสดงฉลากไว้เป็นการเฉพาะ และ การกล่าวอ้างทางสุขภาพของอาหาร โดยข้อความ ?คำเตือน? ได้แก่ สำหรับเด็ก หญิงมีครรภ์ ให้นมลูก การขับขี่ ทำงานเครื่องจักร แพ้ต่อสาร CDB https://members.wto.org/crnattachments/2021/SPS/THA/21_4128_00_x.pdf
ได้แจ้งเวียน G/TBT/N/THA/623

วันที่มีผลบังคับใช้ : ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ทุกประเทศไทย G/SPS/N/THA/416
14 มิถุนายน 2564
มาตรการฉุกเฉิน
สินค้า :ุ้กุ้งทะเล  
สาระสำคัญ : ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งซึ่งกุ้งขาว (Penaeus vannamei) กุ้งกุลาดา (P. monodon) กุ้งฟ้า (P. stylirostris) หรือซากกุ้งดังกล่าว ที่มีแหล่งกาเนิดประเทศมาดากัสการ์ เพื่อแจ้งให้ประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลกทราบตามพันธกรณีด้านความโปร่งใส เนื่องจากกรมประมงยังตรวจพบเชื้อ Infectious hypodermal and Hematopoietic Necrosis Virus (IHHNV) ในกุ้งทะเลนำเข้าจากมาดากัสการ์ นอกจากนี้ยังไม่ได้รับผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากมาดากัสการ์ กรมปศุสัตว์จึงได้ออกประกาศโดยอาศัยอำนาจภายใต้พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อขยายเวลาชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านสินค้าดังกล่าวจากพื้นที่ดังกล่าวออกไปเป็นระยะเวลา 90 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (1 มิ.ย.64 ? 30 ส.ค. 64)
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/118/T_0011.PDF

วันที่มีผลบังคับใช้ : 1 มิ.ย.64 ? 30 ส.ค. 64
มาดากัสการ์ไทย G/SPS/N/THA/417
14 มิถุนายน 2564
มาตรการฉุกเฉิน
สินค้า :กุ้งทะเล  
สาระสำคัญ : ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งซึ่งกุ้งขาว (Penaeus vannamei) กุ้งกุลาดา (P. monodon) กุ้งฟ้า (P. stylirostris) หรือซากกุ้งดังกล่าว ที่มีแหล่งกาเนิดประเทศมาดากัสการ์ เนื่องจากกรมประมงยังตรวจพบเชื้อ White spot syndrome virus (WSSV) และ Infectious hypodermal and hematopoieticnecrosis virus (IHHNV) ในกุ้งทะเลนำเข้าจาก ภายใต้พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 เพื่อขยายเวลาชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านสินค้าดังกล่าวจากพื้นที่ดังกล่าวออกไปเป็นระยะเวลา 90 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (1 มิ.ย.64 ถึง 30 ส.ค. 64)
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/118/T_0010.PDF
และได้แจ้งแก้ไขบางจุดวันบังคับใช้ดังแนบ

วันที่มีผลบังคับใช้ : 1 มิ.ย.64 ถึง 30 ส.ค. 64
เอกวาดอร์ไทย G/SPS/N/THA/334/Add.1
14 มิถุนายน 2564
มาตรการปกติ
สินค้า :ชาจากพืช  
สาระสำคัญ : ประกาศบังคับใช้ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 426 เรื่อง ชาจากพืช โดยได้ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 และจะมีผลบังคับใช้ 90 วัน (คือวันที่ 14 พฤษภาคม 2564) สรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้ 1) ชาจากพืช? หมายความว่า ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากส่วนต่าง ๆ ของพืช ที่ผ่านกระบวนการทำให้แห้ง อาจผ่านการบดหยาบหรือลดขนาด โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อนาไปบริโภคโดยการต้มหรือชงกับน้ำ 2) ชาจากพืช โดยกำหนดพืชและชิ้นส่วนของพืช ที่ใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับชาจากพืช ทั้งหมด 201 รายการ ได้แก่ กระเจี๊ยบเขียว ตะไคร้ สะระแหน่ ฝรั่ง ลูกหว้า ชมพู่มะเหมี่ยว ดาหลา ข้าวสาลี ขิง ข้าวโพด พุทธาจีน ไทม์ มะขาม ข้าวสาลี เป็นต้น และ 3) ได้กำหนดคุณภาพและมาตรฐานที่กำหหนดไว้ในประกาศ 4) ผู้ผลิตหรือผู้นาเข้าชาจากพืชเพื่อจำหน่าย ต้องปฏิบัติตามประกาศ สธ. เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร (GMP) 4) ให้ผู้ผลิต หรือผู้นาเข้าเพื่อจำหน่าย หรือผู้จำหน่ายชาจากพืชดังต่อไปนี้ ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามประกาศฉบับนี้ ภายใน 2 ปีนับแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ เป็นต้น หมายเหตุ ได้แจ้งเวียน G/TBT/N/THA/580/Add.1 ด้วย
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/102/T_0008.PDF
http://food.fda.moph.go.th/law/data/announ_moph/V.English/P426_E.pdf

วันที่มีผลบังคับใช้ : 14 พ.ค. 64
ทุกประเทศไทย G/SPS/N/THA/412
09 มิถุนายน 2564
มาตรการฉุกเฉิน
สินค้า :โรคไข้หวัดนกสายพันธุ์รุนแรง  
สาระสำคัญ : "ประกาศขยายระงับการนำเข้าชั่วคราวสัตว์ปีกมีชีวิตและซากของสัตว์ปีกที่มาจากจีนเนื่องจาก OIE รายงานว่ายังพบการระบาดของโรคไข้หวัดนกสายพันธุ์รุนแรงซีโรไทป์ H5N1 และ H5N6 ในจีน ภายใต้อำนาจของ พ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 โดยขยายช่วงระงับการนำเข้าออกไป 90 วัน คือ 22 เม.ย. 64 ถึง 20 ก.ค. 64
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/110/T_0017.PDF

วันที่มีผลบังคับใช้ : 22 เม.ย. 64 ? 20 ก.ค. 64
จีนไทย G/SPS/N/THA/404
09 มิถุนายน 2564
มาตรการฉุกเฉิน
สินค้า :โรคอหิวาต์แอฟริกาในสกุร  
สาระสำคัญ : ประกาศขยายระยะเวลาระงับการนำเข้าชั่วคราวสุกรเลี้ยงและสุกรป่าและซากของสุกรที่มาจากจีน เนื่องจาก OIE รายงานว่ายังพบการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสกุรในจีน โดขยายช่วงระงับการนำเข้าออกไป 90 วัน คือ 22 พ.ค. 64 ? 19 ส.ค. 64
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/110/T_0009.PDF

วันที่มีผลบังคับใช้ : 22 พ.ค. 64 ? 19 ส.ค. 64
จีนไทย G/SPS/N/THA/413
09 มิถุนายน 2564
มาตรการฉุกเฉิน
สินค้า :โรคไข้หวัดนกสายพันธุ์รุนแรง  
สาระสำคัญ : ประกาศขยายระงับการนำเข้าชั่วคราวสัตว์ปีกมีชีวิตและซากของสัตว์ปีกที่มาจากโปแลนด์เนื่องจาก OIE รายงานว่ายังพบการระบาดของโรคไข้หวัดนกสายพันธุ์รุนแรงซีโรไทป์ H5N8 ในโปแลนด์ภายใต้อำนาจของ พ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 โดยขยายช่วงระงับการนำเข้าออกไป 90 วัน คือ 22 เม.ย. 64 ถึง 20 ก.ค. 64
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/110/T_0018.PDF

วันที่มีผลบังคับใช้ : 22 พ.ค. 64 ? 19 ส.ค. 64
โปแลนด์ไทย G/SPS/N/THA/405
09 มิถุนายน 2564
มาตรการฉุกเฉิน
สินค้า :โรคอหิวาต์แอฟริกาในสกุร  
สาระสำคัญ : ประกาศขยายระยะเวลาระงับการนำเข้าชั่วคราวสุกรเลี้ยงและสุกรป่าและซากของสุกรที่มาจากโปแลนด์ เนื่องจาก OIE รายงานว่ายังพบการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสกุรในโปแลนด์ โดขยายช่วงระงับการนำเข้าออกไป 90 วัน คือ 22 พ.ค. 64 ? 19 ส.ค. 64
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/110/T_0010.PDF

วันที่มีผลบังคับใช้ : 22 พ.ค. 64 ? 19 ส.ค. 64
โปแลนด์ไทย G/SPS/N/THA/414
09 มิถุนายน 2564
มาตรการฉุกเฉิน
สินค้า :โรคไข้หวัดนกสายพันธุ์รุนแรง  
สาระสำคัญ : ประกาศขยายระงับการนำเข้าชั่วคราวสัตว์ปีกมีชีวิตและซากของสัตว์ปีกที่มาจากไต้หวันเนื่องจาก OIE รายงานว่ายังพบการระบาดของโรคไข้หวัดนกสายพันธุ์รุนแรงซีโรไทป์ H5N5 ในไต้หวัน ภายใต้อำนาจของ พ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 โดยขยายช่วงระงับการนำเข้าออกไป 90 วัน คือ 22 เม.ย. 64 ถึง 20 ก.ค. 64
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/110/T_0019.PDF

วันที่มีผลบังคับใช้ : 22 เม.ย. 64 ถึง 20 ก.ค. 64
ไต้หวันไทย G/SPS/N/THA/406
09 มิถุนายน 2564
มาตรการฉุกเฉิน
สินค้า :โรคอหิวาต์แอฟริกาในสกุร  
สาระสำคัญ : ประกาศขยายระยะเวลาระงับการนำเข้าชั่วคราวสุกรเลี้ยงและสุกรป่าและซากของสุกรที่มาจากเมียนมาร์ เนื่องจาก OIE รายงานว่ายังพบการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสกุรในเมียนมาร์โดขยายช่วงระงับการนำเข้าออกไป 90 วัน คือ 22 พ.ค. 64 ? 19 ส.ค. 64
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/110/T_0011.PDF

วันที่มีผลบังคับใช้ : 22 พ.ค. 64 ? 19 ส.ค. 64
เมียนมาร์ไทย G/SPS/N/THA/415
09 มิถุนายน 2564
มาตรการฉุกเฉิน
สินค้า :โรคไข้หวัดนกสายพันธุ์รุนแรง  
สาระสำคัญ : ประกาศการนำเข้าชั่วคราวสัตว์ปีกมีชีวิตและซากของสัตว์ปีกที่มาจากฮังการีเนื่องจาก OIE รายงานว่าพบการระบาดของโรคไข้หวัดนกสายพันธุ์รุนแรงซีโรไทป์ H5N1 ในมลทล Hajd?-Bihar ประเทศฮังการี ภายใต้อำนาจของ พ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 โดยระงับการนำเข้าเป็นเวลา 90 วัน คือ 26 พ.ค. 64 ถึง 23 ส.ค. 64


วันที่มีผลบังคับใช้ : 26 พ.ค. 64 ถึง 23 ส.ค. 64
ฮังการีไทย G/SPS/N/THA/407
09 มิถุนายน 2564
มาตรการฉุกเฉิน
สินค้า :โรคอหิวาต์แอฟริกาในสกุร  
สาระสำคัญ : ประกาศขยายระยะเวลาระงับการนำเข้าชั่วคราวสุกรเลี้ยงและสุกรป่าและซากของสุกรที่มาจากฟิลิปปินส์ เนื่องจาก OIE รายงานว่ายังพบการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสกุรในฟิลิปปินส์โดขยายช่วงระงับการนำเข้าออกไป 90 วัน คือ 22 พ.ค. 64 ? 19 ส.ค. 64
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/110/T_0012.PDF

วันที่มีผลบังคับใช้ : 22 พ.ค. 64 ? 19 ส.ค. 64
ฟิลิปปินส์ไทย G/SPS/N/THA/408
09 มิถุนายน 2564
มาตรการฉุกเฉิน
สินค้า :โรคอหิวาต์แอฟริกาในสกุร  
สาระสำคัญ : ประกาศขยายระยะเวลาระงับการนำเข้าชั่วคราวสุกรเลี้ยงและสุกรป่าและซากของสุกรที่มาจากอินโดนีเซีย เนื่องจาก OIE รายงานว่ายังพบการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสกุรในอินโดนีเซียโดขยายช่วงระงับการนำเข้าออกไป 90 วัน คือ 22 พ.ค. 64 ? 19 ส.ค. 64
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/110/T_0013.PDF

วันที่มีผลบังคับใช้ : 22 พ.ค. 64 ? 19 ส.ค. 64
อินโดนีเซียไทย G/SPS/N/THA/409
09 มิถุนายน 2564
มาตรการฉุกเฉิน
สินค้า :โรคอหิวาต์แอฟริกาในสกุร  
สาระสำคัญ : ประกาศขยายระยะเวลาระงับการนำเข้าชั่วคราวสุกรเลี้ยงและสุกรป่าและซากของสุกรที่มาจากเวียดนาม เนื่องจาก OIE รายงานว่ายังพบการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสกุรในเวียดนามโดขยายช่วงระงับการนำเข้าออกไป 90 วัน คือ 22 พ.ค. 64 ถึง 19 ส.ค. 64
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/110/T_0014.PDF

วันที่มีผลบังคับใช้ : 22 พ.ค. 64 ? 19 ส.ค. 64
เวียดนามไทย G/SPS/N/THA/410
09 มิถุนายน 2564
มาตรการฉุกเฉิน
สินค้า :โรคอหิวาต์แอฟริกาในสกุร  
สาระสำคัญ : ประกาศขยายระยะเวลาระงับการนำเข้าชั่วคราวสุกรเลี้ยงและสุกรป่าและซากของสุกรที่มาจากเกาหลีใต้ เนื่องจาก OIE รายงานว่ายังพบการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสกุรในเกาหลีใต้โดขยายช่วงระงับการนำเข้าออกไป 90 วัน คือ 22 พ.ค. 64 ถึง 19 ส.ค. 64
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/110/T_0015.PDF

วันที่มีผลบังคับใช้ : 22 พ.ค. 64 ? 19 ส.ค. 64
เกาหลีใต้ไทย G/SPS/N/THA/411
09 มิถุนายน 2564
มาตรการฉุกเฉิน
สินค้า :โรคอหิวาต์แอฟริกาในสกุร  
สาระสำคัญ : ประกาศขยายระยะเวลาระงับการนำเข้าชั่วคราวสุกรเลี้ยงและสุกรป่าและซากของสุกรที่มาจากบัลแกเรีย เนื่องจาก OIE รายงานว่ายังพบการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสกุรในบัลแกเรียโดขยายช่วงระงับการนำเข้าออกไป 90 วัน คือ 22 พ.ค. 64 ถึง 19 ส.ค. 64
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/110/T_0016.PDF

วันที่มีผลบังคับใช้ : 22 พ.ค. 64 ? 19 ส.ค. 64
บัลแกเรีย
Copyright © 2015. www.acfs.go.th All Rights Reserved.
หน่วยประสานงานกลางด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชของประเทศไทย(Thailand SPS Contact Point)
กลุ่มความตกลงสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชและอื่นๆ (SPS Section)
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)
ที่อยู่ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ. 10900
โทร. 02-561-4204 โทรสาร 02-561-4034
E-mail : spsthailand@gmail.com, sps@acfs.go.th