SPS Notification เดือนล่าสุด

ประเทศ Notification No. มาตรการ สินค้า/สาระสำคัญ ประเทศที่ได้รับผลกระทบ รายละเอียด
ไทย G/SPS/N/THA/274
26 กันยายน 2562
ฉุกเฉิน
สินค้า :โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever)  
สาระสำคัญ : ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสุกร หมูป่า หรือซากสุกร ซากหมูป่าจากราชอาณาจักรเบลเยียม เนื่องจากยังมีรายงานการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever) ในหลายพื้นที่ของเบลเยียม ทั้งนี้ อาศัยอำนาจตามมาตรา 6 และมาตรา 33 ของพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 อธิบดีกรมปศุสัตว์จึงประกาศต่อไปนี้
1. ให้ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสุกร หมูป่า หรือซากสุกร ซากหมูป่าจากเบลเยียม
2. ประกาศนี้มีผลบังคับใช้เป็นเวลา 90 วันหลังประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

วันที่มีผลบังคับใช้ : 5 ก.ย. 62 ? 3 ธ.ค. 62
ประเทศคู่ค้า  
ไทย G/SPS/N/THA/270
26 กันยายน 2562
ฉุกเฉิน
สินค้า :โรคไข้หวัดนกสายพันธุ์รุนแรง (HPAI)  
สาระสำคัญ : ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์ปีกและซากสัตว์ปีกจากไต้หวัน เนื่องจากยังมีรายงานการระบาดของโรคไข้หวัดนกสายพันธุ์รุนแรง (HPAI) ในหลายพื้นที่ของจีนจากองค์การสุขภาพสัตว์โลก (OIE) ทั้งนี้ อาศัยอำนาจตามมาตรา 6 และมาตรา 33 ของพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 อธิบดีกรมปศุสัตว์จึงประกาศต่อไปนี้
1. ให้ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอารณาจักรซึ่งสัตว์ปีกและซากสัตว์ปีกยกเว้นขนสัตว์ปีกที่มาจากแหล่งที่ได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์ และผ่านกระบวนการทำลายเชื้อไข้หวัดนก ตามที่ระบุในคำแนะนำของ OIE : Terrestrial Animal Health Code ข้อ 10.4.22 และ 10.4.23 ที่มีแหล่งกำเนิดจากไต้หวัน ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้
ก. ล้างและอบแห้งที่อุณหภูมิ 100 (?C) เป็นเวลา 30 นาที หรือ
ข. รมควันด้วยฟอร์มาลิน (10% ฟอร์มาดีไฮด์) เป็นเวลา 8 ชั่วโมง หรือ
ค. ฉายรังสีด้วยขนาด 20 กิโลเกรย์
2. ประกาศนี้มีผลบังคับใช้เป็นเวลา 90 วันหลังประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

วันที่มีผลบังคับใช้ : 5 ก.ย. 62 ? 3 ธ.ค. 62
ไต้หวัน  
ไทย G/SPS/N/THA/271
26 กันยายน 2562
ฉุกเฉิน
สินค้า :โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever)  
สาระสำคัญ : ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสุกร หมูป่า หรือซากสุกร ซากหมูป่าจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เนื่องจากมีรายงานการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever) ในหมู่บ้านรัฐฉานของเมียนมาร์ ทั้งนี้ อาศัยอำนาจตามมาตรา 6 และมาตรา 33 ของพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 อธิบดีกรมปศุสัตว์จึงประกาศต่อไปนี้
1. ให้ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสุกร หมูป่า หรือซากสุกร ซากหมูป่าจากเมียนมาร์
2. ประกาศนี้มีผลบังคับใช้เป็นเวลา 90 วันหลังประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป


วันที่มีผลบังคับใช้ : 5 ก.ย. 62 ? 3 ธ.ค. 62
เมียนมาร์  
ไทย G/SPS/N/THA/272
26 กันยายน 2562
ฉุกเฉิน
สินค้า :โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever)  
สาระสำคัญ : ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสุกร หมูป่า หรือซากสุกร ซากหมูป่าจากสาธารณรัฐโปแลนด์ เนื่องจากยังมีรายงานการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever) ในหลายพื้นที่ของโปแลนด์ ทั้งนี้ อาศัยอำนาจตามมาตรา 6 และมาตรา 33 ของพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 อธิบดีกรมปศุสัตว์จึงประกาศต่อไปนี้
1. ให้ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสุกร หมูป่า หรือซากสุกร ซากหมูป่าจากโปแลนด์
2. ประกาศนี้มีผลบังคับใช้เป็นเวลา 90 วันหลังประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป กรมปศุสัตว์ 5 ก.ย. 62 ? 3 ธ.ค. 62

วันที่มีผลบังคับใช้ : 5 ก.ย. 62 ? 3 ธ.ค. 62
โปแลนด์  
ไทย G/SPS/N/THA/268
26 กันยายน 2562
ปกติ
สินค้า :สับปะรดที่ปอกเปลือกคว้านและไม่ผ่านการคว้านซึ่งถูกเก็บไว้ในภาชนะที่ปิดสนิทและผ่านกระบวนการกำจัดหรือยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ด้วยความร้อน  
สาระสำคัญ : สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ได้จัดทำร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง สับปะรดในภาชนะบรรจุปิดสนิท ประกอบด้วย 10 ข้อกำหนด ได้แก้ ขอบข่าย คำนิยาม ประเภทและชนิด คุณลักษณะที่ต้องการ วัตถุเจือปนอาหาร สารปนเปื้อน สุขลักษณะ การบรรจุ เครื่องหมายและฉลาก การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน การทดสอบ
โดย สมอ. ได้เยกเลิกมาตรฐาน มอก. 51-2530: สับปะรดกระป๋องและแทนที่ด้วยมาตรฐานฉบับนี้ มอก. 51-25XX (20XX): สับปะรดในภาชนะบรรจุที่ปิดผนึกแบบ Hermetically Sealed Containers ) เป็นมาตรฐานบังคับ
มาตรฐานนี้ครอบคลุมเฉพาะสับปะรดที่ปอกเปลือกคว้านและไม่ผ่านการคว้านซึ่งถูกเก็บไว้ในภาชนะที่ปิดสนิทและผ่านกระบวนการกำจัดหรือยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ด้วยความร้อน

วันที่มีผลบังคับใช้ : -
ประเทศคู่ค้า  
ไทย G/SPS/N/THA/273
26 กันยายน 2562
ปกติ
สินค้า :โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever)  
สาระสำคัญ : ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสุกร หมูป่า หรือซากสุกร ซากหมูป่าจากสาธารณรัฐฮังการี เนื่องจากยังมีรายงานการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever) ในหลายพื้นที่ของฮังการี ทั้งนี้ อาศัยอำนาจตามมาตรา 6 และมาตรา 33 ของพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 อธิบดีกรมปศุสัตว์จึงประกาศต่อไปนี้
1. ให้ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสุกร หมูป่า หรือซากสุกร ซากหมูป่าจากฮังการี
2. ประกาศนี้มีผลบังคับใช้เป็นเวลา 90 วันหลังประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

วันที่มีผลบังคับใช้ : 5 ก.ย. 62 ? 3 ธ.ค. 62
ฮังการี  
ไทย G/SPS/N/THA/269
26 กันยายน 2562
ฉุกเฉิน
สินค้า :โรคไข้หวัดนกสายพันธุ์รุนแรง (HPAI)  
สาระสำคัญ : ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์ปีกและซากสัตว์ปีกจากสาธารณรัฐประชาชนจีน เนื่องจากยังมีรายงานการระบาดของโรคไข้หวัดนกสายพันธุ์รุนแรง (HPAI) ในหลายพื้นที่ของจีนจากองค์การสุขภาพสัตว์โลก (OIE) ทั้งนี้อาศัยอำนาจตามมาตรา 6 และมาตรา 33 ของพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 อธิบดีกรมปศุสัตว์จึงประกาศต่อไปนี้
1. ให้ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอารณาจักรซึ่งสัตว์ปีกและซากสัตว์ปีกยกเว้นขนสัตว์ปีกที่มาจากแหล่งที่ได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์ และผ่านกระบวนการทำลายเชื้อไข้หวัดนก ตามที่ระบุในคำแนะนำของ OIE : Terrestrial Animal Health Code ข้อ 10.4.22 และ 10.4.23 ที่มีแหล่งกำเนิดจากจีน ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้ ก. ล้างและอบแห้งที่อุณหภูมิ 100 (?C) เป็นเวลา 30 นาที หรือ
ข. รมควันด้วยฟอร์มาลิน (10%ฟอร์มาดีไฮด์) เป็นเวลา 8 ชั่วโมง หรือ
ค. ฉายรังสีด้วยขนาด 20 กิโลเกรย์
2. ประกาศนี้มีผลบังคับใช้เป็นเวลา 90 วันหลังประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

วันที่มีผลบังคับใช้ : 5 ก.ย. 62 ? 3 ธ.ค. 62
จีน  

Copyright © 2015. www.acfs.go.th All Rights Reserved.