SPS Notification เดือนล่าสุด

ประเทศ Notification No. มาตรการ สินค้า/สาระสำคัญ ประเทศที่ได้รับผลกระทบ รายละเอียด
ไทย G/SPS/N/THA/276
01 พฤศจิกายน 2562
ปกติ
สินค้า :วัตถุเจือปนอาหาร  
สาระสำคัญ : อย. ได้ประกาศแก้ไข ประกาศ สธ เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร ดังนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกบัญชีหมายเลข 1 และบัญชีหมายเลข 2 แนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 389 พ.ศ. 2561 เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2561 และให้ใช้บัญชี แนบท้ายประกาศฉบับนี้แทน
ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในข้อ 2 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 389 พ.ศ. 2561 เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2561
ข้อ 3 ให้ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าอาหารซึ่งผลิตภัณฑ์อาหารมีการใช้วัตถุเจือปนอาหารอยู่ก่อนวันที่ ประกาศนี้ใช้บังคับ ให้ได้รับการผ่อนผันในการปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศฉบับนี้ แล้วแต่กรณี ดังนี้ (1) ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีการใช้วัตถุเจือปนอาหารซึ่งข้อกำหนดการใช้ได้รับการรับรองค่า กำหนดในปี พ.ศ. 2561 ตามบัญชีหมายเลข 1 แนบท้ายประกาศฉบับนี้ จะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามประกาศ ฉบับนี้ ภายใน 26 กรกฎาคม 2563
2) ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีการใช้วัตถุเจือปนอาหารซึ่งข้อกำหนดการใช้ได้รับการรับรองค่า กำหนดในปี พ.ศ. 2562 ตามบัญชีหมายเลข 1 แนบท้ายประกาศฉบับนี้ จะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามประกาศ ฉบับนี้ ภายในสองปีนับแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ
ข้อ 4 ประกาศนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

วันที่มีผลบังคับใช้ : ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประเทศคู่ค้า  
ไทย G/SPS/N/THA/275
01 พฤศจิกายน 2562
ปกติ
สินค้า :อาหารสำเร็จรูป Pre packaged Food  
สาระสำคัญ : อย. ประกาศปรับปรุงข้อกาหนดเกี่ยวกับการแสดงฉลากอาหารที่ได้จากสิ่งมีชีวิต ดัดแปรพันธุกรรม ดังต่อไปนี้
1. ให้ยกเลิกประกาศ สธ. (ฉบับที่ 251) เรื่อง การแสดงฉลากอาหารที่ได้จากเทคนิคการดัดแปรพันธุกรรมหรือพันธุวิศวกรรม ลงวันที่ 8 ธ.ค.54
2 ให้อาหารที่ได้จากสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม เป็นอาหารที่ต้องมีฉลาก
3. การแสดงฉลากของอาหารที่ได้จากสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมให้ปฏิบัติดังนี้
(1) ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยอาหารที่ได้จากสิ่งมีชีวิตดัดแปร พันธุกรรม
(2) ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยอาหารนั้น ๆ
(3) ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ โดยต้องแสดงข้อความเพิ่มเติมสาหรับอาหารที่ได้จากสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม ด้วยแล้วแต่กรณี ดังนี้
(3.1) ) การแสดงฉลากอาหารที่ได้จากสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม ได้กำหนดให้อาหารที่มีพืช สัตว์ ดัดแปลงพันธุกรรมเป็นส่วนประกอบตั้งแต่ 5% ของส่วนประกอบอาหาร รวมถึงจุลินทรีย์ดัดแปลงพันธุกรรมเป็นชื่อส่วนประกอบอาหารให้แสดงข้อความว่า ?ดัดแปรพันธุกรรม?
4. ห้ามใช้ข้อความว่า ?ปลอดอาหารดัดแปรพันธุกรรม? หรือ ?ไม่ใช่อาหารดัดแปร พันธุกรรม? หรือ?ไม่มีส่วนประกอบของอาหารดัดแปรพันธุกรรม? หรือ ?มีการคัดหรือแยก ส่วนประกอบที่มีการดัดแปรพันธุกรรมออก? หรือข้อความหรือสัญลักษณ์อื่นในทานองเดียวกัน
5. ให้ฉลากอาหารที่ได้รับอนุญาตผลิตหรือนำเข้าอาหารที่ได้จากสิ่งมีชีวิต ดัดแปรพันธุกรรม อยู่แล้วก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับยังคงจาหน่ายได้ต่อไป ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ
6. ประกาศนี้ไม่ใช้บังคับกับ
(1) ผู้ผลิตหรือผู้นาเข้าที่มีหลักฐานระบบตรวจสอบย้อนกลับหรือระบบตามสอบสินค้า (Traceability) แสดงว่าไม่มีการใช้วัตถุดิบที่เป็นอาหารดัดแปรพันธุกรรมในกระบวนการผลิต
(2) ผู้ผลิตรายย่อยที่จาหน่ายแก่ผู้บริโภคโดยตรง
(3) ผู้ปรุงจาหน่ายแก่ผู้บริโภคโดยตรง
(4) อาหารดัดแปรพันธุกรรมที่ไม่หลงเหลือสารพันธุกรรมหรือโปรตีนที่เป็นผลจากการ ดัดแปรพันธุกรรมในผลิตภัณฑ์สุดท้าย
7. ประกาศนี้ ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศใน ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
รายละเอียดค้นได้จากhttps://members.wto.org/crnattachments/2019/SPS/

วันที่มีผลบังคับใช้ : 180 วัน หลังจากการประกาศในราชกิจจาฯ
ประเทศคู่ค้า  

Copyright © 2015. www.acfs.go.th All Rights Reserved.