SPS Notification เดือนล่าสุด

ประเทศ Notification No. สินค้า/สาระสำคัญ ประเทศที่ได้รับผลกระทบ รายละเอียด
ไทย G/SPS/N/THA/313
20 พฤษภาคม 2563
มาตรการปกติ
สินค้า :สารกำจัดศัตรูพืช  
สาระสำคัญ : ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกค้าง (ฉบับที่ 3) สรุปสาระได้ดังนี้
1) แก้ไขรายชื่อวัตถุอันตรายโดยกำหนดให้สาร chlorpyrifos, chlorpyrifos-methyl, paraquat, paraquat dichloride, paraquat [bis (methyl sulfate)] หรือ paraquat methosulfate เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ ไว้ในภาคผนวกของประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 387 พ.ศ. 2560 ในลำดับที่ 83-87 เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย ฉบับที่ .... พ.ศ. ... มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563
2) ให้ยกเลิกค่า MRLs ลำดับที่ 1 คลอร์ไพริฟอส (chlorpyrifos) และลำดับที่ 23 พาราควอต (paraquat) ในบัญชีหมายเลข 2 แนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 387 พ.ศ. 2560
3) ให้ผู้ผลิตและผู้นำเข้าอาหารที่ผลิตเพื่อจำหน่าย ดำเนินการแล้แวต่กรณีดังนี้
(1) อาหารที่ผลิตในประเทศก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2563 ให้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 387 พ.ศ. 2560 เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกค้าง และต้องปฏิบัติตามประกาศนี้ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ประกาศนี้ ใช้บังคับ
(2) อาหารนำเข้าที่ส่งออกจากประเทศต้นทางก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2563 ให้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 387 พ.ศ. 2560 และต้องปฏิบัติตามประกาศนี้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศนี้ ใช้บังคับ
4) ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/THA/20_3280_00_x.pdf

วันที่มีผลบังคับใช้ : ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ประเทศคู่ค้า  
ไทย G/SPS/N/THA/312
14 พฤษภาคม 2563
มาตรการปกติ
สินค้า :น้ำมันปลา fish oils  
สาระสำคัญ : อย. กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานน้ำมันปลาเป็นการเฉพาะ สรุปสาระสำคัญดังนี้
1. น้ำมันปลา แบ่งออกเป็น 5 ชนิด ได้แก่
1) น้ำมันปลา (ที่มีชื่อเฉพาะ เช่น ปลากะตัก ปลาทูน่า ปลาเมนฮาเดน ปลาแซลมอน คริลล์)
2) น้ำมันปลาชนิดอื่นๆ (unnamed fish oil ) ที่ผลิตจากปลาหรือสัตว์น้ำประเภทมีเปลือก หนึ่งชนิดหรือมากกว่าหนึ่งชนิดผสมกัน
3) น้ำมันตับปลา
4) น้ำมันปลาเข้มข้น น้ำมันจากข้อ 1)-3) ที่ผ่านกรรมวิธีต่างๆ และ
5) น้ำมันปลาในรูปของเอทิลเอสเทอร์เข้มข้น ได้จากน้้ามันปลาตาม 1) 2) หรือ 3) ที่มีกรดไขมันในรูปเอทิลเอสเทอร์เป็นองค์ประกอบหลัก
2. การใช้วัตถุเจือปนอาหาร ให้ใช้ได้ตามชนิดและปริมาณที่กำหนดไว้ประกาศ สธ. เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร รวมทั้งสารปนเปื้อน และจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคต้องไม่พบเกินปริมาณที่กำหนดไว้ในประกาศ สธ. เรื่อง มาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปื้อน และมาตรฐานอาหารด้านจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค
3. ผู้ผลิตหรือนำเข้ามันปลาเพื่อจำหน่าย ต้องปฏิบัติตามประกาศ สธ. วิธีการผลิตเครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร (GPM)
4. การใช้ภาชนะบรรจุน้ำมันปลาให้ปฏิบัติตามประกาศ สธ. เรื่อง ภาชนะบรรจุ
5. การแสดงฉลากของน้ำมันปลาให้ปฏิบัติตามประกาศ สธ. เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ และต้องแสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้เพิ่มเติม แล้วแต่กรณี
6. ผู้ผลิต ผู้น้าเข้าน้ำมันปลาที่ได้รับอนุญาตก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ให้จ้าหน่ายต่อไปได้ ต้องไม่เกิน 2 ปีนับแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ
7. ผู้ผลิต ผู้น้าเข้าน้ำมันปลาต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามประกาศฉบับนี้ ภายใน 2 ปีนับแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ
8. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
รายละเอียดร่างประกาศ สธ. ค้นได้จาก
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/THA/20_3178_00_x.pdf

วันที่มีผลบังคับใช้ : วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ประเทศคู่ค้า  
ไทย G/SPS/N/THA/311
14 พฤษภาคม 2563
มาตรการปกติ
สินค้า :น้ำมัน ไขมัน  
สาระสำคัญ : อย. ปรับปรุงประกาศกระทรวง สธ. เรื่อง น้ำมันและไขมัน สรุปสาระสำคัญดังนี้
1. ชนิดของน้ำมันและไขมันได้แก่ 1)น้ำมันและไขมันที่ได้จากพืช (ตามภาคผนวกที่ 1)
2) น้ำมันและไขมันที่ได้จากสัตว์ (ตามภาคผนวกที่ 2)
3) น้ำมันและไขมันที่ได้จากสิ่งมีชีวิตที่มีแหล่งกำเนิดจากทะเล (ตามภาคผนวกที่ 3)
4) น้ำมันและไขมันอื่น ที่นอกเหนือจากภาคผนวก 1-3 ตามที่ อย. อนุญาต และ
5) น้ำมันและไขมันผสมเป็นการเฉพาะทั้งที่ได้มาโดยวิธีธรรมชาติ หรือวิธีผ่านกรรมวิธี นำมาผสมกันตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไปโดยวิธีทางกายภาพหรือผ่านกระบวนการอินเตอร์เอสเตอร์รีฟิเคชัน (Inter-esterification) หรือที่ผสมโดยใช้กระบวนการอื่นตามที่ อย. อนุญาต
2. น้ำมันและไขมันต้องมีคุณภาพหรือมาตรฐาน เช่น คุณลักษณะทางเคมีและกายภาพ องค์ประกอบกรดไขมันตามชนิดของน้้ามันและไขมัน ค่าของกรด ค่าเพอรออกไซด์ ปริมาณสบู่ สิ่งอื่นที่ไม่ละลาย รายละเอียดตามภาคผนวกและประกาศ
3. สารปนเปื้อนและจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคต้องไม่ไม่เกินกำหนดตามประกาศ สธ. เรื่อง มาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปื้อน และ มาตรฐานอาหารด้านจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค
4. อนุญาตให้ใช้วัตถุเจือปนอาหารได้ตามชนิดและปริมาณที่กำหนดไว้ตามประกาศ สธ. เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร
5. ผู้ผลิตผู้นำเข้าเพื่อจำหน่ายต้องปฏิบัติตามประกาศ สธ. เรื่อง วิธีการผลิตเครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร (GMP) และ ไม่ใช้น้ำมันทอดซ้้า น้ำมันและไขมันที่ใช้ซ้้า หรือใช้ทอดหรือประกอบอาหารมาแล้ว ในกระบวนการผลิต
6. ภาชนะบรรจุน้ำมันและไขมันให้ปฏิบัติตามประกาศ สธ. เรื่อง ภาชนะบรรจุ
7. การแสดงฉลากของน้้ามันและไขมัน ให้ปฏิบัติตามประกาศ สธ. เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุและต้องแสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้เพิ่มเติม แล้วแต่กรณี
8. ผู้ผลิต ผู้น้าเข้าน้ำมันและไขมันที่ได้รับอนุญาตก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ให้จ้าหน่ายต่อไปได้ ต้องไม่เกิน 2 ปีนับแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ
ผู้ผลิต ผู้น้าเข้าน้ำมันและไขมันตามวรรคหนึ่ง ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามประกาศฉบับนี้ ภายใน 2 ปีนับแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ
9. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
รายละเอียดค้นได้จากร่างประกาศ
https://members.wto.org/crnattachments/2020/SPS/THA/20_3177_00_x.pdf

วันที่มีผลบังคับใช้ : วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ประเทศคู่ค้า  

Copyright © 2015. www.acfs.go.th All Rights Reserved.