ข้อมูลเกี่ยวกับผู้แจ้งข้อคิดเห็น
หน่วยงาน      ภาครัฐ       ภาคเอกชน      อื่่นๆ
หน่วยงาน
ชื่อ-นามสกุล
โทร.
e-mail
ข้อคิดเห็นต่อประกาศ Notification SPS/TBT
ประเภทข้อคิดเห็น       SPS       TBT