มาตรการใหม่
 อย. ไทย แจ้ง(ร่าง)ยกเลิกค่า MRL สำหรับสาร Paraquat, Chlopyrifos ในอาหาร เพื่อให้สอดคล้องกับมติคณะกรรมการวัตถุอันตราย
  
 20-05-2020
Read More...
 ไต้หวันแก้ไขค่าปริมาณการใช้สูงสุดสำหรับสาร 3-MCPD ในซอสถั่วเหลือง และ iorganic arsenic เป็นต้น
  
 21-04-2020
Read More...
 ไต้หวันแก้ไขรายชื่อศัตรูพืชควบคุม (Regulated Pests) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2563
  
 21-04-2020
Read More...
 เวียดนามแจ้ง ร่างกฎระเบียบด้านสุขอนามัยพืชสำหรับนำเข้าวัสดุพืชควบคุม (Regulated articles)
  
 21-04-2020
Read More...
 พม่าแจ้งเวียนกฎหมายการกักกันพืชของประเทศ (Plant Pest Quarantine Law)ที่มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่ ปี 2536
  
 21-04-2020
Read More...
 เกาหลีใต้แก้ไขรายชื่อศัตรูพืชกักกัน อีก 36 ชนิด (quarantine pests)
  
 21-04-2020
Read More...
 ออสเตรเลียจัดทำเอกสารด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ เรื่อง ร่างเงื่อนไขการนำเข้าชั่วคราวสำหรับสินค้ากุ้งที่ไม่ผ่านการปรุงสุกเพื่อการบริโภค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการความเสี่ยงจากเชื้อ Enterocytozoon hepat
  
 02-04-2020
Read More...
 ออสเตรเลียได้ประกาศใช้กฎหมายการควบคุมการส่งออก (Export Control Bill 2019 หรือ the Bills Package) คาดว่าก่อนวันที่ 1 เมษายน 2563
  
 02-04-2020
Read More...
 EU กำหนดในสาร 3-MCPD และ 3-MCPD Ester ในน้ำมันพืช (รวมน้ำมันปาล์ม) น้ำมันปลาและไขมันจากสัตว์ทะเล อาหารทารกและสูตรต่อเนื่องสำหรับเด็กเล็ก
  
 02-04-2020
Read More...
 ไต้หวันประกาศใช้ข้อกำหนดสำหรับการนำเข้าผลิตภัณฑ์นมสำหรับใช้เป็นอาหาร มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 63
  
 31-03-2020
Read More...

   
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กทม. 10900
โทร. 025612277
e-mail: spsthailand@gmail.com

Copyright © 2015. www.acfs.go.th All Rights Reserved.