มาตรการใหม่
 สหภาพยุโรปแจ้งประกาศใช้ค่า MRL ในอาหารของสารกำจัดศัตรูพืชหลายชนิด เช่น buprofezin, diflubenzuron, ethoxysulfuron, ioxynil, molinate, picoxystrobin tepraloxydim ตาม G/SPS/N/EU/246/Add.1
  
 20-02-2019
Read More...
 ไต้หวันแจ้งประกาศใช้ค่า MRL ของสารกำจัดศัตรูพืชในอาหารหลายชนิด และแจ้งยกการใช้สาร Prothoate (40%EC) Mecarbam (35%EC) Endosulfan มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 ม.ค. 62 ตามประกาศ G/SPS/N/TPKM/470/Add.1
  
 20-02-2019
Read More...
 ออสเตรเลียแจ้งกฎระเบียบการควบคุมอาหารนำเข้า ตามประกาศ SPS Notification หมายเลข G/SPS/N/AUS/466 รายละเอียดดูได้จากลิ้งค์
  
 20-02-2019
Read More...
 สหภาพยุโรป ประกาศเผยแพร่รายงานของ EFSA เกี่ยวกับข้อมูลที่จำเป็นในการจัดทำเอกสาร (Dossiers) สำหรับการยื่นขออนุญาตนำเข้าพืชที่มีความเสี่ยงสูง
  
 15-01-2019
Read More...
 โคลัมเบีย แจ้งข้อกำหนดการทำเข้าเมล็ดพันธุ์แตงโมจากประเทศไทย ตามประกาศ SPS Notification G/SPS/N/COL/301 เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 61
  
 14-01-2019
Read More...
 ฮ่องกงแจ้งกฎระเบียบการปนเปื้อนโลหะในอาหาร (metallic contamination)
  
 09-11-2018
Read More...
 สินค้าพืชทุกชนิดและผลิตภัณฑ์จากพืชจะต้องมีใบรับรองสุขอนามัยพืช(PC) ที่ผ่านการวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการ และให้รับรองเพิ่มเติมในใบรับรอง PC มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 พ.ค. 61
  
 25-05-2018
Read More...
 ไต้หวันประกาศใช้มาตรฐานการปนเปื้อนและสารพิษในอาหาร มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 พ.ค. 61
  
 23-05-2018
Read More...
 กระทรวงเกษตรฯ เกาหลีใต้แก้ไขรายชื่อศัตรูพืชกักกัน (Quarantine Pest List)
  
 03-05-2018
Read More...

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
                   


เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กทม. 10900
โทร. 025612277
e-mail: spsthailand@gmail.com

Copyright © 2015. www.acfs.go.th All Rights Reserved.