มาตรการใหม่ที่สำคัญ
 นิวซีแลนด์ประกาศบังคับใช้มาตรการสุขอนามัยสำหรับนำเข้าลิ้นจี่สดจากไทย ผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2566
 
More...
 บราซิลแจ้งร่างข้อกำหนดด้านสุขอนามัยพืชสำหรับนำเข้าเมล็ดพันธ์ุข้าวโพดจากไทย ส่งข้อคิดเห็นได้ถึงวันที่ 27ธ.ค. 65
 
More...
 17 ม.ค. 66 UK บังคับใช้การตรวจเข้มหลายประเทศรวมไทยสำหรับพริก (ตรวจ Pesticide) และ ใบพลู (ตรวจ Salmonella)
 
More...
 ไทยแจ้งเปลี่ยนแปลงรูปแบบรับรองสุขอนามัยพืชของประเทศไทย สำหรับการส่งออกและส่งต่อ โดยเริ่มใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.65
 
More...
 ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าเมล็ดพันธุ์กระท่อม พ.ศ. 2565 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ วันที่ 9 มิ.ย. 65
 
More...
 1 ส.ค. 65 มีผลบังคับใช้กฎระเบียบของญี่ปุ่นในการนำเข้าเมล็ดพันธุ์พริกและมะเขือเทศซึ่งเป็นมาตรการเร่งด่วน
 
More...
 ซาอุดิอาระเบีย ประกาศยกเลิกการชะลอนำเข้าสินค้าสัตว์ปีก และสัตว์ปีกมีชีวิตจากไทย
 
More...
 กรมประมงปรับเปลี่ยนใบรับรองสุขภาพสัตว์น้ำ HC2-HC7 เพื่อการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2565
 
More...
 ญี่ปุ่นกำหนดให้แจ้งล่วงหน้าสำหรับเมล็ดพันธุ์มะละกอและต้นกล้ามะละกอสำหรับปลูกจากไทยที่ีจะนำเข้าญี่ปุ่น มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565
 
More...
 รัสเซียได้แก้ไขโดยได้เพิ่มรายชื่อศํตรูพืชกักกันจำนวน 11 ชนิด โดยสามารถให้ข้อคิดเห็นได้ถึงวันที่ 4 ก.พ. 64
 
More...
  ประกาศ SPS Notification & TBT Notification (สินค้าเกษตรและอาหาร)
 มาตรการ SPS/TBT วันที่ 1 - 28 ก.พ. 66  
More...
 มาตรการ SPS/TBT วันที่ 16 - 31 ม.ค. 66    
More...
 มาตรการ SPS/TBT วันที่ 1 - 15 ม.ค. 66    
More...
 มาตรการ SPS/TBT วันที่ 1 - 31 ธ.ค. 65    
More...
 มาตรการ SPS/TBT วันที่ 1 - 30 พ.ย. 65    
More...
 มาตรการ SPS/TBT วันที่ 1 - 31 ต.ค. 65    
More...
 มาตรการ SPS/TBT วันที่ 16 - 30 ก.ย. 65    
More...
 มาตรการ SPS/TBT วันที่ 1 - 15 ก.ย. 65    
More...
 มาตรการ SPS/TBT วันที่ 16 - 31 ส.ค. 65    
More...
 มาตรการ SPS/TBT วันที่ 1 - 15 ส.ค. 65    
More...

Copyright © 2015. www.acfs.go.th All Rights Reserved.
หน่วยประสานงานกลางด้านมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชของประเทศไทย(Thailand SPS Contact Point)
กลุ่มความตกลงสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชและอื่นๆ (SPS Section)
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)
ที่อยู่ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ. 10900
โทร. 02-561-4204 โทรสาร 02-561-4034
E-mail : spsthailand@gmail.com, sps@acfs.go.th