มาตรการใหม่
 
  
 14-08-2019
Read More...
 นิวซีแลนด์แจ้งประกาศฉุกเฉิน 2 ฉบับได้แก่ ข้อกำหนดการนำเข้าต้นอ่อนที่เป็นพืชอาศัยของ Ralstonia pseudosolacearum และข้อกำหนดสำหรับการนำเข้าเมล็ดพันธุ์เพื่่อการเพาะปลูกโดยระบุเงือ่นไขนำเข้าสำหรับไวรัส To
  
 20-05-2019
Read More...
 สหภาพยุโรปเตรรียมบังคับใช้กฎระเบียบ การขึ้นทะเบียนและการใช้ยาสัตว์รวมถึงข้อกำหนดสำหรับผู้ใช้ยาสัตว์ ผู้จัดจำหน่ายและผู้คุมยาสัตว์ในวันที่ 28 ม.ค. 65
  
 20-05-2019
Read More...
 สหภาพยุโรปปรับรวมแนวทางปฏิบัติสำหรับการควบคุมการนำเข้าสินค้าพืชและผลิตภัณฑ์จากพืช และวัสดุอื่นๆ
  
 20-05-2019
Read More...
 ไต้หวันจัดทำร่างกฎระเบียบสำหรับการควบคุมการนำเข้าพืชทางไปรณีย์
  
 20-05-2019
Read More...
 เกาหลีใต้ประกาศรายชื่อศัตรูพืชกักกัน (Quarantine Pest ) 24 ชนิด
  
 20-05-2019
Read More...
 สหรัฐอเมริกาแก้ไขรายชื่อสารที่ได้รับอนุญาตและสารต้องห้าม (National List) ภายใต้กฎระเบียบอินทรีย์
  
 20-05-2019
Read More...
 ไต้หวันเตรียมบังคับใช้ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์และจัดทำรายการข้อบังคับและข้อห้ามในสัญญาระหว่างหน่วยรับรองและผู้ประกอบการสินค้าเกษตรพร้อมทั้งกำหนดระเบียบว่าด้วยการอนุมัติและการจัดการหน่วยรับรองสำ
  
 20-05-2019
Read More...
 ญี่ปุ่่นประกาศยกเลิกรายชื่อวัตถุเจือปนอาหาร (food additive) จำนวน 10 รายการ
  
 20-05-2019
Read More...
 ฟิลิปปินส์กำหนดรายชื่อศัตรูพืชควบคุม เช่น Tobacco Ringspot Virus , Tomato Spotted Wilt Virus รายละเอียดตามลิ้ง
  
 20-05-2019
Read More...

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
                   


เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กทม. 10900
โทร. 025612277
e-mail: spsthailand@gmail.com

Copyright © 2015. www.acfs.go.th All Rights Reserved.