มาตรการใหม่
 เกาหลีใต้แก้ไขรายชื่อศัตรูพืชกักกัน (Quarantine Pest List) 48 ชนิด (สามารถให้ข้อคิดเห็นได้)
  
 22-03-2021
Read More...
 ไทยประกาศระงับการนำเข้ากุ้งและ.จากประเทศเอกวาดอร์และมาดากัสการ์ เนื่องจากพบโรค WSSV, IHHNV และ YHV
  
 22-03-2021
Read More...
 แผนการจัดทำมาตรการจำกัดการใช้ยาต้านจุลชีพของหน่วยงาน DG SANTE ตามยุทธศาสตร์ Farm to Fork ของ EU
  
 02-02-2021
Read More...
 ประกาศใช้ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด พ.ศ. 2563 ได้ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 และจะมีผลบังคับใช้ 90 วัน (คือวันที่ 13 เมษายน 2564)
  
 02-02-2021
Read More...
 ประกาศใช้ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ พ.ศ. 2563 ได้ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 และจะมีผลบังคับใช้ 90 วัน (คือวันที่ 13 เมษายน 2564)
  
 02-02-2021
Read More...
 ประกาศใช้ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าเมล็ดพันธุ์มะเขือ พ.ศ. 2563 ได้ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 และจะมีผยลบังคับใช้ 90 วัน (คือวันที่ 13 เมษายน 2564)
  
 02-02-2021
Read More...
 ประกาศใช้ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าเมล็ดพันธุ์พริก พ.ศ. 2563 ได้ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 และจะมีผลบังคับใช้ 90 วัน (คือวันที่ 13 เมษายน 2564)
  
 02-02-2021
Read More...
 เปรู ห้ามใช้ห้ามขายสารพาราควอต
  
 03-11-2020
Read More...
 ฟิลิปปินส์ประกาศใช้กฎระเบียบควบคุมการนำเข้าส่งออกอาหารที่ได้จากพืช
  
 03-11-2020
Read More...
 สหภาพยุโรป แจ้งยกเลิกการต่ออายุสารกำจัดศัตรูพืช Mancozeb
  
 15-06-2020
Read More...
  SPS Agreement Book

Copyright © 2015. www.acfs.go.th All Rights Reserved.
หน่วยประสานงานกลางด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชของประเทศไทย(Thailand SPS Contact Point)
กลุ่มความตกลงสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชและอื่นๆ (SPS Section)
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)
ที่อยู่ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ. 10900
โทร. 02-561-4204 โทรสาร 02-561-4034
E-mail : spsthailand@gmail.com, sps@acfs.go.th