มาตรการใหม่
 ญี่ปุ่นปรับแก้ข้อกำหนดด้านสุขอนามัยเกี่ยวกับอุปกรณ์การผลิตและภาชนะบรรจุ
  
 15-09-2019
Read More...
 เยอรมนีจัดทำร่างกฎหมายเกี่ยวกับการใช้ฉลากสวัสดิภาพสัตว์
  
 15-09-2019
Read More...
 สหรัฐอเมริกาจัดทำมาตรฐานการยอมรับ Compartmentalization
  
 15-09-2019
Read More...
 ไต้หวันแก้ไขกฎระเบียบด้านการกักกันพืชและสัตว์ ที่นำติดตัวผู้โดยสารหรือขนส่งโดยยานพาหนะส่วนตัวหรือทางไปรษณีย์
  
 15-09-2019
Read More...
 ไต้หวันจัดทำร่างข้อกำหนดด้านการกักกันสำหรับการนำเข้าวัสดุปลูกพืช (Growing media) สำหรับพืชหลายชนิด
  
 15-09-2019
Read More...
 ไต้หวันปรับค่า MRLs ของสารกำจัดศัตรูพืชหลายชนิด
  
 15-09-2019
Read More...
 ญี่ปุ่นปรับลดค่า MLs ของสารปนเปื้อนในอาหารสัตว์ผสม
  
 15-09-2019
Read More...
 ญี่ปุ่นแก้ไขกฎระเบียบภายใต้ พ.ร.บ. สุขอนามัยอาหาร (Food Sanitary Act) และกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  
 15-09-2019
Read More...
 ญี่ปุ่นปรับค่า MRLs ของสาร Fenpyroximate ในสินค้าเกษตรหลายชนิด
  
 15-09-2019
Read More...
 เกาหลีใต้เพิ่มเติมใบมะกรูดสดเป็นชิ้นส่วนของพืชอาศัยที่มีความเสี่ยงต่อโรคกรีนนิ่ง
  
 15-09-2019
Read More...

   
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กทม. 10900
โทร. 025612277
e-mail: spsthailand@gmail.com

Copyright © 2015. www.acfs.go.th All Rights Reserved.