มาตรการใหม่
 เปรู ห้ามใช้ห้ามขายสารพาราควอต
  
 03-11-2020
Read More...
 ฟิลิปปินส์ประกาศใช้กฎระเบียบควบคุมการนำเข้าส่งออกอาหารที่ได้จากพืช
  
 03-11-2020
Read More...
 สหภาพยุโรป แจ้งยกเลิกการต่ออายุสารกำจัดศัตรูพืช Mancozeb
  
 15-06-2020
Read More...
 กลุ่มประเทศความร่วมมือแห่งอ่าวอาหรับจัดทำร่างกฎระเบียบ เรื่่อง อาหารสัตว์ฮาลาล
  
 15-06-2020
Read More...
 สิงคโปร์แจ้งห้ามนำเข้าและจำหน่ายน้ำมันซึ่งผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วน (PHOs) มีผลบังคับใช้วันที่ 1 มิ.ย. 64
  
 15-06-2020
Read More...
 แทนซาเนีย จัดทำหลักปฏิบัติที่ดีเพื่อป้องกันการเกิดปฏิกิริยารีดักชั่นของสาร Dioxin, Dioxin-like และ Polychlorinated biphenyls
  
 15-06-2020
Read More...
 อย. ไทย แจ้ง(ร่าง)ยกเลิกค่า MRL สำหรับสาร Paraquat, Chlopyrifos ในอาหาร เพื่อให้สอดคล้องกับมติคณะกรรมการวัตถุอันตราย
  
 20-05-2020
Read More...
 ไต้หวันแก้ไขค่าปริมาณการใช้สูงสุดสำหรับสาร 3-MCPD ในซอสถั่วเหลือง และ iorganic arsenic เป็นต้น
  
 21-04-2020
Read More...
 ไต้หวันแก้ไขรายชื่อศัตรูพืชควบคุม (Regulated Pests) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2563
  
 21-04-2020
Read More...
 เวียดนามแจ้ง ร่างกฎระเบียบด้านสุขอนามัยพืชสำหรับนำเข้าวัสดุพืชควบคุม (Regulated articles)
  
 21-04-2020
Read More...
  SPS Agreement Book

Copyright © 2015. www.acfs.go.th All Rights Reserved.
หน่วยประสานงานกลางด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชของประเทศไทย(Thailand SPS Contact Point)
กลุ่มความตกลงสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชและอื่นๆ (SPS Section)
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)
ที่อยู่ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ. 10900
โทร. 02-561-4204 โทรสาร 02-561-4034
E-mail : spsthailand@gmail.com, sps@acfs.go.th