มาตรการใหม่ที่สำคัญ
 ญี่ปุ่นกำหนดให้แจ้งล่วงหน้าสำหรับเมล็ดพันธุ์มะละกอและต้นกล้ามะละกอสำหรับปลูกจากไทยที่ีจะนำเข้าญี่ปุ่น มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565
 
More...
 รัสเซียได้แก้ไขโดยได้เพิ่มรายชื่อศํตรูพืชกักกันจำนวน 11 ชนิด โดยสามารถให้ข้อคิดเห็นได้ถึงวันที่ 4 ก.พ. 64
 
More...
 USA ได้แจ้งอนุญาตการนำเข้าส้มโอผลสดที่มาจากไทย มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 พ.ย. 64
 
More...
 เกาหลีใต้ แจ้งแก้ไขพื้นที่(ประเทศ)พบการระบาดและรายชื่อพืชอาศัยของไวรอยด์ Potato spindle tuber viroid (PSTVd) รวมประเทศไทย
 
More...
 อินโดนีเซียจัดทำร่างพระราชกฤษฎีกากระทรวงศาสนาของอินโดนีเซีย ฉบับที่ ... ปี ค.ศ. 2021 เกี่ยวกับประเภทของผลิตภัณฑ์และสินค้าเพื่อการอุปโภคบริโภคที่ต้องผ่านการรับรองสินค้าฮาลาล
 
More...
 เกาหลีใต้แก้ไขเพิ่ม พืชสกุลข่า ( Alpinia spp.) เป็นพืชอาศัยของไส้เดือนฝอย Radopholus similis
 
More...
 ฟิลิปปินส์ประกาศการปรับปรุงรายชื่อสินค้าที่ต้องแสดงปริมาณ GMO (GMO content)
 
More...
 เกาหลีใต้แก้ไข พ.ร.บ. การควบคุมโรคสัคว์น้ำ โดยจะมีผลบังคับใช้วันที่ 30 มิ.ย. 65
 
More...
 อย. ไทยแจ้งร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เกี่ยวกับ กระท่อม
 
More...
 EU จัดทำร่างรายชื่อศัตรูพืชกักกันและศัตรูพืชควบคุมที่ไม่เป็นศัตรูพืชกักกัน สิ่งต้องห้าม และข้อกำหนดเกี่ยวกับการนำเข้าหรือการเคลื่อนย้ายภายใน EU
 
More...
  ประกาศ SPS Notification & TBT Notification (สินค้าเกษตรและอาหาร)
 มาตรการ SPS/TBT วันที่ 1 - 15 ม.ค. 65  
More...
 มาตรการ SPS/TBT วันที่ 1 - 21 ธ.ค. 64    
More...
 มาตรการ SPS/TBT วันที่ 16 - 30 พ.ย. 64    
More...
 มาตรการ SPS/TBT วันที่ 1 - 15 พ.ย. 64    
More...
 มาตรการ SPS/TBT วันที่ 1 - 31 ต.ค. 64    
More...
 มาตรการ SPS/TBT วันที่ 16 - 30 ก.ย. 64    
More...
 มาตรการ SPS/TBT วันที่ 1 - 15 ก.ย. 64    
More...
 มาตรการ SPS/TBT วันที่ 16 - 31 ส.ค. 2564    
More...
 มาตรการ SPS/TBT วันที่ 1 - 15 ส.ค. 64    
More...
 มาตรการ SPS/TBT วันที่ 1 - 31 ก.ค. 64    
More...

Copyright © 2015. www.acfs.go.th All Rights Reserved.
หน่วยประสานงานกลางด้านมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชของประเทศไทย(Thailand SPS Contact Point)
กลุ่มความตกลงสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชและอื่นๆ (SPS Section)
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)
ที่อยู่ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ. 10900
โทร. 02-561-4204 โทรสาร 02-561-4034
E-mail : spsthailand@gmail.com, sps@acfs.go.th