มาตรการใหม่ที่สำคัญ
 สหรัฐอเมริกาได้ประกาศระงับการนำเข้าชั่วคราวสำหรับสุนัขจากประเทศ 115 ประเทศที่มีความเสี่ยงต่อโรคพิษสุนัขบ้า ซื่งมีหลายประเทศทั่วโลกรวมประเทศไทย
  
 
More...
 เกาหลีห้ามนำเข้าพืชสกุลข่า ( Alpinia spp.) จากภูมิภาคที่ระบุจะถูกห้ามนำเข้าตั้งแต่วันที่ 20 ก.ค. 64 รวมไทยเป็นต้นไป
  
 
More...
 USA ห้ามนำเข้ากส่วนของกล้วยและต้นกล้วยทุกชนิด Musa spp. จากหลายประเทศแถบเอเชียรวมประเทศไทย มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 พ.ค. 64
  
 
More...
 ซาอุดิอาระเบียบประกาศแก้ไขเพิ่มเติม วันหมดอายุของไก่แช่แข็งทั้งตัวและชิ้นส่วนไก่ โดยอายุการเก็บ ต้องไม่่่เกิน 3 เดือน
  
 
More...
 EU เพิ่มมาตรการตรวจเข้มสำหรับพริกสกุล Capsicum จากไทย ที่จะส่งออกไป EU ซึ่งตรวจเข้มประเทศอื่นเ่ช่นเดียวกับไทย รายละเอียดตามลิ้งด้านล่าง
  
 
More...
  ประกาศ SPS Notification & TBT Notification (สินค้าเกษตรและอาหาร)
 มาตรการ SPS/TBT วันที่ 1 - 15 มิ.ย. 2564  
  
 
More...
 มาตรการ SPS/TBT วันที่ 1 - 31 พ.ค. 2564    
  
 
More...
 มาตรการ SPS/TBT วันที่ 16 - 30 เม.ย. 2564    
  
 
More...
 มาตรการ SPS/TBT วันที่ 1 - 15 เม.ย. 2564    
  
 
More...
 มาตรการ SPS/TBT วันที่ 16 - 31 มีนาคม 2564    
  
 
More...
 มาตรการ SPS/TBT วันที่ 1 - 15 มีนาคม 2564    
  
 
More...
 มาตรการ SPS/TBT วันที่ 1 - 28 ก.พ. 2564    
  
 
More...
SPS Agreement Book  

Copyright © 2015. www.acfs.go.th All Rights Reserved.
หน่วยประสานงานกลางด้านมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชของประเทศไทย(Thailand SPS Contact Point)
กลุ่มความตกลงสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชและอื่นๆ (SPS Section)
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)
ที่อยู่ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ. 10900
โทร. 02-561-4204 โทรสาร 02-561-4034
E-mail : spsthailand@gmail.com, sps@acfs.go.th